Aberystwyth Council
CYNGOR TREF ABERYSTWYTH TOWN COUNCIL COFNODION O GYFARFOD Y CYNGOR LLAWN A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL CYFARFOD, 11 STRYD Y POPTY, ABERYSTWYTH AR DYDD LLUN 28AIN EBRILL 2014 AR 6:30YH Presennol: Cyng Wendy Morris-Twiddy Cyng Brenda Haines Cyng Endaf Edwards Cyng J.A.Davies Cyng Mererid Jones Cyng Jeff Smith Cyng Sarah Bowen Cyng Ceredig Davies Cyng Alun Williams Cyng Sue Jones-Davies Cyng Brendan Somers Cyng Lucy Huws Cyng Kevin Roy Price Ymddiheuriadau Cyng Dylan Lewis Cyng Mair Benjamin Cyng Brian Davies Cyng Mark Strong Cofnod 182: Datganiadau diddordeb Cyng Brenda Haines.................................................................................................gwariant (ad-daliad)
Cyng Aled Davies.....................................................................................................gwariant (ad-daliad) Cofnod 183: Adroddiad y Maer Cylchredwyd adroddiad i’r aelodau.
Diolchodd aelodau Cyng Wendy Morris Twiddy am ei gwasanaeth fel Maer yn ystod ei thymor yn y swydd. Cofnod 184: Cofnodion Cyfarfod Llawn y Cyngor a Gynhaliwyd ar 24ain Mawrth 2014 Penderfynwyd derbyn a mabwysiadu’r cofnodion i’r cyfarfod hyn. Codwyd y materion canlynol er gwybodaeth:- • Mannau tyfu (rhandiroedd): Cynhaliwyd cyfarfod o’r tri chorff ag oedd yn cynnwys yn y prosiect, ac adroddwyd bod y trafodaethau’n mynd yn dda • Marchnad y Ffermwyr: Gweler cofnod 174.5. Nodwyd bod Cyngor Sir Ceredigion yn chwilio am reolwr newydd i’r farchnad. Cyng Ceredig Davies i adrodd nôl i’r Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol. • Menter: Gweler cofnod 175.5. £5K oedd y grant blynyddol i Menter. Mae’r grant i Adloniant yr Haf yn aros fel £5K. • Cofnod 176: (Cais cynllunio A104146 Maes Parcio yn Nhrefechan). Newid y gair “likelihood” i “risk” wrth drafod canlyniadau llifogydd Cofnod 185: Cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Gynhaliwyd ar 7fed Ebrill 2014 Penderfynwyd derbyn a mabwysiadu cofnodion y cyfarfod hwn. Codwyd y materion canlynol er gwybodaeth: A140117: (Plas Morolwg) Nad yw Cyngor Sir Ceredigion wedi derbyn adroddiad mwy diweddar am gyflwr strwythurol yr adeilad. Codwyd pryderon am sefyllfa'r preswylwyr. A140148: (Peiriannau stampiau, Swyddfa’r Post) Tynnwyd y peiriannau cyn penderfyniad y Cyngor Sir ar y cais. Ail-osodwyd wyneb y peiriant, ond nid y mecanwaith tu ôl. Nodwyd mai’r peiriant yn dyddio o 1991. Cytunwyd bydd Cyng Ceredig Davies yn hapus i’r cais cael ei phenderfynu o dan bwerau dirprwyedig. A130994: (Safle’r Tabernacl) Eglurwyd mai sawl awgrymiad CTA wedi’u mabwysiadu fel amodau, gan gynnwys cadw’r rheiliau a phlinth ar Stryd Powell, a gosod plac i nodi defnydd hanesyddol y safle. Cofnod 186: Cyfarfod y Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol ar 14eg Ebrill 2014 Derbyniwyd a mabwysiadwyd y cofnodion. Codwyd y materion canlynol er gwybodaeth: • Baner Neuadd y Farchnad: derbyniwyd dyluniad o’r faner gan fasnachwyr Neuadd y Farchnad • Mae’r cais cynllunio am y parc sglefyrddio wedi’i gyflwyno Cofnod 187: Cyfarfod y Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol ar 21ain Ebrill 2014 Derbyniwyd a mabwysiadwyd y cofnodion. Codwyd y materion canlynol er gwybodaeth: • Ymchwiliad mewnol: Emyr Philips wedi derbyn y gwahoddiad i wneud hyn • Glanhau’r traeth: Glanheir y traeth, y prom, a gwagir y biniau yn y prynhawn yn ystod yr haf • Parc sglefwrddio: bydd y Cynghorydd Mererid Jones yn gofyn i Gyngor Sir Ceredigion estyn y brydles ar y tir. • Grantiau: gofynnwyd a yw CTA am gyllido’r Eisteddfod Genedlaethol eleni. Nodwyd na dderbyniwyd cais ganddynt. Trafodwyd y posibiliad o gynnig swyddfa i CAB Cofnod 188: I Ystyried Ceisiadau Cynllunio sydd angen Ymateb Brys A140183: Newid defnydd y llawr gwaelod o A1 i A2, 18 Ffordd y Môr, Aberystwyth
Dim gwrthwynebiad A140250: Darpariaeth ffens dolenni cadwyn o uchder 2.7m i’r cyrtiau tennis, Clwb Bowlio Morfa Mawr.
Dim gwrthwynebiad A140220: 2 Stryd y Ffynnon Haearn. Darparu to gwydrffibr ar asgo, yn lle’r to gwastad rhychiog
Dim gwrthwynebiad Cofnod 189: Gohebiaeth • UEFA: Cynhelir y Cwpan Mawr UEFA yng Nghaerdydd ym mis Awst. Bydd taith y wobr yn ymweld ag Aberystwyth • Seiclo: Derbyniwyd baner 8 metr ar gyfer y gyfres taith. Cllr Wendy Morris Twiddy i gynorthwyo • Menter: Derbyniwyd gwahoddiad i’r seremoni Gwobrau Cyntaf Aber ar 6ed mis Mehefin. Bydd Cyng Brendan Somers, Cyng Mererid Jones a’r Cyng Kevin Price yn mynychu. • Gefeillio: Derbyniwyd llythyr gan Chris Simpson o’r pwyllgor Kronberg, yn awgrymu y dylid cynnal digwyddiad gefeillio bob blwyddyn. Roedd cynghorwyr yn awyddus i gynnal y digwyddiad bob yn ail flwyddyn. • Age Cymru Ceredigion: Gofyn am wirfoddolwyr • GAG: Meg Kirby, ar ran GAG, yn llongyfarch CTA ar y cynlluniau am barc sglefwrddio • Ras: Bydd Ras Gyfnewid Batynau'r Frenhines yn ymweld ag Aberystwyth ar 28ain Mai • Traws Link Cymru: Gofyn am gefnogaeth i ail-agor y rheilffordd o Aberystwyth i Gaerfyrddin. Mae CTA yn cefnogi’r prosiect • Llythyr gan Mrs VJ Blayney, Llanilar yn gofyn i CTA atal cartrefi modur rhag parcio ar y prom • Yr Hen Goleg: Mae Dr Rhodri Llwyd Morgan wedi estyn gwahoddiad i CTA ddanfon cynrychiolydd i’r Grŵp Prosiect yr Hen Goleg, i drafod opsiynau am ddefnydd yr adeilad. Cyng Mererid Jones i gysylltu â Dr Morgan. • Adroddiadau gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: Un Llais Cymru, AEPPA, GAG Cofnod 190: Cwestiynau Ynghylch Materion sydd yng Nghylch y Cyngor Tref • Gosod Esquel ar arwyddion: Mae’r adran Priffyrdd, Eiddo a Gwaith wedi cynnig gosod Esquel ar arwyddion, os yw CTA am dalu hanner y gost o arwydd newydd. Cyng Steve Davies i ofyn am ddyfynbris • Enw i’r parc sglefwrddio: Mae CTA dal i chwilio am enw. Nodwyd mai Cae Kronberg yw enw’r safle cyfan, ac mae angen enw gwahanol i’r rhan a ddefnyddir fel parc sglefwrddio Cofnod 191: Cyllid: I Ystyried Gwariant Newidir y cyfrifon i dynnu’r eitem lluniaeth - talir hyn gan y Pwyllgor Sant Brieuc. Cofnod 192: Adroddiadau Ar Lafar gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar Faterion yng Nghylch y Cyngor Tref Cyng Alun Williams: Nodwyd mai’r dyddiad terfyn am enwebiadau i’r Gwobrau Cyntaf Aber yn agosáu. Dywedwyd atgyweirir y pwll padlo a’r lanfa bren erbyn diwedd mis mai. Adroddwyd mai’r ail ran o’r prosiect Coed Aber yn mynd yn dda. Deëllir mae’r awgrymiadau i uno cynghorau, fel yn yr adroddiad Williams, yn annhebyg o ddigwydd cyn o leiaf 2020
Cyng Ceredig Davies: Nodwyd mai’r gwelliannau o flaen yr orsaf bron wedi’u cwblhau. Cofnod 193: Adroddiadau Ysgrifenedig gan Gynrychiolwyr ar Gyrff Allanol Cylchredwyd sawl adroddiad, fel y disgrifir o dan gofnod 189 
CYNGOR TREF ABERYSTWYTH TOWN COUNCIL MINUTES OF A MEETING OF FULL COUNCIL HELD IN THE MEETING ROOM, 11 BAKER STREET, ABERYSTWYTH ON MONDAY 28th APRIL 2014 AT 6.30pm Present: Cllr Wendy Morris-Twiddy Cllr Brenda Haines Cllr Endaf Edwards Cllr J.A.Davies Cllr Mererid Jones Cllr Jeff Smith Cllr Sarah Bowen Cllr Ceredig Davies Cllr Alun Williams Cllr Sue Jones-Davies Cllr Brendan Somers Cllr Lucy Huws Cllr Kevin Roy Price Apologies: Cllr Dylan Lewis Cllr Mair Benjamin Cllr Brian Davies Cllr Mark Strong Minute 182: Declaration of Interest. Cllr Brenda Haines......................................................................................Finance (reimbursement). Cllr Aled Davies.......................................................................................... Finance (reimbursement). Minute 183: Mayoral Report; Report circulated to members. Cllr Wendy Morris-Twiddy was thanked by members for her service as Mayor during her term in office. Minute 184: Minutes of a meeting of Full Council held on 24th March 2014. It was RESOLVED to accept and adopt the minutes of the above meeting. The following matters were raised for information:- Growing Spaces. A meeting of the three bodies involved in the project had been held and discussions were reported to be going well. Farmers Market. Ref minute 174.5. It was noted that CCC were looking for a new manager for the market. Cllr Ceredig Davies would report back to the General Management Committee. Menter. Ref minute 175.5. 5K was the Annual grant for Menter. The Summer Entertainment grant remains at 5K. Ref minute 176. (Planning A104146 Car Park in Trefechan) Amend the word “Likelihood” to “Risk” when discussing flood consequence assessment Minute 185: Meeting of a Planning Committee on the 7th April 2014 MINUTES OF A MEETING OF THE PLANNING COMMITTEE HELD IN THE MEETING ROOM, 11 BAKER STREET, ABERYSTWYTH ON MONDAY 7th APRIL 2014 AT 6.30 PM Present: Cllr Endaf Edwards Cllr Mair Benjamin Cllr Brenda Haines Cllr Wendy Morris-Twiddy Cllr Martin Shewring Cllr Aled Davies Cllr Jeff Smith Cllr Ceredig Davies Cllr Brendan Somers Cllr Steve Davies Cllr Lucy Huws Cllr Kevin Roy Price Cllr Sue Jones-Davies Cllr Brian Davies Cllr Mererid Jones (from 7.30pm) Apologies : Cllr Mark Strong 1 Correspondence. The following correspondence was received from Cyngor Sir Ceredigion. A copy of papers for the Development Control Committee meeting on Wednesday 9th April 2014. Planning decisions: A130955 – approved A130976 - approved A130994 – approved (21 conditions were noted) A140013 – refused A140014 – prior approval not required A140015 – prior approval not required A140020 – approved A140061 - approved A140097 – approved Councillor Mair Benjamin noted that a letter needed to be sent to the applicant congratulating them on the high standard of the application specification. To consider planning applications A14003Proposed Loft Conversion to form 2 no. self-contained Studio Flats, including new stair and Minor Amendments to Approved Scheme (Planning Ref: A13 0286 & A13 0287LB). Tŷ Lovedon House, 26 Bridge Street, Aberystwyth. No objection. A140102 Erection of waste storage and compactor facility. Bronglais Hospital, Caradog Road, Aberystwyth. No objection. A140107 Alterations and improvements to existing shop at no 63 North Parade, change of use of ground floor of 65 North Parade to form part of shop and change of use of upper floor into flat. 63-65 North Parade, Aberystwyth. No objection. We ask that Ceredigion County Council’s Supplementary Planning Guidance on shopfront design in Aberystwyth is adhered to. A14011 Demolition of the existing outbuilding and boiler room in the rear yard and the erection of a student accommodation block containing 7 bedroom[s] and ancillary use. Abergeldie, Victoria Terrace, Aberystwyth. Strong objection. The proposed development would represent overdevelopment of an already crowded area and have a detrimental effect on the view of a listed building from Queens Road. There is insufficient parking space in the area as it stands and there are problems with refuse storage on Queens Road. A140117 Proposed mixed affordable and open market residential re-development, including demolition of existing buildings and associated access, parking, infrastructure, landscaping, and other ancillary works. Plas Morolwg, Pen Yr Angor, Aberystwyth. The meeting was addressed by residents of Plas Morolwg. The Chairman explained that Aberystwyth Town Council cannot make planning decisions, but can comment on planning applications and the response is then sent to Ceredigion County Council. The residents noted that the final report on the building structure has not yet been released. It was emphasised that residents live in temporary accommodation following the winter storms. Strong objection to the demolition aspect of this application, as the most recent structural report has not yet been published. We also feel that the plans have no architectural merit. A140148 Removal of Stamp Vending Machine in front window frame to be replaced with single glazing pane to best match existing. Internal refurbishment. Post Office, 8 Gt Darkgate Street, Aberystwyth. Objection. Aberystwyth Town Council considers that the Post Office façade is an important feature of the townscape. We also ask that the stamp machines are refurbished to working order for the public good. It was RESOLVED to accept and adopt the minutes of the above meeting A140117: (Plas Morolwg) Ceredigion County Council has not received any more recent report on the structural condition of the building. Concerns were raised about the situation of residents. A140148: (Stamp Machines, Post Office) The machinery had been removed before the County Council made a decision on the application. The front of the machines were replaced, but the mechanism behind was not. It was noted that the machines dated from 1991. It was agreed that Cllr Ceredig Davies will be happy for the application to be determined under delegated powers. A130994: (Tabernacle site) It was explained that many ATC suggestions have been adopted as conditions , including retention of the rails and plinth on Powell Street , and installation of a plaque to note the historic use of the site. Minute 186: General Management Committee meeting on April 14, 2014 MINUTES OF A MEETING OF THE GENERAL MANAGEMENT COMMITTEE HELD IN THE MEETING ROOM, 11 BAKER STREET, ABERYSTWYTH ON MONDAY 14th APRIL 2014 at 6.30pm. 1 Present: Cllr Ceredig Davies Cllr Martin W Shewring Cllr Alun Williams Cllr Brian Davies Cllr Jeff Smith Cllr Mair Benjamin Cllr Sue Jones-Davies Cllr Brenda Haines Cllr Wendy Morris-Twiddy Cllr Mererid Jones Cllr Kevin Roy Price 2 Apologies: Cllr Dylan Lewis Cllr Endaf Edwards Cllr Steve Davies Cllr Lucy Huws 3. Declaration of Interest. None. 4. A number of Market Hall traders addressed the meeting asking for help in promoting the market. Traders asked for a banner to be suspended on the catenary wires suspended in the vicinity of The Dolphin Fish Restaurant. This possibility was favourably discussed, though it was noted that the catenary wires had not been safety tested recently. It was asked of the traders to produce a costed scheme and design by Friday, April 18th. It was considered prudent to install such a banner simultaneously with the carnival banner. It was noted that the banner should be bilingual and grammatically correct in both Welsh and English. At the bequest of the traders, Aberystwyth Town Council to make enquiries into the town council managing the Market Hall in place of Ceredigion County Council. 5. It had not been possible to meet Welsh Government deadline. Despite this there is a possibility of gaining funding at the Regeneration board meeting to be held on the 17th of April. 6. It had been hoped that work could start in January 2015. However a more detailed flood risk survey had been requested. Artist impressions of the project were displayed at the meeting and the committee unanimously supported the plans. 7. Correspondence Tim Laxton, ARC. They still have 30 recycling wheelie bins, and ask the town council to collect them or give permission for their disposal. Ceredigion Council had agreed to collect them at no cost to town council. Cllr Alun Williams to liaise with relevant county officers. Paul Arnold, Ceredigion County Council. Conformation letter that the recent soil report carried out on Cae Ffynnon and 5th Avenue allotments indicated that the allotments were fine to use. The letter also asked the whether town council wished to continue with negotiations as to the potential transfer of the allotments from county to town. It was decided that town council contact Ceredigion Council for more details. Neil Garrod, Ceredigion County Council. Letter in response to a request to leave some street lights in Rheidol Ward on after midnight. Neil Garrod informed the town council on the need to make an official request by the end of the calendar year with the potential of implementation April 2015. Members of the committee wanted to be informed as to potential costs, further enquires to be made. Aberystwyth University. An invitation to send a representative to sit on a University committee, a committee set up consider uses for the Old College. It was decided that Cllr Mererid Jones would be the town council's representative with Cllr Wendy Morris-Twiddy as deputy. It was also decided to ask Dr Rhodri Llwyd Morgan to make a presentation to Town Council at its June meeting. 8. Town Council to ask landlord for a kitchen provision and external signage. Cllr Mererid Jones suggested that town council could offer Citizens Advice Bureau office space within 11 Baker St. This suggestion was supported though there was a need to ascertain if this suggestion was compatible with the council's lease obligations. Cllr Ceredig Davies to make enquires with council's solicitors. 9. Invitations had been sent out. Meeting required in order to brief Parade Marshals. Mayor Elect's transport needs to be arranged. 10. Ceredigion County Council as part of their budget savings would cease cutting the grass at Penparcau Football Club. Possibility of town council becoming responsible for cutting the grass in the area surrounding MUGA and Adizone. No action to be taken at present, awaiting further information from county council. 11. A commercial European Market was interested in holding a market in Aberystwyth. The committee was mindful of making further enquires citing Upper Great Darkgate St as a possible location. Further enquires to be made with County Council as to the use of the area around Market Hall. 12. Following a request from a member of the public it was decided to investigate and contact Ceredigion Council as to the possibility of providing a duck pond in an area alongside the playground in Plascrug Avenue. The minutes were received and adopted. The following issues arose for information: • Flag Market Hall: banner design was received from the Market Hall traders • The planning application has been submitted for the skateboard park Minute 187: Finance Committee meeting on 21st April 2014 CYNGOR TREF ABERYSTWYTH TOWN COUNCIL MINUTES OF A MEETING OF FINANCE & ESTABLISHMENT COMMITTEE HELD IN THE MEETING ROOM,11 BAKER STREET ABERYSTWYTH ON TUESDAY 22nd APRIL 2014 AT 6.30PM Present: Cllr Alun Williams Cllr Brenda Haines Cllr Ceredig Davies Cllr Mererid Jones Cllr Kevin Roy Price Cllr Brian Davies Cllr Mair Benjamin Cllr Dylan Lewis Cllr Endaf Edwards Cllr Wendy Morris-Twiddy Apologies: Cllr Lucy Huws Cllr Jeff Smith 1 Declarations of Interest. Cllr Dylan Lewis – Penparcau Forum (grants) Cllr Mererid Jones – Penparcau Forum (grants) Cllr Mererid Jones – Ysgol Gymraeg Aberystwyth Parent Teachers Association (grants) Cllr Wendy Morris-Twiddy – Aberystwyth Carnival (grants) Cllr Alun Williams – Ceredigion County Council (beach cleaning) 2 Correspondence a. Internal Audit After chasing, Bryn Smith, the internal auditor has decided not to carry out the internal audit this year. The internal audit must be carried out by June 2014, therefore we need to appoint the Internal Auditor as soon as possible. Cllr Mererid Jones had approached Emyr Phillips, a qualified accountant working for Aberystwyth University. It was RESOLVED to accept Emyr Phillips as the internal auditor. If he is not able to undertake the task – it was RESOLVED to ask a professional accountant. b. Beach Cleaning A letter was received from Ceredigion County Council asking if we wish to undertake the beach cleaning for £3,500. It was RESOLVED to agree to this subject to confirmation that the same work as last year would be undertaken. Alun Williams abstained from voting due to a declaration of interest. c. Market Hall Cllr Ceredig Davies had received a quotation from the market traders for a flag. It was RESOLVED to allow the traders to proceed with ordering the flag. d. Skateboard Park Cllr Dylan Lewis raised that we need to involve the Kronberg Twinning Group. There had been discussions regarding name change, but nothing had been decided. It was AGREED to ensure that the Kronberg Twinning group would be invited to the skatepark subcommittee. To receive and adopt the accounts for March 2014 Following discussion it was RESOLVED to accept and adopt the accounts for March 2014. 4. To receive and adopt the unqualified accounts for the year ended 31st March 2014 The accounts for the year end to 31st of March 2014 were presented and approved. It was noted that the stock had been reduced in value from £2,000 to £1,000. There was £75,779 in the bank at the year end, and £72,514 in reserves. Of this, £46,194 relates to skateboard park project and £26,320 in general reserves. It was noted that this level of reserves is low considering of some of the projects were are undertaking. The annual accounts were APPROVED. Questions relating to financial matters Office cost – no further information had been received. Questions relating to the service charge still had not been resolved. It was noted that we have had one year rent free, therefore any further amendments to the building has to be at our cost. The landlord will paint the walls. It was AGREED to obtain quotations for work required to:- Change toilet into a kitchen Flag pole Outside sign and notice board Moving internal doors from old stairs. We need to ensure that the landlord will take down the partition in the main room. To receive and consider grant applications for 2014-5 Following a discussion it was RESOLVED to make the following Grants: Aberystwyth Bowling Club 200 (including acknowledgement) Aberystwyth Carnival 3,000 Aberystwyth Choral Society 100 Aberystwyth & District Cricket League 100 Aberystwyth Silver Band 1,000 Age Cymru Ceredigion 200 Air Cadets 250 Pared Gwyl Dewi/ St David’s Parade 750 FfotoAber 500 (sponsorship of one event) Penparcau Forum 2,400 Sea to Shore Festival 1,500 (including offer to produce leaflets) Llangollen Intl Eisteddfod 50 Penparcau Senior Citizens Club 250 RAY Ceredigion 500 (towards Penparcau Saturday Club) Ysgol Gymraeg Parent Teachers 500 Celf Ceredigion Art 500 Citizens Advice Bureau Offer of a permanent office/ room SEREN - (offer of an office/ meeting space) TOTAL £11,800 It was noted that we have already allocated the following funding to voluntary groups: - Sponsorship of Chess Championships - £3,000 Sponsorship of Celtic Challenge event - £2,500 Saint Brieuc Twinning Association - £2,500 Kronberg Twinning Association - £2,500 Esquel Twinning Association - £2,500 Royal British Legion (Remembrance Day sponsorship) - £450 Aberystwyth Tennis Club - £1,800 Neuadd Goffa Penparcau (rent of the Police Station) - £2,500 Therefore £29,550 in total to voluntary groups. The minutes were received and adopted. The following issues arose for information: • Internal audit: Emyr Philips has accepted the invitation to do this • Beach cleaning: The beach and prom will be cleaned, and the bins emptied, in the afternoon • Skatepark: Mererid Councillor Jones to ask CSC to extend the lease on the land . • Grants: It was asked whether ATC are funding the National Eisteddfod this year. It was noted that no application had been received from them. There is a possibility of offering an office to CAB Minute 188 : To consider Planning Applications that are Time-Sensitive A140183: Change of use of ground floor from A1 to A2 , 18 Terrace Road, Aberystwyth
No objection A140250: Provision of 2.7m high chain link fence to the tennis courts, Queens Road Bowling Club.
No objection A140220: 2 Chalybeate Street . Provision of a sloped glassfibre roof, in place of the flat corrugated roof
No objection Minute 189 : Correspondence • UEFA: The UEFA SuperCup will be held in Cardiff in August. The trophy tour will visit Aberystwyth • Cycling : Received 8 meter banner for the tour series. Cllr Wendy Morris Twiddy to proceed • Menter: An invitation to the awards ceremony at Aberystwyth First Awards, on 6th June, was received. Cllrs Brendan Somers , Mererid Cllr Jones and Cllr Kevin Price to attend . • Twinning: A letter was received from Chris Simpson of the Kronberg Committee , suggesting that the twinning event should be held every year . Councillors were keen to hold the event every other year. • Age Cymru Ceredigion: Request for volunteers • GAG: Meg Kirby , on behalf of GAG , congratulates ATC on the plans for the skatepark • Race: The Queen’s Baton Relay will visit Aberystwyth , 28th May, • Traws Link Cymru: Seeking support for re-opening of the railway from Aberystwyth to Carmarthen.
ATC supports the project • Letter from Mrs VJ Blayney , Llanilar asking ATC to prevent motor homes from parking on the prom • Old College: Dr Rhodri Llwyd Morgan had invited ATC to send a representative to the Old College Project Group, to discuss options for the future use of the building. Cllr Mererid Jones to contact Dr. Morgan. • Reports from representatives on outside bodies: One Voice Wales, AEPPA, GAG Minute 190 : Questions About Issues in Round the Town Council • Esquel signs: The Highways , Property and Works Department has offered to add Esquel to signs , if CTA agree to pay half the cost of a new sign . Cllr Steve Davies to request a quotation • Skatepark name: ATC still looking for a name. It was noted that Cae Kronberg is the name of the entire site, and a different name is required for the part used as a skatepark Minute 191 : Finance : To Consider Expenditure The accounts to be changed to omit the refreshments item- this is to be paid by the St Brieuc Committee. Minute 192 : Verbal Reports by Councillors CCC on Matters Only Pertaining To This Council Cllr Alun Williams: It was noted that the deadline for nominations for the Aber First Awards is approaching . Paddling pool and wooden jetty to be repaired by the end of the month. It was reported that the second phase of the Coed Aber project is going well . It is understood the proposal to merge councils, as in the Williams report, is unlikely to happen until at least 2020 Cllr Ceredig Davies: It was noted that improvements in front of the station are nearing completion . Minute 193: Written Reports from Representatives on Outside Bodies Several reports have been circulated, as described under minute 189