Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn   /  Full Council - COFNODION / MINUTES

27.6.2016

 

 

 

Penderfyniad / Gweithred

Resolution / Action

22

Yn bresennol:

Cyng. Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Kevin Roy Price

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Alun Williams

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mererid Jones

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Sarah Bowen

Cyng. Brian Davies

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Aled Davies

 

Yn mynychu:

 

Anne Uruska

Laurie Wright

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Delyth Davies (cyfieithydd)

Antony Gedge (Cambrian News)

 

Present: 

Cllr. Brendan Somers (Chair)

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Kevin Roy Price

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Alun Williams

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mererid Jones

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Sarah Bowen

Cllr. Brian Davies

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Aled Davies

 

In attendance:

 

Anne Uruska

Laurie Wright

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Delyth Davies (translator)

Antony Gedge (Cambrian News)

 

23

Ymddiheuriadau:

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Wendy Morris

 

Apologies:

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Wendy Morris

 

 

24

Datgan Diddordeb:

Cyng. Mark Strong - Cynllunio

Declaration of interest:

Cllr Mark Strong – Planning

 

 

25

Cyfeiriadau Personol:

 • Croesawyd Delyth Davies, y cyfieithydd ac Antony Gedge, Cambrian News

 

Personal References:

 • Delyth Davies, translator and, Antony Gedge, Cambrian News were welcomed

 

 

26

Cyflwyniad gan Anne Uruska a Laurie Wright

 

Roedd y cyflwyniad yn ymdrin â materion megis diffyg tryloywder gan yr Esgob, catalog o anwireddau yn y Crynodeb Gweithredol ac anwybyddu dymuniadau'r plwyfolion yn llwyr. Roedd cyflwr yr adeilad yn dda o ystyried ei fod wedi'i esgeuluso yn ystod y blynyddoedd diweddar.

Presentation by Anne Uruska and Laurie Wright

 

The presentation covered issues such as the lack of transparency by the Bishop, the catalogue of falsehoods in the Executive Summary and the total disregard for the wishes of the parishioners.  The condition of the building was good considering its neglect over recent years.

 

 

 

 

.

27

Santes Gwenfrewi

 

Cynigiodd Cyng Lucy Huws bod y Cyngor Tref yn ysgrifennu at Swyddfa Esgobaethol Mynyw i:

 

 • Ofyn pam nad oeddynt wedi manteisio ar gynnig gan blwyfolyn i gael arolwg strwythurol annibynnol
 • Gofyn i Adrian Murphy ddod i Aberystwyth i gwrdd â phlwyfolion a gofyn pam nad yw wedi gwneud hynny o'r blaen.
 • Datgan yn glir cymaint mae'r Cyngor a phobl Aberystwyth yn gwerthfawrogi'r adeilad

 

Cafodd y cynnig ei gario a PHENDERFYNWYD y byddai'r Clerc yn ysgrifennu at y Swyddfa Esgobaethol:

 

St Winefride’s

 

Cllr Lucy Huws proposed that the Town Council write to the Menevia Diocesan Office to:

 

 • Ask why they had not taken up the offer by a parishioner to have an independent structural survey
 • Ask Adrian Murphy, to come to Aberystwyth to meet parishioners and ask why he had not done so before.
 • Clearly state how much the Council and people of Aberystwyth value the building

 

The proposal was carried and it was RESOLVED that the Clerk write to the Diocesan Office.

 

 

Clerc i ysgrifennu at Swyddfa Esgobaethol Mynyw

Clerk to write to the Menevia Diocesan Office

28

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

Dosbarthwyd yn y cyfarfod

 

Mayoral Activity Report:

Distributed at the meeting

 

 

 

 

 

29

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 23 Mai 2016 i gadarnhau cywirdeb:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

Minutes of Full Council held on Monday, 23 May 2016 to confirm accuracy:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

30

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Cofnod 20: Baner Las

 • Roedd safonau ansawdd dŵr yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd. Oni bai bod y DU yn mabwysiadu'r DU mae'n bosibl na fydd Cymru yn cymryd rhan yn y dyfodol.

 

 • Eglurodd Cyng Ceredig Davies nad oedd Traeth y De wedi colli'r Faner Las oherwydd ni ymgeisiwyd amdani oherwydd effaith y ddwy afon yn llifo i'r harbwr. Dim ond am Wobr Glan Môr yr oedd y Cyngor wedi ymgeisio amdani.

 

Cofnod 21.1: Arwydd Felin y Môr

 • Dylid ei gyfeirio at Bwyllgor Rheolaeth Gyffredinol

 

Matters arising from the Minutes:

 

Minute 20: Blue Flag

 • Water quality standards were part of the EU. Unless the UK adopts the standards Wales may not take part in the future.

 

 • Cllr Ceredig Davies clarified that South Beach had not lost the Blue Flag as it had never been applied for due to the effect of the two rivers flowing into the harbour. The Council had only applied for the Seaside Award.

 

Minute 21.1: Felin y Môr signage

 • Should be referred to General Management

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clerc i ychwanegu arwyddion fel eitem agenda Rheolaeth Gyffredinol.
Clerk to add signage as General Management agenda item.

 

 

 

 

 

31

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 6 Mehefin 2016:

 

 1. 3 Clwb Pêl-droed: Roedd cyfarfod safle wedi'i gynnal ac roedd y Cynghorwyr Aled Davies a Mair Benjamin wedi mynychu.

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 6 June 2016:

 

 1. 3 Football Club: A site meeting had been held which was attended by Cllrs Aled Davies and Mair Benjamin

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

32

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 13 Mehefin 2016:

 

Cofnod 7 Nid yw cynigion Cynnig Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru wedi'u dosbarthu.

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 13 June 2016:

 

Minute 7 One Voice Wales AGM Motion proposals had not been circulated.

 

 

 

 

Cofnod 8 Prydlesi Cae Bach a Phenparcau:

 

PENDERFYNWYD derbyn cynnig Cyngor Sir Ceredigion o brydles pum mlynedd o hyd gyda chymal terfynu chwe mis o hyd.

 

Minute  8 Cae Bach and Penparcau Leases:

 

It was RESOLVED to accept the Ceredigion County Council offer of a five year lease with six month termination clause.

 

 

Cofnod 11 rhestr o waith i bob safle i'w rhoi ar dendr

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig.

Minute 11 schedule of works for all sites to be put out to tender

 

It was RESOLVED to support the proposal.

 

 

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

33

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 20 Mehefin 2016:

 

Cywiriad: Roedd Cyng Mark Strong wedi cyflwyno ei ymddiheuriadau

 

 

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 20 June 2016:

 

Correction: Correction: Cllr Mark Strong had submitted his apologies

 

 

 

 

Cofnod 8 : Llofnodwyr Siec

Bydd Cadeirydd ac Is-gadeirydd Cyllid yn cael eu hychwanegu yn llofnodwyr siec.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cynnig

Minute 8:  Cheque Signatories

The Chair and Vice Chair of Finance to be added as cheque signatories

 

It was RESOLVED to approve the proposal

 

 

Cofnod 11 Cerdyn Debyd i brynu eitemau bach a newid i Reoliadau Ariannol yn unol â hynny

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cynnig

Minute 11 Debit Card for purchasing small items and change to Financial Regulations accordingly

 

It was RESOLVED to approve the proposal

 

 

Cofnod 12 Cefnogaeth dechnegol i'r swyddfa

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cynnig

Minute 12 Technical support for the office

 

It was RESOLVED to approve the proposal

 

 

Cofnod 15.4 cynnal a chadw ardal chwarae

 

PENDERFYNWYD derbyn cynnig gwasanaeth Jon Hadlow ar gyfer y flwyddyn ariannol hon.

Minute 15.4 play area maintenance

 

It was RESOLVED to accept Jon Hadlow’s service proposal for this financial year.

 

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

34

Ceisiadau Cynllunio:

 

Rhif A160467  Plotiau 17, 18, 19 a 20 ym Maesycrugiau.

 

Ni chafwyd Gwrthwynebiad.

Planning Applications:

 

No A160467  Plots 17,18,19 and 20 at Maesycrugiau.

 

There was no Objection.

 

Anfon ymateb y Cyngor Tref at y Cyngor Sir

Send the Town Council’s response to the County Council

35

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:  None

 

 

36

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

Dylai taliad Cronfa Bensiynau Dyfed gael ei gynnwys (£2000)

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure:

 

Dyfed Pension Fund payment should be included (£2000)

 

It was RESOLVED to accept the expenditure

 

 

Clerc i wneud y taliad

Clerk to make payment

37

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Alun Williams:

 • Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd: roedd hi'n bwysig bod dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yn Aberystwyth yn gwybod sut roedd yr ardal leol wedi pleidleisio. O sampl fawr amcangyfrifwyd bod y pleidleisiau i aros yn yr Undeb Ewropeaidd wedi bod fel a ganlyn:
  • Penparcau 60%
  • Rheidol 66%
  • Gogledd, Canol a Bronglais dros 75% gyda Bronglais dros 80%

Roedd digwyddiad ar y prom yn cael ei gynnal Ddydd Sadwrn 4pm i ddangos undod

 • Gwobrau Aber yn Gyntaf - Menter Aberystwyth: roedd gwobrau blynyddol Aber yn Gyntaf yn cael eu cynnal yn y Morlan Ddydd Gwener gyda gwahoddiad agored i gynghorwyr.
 • Rheilffordd Aberystwyth i Gaerfyrddin: mae adroddiad cyfnod cyntaf wedi'i gomisiynu a bydd yn cael ei gwblhau mewn 2-3 mis.

 

Cyng Mark Strong:

 • Roedd y Pwyllgor Craffu yn gweithio'n galed i wrthsefyll preifateiddio gwasanaethau allweddol.
 • Cynhaliwyd gwrthdystiad yn erbyn hiliaeth y tu allan i Siop y Pethe
 • Cyfarfod Ras yr Iaith nos Fercher yn y Cwps am 7.30pm

 

Cyng Ceredig Davies:

 • Roedd perygl y gallai argymhellion Price Waterhouse Coopers yn ymwneud â glanhau traethau a strydoedd effeithio ar y Cyngor Tref. Nid oes sgwrs wedi'i chynnal gyda'r Cyngor Tref

 

Gofynnodd Cyng Aled Davies am y Parcio a Theithio a phwysleisiodd ei bwysigrwydd i Aberystwyth. Roedd Cyng Alun Williams yn cyflwyno adroddiad i'r Cabinet y diwrnod wedyn felly ni allai gynnig sylwadau. Dywedodd Cyng Ceredig Davies y dylai'r adroddiad fod yn eitem agenda ar y Pwyllgor Ymgynghorol Rheoli Traffig.

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Alun Williams:

 • EU Referendum: it was important that EU nationals in Aberystwyth knew how the locality had voted. From a large sample it was estimated that voting to remain in the EU had been as follows:
  • Penparcau 60%
  • Rheidol 66%
  • North, Centre and Bronglais over 75% with Bronglais being over 80%

An event on the prom was being held on Saturday at 4pm to show solidarity

 • Aber First Awards – Menter Aberystwyth: annual awards were being held in the Morlan on Friday with an open invitation to councillors.
 • Aberystwyth to Carmarthen railway: a first stage report has been commissioned and will be completed in 2-3 months.

 

Cllr Mark Strong:

 • The Scrutiny Committee was working hard to resist privatisation of key services.
 • A demonstration against racism was held outside Siop y Pethe
 • Ras yr Iaith meeting on Wednesday evening in the Cwps at 7.30pm

 

Cllr Ceredig Davies:

 • Price Waterhouse Coopers recommendations regarding services such as beach and street cleaning could affect the Town Council. There had been no dialogue with the Town Council

 

 Cllr Aled Davies asked about the Park and Ride and emphasised its importance to Aberystwyth. Cllr Alun Williams was presenting a report to Cabinet the following day so could not comment.  Cllr Ceredig Davies said the report should be an agenda item on the Traffic Management Consultative Committee.

 

 

38

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:  Dim

 

Dewis cynrychiolwyr i fod ar gyrff allanol i’w ohirio tan y Cyngor Llawn nesaf.

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies: None

 

Nominating Council representatives to sit on outside bodies would be deferred to the next Full Council.

 

 

Ychwanegu cynrychiolaeth ar gyrff allanol at agenda'r Cyngor Llawn nesaf. Y Clerc i baratoi rhestr.

 

Add outside body representation to next Full Council agenda.  The Clerk to draw up a list.

 

 

 

 

 

39

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

 1. 1

Uniad arfaethedig Cantref gyda Wales & West: roedd cynghorwyr yn pryderu ynglŷn â goblygiadau hyn a PHENDERFYNWYD anfon llythyr yn amlinellu pryderon yn ymwneud â'r dewis o ran Cymreictod a chefnogaeth i denantiaid.

Proposed Cantref merger with Wales & West: councillors were concerned about the implications of this and it was RESOLVED that a letter be sent to outline concerns regarding the choice in terms of Welshness and tenant support.

 

Clerc i ddrafftio llythyr i'w gymeradwyo gan Gynghorwyr MJ a JS.

Clerk to draft letter to be approved by Cllrs MJ and JS.

 1. 2

Cynllun Gwobrwyo Cyngor Seren: ei gyfeirio at Bwyllgor Rheolaeth Gyffredinol i’w ystyried

Star Council Award Scheme: refer to General Management for consideration

 

Ei gyfeirio at Bwyllgor Rheolaeth Gyffredinol refer to GM

 1. 3

CAVO: ei gyfeirio at Bwyllgor Rheolaeth Gyffredinol i’w ystyried

CAVO: refer to General Management for consideration

Ei gyfeirio at Bwyllgor Rheolaeth Gyffredinol refer to GM

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /  Planning Committee

COFNODION /  MINUTES

4.7.2016

 

 

 

Penderfyniad / Gweithred

Resolution / Action

1

Yn bresennol:

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Sue Jones-Davies

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Sue Jones-Davies

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Kevin Price

 

Apologies:

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Kevin Price

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A160417: Tabernacl – cadw ffenestr fae

 

Nodwyd fod y datblygwyr wedi dweud ynghynt y bydden nhw’n ehangu’r ffordd er mwyn hwyluso troi loriau i mewn i ddatblygiad Tesco.

 

PENDERFYNWYD ymateb fel a ganlyn:

 

Mae’r Cyngor yn gwrthwynebu yn gryf ar sail:

 • diogelwch cerddwyr
 • diogelwch trigolion
 • diystyru a cham-drin y system yn ddigywilydd

 

Dylid hefyd ysgrifennu llythyr at  Arolygwyr Cynllunio y Cyngor Sir yn gofyn y cwestiynnau canlynol:

 

 • Sut y bydden nhw’n gweithredu yng nghyswllt gofidiau y Cyngor Tref?
 • Beth yw eu barn nhw ar y mater?

 

A160417:Tabernacle – retain bay window.

 

It was noted that the developers had previously said they would widen the road to enable lorries to turn into the Tesco development.

 

It was RESOLVED to respond as follows:

 

The Council strongly objects on the grounds of:

 • pedestrian safety
 • the safety of residents
 • blatant disregard and abuse of the system

 

A letter should also be written to Ceredigion County Council planning inspectors asking the following questions:

 

 • What action would they take regarding the Town Council’s concerns?
 • What were their views on the matter?

 

Danfon ymateb a llythyr at y Cyngor Sir

Send response and letter to CCC

 

5.2

A160427: Cafe Nero – newid defnydd

 

PENDERFYNWYD ymateb fel a ganlyn:

 

Nid yw’r Cyngor Tref yn gwrthwynebu’r cais ond mae’r Cyngor yn ymwybodol fod y busnes wedi bod yn weithredol am rai misoedd. Mae’r Cyngor yn gwrthwynebu ceisiadau ôl-weithredol.

A160427: Cafe Nero – Change of use

 

It was RESOLVED to respond as follows:

 

The Town Council does not object to the application but is aware that the business has been running for a few months.  The Council strongly objects to retrospective planning applications.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.3

A160443: Barclays – Arwyddion

 

Dim gwrthwynebiad ond i’r ATM fod yn ddwyieithog

A160443: Barclays – Signage

 

No objection as long as the ATM is bilingual

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.4

A160450: Barclays – Adnewyddu’r Adeilad

 

Fel uchod

 

A160450: Barclays – Renovate Building

 

As above

Fel uchod

5.5

A160459: Ysbyty Bronglais – cadw theatr dros-dro yn barhaol

 

Dim gwrthwynebiad

A160459: Bronglais Hospital – permanent retention of temporary operating theatre

 

No objection

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu:  ceisiadau cynllunio a gefnogwyd yn ymwneud ag ardal Aberystwyth:

 

 • A151026: newid drws a ffenestri i UPVC. Nid oedd ymgynghoriad gyda’r Cyngor Tref am hyn. Mae’r Cyngor yn gwrthwynebu hwn gan ei fod mewn ardal gadwraethol.

 

 

 

 • A160045 / A160046: 30 Heol y Wig – newid lloriau uwch i fflat
 • A160143: Clwb Paffio Penparcau – dau estyniad
 • A160208: Tyn y Fron estyniad yn lle garej (Roedd CTA wedi gwrthwynebu)
 • A160211: Llanbadarn Road adeiladu garej ddwbl
 • A160230: estyniad i’r Clwb Rheilffordd
 • A160231: Ffordd Ddewi – ystafell wydr

 

 

 • A150079: Clwb Pêl Droed Aberystwyth. Cynhaliwyd gyfarfod ar y safle ar 27 Mehefin 2016. Y Cadeirydd i fynd i’r Cyfarfod Cynllunio nesaf.

 

PENDERFYNWYD y byddai’r Cadeirydd yn mynychu y Pwyllgor Rheoli Datblygu i gyflwyno gwrthwynebiad y Cyngor.

Development Control Committee: approved planning applications for the Aberystwyth area:

 

 • A151026: amendment to UPVC windows and door. There was no consultation with the Town Council regarding this. The Council objects to this as it is in a conservation area.

 

 

 

 

 • A160045 / A160046: 30 Pier Street – change of use of upper floors to flat
 • A160143: Boxing Club Penparcau – erect two annexes
 • A160208: Tyn y Fron extension to replace garage (ATC had objected)
 • A160211: Llanbadarn Road erection of double garage
 • A160230: Railway Club extensions
 • A160231: St David’s Road conservatory

 

 

 • A150079: Aberystwyth Football Ground. A site visit was held on 27 June 2016. The Chair to attend the next Planning Meeting.

 

It was RESOLVED that the Chair should attend the Development Control Committee to present the Council’s objections.

 

 

 

 

Ysgrifennu at y Cyngor Sir i fynegi siom am y diffyg ymgynhori.

Write to the County Council to express disappointment regarding the lack of consultation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Cadeirydd i fynd i’r Cyfarfod Cynllunio nesaf

The Chair to attend the next Planning Meeting

 

 

7

Arwyddion Uniaith Saesneg

 

Arwyddion dwyieithog i fyny yn awr felly nid yw’n broblem bellach.

 

English only signage

 

Bilingual signs are now in place so no longer an issue.

 

 

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

8.1

 

Cantref: - gwybodaeth am Wales & West gyda chynnig i drafod yr uno arfaethedig. Yn ogystal a llythyr yn mynegi gofidion y Cyngor roedd Gweneira wedi ymateb yn cynnig iddynt ddod i’r Cyngor Llawn.

 

 

Cantref: information on Wales & West with an invitation to discuss the proposed merger. In addition to a letter conveying the Council’s concerns, Gweneira had invited them to the next Full Council.

 

8.2

Adran Gynllunio (Anjuli Davies) ynglŷn a Chynlluniau Lle ac yn cynnig cyfarfod archwiliadol yng Nghanolfan Rheidol – y Cyngor Tref i gynnig dyddiadau.

Planning Department (Anjuli Davies) regarding Place Plans and offering an exploratory meeting in Canolfan Rheidol – the Town Council to propose dates.

 

 

8.3

Llywodraeth Cymru: recriwtio aelodau i Bwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu.

Welsh Government: recruitment of additional members to the Building Regulations Advisory Committee for Wales.

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol   /  General Management Committee (GM)

 

COFNODION / MINUTES

 

 1. 7.2016

 

 

 

Gweithred

Action

1

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brian Davies

Cyng. Brendan Somers

Cyng Steve Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Kevin Roy Price

Cyng. Martin Shewring

 

Yn mynychu:

Cyng. Mererid Jones

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Jeff Smith

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Brian Davies

Cllr. Brendan Somers

Cllr Steve Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Kevin Roy Price

Cllr. Martin Shewring

 

In attendance:

Cllr. Mererid Jones

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Jeff Smith

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Wendy Morris

 

Apologies:

Cllr. Wendy Morris

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

 

Declaration of interest: None

 

4

Cyfeiriadau personol:

Rhoes y Cyng. Brenda Haines wybod i’r Cyngor fod Goronwy Edwards yn yr ysbyty. Roedd cerdyn wedi cael ei danfon oddiwrth y Cyngor

Personal references:

Cllr Brenda Haines informed Council that Goronwy Edwards MBE had been admitted to hospital.  A card had been sent from Council.

 

 

5

Arwyddion – cŵn:

Nid oedd arwyddion arbennig ar gyfer y Labyrinth wedi cael eu gwneud eto ond roedd y Clerc wedi cysylltu gyda’r Warden cŵn yn y cyfamser gan fod problem ger y rhandiroedd hefyd. Nodwyd y byddai gwaith y PCSOs, o Fis Ionawr 2017, yn cynnwys stopio pobl gyda chŵn i sichau fod ganddynt fagiau.

Signage – dogs:

Bespoke signage for the Labyrinth had not yet been progressed but the Clerk had contacted the Dog Warden as an interim measure as there was also a problem near the allotments. In terms of enforcement, it was noted that from January 2017 PCSO’s remit would include stopping people with dogs to check that they had bags.

 

 

6

Rhandiroedd:

Codwyd materion i’w hystyried mewn diweddariad ysgrifenedig:

 

 • Y broses terfyn ar gyfer tenantiad sy’n torri’r cytundeb:

Dylid danfon tri llythyr dros gyfnod o dri mis.

 

 

 • Cyflenwad dŵr i Gaeffynnon:

I’w drafod gan y Pwyllgor Cyllid

 • Japanese Knotweed:

Aros am ymateb gan Jon Hadlow

 • Lladd gwair rheolaidd yn y cyffiniau gan gynnwys y triongl ger y fynedfa:

I’w ystyried gan y Pwyllgor Cyllid fel rhan o’r rhestr gwaith.

 

 

Mae’r coed ar gyrion y rhandiroedd yn broblem yn ogystal â’r coed ar gyrion parc Ffordd y Gogledd. Dylai’r arolwg Radar gael ei wneud cyn gynted â phosib.

Allotments:

A written update highlighted some issues for consideration:

 

 • Termination procedure for tenants in breach of agreement:

Three letters should be sent over a period of three months.

 

 

 • Caeffynnon water supply:

To be discussed by Finance Committee

 • Japanese Knotweed:

Waiting for response from Jon Hadlow

 • Regular grass cutting in the surrounding area including triangle at the entrance:

Finance Committee to consider within schedule of works

 

Trees on the allotment boundary and also the trees on the North Road park boundary were an issue. The Radar survey should be carried out on the root systems as soon as possible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ychwanegu 2/3/4 at agenda Pwyllgor Cyllid

Add 2/3/4 to Finance Committee agenda

 

Cyng J Smith i drafod gyda Greener Aberystwyth

Cllr J Smith to discuss with Greener Aberystwyth

7

Cynnal a chadw, lladd gwair a rheoli chwyn.

 

Fel uchod

 

 

 

 

 

Nodwyd gan y Cyng. Mererid Jones fod arwyneb y MUGA angen gwaith fel mater o frys.

Maintenance, grass cutting and weed control.

 

As above

 

 

 

 

 

Cllr Mererid Jones noted that the MUGA surface needed attention as a matter of urgency

 

Cynllun dros dro i’w ystyried gan y Pwyllgor Cyllid

 

Interim plan to be discussed by the Finance Committee

 

Y Clerc i gysylltu gyda Mel Hopkins yn y Cyngor Sir

Clerk to contact Mel Hopkins CCC

 

8

Arwydd Felin y Môr

 

Eglurodd y Cyng Mair Benjamin fod angen arwydd ar y diwedd i rybuddio ceir am seiclwyr.

 

PENDERFYNWYD gefnogi hyn ond dylid cysylltu gyda’r adran briffyrdd yn gyntaf er mwyn rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor Cyllid wrth drafod y mater.

Felin y Môr sign

 

Cllr Mair Benjamin explained the need for a sign at the end to warn cars about cyclists.

 

It was RESOLVED to support this but technical services should be contacted first in order to inform discussion by the Finance Committee

 

 

 

Y Clerc i gysylltu gydag Adran Briffyrdd y Cyngor Sir

The Clerk to contact Technical Services CCC.

 

 

 

9

Cynnig ynglŷn a hiliaeth

 

Cynigiodd y Cyng Sue Jones-Davies fod gwefan y Cyngor yn cynnwys croeso i bob ffydd a chenedl ac y dylai’r faner enfys chwifio ar gyfer achlysuron addas.

 

Roedd y Cyng. Alun Williams wedi ychwanegu cynnig tebyg i agenda’r Cyngor Llawn nesaf.

 

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cynnig a byddai’r faner enfys yn cael ei hedfan o bolyn y Castell.

Motion regarding racism

 

Cllr Sue Jones-Davies proposed that the Council’s website should feature a welcome to all faiths and nationalities and that the rainbow flag could be flown for appropriate occasions.

 

Cllr Alun Williams had added a similar motion as an agenda item for the next Full Council

 

It was RESOLVED to adopt this approach and the rainbow flag could be flown from the Castle flagpole. 

 

 

 

 

Y Clerc a’r Cyng. S Jones-Davies i ddatblygu’r geiriau ar gyfer y wefan.

The Clerk and Cllr S Jones-Davies to develop wording for inclusion on the Council’s website.

 

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

10.1

 1. Mererid Jones: yn cynnig fod y Cyngor yn gwahodd Awdurdod Cyllid Cymru i sefydlu ei pencadlys yn Aberystwyth.

 

PENDERFYNWYD ysgrifennu llythyr agored at Mark Drakeford yn ddioed.

From Cllr Mererid Jones: proposing that the Town Council invites the Welsh Revenue Authority to establish their headquarters in Aberystwyth

 

It was RESOLVED to write an open letter to Mark Drakeford without delay

 

Y Clerc i ddrafftio llythyr gyda chefnogaeth Cyng M Jones

Clerk to draft a letter with support from Cllr M Jones

 

10.2

Protocol Ymgysylltu â’r Cyhoedd Trosolwg a Chraffu Cyngor Sir Ceredigion:

Protocol newydd sy’n rhoi cyfle i aelodau’r cyhoedd awgrymu pynciau i’r pwyllgorau trosolwg a chraffu eu hystyried ac sy’n nodi sut y gall y cyhoedd wneud cais I siarad yn y Pwyllgorau hyn.

Ceredigion County Council Overview and Scrutiny Public Engagement Protocol: 

New protocol that makes provision for members of the public to suggest topics to be considered by overview and scrutiny and how they can make a request to speak at Overview and Scrutiny Committees.

 

 

 

10.3

Gwasanaethau Technegol Ceredigion: mabwysiadu ffordd ystad Maes Crugiau

Ceredigion Technical services: adoption of Maes Crugiau estate road

 

 

10.4

Gwasanaethau Technegol Ceredigion: mabwysiadu ffordd ystad Felin y Môr

Ceredigion Technical services: adoption of Felin y Môr estate road

 

10.5

Cathryn Morgan, Ceredigion County Council: Grounds Maintenance Equipment for Sale

Cathryn Morgan, Ceredigion County Council: Grounds Maintenance Equipment for Sale

 

Danfon at Fforwm Penparcau ayb

Forward to Penparcau Forum etc

 

10.6

Owen Stephens, Cefnffyrdd:

Mae goleuadau newydd yn Aberystwyth yn golygu y bydd rhaid i’r Cyngor Tref wneud cais ar gyfer clymu goleuadau Nadolig at y colofnau newydd.

Owen Stephens, Trunk Road Agency:

New Aberystwyth Street Lighting means that the Town Council will need to apply to fix Christmas lights to the new columns.

Yr Is-Grwp Goleuadau Nadolig i gyfarfod ar frys.

Christmas Lights Sub-Group to meet asap

 

10.7

Mr D Goodier – mabwysiadu pamau blodau y castell:

Mae ef wedi cynnig cymryd cyfrifoldeb dros y pamau blodau a dywedodd Jon Hadlow iddo gysylltu gyda’r Cyngor Tref.

 

Y Clerc i gysylltu gyda Jon Hadlow yn cefnogi’r cynnig ond yn egluro mai cyfrifoldeb y Cyngor Sir ydyw.

Mr D Goodier - adoption of castle grounds flower beds:

He has offered to take responsibility for the flower beds and Jon Hadlow had referred him to the Town Council.

 

The Clerk to contact Jon Hadlow supporting Mr Goodier’s offer but making it clear that it is CCCs responsibility

 

Y Clerc i gysylltu gyda Jon Hadlow ac ymateb i Mr Goodier

The Clerk to contact Jon Hadlow and respond to Mr Goodier

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau   /  Finance and Establishments Committee

COFNODION / MINUTES

18.7.2016

 

 

 

Gweithred / Action

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mererid Jones

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mark Strong

Cyng. Alun Williams

 

Yn mynychu

 

Cyng. Kevin Price

Cllr. Sue Jones-Davies

Cyng. Mair Benjamin

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Wendy Morris

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mererid Jones

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Alun Williams

 

In attendance

 

Cllr. Kevin Price

Cllr. Sue Jones-Daves

Cllr. Mair Benjamin

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Apologies:

 

 

3

Datgan Buddiannau: Dim

Declarations of Interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personnol:. 

Llongyfarchwyd Jeff Smith ar lwyddo yn ei viva

Personal References:

Cllr Jeff Smith was congratulated on passing his viva. 

 

 

5

Cyfrifon Mis Mehefin:

Bydd y rhain yn cael eu paratoi ar gyfer y Cyngor Llawn.  Darperir hyfforddiant pellach ar becyn cyfrifo Omega.

 

June Accounts:

These would be prepared for Full Council. Further training on the Omega accounting package would be provided.

 

 

 

 

 

6

Llofnodwyr sieciau:

Bydd y Cynghorwyr Alun Williams a Jeff Smith yn cael eu ychwanegu

 

Cheque signatories:

Cllrs Alun Williams and Jeff Smith would be added

 

 

 

 

7

Archwiliad:

Dosbarthwyd adroddiad Archwiliad Mewnol Emyr Phillips. Roedd y Cyngor yn cwrdd â’r safon disgwyliedig.

 

PENDERFYNWYD:

 • argymell i’r Panel Staffio bod y swydd Clerc ac RFO yn haeddu oriau llawn amser ac felly argymell cynyddu oriau’r Clerc ac RFO.
 • neilltuo cronfa ar wahan ar gyfer hyfforddiant staff

Audit:

Emyr Phillips’ Internal Audit report was circulated.  The Council met the required standard.

 

It was RESOLVED to

 • recommend to the Staffing Panel that the role of Clerk and RFO deserved full time hours and therefore recommend an increase in Clerk & RFO.
 • to allocate a separate budget for staff training

 

 

8

Rhandiroedd:

Roedd pob rhandir gyda tenant yn awr – roedd saith plot yn wag. Heblaw am ddau plot roedd y rhent wedi cael ei gasglu. Llongyfarchwyd y Clerc ar ei gwaith da.

 

O ran mannau gwyrdd yn gyffredinol, byddai’r Clerc yn trefnu gweithdy ym Mis Medi ar gyfer datblygu cynllun ar gyfer y dyfodol.  Byddai pobl a grwpiau gyda diddordeb yn cael eu gwahodd

Dwy goeden i’w plannu yn Ffordd y Gogledd ar ôl cael cyngor swyddogol ar y lle gorau. Dylid hefyd cael prisiau am gawelli metal.

 

Dylid danfon llythyr at Jon Hadlow ynglyn a choeden wedi cael niwed yn agos at Scholars a Loveden Road.

Mae’n bosib y byddai gwybodaeth gan yr Heddlu am y niwed (cais yswiriant o bosib)

 

Dylid gasglu dyfynbrisiau ar gyfer archwiliad radar ar y coed yn Cambridge Terrace.

Allotments:

All allotments now had tenants – there had been seven empty plots. Rent had been collected except for two plots. The Clerk was congratulated on her good work.

 

In terms of green spaces generally, the Clerk would organise a September workshop to develop a plan for the future.  Interested people and groups would be invited.

 

Two trees to be replaced in North Road after seeking officer advice as to the best location.  Costings for metal cages should also be sought.

 

A letter should be sent to Jon Hadlow regarding a damaged tree near Scholars and Loveden Road.

The police may have further information on the damage (possible insurance claim)

 

Quotes should be sought for a radar survey on trees in Cambridge Terrace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edrych am brisiau ar gyfer y cawelli metal

Investigate costings for protective metal cages

9

Cerdyn debyd:

I’w weithredu

 

Debit Card:

To be actioned

 

 

10

Cefnogaeth technegol:

Gan na fyddai cyfarfod tan Mis Medi, PENDERFYNWYD y byddai’r Cadeirydd a’r Clerc yn penderfynu ar y meddalwedd swyddfa.

 

Technical support:

As there would be no meeting until September, it was RESOLVED that the Chair and the Clerk would make a decision on the office software package.

 

 

11

 Cytundeb gofal a thrwsio:

Roedd hwn ar y gweill

 

Maintenance contract:

This was in the process of being developed

 

12

Gwisgoedd:

Dylid gasglu prisiau

 

Robes:

Prices should be collated

 

 

13

Gohebiaeth:

 

Correspondence

 

13.1

Clwb Bowlio Aberystwyth: Nid oedd grant y Cyngor Tref yn cael ei ddefnyddio eleni oherwydd bu raid gohirio’r Corporation Cup.

PENDERFYNWYD y dylen nhw gadw’r grant at y digwyddiad y flwyddyn nesaf.

 

Aberystwyth Bowling Club: they were unable to use the Town Council grant due to postponement of the Corporation Cup.

It was RESOLVED to let them keep the grant for next year’s event.

 

Ysgrifennu at y Clwb Bowlio

Write to the Bowling Club

14

Carnifal

10am Dydd Sadwrn 23 Gorffennaf. Llongyfarchwyd y Cyng Wendy Morris ar ei gwaith called.

Carnival:

10am Saturday 23 July.  Cllr Wendy Morris was congratulated on her hard work.