Aberystwyth Council

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH TOWN COUNCIL

COFNODION O GYFARFOD O’R CYNGOR LLAWN A GYNHALIWYD YN SIAMBR Y CYNGOR, 11 STRYD-Y-POPTY AR NOS LUN, 26 HYDREF 2015 AM 6.30p.m.

PRESENNOL:

 1. Cyngh./Cllr. Dr. Endaf Edwards (Maer/Mayor)

Y Cyngh./Cllr. Brendan Somers (Dirprwy Faer/Deputy Mayor)

 1. Cyngh./Cllr. Brenda Haines
 2. Cyngh./Cllr. Ceredig Davies
 3. Cyngh./Cllr. Martin Shewring
 4. Cyngh./Cllr. Sarah Bowen
 5. Cyngh./Cllr. Wendy Morris
 6. Cyngh./Cllr. Talat Chaudhri
 7. Cyngh./Cllr. Mair Benjamin
 8. Cyngh./Cllr. Jeff Smith
 9. Cyngh./Cllr. Lucy Huws
 10. Cyngh./Cllr. Mark A. Strong
 11. Cyngh./Cllr. Mererid Jones

 

YMDDIHEURIADAU:

 1. Cyngh./Cllr. Alun Williams
 2. Cyngh./Cllr. Steve Davies
 3. Cyngh./Cllr. Brian Davies
 4. Cyngh./Cllr. Sue Jones-Davies
 5. Cyngh./Cllr. Kevin Price

 

Croesawyd pawb gan y Maer i’r cyfarfod gan gynnwys y cyfieithwyr a’r gohebydd o’r Cambrian News.

 

Cofnod 80

Datgan Diddordeb ar faterion yn codi o’r Agenda

DIM

  

Cofnod 81

Cyfeiriadau Personol

DIM

 

Cofnod 82

Adroddiad y Maer

Cylchredwyd adroddiad o weithgareddau’r Maer ers cyfarfod diwetha’r Cyngor Llawn i’r Aelodau.

Nodwyd gan y Dirprwy Faer ei fod wedi dirprwyo dros y Maer mewn dau ddigwydiad – un gan MIND Aberystwyth  ac un gan FfotoAber. Nodwyd gan yr Aelodau bod y ddau ddigwyddiad yma yn llwyddiant mawr ac roedd yn dda gweld cynrychiolwyr o’r Cyngor yno.

 

Cofnod 83

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar ddydd Llun, 28  Medi  2015

Cyn mynd drwy’r Cofnodion nododd y Maer mai dyma’r tro cyntaf  i’r Cyngor dderbyn Cofnodion dwyieithog ar yr un pryd ac i’r Aelodau felly fod yn ymwybodol o hyn, er bod y Cofnodion wedi cael eu derbyn eisoes.

 

Cofnod 84

Materion yn codi o’r Cofnodion

i) Cofnod 69(17i) Gohebiaeth

Tynnwyd sylw’r Aelodau bod Mr David Jenkins wedi anfon llythyr at y Cambrian News yn gofyn os oedd gan unrhyw un ddiddordeb i sefydlu Pwyllgor Gefeillio Arklow, ar y cyd gyda’r Cyngor Tref, i gysylltu gyda ef.

ii)  Cofnod 70 (11)/ Adolygiad o’r Rheolau Sefydlog

Y mae drafft wedi ei gyflawni a’r bwriad yw iddynt gael eu cylchredeg cyn cyfarfod mis Tachwedd o’r Cyngor Llawn ond mae’n rhaid cael cylch gorchwyl y gwahanol bwyllgorau cyn hynny. Pwysleisiwyd mai adolygu’r Rheolau Sefydlog sydd yn bodoli’n barod  yw’r bwriad ac nid creu rhai newydd.

iii)  Cofnod 74/ Cynnig cydymdeimlad, cefnogaeth a lloches ar gyfer ffoaduriaid o Syria

Nodwyd bod deuddeg unigolyn teulu yn dod i Aberystwyth a’u lletya mewn tai preifat yng nghanol y dref. Llongyfarchwyd Cyngor Sir Ceredigion bod hyn wedi digwydd cyn y Nadolig. Nodwyd gan Aelod er mor glodwiw yw hyn, y dylid cofio am y digartref, yr anabl a chyn-filwyr; ac os oes ymdrechion i’w helpu hwy hefyd yna y dylid hysbysu’r cyhoedd gyda’r wybodaeth am hynny. Nodwyd gan Aelod a fu mewn cyfarfod  gyda’r gymdeithas Syrian Relief bod yr elusen hon yn pwysleisio’r pwysigrwydd o adfer tai i holl bobl anghenus.  Yn Rhiwabon defnyddir tai gwag at y pwrpas ac mae pobl y dref honno wedi dod at ei gilydd i weithredu hyn. Nodwyd nad oes bwriad gan Gyngor Ceredigon i leoli’r ffoaduriaid mewn tai cymdeithasol.

iv) Cofnod 75 Cynnig i gynhyrchu cofnodion dwyieithog

Awgrymwyd defnyddio rhifau Rhufeinig ac nid llythrennau’r wyddor Gymraeg na’r Saesneg mewn is-bwyntiau. PENDERFYNWYD derbyn yr awgrym.

PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion gyda’r cywiriadau blaenorol.

 

Cofnod 85

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH TOWN COUNCIL

Cofnodion o Gyfarfod Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, 11 Stryd y Popty, Aberystwyth ar nos Llun, 5 Hydref 2015 am 6.30p.m.

PRESENNOL:

 1. Cyngh./Cllr. Jeff Smith (Cadeirydd/Chair)
 2. Cyngh./Cllr. Lucy Huws (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)
 3. /Cllr. Mair Benjamin

Cyngh/Cllr. Endaf Edwards

 1. Cyngh./Cllr. Talat Chaudhri
 2. /Cllr. Brendan Somers
 3. Cyngh./Cllr. Brian Davies
 4. /Cllr. Sue Jones-Davies
 5. /Cllr. Steve Davies
 6. Cyng/Cllr. Kevin Price

 

YMDDIHEURIADAU/APOLOGIES:

 1. Cyngh./Cllr. Mererid Jones
 2. Cyngh./Cllr. Wendy Morris
 3. Cyngh./Cllr. Alun Williams

 

YN MYNYCHU:

 1. Cyngh./Cllr. Ceredig Davies

 

 1. Datgan Diddordeb

Y Cyngh. C. Davies ar eitem 4 (ii) gohebiaeth

A150699: 23 Heol y Wig/23 Pier Street – Cyngh./Cllr. S. Jones-Davies

 

 1. Gohebiaeth

i) Adroddwyd bod cais cynllunio A150103: 51 Y Stryd Fawr, Aberystwyth  wedi ei DYNNU YN ÔL.

ii)  Derbyniwyd llythyr oddi wrth Union of Shop, Distributive and Allied Workers (Usdaw) yn amgáu dogfen yn rhoi cyfarwyddyd i Awdurdodau Lleol ynglŷn â datganoli pŵerau ar gyfer gosod oriau masnachu ar gyfer siopau mawr. Cafwyd trafodaeth yn dilyn gyda aelodau yn mynegi eu teimlad y byddai hyn yn anfantais i’r siopau llai ac y gallai greu baich ychwanegol ar staff yn nhermau newid i’w oriau gwaith a phroblemau teithio cyhoeddus. Cafwyd cynnig i gysylltu gyda’r Siambr Fasnach fel ffordd i fynd ati i ofyn iddynt am eu barn ac a fyddent eisiau i Gyngor Tref Aberystwyth ysgrifennu at y gwahanol gyrff perthnasol i wrthwynebu’r  mesur hwn. Gellid gofyn cwestiynau penodol megis (1) sut y byddai yn effeithio ar fywyd teuluol (2) sut y byddai’n effeithio ar weithwyr a fyddai’n dymuno mynychu eglwys neu gapel (3) sut y byddai’n effeithio ar drefniadau teithio’r gweithwyr. PENDERFYNWYD gwneud hyn.

 

 1. Ystyried Ceisiadau Cynllunio

A150666 & A150667: Swyddfa’r Sir

Newid defnydd o B1/defnydd cymunedol cymysg i westy 31 ystafell gwely, spa a 39 fflat

Nodwyd bod hwn yn ddatblygiad mentrus a chyffrous i’w ddefnyddio ar gyfer cynadleddau yn ystod tymhorau’r Brifysgol a Cholegau. Nodwyd y dylid cysylltu gydag Adnoddau Naturiol Cymru ynglŷn a pheryglon y llawr gwaelod. Cytunwyd y byddai’r Awdurdod Lleol mewn cysylltiad gyda’r corff hwn. Cafwyd pleidlais a ddylai’r Cyngor Tref holi ar fater parcio. Canlyniad y bleidlais oedd bod gan y Cadeirydd bleidlais rydd ac fe bleidleisiodd yn erbyn. PENDERFYNWYD croesawu’n gynnes y datblygiad cyffrous yma fel cais cynllunio amlinellol ar hyn o bryd, a fydd o fudd i Aberystwyth.

A150679: Fflat 1, 59 Glan y Môr

Estyniadau i’r cefn a newidiadau i fflat lawr gwaelod

PENDERFYNWYD na fyddai gwrthwynebiad ond hoffai’r Cyngor Tref weld defnydd o haearn ar gyfer y cafnau/landeri glaw ar gyfer yr adeilad rhestredig hwn.

A150684: Llys yr Hen Ysgol, Ffordd y Gogledd

Creu mynediadau newydd gan gynnwys lifft newydd a mynediadau ramp i’r adeilad a gwaith cysylltiedig

PENDERFYNWYD derbyn y cais. Mae’r Cyngor Tref yn croesawu’r datblygiad.

A150657: 7 Stryd y Baddon

Newid defnydd tŷ o HMO i 3 fflat, sef: 1 fflat un stafell ar y llawr gwaelod, fflat 2 stafell ar llawr gwaelod a chyntaf a fflat 2 stafell ar llawr cyntaf ac ail

Nodwyd ei bod yn ddisgwyliedig y dylai pob fflat gael mynediad i ardal allanol ar gyfer beics a gwastraff. PENDERFYNWYD gwrthwynebu’r cais oherwydd diffyg trefniadaeth digonol ar gyfer storio gwastraff. Dylai fod  gan bob fflat fynediad at y gofod allanol ar gyfer gwastraff a hamdden.

A150699: 23 Heol y Wig

Newid defnydd o fanwerthu i ddefnydd cymysg o fanwerthu gyda chaffi/bwyty/popty

Cytunwyd bod y datblygiad i’w groesawu a bod Cyngor Tref Aberystwyth yn cefnogi busnes teuluol yn ehangu. Nodwyd serch hynny y gallai trigolion yng nghefn yr eiddo brofi peth aflonyddwch yn codi oherwydd sŵn o’r ffans tynnu gwynt; nodwyd hefyd y byddai mynediad i’r anabl yn ffafriol; mae’r gofod sydd wedi ei ddynodi ar gyfer plant yn syniad ardderchog. PENDERFYNWYD  cefnogi’r cais ar yr amod nad yw yn tarfu ar les y trigfannau cyfagos (mae sawl un yn y cefn); fe fyddai Cyngor Tref Aberystwyth hefyd yn hoffi ystyriaeth i  fynediad i bobl anabl i’r llawr cyntaf os yn bosibl; mae’r ardal a ddynodwyd ar gyfer plant yn syniad ardderchog ac mae Cyngor Tref Aberystwyth yn croesawu busnes teuluol yn ehangu.

PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion gyda’r cywiriadau blaenorol.

 

Cofnod 86

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH TOWN COUNCIL

Cofnodion o Gyfarfod o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, 11 Stryd y Popty, Aberystwyth ar nos Lun 12 Hydref 2015 am 6.30p.m.

PRESENNOL:

 1. Cyngh./Cllr. Ceredig Davies (Cadeirydd/Chair)
 2. Cyngh./Cllr. Mair Benjamin
 3. Cyngh./Cllr. Sue Jones-Davies
 4. Cyngh./Cllr. Brenda Haines
 5. Cyngh./Cllr. Wendy Morris
 6. Cyngh./Cllr. Brian Davies
 7. Cyngh./Cllr. Jeff Smith
 8. /Cllr. Mark Strong
 9. Cyngh./Cllr. Alun Williams

 

YMDDIHEURIADAU:

 1. /Cllr. Kevin Roy Price (Is-Gadeirydd/Vice-Chair)
 2. /Cllr. Brendan Somers
 3. /Cllr. Talat Chaudhri
 4. /Cllr. Endaf Edwards

 

YN MYNYCHU:

 1. Cyngh./Cllr. Mererid Jones

 

 1. Datgan Diddordeb

DIM

 1. Gohebiaeth

i) Derbyniwyd e-bost gan aelod o’r cyhoedd yn holi pa ffordd fyddai orau i ‘fabwysiadu mainc’ yn Aberystwyth drwy osod plac ar fainc sy’n bodoli fel cofeb.

Nodwyd y dylid annog y math hwn o beth. PENDERFYNWYD gofyn i’r person, a oedd ganddynt fainc arbennig a lleoliad arbennig mewn golwg?

ii) Derbyniwyd e-bost gan gwmni Amethyst/Horticulture yn hysbysebu eu blodau ar gyfer trefi. PENDERFYNWYD anfon yn ôl yn dweud nad yw’r Cyngor yn edrych am flodau ar hyn o bryd.

iii) Darllenwyd copi o lythyr a anfonwyd gan Gerwyn Jones (9/4/15) a oedd yn atodiad i e-bost anfonwyd ganddo (9/10/15) yn trafod taliad am lanhau promenâd a thraethau Aberystwyth. Nododd Cadeirydd y Pwyllgor Ariannol  bod dyfynbris o £3,500 wedi ei dderbyn gan Gyngor Sir Ceredigion am gyfnod o 10 wythnos o waith a phenderfynwyd cytuno ar hyn ar y pryd gan fod y gwaith wedi mynd rhagddo. PENDERFYNWYD ei bod yn iawn iddynt yrru anfoneb am y gwaith hwn.

iv) Derbyniwyd e-bost gan Weinyddwr Ardal Arklow yn diolch am y newyddion diweddaraf am Efeillio’r ddwy dref. Nodwyd bod y Celtic Challenge yn cael ei gynnal yn Aberystwyth yn 2016. PENDERFYNWYD anfon yr e-bost at Mr David Jenkins.

 

 1. Trefniadau troi’r Goleuadau Nadolig ymlaen

Y dyddiad yw – Nos Wener, 27 Tachwedd 2015.

Adroddwyd bod trefniadau mewn llaw gyda’r Asiantaeth Priffyrdd i gau Heol-y-Bont, y Stryd Fawr, Stryd Newydd, a Heol-y-Wîg; ac unwaith fydd yr orymdaith wedi mynd heibio fe fydd Heol-y-Bont yn ail-agor, gyda gwaelod y Stryd Fawr ynghau yn ystod yr holl ddigwyddiad oherwydd nifer y bobl oedd yno y llynedd. Mae Menter yn cyd-lynu’r digwyddiadau ac fe fyddent yn  falch iawn o help Cynghorwyr i Stiwardio. Nodwyd bod y trefniadau yn weithredol ac yn datblygu.

Fe fydd Stryd y Popty ar gau yn ystod y noson. Mae Menter yn trefnu rhai stondinau a bydd ganddynt restr o ddiddanwyr. Mae Menter wedi bod â taflenni o gwmpas siopau i’w hannog i agor yn hwyr. Adroddwyd gan y Cadeirydd bod banc Barclays a banc TSB yn ymuno mewn gan ddefnyddio’u goleuadau eu hunain.

Nodwyd bod angen bod yn wyliadwrus o yswiriant gyda’r stondinau yn Stryd y Popty; bod angen gwneud yn siŵr bod digon o drydan yn y generadur; bod angen cysylltu gyda’r capeli i’w cael nhw i ymuno i mewn a’u hysbysu o’r digwyddiad.

Nodwyd gan y Cadeirydd bod trefniadau mewn llaw ar gyfer yr Ardd Goffa yn Penparcau i gael goleuadau Nadolig. Cafwyd awgrym ychwanegol at drefniadau’r dathlu sef y gellid llogi carw byw. PENDERFYNWYD gofyn i Menter gysylltu gyda chwmni o Lanbedr-pont-Steffan sy’n llogi Ceirw byw.

 

 1. Rhandiroedd

Tanlinellwyd yn gryf bod planhigion yn tyfu allan o ffensys rhandiroedd Coedlan 5 ar hyd y llwybr. Nodwyd y dylai’r llwybr beics gael ei ledu er diogelwch i gerddwyr.

Adroddwyd bod symudiad i brydlesu yr hen faes bowlio yn Nghoedlan Plas-crug gan y Brifysgol a thrwy hynny gyd-weithio gyda nhw er mwyn defnyddio’r ardal yn rhandiroedd yno. Nodwyd bod ‘himalayian balsam’ wedi dechrau tyfu yn Rhandir Caeffynnon. Dywedwyd gan y Cadeirydd y bydd yr holl faterion yn cael eu gwyntyllu yn y cyfarfod ar y cyd gyda chynrychiolwyr Cyngor Tref Aberystywth a’r Pwyllgor Rhandiroedd a gynhelir nos Iau, 15 Hydref am 6.30p.m. yn Siambr y Cyngor.

 

 1. Labyrinth Heol y Gogledd

Mae’r coed Poplar yn tyfu ar y ffin gyda’r Maes Bowlio a Rhes Caergrawnt. Maent yn broblem barhaol oherwydd natur tyfiant y math yma o goed. Cafwyd cynnig y gellir torri’r coed i lawr yn raddol gan dyfu coed eraill yn eu lle, a thocio yn gyson. Awgrymwyd cysylltu gyda arbenigwr coed a chael gwared ar y sugwyrdd. PENDERFYNWYD ffeindio allan faint y byddai’n gostio i dorri ffos a rhoi rhwystr i fyny.

 

 1. Arwyddion Gofal Tân

Adroddwyd gan y Cyngh. Jeff Smith eu bod wedi eu harchebu o’r swyddfa. 

 

 1. Plac Pont Trefechan

Adroddwyd gan y Cyngh. Jeff Smith bod archeb wedi mynd o’r swyddfa at James Memorials.

 

 1. Byrddau Anrhydedd

Mae’r mater yma mewn llaw a’r dyfynbris ar ei ffordd.

 

 1. Unrhyw fater arall

i) Cinio Nadolig yr Henoed. PENDERFYNWYD ei gynnal ar ddydd Mercher, 16 Rhagfyr; ar gyfer 120 o bobl; ac i’r Clerc gysylltu gyda 3 gwesty lleol am brisiau.

ii) Holwyd lle oedd yr arwydd pren yn yr orsaf a fu ym meddiant y Cyngor? Adroddwyd bod Cwmni Rheilffordd Rheidol wedi ymgymryd â’r gwaith o’i gywiro a bod popeth mewn trefn.

iii) Holwyd a fyddai’n briodol gofyn am un bin baw cŵn yn unig ar y ffordd tuag at ganol Felin-y-Môr. PENDERFYNWYD  anfon llythyr at Mr. Paul Arnold o Gyngor Sir Ceredigion.

iv) Nodwyd bod MIND Aberystwyth yn cynnal digwyddiad aml-ddiwyllianol rhwng 11.30-2.30 yn y Morlan dydd Sadwrn, 17 Hydref, 2015. Fe fyddai’n dda petai Cynghorwyr yn gallu mynd i gefnogi.

v) Mae Alistair yn dod i nôl y dodrefn sy’n weddill dydd Mawrth 13 Hydref, 2015.

vi) Adroddwyd bod copi o’r plac “Gwobr Tref Arbennig” wedi cael ei fframio ac yn disgwyl mynd i’w nôl.

vii) Daethpwyd â’r syniad at y bwrdd o fabwysiadu potiau blodau ar gyfer yr Orsaf Drên. Y mae Network Rail yn rhoi grantiau i bobl wneud hyn. PENDERFYNWYD cysylltu â Network Rail i ddatgan yr awydd am gydweithio gyda nhw ar eu cynllun Mabwysiadu Gorsaf, ac a fyddent yn gallu rhoi grant i Gyngor y Dref.

viii) Mynegodd y Cadeirydd ei fod yn ymddiswyddo o’r Gadair ar ôl cyfarfod olaf y flwyddyn.

PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion gyda’r cywiriadau blaenorol

 

Cofnod 87

CYNGOR TREF ABERYSTWYTH TOWN COUNCIL

Cofnodion o Gyfarfod o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, 11 Stryd y Popty, ar ddydd Llun, 19 Hydref 2015 am 6.30p.m.

PRESENNOL:

 1. Cyngh./Cllr.Mererid Jones (Cadeirydd/Chair)
 2. Cyngh./Cllr. Brenda Haines
 3. Cyngh./Cllr. Ceredig Davies
 4. Cyngh./Cllr. Brendan Somers
 5. Cyngh./Cllr. Wendy Morris
 6. Cyngh./Cllr. Endaf Edwards
 7. /Cllr. Mark A. Strong

YMDDIHEURIADAU:

 1. /Cllr. Mair Benjamin
 2. /Cllr. Brian Davies
 3. /Cllr. Alun Williams

YN MYNYCHU:

 1. Cyngh./Cllr. Jeff Smith

 3Datgan Diddordeb

DIM

 

 1. Materion a gyfeiriwyd o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

(i) Gwerthuso dyfynbris Byrddau Anrhydedd

PENDERFYNWYD derbyn y dyfynbris gan Mr. A.M. James i wneud, gosod a   gorffen 2 Fwrdd Anrhydedd ac i gysylltu gydag ef i fynd yn ei flaen gyda’r gwaith.

ii) Gwerthuso prisiau Cinio Nadolig i’r Henoed

PENDERFYNWYD derbyn y dyfynbris gan Westy’r Marine ac i’w  ffonio rhagblaen i gadarnhau’r dyddiad a’r pri

iii) Gwerthuso dyfynbrisiau gwaith ar goed yn Morfa Mawr

Roedd anghytundeb ynglŷn â’r mater a PHENDERFYNWYD y byddai’r Cyngh. Mark Strong yn cymryd yr arweiniad ar y mater ac yn chwilio am ddyfynbrisiau ar gyfer ffyrdd eraill i ddelio gyda’r coed.

 

 1. Adroddiad Blynyddol Drafft, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Chwefror 2016

Trafodwyd y newidiadau arfaethedig posib i gydnabyddiaethau aelodau o Gynghorau cymuned a Thref:

i) PENDERFYNWYD i osod Lwfans o £400 gael ei neilltuo ar gyfer y Dirprwy Faer i’w ddefnyddio pan yn hawlio treuliau gyda thalebau.

ii)  PENDERFYNWYD i ddatblygu polisi i ganiatáu talu Lwfans ar gyfer gofal i’r rheini sy’n ddibynnol a fyddai’n caniatáu aelodau i fynychu cyfarfodydd.

 

 1. Cymeradwyo Cyfrifon hyd at ddiwedd Medi 2015

i) Economi Nos: Cwestiynwyd swm yr arian a roddir i’r fenter yma. Pwysleisiodd y Cadeirydd yn y fan yma bwysigrwydd adroddiadau’r  Aelodau sydd ar gyrff allanol er mwyn i’r holl Aelodau wneud asesiad o werth am arian.

ii) Sul y Cofio: PENDERFYNWYD bod y Cyngh. C. Davies yn siecio a fydd y ffyrdd priodol yng nghau ar y diwrnod.

iii) Parc Kronberg: Nodwyd gan y Cadeirydd bod y Cais Loteri wedi ei gymeradwyo i fynd ymlaen at y cam nesaf yn y broses dyfarniad am grant.

PENDERFYNWYD  derbyn y Cyfrifon.

 

 1. Adroddiad yr Archwilwyr Allanol 2014-15

Fe’i nodwyd a’i dderbyn.

 

 1. Cofrestr Risg

Fe’i adolygwyd a’i dderbyn.

 

 1. Gohebiaeth

i) Llythyr gan Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf. yn gofyn am gyllid gan y Cyngor Tref i ariannu ffioedd ar gyfer gwaith ychwanegol gan benseiri ar gyfer cynlluniau i Awdurdod Cynllunio Ceredigion. Fe fydd y cynlluniau yn cynnwys ‘Fforwm/Gofod Swyddfa, Gofod Derbynfa a Gofod ar gyfer Arddangosfeydd Hanes/Treftadaeth’. Nodwyd bod y cais wedi ei drafod ym mis Ionawr diwethaf pan ddaeth y Fforwm i weld y Cyngor ac y byddai’n rhaid i’r Cyngor Tref o hyn ymlaen gael y cais llawn am y flwyddyn ar ddechrau’r flwyddyn er mwyn bod yn deg gyda phob cais a ddaw i mewn. PENDERFYNWYD ystyried cynnig rhoi benthyciad iddynt am arian y Pensaer – ar yr amod eu bod yn ei ad-dalu unai o’r grant sy’n cael ei ddyfarnu neu o rhyw grant blwyddyn ganlynol. PENDERFYNWYD gofyn i gynrychiolaeth o’r Fforwm ddod i’r Cyfarfod Cyllid nesaf i drafod pam roedd y cais wedi codi a sut y byddent yn gallu ei ad-dalu; bydd hefyd angen cyfrifon cyfredol yn dangos lefel bresennol y banc a faint o grant sydd wedi ei dderbyn hyd yma.

ii) Llythyr gan Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf. yn amgau dau ddyfynbris am adnewyddu drwy beintio Hysbysfwrdd tua allan i’r Co-op yn Penparcau ac yn gofyn i’r Cyngor Tref am arian i wneud y gwaith. Y penderfyniad gwreiddiol ym mis Hydref 2014 oedd y byddai’r Cyngor yn talu am y paent os byddai gwirfoddolwyr yn ariannu’r llafur. PENDERFYNWYD gwrthod y cais.

iii) Llythyr gan Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf. yn amgau dau ddyfynbris am adnewyddu cofeb y Rhyfel Byd Cyntaf ym Mhenparcau. Mae brys ar y Fforwm i ddechrau ar y gwaith. PENDERFYNWYD derbyn y  dyfynbris rhatach.

iv)  Llythyr gan Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf. yn gofyn am swm o £150 tuag at gost eu coeden Nadolig eleni ym Mhenparcau. PENDERFYNWYD cyfrannu’r swm hwn ar yr amod y gellid cael sicrwydd bod coeden well na llynedd yn cael ei darparu ganddynt.

10.Unrhyw Fater Arall

i) Nodwyd bod siec o £750 wedi ei dderbyn gan y Cyngor Tref ar gyfer 20 cadair a bwrdd derw mawr.

ii) Nodwyd bod cynnig o £100 wedi dod am 10 cadair ‘newydd’  a defnyddiwyd yn y Siambr cyn yr ail-leoli.

iii) Trefniadau Cinio Nadolig yr Henoed 

PENDERFYNWYD: 

 •  codi £4.00 ar yr Henoed;
 • gosod hysbyseb am 1 wythnos yn y Cambrian News;
 • gwirio rhestr etholiadol pob ward;
 • printio 120 o dicedi;
 • bwcio adloniant;
 • Y Cynghorwyr i dalu pris llawn ar wahân i’r rheini sydd yn Bensiynwyr;
 • Mynd o gwmpas i chwilio am nwyddau ar gyfer y raffl gan fusnesau lleol 

PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion gyda’r cywiriadau blaenorol

 

Cofnod 88

Ceisiadau Cynllunio

A150727: Troi’r tŷ presennol yn 3 fflat; Glascoed, 6 Coedlan y Llwyfen

DIM GWRTHWYNEBIAD

A150788: Tynnu amod 3 o’r caniatád cynllunio i gais A140102; Ysbyty Bronglais

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

Cofnod 89

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG.

DIM

Cofnod 90

Cyllid – ystyried gwariant

 

Taliadau gan Cyngor Tref Aberystwyth – 26-10-15

Payments by Aberystwyth Town Council – 26-10-15

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                      £

 1. Cyngh./Cllr. Kevin Price Nwyddau â ddefnyddiwyd i ddatgymalu’r partisiwn              58

                                                         yn Siambr y Cyngor/Materials in connection with

             dismantling of the partition in the Council Chamber

 

 1. LL.C./O.V.W. Hyfforddiant ar ‘Sgiliau Cadeirio’ i 5 Cynghorydd/    140.00

Training on ‘Chairing Skills’ for 5 Councillors                         

 

 1. LL.C./O.V.W. Hyfforddiant ar ‘Y Cyngor fel Cyflogydd’ i 1                           35.00             

Cynghorydd/ Training on ‘The Council as an

Employer for 1 Councillor             

 

Cyngh/llr. Brian Davies                   Costau teithio i gwrs Hyfforddiant ar ‘Y Cyngor fel                33.60

                                                          Cyflogydd’  i Rhydaman/Travelling Expenses for

 Training Course with OVW in Ammanford

 

Cyngor Sir Gâr                                   Cyflog  mis Medi/Salary for September                                              1,748.66

 

Cyngor Sir Ceredigion                     Gwaith clirio a gwaredu gwydr toredig yn MUGA                24.28

                                                                For the clearance/disposal of smashed glass at MUGA

                                               

Konica Minolta                                  Tâl Llungopio/Photocopying Charges                                       83.60                                     

 1. 07.15 – 03.10.15

 

Konica Minolta                                  Rhentu Llungopïydd/Photocopying Rental                                            444.02

04.10.15 – 03-01.16                                                        

 

Festive Christmas                            Goleuadau Nadolig/Christmas Lights                                      2,455.20

 

Lowri Schiavone                               Cyfieithu am y cyfnod 27.05.14 – 12.10.15/                          1,150.16

Translation  for the period 27.05.14 – 12.10.15

 

Pitney Bowes                                    Rent am y Peiriant Ffrancio/Rental for Franking                                    59.73     

Machine                                                                                             

 

BDO                                                       Archwiliad Blynyddol am y flwyddyn ariannol yn               828.00

diweddu 31 Mawrth 2015/Auditing the annual

return for year ending 31 March 2015

 

1415 Limited                                       4 Baner  Cymru/4 Wales Flag                                                         244.08

A Burrell                                               Ffrâm a Mownt/Frame and Mount                                              24.00

Cllr. M. Benjamin                             Costau teithio i Gyfarfod ULLC yn Aberaearon/                       9.90

Travelling Expenses to OVW meeting in Aberaeron

 

Cymdeithas y Cymod                     90 Pabi Gwyn                                                                                 18.00

Cymeradwywyd y Taliadau gan y Cyngor

Cofnod 91

Adroddiadau AR LAFAR  gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigon ar faterion sy’n ymwneud â’r Cyngor hwn YN UNIG

Adroddwyd gan y Cyngh. Mark Strong ei fod wedi mynychu Pwyllgor Craffu Ffynianus lle y trafodwyd sut mae’r Cynllun Datblyu yn cael ei weithredu. Roedd y Cynghorwyr Sir yn y pwyllgor yma wedi nodi bod cwymp sylweddol ym mhoblogaeth Ceredigon a sut felly oedd yn mynd i effeitho ar y cymunedau. Nodwyd nad yw Cyngor Sir Ceredigion yn cael digon o rym i wneud newidiadau oherwydd nad oes grym wedi ei ddatganoli’n llawn. Efallai yn y dyfodol gellid holi i Swyddog o’r Cyngor Sir ddod i siarad gyda’r Cyngor Tref ar y pwnc.

Nododd y Cyngh. Mark Strong bod y datganiad i’r wasg yn diweddar ynglŷn â’r ffoaduriaid yn dod i Geredigon yn arloesol ac yn dangos empathi gyda’n cyd-ddyn. Dywedwyd yn y datganiad bod Ceredigion wedi penderfynu derbyn gwahoddiad y Swyddfa Gartref i fod yn Awdurdod Arloesol wrth gefnogi’r ffoaduriaid o Syria. Disgwylir y bydd y ffoaduriaid cyntaf yn cyrraedd Aberystwyth cyn y Nadolig.

Nodwyd  gan y Cyng. Strong bod trafodaeth wedi bod am safleoedd bysiau yn gyffredinol yn y Cyngor Sir a bod angen yn awr i gysylltu gyda hwy sut i brynu arosfan bws newydd ym Mhenparcau. Cynigiodd y Cyngh. Mererid Jones y byddai’n cysylltu gyda Mr Steve Williams o’r Gyngor Sir Ceredigion.

Adroddodd y Cyngh. Ceredig Davies bod Cyngor Sir Ceredigion wedi rhoi cyfarwyddyd i ymgynghorwyr i gysylltu gyda gwahanol grwpiau yn y dref fel rhan o’r cynlluniau i godi tâl am barcio ar hyd y prom. Fe fydd gan Cyngor Tref Aberystwyth gyfle i weld a gwneud sylwadau ar y mater yn y dyfodol agos.

Yn y fan hon gofynwyd lle oedd y Cyngor Sir arni gyda’r Business Improvement District. Nodwyd gan y Cyngh. Mererid Jones nad oedd neb wedi cysylltu gyda busnesau Penparcau na Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

 

Cofnod 92

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

 1. Y Cyngh. Jeff Smith Cyfarfod o Bwyllgor y Grŵp Aberystwyth Gwyrddach (GAG) a gynhaliwyd ar 4 Medi 2015. Ymatebodd un aelod drwy ddweud ei fod yn ofid bod contractwyr wedi difrodi coed yn ymyl Meddygfa Padarn ac y gellir rhoi cawell o gwmpas y coed a defnyddio peiriant strimer.
 1. Y Cyngh. Jeff Smith – Cyfarfod Biosffér Dyfi, a gynhaliwyd yn Machynlleth ar 12 Medi 2015.
 1. Y Cyngh. Jeff Smith – Cyfarfod Blynyddol SARPA a gynhaliwyd yn Machynlleth ar 10 Hydref 2015.
 1. Y Cyngh. Mair Benjamin – Cyfarfod Ardal Ceredigion Un Llais Cymru a gynhaliwyd yn Penmorfa, Aberaeron ar 14 Hydref 2015.

 

Derbyniwyd Adroddiad ar gyfarfod rhwng Cymdeithas y Rhandiroedd a’r Cyngor Tref a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor ar 15 Hydref 2015.  Nododd Cadeirydd y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol bod yr adroddiad wedi ei chylchredeg er mwyn i holl Aelodau’r Cyngor fod yn ymwybodol o’r cyfrifoldeb sydd ar y Cyngor yn dilyn mabwysiadu’r Rhandiroedd oddi wrth y Cyngor Sir ym mis Ebrill 2015. Tynnodd sylw at ddau bwynt pwysig o’r Adroddiad sef (i) a ddylid rhannu rhai o’r rhandiroedd mawr fel bod fwy o randiroedd i’w cynnig? a (ii) nid yw rhai o’r rhandirwyr yn meithrin eu safleoedd a dylid anfon atynt i’w rhybuddio os nad ydynt yn gofalu am eu rhandir yna y bydd cyfle i roi cynnig i’r rheini sydd ar y rhestr aros.

 

Cofnod 93

Gohebiaeth

i)  Llythyr oddi wrth  Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr yn datgan bod diddordeb ganddynt mewn sefydlu Fforwm ar y cyd gyda Cyngor Tref Aberystwyth yn ymwneud â Chynllunio. Dywedwyd y byddai pedwar Cynghorydd yn cynrychioli Cyngor Llanbadarn.

ii) Llythyr oddi wrth  Cyngor Cymuned Faenor yn datgan bod diddordeb ganddynt mewn sefydlu Fforwm ar y cyd gyda Cyngor Tref Aberystwyth yn ymwneud â Chynllunio. Dywedwyd y byddai gan y Cadeirydd a’r Dirprwy Gadeirydd Cyngor y Faenor ddiddordeb mewn egwyddor i fynychu cyfarfod arfaethedig y Fforwm yn ymwneud â’r newidiadau yn y drefn Gynllunio sydd i ddod.

iii) Llythyr oddi wrth Cerddwyr Cymru yn cynabod llythyr (6-10-15) gan y Cyngor Tref yn ymwneud â Statws Aberystwyth fel tref ‘Croeso i Gerddwyr’. Mae pwyllgor yn cael ei gynnal ganddynt ddechrau mis Rhagfyr a byddant yn anfon ateb llawn ar ôl y cyfarfod hwnnw.

iv) Llythyr oddi wrth Huw Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Ffordd o Fyw, Cyngor Sir Ceredigion yn cydnabod llythyr (6-10-15) gan y Cyngor Tref  yn ei wahodd i ddod i roi cyflwyniad ar  gyfrifoldeb y Cyngor Sir ar broblemau’n ymwneud â chŵn yn baeddu. Yn dilyn y drafodaeth a ddilynodd sef bod dyletswydd gofal ar y Cyngor Sir i ofalu na ddylai baw cŵn effeithio ar y cyhoedd cafwyd cynnig bod y Cyngor Tref yn meddwl am ffyrdd eraill i fynd i’r afael â’r mater drwy efallai cynhyrchu taflenni gwybodaeth/addysgol, ac arwyddion a fyddai’n cynyddu ymwybyddiaeth o’r peryglon a’r llanast mae’n achosi. Cafwyd gwelliant i’r cynnig sef i gyfeirio’r mater yn ôl i’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol. PENDERFYNWYD ar hyn.

v) Llythyr gan Jean Guézennec o St. Brieuc yn cydnabod yn ddiolchgar y wobr ‘Rhyddid y Dref’ a dderbyniodd yn ddiweddar.

vi) e-bost gan Arriva Trains Wales – Cyfeirnod Achos ATW – 151021-83W yn cydnabod yr ohebiaeth yn ymwneud â mabwysiadu potiau blodau i orsaf rheilffordd Aberystwyth.  PENDERFYNWYD cyfeirio’r llythyr at y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol.

vii) E-bost gan Chris Ashman, yn derbyn y gwahoddiad i roi cyflwyniad ar y Ddeddf ‘Well-being of Future Generations Act’. PENDERFYNWYD ei wahodd i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol, 9 Tachwedd 2015.

viii) E-bost gan y cwmni Cambrian Trees ynglŷn ag addurniadau gwyrdd di-drydan. PENDERFYNWYD cyfeirio’r mater ar gyfer cyfarfod nesaf yr is-bwyllgor Addurniadau Nadolig a gynhelir nos Wener, 6 Tachwedd 2015.

ix) Nodyn oddi wrth Ysgrifennydd Cymdeithas MacMillan yn diolch i’r Maer am agor y bore coffi a gynhaliwyd yn Capel Seion, Stryd y Popty ar 24 Medi 2015 ac am ei gyfraniad caredig at yr achos.

x) Llythyr cyffredinol gan Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn rhoi gwybodaeth ar ran Grŵp Prosiect Iechyd Meddwl sy’n grŵp newydd ei sefydlu.

xi) Adroddiad Blynyddol 2014-15 Cwmni Theatr Arad Goch.

xii) Maniffesto Cynghorau Cymuned a Thref, gan Un Llais Cymru.

xiii) E-bost gan Cynnal y Cardi yn hysbysu am lansiad ‘Cymorth i brosiectau Lleol yng Ngheredigion’. PENDERFYNWYD ei ystyried yn y Pwyllgor Cyllid nesaf, 16 Tachwedd 2015.

xiv) Llythyr a thaflenni oddi wrth Fwrdd Iechyd Hywel Dda yn rhestru dyddiadau am gyfres o ddigwyddiadau a gynhelir mewn gwahanol  gymunedau ar draws Ceredigion