Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn   /  Full Council - COFNODION / MINUTES

25.7.2016

 

 

 

Gweithred

Action

40

Yn bresennol:

Cyng. Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Kevin Roy Price

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Alun Williams

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mererid Jones

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Wendy Morris

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Chris Betteley (Cambrian News)

Penri James (Cantref)

Meic Birtwistle

Present: 

Cllr. Brendan Somers (Chair)

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Kevin Roy Price

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Alun Williams

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mererid Jones

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Wendy Morris

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Chris Betteley (Cambrian News)

Penri James (Cantref)

Meic Birtwistle

 

41

Ymddiheuriadau:

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Brian Davies

 

Apologies:

Cllr. Ceredig Davies

Cllr Brian Davies

 

 

42

Datgan Diddordeb:

Cyng. Mark Strong - Cynllunio

Declaration of interest:

Cllr Mark Strong – Planning

 

 

43

Cyfeiriadau Personol:

Fe gafwyd munud o dawelwch ar gyfer y rheiny a bu farw yn Ffrainc, yr Almaen, Syria ac Iraq

 

Personal References:

A minute’s silence was held for those killed in France, Germany, Syria and Iraq

 

 

 

44

Cyflwyniad gan Penri James, Is-Gadeirydd Asiantaeth Tai Cantref

Roedd yr Ymchwiliad Statudol annisgwyl yn golygu bod angen uno â chymdeithas dai arall. Allan o bum ymgeisydd a gyflwynwyd yn ystod proses gadarn, Wales & West oedd y partner mwyaf ffafriol ar sail y meini prawf graddio. Mae Cyfarfod Cyffredinol Arbennig yn cael ei gynnal ar 9 Awst i gymeradwyo'r uno.

 

Cwestiynau / atebion / sylwadau:

 • Byddai yna nifer gyfartal o gyfranddalwyr a byddai’r ganolfan yng Nghastell Newydd Emlyn yn cael ei gadw.
 • Mae Bwrdd Cantref wedi gofyn am sicrwydd ynghylch CN Emlyn a'r iaith Gymraeg
 • Os na allai Wales & West reoli Bryn Ystwyth sut y byddent yn rheoli'r ardaloedd eraill?
 • Plas Morolwg: allan o 62 o fflatiau roedd y rhan fwyaf o’r lesddeiliaid wedi derbyn y cynnig i werthu, heblaw am 7. Roedd Wales & West mewn gwell sefyllfa i wneud cynigion pellach.
 • A fyddai'r polisi dyrannu tai yn blaenoriaethu pobl leol?
 • Dewiswyd Wales & West oherwydd y cronfeydd ariannol sylweddol oedd ganddynt wrth gefn.

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r uno a byddai'r Cyng Brendan Somers yn mynychu y Cyfarfod Cyffredinol Arbennig.

Presentation by Penri James, Vice Chair of Cantref Housing Association

The unexpected Statutory Inquiry had necessitated a merger with another housing association.  Out of five candidates put forward during a robust process, Wales & West were the favoured partner based on the grading criteria.  A Special General Meeting is being held on 9 August to approve the merger.

 

Questions/responses/comments:

 • There would be an equal number of shareholders and the base in Castell Newydd Emlyn would be retained.
 • The Cantref Board has sought reassurances regarding CN Emlyn and the Welsh language
 • If Wales & West couldn’t manage Bryn Ystwyth how would they manage the other areas?
 • Plas Morolwg: out of 62 flats most leaseholders had taken up the offer to sell but 7 had not. Wales & West were in a better position to make further offers.
 • Would the housing allocation policy prioritise local people?
 • Wales & West was chosen because of having substantial financial reserves.

 

It was RESOLVED to support the merger and Cllr Brendan Somers would attend the Special General Meeting.

 

 

 

.

45

Hiliaeth ac ofn yn dilyn Brexit

 

Meic Birtwistle, Cymru i Bawb. Roedd y grŵp wedi ei ffurfio i fynd i'r afael â'r ofn o ganlyniad i Brexit. Roedd rali wedi cael ei gynnal a datganiad wedi cael ei ysgrifennu gyda'r bwriad o roi cyhoeddusrwydd iddo yn eang drwy wefannau, posteri a chardiau ac ati

 

Cytgord nid Casineb

Dylid parchu pob bod dynol yn ddiwahân, beth bynnag fo'i hil, iaith, diwylliant, crefydd, rhyw, rhywioldeb neu abledd.

Rydyn ni'n ymhyfrydu yn amrywiaeth gyfoethog pobl Cymru ac yn mynnu bod gwahaniaethu yn erbyn unrhyw rai oherwydd cefndir neu briodoledd yn gwbl annerbyniol.

 

Post Brexit fear and racism

 

Meic Birtwistle, Cymru i Bawb The group had been formed to address the fear resulting from Brexit. A rally had been held and a declaration had been written with the aim of publicising it widely via websites, posters and cards etc.

 

Harmony not Hate

All human beings should be respected without distinction, whatever their race, language, culture, religion, gender, sexuality or ability. We celebrate the rich diversity of the people of Wales and stress that discrimination against individuals on the basis of their background or attributes is utterly unacceptable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datganiad yn erbyn hiliaeth gan Mari Turner ei gyflwyno gan y Cyngh Alun Williams

 

Rydym yn falch o fyw mewn cymdeithas amrywiol a goddefgar. Nid yw hiliaeth, senoffobia a throseddau casineb yn cael unrhyw le yn ein gwlad. Mae ein Cyngor yn condemnio hiliaeth, senoffobia a throseddau casineb ddiamwys. Ni fyddwn yn caniatáu casineb i fod yn dderbyniol. Byddwn yn gweithio i sicrhau bod cyrff a rhaglenni lleol yn cael y cymorth a'r adnoddau sydd eu hangen arnynt i ymladd ac atal hiliaeth a senoffobia. Rydym yn rhoi sicrwydd i bawb sy'n byw yn yr ardal hon eu bod yn aelodau gwerthfawr o'n cymuned.

 

A declaration against racism from Mari Turner was presented by Cllr Alun Williams

 

We are proud to live in a diverse and tolerant society. Racism, xenophobia and hate crimes have no place in our country. Our Council condemns racism, xenophobia and hate crimes unequivocally. We will not allow hate to become acceptable. We will work to ensure that local bodies and programmes have the support and resources they need to fight and prevent racism and xenophobia. We reassure all people living in this area that they are valued members of our community.

 

 

 

Cyflwynodd y Cynghorydd Sue Jones-Davies ddatganiad ar gyfer gwefan y Cyngor Tref.

 

Mae Cyngor Tref Aberystwyth wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid i sicrhau bod trigolion y dref, a'r rhai sy'n ymweld â hi, yn profi cymuned sy'n ddiogel a chroesawgar. Mae Aberystwyth yn dathlu amrywiaeth ac nid oes lle yma i hiliaeth, senoffobia, troseddau casineb neu anoddefiad. Mae Cyngor y Dref yn ymrwymo i wneud i bawb deimlo'n aelod gwerthfawr o'n cymuned gosmopolitaidd a bywiog.

 

 

PENDERFYNWYD:

 • mabwysiadu y datganiad gan y Cyng Sue Jones-Davies ar gyfer y wefan
 • cefnogi'r datganiad gan Mari Turner
 • cefnogi'r datganiad Cymru i Bawb a’u gwaith yn y dyfodol

Cllr Sue Jones-Davies presented a declaration for the Town Council’s website.

 

Aberystwyth Town Council is committed to working with partners to ensure that the inhabitants of the town, and those visiting it, experience a community that is safe and welcoming. Aberystwyth celebrates diversity and there is no place here for racism, xenophobia, hate crimes or intolerance. The Town Council undertakes to make everyone feel a valued member of our cosmopolitan and vibrant community.

 

 

It was RESOLVED to:

 • adopt the statement by Cllr Sue Jones-Davies for the website
 • support the statement by Mari Turner
 • support the statement and future work of Cymru i Bawb.

 

 

Rhoi’r datganiad ar y wefan

Place statement on website

46

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Dosbarthwyd yn y cyfarfod

 

Mayoral Activity Report:

 

Distributed at the meeting

 

 

 

 

 

47

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 27 Mehefin 2016 i gadarnhau cywirdeb:

 

Cywiriad: 30 (21.1); 39.2; 39.3:  dylid newid gohirio i gyfeirio at.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

Minutes of Full Council held on Monday, 27 June 2016 to confirm accuracy:

 

Correction: 30 (21.1);  39.2;  39.3:  Defer should be change to refer

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

48

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 Dim

Matters arising from the Minutes:

 

None

 

 

 

 

 

 

49

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 4 Gorffennaf 2016:

 

 • 2 Ceisiadau ôl-weithredol: mater rheoliadau cynllunio cenedlaethol yw hwn

 

 • 2 Cynlluniau lle: Cynghorwyr Jeff Smith a Mererid Jones a’r Clerc i drafod

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cofnodion

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 4 July 2016:

 

 • 2 Retrospective planning: this is a national planning regulation issue.

 

 • 2 Place Plans: Cllrs Jeff Smith and Mererid Jones and the Clerk to liaise

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytuno dyddiad

Agree meeting date

 

 

 

 

50

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 11 Gorffennaf 2016:

 

Cywiriad: gweithred 10.4 i’w leoli o fewn 10.5

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 11 July 2016:

 

Correction: 10.4 action should be located in 10.5

 

 

 

 

 

 1. 1 Yr ymgyrch i leoli Awdurdod Cyllid Cymru: roedd yn ennill cefnogaeth
 2. 1 the campaign to locate the Welsh Revenue Authority in Aberystwyth: was gaining support

 

 

 1. 7 cynhelir gweithdy yn mis Medi i edrych ar y ffordd ymlaen o ran blodau a mannau gwyrdd. Partneriaid i’w gwahodd yn cynnwys: Grwp Aberystwyth Gwyrddach, Fforwm Penparcau ayb.
 2. 7 a workshop to look at a way forward in terms of flowers and green spaces is to be held in September. Partners to be included: Greener Aberystwyth; Penparcau Forum etc

 

Y Clerc i ddosbarthu manylion i’r cynghorwyr

Clerk to forward details to councillors

 

Prydlesi Cae Bach a Phenparcau:

 

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r brydles diwygiedig (pum mlynedd o hyd gyda chymal terfynu chwe mis).

 

Cae Bach and Penparcau Leases:

 

It was RESOLVED to adopt the amended lease (five-year lease with six-month termination clause).

 

 

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

51

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 18 Gorffennaf 2016:

 

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 18 July 2016:

 

 

 

 1. Carnifal: wedi bod yn llwyddiant mawr. Diolchwyd i’r Cyng. Wendy Morris am ei gwaith caled ar hyd y blynyddoedd. Diolchodd i’r Cyngor am y gefnogaeth ariannol.

 

 1. Carnival: had been a great success. Cllr Wendy Morris was thanked for her hard work over the years. She thanked the Council for its financial support.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

52

Adroddiad gan y Pwyllgor Staffio 18.7.2016

 

Cadeirydd: Cyng. Endaf Edwards

Is-Gadeirydd: Cyng. Wendy Morris

Dosbarthwyd adroddiad ysgrifenedig yn y cyfarfod yn cynnwys cynigiadau amrywiol. 

 

 

Report from the Staffing Panel held 18.7.2016

 

Chairman: Cllr Endaf Edwards

Vice Chair:  Cllr Wendy Morris

 

A written report was distributed at the meeting and included various proposals.

 

 

 

 1. Clerc

 

PENDERFYNWYD:

 

 • Gwneud swydd y Clerc yn llawn amser o fis Medi
 • Talu am aelodaeth o Gymdeithas Clercod Cynghorau Lleol

 

 • Darparu hyfforddiant ar reoli’r wefan

 

 1. Clerk

 

It was RESOLVED:

 

 • To make the Clerk post full time from September
 • To pay for membership of the SLCC (Society for Local Council Clerks)
 • Provide training for website management

 

 

 

 1. Cynghorwyr

 

 • Cod Ymddygiad Diwygiedig

 

Roedd cynghorwyr wedi derbyn copiau o’r Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Digwygio) 2016

 

PENDERFYNWYD fabwysiadu y Gorchymyn uchod ac i gynghorwyr gadw ar ffeil ar gyfer cyfeirio ato yn y dyfodol

 

 

 

 

 • Gofynnwyd i bob cynghorydd arwyddo y llyfr tu allan i oriau swyddfa a nodi’r rheswm am eu presenoldeb
 • Councillors

 

 • Amended Code of Conduct

 

Councillors had received copies of the Local Authorities (Model Code of Conduct) (Wales) (Amendment) Order 2016

 

It was RESOLVED to adopt the above Order and for councillors to file for future reference.

 

 

 

 

 • Councillors were asked to sign the office out of hours book and give the reason for their presence

 

 

 

Cysylltu gyda Un Llais Cymru ynglyn a hyfforddiant i gynghorwyr nad oeddent wedi derbyn hyfforddiant.

Contact One Voice Wales regarding training for Councillors who had not yet received training

53

Ceisiadau Cynllunio:

 

 • A 160528: Trewen Rhiw Penglais – ail adeiladu estyniad. Dim gwrthwynebiad ar y telerau fod y draeniad yn cael sylw.
 • A160620: hen siop trin gwallt Nepaulin, 71 Rhodfa’r Gogledd – troi’r siop yn rhan o’r tŷ. Dim gwrthwynebiad.

 

 • A 160642: Clwb Paffio – lleoli dau gist llong ar gyfer storio. Dim gwrthwynebiad

 

 • Meithrinfa Little Angels – removal of holly tree. Objection. Cllr Jeff Smith and Clerk to check the change of use agreement

.

Planning Applications:

 

 • A 160528: Trewen Penglais Hill - rebuild extension. No objection provided surface drainage is addressed.

 

 • A160620: old Nepaulin hairdresseser, 71 North Parade - change of use to residential. No Objection.

 

 

 • A 160642: Boxing Club – shipping containers for storage. No objection

 

 • Little Angels Nursery – removal of holly tree. Objection. Cllr Jeff Smith and Clerk to check the change of use agreement

 

Anfon ymateb y Cyngor Tref at y Cyngor Sir

Send the Town Council’s response to the County Council.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyng Jeff Smith a’r Clerc i edrych ar y cytundeb newid defnydd.

Cllr Jeff Smith and Clerk to check the change of use agreement

 

54

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

 • Ydy’r Cyngor wedi adolygu y Rheolau Sefydlog?

Mae Rheolau Sefydlog a’r Termau Gorchwyl drafft yn cael eu danfon at Un Llais Cymru ar gyfer sylwadau.

 

 • Are there any developments regarding the CCTV and discussions with Machynlleth?

Dim i’w adrodd ar hyn eto.

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit: 

 

 • Has the Council reviewed its Standing Orders?

The draft Standing Orders and Terms of Reference are to be sent to One Voice Wales for comment.

 

 • Are there any developments regarding the CCTV and discussions with Machynlleth?

Nothing to report as yet.

 

 

55

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

 • Purchase Power: Eglurodd y Cyng. Mererid Jones eu bod yn codi taliadau hwyr ac y dylid ail-ystyried y cytundeb gyda’r cwmni.

 

 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant ac i gymeradwyo’r Mantolen Blynyddol

 

Finance – to consider expenditure:

 

 • Purchase Power: Cllr Mererid Jones explained that they were charging late payment fees and that termination of the contract should be considered.

 

 

 

It was RESOLVED to accept the expenditure and to approve the Annual Return

 

 

 

Cysylltu gyda Purchase Power ynglyn â’r taliadau hwyr.

Contact Purchase Power regarding late payment fees.

 

56

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 

 • Cyng Mark Strong: Roedd Swyddfa’r Sir wedi derbyn caniatad cynllunio ar gyfer newid defnydd i westy a fflatiau

 

 

 • Cyng Alun Williams: Roedd Caru Ceredigion yn frand positif i’w ddefnyddio gan bartneriaid. Gellid ei ddangos ar wefan y Cyngor

 

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 

 • Cllr Mark Strong: the old County Offices had received planning permission for change of use to a hotel and apartments

 

 • Cllr Alun Williams: Caru Ceredigion was a positive brand that could be used by partners. It could be featured on the Town Council’s website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Alun Williams i’w ddanfon at y Clerc

Cllr Alun Williams to send to the Clerc

57

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

Roedd Cyng Mair Benjamin wedi darparu adroddiad ysgrifenedig ar gyfer Pwyllgor Defnyddwyr y Rheilffordd.

 

Dewis cynrychiolwyr i fod ar gyrff allanol

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies:

 

Cllr Mair Benjamin had supplied a written report for the Rail Liaison Committee.

 

Nominating Council representatives

 

 

Cynrychiolwyr newydd mewn coch

New representatives in red.

 

 1. Amwythig - Aber Pwyllgor Defnyddwyr y Rheilffordd

Shrewsbury - Aber Rail Users Liaison Committee

Mair Benjamin

Jeff Smith

 

 1. Rheilffyrdd Arriva (Y Trallwng)

Arriva Railways (Welshpool)

Mair Benjamin

Jeff Smith

 

 1. SARPA

SARPA

Jeff Smith

Mair Benjamin

 

 1. Efeillio St Brieuc

St Brieuc PPA  

Talat Chaudhri

Wendy Morris

 

 1. Efeillio Kronberg

Aberystwyth Kronberg PPA  

Lucy Huws

Brenda Haines

 

 1. Kaya Friendship

Kaya Friendship  

Ceredig Davies

 

 1. Efeillio Esquel

Esquel Twinning  

Endaf Edwards

Sue Jones-Davies

 

 1. Efeillio Arklow

Arklow Twinning

Wendy Morris

Steve Davies

 

 1. Un Llais Cymru

One Voice Wales  

Mair Benjamin

 

 1. Menter Aberystwyth

Menter Aberystwyth  

Mark Strong

 

 1. Llys Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth University Court

Jeff Smith

Mark Strong

 

 1. Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg

Old College Project Board  

Alun Williams

Brendan Somers

 

 1. Ardal Gwelliant Busnes

Business Improvement District

Alun Williams

Mererid Jones

 

 1. Canolfan y Celfyddydau

Aberystwyth Arts Centre

Sue Jones-Davies

Wendy Morris

 

 1. Band Arian Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band  

Ceredig Davies

Mair Benjamin

 

 1. Is Bwyllgor y Parc Sgrialu

Skateboard Park Sub-Committee  

Sue Jones-Davies

Mair Benjamin

Talat Chaudhri

Jeff Smith

(after the grant round)

 

 1. Bwrdd Ymddiriedolaeth Craig Glais

Constitution Hill Board of Trustees  

Mark Strong

 

 1. Pwyllgor Defnyddwyr yr Harbwr

Harbour Users Committee

Martin Shewring

Steve Davies

 

 1. Grwp Glasu Aberystwyth

Greener Aberystwyth Group

Lucy Huws

Martin Shewring

Jeff Smith

 

 1. Pwyllgor Rheolaeth Traffig Ceredigion

Ceredigion Traffic Management Committee

Mair Benjamin

Martin Shewring

Endaf Edwards

Steve Davies

 

 1. Biosffer Dyfi

Dyfi Biosphere

Jeff Smith

 

 1. Parc Natur Penglais

Parc Natur Penglais

Mark Strong

Jeff Smith

Alun Williams (CCC)

 

 1. Ymddiriedolaeth Cofeb Rhyfel

War Memorial Trust

Brenda Haines

Ceredig Davies

Wendy Morris

 

 1. Ymddiriedolaeth Rhoddion Joseph a Jane Downie

Joseph and Jane Downie Bequest Trust

Brenda Haines

Ceredig Davies

 

 1. Llywodraethwyr Ysgol St Padarn

St Padarn’s School Governors

Lucy Huws

 

 1. Llywodraethwyr Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos School Governors

Steve Davies

 

 1. Llywodraethwyr Ysgol Plascrug

Plascrug School Governors  

Wendy Morris

 

 1. Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg

Ysgol Gymraeg Governors  

 

Brian Davies

 

 

 

 

58

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

 1. 1

Cyngor Sir yn gofyn am £3500 tuag at glanhau y traethau a’r prom liw nos yn ystod y tymor gwylie.

 

 

PENDERFYNWYD dalu’r arian a ofynnwyd amdano

Ceredigion County Council asking for £3500 to pay for evening cleaning of the beaches and promenade during the holiday season

 

It was RESOLVED to pay the amount requested.

 

 

 1. 2

Llythyr o gefnogaeth i’r Llyfrgell Genedlaethol: ar gyfer cais i leoli Wales on Air yn y Llyfrgell

 

PENDERFYNWYD ddanfon y llythyr o gefnogaeth

National Library letter of support:  a bid to locate Wales on Air at the Library.

 

It was RESOLVED to send the letter of support

 

 

 1. 3

Apêl Pabi 2016 y Lleng Brydeinig: gwahoddiad i’r seremoni lansio 7 o’r gloch Nos Wener 21 Hydref

Royal British Legion Poppy Appeal 2016: invitation to the launch ceremony at 7pm Friday 21 October

 

Clerk i ddanfon y wybodaeth at gynghorwyr

Clerk to send information to councillors

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /  Planning Committee

COFNODION /  MINUTES

5.9.2016

 

 

 

Penderfyniad / Gweithred

Resolution / Action

1

Yn bresennol:

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Kevin Price

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Kevin Price

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Apologies:

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A160597: Lorn, 5 Sgwar Sant Iago

 

DIM GWRTHWYNEBIAD i'r estyniadau, ond hoffai’r Cyngor weld defnydd o bren yn hytrach na UPVC

A160597: Lorn, 5 St James’ Square

 

NO OBJECTION to the extensions but the Council would like to see wood used instead of UPVC windows

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.2

A160599: St Anne’s. Ystordy newydd i’r banc bwyd.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae’r Cyngor yn croesawi’r datblygiad.

 

A160599: St Anne’s. New storehouse for the food bank.

 

NO OBJECTION. The Council welcomes the development.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.3

A160650/A160651:  Bryn Ardwyn. Adeiladau 4 tŷ

 

Danfonwyd gwrthwynebiad eisoes ar sail:

 • Gorddatblygu (uchder)
 • Problemau parcio
 • Gorchuddio golygfa o’r Llyfrgell Genedlaethol

 

A160650/ A160651: Bryn Ardwyn. Building of 4 houses

 

An objection had already been sent on the basis of:

 • Over development (height)
 • Parking issues
 • Blocking the view of the National Library

 

5.4

A160684:  Greengates, Cae Melyn, Penglais. Estyniad i gymryd lle ystafell wydr.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae’r Cyngor yn canmol y ffaith fod y cais yn ystyried yr hyn mae’r cymdogion yn ei weld.

 

A160684:  Greengates, Cae Melyn, Penglais. Extension to replace conservatory.

 

NO OBJECTION.  The Council applauds the consideration of neighbouring sightlines

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.5

A160685: 18 Pen y Cei. Estyniad.

 

Nodwyd gofid ynglyn a sefydlogrwydd y ddaear oherwydd llenwi’r hen doriad rheilffordd a PHENDERFYNWYD y byddai’r Cadeirydd yn cael pwerau dirprwyol i drafod y mater gyda’r Cyngor Sir ac i ymateb o ganlyniad.

 

A160685: 18 Pen y Cei. Extension.

 

Concerns were noted regarding ground stability due to infill of railway cutting and it was RESOLVED that the Chair would have delegated powers to discuss the matter with Ceredigion County Council and to respond accordingly.

 

Y Cadeirydd I gysylltu gyda’r Swyddog  Achos.

The Chairman to contact the Case Officer

 

5.6

A160710 / A160711: Eddleston House, Ffordd y Frenhines. Datblygu fel pum fflat.

 

Mae’r Cyngor yn CEFNOGI y cais gyda’r amodau canlynol:

 • cadw ac adnewyddu yr elfennau hanesyddol o’r adeilad eiconig yma.
 • Darparu mwy o fannau parcio trwy ail drefnu yr ardal parcio.

 

Mae’r Cyngor yn gobeithio na fydd safon y datblygiad yn dioddef oherwydd maint rhwystredig yr elw! (fel a nodwyd yn y sialens dichonoldeb). 

 

A160710 / A160711: Eddleston House, Queen’s Road. Develop into five flats.

 

The Council APPROVES this application subject to the following:

 • the restoration, and preservation of the historic elements, of this iconic building.
 • Provision of more parking spaces through better reconfiguration of parking area.

 

The Council hopes that the quality of the development will not be jeopardised by the very tight profit margin! (as identified in the viability challenge). 

 

 

 

A160783: 2 Coedlan y Frenhines. Newid o HMO i dau dŷ.

 

Er fod y Cyngor yn croesawi ac yn CEFNOGI y cais yma, hoffai weld wyneb mandyllog yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y mannau parcio, a darpariaeth ar gyfer storio gwastraff.

 

A160783: 2 Queens Avenue. Change of use from HMO to two dwellings.

 

The Council welcomes and  APPROVES this application but would like to see a porous surface used for the parking area and the provision of waste storage

 

 

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu:  ceisiadau cynllunio a gefnogwyd yn ymwneud ag ardal Aberystwyth ac a drafodwyd gan y Cyngor Tref:

 

A160045/46: 30 Heol y Wig

A160143: Clwb Paffio

A160208: 30 Heol Tyn y Fron, Penparcau

A160230: Clwb Rheilffordd

A160231: 5 Bryn Ardwyn, Ffordd Ddewi

A 50079: Clwb Pêl Droed – ond gyda 31 o delerau

A 160295:Iard gychod, Felin y Môr

 

Development Control Committee: approved planning applications for the Aberystwyth area that have been discussed by the Town Council:

 

A160045/46: 30 Pier Street

A160143: Boxing Club

A160208: 30 Heol Tyn y Fron, Penparcau

A160230: Railway Club

A160231: 5 Bryn Ardwyn, St David’s Road

A 50079: Football Club – but with 31 conditions

A 160295:Boat yard, Felin y Môr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.1

Cyngor Sir Ceredigion: ymateb llwyddiannus gyda’r goeden yn Meithrinfa Little Angels yn cael ei thocio yn hytrach na’i thorri lawr

 

Ceredigion County Council: a positive response with the tree in Little Angels Nursery being pruned as opposed to cut down.

 

 

7.2

Swyddfa’r Post (Stuart Taylor Pennaeth Perthynasau Allanol): yn cynnig trafod y cynllun llawr ar gyfer y Swyddfa Bost newydd gyda’r Cyngor.

Post Office (Stuart Taylor Head of External Relations): offering to talk through the floor plan for the proposed Post Office with the Council.

Y Clerc i’w wahodd i’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol nesaf

The Clerk to invite him to attend the next General Management meeting.

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol   /  General Management Committee (GM)

 

COFNODION / MINUTES

 

 1. 9.2016

 

 

 

Gweithred

Action

1

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brian Davies

Cyng. Brendan Somers

Cyng Steve Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Martin Shewring

 

Yn mynychu:

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Jeff Smith

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Brian Davies

Cllr. Brendan Somers

Cllr Steve Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Martin Shewring

 

In attendance:

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Jeff Smith

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Wendy Morris

Cyng Kevin Price

Cyng Mark Strong

 

Apologies:

Cllr. Wendy Morris

Cllr Kevin Price

Cllr Mark Strong

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

 

Declaration of interest: none

 

4

Cyfeiriadau personol: dim

 

Personal references: none

 

 

5

Symud y Swyddfa Bost: Stuart Taylor, Pennaeth Perthnasau Allanol.

 

Mae’r ymgynghoriad yn cau ar 21 Medi.

 

Cyflwynwyd cynllun llawr cyfrinachol i’r Cyngor. Eglurodd y Cadeirydd fod y cyfarfod yn un cyhoeddus.

 

Roedd cynghorwyr yn poeni am:

 

 • Darpariaeth yn yr Iaith Gymraeg
 • Beth yn gywir fyddai effaith barn cyhoeddus ac mai nid ymgynghoriad ydoedd ond y cam cyntaf i symud y Swyddfa Bost
 • Diogelwch gwasanaethau dan reolaeth partner masnachol
 • Colli statws y Goron
 • Dim ymgynghori ar y cynllun llawr a materion megis mynediad, gofod aros ac eistedd o fewn siop gyfyng.

 

Er iddo gynnig sicrwydd ynglyn â mynediad a darpariaeth gwasanaeth, PENDERFYNODD y Cyngor i wrthwynebu’r cynllun ac i gadw’r Swyddfa Bost yn y lleoliad presennol

 

 

Post Office relocation:(Stuart Taylor, Head of External Relations.

 

Consultation closes on 21 September.

 

A confidential floor-plan was presented to Council. The Chair pointed out that it was a public meeting.

 

Councillors were concerned about:

 • Welsh Language provision.
 • The exact impact of public opinion and that it wasn’t really a consultation but the first phase of moving the post office.
 • The security of services within the control of a commercial partner
 • Loss of Crown status
 • No public consultation on the floor-plan and issues such as accessibility, queuing and seating space within a cramped shop

 

 

Although reassurances were offered regarding access and provision of services the Council RESOLVED to oppose the plan and to keep the Post Office in its present location.

 

 

 

Y Clerc i drefnu’r ymateb ar ran y Maer

The Clerk to organise the response on behalf of the Mayor

6

Cyflwr a lleoliadau cysgodfannau bws:

 

Roedd y Cyngor Sir wedi gofyn am wybodaeth erbyn 30 o Fedi.

 

Y Clerc i ddosbarthu’r profforma i’r cynghorwyr er mwyn iddynt fedru darparu gwybodaeth ar y cysgodfannau yn eu wardiau.

Bus shelters – condition and location:

 

Ceredigion County Council had requested information by 30 September

 

The Clerk to circulate the profforma to councillors so that they could provide information on the shelters in their wards.

 

Y Clerc i ddanfon y profforma a’r cynghorwyr i ymateb erbyn 26 o Fedi.

The Clerk to distribute the profforma and councillors to respond by 26 September

 

7

Cynnal a chadw, lladd gwair a rheoli chwyn.

 

 • Llwybr St Brieuc (tyfiant a sbwriel): mae angen i gynghorwyr sicrhau fod pobl sy’n cwyno yn danfon cwyn swyddogol at y Cyngor Sir.  Dylid tynnu lluniau o’r sbwriel.

 

 

 

 

 

 

 • Maes chwarae’r Castell: siglen angen sylw brys

 

 

 

 

 • Seddau Trefechan: a allant cael eu mabwysiadu a newid y pren pwdr am blastic wedi ei ailgylchu.

 

 

 

 • Parc Kronberg: angen clirio sbwriel ar unwaith.

 

 

Y cynghorwyr i gynorthwyo gydag ychwanegu manylion i’r Cynllun Gwaith.

 

 

 

Maintenance, grass cutting and weed control.

 

 • St Brieuc path (growth and flytipping): it was important that councillors ensured that people who complained to them sent in an official complaint to the County Council. Photos should be taken of any flytipping.

 

 

 

 

 

 • Castle playground: swing support needed urgent attention

 

 

 

 • Trefechan benches: could they be adopted and the timber replaced with recycled plastic

 

 

 

 • Kronberg Skatepark: needed to be cleared of litter urgently.

 

Councillors to help add detail to the draft Schedule of Works. 

 

 

 

Y Clerc i ddanfon cwyn at y Cyngor Sir gan bwysleisio yr anhawster i’r anabl.

The Clerk to send a complaint to CCC highlighting the discomfort to the disabled.

 

Y Clerc i drefnu atgyweiriad ar unwaith

The Clerk to organise an immediate repair

 

Y Clerc i siarag gyda’r Cyngor Sir

The Clerk to liaise with CCC

 

Y Clerc i drefnu ar frys

The Clerk to organise as a matter of urgency

8

Gweithdy Blodau 28.9.2016:

 

Cynghorwyr i gynorthwyo gyda nodi partneriaid posib

 

Flower workshop 28.9.2016

 

Councillors to help identify possible partners

Cynghorwyr i roi manylion cyswllt partneriaid posib i’r Clerc

Councillors to provide the Clerk with contact details of possible partners

 

9

Banc gwydr a biniau sbwriel Tan y Cae (Cyng Mair Benjamin)

 

Eglurodd y Cyng Martin Shewring na fyddai’r Cyngor Sir yn rhoi biniau ar y llecyn gwyrdd oherwydd fandaliaeth a chamddefnydd.

 

Byddai’r Clerk yn holi’r Cyngor Sir am fabwysiadu posib o’r lon ger Tan y Cae a darparu banc poteli ger y ‘Gap’.

 

Bottle Bank and bins in South Road (Cllr Mair Benjamin

 

Cllr Martin Shewring explained that CCC would not replace bins on the green due to vandalism and misuse.

 

The Clerk would investigate possible CCC adoption of the lane near South Road and provision of a bottle bank near the ‘Gap’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Clerc i gysylltu gyda’r Cyngor Sir

The Clerk to contact CCC

 

10

Rhandiroedd:

 

Roedd un Hysbysiad Terfyn wedi cael ei gyflwyno a tenant newydd ar Rhif 16 o 12.9.2016. 

 

Roedd angen ail archwiliad ar Rhif 20 i fesur cymhareb yr adeiladwaith yn erbyn yr ardal tyfu. Byddai y Cynghorwyr Jeff Smith a Brenda Haines yn mynd gyda’r Clerc.

 

 

Roedd Mel Hopkins wedi dweud y byddai yn siarad gyda Jon Hadlow am y ffos a’r sycamorwydden fawr.

Allotments:

 

One Termination Notice had been served and Plot 16 re-tenanted as of 12.9.2016. 

 

A second inspection was to be carried out on Plot 20 to assess ratio of buildings to cultivated plot. Cllrs Jeff Smith and Brenda Haines would accompany the Clerk.

 

Mel Hopkins had said he would speak to Jon Hadlow regarding the ditch and large sycamore.

 

 

 

Y Clerc i drefnu’r archwiliad

The Clerk to organise the inspection

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

11.1

Adroddiad archwilio’r pwyntiau angori goleuadau: 11 wedi methu a 9 wedi diflannu.

 

Anchor point testing report: 11 failed and 9 disappeared.

 

11.2

Un Llais Cymru: cais i ddefnyddio’r Siambr ar gyfer darparu hyfforddiant. PENDERFYNODD y Cyngor i gefnogi’r cais.

 

One Voice Wales: request to use the Chamber to deliver training.  Council RESOLVED to approve.

Y Clerc i gysylltu

Clerk to liaise

 

11.3

Canolfan y Celfyddydau: gwahoddiad i Ddiwrnod Rhannu Prosiect Amplify Cymru Aberystwyth 15.9.2016

 

Cyng Talat Chaudhri i fynychu

 

Arts Centre: invitation to a Sharing Day for the Amplify Cymru Project Aberystwyth 15.9.2016

 

Cllr Talat Chaudhri would attend

 

10.4

Cyngor Sir Ceredigion: mae eich llwybrau angen chi

 

Ceredigion County Council: your paths need you

 

 

10.5

Cyngor Sir Ceredigion: hysbysebu swyddi canfasio gwasanaeth etholiadol

 

Ceredigion County Council: advertising electoral services canvassers’ jobs

 

10.6

Groundwork: arolwg Rheoli parciau a mannau gwyrdd

Groundwork: survey Managing Parks and Green Spaces

 

Y Clerc i ymateb a chasglu mwy o wybodaeth am Groundwork

The Clerk to respond and gather more information

10.7

Cathryn Morgan Cyngor Sir: arolwg mannau chwarae o ran mynediad i’r anabl

 

Cathryn Morgan CCC: review of play areas with disability access

Y Clerc i rannu’r arolwg gyda chynghorwyr ar gyfer ei lenwi

The Clerk to distribute the survey to councillors to support completion

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau   /  Finance and Establishments Committee

COFNODION / MINUTES

19.9.2016

 

 

 

Gweithred / Action

1

Yn bresennol:

 

Cyng Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng Endaf Edwards

Cyng Mererid Jones

Cyng Brenda Haines

Cyng Brendan Somers

Cyng Alun Williams

Cyng Ceredig Davies

Cyng Aled Davies

 

Yn mynychu

 

Cyng Mair Benjamin

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

 

Cllr Jeff Smith (Chair)

Cllr Endaf Edwards

Cllr Mererid Jones

Cllr Brenda Haines

Cllr Brendan Somers

Cllr Alun Williams

Cllr Ceredig Davies

Cllr Aled Davies

 

In attendance

 

Cllr Mair Benjamin

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng Wendy Morris

Cyng Mark Strong

Cyng Steve Davies

 

 

Apologies:

Cllr Wendy Morris

Cllr Mark Strong

Cllr Steve Davies

 

 

 

3

Datgan Buddiannau: Dim

Declarations of Interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personnol: Dim 

 

Personal References: Dim

 

 

5

Cyfrifon Mis Gorffennaf / Awst:

 •  

  July/August Accounts:

 •  

   

   

   

   

  6

  Llofnodwyr sieciau:

  Y Cynghorwyr Alun Williams a Jeff Smith i gwblhau’r ffurflenni.

   

  Cheque signatories:

  Cllrs Alun Williams and Jeff Smith to complete the forms.

   

   

   

   

  7

  Archwiliad:

   

  Bydd yr archwiliad yn costio £373+VAT

   

  Derbyniwyd adroddiad archwiliad allanol amodol gan Grant Thornton oherwydd cymeradwyaeth hwyr o’r cyfrifon. Ni fu hyn yn broblem yn y gorffennol o dan archwilwyr eraill.

   

   

  PENDERFYNWYD gysylltu gyda Grant Thornton yn egluro siom y Cyngor Tref gyda’r adroddiad amodol ond hefyd awydd y Cyngor i weithio’n agos gyda hwy at y dyfodol.

   

  Audit:

   

  The audit would cost £373+ VAT

   

  The Council received a qualified external audit report from Grant Thornton due to late approval of accounts.  This has not been grounds for a qualification in the past under different auditors.

   

  It was RESOLVED to contact Grant Thornton explaining the Council’s disappointment with the qualification but also the Council’s wish to work closely with them in the future.

   

  Cysylltu gyda Grant Thornton

  Contact Grant Thornton

  8

  Rhandiroedd:

  Yn dilyn archwiliad, mae llythyron o rybudd wedi mynd at dri tenant.  Mae’r tenantiaid newydd yn gwneud gwaith da.

   

  Aros am ymateb ynglyn â’r archwiliad radar ar y coed yn Cambridge Terrace.

   

  Cyng Alun Williams yn edrych ar opsiynau ar gyfer rhandiroedd ym Mhlas Crug

  Allotments:

  Following inspection, warning letters have been sent to three tenants. The new tenants are doing well.

   

  Awaiting a response regarding the radar survey on trees in Cambridge Terrace

   

  Cllr Alun Williams is  investigating. Plas Crug allotment options

   

   

   

   

  9

  Cerdyn debyd:

  I’w weithredu gan lofnodwyr.

   

  Debit Card:

  To be actioned by signatories.

   

  10

  Cefnogaeth technegol:

  PENDERFYNWYD:

  • y byddai’r Clerc yn derbyn hyfforddiant OMEGA yn y swyddfa am £399 a chostau teithio (45c y filltir) cyn gynted a phosib.
  • y byddai Gwe Cambrian yn darparu hyfforddiant a llyfryn ar gyfer y wefan am £150, cefnogaeth technegol ac ar gyfer wefan am £20 neu i fyny (yn dibynnu ar lefel y gefnogaeth) ac archwiliad cychwynol o sustemau technegol y swyddfa am £100.

   

  Yn ôl swddfa’r Comisiwn Gwybodaeth, ni ddylai cynghorwyr ddefnyddio ebyst personol ar gyfer gwaith y cyngor. Cytunwyd y dylid darparu cefnogaeth technegol i’r cynghorwyr hynny nad oeddent yn medru defnyddio cyfeiriad ebost: Aberystwyth.gov.uk.

  Technical support:

  It was RESOLVED:

  • The Clerk would receive a day’s training from OMEGA at the office £399 plus travel (at 45p per mile) as soon as possible.
  • Gwe Cambrian would provide website training, support and booklet for £150, ongoing web and technical support from £20 per month (depending on level of support) and an initial audit of the office technical systems for £100.

   

  According to the Information Commissioner’s Office, councillors should not use personal emails for council business.  It was agreed that technical support should be provided for councillors who were not able to access the Aberystwyth.gov.uk email address.

   

   

  Y Clerc i drefnu

  The Clerk to organise

  11

   Cytundeb gofal a thrwsio:

  Dosbarthwyd cynllun gwaith drafft. Awgrymwyd newidiadau a chytunwyd y dylid gyflwyno’r cynllun diwygiedig i’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol.

   

  Maintenance contract:

  A draft schedule of works was distributed.  Changes were proposed and it was resolved that the amended schedule would be presented to General Management.

   

   

  12

  Gwisgoedd:

  Awgrymodd y Maer fod y Cyngor yn mabwysiadu gwisg newydd mwy syml (gyda llai o ddefnydd) a chytunwyd edrych ar y dewisiadau teilwra a dylunio lleol gan gynnwys cysylltu gydag adran Celf a Dylunio Coleg Ceredigion.

   

  Robes:

  The Mayor’s suggested the adoption of a new streamlined robe (using less fabric). It was resolved to explore local tailor and design options, including contacting the Art and Design department in Coleg Ceredigion.

   

   

   

   

  13

  Gohebiaeth:

   

  Correspondence

   

  13.1

  Cofnodion Is-Bwyllgor Nadolig:

  Dosbarthwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 15.9.2016

  PENDERFYNWYD:

  • cysylltu gyda noddwyr posib ee Tesco, Premier Inn ayb
  • edrych ar y posibiliadau ar gyfer goleuo’r coed yn Rhodfa’r Gogledd
  • cysylltu gyda Mel Hopkins ynglyn â phwynt trydan Sgwar Glyndwr
  • cynnwys costau rhoi fyny a thynnu i lawr.
  • Gwahodd Menter i gyfarfod nesaf Rheolaeth Cyffredinol i drafod y cynlluniau Nadolig

  Christmas Sub-Committee:

  Minutes of the meeting held 15.9.2016 were distributed.

  It was RESOLVED to:

  • contact potential sponsors eg Tesco, Premier Inn etc
  • investigate the possibility of putting lights in the trees on North Parade
  • contact Mel Hopkins regarding electricity point for Sgwar Glyndwr
  • include setting up and dismantling costs
  • invite Menter to the next General Management meeting to discuss Christmas plans

   

   

  13.2

  Menter Aberystwyth: yn gofyn am £10,000 (£5K cyllideb craidd a £5K ar gyfer y Rhaglen Haf).

  PENDERFYNWYD gefnogi’r cais yn unol gyda’r gyfran yn y gyllideb ac i wahodd Menter i gyflwyno’u gweledigaeth.

  Menter Aberystwyth: funding request for £10,000 (£5K core funding and £5K Summer Programme). 

  It was RESOLVED to support this in line with the budget allocation and to invite Menter to present their vision.

   

   

  13.3

  Fforwm Penparcau: yn gofyn am £50,000. PENDERFYNWYD wahodd Fforwm Penparcau a’r swyddogion hynny sy’n eu cynghori (pensaer, mesurwr, rheolwr prosiect ayb) i gyflwyno eu cynlluniau yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Cyllid.

  Penparcau Forum: funding request for £50,000. 

  It was RESOLVED to ask Penparcau Forum and their professional advisors (architect, quantity surveyor, project manager etc) to present their plans at the next Finance Committee.

   

   

   

  13.4

  Un Llais Cymru: PENDERFYNWYD godi £20 yr awr arnynt i ddefnyddio’r Siambr ar gyfer hyfforddiant.

   

  One Voice Wales: It was RESOLVED to charge £20 per hour for use of the Chamber for training delivery