Aberystwyth Council

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH

COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL GYFARFOD, 11 STRYD Y POPTY, ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 28 GORFFENNAF 2014 am 6.30pm.

Yn bresennol:

Cyng Brenda Haines

Cyng Ceredig Davies

Cyng Sarah Bowen

Cyng Wendy Morris-Twiddy

Cyng Brendan Somers

Cyng Aled Davies

Cyng Endaf Edwards

Cyng Lucy Huws

Cyng Alun Williams

Cyng Mair Benjamin

Cyng Martin W Shewring

Cyng Mark A Strong

Cyng Mererid Jones

Cyng Kevin Roy Price

Cyng Sue Jones Davies

Cyng Jeff Smith

Ymddiheuriadau:

Cyng Dylan Lewis

Cyng Steve Davies

 

Cofnod 42

Datgan Diddordeb:

Dim

 

Cofnod 43

Cyfeiriadau Personol:

Dim

 

Cofnod 44

Adroddiad ar Weithgareddau'r Maer;

Dosbarthwyd adroddiad o weithgareddau'r Maer yn ystod y mis diwethaf

 

Cofnod 45

Cofnodion y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2014.

Gofynnodd Cyng Mererid Jones am fanylion yr holl faterion ariannol.

Cofnod 32. (Eglwys Fethodistaidd, Penparcau) Hysbysodd Cyng Endaf Edwards aelodau bod gwrthwynebiad cryf i'r datblygiad arfaethedig a'i fod wedi anfon neges e-bost at Uwch Swyddog Cynllunio Cyngor Sir Ceredigion i gadarnhau hyn.

Dywedodd Cyng Haines ei bod wedi clywed bod cynlluniau i droi'r Eglwys Fethodistaidd ac Eglwys y Santes Fair yn gaffi cymunedol.

Gofynnodd Cyng Mair Benjamin am wybodaeth am y pileri BT.

Cofnod 33.  Eitem 10. (Ardal Chwarae Castell Aberystwyth).

Adroddodd Cyng Ceredig Davies eu bod yn aros am rannau a'u bod yn dal o dan warant.

Cofnod 34.  Eitem F. (Baner Neuadd y Farchnad).

Hysbysodd Cyng Ceredig Davies aelodau bod y faner bellach wedi'i chodi.

Nododd Cyng Mair Benjamin bod masnachwyr y farchnad yn hapus iawn â'r faner a'i bod yn denu cwsmeriaid ychwanegol.

Cofnod 35. Gohebiaeth.

Hysbysodd Cyng Wendy Morris-Twiddy aelodau ei bod wedi derbyn neges e-bost gan Faer Arklow yn mynegi diddordeb mewn gefeillio gydag Aberystwyth.

Cofnod 39.  Rheolau Sefydlog.

Nododd Cyng Endaf Edwards nad oedd hi'n ymddangos bod Cofnod yn ymdrin â materion cynllunio yn ystod gwyliau'r haf.

Cofnod 40. Cyngor Ieuenctid

Nododd y Maer ei bod hi'n bwriadu ymweld â'r ddwy ysgol yn ystod mis Medi.

Cofnod 41  Cyfarfod Cyhoeddus.

Hysbyswyd Cyng Lucy Huws bod lle wedi'i gadw yn Ysgol Penweddig ar gyfer y cyfarfod cyhoeddus i'w gynnal ar 12 Medi.

 

Yna cytunodd yr aelodau i dderbyn y cofnodion.

 

Cofnod 46

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR CYNLLUNIO A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL GYFARFOD, 11 STRYD Y POPTY, ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 7 GORFFENNAF 2014 AM 6.30 P.M.

                                       

Yn bresennol:

 

Cyng Endaf Edwards

Cyng Mair Benjamin

Cyng Roy Kevin Price

Cyng Jeff Smith

Cyng Mererid Jones

Cyng Brian Davies

Cyng Alun Williams

Cyng Steve Davies

 

 

Ymddiheuriadau:

Cyng Brenda Haines

Cyng Ceredig Davies

Cyng Sue Jones-Davies

Cyng Dylan Lewis

Cyng Mark Strong

Cyng Wendy Morris-Twiddy

Cyng Martin Shewring

 

 

 Adolygu Polisïau a Gweithdrefnau Cynllunio

 

PENDERFYNODD y cyfarfod fabwysiadu polisi newydd yn gofyn i haearn bwrw gael ei ddefnyddio ar gyfer nwyddau dŵr glaw, yn hytrach na UPVC, ar gyfer datblygiadau o fewn ardal gadwraeth Aberystwyth.

 

PENDERFYNODD y cyfarfod ofyn i simneiau gael eu cadw ble bynnag mae hynny'n bosibl.

 

Ystyriodd y cyfarfod hefyd fabwysiadu polisi i ofyn i arwynebau athraidd gael eu defnyddio mewn datblygiadau ble mae hynny'n bosibl. PENDERFYNWYD ysgrifennu at Adran Gynllunio Cyngor Sir Ceredigion i ofyn am eu barn ar y mater hwn.

 

Mae Polisïau a Gweithdrefnau Cynllunio'r Cyngor Tref fel a ganlyn. Mae Polisïau PP18 a PP19 yn newydd.

 

Polisïau a Gweithdrefnau Cynllunio Cyngor Tref Aberystwyth (Fersiwn 1.4)

 

(Diwyg 1.4) Gorffennaf 2014

 

Yn unol ag amcanion corfforaethol y Cyngor Tref, mae Polisïau Cynllunio wedi'u sefydlu sy'n adlewyrchu'r Weledigaeth ar gyfer Aberystwyth. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod y Polisïau, y Prosesau a'r Gweithdrefnau yn adlewyrchu barnau'r Cyngor a'r gymuned.

 

Ymgynghorwyd â'r Cyngor Tref ar y Cynllun Datblygu Lleol a bydd yn ystyried y Cynllun Datblygu Lleol a chanllawiau cynllunio atodol dilynol wrth wneud ei benderfyniadau a llunio'i farnau. Serch hynny, mae materion ychwanegol sy'n benodol i Aberystwyth y gallai'r Cyngor Tref ddymuno tynnu sylw atynt yn ei ymatebion i geisiadau cynllunio unigol.

 

Bydd pwyllgor cynllunio Cyngor Tref Aberystwyth yn ystyried yr holl geisiadau cynllunio ar sail amgylchiadau a theilyngdod unigol. Bydd yr holl ymatebion i geisiadau cynllunio wedi'u seilio ar resymau cynllunio sylweddol (e.e. dogfennau polisi, meini prawf Cynllun Datblygu Lleol, cynllun, effaith ar yr ardal, traffig).   

Mae'r Cyngor Tref yn cydnabod, yn gyffredinol, y gall hi fod yn anodd cyfiawnhau gwrthwynebiad i gynnig sy'n cydymffurfio â'r Cynllun Datblygu Lleol ond efallai y bydd materion manylach y dymunant gynnig sylwadau arnynt.

 

Ni fydd ystyriaethau ansylweddol (e.e. materion moesol, amgylchiadau personol, prisiau eiddo) yn ffurfio unrhyw ran o'r ymateb i Gyngor Sir Ceredigion.

 

Polisïau Cynllunio

 

PP01 Rhaid taro cydbwysedd rhwng datblygu a chynnal mannau gwyrdd o fewn ardaloedd preswyl. Mae'r Cyngor Tref yn nodi eu bod yn ffafrio datblygu safleoedd tir llwyd a safleoedd sydd wedi'u dynodi yn y Cynllun Datblygu Lleol ac y dylai defnydd ar safleoedd tir llwyd gael eu cadw i'r isafswm. Mae'r Cyngor Tref yn cytuno bod angen taro cydbwysedd a'i bod hi'n bwysig cynnal mannau gwyrdd, yn enwedig mannau gwyrdd mwy ffurfiol, e.e. meysydd chwarae, parciau, rhandiroedd ayyb.

 

PP02 Mae'r Cyngor Tref yn adnabod yr angen am gyfleoedd cyflogaeth addas. Bydd yn cefnogi ceisiadau sy'n darparu cyfleoedd o'r fath ble nad ydynt yn gwrthdaro gyda pholisïau eraill y Cyngor Tref e.e. ble ceir effaith ar amwynder trwy gynhyrchu traffig, sŵn ayyb.

 

PP03 Bydd Cyngor Tref Aberystwyth yn rhoi cefnogaeth lawn i osod ffynonellau ynni adnewyddadwy a/neu'r rheini sy'n isafu ar allyriadau carbon neu'r defnydd ar danwydd ffosil, cyhyd â bod systemau o'r fath yn rhoi ystyriaeth lawn i'w heffaith weledol a'r isadeiledd amgylchynol.

 

PP04 Bydd y Cyngor Tref yn cefnogi Ceisiadau Cynllunio a fydd yn cyfoethogi ymddangosiad y Dref. Rhaid i unrhyw ddatblygiad amddiffyn uniondeb pensaernïol y dref. Mae adfywiad trefol yn cael ei annog ond nid os yw'n niweidio eiddo amgylchynol. Ni ddylid cefnogi datblygiadau yn y dyfodol sy'n cael eu hystyried yn gynamserol oherwydd yr angen am astudiaethau effaith traffig neu ddiffyg gwasanaethau neu amwynderau lleol.

 

PP05 Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn cadw'r hawl i wrthwynebu ôl-geisiadau os ystyrir eu bod yn cael eu defnyddio i osgoi'r protocolau cynllunio.

 

PP06 Bydd argymhellion yn ystyried unrhyw Gynllun Trafnidiaeth y Cyngor Tref yn y dyfodol. Ble fo'n briodol, dylid annog ceisiadau i lunio cynlluniau teithio gwyrdd.

 

PP07 Bydd y Cyngor Tref yn gwrthwynebu newidiadau o ddefnydd manwerthu, masnachol neu fasnach i feddiannaeth breswyl ond bai bod defnydd busnes yn cael ei ystyried yn anymarferol yn economaidd. 

 

PP08 Bydd unrhyw gynnig ar gyfer datblygiad yn y dyfodol yn cael ei bennu yn erbyn polisïau cynllunio perthnasol ac, yn benodol, yn perthyn i greu amgylchedd preswyl a busnes cynaliadwy.

 

PP09 Bydd Cyngor Tref Aberystwyth yn gofyn yn gyson am beidio â defnyddio uPVC o fewn ardal gadwraeth Aberystwyth oni bai y gellir dangos bod defnyddio deunydd o'r fath o fudd i'r prosiect yn gyffredinol a bod ymdrech yn cael ei wneud i ailgylchu unrhyw ddeunydd o'r fath a allai gael eu tynnu yn ystod y datblygiad. Bydd cynllun o ansawdd uchel a defnydd ar ddeunyddiau sy'n parchu nodweddion cyfredol ffenestri a mannau mynediad yn yr ardal yn cael eu hystyried ym mhob cais.

 

PP10 Bydd Cyngor Tref Aberystwyth yn annog defnyddio sbigynnau atal clwydo ar unrhyw ddatblygiad sy'n addas ar gyfer yr eitemau hyn.

 

PP11 Bydd Cyngor Tref Aberystwyth yn ceisio sicrhau bod unrhyw ddatblygiad, naill ai'n newydd neu ar gyfer newidiadau i eiddo cyfredol, yn sympathetig i'r ardal amgylchynol.

 

PP12 Bydd Cyngor Tref Aberystwyth yn hyrwyddo arwyddion dwyieithog yn gyson ble fo'n briodol ac o'r farn bod arwyddion ffasgia wedi'u goleuo yn debyg o gael effaith niweidiol o fewn yr ardal gadwraeth. Dylai defnydd ar oleuo mewnol gael ei gyfyngu i oriau agor yn unig. Dylai arwyddion Totem fod yn briodol i'r ardal.

 

PP13 Dylid annog darparu llwybrau cerdded a llwybrau beicio ble fo'n briodol.

 

PP14 Bydd gan yr holl geisiadau storfa ddigonol ar gyfer gwastraff o fewn cwrtil yr eiddo.

 

PP15 Bydd Cyngor Tref Aberystwyth fel arfer yn disgwyl o leiaf 1.5 lle parcio fesul uned tŷ ym mhob cais annedd newydd.

 

PP16 Bydd pob cais ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth yn cael eu gwrthwynebu.

 

PP17 Bydd Cyngor Tref Aberystwyth yn edrych am gydymffurfiad sensitif a llawn dychymyg â chanllawiau nodweddion treflun CADW.

 

PP18 Bydd Cyngor Tref Aberystwyth yn gofyn bod haearn bwrw gael ei ddefnyddio ar gyfer nwyddau dŵr glaw, yn hytrach na UPVC, ar gyfer datblygiadau o fewn ardal gadwraeth Aberystwyth.

 

PP19 Bydd Cyngor Tref Aberystwyth yn gofyn bod simneiau yn cael eu cadw ble bynnag fo hynny'n bosibl.

 

Gweithdrefnau Cynllunio

 

PR01   Bydd Cyngor Tref Aberystwyth yn ymateb i holl geisiadau cynllunio o fewn yr amserlen a nodir gan Gyngor Sir Ceredigion. Ble y mae ceisiadau cynllunio yn cael eu derbyn y tu hwnt i'r cylch cyfarfodydd arferol, ymdrinnir â cheisiadau annadleuol gan y Clerc Tref trwy ymgynghori â'r cadeirydd, is-gadeirydd a chynghorwyr sy'n cynrychioli'r ward ble mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli. Bydd cyfarfod Cyngor ychwanegol yn cael ei alw pa bryd bynnag y ceir sefyllfa o bryder i'r cyhoedd yn ehangach.

 

PR02 Bydd y Cyngor Tref yn gwrthod unrhyw geisiadau am gyfarfodydd neu sylwadau cyn i geisiadau cynllunio gael eu cyflwyno, oni bai bod ymgeiswyr yn cael eu cyfeirio'n benodol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol at ymgynghori cyn-ymgeisio ar gyfer trafod ceisiadau.

 

PR03 Bydd cynrychiolydd o'r Cynghorwyr yn mynychu cyfarfodydd Pwyllgor Rheoli Datblygiadau os yw'n angenrheidiol er mwyn trosglwyddo barn y Cyngor Tref i'r Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd y Clerc yn hysbysu cadeirydd a/neu is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio pan fydd cais cynllunio yn ymwneud ag ardal Cyngor Tref Aberystwyth yn cael ei drafod yng nghyfarfod nesaf Pwyllgor Rheoli Datblygiadau'r Cyngor. Ar y cyd, byddant yn cytuno ar gynrychiolydd Cyngor Tref os yw hynny'n cael ei ystyried yn briodol.

 

PR04 Cynlluniau Diwygiedig – bydd y ceisiadau hyn yn ymddangos ar Agendâu a Chofnodion Cyngor (Cynllunio). Ni fydd y Cynlluniau yn cael eu harddangos ond byddant ar gael yn swyddfa'r cyngor cyn y Cyfarfod (Cynllunio) Cyngor.

 

PR05 Gorchymyn Cadw Coed a Choed mewn Ardaloedd Cadwraeth - bydd y ceisiadau hyn yn ymddangos ar Agendâu a Chyfarfodydd (Cynllunio) Cyngor. Ni fydd Cynlluniau yn cael eu harddangos ond byddant ar gael yn swyddfa'r cyngor cyn y Cyfarfod (Cynllunio) Cyngor.

 

PR06 Cofnodi Cofnodion - dylai Cofnodion Cyfarfodydd Cynllunio adlewyrchu barnau'r Cyngor Tref, ei bolisïau a'r gymuned. Yn ychwanegol, dylid defnyddio cyfeiriadau penodol at bolisïau Cynllun Lleol a Fframwaith Datblygu Lleol mewn achosion penodol, y mae'r Cyngor Tref yn eu hystyried yn angenrheidiol.

 

PR07 Diben ymweliad safle gan Aelodau a swyddogion yw casglu gwybodaeth yn ymwneud â'r tir neu'r adeiladau sy'n amodol ar y cais cynllunio ac na fyddent yn amlwg o'r cais cynllunio sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio. Gallai ymweliad safle hefyd gynorthwyo Aelodau gyda materion yn ymwneud â chyd-destun y cais mewn perthynas â nodweddion yr ardal amgylchynol, ac mae'n gyfle i glywed barnau aelodau'r cyhoedd, ymgeiswyr a grwpiau â diddordeb. Ni ddylai aelodau fynegi barn ar y cais cynllunio nac ar ei deilyngdod (neu fel arall) yn ystod yr ymweliad safle. Bydd trafodaethau ar ymweliadau safle yn cael eu cyfyngu i'r cais fel sy'n cael ei gyflwyno ar y pryd.

 

PR08 Dylai ceisiadau sy'n cynnwys adeiladau neu strwythurau ag arwyddocâd hanesyddol neu bensaernïol posibl fod yn amodol ar ymweliad safle, ac os yw'n cael ei ystyried yn briodol bydd cais yn cael ei wneud i CADW i'r adeilad neu'r strwythur gael ei restru ar y cyd â Chyngor Sir Ceredigion a Chymdeithas Ddinesig Aberystwyth a'r Cylch.

 

PR09 Anogir cyfoethogi cyfleusterau hamdden (a gwelliannau dinesig eraill) trwy ddefnyddio cynnydd cynllunio S.106 ble fo'n briodol. Mae gan y Prif Swyddog Gweithredol gyfrifoldeb dirprwyedig i geisio cyfraniadau o'r fath ar yr holl geisiadau cynllunio perthnasol.

 

 

 1. Gohebiaeth

 

Derbyniwyd yr ohebiaeth a ganlyn gan Gyngor Sir Ceredigion.

 

Hysbysiadau Penderfynu:

 

A130332LB – wedi'i gymeradwyo

 

A130553CA – wedi'i wrthod (mae CSC wedi adalw'r hysbysiad penderfynu gwreiddiol gan ei fod yn cynnwys gwall clerigol. Roedd yr hysbysiad gwreiddiol yn cymeradwyo'r cais, ac ar yr un pryd yn nodi y byddai'n cael effaith niweidiol ar yr ardal. Roedd CSC yn gofyn hefyd i'r hysbysiad gwreiddiol gael ei ddychwelyd. Mae hyn wedi'i wneud.)

 

A140053 – wedi'i gymeradwyo

 

A140146 – wedi'i gymeradwyo

 

A140148 - wedi'i gymeradwyo (PENDERFYNODD y cyfarfod ysgrifennu at CSC i ofyn beth fyddai'n digwydd i'r hen beiriant)

 

A140208 – wedi'i gymeradwyo

 

A140262 – wedi'i gymeradwyo

 

A140281 – wedi'i ddiddymu

 

A140330 – wedi'i gymeradwyo, yn amodol ar amodau (mae'r rhain bellach wedi'u cymeradwyo)

 1. Ystyried ceisiadau cynllunio

 

Datganodd Cyng Endaf Edwards ddiddordeb ac fe adawodd yr ystafell wrth i geisiadau A140257 ac A140445 gael eu hystyried.

 

A140257

Amrywiad i amod 2 caniatâd cynllunio A130516 - cynllun diwygiedig.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Penglais, Aberystwyth.

 

Dim gwrthwynebiad.

 

A140277

Newid defnydd i A3 (Bwyd a Diod).

25 Stryd y Bont, Aberystwyth.

 

Dim gwrthwynebiad.

 

A140296

Atgyweirio ac adnewyddu prif weddlun allanol.

Angel Inn, 57-59 Y Stryd Fawr, Aberystwyth.

 

Dim gwrthwynebiad.  Croesawir y datblygiad hwn.

 

A140335

Arwydd Ffasgia

Card Factory, 26 Y Stryd Fawr, Aberystwyth.

 

Dim gwrthwynebiad.  Rydym yn gofyn am roi ystyriaeth i gynnwys elfen ddwyieithog ar yr arwydd newydd.

 

A140354

Amrywiad i amod 2 Caniatâd Cynllunio AO10835 – cynllun diwygiedig.

Plot 4, gerllaw Hafod Wen, Felin y Môr, Aberystwyth.

 

Dim gwrthwynebiad.

 

A140404

Amrywiad i amod 2 a 20 caniatâd cynllunio A060407 – (newid mewn cynllun a mathau o dai a mân newidiadau yn safle'r plannu).

Maes Crugiau, Rhydyfelin, Aberystwyth.

 

Dim gwrthwynebiad, cyhyd: (1) â bod lefel debyg o dai fforddiadwy yn cael ei chynnwys yn y datblygiad; (2) â bod llefydd parcio digonol yn cael eu cynnwys, yn unol â pholisi'r Cyngor Tref o 1.5 lle parcio fesul annedd newydd.

 

A140422

Rhif 2 Newid arwyddion ffasgia

32 Ffordd y Môr, Aberystwyth

 

 1. Mae'r arwydd arfaethedig wedi'i oleuo yn fewnol ac nid yw yn unol â mathau eraill o arwyddion ffasgia yn yr ardal. Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn nodi hefyd bod yr arwydd arfaethedig yn groes i Ganllawiau Cynllunio Atodol Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Cynllun Blaen Siop yn Aberystwyth.

 

A140437

Dymchwel ac ailadeiladu estyniad cefn, gan greu ail fynedfa i wahanu'r elfen fasnachol a fflatiau, estyniad i'r lloriau uchaf i greu 3 fflat.

3 Stryd y Dollborth, Aberystwyth.

 

Dim gwrthwynebiad.  Gofynnwn i ystyriaeth gael ei roi i ddefnyddio pren ar gyfer yr holl ddrysau a ffenestri, yn hytrach na UPVC.

 

A140445

Adeiladu stac lyfrau 6 llawr newydd wedi'i greu trwy lanw cwrt gwag, cyfredol (Adeilad Rhestredig)

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Penglais, Aberystwyth.

 

Dim gwrthwynebiad.

 

A140466

Estyniad a newid

16 Coedlan Pump, Penparcau, Aberystwyth

 

Dim gwrthwynebiad.  Gofynnwn i ystyriaeth gael ei rhoi i ddefnyddio drysau a ffenestri ac eithrio rhai UPVC.

 

A140477

Dymchwel bandstand cyfredol, cadw'r seiliau ac adeiladu bandstand newydd.

Glan-y-Môr, Aberystwyth

 

Dim gwrthwynebiad.

 

 1. Cynnig Brys

 

Cafwyd arddangosfa ac ymgynghoriad cyhoeddus yng Nghlwb Pêl-droed Tref Aberystwyth ar 24 Mehefin 2014 yn ymwneud â datblygiad posibl. Nid oedd cais cynllunio wedi'i gyflwyno hyd yma. Gofynnodd Cyng Alun Williams, fel cynrychiolydd Cyngor tref ar Fwrdd Ardal Adfywio Strategol Aberystwyth, am drafodaeth i gasglu barn y Pwyllgor, ar sail y wybodaeth a gyflwynwyd yn yr arddangosfa, er mwyn galluogi iddo gyflwyno'r barnau hyn yn y cyfarfod Bwrdd Ardal Adfywio Strategol nesaf a oedd i'w gynnal yr wythnos ganlynol.

Cytunodd y Cadeirydd i'r cais hwn. 

Mynegodd y cyfarfod gefnogaeth gyffredinol i'r datblygiad ar sail buddion i'r clwb pêl-droed, anghenion tai lleol ac economi'r dref. Serch hynny mynegwyd y pryderon a ganlyn:

 

*Mae'n debyg y bydd llefydd parcio cyhoeddus yn cael eu colli - yn rhai gwirioneddol a chanfyddedig. O'r cynlluniau, mae rhai o'r llefydd hynny sydd wedi'u bwriadu i'r cyhoedd yn edrych fel pe bai hwy'n rhai preifat. Dylid osgoi colli llefydd parcio cyhoeddus os yn bosib. 

 

*Bydd afonlun yn cael ei golli, yn edrych o faes parcio Maes yr Afon. Byddai'n well gosod y fflatiau hyn ar ochr Dde'r maes, rhwng y clwb pêl-droed a'r Ganolfan TA.

 

*Fe ymddengys bod elfen o orlenwi a gorddatblygu.

*Mae'r fflatiau yn edrych braidd fel bocs. Byddai'r toeau fflat yn denu gwylanod. Dylent fod yn unol ag anheddau glan afon eraill.

Wrth gefnogi'r datblygiad, roedd y cyfarfod yn gobeithio y gellid mynd i'r afael â'r materion hyn.

Rhoddodd Cyng Endaf Edwards fanylion y neges e-bost yn ymwneud â'r polisi newydd yr oedd wedi'i anfon at yr Awdurdod Cynllunio. Nid oes ateb wedi'i dderbyn hyn yma. Gwnaeth Cyng Edwards sylwadau hefyd ar Weithdrefnau Cynllunio a hysbysu aelodau o adolygiad sy'n cael ei gynnal o'r ardal gadwraeth.

Cytunwyd ar y cofnodion.

Cofnod 47

COFNODION Y PWYLLGOR RHEOLAETH GYFFREDINOL A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL BWYLLGOR, 11 STRYD Y POPTY, ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 14 GORFFENNAF 2014

 

Yn bresennol:

Cyng Ceredig Davies

Cyng Martin Shewring

Cyng Wendy Morris-Twiddy

Cyng Mererid Jones

Cyng Endaf Edwards

Cyng Sue Jones-Davies

Cyng Brenda Haines

Cyng Brendan Somers

Cyng Steve Davies

Cyng Alun Williams

Cyng Kevin Roy Price

 

Ymddiheuriadau:

 

Cyng Dylan Lewis

Cyng Jeff Smith

Cyng Mark Strong

 

2     Datgan Diddordeb Personol

       Dim

3     Gohebiaeth

 (a) “Cymdeithas Gofal”  parthed Torri Gwair. Hysbysiad eu bod ar hyn o bryd yn y broses o sicrhau gwasanaeth symudedd newydd

 (b) Neges e-bost gan Jason Jones ac Alan Lewis o CCC parthed y Gwobrau Tref. Ymweliad gan Academy rhwng 9am a 5pm ar 8 Awst 2014. “Enwebiadau ar gyfer Gwobr Tref” Angen ymatebion i ffurflenni hunanasesiad erbyn 31 Gorffennaf 2014. Bydd pob aelod yn derbyn neges e-bost ac angen anfon ymatebion i'r swyddfa.

 Holi Alan Lewis i weld a oes cyswllt wedi'i wneud â'r grwpiau eraill. Swyddfa i gydlynu

4     Y Diweddaraf ar y Safle

       Dim gohebiaeth bellach wedi'i derbyn gan y landlord

       Nosweithiau Llun ym mis Awst i'w defnyddio ar gyfer paratoi'r swyddfa ar gyfer symud

5     Protocol ar Faer Aberystwyth yn mynychu achlysuron yng Nghymuned Llanbadarn

 Cofnodion cyfarfod gyda Llanbadarn wedi'u derbyn. Cydnabod cofnodion y cyfarfod a holi beth fyddai'r protocol pe bai digwyddiad Cenedlaethol/Rhyngwladol yn digwydd yng Nghymuned Llanbadarn 

6     Arklow

Yn dilyn trafodaeth ar sut i symud ymlaen â chais i efeillio gydag Arklow penderfynwyd ysgrifennu at Mr David Jenkins i ymchwilio i bosibilrwydd o ffurfio pwyllgor gefeillio a fyddai'n cynnwys cynrychiolydd o Gyngor Tref Aberystwyth

7     Rhandiroedd

Trafodwyd y posibilrwydd o drosglwyddo rhandiroedd Coedlan Rhif 5 a Min-y-Ddol o Gyngor Sir Ceredigion mewn cyfarfod ar 1 Gorffennaf.

       Mae deiliaid rhandiroedd yn ymwybodol bod CCC yn dymuno rhyddhau eu cyfrifoldeb dros y rhandiroedd.

       Meini prawf i'w hystyried

 • A ddylid rhoi blaenoriaeth i Breswylwyr Aberystwyth
 • A ddylai rhandiroedd fod yn niwtral o ran cost (h.y. cynyddu rhent)
 • Siediau mewn cyflwr gwael a choed angen eu tocio

Nodwyd y byddai cyfarfod pellach yn cael ei gynnal ym mis Medi, serch hynny, byddai angen argymhelliad gan Gyngor Tref Aberystwyth a ddylid bwrw ymlaen â phrydles ai peidio ac amodau indemniad os bydd y tir yn cael ei halogi.

Ar hyn o bryd mae materion rheolaeth gan nad yw deiliaid rhandiroedd yn cadw at eu hamodau ac yn is-osod i bobl eraill gan hynny yn achosi problemau dyrannu

 • Cynhelir Cyfarfod Cyntaf o “Fannau Gerddi” ar 23 Gorffennaf 2014 am 5.30pm ble byddai cynrychiolwyr o'r tri chyngor cysylltiedig yn bresennol.

8     Tir yng Nghoedlan Pump, Penparcau.

       Mae gwair yn yr ardal hon bellach wedi'i dorri ar gost o £200.

       Cafwyd trafodaeth wedyn ar ddyfodol y tir hwn. Awgrymwyd y dylid ymgynghori gyda GAG a Fforwm Penparcau gyda'r bwriad o weithio gyda Chyngor Tref Aberystwyth wrth ddatblygu'r safle yn ofod perllan/cymuned.

9     MUGA & ADIZONE

Nid yw Cyngor Sir Ceredigion bellach yn gallu torri'r gwair ar gyfer Clwb Pêl-droed Penparcau. Gan hynny, mae angen i Gyngor Tref Aberystwyth dorri'r gwair o amgylch y

MUGA ac ADIZONE.

Datrysiad byr dymor fyddai gofyn i Gymdeithas Gofal dorri'r gwair ond ceisio partneriaeth waith gyda Fforwm Penparcau. Gofynnwyd i Cyng Steve Davies ganfod faint o dir y mae Cyngor Tref Aberystwyth yn berchen arno trwy Adran Ystadau Ceredigion a gofyn i Fforwm Penparcau am gael defnyddio'r peiriant torri gwair.

       Nododd Cyng Ceredig Davies bod angen newid un o'r lampau cyn yr hydref

       Gofynnwyd i Cyng Kevin Price roi manylion ar y wefan yn nodi sut y gallai pobl logi'r MUGA. Penderfynwyd gofyn i Fforwm Penparcau a fyddai ganddynt ddiddordeb mewn rheoli'r gwaith gweinyddol. Cyng Steve Davies i gysylltu â Bryn Jones parthed canllawiau drafft ar ei ddefnydd

10    Materion sy'n weddill

 • Derbyniwyd sylwadau yn ymwneud â photiau blodau ym Mhenparcau. Rhoddwyd dau bot i Gymunedau yn Gyntaf ar y ddealltwriaeth mai hwy sy'n gyfrifol am y plannu
 • Mae mainc y diweddar Cyng Owen Jones yn gadarn ei strwythur ond mae angen ei gynnal. Cyng Ceredig Davies i siarad â'r Gwasanaeth Prawf
 • Dim presenoldeb yr heddlu ym Mhenparcau oherwydd diffyg ariannu. Y Maer i ofyn i'r swyddfa ysgrifennu at y Comisiynydd Heddlu
 • Safle Bws ym Min-y-Ddol. Mae Cyng Steve Davies yn trafod gyda Kevin Aldridge o CCC yn ymwneud â stepen y tu allan i'r safle bws. Mae cynnydd yn debyg o gael ei wneud dros yr haf.
 • Cyng Brendan Somers i gysylltu â “Gŵyl Feicio Aber” yn ymwneud â chyllideb ar gyfer 2015-16
 • Dylid llongyfarch Fforwm Penparcau ar lwyddiant yr Ardd Goffa a Diwrnod o Hwyl Penparcau.
 • Arwydd Southgate. Cost i logi lleoliad cyfarfod ar gyfer y tair (3) awr fyddai £45.00. Dyddiad ar gyfer Cyfarfod Cyhoeddus i'w benderfynu
 • Llongyfarchwyd Cyng Kevin Price ar wefan newydd Cyngor Tref Aberystwyth a oedd yn edrych yn "Ffantastig". Anogwyd yr holl gynghorwyr i ddarparu cynnwys ac i wneud argymhellion ar gyfer unrhyw welliannau
 • £20.000 wedi'i ddyrannu i Gyngor Sir Ceredigion a SSE oedd cyflenwr cymeradwy Ceredigion er eu bod yn profi'n ddrutach. Bydd Goleuadau Addurn yn flaenoriaeth o hyn ymlaen.

Eitem 3  Gwobr Tref Genedlaethol

Hysbysodd Cyng Ceredig Davies aelodau bod Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr fer ar gyfer y Wobr Tref Genedlaethol ac anogodd gynghorwyr i ymateb i'r holiadur a oedd wedi'i ddosbarthu. Byddai beirniaid y gystadleuaeth yn ymweld ag Aberystwyth ar 8 Awst. Datganodd y Maer ei bod hi'n anrhydedd i Aberystwyth gael ei dewis o 150 o ymgeiswyr. Nododd Cyng Wendy Morris-Twiddy mai Aberystwyth oedd yr unig dref yng Nghymru i gael ei dewis. Anogodd Cyng Alun Williams aelodau hefyd i ymateb i'r holiadur yn nodi bod yn rhaid i Aberystwyth gael ei gwerthfawrogi'n fawr iawn.

Gofynnodd Ceredig Davies i ddau gynghorydd gadw cwmni i'r beirniaid wrth iddynt ymweld ag Aberystwyth

 

Eitem 7  Rhandiroedd.(Gerddi Frondeg)

Datganodd Cyng Mererid Jones y byddai cyfarfod Gerddi Frondeg yn cael ei gynnal ac aeth ymlaen i drafod modelau posibl ar gyfer Frondeg gyda chefnogaeth taflenni yr oedd wedi'u paratoi. Cytunodd Cyng Ceredig Davies gydag argymhelliad Cyng Mererid Jones i fabwysiadu Dewis 1.

Llongyfarchodd Cyng Martin Shewring y Cyng Jones ar y gwaith yr oedd wedi'i wneud a chytunodd hefyd gyda Dewis 1 fel y dewis mwyaf diogel a allai ddenu grantiau.

 

Cytunwyd ar y cofnodion.

 

Cofnod 48

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH

COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR CYLLID A SEFYDLIADAU A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL GYFARFOD, 11 STRYD Y POPTY, ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 21 GORFFENNAF 2014 AM 6.30PM

Yn bresennol:                        Cyng Mererid Jones

                                    Cyng Mair Benjamin

                                    Cyng Endaf Edwards

                                    Cyng Ceredig Davies

                                    Cyng Alun Williams

                                    Cyng Jeff Smith

                                    Cyng Brendan Somers

                                    Cyng Brian Davies

                                    Cyng Brenda Haines

                                    Cyng Wendy Morris-Twiddy

                                    Cyng Kevin Price (o bwynt 3)

                                   

Ymddiheuriadau:        Cyng Dylan Lewis

                                    Cyng Steve Davies

                                    Cyng Sue Jones-Davies

 

1          Datgan Diddordeb.

Dim wedi'i nodi

 

 • Gohebiaeth

 

A   Cydnabod a thalu anfoneb a dderbyniwyd gan Gyngor Sir Ceredigion yn ymwneud â Phencampwriaeth Gwyddbwyll Prydain. Mynychodd y Maer yr agoriad heddiw ac mae angen hysbysu cynghorwyr o unrhyw ddigwyddiadau yn ystod y bythefnos nesaf.

B    BDO Stoy Hayward – llythyr yn atgoffa o'r gofyniad am archwiliad terfynol. Bydd hyn yn dod i ben unwaith y mae'r adroddiad archwilio mewnol terfynol wedi'i dderbyn.

C   Neges e-bost gan Gyngor Sir Ceredigion yn nodi'r pris ar gyfer cardiau plyg. PENDERFYNWYD casglu dyfynbrisiau pellach cyn derbyn y cynnig.

D   Derbyniwyd llythyr diolch gan Ganolfan Cyngor ar Bopeth Ceredigion am grant o £2,000.

E    Derbyniwyd cadarnhad yn adnewyddu yswiriant ar gyfer 2014-15. Dogfennau i'w dosbarthu rhwng Cadeiryddion pwyllgorau a'u rhoi ar hysbysfwrdd y swyddfa.

F    Gwybodaeth wedi'i derbyn gan y banc y byddant yn newid ein cyfrifon adneuo o 1 Hydref 2014. PENDERFYNWYD adolygu cyfrifon banc newydd ym mis Medi 2014. Nodwyd y byddai'n rhaid ystyried bancio moesegol wrth ystyried unrhyw fanc.

G   Cais Economi Gyda'r Nos - gofynnwyd am £6,000 a chafwyd arian cyfatebol gan Brifysgol Aberystwyth.  Nodwyd bod hwn yn brosiect pwysig iawn i'r dref ond mae angen ei fonitro i sicrhau bod targedau yn glir, yn cael eu rheoli ac yn cael eu monitro. PENDERFYNWYD dyfarnu £6,000 yn amodol ar gyflwyniad i'r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau ym mis Medi ble y gallai unrhyw faterion gael eu trafod.

Y Diweddaraf ar gyfrifon 2014-15

 • Mae'r rhan fwyaf o'r gyllideb eisoes wedi'i dyrannu/ymrwymo ac eithrio: -
  • Rhent – dim gwybodaeth ddiweddaraf ar brydles
  • Camerâu Teledu Cylch Cyfyng
  • Rhandir - yn amodol ar gyfarfod ar 23 Gorffennaf 2014.
  • Dodrefn Stryd – PENDERFYNWYD cyfrannu £100 tuag at gost blodau newydd yn y planwyr ym Mhenparcau, yn amodol ar gytundeb ar bwy fyddai yn eu cynnal. Ymhellach, roedd cais wedi'i dderbyn am blac i nodi ble'r oedd y Dollborth wedi bod. PENDERFYNWYD rhoi'r dasg i Cyng Brenda Haines & Cyng Mererid Jones i lunio cynllun ar gyfer cyfarfod mis Medi.
  • Goleuadau – rhoddodd Cyng Ceredig Davies y diweddaraf ar ddyfynbris SSE am oleuadau a fyddai'n £60,000 i brynu ar gyfer y prom a'r dref i gyd. PENDERFYNWYD trafod beth oedd modd ei brynu gyda £30,000 o ariannu (prynu, gosod a phrofi).
  • Menter Aberystwyth.
  • Costau cyfrifiadur – gofynnodd Cyng Kevin Price am ystyried storio gwybodaeth ar y Cwmwl yn hytrach na chael gweinydd corfforol. Byddai hyn yn caniatáu i gynghorwyr rannu a gweithio ar ddogfen. PENDERFYNWYD y byddai Cyng Kevin Price yn dod â dadansoddiad llawn yn ôl i'r Cyngor gan gynnwys atebion i'r pryderon diogelwch. Ymhellach, PENDERFYNWYD prynu enwau parth Aberystwyth.cymru ac Aberystwyth.wales cyn gynted â phosibl.

 

 1. Polisi Pensiwn

 

Argymhellwyd dau bolisi pensiwn gan Gyngor Sir Caerfyrddin sy'n gweinyddu'r cynllun pensiwn. PENDERFYNWYD derbyn y polisïau. Ymhellach, nodwyd ein bod angen cadarnhad o gyfradd cyfraniad cyflogwr.

 

 1. Adroddiad archwilio mewnol drafft 2013-14

 

Roedd yr adroddiad archwilio mewnol drafft wedi'i dderbyn a bydd yn cael ei dderbyn yn amodol ar fân newidiadau i'r geiriad.

 

Rhoddodd Cyng Mererid Jones fanylion ar bob cofnod

 

Cardiau Plyg:  Cytunodd aelodau i dderbyn y dyfynbris gan Adran Reprograffig Cyngor Sir Ceredigion am gardiau newydd yn arddangos Arfbais y Cyngor ac esboniad o gyfansoddiad yr arfbais mewn pum iaith.

 

Cofnod 49

 

Ceisiadau Cynllunio:

Anerchodd Cyng Endaf Edwards yr aelodau ynglŷn ag Ymgynghoriad Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion a oedd wedi'i ddosbarthu trwy e-bost.

(a) Rayners (Vision Express) - caniatâd wedi'i roi am arwydd.

(b) Ffordd Rheidol, Penparcau. Caniatâd wedi'i roi am estyniad er bod Cyngor Tref Aberystwyth wedi gwrthwynebu.

 

Ceisiadau Cynllunio a dderbyniwyd ym mis Gorffennaf.  (Y ddau yn sensitif o ran amser)

 1. Tynnu ardal eistedd gyfredol a chodi ardal eistedd newydd yn Weatherspoons. Newid o ardal fwyta gyfredol i ardal fwyta newydd.

Yn ystod y drafodaeth ddilynol nododd Cyng Martin Shewring fod hwn yn fater pwysig gan mai dyma'r olygfa gyntaf y mae pobl sy'n cyrraedd Aberystwyth ar y trên yn ei gweld.

Nododd Cyng Lucy Huws oherwydd y boblogaeth golomennod gallai glanhau'r to gwydr fod yn broblem.

Argymhellodd Cyng Alun Williams y dylai aelodau gefnogi'r cais hwn ar yr amod ar lanhau digonol ac y dylid tynnu sylw at yr adeilad hanesyddol.

Roedd Cyng Martin Shewring o'r farn y dylai Weatherspoons fod wedi ystyried y broblem hon o'r blaen. Anghytunodd Cyng Morris – Twiddy gan ddweud y dylid canmol  Weatherspoons am geisio gwella'r orsaf.

Nododd Cyng Mair Benjamin bod golygfeydd gwaeth yn y dref.

Awgrymodd Cyng Alun Williams y dylai'r cyngor gyflwyno'r holl sylwadau a wnaed.

Cytunodd yr holl aelodau a oedd yn bresennol ar wahân i un ymataliad.

Byddai Cyng Endaf Edwards yn dweud wrth CCC bod Dim gwrthwynebiad i'r cais hwn. Serch hynny, mae Cyngor Tref Aberystwyth yn gofyn yn gadarn (I) bod y datblygiad yn parchu nodwedd hanesyddol yr adeilad rhestredig a'r strwythurau cyfredol; (2) bod y perchnogion yn cynnal gwaith glanhau a chynnal a chadw rheolaidd ar y datblygiad arfaethedig; (3) bod y perchnogion yn delio â materion yn ymwneud ag adar yn yr ardal (y maen nhw'n amlwg wedi methu â gwneud hyd yma), fel y mae adeiladau eraill wedi gwneud yn llwyddiannus.

 

 1. Trosi Bloc Gwyddoniaeth Ardwyn yn fflatiau. (plotiau 7,8 a 9 i'w newid gyda rhai newidiadau mewnol).

Cynigiodd Cyng Aled Davies “Dim gwrthwynebiad”.  Cytunodd yr holl aelodau.

 1. Amrywiad i amod 2 (cais A090241) cynllun diwygiedig (plotiau 7, 8 & 9)

Bryn Ardwyn, Aberystwyth.

Dim gwrthwynebiad.

 

 1. Dymchwel cyn Adeilad Cadlanciau Môr, Heol Minafon.

Ardal i'w defnyddio at ddibenion storio ar gyfer Datblygiad Dan Dre. Byddai preswylwyr yn cael eu hysbysu am hyn ac ni fyddai unrhyw effaith negyddol.

Roedd gan Cyng Aled Davies bryderon am y sŵn a'r aflonyddwch i breswylwyr Rhyd-yr-Afon.

Roedd Cyng Mair Benjamin yn pryderu am sŵn y cloddwyr ayyb.

Cadarnhaodd Cyng Endaf Edwards na fyddai sŵn yn ystod y nos ac yn ei farn ef byddai'r adeilad yn cael ei ddymchwel yn gyflym iawn.

Awgrymodd Cyng Alun Williams y dylai byrddau deniadol gael eu codi o amgylch y safle ac y dylai datblygwyr gadw at yr un arfer da a gafwyd gyda safle Bronglais.

Awgrymodd Cyng Martin Shewring y dylid newid amser dechrau gwaith o 8am i 9am.

Cefnogodd Cyng Mair Benjamin yr awgrym.

Penderfynodd aelodau nodi “Dim gwrthwynebiad”. Serch hynny, mae Cyngor Tref Aberystwyth yn gofyn :

 • Nad yw'r lefelau sŵn wrth i'r gwaith gael ei wneud yn ormodol
 • Bod y safle yn cael ei amgylchynu gan fyrddau deniadol
 • Bod oriau gwaith yn dechrau am 9.00am, ac nid 8.00am fel y nodir yn y cais.
 • Bod datblygwyr yn trafod gyda phreswylwyr lleol wrth i'r gwaith gael ei wneud.

Cofnod 50

Gohebiaeth:

Abertidy: Derbyniodd y cyngor neges e-bost braidd yn sarcastig yn hysbysu aelodau bod angen trwsio Hysbysfwrdd Penparcau ynghyd â'r fainc wrth gefn y Neuadd Goffa.

Awgrymodd Cyng Ceredig Davies y dylid gwahodd Abertidy i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol.

Goleuadau:  Derbyniwyd llyfryn gan Adrian Persevil.

Ymgynghoriad Drafft ar Wasanaethau Hamdden yng Ngheredigion: Neges e-bost yn gofyn am farn pobl ar Gyfleusterau Hamdden yng Ngheredigion.

Plac Glas:  Llythyr gan Mrs Lynn Thomas, merch y diweddar Mrs Mary Davies, yn gofyn i blac gael ei osod ar ei thŷ ar Ffordd y Gogledd yn nodi bod Syr T. H. Parry Williams wedi byw yno. Cytunodd Aelodau â hyn.

Cyngor Tref Aberteifi:  Llythyr gan Gyngor Tref Aberteifi yn gofyn am gefnogaeth i barcio ceir am ddim am 2 awr ym Meysydd Parcio Ceredigion yn Aberteifi.

Gofynnodd Cyng Mererid Jones i Gyng Alun Williams pa bryd y byddai'r cyfarfod parcio nesaf yn cael ei gynnal. Nododd Cyng Williams bod cyfarfod wedi bod yn ddiweddar. Mynegodd Cyng Williams bryder o ble y gellid cael yr arian i fodloni'r cais hwn. Awgrymodd Cyng Aled Davies ymateb i Gyngor Tref Aberteifi yn nodi bod Cyngor Tref Aberystwyth yn cefnogi'r cais mewn egwyddor ond y byddai'n rhaid ymchwilio i'r goblygiadau yn gyntaf.

Cytunodd aelodau ar argymhelliad Cyng Alun Williams i beidio â chefnogi'r cais.

Sbwriel: Cyflwynwyd cerdyn post i aelodau yn cwyno am sbwriel yn cael ei adael yn Stryd y Faenor a phenderfynwyd anfon y gŵyn ymlaen at Gyngor Sir Ceredigion.

St Brieuc:  Darllenwyd llythyr i aelodau oddi wrth Bwyllgor Gefeillio St Brieuc yn diolch i'r cyngor am eu cefnogaeth ariannol barhaus.

Aberystwyth – Pwyllgor Cyswllt yr Amwythig:  Nododd Cyng Mair Benjamin y byddai'n mynychu'r cyfarfod nesaf ar ddydd Gwener 4 Awst yn y Trallwng.

Kronberg:  Roedd llythyr gan Faer Kronberg yn llongyfarch Cyng Brenda Haines ar ddod yn Faer Aberystwyth ac yn ei gwahodd i fynychu'r Farchnad Nadolig yn Kronberg ym mis Rhagfyr.

Gwerthfawrogiad: Darllenwyd neges e-bost gan Gyng Sarah Bowen yn diolch iddynt am eu dymuniadau gorau yn dilyn marwolaeth ddiweddar ei Mam-gu.

Gwasanaeth: Llythyr yn atgoffa aelodau o wasanaeth coffa'r Rhyfel Byd Cyntaf i'w gynnal yn Eglwys Sant Mihangel Ddydd Sul 3 Awst am 2.00pm

Pen-yr-Angor:  Roedd llythyr i aelodau yn diolch i'r cyngor am yr arddangosfa “Blodau'r Ddôl" ym Mhen-yr-Angor.

Arwydd Southgate: Darllenwyd neges e-bost gan Gyng Mererid Jones yn awgrymu y dylid cynnal cyfarfod cyhoeddus ym Mhenparcau i drafod yr arwydd. Awgrymodd Cyng Jones 19 Medi ond nododd y dylai aelod arall gymryd cyfrifoldeb dros drefnu'r cyfarfod oherwydd ei hymrwymiad gwaith. Pwysleisiodd y dylai cynnydd gael ei wneud ar y mater hwn.

Gorchmynion Rheoli Cŵn:  Atgoffwyd aelodau o neges e-bost gan Gyngor Sir Ceredigion a anfonwyd ymlaen i holl aelodau o'r swyddfa ar 16 Gorffennaf 2014 yn ymwneud â'r pwnc.

Cymunedau Gofalgar: Roedd neges e-bost gan Gweneira Raw-Rees yn diolch i aelodau am y wybodaeth a gasglwyd ar weithgareddau yn yr ardal.

Gwobr Tref Wych 2015: Neges e-bost gan Mr Jason Jones yn nodi bod Aberystwyth wedi'i henwebu fel un o dair tref yn y DU ar gyfer y wobr hon ac y byddai beirniaid yn cyrraedd ar 8 Awst i asesu Aberystwyth.

 

Cofnod 51

Cwestiynau yn ymwneud â materion yng nghylch gwaith y cyngor hwn YN UNIG.

Nododd Cyng Wendy Morris-Twiddy bod Mr Vernon Studt wedi cysylltu â hi yn cwyno nad yw wedi cael caniatâd i leoli ei "Ffair" ar Bromenâd y Gogledd.

Gofynnodd Cyng Martin Shewring pam nad oedd Mr Studt wedi derbyn caniatâd.

Dywedodd Cyng Mark Strong wrth ateb ei fod wedi gofyn i gael cwrdd â Mr Studt oherwydd bod difrod wedi'i achosi i'r prom yn y gorffennol. Roedd dau gerbyd wedi'i barcio ar y prom drwy'r prynhawn ac ni ddylid caniatáu hyn. Hyd yma nid oedd wedi cysylltu â Mr Studt.

Cynigiodd Cyng Mererid Jones pe bai Mr Studt yn barod i wneud hynny, dylai gwrdd â Swyddogion Ceredigion ac y byddai Cyngor Tref Aberystwyth yn cefnogi cael y ffair ar y prom.

Cytunodd yr holl aelodau i'r cynnig hwn.

 

Cofnod 52

Cyllid i ystyried gwariant.

Cytunodd yr aelodau i'r holl wariant.

 

Cofnod 53

Adroddiadau ar lafar gan Gynghorwyr Sir Ceredigion

Bandstand.:  Rhoddodd Cyng Alun Williams y diweddaraf ar gynnydd sy'n cael ei wneud. Gofynnodd Cyng Aled Davies pwy oedd yn ariannu'r prosiect. Arweiniodd hyn at drafodaeth ar doriadau ac ariannu Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Ganolog. Dywedodd Cyng Martin Shewring y dylai aelodau dalu sylw i'r rhybudd yn ymwneud â'r toriadau.

 

Cofnod 54

Biosffer Dyfi.

Gwirfoddolodd Cyng Jeff Smith i gynrychioli'r cyngor ar y pwyllgor hwn. Cefnogodd Cyng Mair Benjamin hyn.

 

Cofnod 55

Carnifal Aberystwyth.

Llongyfarchodd Cyng Sue Jones-Davies y Cyng Wendy Morris-Twiddy a'r pwyllgor cyfan ar Ddiwrnod Carnifal llwyddiannus iawn ar 26 Gorffennaf.