Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn   /  Full Council

COFNODION / MINUTES

24.10.2016

 

 

 

Gweithred

Action

77

Yn bresennol:

Cyng. Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mererid Jones

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Steve Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sue Jones Davies

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Delyth Davies (cyfieithydd)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

Amryw o bobl yn mynychu i glywed eitem Agenda 81 yn unig.

 

 

Present: 

Cllr. Brendan Somers (Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mererid Jones

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Steve Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sue Jones Davies

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Delyth Davies (translator)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

Various persons in attendance to hear Agenda item 81 only.

 

 

78

Ymddiheuriadau:

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Kevin Price

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brian Davies

Cyng. Mark Strong

 

 

Apologies:

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Wendy Morris

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Kevin Price

Cllr. Alun Williams

Cllr Brian Davies

Cllr. Mark Strong

 

 

79

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

80

Cyfeiriadau Personol:

 

Cafwyd funud o dawelwch parchus i gydnabod:

 • 50 mlynedd ers trychineb Aberfan.
 • Marwolaeth tad Cyng Martin Shewring. Cerdyn i’w danfon oddi wrth y Cyngor.
 • Marwolaeth Eifion Gwynne yn Sbaen.

 

Personal References:

 

A minute’s silence was held in acknowledgement of:

 • 50 years since the Aberfan disaster.
 • Cllr Martin Shewring’s father had passed away. A condolence card to be sent from Council.
 • The death of Eifion Gwynne in Spain.

 

 

 

81

Parc Kronberg:

 

Cyhoeddodd y Maer fod cais y Cyngor Tref i’r Loteri Fawr, o £439,039, i ddatblygu y parc sgrialu a’r ardal gyfagos i fod yn ardal gymunedol a pharc sgrialu i bob oed, wedi bod yn llwyddiannus.

 

Diolchwyd y Cyng Mererid Jones, Anna Bullen, ac eraill a fu ynghlwm gyda’r prosiect, am eu gwaith caled a’u dyfalbarhad.

 

Gan fod yr amserlen mor dyn ac angen cwblhau y prosiect a gwario’r arian o fewn blwyddyn PENDERFYNWYD:

 

 • Derbyn y grant
 • Darparu arian cyfatebol o £72,500
 • Rhoi’r hawl i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, y Clerc, y Maer a’r Cyng Mererid Jones wneud penderfyniadau

Kronberg Park:

 

The Mayor announced that the Town Council’s Big Lottery Bid of £439,039 to develop the skatepark and adjacent area into a community area and skatepark for all ages, had been successful.

 

Cllr Mererid Jones, Anna Bullen, and others involved, were thanked for their hard work and perseverance. 

 

As timescales were tight, the money having to be spent and the project completed within the year, it was RESOLVED to:

 

 • Accept the grant
 • Provide match funding of £72,500
 • Chair of Finance, the Clerk, the Mayor and Cllr Mererid Jones to be given delegated powers

 

Ymateb i’r Loteri Fawr

Respond to the Big Lottery

82

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

I’w ddosbarthu yn y cyfarfod nesaf

 

Mayoral Activity Report:

 

To be distributed at the next meeting

 

 

 

 

 

83

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 26 Medi 2016 i gadarnhau cywirdeb:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

Minutes of Full Council held on Monday, 26 September 2016 to confirm accuracy:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

84

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 • Caru Ceredigion: swyddogion yn dod i roi cyflwyniad i’r Cyngor Llawn nesaf 28.11.2016

 

 

Matters arising from the Minutes:

 

 • Caru Ceredigion: officers to deliver a presentation at the next Full Council 28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

85

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 5 Medi 2016:

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cofnodion

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 5 September 2016:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 12 Medi 2016:

 

Pwynt 5. Ychwanegu enwau y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 12 September 2016:

 

Point 5. Add the names of the Chair and Vice Chair

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 19 Medi 2016:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 19 September 2016:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

Materion yn Codi:

 

 • Lansiad Cymru i Bawb: 30pm yn y Morlan 4.11.2016
 • Arddangosfa Tân Gwyllt y Ford Gron: yn y Clwb Rygbi 5.11.2016 o 5.30pm. Byddai’r deunydd hyrwyddo yn cydnabod cefnogaeth y Cyngor Tref.

 

Matters Arising:

 

 • Cymru i Bawb launch:30pm in the Morlan 4.11.2016
 • Round Table Fireworks display: Rugby Club 5.11.2016. from 5.30 onwards. Publicity materials would acknowledge Town Council support

 

 

88

Ceisiadau Cynllunio:

 

A 160891: 15 Y Rô Fawr

DIM GWRTHWYNEBIAD ond i bob fflat gael mynediad i’r ardal tu cefn ar gyfer sbwriel ac ati.

Planning Applications:

 

A 160891: 15 South Marine Terrace

NO OBJECTION as long as all flats have access to the back area for bin storage etc

Anfon ymateb y Cyngor Tref at y Cyngor Sir

Send the Town Council’s response to the County Council.

 

A160934: Datblygiad Tesco a M&S

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU ar sail:

 • Diffyg dwyieithrwydd yr arwyddion
 • Bod yr arwyddion wedi goleuo o’r tu fewn – sydd ddim yn cydymffurfio gyda chanllawiau atodol Ceredigion

 

A160934: Tesco a M&S development

 

The Council OBJECTS on the basis of

 • Lack of bilingual signage
 • And that signage is lit from within which does not comply with Ceredigion’s supplementary planning guidance

 

Anfon ymateb y Cyngor Tref at y Cyngor Sir

Send the Town Council’s response to the County Council.

 

A160937: Bryn Villa, Heol y Bryn

 

PENDERFYNWYD y byddai’r Cyng Jeff Smith yn edrych i mewn i’r cais ac os ydy’r cymdogion yn anhapus byddai’r Cyngor yn gwrthwynebu

A160937: Bryn Villa, Bryn Road

 

It was RESOLVED that Cllr Jeff Smith would investigate and that if neighbours are unhappy the Council would object.

 

Cyng J Smith i archwilio

Cllr J Smith to investigate

A160928: Premier Inn, 35-37 Rhodfa’r Môr

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU ar sail: llygredd golau ac achosi poendod i gymdogion oherwydd eu huchder, eu nifer a’r ffaith y byddant yn goleuo drwy’r nos.

 

A160928: Premier Inn, 35-37 Marine Terrace

 

The Council OBJECTS because of light pollution and nuisance to neighbouring properties on the basis of their height, quantitiy and the fact that they would be lit all night.

 

Anfon ymateb y Cyngor Tref at y Cyngor Sir

Send the Town Council’s response to the County Council.

 

89

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:  None

 

90

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

Finance – to consider expenditure:

 

It was RESOLVED to accept the expenditure

 

 

 

91

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Ceredig Davies

 • Roedd myfyrwyr o Siapan yn aros yn Aberystwyth ar hyn o bryd. Bu Ceredig yn eu croesawu.

 

Cllr Steve Davies

 • Cyfarfod safle 25.10.2016 i edrych ar y cynhwyswyr ym Mhenparcau. PENDERFYNWYD y byddai’r Cyng Jeff Smith yn cynrychioli Cyngor y Dref

 

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Ceredig Davies

 • Japanese students were currently staying in Aberystwyth. He had been to greet them.

 

Cllr Steve Davies

 • Site meeting 25.10.2016 to look at the storage containers in Penparcau. It was RESOLVED that Cllr Jeff Smith would represent Town Council.

 

 

92

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

 • Pwyllgor Cysylltiad Rheilffordd yr Amwythig ac Aberystwyth 14.10. 2016 (Cyng Mair Benjamin)

 

 • Cymdeithas Partneriaeth Aberystwyth ac Esquel 28.9.2016 (Cyng Endaf Edwards)

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies:

 

 • Shrewsbury Aberystwyth Rail Liaison Committee 14.10. 2016 (Cllr Mair Benjamin)

 

 • Aberystwyth Esquel People in Partnership Association 28.9.2016 (Cllr Endaf Edwards)

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

 1. 1

Mark Drakeford AC: Cydnabyddodd y Cyng Mererid Jones ymateb cadarnhaol y Gweinidog i lythyr y Cyngor Tref ynglyn â lleoli Awdurdod Cyllid Cymru yn Aberystwyth.

 

Mark Drakeford AM: Cllr Mererid Jones acknowledged the Minister’s promising response to the Council’s letter regarding locating the Welsh Revenue Authority at Aberystwyth

 

 

 1. 2

Tai Wales & West: PENDERFYNWYD ddanfon llythyr at y Cynulliad i gwyno am y broses a arweiniodd at Tai Cantref yn cael ei gymryd drosodd.

Wales & West Housing Association: It was RESOLVED to send a letter to WG to take issue with the process that has led to the takeover of Tai Cantref.

 

Danfon llythyr at y Cynulliad

Send letter to WG

 1. 3

Arad Goch: PENDERFYNWYD danfon llythyr o gefnogaeth

Arad Goch: It was RESOLVED to send a letter of support

Danfon llythyr at Arad Goch

Send letter to Arad Goch

 1. 4

Symud y Swyddfa Bost: Oherwydd y gofid ynglyn â’r ymgynghoriad, roedd y Cyng Jeff Smith yn bwriadu edrych ar y broses apêl.

 

Post Office relocation: Due to the concerns regarding the nature of the consultation. Cllr Jeff Smith would be looking at the appeal process.

Cyng J Smith i adrodd yn ôl

Cllr J Smith to report back

 1. 5

Aberystwyth Ymlaen: PENDERFYNWYD caniatau iddynt ddefnyddio’r swyddfa ar brynhawn (1pm-6.30pm) ar 10.11.2016.

Advancing Aberystwyth: it was RESOLVED to allow them to use the office on the afternoon (1pm-6.30pm) on 10.11.2016. 

 

Danfon ymateb

Send response

 1. 6

Sheila Bennett: ynglyn â phlac Bronglais: mae’r plac yn ei le

 

Sheila Bennett: re Bronglais plaque: the plaque was in place

 

Danfon ymateb

Send response

 

 1. 7

Eisteddfod Aberystwyth 3 Mai 2017: yn gofyn i’r Cyngor ariannu cadair fechan ar gyfer y cadeirio. Atgyfeirio i’r Pwyllgor Cyllid

 

Aberystwyth Eisteddfod 3 May 2017: requesting funding for a small bardic chair.  Referred to Finance and requesting more information as to cost.

Holi am y gost a’i gynnwys ar agenda Cyllid

Inquire as to cost and include on Finance agenda.

 

 1. 8

Main goffa:  mae teulu y gŵr a bu farw yn y ddamwain yn yr harbwr yn dymuno talu am fainc yn edrych ar yr harbwr.

 

Memorial bench:  the family of the gentleman who died in the harbour accident wish to pay for a bench overlooking the harbour.

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact the County Council

 1. 9

Mike Joyce: myfyriwr MSc mewn Cynadalwyedd eisiau gwirfoddoli gyda’r Cyngor. PENDERFYNWYD y byddai’n eiriolwr cynaladwyedd i’r Cyngor

Mike Joyce: an MSc Sustainability student wanting to volunteer with the Council.  It was RESOLVED that he become a sustainability champion for the Council

 

 

Danfon ymateb

Send response

 

 1. 10

CAVO: galw am brosiectau Cymunedau Gofalgar. Dim digon o rybudd am eleni.

CAVO: calling for Caring Communities projectsNot enough notice for this year

 

Danfon llythyr

Send letter

 1. 11

Parcio ger y Clinic Llygaid (Cyng Talat Chaudhri): dylid ei ddanfon at Cyngor Sir Ceredigion.

Parking at the Eye Clinic (Cllr Talat Chaudhri): it should be sent to Ceredigion County Council

 

Danfon at y Cyngor Sir

Send to CCC

 

 1. 12

Arolwg Etholaethau Seneddol yng Nghymru: derbynwyd ymateb siomedig i’r cais am gyfarfod ymgynghorol yn Aberystwyth

Review of Parliamentary Constituencies in Wales: a disappointing response was received regarding a consultative meeting in Aberystwyth

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /  Planning Committee

COFNODION /  MINUTES

7.11.2016

 

 

 

Gweithred

Action

1

Yn bresennol:

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)
Cyng. Lucy Huws  

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Endaf Edwards

Cyng Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Brenda Haines
Cyng. Wendy Morris

 

Present: 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Endaf Edwards

Cllr Mair Benjamin

 

In attendance:

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Wendy Morris

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Apologies:

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A160952: Goleuadau ym maes parcio Premier Inn, Stryd y Baddon

 

Er ein bod ni’n cydnabod yr angen am oleuadau yn y maes parcio, rydym yn teimlo bod 9 ohonynt yn ormodol. Rydym ni’n GWRTHWYNEBU’r goleuadau sy’n agos iawn at Fflatiau St John a fyddai’n cael effaith andwyol ar y preswylwyr yn y fflatiau. Dylid cuddio’r goleuadau ar un neu mwy o ochrau er mwyn lleihau llygredd golau.

 

A160952: Lighting in Premier Inn car park, Bath Street

 

 

Although we recognise the need for lighting in the car park, we feel that 9 lights is excessive. We OBJECT to the lights in close proximity to St John's Flats which would have a detrimental effect on the residents in the flats. Lights should be shielded on one or more sides in order to reduce light pollution

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.2

A160959: Station Chambers, Yr Hen Orsaf

 

Rydym yn GWRTHWYNEBU arwydd sydd wedi’i oleuo o’r tu fewn, gan fod hyn yn groes i’r Canllawiau Cynllunio Atodol ar Flaenau Siop yn Aberystwyth. Rydym hefyd yn gofyn am arwydd dwyieithog e.e. dylai “wealth management” fod yn Gymraeg hefyd.

 

A160959: Station Chambers, Yr Hen Orsaf

 

We OBJECT to an internally illuminated sign, as it contravenes the Supplementary Planning Guidance on Shopfronts in Aberystwyth. We also ask that the sign is bilingual e.g. "wealth management" should also be in Welsh

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.3

A160967: 36 Ffordd y Môr

 

DIM GWRTHWYNEBIAD cyn belled bod yr arwydd bargodol yn ddwyieithog ac felly’n cydymffurfio a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, gan fod Safonau'r Gymraeg yn berthnasol i ddarparwyr gwasanaethau post yng Nghymru.

A160967: 36 Terrace Road

 

NO OBJECTION provided that the projecting sign is bilingual thus conforming with the Welsh Language (Wales) Measure 2011, as the Welsh Language Standards apply to providers of postal services in Wales.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.4

A161000

 

DIM GWRTHWYNEBIAD, ond rydym yn pryderu fod hyn, eto, yn gais ôl-weithredol. Rydym yn teimlo fod ceisiadau ôl-weithredol yn bychanu’r Cyngor Tref.

A161000

 

NO OBJECTION, but we are concerned that this once again is a retrospective application. We feel that retrospective applications are demeaning to the Town Council.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu:  ceisiadau cynllunio a gefnogwyd yn ymwneud ag ardal Aberystwyth ac a drafodwyd gan y Cyngor Tref:

 

A160642: Fforwm Penparcau – ymweliad safle

A160443: Barclays – cefnogwyd

A160450/1: Barclays – Cefnogwyd

A160597: 5 Maes Iago – cefnogwyd

A160599: Eglwys St Anne – cefnogwyd

A160663: Premier Inn – cefnogwyd

A160676: Clwb Pel-droed – cefnogwyd

A160677: Clwb Pel-droed – cefnogwyd

A160678: Clwb Pel-droed – cefnogwyd

A160679: Clwb Pel-droed – cefnogwyd

A160680: Clwb Pel-droed – cefnogwyd

A160685: 18 Pen Y Cei - cefnogwyd

Development Control Committee: approved planning applications for the Aberystwyth area that have been discussed by the Town Council:

 

A160642: Penparcau Forum – site visit

A160443: Barclays – approved

A160450/1: Barclays – approved

A160597: 5 St James Square – approved

A160599: St Anne’s Church - approved

A160663: Premier Inn – approved

A160676: Football Club – approved

A160677: Football Club - approved

A160678: Football Club - approved

A160679: Football Club - approved

A160680: Football Club - approved

A160685: 18 Pen Y Cei - approved

 

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

Dim

None

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol   /  General Management Committee (GM)

 

COFNODION / MINUTES

 

 1. 11.2016

 

 

 

Gweithred

Action

1

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brian Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Wendy Morris

Cyng Mark Strong

Cyng. Sue Jones-Davies

 

Yn mynychu:

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mererid Boswell

 

Present: 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Brian Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Wendy Morris

Cllr Mark Strong

Cllr. Sue Jones-Davies

 

In attendance:

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Jeff Smith

Cllr Lucy Huws

Cllr. Mererid Boswell

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Kevin Price

Cyng. Steve Davies

 

Apologies:

Cllr Brendan Somers

Cllr. Kevin Price

Cllr. Steve Davies

 

3

Datgan Diddordeb: dim

 

Declaration of interest: none

 

4

Cyfeiriadau personol: Llongyfarchwyd Cyng. Mererid Boswell (Jones gynt) ar ei phriodas.

 

Personal references: Cllr. Mererid Boswell (previously Jones) was congratulated on her marriage.

 

 

5

Banciau Poteli:
Roedd Cyngor Sir Ceredigion wedi hysbysu’r Cyngor Tref am y bwriad i symud y banciau poteli o dir y castell i safle wrth waelod y grisiau rhwng Dan Dre a’r harbwr.

 

PENDERFYNWYD gwrthwynebu’r cynlluniau, ac i ysgrifennu at y Cyngor Sir gan godi’r pwyntiau canlynol:

 • Byddai gwyntoedd cryf ger yr harbwr yn debyg o greu problemau o ran sŵn.
 • Mae llawer o le yn y castell
 • Mae’r banciau boteli presennol yn werthfawr iawn ac yn gyfleus i drigolion lleol
 • Mae angen gwneud ailgylchu’n hawdd
 • Dylid gosod banc arall yn yr un man i ddelio a’r problemau gorlifo
 • Gellid gwahardd parcio ymyl y banciau boteli ar rai adegau.
 • Pe symudir y banciau, byddai pobl yn debygol o adael bagiau o boteli gwydr ar dir y Castell ta waeth, a fyddai’n ddatblygiad gwael iawn.

 

Bottle Banks:

Ceredigion County Council had informed the Town Council of their intention to move the bottle banks from the castle grounds to the bottome of the steps between Mill Street and the harbour.

 

It was RESOLVED to oppose the plan and to write to the County Council to raise the following points:

 

 • The strong winds near the harbour would probably create a noise problem.
 • There is plenty of space in the the castle
 • The current bottle banks are valuable and convenient for local residents.
 • Recycling should be made easy
 • Another bank should be placed in the same place to deal with the overflow problems
 • Parking near the bottle banks could be prohibited during some times.
 • If the banks were moved, people would probably continue to leave bags of glass bottles at the castle, which would be a very bad development.

 

 

 

6

Nadolig

Adroddodd Cyng. Jeff Smith ar drefniadau.

 • Roedd goleuadau cloia (icicles) wedi’u harchebu. Roedd cynllun lleoliad wedi mynd at TME Trydanol ar gyfer y goleuadau newydd a hen.
 • Bydd garlantau’n fwy lliwgar eleni – mae Cambrian Trees yn mynd i greu rhai gydag addurniadau naturiol fydd yn adlewyrchu’r goleuadau stryd.
 • Bydd goleuadau batri yn cael eu treialu ar y coed ar hyd Rhodfa’r Gogledd ac efallai mewn mannau eraill. Roedd y Cyngor wedi cysylltu â Charlies am nawdd gyda’r prosiect yma ac yn aros am ymateb.
 • Roedd Cambrian Trees wedi cynnig gostyngiad os gallent osod baneri yn hysbysebu’u busnes ar y ffens o gwmpas y brif goeden. PENDERFYNWYD dderbyn hyn.
 • Annogwyd cynghorwyr i hysbysebu’r gweithdai lanternau, a chytunwyd edrych ar opsiynau goleuadau batri ar gyfer Sgwâr y Brenin.

 

Diolchwyd i Cyng. Jeff Smith am ei waith.

 

Christmas

Cllr Jeff Smith reported on arrangements.

 

 • Icicle lights had been ordered. A location plan had gone to TME Electrical for new and old lights.
 • The garlands will be more colourful this year. Cambrian Trees are going to create ones that will reflect the street lights.
 • Battery operated lights are going to be trialled on the trees in North Road and possibly other locations. The Council had contacted Charlies regarding sponsorship of this project and was waiting for a response.
 • Cambrian Trees had offered a reduction in price in return for advertising banners on the fence around the main tree. It was RESOLVED to accept this.
 • Councillors were encouraged to advertise the lantern workshops and it was agreed to investigate battery operated lights for the Kings Hall area.

 

Cllr Jeff Smith was thanked for his work.

 

 

7

Argraffu:

Nodwyd fod y Cyngor Tref wedi bod yn argraffu ar gyfer mudiadau yr oedd yn eu cefnogi. Teimlwyd fod angen polisi clir ar hyn.

Teimlwyd mae’r prif gost oedd amser staff ond fod cost papur yn gallu bod yn sylweddol hefyd.

 

PENDERFYNWYD

 • Ystyried rhoi terfyn o 500 copi cyn dechrau codi tâl am argraffu.
 • Er mwyn arbed amser staff, dylid ofyn i Swyddog o’r grŵp dan sylw ddod mewn i wneud y gwaith argraffu ei hun, o dan arolygaeth y Clerc.

 

Hefyd, dylid edrych ar ddefnyddio byrddau o gwmpas y dref i hyrwyddo digwyddiadau gan y fath grŵpiau. PENDERFYNWYD ymchwilio i berchnogaeth y byrddau, ac i ofyn am un wrth y castell a’r orsaf.

 

Printing:

It was noted that the Town Council had been printing for organisations that it supports. A clear policy was needed for this. 

It was felt that the main cost was staff time but that paper costs could also be substantial.

 

It was RESOLVED to:

 • Consider a limit of 500 copies before charging a fee for printing.
 • To save on staff time, a representative of the group would come in to do the printing themselves under the supervision of the Clerk.

 

 

Also, use of the noticeboards around the town to publicise activities of the groups should be looked at.

It was RESOLVED to investigate ownership of the boards and to ask for one by the castle and the station.

 

 

8

Blodau:

Nodwyd na fydd y Cyngor Sir yn cyfrannu at ddarparu blodau eto. Cost y darpariaeth blodau llynedd oedd £40,000.

 

PENDERFYNWYD:

 

 • Sefydlu grŵp o unigolion a busnesau gyda diddordeb mewn helpu
 • Ystyried y posibiliad o fwy o flodau tryflwyddol
 • Gofyn i Jon Hadlow am gost opsiynau eraill (ee. blodau tryflwyddol, llai o leoliadau ayyb.)
 • Gofyn am adborth gan GAG
 • Cysylltu â grwpiau a busnesau lleol
 • Derbyn y syniad o hysbysebu ar y potiau os fyddai hynny’n helpu cynnal y blodau

 

Flowers:

It was noted that the County Council would no longer be providing flowers. The cost last year was £40,000.

 

 

It was RESOLVED to:

 

 • Establish a group of individuals and businesses with interest in helping
 • Consider more perennials as an option
 • Ask Jon Hadlow for costings for other options (eg. perennials, fewer locations etc)
 • Ask for feedback from GAG
 • Contact groups and local businesses
 • Accept the idea of advertising on pots if it helps maintain flowers.

 

 

 

9

Cynllun Gwaith:

Gohiriwyd

Schedule of Works:

Postponed

 

 

 

10

 

Rhandiroedd:

 

PENDERFYNWYD awdurdodi’r Clerc i haneri 2 plot fydd yn dod yn wag yn fuan, ac i osod clo cyfunrhif ar y giât.

 

Cafwyd hefyd diweddariad ar y meysydd tyfu ym Mhlascrug.

 

Allotments:

 

It was RESOLVED to authorise the Clerk to halve the plots that would soon become vacant and to place a combination lock on the gate.

 

An update on Plascrug was provided.

 

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 1. 1

Cynrychiolaeth y Cyngor ar bwyllgor Esquel: Cadarnhawyd mai Cyng. Endaf Edwards yw cynrychiolydd y Cyngor ar y grŵp ac mae angen ei ychwanegu at y rhestr cynrychiolwyr.

 

Council representation on the Esquel Committee:

It was confirmed that Cllr. Endaf Edwards was the Council representative and he should be added to the representative list.

 

 

 1. 2

Lluniau cyn-feiri a byrddau anrhydedd:

Y Clerc i drefnu fframio lluniau’r cyn-feiri a chysylltu â rhywun i roi’r lluniau a’r byrddau anrhydedd ar waliau’r Siambr.

 

Past Mayors’ pictures and honour boards:

The Clerk to organise the picture framing and contact someone to hang them and the honour boards.

 

 

 1. 3

Cynrychiolaeth y Cyngor ar bwyllgor Yosanna: Dylid cadarnhau pwy yw cynrychiolydd y Cyngor.

 

Council representation on the Yosanna Committee:

Representation needs to be confirmed

 

 1. 4

Masnach Deg:

Bydd digwyddiad yn y Morlan ar gyfer Penwythnos Masnach Deg ar 19 Tachwedd. Nodwyd mai’r Cyngor Tref sy’n gyfrifol am Fasnach Deg yn Aberystwyth. Annogwyd pob cynghorydd i gefnogi’r digwyddiad a’i hyrwyddo.

 

PENDERFYNWYD edrych ar rhyw fath o boster.  Byddai cyfrifon gan y Cyngor ar y cyfryngau cymdeithasol yn llesol yn y tymor canol.

 

Fair Trade:

An event is being held in the Morlan on 19 November during Fair Trade Fortnight. It was noted that the Council is responsible for Fair Trade in Aberystwyth. All councillors were encouraged to attend and to promote the event.

 

It was RESOLVED to look at some kind of poster. A Council social media accounts would be beneficial in the mid-term.

 

 1. 5

Blodau:

Roedd y grŵp cyfeillgarwch wedi mynegi diddordeb mewn cynnal twb blodau.

 

Flowers:

The Friendship Group had declared an interest in managing a flower tub.

 

 1. 6

Arolwg Iechyd:

Cylchredwyd arolwg ar ddarpariaeth iechyd i gynghorwyr. Nodwyd fod yr arolwg yn uniaith Saesneg.

 

Health Survey:

A survey on health provision was distributed to councillors. It was noted that it was in English only.

 

 1. 7

Eglwys Santes Gwenfrewi:

Cafwyd llythyr yn cwyno am drefn y cyfarfod arbennig ar 27 Hydref.

 

PENDERFYNWYD ymateb i’r llythyr gan ddweud bod y beirniadaeth yn annheg ar y tirion canlynol:

 • Doedd gan y cynghorwyr ddim buddiannau sy’n rhagfarnu. Roedd 2 cynghorydd wedi datgan buddiant personol ond nid yw hyn yn atal nhw rhag siarad.
 • Roedd Frank Hogg yn sâl ac newydd ddod allan o’r ysbyty
 • Roedd y cyfarfod wedi cael ei chaderio’n iawn
 • Gwaethpwyd y penderfyniadau o safbwynt seciwlar
 • Roedd gan bawb o Aberystwyth yr hawl i gofrestru i siarad.
 • Nad oedd yn bosib i bawb siarad ar sail cyfyngiadau amser.
 • Roedd cyfyngiadau gofodol oherwydd y nifer o bobl a ddaeth i’r cyfarfod.
 • Mae’r Cyngor tref yn parti niwtral yn negydu rhwng y 2 ochr ac mae’r 2 ochr wedi cytuno i arolwg.

 

St Winefride’s:

A letter of complaint was received regarding the running of the extraordinary meeting on 27 October.

 

It was RESOLVED to reply by saying the criticism was unfair based on the following:

 • The councillors had no prejudicial interest. Two councillors had declared an interest but this did not stop them from speaking.
 • Frank Hogg was unwell and had just come out of hospital.
 • The meeting had been correctly chaired
 • Decisions were made based on secular views
 • Everyone in Aberystwyth had a right to register to speak.
 • Due to time constraints it was not possible to allow everyone to speak
 • There was restricted space due to the large attendance
 • The Council is a neutral party mediating between the two sides and both sides have agreed to a survey

Danfon ymateb

Send response

 1. 7

Parêd Gwyl Dewi:

 

PENDERFYNWYD gofyn iddynt am ddyfnbris ar gyfer baneri Dewi Sant.

 

St David’s Parade: 

 

It was RESOLVED to ask them for a quote for the St David’s banners

 

 1. 8

Gwaith celf ‘olwynion’ y llwybr seiclo:

Mae’r gwaith celf yma yn cael ei storio oherwydd fandaliaeth. Teimlwyd fod angen ei gael yn ôl, efallai fel rhan o brosiect Cae Kronberg.

 

The cyclepath ‘wheels’ art work:

This is being stored due to vandalism. It was felt that it should be returned, possibly as part of Cae Kronberg.

 

 1. 9

Bin Felin y Môr:

Roedd y bin wedi cael ei gymryd ymaith. Dylid cysylltu gyda Gwasanaethau Technegol.

 

Felin y Môr bin:

 

The bin had been removed. Technical Services should be contacted.

 

 1. 10

Eisteddfod Aberystwyth:

Cyfeirio at y Pwyllgor Cyllid.

 

Aberystwyth Eisteddfod:

Refer to Finance Committee

 

 1. 11

Mainc  Pen yr Angor:

Roedd y fainc wedi cael difrod. Cysylltir â Gwasanaethau Technegol.

 

Pen yr Angor bench:

The bench was damaged. Contact Technical Services

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau   /  Finance and Establishments Committee

COFNODION / MINUTES

21.11.2016

 

 

 

 

Gweithred / Action

1

Yn bresennol:

Cyng Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng Endaf Edwards

Cyng Mererid Boswell

Cyng Brendan Somers

Cyng Alun Williams

Cyng Ceredig Davies

Cyng Wendy Morris

Cyng Mark Strong

 

Yn mynychu

Cyng Mair Benjamin

Cyng Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr Jeff Smith (Chair)

Cllr Endaf Edwards

Cllr Mererid Boswell

Cllr Brendan Somers

Cllr Alun Williams

Cllr Ceredig Davies

Cllr Wendy Morris

Cllr Mark Strong

 

In attendance

Cllr Mair Benjamin

Cllr Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng Brenda Haines

Cyng Steve Davies

 

Apologies:

Cllr Brenda Haines

Cllr Steve Davies

 

3

Datgan Buddiannau:

 • Cyng Mark Strong (mater cynllunio eitem 9.1))

Declarations of Interest:

 • Cllr Mark Strong (planning issues item 9.1)

 

 

4

Cyfeiriadau Personnol:

 

Roedd y Cyng Brenda Haines yn yr ysbyty. PENDERFYNWYD danfon cerdyn i’w chartref nawr a blodau ar ei dychweliad o Ysbyty Morriston.  

 

Personal References:

 

Cllr Brenda Haines was in hospital.

It was RESOLVED to send a card to her home now and flowers on her return from Morriston hospital

 

5

Ystyried Cyfrifon (Awst, Medi a Hydref) a’r gyllideb:

 

 

 • Edrych ar y côdau cost er sicrhau cywirdeb.
 • Cysylltu gyda Dyfed Powys ynglyn a CCTV ac ymweliad â Machynlleth
 • Siarad gyda Gaynor Toft ynglyn â gweithgaredd economi nôs at y dyfodol
 • Râs Ffordd Halfords: roedd cynghorwyr am gefnogi y digwyddiad pwysig yma. Derbyniwyd anfoneb am £10,000 yn ddiweddar.
 • Byddai rhandiroedd Plascrug yn costio tua £3600
 • Menter Aberystwyth i’w talu £5000

 

Consider Accounts (August, September and October) and budget:

 

 • Cost codes to be reviewed to ensure accuracy.
 • Contact Dyfed Powys re CCTV and visit to Machynlleth
 • Speak to Gaynor Toft regarding future night time economy activity
 • Halfords Road Race: councillors wanted to support this important event. An invoice for £10,000 had recently been received.
 • Plascrug allotments would cost approximately £3600
 • Menter Aberystwyth to be paid £5000

 

 

 

 

 

 

6

Fforwm Penparcau: yn gofyn am £50,000 ar gyfer costau adeiladu y ganolfan newydd.

 

Yn dilyn trafodaeth ynglyn â’r galwadau ariannol cynyddol ar y Cyngor, PENDERFYNWYD roi £15,000 o fewn y flwyddyn ariannol hon, ond dim cyfraniadau blynyddol pellach ar gyfer y dair blynedd nesaf.

Penparcau Forum: request funding of £50,000 for build costs of the new facility.

 

Following discussion regarding increasing financial demands on the Council, it was RESOLVED to provide £15,000 in this financial year, but no further annual contributions for the next three years.

 

 

 

7

Cadair Eisteddfod Aberystwyth: cais am £100

 

PENDERFYNWYD roi £100

 

Aberystwyth Eisteddfod Chair: a request for £100

 

it was RESOLVED to provide £100

 

8

Blodau:

 

PENDERFYNWYD roi £30,000 (gan gynnwys yr £20,000 ar gyfer dyfrhau) tuag at ddarpariaeth craidd, ac yn seiliedig ar yr amcanbris o £40K ar gyfer darparu blodau i’r un safon. A dylid sefydlu is-bwyllgor i edrych ar ddarpariaeth at y dyfodol.

 

 

Nodwyd gan y Cyng. Alun Williams fod Jon Hadlow wedi derbyn grant o £12,000 i blannu coed yn Aberystwyth

Flowers:

 

It was RESOLVED to provide £30,000 (to include the £20,000 for watering) for core provision, and based on the £40K estimate for providing flowers to the same standard. And a sub-committee should be established to look at future provision.

 

Cllr Alun Williams noted that Jon Hadlow had received a grant of £12,000 to plant trees in Aberystwyth.

 

 

 

 

9

Gohebiaeth:

 

Correspondence

 

9.1

Eglwys Gwenfrewi:

 

Yn dilyn penderfyniad Cyfarfod Arbennig y Cyngor Llawn, roedd y Cyngor, fel eiriolwr, yn trefnu arolygydd o’r Amwythig.

 

 

St Winefride’s:

 

Following the resolution made in the Extraordinary meeting of Full Council, the Council as mediator, was organising a surveyor from Shrewsbury.

 

 

9.2

Bwrdd Aberystwyth Ymlaen:

 

PENDERFYNWYD y byddai’r Maer a’r Clerc yn mynychu’r cyfarfodydd.

 

Cytunodd aelodau y byddai’r Cyngor yn cynnig lle iddynt yn swyddfa’r Cyngor.

 

Roedd angen trafodaeth gydag Aber Ymlaen ynglyn â’r hyn byddai’r Cyngor Tref yn ariannu i sicrhau synergedd.

 

BID Board:

 

It was RESOLVED that the Mayor and the Clerk should attend meetings. 

 

Members agreed that accommodation in the Council office could be offered.

 

Discussion was needed with the BID around what the Council will fund to ensure synergy.

 

9.3

Parc Kronberg:

 

 • Danfonwyd Archeb Prynu er mwyn i’r gwaith fedru dechrau.
 • Mae’r Cyngor Sir wedi cytuno gweithredu fel Asiant am dâl fesul awr (cyfanswm £22,000)
 • Ma’r Is-bwyllgor yn cyfarfod ar 1 Rhagfyr
 • Mae angen trefnu ymweliad â pharc yn Hwlffordd i ddysgu o’u profiad hwy.
 • Mae angen cysylltu gyda Llangefni am eirda

 

Kronberg Park:

 

 • A Purchase Order has been sent so that works could commence.
 • The County Council have agreed to act as Agent for an hourly rate (Total £22,000)
 • Sub-committee is meeting on 1 December.
 • A trip to Haverfordwest park to be organised to learn from their experiences.
 • Llangefni to be contacted for a reference

 

 

9.4

Cinio Nadolig 6.12.2016 yng Ngwesty’r Marine:

Yr henoed i dalu £5, cynghorwyr i dalu y swm llawn (£18) ond bydd y Maer, Maeres a’r Clerc yn cael cinio am ddim am fod y digwyddiad yn rhan o’u dyletswyddau.  Y Maer fydd yn darparu’r raffl. Bydd i fyny at 130 o leoedd.

 

Cytunwyd ofyn i Eleri Turner, Telynores Paith i ddarparu adloniant.

 

Christmas Lunch 6.12.2016 in the Marine Hotel:

 

Seniors to pay £5, councillors to pay the full amount (£18) but the Mayor, consort and Clerk to have lunch for free as the event formed part of their responsibilities. The Mayor will provide the raffle.  Up to 130 places are available.

 

It was agreed to ask Eleri Turner, Telynores Paith to provide the entertainment.

 

 

9.5

Gwyl Gerdd Dant Llandysul a’r Fro:

 

Dylid cynnwys y cais gyda’r ceisiadau grant eraill i’w hystyried ym Mis Ebrill 2017.

 

Gwyl Gerdd Dant Llandysul

 

Add to the other grant applications for consideration in April 2017.

 

9.6

Arolwg y Cysgodfannau Bws:

 

Mae angen trafod yr arolwg gyda Gerwyn Jones o’r Cyngor Sir am nad oedd y wybodaeth a ddanfonwyd atynt yn ddigonol yn ôl pob tebyg.

 

Bus shelter survey:

 

The survey needs to be discussed with Gerwyn Jones from the County Council as the information supplied to them was apparently not sufficient.