Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref   Aberystwyth  Town Council

 

 

CYNNIG / MOTION

 

Cyngor Llawn / Full Council

 

  1. 2.2020

 

Cronfa Bensiwn Dyfed a thanwydd ffosil

Mae Cyngor Tref Aberystwyth:

 

  • Yn nodi ymrwymiad cryf y Cyngor i helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd;

 

  • Yn nodi'r cyngor diweddar gan Lywodraethwr Banc Lloegr ynghylch y risg ariannol i gwmnïau sy'n methu â symud tuag at allyriadau dim carbon;

 

  • Yn nodi bod gan lawer o gronfeydd Pensiwn Llywodraeth Leol - gan gynnwys Cronfa Bensiwn Dyfed lle mae Cyngor Tref Aberystwyth yn cymryd rhan - ddaliadau mewn cwmnïau tanwydd ffosil sydd ar hyn o bryd yn cyfrannu at newid yn yr hinsawdd;

 

  • Yn nodi'r cynigion a basiwyd gan nifer o gynghorau yng Nghymru sy'n gofyn bod cronfeydd pensiwn yn gwyro oddi wrth danwydd ffosil - gan gynnwys Cyngor Sir Ceredigion - a'r gefnogaeth dros ddadgyfeirio gan Undeb Llafur UNSAIN;

      

Felly, yn galw ar Gronfa Bensiwn Dyfed i ddadfuddsoddi o danwydd ffosil o fewn dwy flynedd.

 

Dyfed Pension Fund and fossil fuels

Aberystwyth Town Council:

 

  • Notes the Council’s strong commitment to helping tackle climate change;

 

  • Notes the recent advice from the Governor of the Bank of England about the financial risk to companies that fail to move towards zero carbon emissions;

 

  • Notes that many Local Government Pension funds - including the Dyfed Pension Fund in which Aberystwyth Town Council takes part - have holdings in fossil fuels companies which are currently contributing to climate change;

 

  • Notes the motions requesting that pension funds divest from fossil fuels passed by a number of councils in Wales - including Ceredigion County Council - and the support for divestment from the UNISON Trade Union;

 

Therefore, calls on Dyfed Pension Fund to disinvest from fossil fuels within two years.

 

  1. /Cllr. Alun Williams – Ward Bronglais