Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn   /  Full Council

COFNODION / MINUTES

26.9.2016

 

 

 

Gweithred

Action

60

Yn bresennol:

Cyng. Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mererid Jones

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Brian Davies

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Delyth Davies (cyfieithydd)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

Present: 

Cllr. Brendan Somers (Chair)

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mererid Jones

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Ceredig Davies

Cllr Brian Davies

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Delyth Davies (translator)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

 

61

Ymddiheuriadau:

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Steve Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng Sarah Bowen

Cyng. Kevin Roy Price

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alun Williams

 

Apologies:

Cllr. Wendy Morris

Cllr. Steve Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr Sarah Bowen

Cllr. Kevin Roy Price

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alun Williams

 

 

62

Datgan Diddordeb:

Cyng. Mark Strong - Cynllunio

Declaration of interest:

Cllr Mark Strong – Planning

 

 

63

Cyfeiriadau Personol:

 • Roedd Carl Williams wedi cael triniaeth ar ei glun
 • Diolchodd Brenda Haines i’r cynghorwyr am gefnogi ei Bore Coffi Macmillan llwyddiannus

 

Personal References:

 • Carl Williams had had a hip operation
 • Brenda Haines thanked councillors for their support of her successful Macmillan Coffee Morning

 

 

 

64

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Dosbarthwyd yn y cyfarfod

 

Mayoral Activity Report:

 

Distributed at the meeting

 

 

 

 

 

65

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 25 Gorffennaf 2016 i gadarnhau cywirdeb:

 

Cywiriadau:

 

40  Meic Birtwistle yn y cofnodion Saesneg yn unig

47  27 Mehefin y dylai’r dyddiad fod

50 (10.7) Dylid ychwanegu Grwp Aberystwyth Gwyrddach at y cofnodion Cymraeg

57 (13) Newid i Ardal Gwelliant Busnes

57 (16) Ychwanegu Mair Benjamin a Sue Jones-Davies at Is-bwyllgor y Parc Sgrialu

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r newidiadau a nodwyd

Minutes of Full Council held on Monday, 25 July 2016 to confirm accuracy:

 

Corrections:

 

40  Meic Birtwistle in the English minutes only

47  The date should read 27 June

50 (10.7) The translation of Greener Aberystwyth should be added in the Welsh minutes

57 (13) Change to Business Improvement District

57 (16) Add Mair Benjamin and Sue Jones-Davies to the Skateboard Park Sub-Committee

 

It was RESOLVED to accept the minutes with the noted changes

 

 

66

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

49 (8.2) Cynlluniau Lle Byddai cynhadledd Un Llais Cymru yn gyfle i holi am ddatblygiadau ardaloedd eraill

 

54 Rheolau Sefydlog: Derbyniwyd sylwadau gan Un Llais Cymru a byddai’r Is-Bwyllgor Rheolau Sefydlog (Cyng. Endaf Edwards, Jeff Smith, Kevin Price, Ceredig Davies, Brian Davies, Brendan Somers, Talat Chaudhri) yn cyfarfod ar 29 Medi.

 

Matters arising from the Minutes:

 

49 (8.2) Place Plans: The One Voice Wales conference would be an opportunity to investigate progress made by other areas

 

54 Standing Orders: Comments had been received from One Voice Wales and the Standing Orders Sub-Committee (Cllrs Endaf Edwards, Jeff Smith, Kevin Price, Ceredig Davies, Brian Davies, Brendan Somers, Talat Chaudhri) was to meet on 29 September

 

 

 

 

 

 

67

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 4 Gorffennaf 2016:

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cofnodion

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 4 July 2016:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 11 Gorffennaf 2016:

 

Cywiriad:

 1. Tan y Cae yw’r enw nid Ffordd y De

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 11 July 2016:

 

Correction:

 1. Tan y Cae is the Welsh name for South Road

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

 

Materion yn Codi:

5 Symud y Swyddfa Bost: Roedd cryn ofid fod y symud yn anochel gyda hysbyseb swydd Rheolwr Swyddfa Bost W H Smiths wedi cael ei ryddhau cyn ddiwedd yr ymgynghoriad.

 

PENDERFYNWYD ysgrifennu at y Gweinidog cyfrifol yn San Steffan i fynegi gofid y Cyngor

 

 

Matters Arising:

5 Post Office relocation: Concerns were raised that the move was inevitable with a WH Smiths Post Office Manager advertisement having been released before the end of the consultation.

 

It was RESOLVED to write to the Parliamentary Minister responsible to express the Council’s concerns

 

 

 

 

 

Ysgrifennu at y Gweinidog

Write to the Minister

 

 

 

 

69

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 18 Gorffennaf 2016:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 18 July 2016:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

Materion yn Codi:

 

12 Gwisgoedd: Nid oedd gan Coleg Ceredigion adran ffasiwn

 

Matters Arising:

 

12 Robes: Coleg Ceredigion did not have a fashion department

 

 

70

Adroddiad gan y Pwyllgor Staffio: Dim i’w adrodd

Staffing Panel Report: nothing to report

 

 

71

Ceisiadau Cynllunio:

 

A 160746: Rhyd y Bont / hen garejes: GWRTHWYNEBWYD y cais oherwydd:

 • Roedd y safle rhy serth ac felly’n anaddas ar gyfer yr henoed a’r anabl
 • Colli mannau parcio (14 lawr i 4) gyda phrinder parcio yn broblem yn yr ardal eisoes

 

 

A160782: Bryn Siriol Coedlan 5:

DIM GWRTHWYNEBIAD ond hoffai’r Cyngor fynegi y pwyntiau canlynol:

 • fod yr ardal yn debygol o ddioddef llifogydd (er i’r cais ddweud nad ydoedd).
 • y byddai’r safle yma yn addas ar gyfer yr henoed a’r anabl

 

.

Planning Applications:

 

A 160746: Rhyd y Bont / old garages: The application was OPPOSED because:

 • the site was too steep and therefore unsuitable for the disabled and elderly
 • loss of parking spaces (14 down to 4) with lack of parking already an issue in the area

 

 

A160782: Bryn Siriol Coedlan 5:

NO OPPOSITION but the Council would like to express the following points:

 • the area is likely to flood (although the application said otherwise).
 • This location would be suitable for the elderly and disabled

 

Anfon ymateb y Cyngor Tref at y Cyngor Sir

Send the Town Council’s response to the County Council.

 

 

72

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

 • Dim ymateb oddiwrth Mark Drakeford AC i lythyr y Cyngor tref

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit: 

 

 • No response from Mark Drakeford AM to the Council’s letter

 

 

73

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

Purchase Power: y dyddiad anfonebu wedi ei newid i hwyrach yn y mis er mwyn osgoi taliadau hwyr.

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant ac i gymeradwyo’r Mantolen Blynyddol

 

Finance – to consider expenditure:

 

Purchase Power: invoicing date had been changed to later in the month to avoid late payment charges.

 

 

It was RESOLVED to accept the expenditure and to approve the Annual Return

 

 

 

74

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Mark Strong:

 • Roedd yr hen Swyddfa’r Sir mewn cyflwr gwael
 • Cynhelir agoriad swyddogol y Bandstand ar 13 Hydref

 

Cyng Ceredig Davies

 • Roedd peilot casglu gwydr o’r drws yn edrych yn addawol
 • Lleolir y ffair (14, 21,28 Tachwedd) i lawr oddiwrth Matalan eleni oherwydd agoriad archfarchnad Tesco

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Mark Strong:

 • the old County Offices were in a bad state of repair
 • official opening of the Bandstand was to take place on 13 October

 

Cllr Ceredig Davies

 • door collection of glass pilot looked promising
 • the fair (14, 21,28 November) would be located down from Matalan this year due to the opening of the Tesco store

 

Ysgrifennu llythyr yn mynegi pryder am hen Swyddfa’r Sir

Write a letter to express concerns regarding the condition of the old County Hall

 

 

 

 

 

 

75

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

 • SARPA 13.8.2016 a 10.9.2016
 • Biosffer Dyfi 9.6.2016
 • Grwp Aberystwyth Gwyrddach 15.7.2016

 

Llongyfarchwyd Cyng Jeff Smith ar ei adroddiadau cynhwysfawr

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies:

 

 • SARPA 13.8.2016 and 10.9.2016
 • Dyfi Biosphere 9.6.2016
 • Greener Aberystwyth Group 15.7.2016

 

Cllr Jeff Smith was congratulated on his comprehensive reports

 

 

 

 

 

 

 

76

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

 1. 1

Arolwg Etholaethau Seneddol yng Nghymru: i’w drafod ym Mhwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

Review of Parliamentary Constituencies in Wales: to be discussed in the General Management Committee

Cynnwys ar agenda Rheolaeth Cyffredinol

Include on General Management agenda

 

 1. 2

Caru Ceredigion: gwahodd swyddogion i roi cyflwyniad i’r Cyngor Llawn nesaf a sicrhau fod digon o amser i drafod.

 

Caru Ceredigion: invite officers to deliver a presentation at the next Full Council and allocate enough time for discussion.

 

Gwahodd swyddogion Caru Ceredigion i’r Cyngor Llawn nesaf

Invite Caru Ceredigion officers to the next Full Council

 

 1. 3

Santes Gwenfrewi: Gwahodd yr Esgob Thomas Matthew Burns i ddod i roi cyflwyniad i’r Pwyllgor Cynllunio.

 

St Winefride’s: Invite the Rt Rev Thomas Matthew Burns to present to the Planning Committee.

Gwahodd yr Esgob i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cynllunio

Invite the Bishop to the next Planning Committee

 

 1. 4

Tai Wales & West- Rheolau’r Gymdeithas: dylai’r rhain fod wedi cael eu danfon cyn yr uniad a dylid danfon llythyr atynt i ddweud hyn.

 

Wales & West Housing Association Rules: these should have been provided in advance of the merger and a letter should be sent outlining this.

Danfon llythyr

Send letter

 1. 5

Cyngor Sir Ceredigion: Blwch trydan yn Sgwâr Owain Glyndŵr.  Y gost i ddarparu cebl trydan yw £2784.25 heb gynnwys TAW a hefyd gosod a thalu am y trydan am gyfnod o bum mlynedd.   Nid dyma a gytunwyd yn wreiddiol a PHENDERFYNWYD, oherwydd y prinder amser cyn y Nadolig, y byddai Cadeirydd Cyllid a’r Maer yn trafod gyda’r Cyngor Sir.

Ceredigion County Council: Electricity Box in Owain Glyndwr Square.  Cost for provision of power cable £2784.25 excluding VAT plus installation and electricity usage for period of five years.   This wasn’t as initially agreed and it was RESOLVED, due to the urgency in terms of time left before Christmas, that the Chair of Finance and the Mayor would liaise with the County Council.

Cadeirydd Cyllid a’r Maer i drafod gyda’r Cyngor Sir.

The Chair of Finance and the Mayor to discuss with the County Council.

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /  Planning Committee

COFNODION /  MINUTES

3.10.2016

 

 

 

Gweithred

Action

1

Yn bresennol:

Cyng. Lucy Huws  (Cadeirydd)

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng Mair Benjamin

Cyng Martin Shewring

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Cyng Ceredig Davies

Cyng Alun Williams

 

Present: 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr Mair Benjamin

Cllr Martin Shewring

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Cllr Ceredig Davies

Cllr Alun Williams

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng Jeff Smith

Cyng Kevin Price

 

Apologies:

Cllr Jeff Smith

Cllr Kevin Price

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A160806: Creu llun Y Gwyll ar ochr y siop gelf, Heol y Wig

 

CEFNOGI ond gyda sicrwydd y byddai yn cael ei gynnal a chadw mewn cyflwr da (ee rhag dom gwylanod a thyfiant iorwg ayb)

A160806: Hinterland mural on the Art Shop wall, Pier St

 

APPROVED with the proviso that it would be maintained in good condition (eg in terms of seagull excrement and ivy growth etc)

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.2

A160852/3: Arwyddion newydd HSBC

 

DIM GWRTHWYNEBIAD mor belled a bod yr arwydd yn ddwyieithog (ee Nat West).

 

A160852/3: new HSBC signage

 

NO OBJECTION as long as the sign will be bilingual (e Nat West)

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.3

A 160886: camerai diogelwch TCC, Gwesty’r Bae

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A 160886: CCTV security cameras, Bay Hotel

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu:  ceisiadau cynllunio a gefnogwyd yn ymwneud ag ardal Aberystwyth ac a drafodwyd gan y Cyngor Tref:

 

A160417: Tabernacl, Dan Dre – Cefnogwyd

A 160427: 25 Stryd Fawr – Cefnogwyd

A 160274/5: Hen Ysgol Gymraeg – Cefnogwyd

A 160296/7: Premier Inn – Cefnogwyd

A 160459: Ysbyty Bronglais – Cefnogwyd

A 160467: Maescrugiau – Cefnogwyd

A 160528: Trewen, Ffordd Penglais – Cefnogwyd

A 160620: 71 Rhodfa’r Gogledd – Cefnogwyd

 

Edrych mewn i:

A160296: (Fel uchod) Premier Inn. Arwyddion dwyieithog?

A 160481: Maes Parcio Dan Dre – ystyr y cais?

 

Hefyd cais fflatiau y Diva

Development Control Committee: approved planning applications for the Aberystwyth area that have been discussed by the Town Council:

 

A160417: Tabernacl, Mill St. – Approved

A 160427: 25 Great Darkgate St. – Approved

A 160274/5: Old Welsh School – Approved

A 160296/7: Premier Inn – Approved

A 160459: Bronglais Hospital – Approved

A 160467: Maescrugiau – Approved

A 160528: Trewen, Penglais Rd. – Approved

A 160620: 71 North Parade – Approved

 

Investigate:

A160296: (as above) Premier Inn. Bilingual signage?

A 160481: Mill St Car Park – implications?

 

Also current state of Diva flats application.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltu gyda Ceredigion

Contact Ceredigion

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

Dim

None

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol   /  General Management Committee (GM)

 

COFNODION / MINUTES

 

 1. 10.2016

 

 

 

Gweithred

Action

1

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brian Davies

Cyng. Brendan Somers

Cyng Steve Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Wendy Morris

Cyng Kevin Price

Cyng Mark Strong

 

Yn mynychu:

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Lucy Huws

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Brian Davies

Cllr. Brendan Somers

Cllr Steve Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Wendy Morris

Cllr Kevin Price

Cllr Mark Strong

 

In attendance:

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Jeff Smith

Cllr Lucy Huws

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Sue Jones Davies

 

Apologies:

Cllr Sue Jones Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

 

Declaration of interest: none

 

4

Cyfeiriadau personol: dim

 

Personal references: none

 

 

5

TG y Swyddfa a chefnogaeth:

 

Cymrodd y Cyng. Mark Strong y Gadair oherwydd Datganiad Diddordeb y Cadeirydd, Talat Chaudhri, a’r Is-Gadeirydd, Kevin Price.

 

Yn dilyn trafodaeth, PENDERFYNODD y Cyngor ddanfon llythyr o werthfawrogiad at y Cynghorwyr Kevin Price a Talat Chaudhri yn diolch iddynt am eu gwaith gwerthfawr, ac hefyd yn gofyn iddynt roi unrhyw wybodaeth angenrheidiol i Gwe Cambrian erbyn y Cyngor Llawn ar 24 Hydref.

 

Office IT and support

 

Cllr Mark Strong took the Chair due to the Declaration of Interest of the Chair, Talat Chaudhri, and Vice Chair, Kevin Price.

 

Following discussion, it was RESOLVED to send a letter of appreciation to Cllrs Kevin Price and Talat Chaudhri thanking them for their valuable work, and also asking them to provide Gwe Cambrian with any necessary information by the Full Council meeting on 24 October.

 

Y Clerc i ddanfon llythyr ar ran y Maer

 

The Clerk to send a letter on behalf of the Mayor

6

Ymgynghoriad: Arolwg Etholaethau Seneddol Cymru.

 

Yn dilyn trafodaeth PENDERFYNWYD ymateb i'r ymgynghoriad fel a nodir isod, ac y dylai ymateb y Cyngor gael ei rannu ar y wefan ac yn y wasg leol i annog ymateb gan y cyhoedd erbyn y Cyngor Llawn ar 28 Tachwedd.

Penderfynodd y Cyngor hefyd i ofyn am gyfarfod cyhoeddus yn Aberystwyth.

 

Mae'r Cyngor yn gwrthwynebu'r gostyngiad o Aelodau Seneddol Cymreig yn Nhŷ'r Cyffredin ac yn teimlo'n gryf y bydd hynny'n arwain at ddiffyg mewn democratiaeth a chynrychiolaeth yng Nghymru. Fodd bynnag, os ydyw newid yn angenrheidiol, mae Cyngor Tref Aberystwyth o'r farn y byddai'n briodol i Fachynlleth, er enghraifft, ffurfio cyfran o Geredigion ar sail diwylliant, daearyddiaeth, cludiant ac ati ond na fyddai’n addas cynnwys Llanidloes oherwydd gwahaniaethau o ran diwylliant, rhwystrau daearyddol a chysylltiadau cludiant cyfyngedig.

 

Consultation: Review of Parliamentary Constituencies in Wales.

 

Following discussion it was RESOLVED to respond to the consultation as noted below, and that the Council’s response should be shared on the website and in the local press to encourage a response from the public by the Full Council on 28 November. 

The Council also resolved to ask for a public meeting in Aberystwyth.

 

The Council objects to the reduction of Welsh MPs in the House of Commons and strongly feels that it will result in a deficit in democracy and Welsh representation.  However, should change be necessary, Aberystwyth Town Council is of the opinion that it would be appropriate for Machynlleth, for example, to form part of Ceredigion on the basis of culture, geography, transport etc but that including Llanidloes would not be appropriate because of differences in culture, geographical barriers and limited transport links.

 

 

 • Cysylltu gyda’r Comisiwn Ffiniau
 • Hysbysu’r Cambrian News ayb
 • Hysbyseb ynglyn â gweld y papurau

 

 • Contact the Boundary Commission
 • Inform the Cambrian News etc
 • Notice regarding viewing of papers

7

Ymgynghoriad: Gwaredu ffonau talu BT.  Amherthnasol i ardal y Cyngor Tref

 

Consultation: BT Payphone removal.

Not applicable to the Council area.

 

 

8

Cynllun Gwaith

 

PENDERFYNWYD gwneud hwn yn eitem parhaol ar yr agenda. Roedd y cynllun wedi cael ei ddiweddaru i gynnwys sylwadau a wnaethpwyd yng Nghyfarfod y Pwyllgor Cyllid diwethaf.

 

 • Coed: Roedd Ystadau Bronglais wedi cysylltu gyda’r Cyngor ynglyn â’r coed ger Clinig Ffordd y Gogledd.

 

PENDERFYNWYD nodi’r coed y mae’r Cyngor yn gyfrifol amdanynt trwy ddefnyddio map Gwyrddach Aberystwyth. Byddai rhaglen cynnal a chadw coed yn ffurfio rhan o’r Cynllun Gwaith.

 

 

Hefyd byddai’r Cyngor yn ymchwilio i sut y gallai ddal eraill yn gyfrifol am unrhyw niwed i goed ee safle Tesco.

 

PENDERFYNWYD fwrw ymlaen gyda’r archwiliad radar cyn gynted a phosib am gost o £2724. Gwnaeth y Cyng M Strong atal ei bleidlais oherwydd gofid am effeithiolrwydd yr arolwg yn yr hydref.

 

 • Arosfannau bws: roedd y wybodaeth bron yn gyflawn.

 

Schedule of Works

 

It was RESOLVED to make this a permanent agenda item.  The schedule had been updated to incorporate comments made at the last Finance Committee meeting.

 

 • Trees: Bronglais estates had contacted the Council regarding the trees near the North Road Clinic.

 

It was RESOLVED to identify all trees that the Council is responsible for by using the Greener Aberystwyth map.  A tree maintenance programme would form part of the Schedule of Works. 

 

Also the Council would investigate how it could hold others to account for any tree damage eg Tesco site.

 

It was RESOLVED to continue with the radar survey as soon as possible at a cost of £2724.

Cllr M Strong abstained due to concerns regarding the effectiveness of an autumn survey.

 

 

 • Bus stops: the information was nearly complete

Gofyn am fap coed oddiwrth Gwyrddach Aberystwyth a mapio’r coed

 

Request tree map from Greener Aberystwyth and map trees

 

 

 

9

Rhandiroedd:

 

Bydd angen penderfynu ar sut i weithredu os nad yw Plot 20 yn clirio’r rhandir.

 

PENDERFYNWYD y dylai’r deiliad gael ei anfonebu am unrhyw gostau clirio.

 

Allotments:

 

A decision would need to be made as to action to be taken if Plot 20 did not comply with the plot clearance.

 

It was RESOLVED that the tenant should be billed for any clearance costs.

 

 

 

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

 1. 1

Cyngor Sir Ceredigion: yn gofyn am lywodraethwr i ysgol Llwyn yr Eos yn lle’r Cyng. Mererid Jones.

 

PENDERFYNWYD y byddai’r Cyng Jeff Smith yn cymryd y lle

Ceredigion County Council: requesting a governor for Llwyn yr Eos school to replace Cllr Mererid Jones.

 

It was RESOLVED that Cllr Jeff Smith would take the place

 

Danfon y wybodaeth at y Cyngor Sir

 

Send the information to the County Council

 

 1. 2

Shoreline Outdoor Ltd: cais i leoli busnes gweithgaredd awyr agored yn ardal y droellfa.

 

Yn dilyn trafodaeth nodwyd amheuon ynglyn â defnydd preifat o dir cyhoeddus, mynediad cyhoeddus a gwerth y droellfa. Serch hynny roedd aelodau yn dymuno cyfarfod y cwmni a chlywed ei syniadau.

PENDERFYNWYD edrych ar y brydles ac os yn briodol gwahodd y cwmni i gyflwyno ei syniadau i’r Cyngor.

Shoreline Outdoor Ltd: a request to locate their outdoor activity business in the labyrinth area.

 

During discussion concerns were noted regarding private use of public land, public access and the value of the labyrinth. However, members wanted to meet the company and hear its ideas.

It was RESOLVED to check the lease and if appropriate allow the company to come and present its ideas to Council.

 

Y Clerc i edrych ar y prydles a gwahodd y cwmni os yn briodol.

 

Clerk to check the lease and invite the company if appropriate.

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau   /  Finance and Establishments Committee

COFNODION / MINUTES

17.10.2016

 

 

 

Gweithred / Action

1

Yn bresennol:

Cyng Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng Endaf Edwards

Cyng Mererid Jones

Cyng Brenda Haines

Cyng Brendan Somers

Cyng Alun Williams

Cyng Ceredig Davies

Cyng Aled Davies

Cyng Wendy Morris

Cyng Talat Chaudhri

 

Yn mynychu

Cyng Mair Benjamin

Cyng Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr Jeff Smith (Chair)

Cllr Endaf Edwards

Cllr Mererid Jones

Cllr Brenda Haines

Cllr Brendan Somers

Cllr Alun Williams

Cllr Ceredig Davies

Cllr Aled Davies

Cllr Wendy Morris

Cllr Talat Chaudhri

 

In attendance

Cllr Mair Benjamin

Cllr Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng Mark Strong

Cyng Steve Davies

 

Apologies:

Cllr Mark Strong

Cllr Steve Davies

 

3

Datgan Buddiannau:

 • Cyng Alun Williams ynglyn â chais ariannol Menter Aberystwyth
 • Cyng Jeff Smith a Talat Chaudhri ynglyn â chais ariannol Cymru i Bawb

Declarations of Interest:

 • Cllr Alun Williams regarding the Menter Aberystwyth funding request
 • Cllr Jeff Smith and Talat Chaudhri regarding Cymru i Bawb funding request

 

 

4

Cyfeiriadau Personnol: Dim 

 

Personal References: Dim

 

 

5

Menter Aberystwyth: Jim Wallace, Cadeirydd a Sandra Evans, Swyddog Datblygu yn gofyn am £10,000 (£5K cyllideb craidd a £5K ar gyfer y Rhaglen Haf).

 

PENDERFYNWYD cefnogi’r cais eisoes yn unol gyda’r gyfran yn y gyllideb ond PENDERFYNWYD hefyd ystyried eto yn y flwyddyn ariannol nesaf yng nghyswllt datblygiadau gydag Aberystwyth ar y Blaen ayb.

 

Ymatalodd y Cyng Alun Williams rhag pleidleisio

Menter Aberystwyth: Jim Wallace, Chair and Sandra Evans, Development Officer requested funding of £10,000 (£5K core funding and £5K Summer Programme). 

 

It had been previously RESOLVED to support this in line with the budget allocation but it was also RESOLVED to review for next year in the context of Aberystwyth BID developments etc.

 

Cllr Alun Williams abstained from the vote

 

 

 

 

 

 

6

Fforwm Penparcau: Bryn Jones, Cydlynydd, a Dylan Jones, Ymddiriedolwr, yn bresennol ac yn gofyn am £50,000 ar gyfer costau adeiladu y ganolfan newydd. Sicrhawyd y Cyngor, os fyddai’r Cyngor yn cefnogi’r swm a ofynnwyd amdano, mai dyma’r cais olaf am arian oddi wrth Fforwm Penparcau.

 

 

Yn dilyn trafodaeth ynglyn â’r galwadau ariannol cynyddol ar y Cyngor PENDERFYNWYD edrych, gyda gofal priodol, ar gyllideb y Cyngor i asesu gallu’r Cyngor i gefnogi’r cais ariannol.

Penparcau Forum: Bryn Jones, Co-ordinator, and Dylan Jones, Trustee attended to request funding of £50,000 for build costs of the new facility. The Council was assured that, if the Council provided the requested amount, this would be the last request for funding support from Penparcau Forum.

 

Following discussion regarding increasing financial demands on the Council, it was RESOLVED to exercise due diligence in looking at the budget to assess the Council’s capacity to support the funding request.

 

Darparu gwybodaeth ar y gyllideb erbyn y Pwyllgor Cyllid nesaf (MJ. JS. GRR)

Produce information on the budget for next Finance Committee (MJ. JS. GRR)

 

7

Ras Feics: cais am gefnogaeth ariannol o £10,000

 

PENDERFYNWYD ohirio tan ystyried y gyllideb ddrafft.

Tour series: funding support request of £10,000.

 

It was RESOLVED to postpone until consideration of the draft budget

 

 

8

Cyfrifon Mis Gorffennaf- Medi: Gohiriwyd oherwydd problemau technegol

 

July-September Accounts: Postponed due to technical issues

 

 

 

9

Goleuadau, addurniadau a Choed Nadolig:

 

Darparwyd bapur gan y Cyng Jeff Smith yn amlinellu y costau.

 

PENDERFYNWYD:

 • Cefnogi’r gwariant ond bod rhaid cynnwys costau cywir ar gyfer rhoi y coed Nadolig i fyny a’u tynnu i lawr
 • Peidio cael coeden yn Sgwâr y Brenin oherwydd bod y safle yn agored i’r tywydd.
 • Cyflogi TME unwaith eto i wneud y gwaith trydanol gan mai nhw oedd y gorau yn dilyn asesiad o’r farchnad

Christmas Trees, lights and decorations:

A paper was presented by Cllr Jeff Smith outlining the costs.

 

It was RESOLVED to:

 • Accept the spend as long as it included accurate setting up and dismantling costs of Christmas trees
 • have no tree on the King’s Hall site due to exposure to weather
 • Employ TME electricals once more as they were deemed best value following a market review

 

 

10

Digwyddiad Cymru i Bawb: Cais am arian ar gyfer cyfieithu £339

Cyflwynodd y Cyng Jeff Smith bapur ac yna gadawodd ef a’r Cyng T Chaudhri y Siambr

 

PENDERFYNWYD:

 • y byddai’r Cyngor yn talu y cyfieithydd yn uniongyrchol
 • fe ddylid chwilio opsiwn rhatach yn cynnwys llai o glustffonau
 • y dylid cydnabod cyfraniad y Cyngor Tref

 

Cymru i Bawb event: request for funding for translation £339

Cllr Jeff Smith presented a paper and he and Cllr Chaudhri left the Chamber.

 

It was RESOLVED:

 • that the Council would pay the Translator directly
 • that other cheaper options should be explored including reduction in number of headsets
 • that the Council’s support should be acknowledged

 

 

 

11

Ymgynghoriad (cau 28.11.2016)

 

Adroddiad Blynyddol 2017/18 - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.

 

Darparwyd copiau o’r ddogfen a gohiriwyd y drafodaeth tan y Pwyllgor Cyllid nesaf.

 

Consultation (closes 28.11.2016)

 

Independent Remuneration Panel for Wales - Annual Report 2017/18.

 

Copies were provided and discussion postponed until the next Finance Committee meeting

Cynnwys ar agenda’r Pwyllgor Cyllid nesaf

Include on next Finance Committee agenda

12

Gohebiaeth:

 

Correspondence

 

12.1

Y Ford Gron: Cais ariannol am £3,600 ar gyfer yr arddangosfa tân gwyllt oherwydd gorfod newid lleoliad a’r ansicrwydd yn deillio o hyn ynglyn ag incwm wrth y gât a’r gallu i ddigolledu.

 

PENDERFYNWYD:

 • y byddai’r Cyngor yn gwarantu y swm
 • y dylai’r Cyngor gael cydnabyddiaeth ar y deunydd cyhoeddusrwydd

 

Round Table: a funding request of £3,600 for the fireworks display due to a forced change of location and resulting insecurity in terms of gate income and ability to recoup costs.

 

It was RESOLVED:

 • that the Council would underwrite the amount
 • that the Council should be acknowledged on publicity materials

 

 

12.2

Siop Charlie:

Yn cynnig nawdd ar gyfer goleuadau Nadolig

Charlie’s Stores:

Offering sponsorship of Christmas decorations

 

Y Clerc i gysylltu

The Clerk to contact