Aberystwyth Council

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH

COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL GYFARFOD, 11 STRYD Y POPTY, ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 29 MEDI 2014 am 6.30pm.

Yn bresennol:

Cyng Brenda Haines

Cyng Ceredig Davies

 Cyng Wendy Morris-Twiddy

Cyng M. A. Strong

Cyng Sue Jones-Davies

Cyng Mair Benjamin

Cyng Dylan Lewis

Cyng Alun Williams

Cyng Brian Davies

Cyng Mererid Jones

Cyng Jeff Smith

Cyng Kevin Roy Price

Cyng Endaf Edwards

Cyng Lucy Huws

Cyng Brendan Somers

Ymddiheuriadau:

Cyng Steve Davies

 

Cofnod 63.

Croesawodd y Maer Mr Meic Birtwistle o BBC Radio Cymru i'r cyfarfod. Roedd cyflwyniad Mr Birtwistles ar y Rhyfel Mawr, yn tynnu sylw at erledigaeth darlithydd Almaeneg, ymhlith Almaenwyr eraill, allan o Aberystwyth gyda chefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Aberystwyth ar y pryd.

Yn dilyn trafodaeth penderfynodd yr aelodau y dylai Cyngor Tref Aberystwyth weithio gyda Mr Birtwistle i gynhyrchu plac yn tynnu sylw at y digwyddiad hwn.

Diolchodd y Maer i Mr Birtwistle am ei anerchiad yn llawn gwybodaeth.

 

Cofnod 64.

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o'r eitemau agenda.

 

Cofnod 65.

Cyfeiriadau personol.

 

Cofnod 66.

Adroddiad o Weithgareddau'r Maer.

Dosbarthwyd adroddiad i aelodau o weithgareddau'r Maer yn ystod y ddeufis diwethaf.

 

Cofnod 67.

Cofnod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar 28 Gorffennaf 2014.

 

Cofnod 68.

Materion yn codi o'r cofnodion.

Cofnod 46. Mae PRO1 yn gofyn am ddiwygio testun i ddarllen “Bydd Cyngor Tref Aberystwyth yn ymateb i'r holl geisiadau cynllunio o fewn cyfnod o amser a nodir gan Gyngor Sir Ceredigion. Os yw  ceisiadau cynllunio yn cael eu derbyn y tu hwnt i'r cylch cyfarfod arferol, bydd Clerc y Dref yn delio gyda chynlluniau annadleuol trwy ymgynghori gyda'r cadeirydd, yr is-gadeirydd a chynghorwyr sy'n cynrychioli'r ward ble mae'r datblygiad arfaethedig wedi'i leoli “neu'r holl aelodau pwyllgor eraill yn eu habsenoldeb”. Bydd cyfarfod Cyngor ychwanegol yn cael ei alw os ceir sefyllfa o bryder ehangach i'r cyhoedd.

Roedd Cyng Ceredig Davies o'r farn y dylid hysbysu pobl leol o effeithiau posibl y polisi cynllunio newydd hwn.

Cofnod 47. Eitem 3.(b). Dylid ei nodi a'i gynnwys mai Aberystwyth yw'r unig dref yng Nghymru i gael ei henwebu ar gyfer y wobr.

Eitem 6  Arklow. Dylai unigolion sy'n awyddus ar efeillio gydag Arklow gael eu gwahodd i gyfarfod y cyngor gyda phwyllgorau gefeillio eraill.

Cofnod 52. Gwariant i'w ddangos.

 

Cofnod 69.

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR CYNLLUNIO A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL GYFARFOD, 11 STRYD Y POPTY, ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 8 MEDI 2014 AM 6.30 P.M.

 

 

Yn bresennol:    Cyng Endaf Edwards

                       Cyng Brenda Haines

                       Cyng Sue Jones-Davies

                       Cyng Mair Benjamin

                       Cyng Jeff Smith

                       Cyng Ceredig Davies

                       Cyng Wendy Morris-Twiddy

                       Cyng Martin Shewring

                       Cyng Kevin Roy Price

 

Ymddiheuriadau:    Cyng Dylan Lewis

                       Cyng Mark Strong

 

 1. Gohebiaeth

 

Atgoffaodd Cyng Endaf Edwards yr aelodau bod dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol ar gael yn y swyddfa i'w harchwilio. Bydd y cyfnod ymgynghori yn parhau hyd at 12.00 pm ar 26 Medi 2014 ac yn ymdrin â'r isod:

 

Amgylchedd Adeiledig a Chynllun

Gwarchod Natur

Ynni Adnewyddadwy

Safonau Parcio

Asesiadau Trafnidiaeth

 

Derbyniwyd yr ohebiaeth a ganlyn gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

 

Cais A130701 – apêl wedi'i wrthod

 

Derbyniwyd yr ohebiaeth a ganlyn gan Gyngor Sir Ceredigion.

 

A110922 – wedi'i gymeradwyo

A140257 – wedi'i gymeradwyo

A140263 – caniatâd cynllunio wedi'i roi a chaniatâd adeilad rhestredig wedi'i roi

A140315 – wedi'i gymeradwyo

A140360 – wedi'i gymeradwyo

A140404 – wedi'i gymeradwyo

A140445 – wedi'i gymeradwyo

A140466 – wedi'i gymeradwyo

A140472 – wedi'i gymeradwyo

A140477 – wedi'i gymeradwyo

A140512 – nid oedd angen cymeradwyaeth flaenorol  

 1. Ystyried ceisiadau cynllunio

 

A140558

Gosod Peiriant Codi Arian (“ATM”) a llanw ardal fynedfa sy'n bodoli eisoes (cynlluniau diwygiedig)

19-21 Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth

 

Nid oes gennym wrthwynebiad i osod peiriant arian (ATM) ond mae'r cynlluniau ar gyfer y peiriant arian a gyflwynir yn y cais yn cynnwys testun uniaith (Saesneg yn unig). Rydym o'r farn y dylai Tesco ddilyn esiampl peiriannau arian eraill yn yr ardal, sy'n ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

 

Serch hynny, rydym yn gwrthwynebu llanw'r fynedfa dan do bresennol gan ei bod yn gostwng yr ardal gyhoeddus.  Mae'r ardal dan sylw yn ddefnyddiol iawn wrth wahanu llif cerddwyr yn Ffordd y Môr, Sgwâr Owain Glyndŵr a Rhodfa’r Gogledd ar gornel brysur iawn gyda llif traffig trwm. Wrth ystyried faint o gerddwyr sy'n cerdded o amgylch y gornel, mae'r fynedfa bresennol yn bwysig wrth ddiogelu'r cyhoedd a hwyluso profiad siopa cynhwysfawr yn y dref.   

Rydym yn sylwi hefyd bod y cynlluniau yn y cais yn dangos y byddai'r ffenestri wedi'u gorchuddio gan bosteri, sy'n golygu y byddai'n anodd iawn gweld i mewn i'r siop o'r tu allan. Mae hyn yn wahanol i ffenestri siopau eraill yng nghanol tref Aberystwyth, gan gynnwys ffenestri siop ar gyfer y math hwn o siop. Byddem yn hoffi gweld y ffenestri yn glir er mwyn i'r cyhoedd allu gweld i mewn.

 

A140576

Dymchwel tai allan cyfredol a chodi estyniad un llawr newydd i gefn tŷ a chodi garej ar wahân.

High Lea, Southgate, Aberystwyth

 

Dim gwrthwynebiad.

 

A140589

Arddangos arwyddion

47 Y Stryd Fawr, Aberystwyth

 

Gwrthwynebiad cryf, am y rhesymau a ganlyn:

 • Credwn fod maint y logo arfaethedig i'w beintio ar y wal yn amhriodol, byddai'n dominyddu golygfeydd cerddwyr sy'n edrych i fyny'r Stryd Fawr a chan hynny nid yw'n unol â naws canol tref Aberystwyth
 • Mae arwyddion wedi'u goleuo mewnol yn amhriodol ac nid ydynt yn cydymffurfio â Chanllawiau Cynllunio Atodol ar gynllun blaen siop yn Aberystwyth.

Rydym hefyd yn nodi bod y datblygwr eisoes wedi dechrau gweithio ar yr adeilad, yn fuan ar ôl i swm sylweddol o arian gael ei wario ar adnewyddu'r adeilad gyda chymorth Grant Gwella Trefi. Mae Cyngor Tref Aberystwyth o'r farn bod hyn yn wastraff siomedig ar arian y cyhoedd.

 

A140599

Newidiadau i waliau mewnol a'r llety cyfredol, er mwyn creu 3 uned breswyl newydd.

Llawr gwaelod, llawr cyntaf ac ail lawr, 28 Heol y Wig, Aberystwyth

 

Dim gwrthwynebiad.  Serch hynny, mae Cyngor Tref Aberystwyth yn pryderu nad oes ardal ar gyfer cael gwared ar wastraff neu wastraff ailgylchadwy yn cael ei darparu.

 

A140619

Arddangos arwyddion

Natwest, Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth

 

 1. Mae arwyddion wedi'u goleuo mewnol yn amhriodol ac nid ydynt yn cydymffurfio â Chanllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer cynllun Blaen Siop yn Aberystwyth.

 

A140624

Newid defnydd o floc toiledau gwag i fwyty a safle bwyd a gwaith cysylltiedig

Uned Harbwr, Promenâd y De, Aberystwyth

 

Dim gwrthwynebiad.  Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn croesawu'r cais hwn.

 

 

A140625

Arddangos arwyddion

Banc Barclays, 26 Ffordd y Môr, Aberystwyth

 

 1. Rydym yn nodi bod yr arwyddion arfaethedig yn acrylig a theimlwn nad yw arwyddion plastig yn cydymffurfio â'r Canllawiau Cynllunio Atodol ar gynllun Blaen Siop yn Aberystwyth. Gofynnwn am ddefnyddio arwyddion pren yn lle hynny.

 

A140627/A140628

Trawsnewidiad arfaethedig, a mân newidiadau, i adeilad cyfredol ar y promenâd i ddarparu 18 o ystafelloedd gwely gwesty, bwyty a derbynfa. Dymchwel estyniad cefn ac yn lle hynny adeiladu estyniad 5 llawr yn cynnwys 45 o ystafelloedd gwesty ac ardal offer, symud a storio cysylltiedig. Newidiadau i Faes Parcio Stryd y Baddon i ddarparu 40 o fannau parcio

36 Glan-y-Môr, Aberystwyth

 

 1. Mae gan Gyngor Tref Aberystwyth y pryderon a ganlyn yn ymwneud â'r cais hwn:
 • Byddai'r datblygiad arfaethedig yn defnyddio Maes Parcio Stryd y Baddon yn gyfan, sy'n golygu colli mannau parcio ceir i'r cyhoedd. Byddai hyn yn cael effaith niweidiol ar fusnesau lleol. Rydym yn awgrymu defnyddio cytundeb S106 sy'n golygu y byddai mannau parcio ar gael i bobl nad ydynt yn aros yn y gwesty rhwng 11 am a 4 pm.
 • Byddai graddfa'r estyniad cefn yn cael effaith niweidiol ar yr adeilad rhestredig.
 • Rydym yn pryderu am golli nodweddion hanesyddol, yn bennaf drysau, o'r adeilad rhestredig. Rydym yn gofyn i'r gosodiadau gwreiddiol gael eu cadw

 

A 140558 Yn unol â chais Cyngor Tref Aberystwyth bydd gwydr barugog bellach yn cael ei osod.

A 140589 Ni chafodd Logo Starbucks ei gymeradwyo.

 

Cofnod 70

Rheolaeth Gyffredinol.

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH

 

COFNODION Y PWYLLGOR RHEOLAETH GYFFREDINOL A GYNHALIWYD YN YR YSTAFELL GYFARFOD, 11 STRYD Y POPTY,  ABERYSTWYTH DDYDD LLUN 15 MEDI 2014 AM 6.30pm

 

Yn bresennol:   Cyng Ceredig Davies

                       Cyng Mair Benjamin

                       Cyng Alun Williams

                       Cyng Brenda Haines

                       Cyng Kevin Roy Price

                       Cyng Brian Davies

                       Cyng M.A. Strong

                       Cyng Wendy Morris-Twiddy

                       Cyng Jeff Smith

                       Cyng Sue Jones-Davies

                       Cyng Martin W Shewring

                       Cyng Mererid Jones

                       Cyng Brendan Somers

                       Cyng Endaf Edwards

 

Ymddiheuriadau:    Cyng Steve Davies

 

1   Datgan Diddordeb.

     Dim

 

2  Gohebiaeth.

Cambrian News :   Roedd newyddiadurwr o'r Cambrian News wedi cysylltu yn gofyn am wybodaeth yn ymwneud â thaliadau a wnaed gan Cyng Aled Davies ar ran y cyngor am waith a wnaed ar Ddrysfa Ffordd y Gogledd a oedd, yn honedig, wedi'i ddwyn i sylw Swyddfa Archwilio Cymru a BDO.

Yn dilyn trafodaeth cytunwyd y dylid cyfeirio'r mater hwn at y pwyllgor Cyllid a ddylai hefyd ofyn i BDO am ffynhonnell eu gwybodaeth.

Peninsula:  Llythyr gan Peninsula i Gyngor Tref Aberystwyth yn cynnig gwasanaethau cefnogol i weithwyr. Cytunwyd gan mai dim ond dau y mae'r cyngor yn eu cyflogi na ddylid derbyn y cynnig.

Google:  Derbyniwyd llyfrynnau gwerthu a anfonwyd i'r swyddfa.

 

 

 

3   Llety Swyddfa.

Roedd Cyfreithwyr y Landlord bellach yn pwyso i gwblhau cytundebau. Roedd Cyng Ceredig Davies wedi hysbysu cyfreithwyr yn gweithredu ar ran Cyngor Tref Aberystwyth bod y cyngor ar wyliau yn ystod mis Awst ac y byddai'r mater hwn yn cael ei drafod yng nghyfarfod llawn nesaf y cyngor Ddydd Llun 29 Awst.

Dosbarthwyd copïau o fersiwn diweddaraf y brydles i aelodau. Y materion a gafodd eu dwyn i sylw aelodau gan eu cyfreithwyr oedd:

(a)  Rhent.

(b)  Dylai nifer aelodau'r cyhoedd a ganiateir i fod yn bresennol yn ystod cyfarfodydd gael eu cyfyngu i chwedeg (60)

(c)   Ystafell i Ganolfan Cyngor ar Bopeth (1 -2 diwrnod yr wythnos) a hynny dros dro.

(d)  Posibilrwydd i Reolwr Prosiect y Parc Bwrdd Sgrialu gael ei leoli yno.

Unwaith y bydd y brydles wedi'i chytuno byddai cynllun yn cael ei baratoi.

Argymhellwyd cyfeirio'r materion hyn i'r pwyllgor cyllid a gofyn i'r cyngor llawn eu derbyn.

Byddai Cyng Ceredig Davies yn hysbysu cyfreithiwr y cyngor o'r argymhellion hyn.

 

4    Ardal Chwarae'r Castell. Offer wedi'i ddifrodi.

Gwaith wedi'i ddirprwyo i Mr Jon Hadlow o Adran Parciau a Gerddi Cyngor Sir Ceredigion. Mae gan Mr Hadlow yr holl nwyddau ar gyfer newid y cyfarpar ym Mryn-y-Mor. Serch hynny, nid oes anfoneb wedi cyrraedd eto. Bydd Cyng Ceredig Davies yn gwirio hyn. Gallai Cyngor Tref Aberystwyth fod yn agored i dalu am gostau llafur gan Geredigion.

 

5    Y Diweddaraf ar Randiroedd.

Darparwyd copi o'r drwydded ar gyfer y tir y tu ôl i Goedlan 5 gan Gyngor Sir Ceredigion ac fe'i dosbarthwyd i aelodau. Gallai'r drwydded fod yn dempled ar gyfer unrhyw gytundeb rhwng Cyngor Tref Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion trwy Randiroedd Coedlan 5. Datganodd Cyng Mark Strong ddiddordeb personol.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn barod i Gyngor Tref Aberystwyth gymryd rheolaeth ar y tir dan sylw. Argymhellodd Cyng Mererid Jones y dylid cynnal ymarfer diwydrwydd dyladwy yn gyntaf ac y dylai Ceredigion docio'r goeden ar y safle. Dylai gofynion gan Geredigion gynnwys dŵr a rhwymedigaethau (cynnal a chadw ayyb.). Gan nad oes gan y cyngor unigolion i gynnal y gwaith angenrheidiol byddai'n rhaid prynu hyn i mewn. Byddai Cyng Mererid Jones yn gofyn am y wybodaeth berthnasol.

Mae Cyng Ceredig Davies yn deall y byddai rhandiroedd gwag yn cael eu dyrannu i breswylwyr yn ardal braesept Aberystwyth. Datganodd hefyd y dylai'r cyngor edrych ar gymryd yr awenau ar y rhandiroedd erbyn mis Ebrill 2015.

Cynllun Gweithredu.

Gofyn i Geredigion am yr holl ffigurau perthnasol cyn gynted â phosibl.

Dirprwyo rhedeg y rhandiroedd o ddydd i ddydd i ddeiliaid y rhandiroedd.

Nododd Cyng Ceredig Davies bod dwy ardal o dir:- tir rhandiroedd a thir coediog wrth Bont St Brieuc nad oedd y cyngor wedi'u hystyried.

Roedd materion amgylcheddol yn ymwneud â'r tir hwn gan fod clymog Japan yn bresennol a chan hynny byddai angen arweiniad pellach. Dylai'r cyngor hefyd fod yn ymwybodol o'i rwymedigaethau ar gyfer casglu ysbwriel, rhywogaethau goresgynnol a chynnal a chadw yn gyffredinol.

Dylid mynd i'r afael hefyd â materion tresbas gyda Cheredigion neu gellid dirymu telerau'r drwydded.

 

6    Gofodau Gardd - Y Diweddaraf.

Datganodd Cyng Alun Williams bod Cyngor Faenor, Cyngor Llanbadarn a Chyngor Tref Aberystwyth yn barod i wneud cynnydd. Roedd yr oedi presennol gan y Brifysgol a'u cyfrifoldeb hwy oedd symud yr "uwch bridd".

 

7    Trefniadau Nadolig.

Roedd Cyng Ceredig Davies wedi cysylltu â Wales & West Utilities yn ymwneud â'r trefniadau gofynnol ar gyfer y Parêd Nadolig.

Byddai cynnau'r Goleuadau Nadolig yn digwydd Ddydd Gwener 28 Tachwedd 2014.

Parêd:  Trafodwyd dau ddewis ar gyfer y Parêd Nadolig yn dibynnu ar y gwaith ffordd cyfredol:-

(a)  Dechrau yn San Mihangel -  Maes Iago  -  Y Stryd Fawr.

(b)  Dechrau yn San Mihangel -   Y Stryd Newydd  -  Y Porth Bach  -  Stryd y Farchnad  -  Y Stryd Fawr.

Cynigiodd Cyng Mererid Jones y dylai Menter gymryd cyfrifoldeb dros drefnu'r parêd a gwneud cais i'r Pwyllgor Cyllid os byddai angen arian arnynt.

Goleuadau:  Goleuadau Addurn a Garlantau yn Stryd y Bont, Y Ffynnon Haearn, Y Porth Bach a  Ffordd y Môr. A oes angen yr holl oleuadau hyn neu a ddylid tynnu rhai ohonynt a goleuo'r Stryd Fawr a Ffordd y Môr yn unig. Gofynnodd Cyng Wendy Morris a fyddai "Siopau" a'r Siambr Fasnach yn cyfrannu at yr ariannu. Datganodd Cyng Martin Shewring y dylai'r cyngor ddenu cymaint o bartneriaid â phosibl. Roedd aelodau o'r farn y dylid rhoi blaenoriaeth i Ganol y Dref a Ffordd y Môr.

Cynigiodd Cyng Mererid Jones y dylid cael dyfynbris manwl gan weithredydd cyfredol y cyngor a gofynnwyd i Cyng Ceredig Davies gasglu'r dyfynbris hwn erbyn Dydd Llun 22 Medi. Nododd Cyng Ceredig Davies y dylid casglu dyfynbrisiau gan osodwyr/darparwyr eraill yn ystod misoedd Mawrth/Ebrill y flwyddyn galendr.

Coeden Nadolig:  Cytunwyd y dylid prynu Coeden Nadolig gan yr un darparwr â'r llynedd a byddai'r Cyng Ceredig Davies yn gwneud y trefniadau angenrheidiol.

 

 

 

8    Cinio Nadolig yr Henoed.

Byddai'r Maer yn gwneud ymholiadau ynglŷn â gwahanol leoliadau ar wahân i Lety Parc ac yn ddelfrydol byddai o fewn ffiniau Cyngor Tref Aberystwyth. Cost y cinio i'r henoed y llynedd oedd £2.50 y pen. Byddai hyn yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Cyllid.

 

9    St Brieuc.

Hysbyswyd yr aelodau a oedd yn bresennol bod y plac wedi'i leoli.

 

10  Plac i goffau'r Athro T. H. Parry-Williams

Hysbyswyd aelodau bod “Wern” Ffordd y Gogledd yn dal ar werth a chan hynny roedd amser i godi plac. Awgrymodd Cyng Jeff Smith bod Cyngor Tref Aberystwyth yn gwneud cyfraniad tuag at blac lechen a allai gostio rhwng £300 a £400. Byddai'r Cyng Mererid Jones hefyd yn siarad â'r Llyfrgell Genedlaethol cyn y Pwyllgor Cyllid nesaf. Nododd y Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol ei gefnogaeth hefyd.

Penderfynwyd oedi unrhyw benderfyniad hyd at gyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau.

Tynnwyd sylw aelodau bod camgymeriad sillafu ar y plac Yosano ac y dylai dyfynbris gael ei anfon ymlaen at y Pwyllgor Cyllid i fynd i'r afael â'r mater hwn.

Datganodd Cyng Alun Williams y byddai'r Gymdeithas Ddinesig yn croesawu plac yn Stryd y Popty i Leopold Kohr (economegydd). Cytunodd Cyng Jeff Smith i drafod â'r Gymdeithas Ddinesig.

 

11   Tudalen Gwe ac isadeiledd TG Cyngor Tref Aberystwyth.

Cytunodd Cyng Kevin Roy Price i gyflwyno adroddiad i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol ar:

(a)  A yw cyfarpar y cyngor y cyrraedd y manylion cywir?

(b)  A yw cyfarpar y cyngor yn ddiogel?

(c)  Argymhelliad Cyng Prices ar yr hyn sy'n ofynnol.

Mae angen paramedrau ar y rheolwr gwefan - peidio â'i ficro-reoli.

 

12  Materion sy'n Weddill

Masnachwyr Marchnad Sgwâr Iago - mae'r faner sydd hefyd yn arddangos Arfbais y Dref yn edrych yn flêr iawn. Bydd Cyng Ceredig Davies yn trafod y mater hwn gyda masnachwyr y Neuadd Farchnad.

 

13   Grŵp Arweinyddiaeth Cyngor Sir Ceredigion.

Gofynnodd Cyng Alun Williams i'r rheini a oedd yn bresennol am eu barn ar warantu Gŵyl Feicio 2015. A fyddai Cyngor Tref Aberystwyth yn ei ariannu? Cyfraniad y cyngor yn 2014 oedd £10 mil. Gofynnodd Cyng Mererid Jones pa fath o ddigwyddiad a oedd yn cael ei gynllunio a bod y cyngor angen gwybodaeth bellach gan yr Ŵyl Feicio a Chyngor Sir Ceredigion cyn penderfynu.

 

14   Yswiriant.

Hysbyswyd aelodau bod ganddynt sicrwydd ar hyn o bryd o hyd at £250.000 ar gyfer enllib gyda thâl-dros-ben o 10%.  

 

Materion yn Codi o'r Cofnodion:

3   Prydles:   Nododd Cyng Ceredig Davies bod cyngor angen gwneud penderfyniad ynglŷn â llofnodi'r brydles. Penderfynodd aelodau dderbyn cynnwys y brydles a chyfarwyddo cyfreithiwr y cyngor o'r penderfyniad hwn.

7   Coeden Nadolig.  Penderfynodd aelodau brynu coeden sydd eisoes wedi'i dewis.

 

Cofnod 71.

Cyllid:

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliad Cyngor Tref Aberystwyth a gynhaliwyd Ddydd Llun 22 Medi 2014 yn 11 Stryd y Popty, Aberystwyth

Yn bresennol:

Cyng Mererid Jones

Cyng Brian Davies

Cyng Ceredig Davies

Cyng Wendy Morris-Twiddy

Cyng Brendan Somers

Cyng Kevin Price

Cyng Jeff Smith

Cyng Mark Strong

Cyng Endaf Edwards

Ymddiheuriadau:

Cyng Brenda Haines

 

 1. Cyflwyniad gan Naomi McDonagh a Gaynor Toft o Gyngor Sir Ceredigion ar waith y Grŵp Economi Gyda'r Nos, a chynrychiolydd Cyngor Tref Aberystwyth arno yw'r Cyng Mair Benjamin. Roedd Cyngor Tref Aberystwyth wedi cytuno i ariannu £6,000 ar gyfer 2014-15 a bydd yn trafod y dyraniad ar gyfer 2015-16 yn y cylch cyllidebu nesaf.
 2. Gohebiaeth
  1. Nid oedd cyfeillion y Llyfrgell Genedlaethol yn gallu cyfrannu tuag at gost plac T H Parry Williams ar y Wern ond roedd y Gymdeithas Ddinesig yn cyfrannu £50 tuag ato. CYTUNWYD ariannu £150 o arian y Cyngor Tref ac i dderbyn dyfynbris gan Cyng Jeff Smith ar gyfer yr union gost a manylion y faner. Angen ceisio nawdd ar gyfer yr hyn sy'n weddill.
  2. Llythyr gan Fforwm Penparcau yn gofyn am ariannu ar gyfer gwaith trwsio gwerth £697 i gofeb Rhyfel Byd Cyntaf yn y Neuadd Goffa. Cytunwyd ysgrifennu at Fforwm Penparcau yn diolch iddynt am dynnu sylw at y gwaith hwn, ond yn unol â'r Rheoliadau Ariannol byddai angen 2-3 dyfynbris am y gwaith sydd angen ei wneud. ATC i gasglu dyfynbrisiau.
  3. Llythyr gan Fforwm Penparcau yn gofyn am £660 o ariannu i atgyweirio mainc wrth y Neuadd Goffa a pheintio'r Hysbysfwrdd y tu allan i'r Co-op. Maen nhw'n barod i roi £220 o ariannu gan hynny'r gost i Gyngor Tref Aberystwyth fydd £440. Eto, fe'n hatgoffir o'n rhwymedigaeth i gael y gwerth gorau i'r Cyngor a byddwn yn ceisio dyfynbrisiau amgen ynghyd â gofyn i'r Cyngor Sir a oes ganddynt feinciau sbâr. ATC i gasglu dyfynbrisiau
  4. Mae Aberystwyth wedi'i henwebu ar gyfer Gwobr Academy of Urbanism a bydd y Maer yn mynychu'r seremoni yn Llundain. Cost y pryd ar gyfer 2 o bobl yw £125 & TAW. CYTUNWYD ariannu 2 o bobl i fynychu ar ran Cyngor Tref Aberystwyth.
  5. Llythyr wedi'i dderbyn gan Swyddfa Archwilio Cymru yn nodi y bydd ad-daliad o £30 yn cael ei roi a bod angen llanw ffurflenni yn unol â hynny.
  6. Neges e-bost wedi'i derbyn gan BDO yn ymwneud â chwestiynau sydd heb eu hateb ar y broses Archwilio Blynyddol. Nodwyd bod y Cyngor yn pryderu bod y broses archwilio yn araf ac y gallem golli'r dyddiad cau o 30 Medi. Mynegodd y Cyngor bryderon am natur bersonol y llythyron sy'n cael eu hysgrifennu at staff y Cyngor gan BDO ac y byddem yn ystyried cwyn ynglŷn â'r ffordd y mae'r archwiliad yn cael ei drin.
  7. Apeliadau cyffredinol wedi'u derbyn gan yr Urdd a Shelter Cymru. Nodwyd er bod y ddau yn achos da - dim ond i'r rheini sy'n ymgeisio ar ffurflen gais Cyngor Tref Aberystwyth o fewn yr amserlen a nodir ym mis Ebrill yr ydym yn darparu arian.
  8. Llythyr gan Natwest yn ymwneud â'r cynnydd yn nhaliadau'r banc.
  9. Derbyniwyd neges e-bost gan grŵp Gefeillio Kronberg yn gofyn a allent fynychu'r cyfarfod cyllid ym mis Hydref. Cytunwyd gwahodd yr holl grwpiau gefeillio os oeddynt yn dymuno mynychu.
 3. PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo'r cyfrifon ar gyfer mis Mehefin 2014
 4. PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo'r cyfrifon ar gyfer mis Gorffennaf 2014
 5. PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo cyfrifon ar gyfer mis Awst 2014
 6. Cwestiynau yn ymwneud â materion ariannol
  1. Faint yr oeddem wedi talu Peninsula (arbenigwyr Adnoddau Dynol) yn ystod y flwyddyn gyfredol? £995 & TAW am waith ychwanegol a £78 y mis am gyngor rheolaidd.
  2. Neges e-bost gan y Maer yn nodi bod Gwesty'r Marine wedi'i gadw ar gyfer Cinio'r Henoed. Cytunwyd mai'r gost fyddai £3 y pen i'r henoed a £16.95 y pen i'r cynghorwyr. Cytunwyd ar nifer uchaf o 120 o bobl yn bresennol. Cytunwyd ymhellach mai dim ond unwaith y byddem yn hysbysebu yn y Cambrian News (nid ddwywaith fel yn y gorffennol).
  3. Roedd Cyng Wendy Morris-Twiddy eisiau ymchwilio i bosibilrwydd o'r dref yn dod yn dref “Calon Gynnes” gyda'r posibilrwydd o gadw diffibriliwr yn y swyddfa rhag ofn y bydd argyfwng.
  4. Rhoddodd Cyng Ceredig Davies y diweddaraf ar sefyllfa'r goleuadau Nadolig gan ei bod hi'n anodd cael dyfynbrisiau heb wybod beth yw cwmpas y gwaith dan sylw.
 7. Materion staffio
  1. Penderfynwyd cymryd cyngor gan Peninsula yn ymwneud ag ailstrwythuro'r strwythur staffio ac ymchwilio i'r posibilrwydd o ad-drefnu'r swyddfa.
  2. Trafodwyd y byddai awgrym yn cael ei wneud i delerau'r clerc newydd (i'w gadarnhau gan y Cyngor Llawn) yn dechrau ar 25 awr yr wythnos - 20 awr o oriau swyddfa rheolaidd, 3 awr ar gyfer cyfarfodydd ar Ddyddiau Llun a 2 awr fel y bo'r angen ar gyfer cyfarfodydd allanol.
  3. CYTUNWYD y byddai'r gyfradd dalu yn unol â chytundeb SLCC a Chymdeithas Genedlaethol y Cynghorau Lleol o'r gyfradd meincnod ar gyfer tref LC2 – NJC30 –NJC34 – (£25,727 - £28,922) Bydd yn rhaid cadarnhau hyn gan y Cyngor Llawn hefyd.
  4. CYTUNWYD y byddai'r swyddfa ar gau am 2 wythnos yn ystod yr haf ac y byddai hyn yn cael ei dynnu o hawliad gwyliau'r Clerc.
  5. CYTUNWYD i beidio â hysbysebu hyd nes y byddai cytundeb ar y strwythur newydd.

 

Materion ariannol i'w cyflwyno i'r Cyngor Llawn - 29/9/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Net

TAW

Gros

 

 

 

 

 

 

 

Cyng Brendan Somers

 

Papurach

 

0.68

0.12

0.8

Carl Williams

 

Papurach Inkwells

 

4.15

0.83

4.98

Carl Williams

 

Postio

 

3.44

 

3.44

Carl Williams

 

Lamineiddwyr a Dyddiadur

 

21.99

 

21.99

Carl Williams

 

Gweithio 21/7/14 hyd at 19/9/14

 

1350

 

1350

Carl Williams

 

Cinio yn ystod ymweliad Gwobr Trefol

 

25.1

 

25.1

Guto Jones

 

Cyfieithu yng Nghyfarfod Cyhoeddus Bronglais

 

87.5

 

87.5

Aber Electronics

 

System Sain - cyfarfod Bronglais

 

70

14

84

Cambrian News

 

Hysbyseb - cyfarfod cyhoeddus Bronglais

 

85

17

102

New Schools (Penweddig)

Llogi lleoliad ar gyfer cyfarfod Bronglais

 

30

6

36

Viking

 

Papurach swyddfa

 

12.25

2.45

14.7

Viking

 

Ffôn swyddfa newydd

 

42.23

8.45

50.68

Viking

 

Dictaffon

 

86.97

17.39

104.36

Viking

 

Papurach swyddfa

 

14.77

2.95

17.72

Viking

 

Papurach swyddfa

 

13.37

2.67

16.04

Lowri Schiavone

 

Cyfieithu cofnodion Mehefin

 

138.32

 

138.32

Columbine Flowers

 

Tusw o flodau i Hafan y Waun

 

25

 

25

Columbine Flowers

 

Tusw o flodau i Lucy Huws

 

27.5

 

27.5

Clwb Tennis Lawnt Aberystwyth

Grant Blynyddol

 

1800

 

1800

Francis Sant

 

Gwaith pellach ar barc bwrdd sgrialu

 

1000

200

1200

Konica Minolta

 

Credyd i'r llungopïwr

 

69.55

13.91

83.46

Pitney Bowes

 

Costau Peiriant Ffrancio

 

177.8

35.56

213.36

Pitney Bowes

 

Costau Peiriant Ffrancio

 

242.12

3.59

245.71

Afan Construction Ltd

 

Llogi storfan 09/8/14 -7/11/14

 

260

52

312

Dr Karen Kemish

 

IG ar gyfer J O Griffiths -11/8/14

 

80

 

80

Dr Karen Kemish

 

IG ar gyfer J O Griffiths -18/8/14

 

80

 

80

Dr Karen Kemish

 

IG ar gyfer J O Griffiths -1/9/14

 

80

 

80

J O Griffiths

 

Hawliad Teithio

 

57.64

 

57.64

Cymdeithas Ofal

 

Torri gwair yn y ddrysfa

 

2000

 

2000

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyflogau Awst

 

4884.1

 

4884.1

 

 

 

 

12769.48

376.92

13146.4

 

Materion yn Codi.

2  (c) Fforwm Penparcau. Camgymeriadau yn y geiriad ?????

2  (d) Gwobrau Academy of Urbanism. Roedd y treuliau y cytunwyd arnynt yn cynnwys llety.

6  (c) “Calonnau Cynnes” Angen siarad â SPAR 24 awr gan fod angen i'r diffibliwr fod ar gael bob amser. Annog grwpiau lleol o'r dref i gael eu hyfforddi i'w ddefnyddio. Cytunwyd y dylai Cyng Wendy Morris-Twiddy edrych ar y costau.

 

Cofnod 72

Ceisiadau Cynllunio.   DIM.

Cofnod 73.