Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn   /  Full Council - COFNODION / MINUTES

23.5.2016

 

 

 

Penderfyniad / Gweithred

Resolution / Action

 

Yn bresennol:

Cyng. Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Kevin Roy Price

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Alun Williams

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mererid Jones

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Sarah Bowen

Cyng. Brian Davies

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Delyth Davies (cyfieithydd)

Antony Gedge (Cambrian News)

 

Present: 

Cllr. Brendan Somers (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Wendy Morris

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Kevin Roy Price

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Alun Williams

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mererid Jones

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Sarah Bowen

Cllr. Brian Davies

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Delyth Davies (translator)

Antony Gedge (Cambrian News)

 

 

Ymddiheuriadau:

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Aled Davies

 

Apologies:

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Aled Davies

 

 

1

Datgan Diddordeb:

Cyng. Mark Strong - Cynllunio

Declaration of interest:

Cllr Mark Strong – Planning

 

 

2

Cyfeiriadau Personol:

 1. Croesawyd Delyth Davies, y cyfieithydd ac Antony Gedge, Cambrian News

 

Personal References:

 • Delyth Davies, translator and, Antony Gedge, Cambrian News were welcomed

 

 

3

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer: Dosbarthwyd yn y cyfarfod

 

Mayoral Activity Report: Distributed at the meeting

 

4

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 25 Ebrill 2016 i gadarnhau cywirdeb:

 

190: cywiriad sillafu ‘Ysgrifenedig’

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

Minutes of Full Council held on Monday, 25 April 2016 to confirm accuracy:

 

190: spelling correction ‘Ysgrifenedig’

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

5

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 • 184 Pen-blwydd y Frenhines 11 Mehefin 2016: PENDERFYNODD y Cyngor, er nad yw'n cefnogi'r digwyddiad yn ariannol, i ganiatáu i'r digwyddiad gael ei gynnwys yn rhan o yswiriant y Cyngor.

Adroddodd Cyng Mair Benjamin bod trefniadau'r digwyddiad yn mynd rhagddynt yn dda.

Matters arising from the Minutes:

 • 184 Queen’s Birthday 11 June 2016: the Council, although not supporting the event financially, RESOLVED to allow the event to be covered by the Council’s insurance.

Cllr Mair Benjamin reported that the organisation for the event was proceeding well.

 

 

Y Clerc i gysylltu gyda Neil Hinchcliffe o’r Cyngor Sir

Clerk to contact Neil Hinchcliffe at CCC.

 

 

6

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Fawrth, 3 Mai 2016:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee held on Tuesday, 3 May 2016:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

7

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 9 Mai 2016:

 

 • Cofnod 5 - Arwyddion i wahardd cŵn: roedd pobl wedi adrodd pryderon wrth Cyng Ceredig Davies hefyd yn ymwneud â chŵn yn rhedeg yn rhydd yn y fynwent. Gofynnodd a fyddai CSC yn annog gwaharddiad tebyg yno. Byddai'r mater yn cael ei gyfeirio at Reolaeth Gyffredinol

 

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 9 May 2016:

 

 • Minute 5 - Signage to ban dogs: people had also reported concerns to Cllr Ceredig Davies regarding dogs running loose in the cemetery. He asked if CCC could instigate a similar ban there. The matter would be referred to General Management

 

 

 

 

 

Cynnwys ar agenda’r Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol

Include on the General Management Committee agenda

 • Cofnod 9 – Potiau Blodau'r Orsaf: Roedd Coleg Ceredigion wedi gosod 2 bot blodyn yn yr orsaf. Cynigiodd Cyng Mair Benjamin y dylid anfon llythyr yn canmol.
 • Minute 9 – Station Planters: Coleg Ceredigion had placed 2 planters at the station. Cllr Mair Benjamin proposed a complimentary letter should be sent.

 

Anfon llythyr at Goleg Ceredigion

Send letter to Coleg Ceredigion

 

 • Cofnod 13.7 - Gwahoddiad Gŵyl Seiclo: Cyng Wendy Morris i'w hychwanegu at restr o'r rhai a fydd yn mynychu
 • Minute 13.7 - Tour Series Invitation: Cllr Wendy Morris to be added to the list of attendees

 

 

Ychwanegu Cyng Wendy Morris

Add Cllr Wendy Morris

 • Cofnod 13.6 - Rhyddfraint y Dref: 11.30am Dydd Sadwrn 4 Mehefin 2016. Mae'r digwyddiad yn gyfarfod Cyngor llawn a gwahoddir yr holl Gynghorwyr i fynychu yn eu gwisgoedd swyddogol. Bydd Gorymdaith, gyda baneri, yn mynd o'r Hen Goleg i'r Bandstand.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 • Minute 13.6 - Freedom of the Town: 11.30am Saturday 4 June 2016. The event is a full Council meeting and all Councillors are invited to attend in their official robes. A Parade, with banners, will go from the Old College to the Bandstand.

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

8

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 16 Mai 2016:

 

Cywiriad: Cofnod 8 – Hyd y Brydles: Mae'r Cyngor wedi cytuno i brydles pum mlynedd o hyd ac nid prydles 25 mlynedd.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 16 May 2016:

 

Correction: Minute 8 – Length of Lease: the Council has agreed to a five year lease and not a 25 year lease.

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

9

Ceisiadau Cynllunio:

Y Cyng. Mark Strong wedi datgan diddordeb.

 

Rhif A160295  - Parc Cychod Ffordd Felin y Môr: yn dilyn trafodaeth lawn PENDERFYNWYD GWRTHWYNEBU y cais cynllunio ar sail gorddatblygu o ran uchder a diffyg darpariaeth barcio ac felly'n effeithio ar eiddo eraill. Roedd y Cyngor eisiau gwybod a oedd Asesiad Effaith ar Draffig wedi'i gynnal a mynegodd hefyd beth pryderon yn ymwneud â phroblemau megis lle cadw gwastraff a datblygu ar hen wely'r rheilffordd ayyb.

 

Hysbysodd Cyng Alun Williams aelodau bod adroddiad Cam 1 yn cael ei gynnal ar hyn o bryd i adnabod y llwybr gorau ar gyfer rheilffordd posibl rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin gan edrych ar ffactorau daearyddol,  topograffig  ac economaidd. Fe ymddengys ei bod hi'n annhebygol y byddai llwybr yn y dyfodol yn cadw at lwybr y llinell flaenorol.

 

Dywedodd Cyng Ceredig Davies gan nad oedd CSC wedi gwerthu'r tir hyd yma fe allent lywio'r datblygiadau.

 

Planning Applications:

Cllr Mark Strong declared an interest.

 

No A160295  - The Boat Park Felin y Môr Road: following a full discussion it was RESOLVED to OPPOSE the planning application on the basis of overdevelopment in terms of height and lack of parking provision with the resulting impact on other properties. The Council wanted to know if a Traffic Impact Assessment had been carried out and also expressed some concerns regarding issues such as refuse stores and development on the old railway bed etc.

 

Cllr Alun Williams informed members that a Stage 1 report was being carried out to identify the best route for a potential Aberystwyth to Carmarthen railway looking at geographical, topographical and economic factors.  It seemed unlikely that  a future route would adhere strictly to the route of the former line.

 

Cllr Ceredig Davies pointed out that as CCC had not yet sold the land they could steer developments.

 

 

 

 

Anfon ymateb y Cyngor Tref at y Cyngor Sir

Send the Town Council’s response to the County Council

10

Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio

 

Hysbysodd Cyng Brendan Somers yr aelodau bod arweiniad Un Llais Cymru yn amlinellu y dylai Pwyllgorau gynnwys 6-8 aelod. PENDERFYNWYD gostwng nifer aelodau'r pwyllgor i 8 ac i gynghorwyr eistedd ar uchafswm o ddau bwyllgor.

 

Byddai'r Cynghorwyr Brian Davies, Talat Chaudhri yn dod oddi ar y Pwyllgor Cynllunio a byddai Cynghorwyr Endaf Edwards a Sarah Bowen yn cael eu hychwanegu.

 

Mae Aelodau'r Pwyllgor fel a ganlyn:

Cynghorwyr Jeff Smith, Lucy Huws, Endaf Edwards, Mair Benjamin, Sue Jones-Davies, Martin Shewring, Kevin Roy Price, Sarah Bowen gyda Steve Davies a Brendan Somers yn aelodau ex-officio

 

Planning Committee members

 

Cllr Brendan Somers informed members that One Voice Wales guidance was for Committees to be made up of 6-8 members. It was RESOLVED to reduce committee numbers to 8 and for councillors to sit on a maximum of two committees.

 

Cllrs Brian Davies, Talat Chaudhri would come off the Planning Committee and Cllrs Endaf Edwards and Sarah Bowen would be added.

 

The Committee membership is as follows:

Cllrs Jeff Smith, Lucy Huws, Endaf Edwards, Mair Benjamin, Sue Jones-Davies, Martin Shewring, Kevin Roy Price, Sarah Bowen with Steve Davies and Brendan Somers ex-officio members

 

 

 

11

Aelodau Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol:

 

Byddai Cynghorwyr Jeff Smith, Sarah Bowen a Ceredig Davies yn dod oddi ar y pwyllgor a byddai Mark Strong yn cael ei ychwanegu.

 

Mae Aelodau'r Pwyllgor fel a ganlyn:

Cynghorwyr Talat Chaudhri, Kevin Price, Mark Strong, Mair Benjamin, Sue Jones-Davies, Marin Shewring, Wendy Morris, Brenda Haines, Brian Davies, Alun Williams gyda Steve Davies a Brendan Somers yn aelodau ex-officio

 

General Management Committee members

 

Cllrs Jeff Smith, Sarah Bowen and Ceredig Davies would come off and Mark Strong should be added.

 

The Committee membership is as follows:

Cllrs Talat Chaudhri, Kevin Price, Mark Strong, Mair Benjamin, Sue Jones-Davies, Marin Shewring, Wendy Morris, Brenda Haines, Brian Davies, Alun Williams with Steve Davies and Brendan Somers ex-officio members

 

 

12

Aelodau'r Pwyllgor Cyllid

 

Byddai Cynghorwyr Mair Benjamin, Brian Davies, Aled Davies yn dod oddi ar y pwyllgor a byddai Endaf Edwards yn cael ei ychwanegu

 

Mae Aelodau'r Pwyllgor fel a ganlyn:

Cynghorwyr Jeff Smith, Alun Williams, Endaf Edwards, Talat Chaudhri, Brenda Haines, Ceredig Davies, Wendy Morris, Mererid Jones gyda Steve Davies a Brendan Somers yn aelodau ex-officio

Finance Committee members

 

Cllrs Mair Benjamin, Brian Davies, Aled Davies would come off and Endaf Edwards would be added

 

The Committee membership is as follows:

Cllrs Jeff Smith, Alun Williams, Endaf Edwards, Talat Chaudhri, Brenda Haines, Ceredig Davies, Wendy Morris, Mererid Jones, Mark Strong with Steve Davies and Brendan Somers ex-officio members

 

 

 

 

13

Aelodau Panel Staffio

 

Cynghorwyr Alun Williams a Brenda Haines i'w hychwanegu

 

Mae Aelodau'r Panel fel a ganlyn:

Cynghorwyr Brenda Haines, Sue Jones-Davies, Wendy Morris, Brian Davies, Alun Williams gyda Steve Davies yn aelod ex-officio. Ni chaniateir i'r Maer eistedd ar y Panel Staffio.

Staffing Panel members

 

Cllrs Alun Williams and Brenda Haines to be added

 

The Panel membership is as follows

Cllrs Brenda Haines, Sue Jones-Davies, Wendy Morris, Brian Davies, Alun Williams with Steve Davies as ex-officio member. The Mayor is not allowed to sit on the Staffing Panel.

 

 

14

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:  None

 

 

15

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

Cwestiynodd Cyng Mererid Jones ffi taliad hwyr - byddai'n rhaid newid y swm a hefyd y siec i Mr Williams.

 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure:

 

Cllr Mererid Jones questioned the late payment fee – the amount would need to be changed and also the cheque to Mr Williams.

 

It was RESOLVED to accept the expenditure

 

 

16

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Mark Strong:

 • diolchodd y Cyngor am gefnogi gostwng cyfyngiadau cyflymder yn ei ymateb i ymgynghoriad y Cyngor Sir
 • argymhellion Price Waterhouse Coopers - roedd y Pwyllgor Craffu yn gweithio'n galed i wrthsefyll preifateiddio gwasanaethau megis casglu sbwriel.

 

Cyng Ceredig Davies:

 • Roedd perygl o hyd o doriadau i'r gwasanaeth a allai effeithio ar y Cyngor Tref. Roedd cynghorau eraill ar draws Cymru yn difaru preifateiddio gwasanaethau oherwydd cost ac ansawdd.

 

Cyng Alun Williams

 • Bydd ymgynghoriad cyhoeddus llawn ar ostwng cyfyngiadau cyflymder
 • Gwobrau Aber yn Gyntaf - Menter Aberystwyth: gwobrau blynyddol i hyrwyddo busnes lleol gyda 10 o gategorïau gwahanol. Roedd ceisiadau bellach ar agor gyda dyddiad cau o 6 Mehefin. Gallai busnesau naill ai enwebu eu hunain neu gael eu henwebu gan eraill. Byddai enillwyr yn derbyn plac.

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Mark Strong:

 • thanked the Council for supporting the reduction of speed limits in its response to the County Council’s consultation
 • Price Waterhouse Coopers recommendations – the Scrutiny Committee was working hard to resist privatisation of services such as refuse collection.

 

Cllr Ceredig Davies:

 • There was still a danger of service cuts which could affect the Town Council. Other councils across Wales were regretting privatisation of services due to cost and quality.

 

Cllr Alun Williams:

 • There will be a full public consultation on the reduction of speed limits
 • Aber First Awards – Menter Aberystwyth: annual awards to promote local business with 10 different award categories. Applications were now open with 6 June deadline. Business could either self-nominate or be nominated by others. Winners received a plaque.

 

 

17

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:  Dim

 

Dewis cynrychiolwyr ar gyrff allanol i’w hychwanegu at agenda'r Cyngor Llawn nesaf.

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies: None

 

Nominating Council representatives to sit on outside bodies would be added to the next Full Council agenda.

 

 

Ychwanegu cynrychiolaeth ar gyrff allanol at agenda'r Cyngor Llawn nesaf.

 

Add outside body representation to next Full Council agenda.

 

18

Statws Baner Las ar gyfer Traeth y De:

 

Mynegodd Cyng Martin Shewring bryderon yn ymwneud â cholli'r Faner Las. Trafododd aelodau faterion megis baw cŵn, llygredd afon, treillio harbwr a bod colli ansawdd dŵr yn ôl pob tebyg o ganlyniad i'r ffactorau hyn ac nid dim ond baw cŵn. Nodwyd hefyd bod y ddau draeth yn Aberystwyth wedi derbyn Gwobrau Glan Môr.

 

PENDERFYNWYD ysgrifennu at Bronwen Morgan a'r Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Dwristiaeth i roi esboniad o'r rhesymau dros y diffyg Baner Glas ac ar yr un pryd yn cydnabod y gwaith da wrth gyflawni Baner Las Traeth y Gogledd a'r Gwobrau Glan y Môr.

Blue Flag Status for South beach:

 

Cllr Martin Shewring raised concerns regarding the loss of the Blue Flag. Members discussed issues such as dog fouling, river pollution, harbour dredging and that the loss of water quality was probably primarily down to these factors and not just down to dog fouling. It was also noted that both beaches in Aberystwyth had received Seaside Awards.

 

It was RESOLVED to write to Bronwen Morgan and the Cabinet Member with responsibility for Tourism to provide an explanation on the reasons for the lack of Blue Flag whilst also acknowledging the good work in achieving the North Beach Blue Flag and Seaside Awards.

 

 

Ysgrifennu at Bronwen Morgan

Write to Bronwen Morgan

20

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

 1. 1

Gwasanaethau Technegol, CSC yn gofyn i ohebiaeth ddod gan y Clerc ac nid gan gynghorwyr unigol. Atgoffwyd aelodau i gadw at y weithdrefn hon.

Technical Services, CCC requesting that correspondence should come from the Clerk and not individual councillors.

Members were reminded to follow this procedure.

 

 

 

 1. 2

Cyng Lorrae Jones-Southgate yn ymwneud â chefnogaeth i Fforwm Penparcau; Arhosfan Fws ym Mhlas Helyg; Goleuadau Nadolig Penparcau; Arddangosfeydd blodau; ardal chwarae.

Cllr Lorrae Jones-Southgate regarding support to Penparcau Forum; Bus Shelter at Plas Helyg; Penparcau Christmas Lights; Floral displays; play area. 

 

Cynnwys ar agenda Rheolaeth Gyffredinol a’i gwahodd i gyfarfodydd

Include on General Management agenda and invite her to meetings.

 

 1. 3

Cathryn Morgan – Ariannu Tesco Bags of Help. I'w drafod yn y Pwyllgor Cyllid

Cathryn Morgan – Tesco Bags of Help funding. To be discussed in Finance

Cynnwys ar agenda’r Pwyllgor Cyllid

Include on Finance Committee agenda.

 

 1. 4

Rhaglen Caeau Canmlwyddiant

 

PENDERFYNWYD trafod hyn gyda Neuadd Goffa Penparcau

Centenary Fields Programme

 

It was RESOLVED to discuss this with Neuadd Goffa Penparcau

Cyng Mererid Jones i drafod gyda’r Neuadd Goffa

Cllr Mererid Jones to discuss with Neuadd Goffa

 1. 5

John Jenkins: yn ymwneud â'r cynnwys sydd wedi dyddio ar wefan y Cyngor

 

PENDERFYNWYD cyfeirio at y Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol ond i ddiweddaru'r wefan cyn gynted â phosibl.

 

John Jenkins:  regarding the out of date content on the Council’s website

 

It was RESOLVED to refer to the General Management Committee but to update the website asap.

 

Cynnwys ar agenda Rheolaeth Gyffredinol Include on General Management agenda

 1. 6

Cathryn Morgan, Gweithdy Aelodau - Cyfleoedd Chwarae Plant (29 Mehefin): roedd wedyn gofyn am ddefnyddio swyddfa'r Cyngor Tref i ddarparu gweithdy nos ar gyfer cynghorau tref a chymuned lleol.

 

PENDERFYNWYD cefnogi hyn.

Cathryn Morgan, Members’ Workshop – Children’s Play Opportunities (29 June): she had asked to use the Town Council’s office to provide an evening workshop for local town and community councils.

 

It was RESOLVED to support this.

 

 Cysylltu gyda Cathryn Morgan i drefnu gweithdy

Contact Cathryn Morgan to arrange workshop.

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /  Planning Committee

COFNODION /  MINUTES

6.6.2016

 

 

 

Penderfyniad / Gweithred

Resolution / Action

1

Yn bresennol:

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Steve Davies

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Sarah Bowen

 

Yn mynychu:

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Alun Williams

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Steve Davies

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Sarah Bowen

 

In attendance:

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Alun Williams

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Lucy Huws

 

Apologies:

Cllr. Lucy Huws

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Cyng. Ceredig Davies - A 160396 / A 160397

 

Declaration of interest:

 

Cllr. Ceredig Davies - A 160396 / A 160397

 

 

4

Ethol Cadeirydd

 

PENDERFYNWYD gadw’r Cyng. Jeff Smith fel Cadeirydd.

Election of Chair

 

It was RESOLVED to keep Cllr Jeff Smith as Chair

 

 

5

Ethol Is-Gadeirydd

 

PENDERFYNWYD gadw’r Cyng. Lucy Huws fel Is-Gadeirydd

 

Election of Vice-Chair

 

It was RESOLVED to keep Cllr Lucy Huws as Vice-Chair

 

6

Ceisiadau Cynllunio:

 

Planning Applications:

 

6.1

A 160396 / A 160397 Café Nero 25 Stryd Fawr – newid y tu mewn ac allan ac arwyddion.

 

PENDERFYNWYD ymateb i’r cais fel a ganlyn:

 • Holi iddynt ddefnyddio’r Gymraeg ar arwyddion lle posib
 • Mynegi siom fod y cais yn ôl-weithredol
 • Gwrthwynebu’r arwyddion sydd wedi eu goleuo o’r tu mewn a chyfeirio at Canllawiau Cynllunio Atodol ar Flaenau Siop yn Aberystwyth
 • Disgwylir gweld cais am newid defnydd yn fuan.

 

A 160396 / A 160397 Café Nero 25 Great Darkgate Street – changes to the interior and shopfront and signage.

 

It was RESOLVED to respond as follows:

 • Request that they use Welsh on signage wherever possible
 • Express disappointment that the application was retrospective
 • Object to the signage that is internally illuminated and refer to the Supplementary Planning Guidance on Shopfront Design in Aberystwyth
 • We expect to see a Change of Use application soon

 

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir.

Send response to CCC

 

6.2

Pwyllgor Rheoli Datblygu Ceredigion – ceisiadau cynllunio yn ymwneud ag ardal Aberystwyth:

 • A140813: Meddygfa Church Surgerysystem dymheru newydd. Y penderfyniad heb gael ei nodi.
 • A160184: estyniad i’r ddihangfa dân ar adeilad Edward Llwyd, Prifysgol Aberystwyth. Wedi ei gymeradwyo.

 

 

Development Control Committee - planning applications for the Aberystwyth area:

 • A140813: Church Surgerynew air conditioning. No decision noted.
 • A160184: fire escape extension on the Edward Llwyd Building, Aberystwyth University. Approved.

 

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.1

Ffoniodd Rosalie Metcalfe o Adran Gynllunio’r Cyngor Sir i gwestiynu gwrthwynebiad y Cyngor Tref i’r datblygiad ym Mhwll yr Angor (Boat Park) – yn arbennig yr uchderDywedodd mai goleddf y tô oedd yn newid ac nid yr uchder.

 

PENDERFYNWYD ymateb yn parhau i wrthwynebu ar ran gofidiau parcio ac uchder y muriau.

 

Rosalie Metcalfe, CCC Planning Department, had telephoned to question the Council’s objections regarding the Boat Park and in particular the objection to the height.  She stated that it was the roof pitch that was changing and not the overall height.

 

 

It was RESOLVED to continue to object on the basis of parking issues and height of the wall.

Cysylltu gyda’r Adran Gynllunio

Contact the Planning Department

7.2

Roedd rhifyn Mis Mai o gylchlythyr Save Our St Winefride’s yn rhoi ymateb manwl i Executive Summary yr Esgob a ddanfonwyd at y Cyngor.

 

Cytunodd y Cynghorwyr fod angen mwy o drafodaeth a PHENDERFYNWYD ohirio’r mater i’r Cyngor Llawn

 

The May edition of the Save Our St Winefride’s newsletter provided a detailed response to the Bishop’s Executive Summary which had been sent to the Council.

 

Councillors agreed that the matter needed further discussion and it was RESOLVED to defer to Full Council

 

Eitem ar agenda’r Cyngor Llawn

Full Council agenda item

 

7.3

Clwb Pêl Droed: PENDERFYNWYD y byddai’r Cadeirydd yn mynychu y Pwyllgor Rheoli Datblygu i gyflwyno gwrthwynebiad y Cyngor.

Football Club development:  It was RESOLVED that the Chair should attend the Development Control Committee to present the Council’s objections.

 1. Jeff Smith i gysylltu gyda’r Pwyllgor Rheoli Datblygu

Cllr Jeff Smith to contact the Development Control Committee

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol   /  General Management Committee (GM)

 

COFNODION / MINUTES

 

 1. 6.2016

 

 

 

Penderfyniad / Gweithred

Resolution / Action

1

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brian Davies

Cyng. Mark Strong

 

Yn mynychu:

Cyng. Mererid Jones

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Jeff Smith

Cyng Lucy Huws

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Wendy Morris

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Brian Davies

Cllr. Mark Strong

 

In attendance:

Cllr. Mererid Jones

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Jeff Smith

Cllr Lucy Huws

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Alun Williams

Cyng. Kevin Roy Price

 

Apologies:

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Alun Williams

Cllr. Kevin Roy Price

 

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

 

Declaration of interest: none

 

4

Cyfeiriadau personol: Gwnaeth y Cynghorwyr longyfarch y Cyng Mair Benjamin am drefnu dathliad  llwyddiannus i nodi penblwydd y Frenhines.

Personal references: Cllr Mair Benjamin was congratulated by councillors on organising a successful celebration of the Queen’s birthday.

 

 

5

Ethol Cadeirydd :

 

PENDERFYNWYD gadw’r Cyng. Talat Chaudhri fel Cadeirydd.

 

Election of Chair

 

It was RESOLVED to keep Cllr Talat Chaudhri as Chair

 

6

Ethol Is-Gadeirydd

 

PENDERFYNWYD gadw’r  Cyng. Kevin Price fel Is-Gadeirydd

 

Election of Vice-Chair

 

It was RESOLVED to keep Cllr Kevin Price as Vice-Chair

 

7

Cyfarfod Blynyddol Un Llais Cymru – cynigion erbyn y cyntaf o Orffennaf.

 

Ymhlith yr awgrymiadau a drafodwyd oedd:

 • canllawiau cynllunio annigonol wedi'u darparu i Gynghorau Tref a Chymuned;
 • colli statws ymgynghorai statudol a phwysigrwydd y llais lleol.
 • Rheolau darpariaeth bysus

 

Cynigiwyd ofyn i Llanbed neu Aberteifi i eilio’r cynigion.

 

PENDERFYNWYD y byddai’r Cadeirydd ac Is-Gadeirydd yn ebostio cynigion drafft i’r Cynghorwyr  ar gyfer eu hadborth ac mi fyddai’r cynigion wedyn yn cael eu cyflwyno yn y Cyfarfod Llawn nesaf.

 

One Voice Wales AGM – motions to be submitted by 1 July.

 

Suggestions from discussion included:

 • the inadequate planning guidelines provided to Town and Community Councils and
 • the loss of statutory consultee status.
 • Bus provision regulations

 

It was proposed that Llanbed and Aberteifi be asked  to second the motions

 

It was RESOLVED that the Chair and the Vice-Chair would email draft motions to Councillors for their feedback for recommendation at next Full Council

 

 

 

Cadeirydd/Is-Gadeirydd i anfon e-bost â chynigion drafft at y Cynghorwyr cyn y Cyfarfod Llawn nesaf

Chair/Vice-Chair to email draft motions to the Councillors before next Full council meeting

 

8

Prydlesau – Cae Bach a Penparcau

 

I’w drefnu:

 • CLG gyda’r Cyngor Sir ar gyfer monitor ac archwilio
 • CLG ar gyfer y gwaith gwelliannau
 • Trafod telerau y prydles gyda’r Cyngor Sir (5 mlynedd gyda 3 mis o rybudd terfyn)

 

Y Cadeirydd i drafod ymweliad â’r safleoedd gyda’r Cyng. Alun Williams

 

 

 

 

Cyng. Jeff Smith i drafod torri porfa gyda Fforwm Penparcau ar gyfer maes chwarae Penparcau

Leases – Cae Bach and Penparcau

 

To be organised:

 • SLA with CCC – for monitoring and inspection.
 • 2 SLA for Improvement work
 • 3 negotiate length of lease (5 year with 3 month termination notice)

 

Chair to liaise with Cllr Alun Williams re site visit

 

 

 

 

 

Cllr Jeff Smith to liaise with Penparcau Forum regarding grass cutting for  the Penparcau play area

 

 

 

Clerc i gysylltu gyda’r Cyngor Sir

Clerk to contact CCC

 

 

 

Y Cadeirydd i gysylltu gyda’r Cyng. Alun Williams

Chair to liaise with Cllr Alun Williams

 

Cyng Jeff Smith i gysylltu gyda Fforwm Penparcau

Cllr Jeff Smith to contact Penparcau Forum

 

9

Arwyddion yn gwahardd cŵn o’r Labyrinth

 

Cysylltu gydag adran Ystadau y Cyngor Sir i holi am fanylion yr arwyddion stryd yn Aberystwyth

Signage to ban dogs from the Labyrinth

 

Contact CCC Estates Department to investigate Aberystwyth signage details.

 

Clerc i gysylltu gyda’r Cyngor Sir

Clerk to contact the County Council

 

10

Arwyddion Treftadaeth Penparcau

 

Alan a Cyng Kevin Price i barhau gyda’u gwaith ar hwn

Penparcau Heritage Signs

 

Alan and Kevin to continue with their work on this

 

 

11

MUGA a’r Adizone

Roedd angen cynllun cynnal a chadw.

 

PENDERFYNWYD edrych ar y safleoedd i gyd gyda’i gilydd a threfnu rhestr gwaith a fyddai yn cael ei osod allan ar gynnig.

MUGA and Adizone

A maintenance plan was needed

 

It was RESOLVED to look at all the above sites together and draw up a schedule of works that would be put out to tender.

 

Clerc i baratoi rhestr gwaith

Clerk to prepare a schedule of works

12

Rhandiroedd

 

Anfonebau wedi eu danfon allan a rhestrau diweddar wedi eu cynhyrchu.  Danfonwyd lythyron yn cynnig rhandiroedd i’r enwau cyntaf ar y rhestr.

 

Derbyniwyd lythyr am dwr o ‘Japanese Knotweed’ ar y safle ac yn gofyn am ganllawiau.

Allotments

 

Invoices had been sent and updated lists produced. Allotment offer letters had been sent to the first names on the list.

 

A letter had been received regarding a clump of Japanese Knotweed on the site and asking for guidance on dealing with it.

 

 

 

 

 

 

 

Clerc i gysylltu gyda Jon Hadlow

The Clerk to contact Jon Hadlow CCC

 

 

13

Lladd gwair ger y rhandiroedd

 

Dylid cysylltu gyda Robert Griffiths i dorri o gwmpas y coed

 

 

Ychwanegu at y rhestr gwaith fel uchod (pwynt 11)

 

Grass Cutting near the allotments

 

Robert Griffiths should be contacted to cut the section around the trees

 

 

Add to schedule of works as above (point 11)

Y Clerc i gysylltu gyda Robert Griffiths

The Clerk to contact Roberth Griffiths

 

14

Swyddfa’r Cyngor

 

Roedd gan y Les sawl blwyddyn i fynd felly nid oedd y syniad o brynu yn bosib.  Gellid gadw llygaid ar adeiladau posib at y dyfodol.

 

Lluniau Cynghorwyr i’w fframio.

Council Office

 

The lease had a few years to run therefore possible purchase currently not an option. Identification of potential buildings could be looked at in due course.

 

Councillor photos to be framed.

 

 

 

 

 

 

 

Y Cadeirydd i gysylltu gyda Keith Morris

Chair to contact Keith Morris

 

15

Gohebiaeth

Correspondence

 

15.1

Ymgynghoriad cyfyngiadau cyflymder

 

Derbyniwyd ymateb yn egluro pam na gellid ychwanegu’r strydoedd eraill.

 

.

Speed limit consultation

 

A response had been received explaining why the other streets could not be added.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

Adolygiad cysgodfannau bysiau

 

Ychwanegu cynnal a chadw’r cysgodfannau i’r rhestr gwaith

Bus shelter Review

 

Maintenance of Town Council shelters should be added to schedule of works

 

 

Clerc i gynhyrchu rhestr o gysgodfannau’r Cyngor Tref

Clerk to produce list of Town Council shelters

 

15.3

Map o fusnesau lleol i helpu dysgwyr Cymraeg

 

PENDERFYNWYD sefydlu grŵp gwaith (TC, SJD, JS, LH)

Map of local businesses to help Welsh Learners

 

It was RESOLVED to establish a Task and Finish Group (TC, SJD, JS, LH)

 

Clerk to start compiling list of businesses and contact Bwrdd yr Iaith for materials.

15.4

Ymestyn Gorchymyn Traffic Arbrofol ar y Promenad a’r Ro Fawr

 

PENDERFYNWYD croesawu hyn

Extension of experimental Traffic Order on the Promenade and South Marine.

 

It was RESOLVED to welcome it.

 

Clerc i ymateb i’r Cyngor Sir

Clerk to respond to CCC

15.5

Grantiau Bagiau Tesco

 

PENDERFYNWYD gadw llygad amdano y flwyddyn nesa gyda’r syniad o brynu siglen I’r anabl

Tesco Bag grant

 

It was RESOLVED to look out for it next year with a view to providing a disabled swing.

 

 

15.6

Cyng Lorrae Jones-Southgate

 

Yn codi Materion yn ymwneud a Phenparcau megis y maes chwarae, blodau, goleuadau Nadolig, Fforwm Penparcau, arosfan bws.

 

PENDERFYNWYD wahodd y Cynghorydd i gyfarfod Llawn y Cyngor.

Cllr Lorrae Jones-Southgate

 

Raised various issues regarding Penparcau play area, floral displays, Christmas lights, Penparcau Forum, bus stop.

 

It was RESOLVED to invite the Councillor to a Full Council meeting

 

 

 

Clerc i ymateb

Clerk to respond

15.7

LocoSportsTV – tudalen we i’r parc sgrialu

LocoSportsTV -  webpage for the skatepark

 

 

Danfon yr ebost ymlaen at y Cynghorwyr i gael eu barn

Forward email to councillors for their opinion

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau   /  Finance and Establishments Committee

COFNODION / MINUTES

20.6.2016

 

 

 

Gweithred / Action

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mererid Jones

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Aled Davies

 

Yn mynychu

 

Cyng. Kevin Price

Cyng. Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Wendy Morris

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mererid Jones

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Aled Davies

 

In attendance

 

Cllr. Kevin Price

Cllr. Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Mark Strong

 

Apologies:

 

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Mark Strong

 

 

3

Datgan Buddiannau: Dim

Declarations of Interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personnol: Cynhaliwyd funud o dawelwch dros Jo Cox AS

Personal References: A one minute silence was held for Jo Cox MP

 

 

5

Ethol Cadeirydd:

 

PENDERFYNWYD y byddai y Cyng. Jeff Smith yn parhau fel Cadeirydd

 

Election of Chair

 

It was RESOLVED that Cllr. Jeff Smith would continue as Chair

 

 

6

Ethol Is-Gadeirydd

 

PENDERFYNWYD y byddai y Cyng. Alun Williams yn parhau fel Is-Gadeirydd

 

Election of Vice-Chair

 

It was RESOLVED that Cllr. Alun Williams would continue as Vice-Chair

 

 

7

Cyfrifon Mis Mai:

 

Nid oedd y Celtic Challenge wedi digwydd eleni ond mi fyddai yn digwydd yn 2017 ac yn 2018.

 

Roedd lluniau’r Meiri heb gael eu derbyn eto

 

Roedd angen ychwanegu enwau at y Byrddau Anrhydedd.

 

 

 

Fe delir am yr argraffu a’r llungopio yn flynyddol yn awr.

 

Rhaglen adloniant yr haf yn y Bandstand gan Menter Aberystwyth.  Mae angen gofyn am gopi o’r rhaglen.

 

 

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cyfrifon

 

May Accounts:

 

The Celtic Challenge had not taken place but had been rescheduled for 2017. It would also take place in 2018.

 

Mayoral photographs had not yet been received.

 

Names needed to be added to the Honour Boards.

 

 

 

Printing and photocopying was now paid annually

 

Menter Aberystwyth summer entertainment programme in the Bandstand. A copy of the programme should be requested.

 

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

 

 

 

 

Cyng TC i gael y lluniau

Cllr TC to follow up photos

Cyng BS i drefnu’r Bwrdd Anrhydedd.

Cllr BS to action the Honour Board

 

 

Y Clerc i gysylltu gyda Menter.

The Clerk to contact Menter

8

Llofnodwyr sieciau:

 

PENDERFYNWYD gynnwys Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid yn lofnodwyr sieciau.

 

I’w gymeradwyo gan y Cyngor Llawn.

 

Cheque signatories:

 

It was RESOLVED to include the Chair and Vice-Chair of the Finance Committee as cheque signatories. 

 

To be approved by Full Council.

 

Y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd i weithredu

Chair and Vice-Chair to action

9

Archwiliad:

 

Mae’r ffeil diwedd y flwyddyn ariannol yn cael ei pharatoi.

 

Diolchwyd i’r Cyng. Mererid Jones am ei mewnbwn, arweiniad a chymorth

Audit:

 

The end of year file was being prepared.

 

Cllr Mererid Jones was thanked for her input, guidance and support

 

 

10

Rhandiroedd:

 

Mae taliadau yn cael eu derbyn a’r broses o osod rhandiroedd gwag yn cael ei weithredu. Danfonwyd llythyron rhybudd i’r tenantiaid hynny nad oeddent yn cydymffurfio gyda gofynion y cytundeb, o ran plotiau anniben ac heb eu garddio, gan roi iddynt tan 6 Gorffennaf i weithredu neu mi fyddai eu tenantiaethau yn cael eu terfynu.

 

Allotments:

 

Payments are being received and the process of allocating empty plots underway. Those tenants in breach of their agreement, in terms of overgrown and uncultivated plots, had received warning letters giving them a deadline of 6 July to rectify matters or else the tenancy would be terminated.

 

 

11

Cerdyn debyd:

 

Cyflwynodd y Cyng. Jeff Smith bapur ar ddichonoldeb cerdyn debyd ar gyfer y Clerc i brynu pethau bychain.

 

PENDERFYNWYD gael cerdyn debyd a sustem o adolygu rheolaidd gan y Maer a Chadeirydd Cyllid o’r gwariant.

 

 

Newidiadau arfaethedig i’r Rheoliadau Ariannol:

 

 • 5 dylid ei newid i ‘ar gyfer gwariant dros £500’
 • 12 dylid ei fabwysiadu
 • 13 dylid ei waredu
 • 16(a) dylai ddarllen ‘Gall y SAC gadw, fel y bo angen, £50 o arian mân ….
 • 1.i lle mae’r gwerth yn llai na £2000 ac yn uwch na £500 …

 

Debit Card:

 

Cllr Jeff Smith presented a paper on the feasibility of a debit card for the Clerk to purchase small items.

 

It was RESOLVED to obtain a debit card and a system of periodic review by the Mayor and Chair of Finance of spending incurred.

 

Proposed changes to the Financial regulations:

 

 • 5 should be amended to read ‘for purchases over £500’
 • 12 should be adopted
 • 13 should be removed
 • 16(a) should read ‘The RFO may maintain as necessary a petty cash float of £50 ….
 • 1.i ‘where the value is below £2000 and above £500 ….

 

 

12

Cefnogaeth technegol:

 

PENDERFYNWYD  mewn egwyddor i brynu:

 • Pecyn Microsoft Office
 • Uned ar gyfer sicrhau llif trydan parhaus
 • Cefnogaeth technegol proffesiynol i’r swyddfa

 

Dylid cael dyfynbrisiau ar gyfer cael cytundeb gan y Cyngor Llawn nesaf.

Technical support:

 

It was RESOLVED  in principle to purchase:

 • Microsoft Office package
 • A power supply unit for uninterrupted flow of electricity
 • Professional technical support for the office

 

Quotations should be produced for approval at next Full Council.

 

 1. KP i gael prisiau ar gyfer a) a b) a’r Clerc i gysylltu gyda chwmniau lleol.

 

Cllr KP to get prices for a) and b) and the Clerk to contact local companies

13

 Cytundeb gofal a thrwsio:

 

Cynllun gwaith i’w gynhyrchu. Teimlwyd y dylid edrych ar gontractwyr ac nid aelod staff arall. Cynigiodd y Cyng Mererid Jones helpu gyda’r broses tendro a’r gwaith papur.

 

 

Maintenance contract:

 

A schedule of works to be drawn up. It was felt that it should be moved forward on a contractual basis and not on a staffing basis. Cllr Mererid Jones offered to help with the tendering process and paperwork

 

 

14

Gwisgoedd

 

Oherwydd cyflwr gwael yr hen wisgoedd roedd angen am wisgoedd newydd a heb addurn ffwr.  Oherwydd y gost uchel o brynu gwisgoedd ym Mhrydain, cynigiodd y Cyng Lucy Huws fynd a gwisg i Tseina ar gyfer cael pris gan ei bod yn mynd yno ar ei gwyliau ar ddiwedd y mis. Cytunwyd y dylid hefyd gael prisiau yn lleol ond nodwyd fod cwmniau Prydeinig yn arbenigo mewn cynhyrchu gwisgoedd cynghorau llawer rhy ddrud. 

 

Cytunwyd fod angen gwisgoedd ar gyfer y digwyddiadau ffurfiol ond fod hefyd angen cael y pris gorau posib. 

 

Robes

 

Due to the poor condition of the old robes, new robes without fur trims were needed. As British manufactured robes were expensive, Cllr Lucy Huws, who was going to China on holiday at the end of the month, offered to take a robe with her for a quote. It was agreed to get local quotes but it was noted that companies specialising in Civic Robes were far too expensive.

 

It was agreed that robes were needed for formal events and that the best price possible should be sought.

 

 

Y Clerc i wneud archwiliad o’r gwisgoedd ar gyfer penderfynu’r angen

 

The Clerk to carry out an audit of the robes to assess need.

15

Gohebiaeth:

 

Correspondence

 

15.1

Prydlesau Meysydd Chwarae: Ffoniodd Paul Arnold yn cwestiynu penderfyniad y Cyngor Tref i ofyn am Les pum mlynedd gyda chymal terfynu 3-mis. Bydd yn ystyried hyn.

 

 

 

Play ground Leases: Paul Arnold had made contact to question the Council’s resolution to ask for a five year lease with a 3 month termination clause.  He would consider it.

 

 

 

15.2

Yswiriant: Roedd cwmni Zurich wedi gofyn i gael y cyfle I gynnig dyfynbris.   Teimlwyd fod amser yn brin eleni am ei fod yn amser adnewyddu’r polisi.  Roedd WPS yn darparu gwasanaeth dda.

 

Insurance: Zurich insurance company had requested the opportunity to provide a quote.  It was felt that there was insufficient time this year as it was due for renewal. WPS provide a good service.

 

 

15.3

Cronfa Buddsoddi i Arbed a Chronfa Twf Gwyrdd Llywodraeth Cymru.  Dyddiad cau 5 Gorffennaf rhy agos. Edrych ar ddyddiadau eraill.

Welsh Government Invest to Save Fund and Green Growth Fund. 5 July deadline too soon.  Investigate other dates.

 

 

15.4

Jon Hadlow Cyngor Sir – pris ar gyfer cynnal a chadw’r mannau chwarae 4.7.2016 – 31.3.2017

 

 • Cae Bach: £2157.05
 • Penparcau: £1777.45

 

O gymharu, roedd man chwarae’r Castell yn ddrud. Dylid edrych ar y cytundeb.

Jon Hadlow CCC – rate for maintaining play areas 4.7.2016 – 31.3.2017

 

 • Cae Bach: £2157.05
 • Penparcau: £1777.45

 

In comparison the Castle play area was expensive. The agreement should be looked at.

 

 

Edrych ar y cytundeb ar gyfer man chwarae y Castell

Look at the Castle play area agreement

15.5

Dyfed Pension Fund – cywiriad i’r swm yn ddyledus. Ystyried gyda gwariant Mis Mehefin

 

Cronfa Pensiwn Dyfed – correction to the amount owing. Consider with June expenditure

 

 

 

15.6

Archwiliad taliadau costau Cynghorwyr – erbyn 30 Medi

Councillor Expenses Audit – by  30 September

 

 

15.7

Llythyron yn holi am arian gan RABI, Shelter Cymru a Dyfed and Glamorgan Cadet Force.

 

Request for funding from RABI, Shelter Cymru and Dyfed and Glamorgan Cadet Force.

 

 

Eu hysbysu am y broses grantiau

Inform them of the grants process