Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn   /  Full Council

COFNODION / MINUTES

28.11.2016

 

 

 

Gweithred

Action

99

Yn bresennol:

Cyng. Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mererid Boswell

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brian Davies

Cyng. Mark Strong

Cyng. Sarah Bowen

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Delyth Davies (cyfieithydd)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

Present: 

Cllr. Brendan Somers (Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mererid Boswell

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Wendy Morris

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr Brian Davies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Sarah Bowen

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Delyth Davies (translator)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

 

 

100

Ymddiheuriadau:

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Talat Chaudhri

 

 

 

Apologies:

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Talat Chaudhri

 

 

 

101

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

102

Cyfeiriadau Personol:

 

Personal References:

 

 

 

103

Caru Ceredigion: Gerwyn Jones, Cyngor Sir Ceredigion. Rhoes fraslun o’r fenter.

 

Gorfodaeth - teimlai rhai cynghorwyr nad oedd ymgyrch feddal yn mynd yn ddigon pell o ran A fyrddau a gosod posteri'n anghyfreithlon. A allai dirwyo fod yn opsiwn?

 

Roedd y Cyngor Sir eisiau gweithio gyda phartneriaid yn y gymuned megis Cyngor Tref Aberystwyth a grwpiau eraill i ddatblygu perthynas gadarnhaol.

Ceredigion oedd ymysg y gorau yng Nghymru ar gyfer ailgylchu a glendid

Caru Ceredigion: Gerwyn Jones, Ceredigion County Council provided an overview of the initiative.

 

Enforcement - some councillors felt that a soft approach was not going far enough in terms of A boards and fly- posting. Could fining be an option? 

 

CCC wanted to work with community partners such as Aberystwyth Town Council and other groups to develop positive relationships.

Ceredigion was amongst the best in Wales for both recycling and cleanliness

 

 

104

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Dosbarthwyd adroddiad ar gyfer Hydref a Tachwedd.

 

Mayoral Activity Report:

 

A report for October and November was distributed.

 

 

 

 

 

105

Cofnodion o Gyfarfod Arbennig y Cyngor Llawn, a gynhaliwyd Nos Iau, 27 Hydref 2016, i gadarnhau cywirdeb;

 

 1. 4: Cyng Endaf Edwards - deteriorated yn lle declined yn y cofnod Saesneg

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cofnodion

Minutes of the Extraordinary Meeting of Full Council held on Thursday, 27 October 2016, to confirm accuracy:

 

 1. 4: Cllr Endaf Edwards - deteriorated should replace declined in the English minute

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

 1. 1

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Cadarnhaodd y Clerc fod syrfëwr annibynnol wedi cael ei ganfod, a oedd yn arbenigo mewn hen adeiladau, a bod neges e-bost wedi ei anfon at yn gyntaf y Tad Paul Joseph, ac yna i swyddfa'r Esgob, yn gofyn am fynediad. Nid oedd ateb wedi'i dderbyn hyd yma ond cytunwyd i ganiatáu digon o amser ar gyfer ymateb cyn dilyn i fyny. Cytunwyd awdurdodi’r Maer a’r Clerc i ymateb yn briodol.

 

Nododd y Cynghorydd Mark Strong ei fod wedi siarad Saesneg yn y cyfarfod oherwydd ei fod yn credu nad oedd digon o glustffonau cyfieithu. Fodd bynnag, nid oedd hyn yn wir a’r gwir reswm oedd fod yr Esgob wedi gwrthod defnyddio’r clustffonau.

Matters arising from the Minutes:

 

The Clerk confirmed that an independent surveyor had been found, specialising in old buildings, and that an email had been sent to firstly Father Paul Joseph, and then to the Bishop’s office, requesting access.  No reply had been received to date but it was agreed to allow sufficient time for a response before following up. The Mayor and Clerk were given a mandate to respond as appropriate.

 

Cllr Mark Strong noted that he had spoken English at the meeting because he thought there were not enough translation headphones.  However, this was not the case and was in fact due to the Bishop having declined the use of a headset.

 

 

 

106

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 24 Hydref 2016 i gadarnhau cywirdeb:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

Minutes of Full Council held on Monday, 24 October 2016 to confirm accuracy:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 1. 1

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. Roedd Parc Kronberg yn datblygu’n dda

 

 1. Roedd gan Tesco rhai arwyddion dwyieithog

 

 

Matters arising from the Minutes:

 

 1. Kronberg Park: was progressing well

 

 1. 88. Tesco had some bilingual signage.

 

 

 

 

 

 

107

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 7 Tachwedd 2016:

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cofnodion

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 7 November 2016:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 14 Tachwedd 2016:

 

Cywiriad: dylai pwynt 10.11 gael ei newid i 11.11

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cofnodion

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 14 November 2016:

 

Correction: point 10.11 should be changed to 11.11

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 21 Tachwedd 2016:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 21 November 2016:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

Materion yn Codi:

 

 • Blodau: Roedd rhai rhwystrau i gyfranogiad cymunedol ee South Marine o ran disgwyliadau’r Cyngor Sir parthed diogelwch y cyhoedd. Roedd y ffurflenni’n ymddangosodd yn gymhleth. Awgrymodd y Cyng Mererid Boswell y gallai’r Cyngor Tref danysgrifennu’r yswiriant.

 

 • Fair Trade: the event in the Morlan had been a great success

 

Matters Arising:

 

 • Flowers: There were some barriers to community involvement eg South Marine in terms of CCC expectations regarding public safety. The forms also appeared complex. Cllr Mererid Boswell suggested that the Town Council could underwrite the insurance.

 

 • Masnach Deg: bu’r digwyddiad yn y Morlan yn llwyddiant mawr

 

 

110

Ceisiadau Cynllunio: Dim

 

Planning Applications: None

 

 

111

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

 • Cymru yn dilyn Brexit - digwyddiad Dweud eich Dweud Aberystwyth a drefnwyd gan y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig: Gofynnodd y Cynghorydd Mark Strong a oedd y Cyngor wedi cael gwybod am y cyfarfod hwn. Cadarnhaodd y Clerc nad oedd. Roedd y Cyng. Strong wedi mynychu’r digwyddiad ac wedi gwneud ei orau i gyflwyno barn y Cyngor Tref gan gynnwys yr hysbysebu gwael ar gyfer y digwyddiad.

 

 • Bws T1: gofynnodd y Cyng Ceredig Davies pryd fyddai’r amserlen ar gael. Disgwylir i’r gwasanaeth T1C i Gaerdydd ddechrau ar 5.12.2016.  Bydd tocynnau rhatach yn medru cael eu defnyddio ar gyfer y daith i gyd.

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit: 

 

 • Wales Post Brexit – Have your Say Aberystwyth event organised by the Welsh Affairs Select Committee: Cllr Mark Strong asked whether the Council had been informed of this meeting. The Clerk confirmed it had not. Cllr Strong had attended and had done his best to present the Town Council’s views including commenting on the poor notification of the event.

 

 

 • T1 Bus: Cllr Ceredig Davies asked when the timetable would be available. The T1C service to Cardiff is due to commence on 5.12.2016. Concessionary fares will apply for the whole journey.

 

 

 

112

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

Finance – to consider expenditure:

 

It was RESOLVED to accept the expenditure

 

 

 

113

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Ceredig Davies

 • Roedd problemau priffyrdd wedi ymddangos ers agor archfarchnad Tesco a gyda chynnwys pobl yn croesi. Byddai y problemau yma yn cael eu datrys.

 

Cllr Alun Williams

 • Troi’r Goleuadau Nadolig ymlaen: 4.30pm 3.12.2016. Pared llusernau o Sant Mihangel am 4.15pm. Gwybodaeth i stiwardiaid yno am 3.30pm
 • Roedd mynediad i Parc Penglais i’r myfyrwyr yn y llety newydd yn cael ei drafod

 

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Ceredig Davies

 • Highways issues had been highlighted since the opening of the Tesco store and with the introduction of pedestrians crossing. These issues would be resolved.

 

Cllr Alun Williams

 • Christmas light switch on: 4.30pm 3.12.2016. Lantern parade from St Michael’s at 4.15pm. A steward’s briefing there at 3.30pm
 • Access to Parc Penglais for the new student accommodation was being discussed

 

 

114

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

 • Pwyllgor Cysylltiad Rheilffordd yr Amwythig ac Aberystwyth 25.11. 2016 (Cyng Mair Benjamin)

 

Sylwadau:

 

 • Nid oedd Arriva yn hysbysebu hawliau teithwyr i dacsis am ddim pan fydd y trên yn hwyr neu ddim yn rhedeg na ffurflenni iawndal ar gyfer pan oedd y trên dros 30 munud yn hwyr.
 • Diffyg darpariaeth Gymraeg ar y trên

 

 • Cymdeithas Partneriaeth Aberystwyth a Kronberg 11.11.2016 (Cofnodion)

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies:

 

 • Shrewsbury Aberystwyth Rail Liaison Committee 25.11.2016 (Cllr Mair Benjamin)

 

Comments:

 

 • Arriva did not advertise the rights of passengers to free taxis when the train was late or wasn’t running nor the compensation forms for when the train was over 30 minutes late.
 • Lack of Welsh language provision on the train

 

 • Aberystwyth Kronberg People in Partnership Association 11.11.2016 (Cofnodion)

 

 

 

 

 

 

 

 

115

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

 1. 1

Cyngor Sir Ceredigion: Cyngor Tref Aberystwyth i reoli’r defnydd o’r pwynt trydan yn Sgwâr Owain Glyndŵr

Ceredigion County Council:  Aberystwyth Town Council to control usage of the electric point cabinet in Owain Glyndŵr Square.

 

 

 1. 2

Track Attack Race Club: yn gofyn am gefnogaeth i ddigwyddiadau ar draws Cymru.  PENDERFYNWYD gefnogi mewn egwyddor ond dim cyfrannu arian.

 

Track Attack Race Club: asking for support for pan Wales events.  It was RESOLVED to support in principle but not to provide funding.

 

 

 1. 3

Ymgynghoriad ynghylch praesept yr Heddlu 2017-18: cynghorwyr i ymateb yn unigol.

 

2017-18 Police precept consultation: councillors to respond individually.

 

 1. 4

Cyngor Sir Ceredigion: dathliadau Croes Victoria.  Roedd Cyngor Llanbadarn yn cymryd rhan yn hwn.

Ceredigion County Council: Victoria Cross celebrations.  Llanbadarn Council were participating in this.

 

 

 1. 5

Cyngor Sir Ceredigion - 2017 Blwyddyn Chwedlau Cymru: roedd y Cyngor Tref yn cefnogi gweithgaredd Arad Goch.

 

Ceredigion County Council - 2017 Wales Year of Legends: the Town Council was supporting Arad Goch’s activities.

 

 

 1. 6

Dyddiadau cyfarfodydd Rhagfyr:

 • Cynllunio a Rheolaeth Cyffredinol: 6pm 5.12.2016
 • Cyllid: 12.12.2016
 • Cyngor Llawn: 19.12.2016

December meeting dates:

 • Planning and General Management: 6pm 5.12.2016
 • Finance: 12.12.2016
 • Full Council: 19.12.2016

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /  Planning Committee

COFNODION /  MINUTES

5.12.2016

 

 

 

Gweithred

Action

1

 

Yn bresennol:

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)
Cyng. Lucy Huws  

Cyng. Brendan Somers (gadawodd am 6.20pm)

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Steve Davies

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

 

 

Present: 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brendan Somers (left at 6.20pm)

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Steve Davies

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Martin Shewring

Apologies:

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Martin Shewring

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A161043: Arwyddion Tesco

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU’r defnydd o arwyddion sydd wedi eu goleuo o’r tu fewn mewn ardal gadwraethol a disgwylir i’r Gymraeg fod o leiaf yr un mor amlwg a’r Saesneg.

 

A161043: Tesco signage. 

 

The Council OBJECTS to the use of internally illuminated signage in a conservation area and expects the Welsh to be at least as prominent as the English.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.2

A161050: Rhyd y Bont, Penparcau

 

DIM GWRTHWYNEBIAD i’r newidiadau ond mae sylwadau blaenorol y Cyngor yn parhau gyda gwrthwynebiad i’r lleoliad anaddas

 

A161050: Rhyd y Bont, Penparcau

 

NO OBJECTION to the changes but the Council’s previous comments still apply with objection to the unsuitable location

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.3

A161100/1: Clwb Dewi Sant

 

Mae'r Cyngor yn GWRTHWYNEBU oherwydd diffyg storfa ar gyfer gwastraff a dim parcio.

A161100/1: St David’s Club

 

The Council OBJECTS due to lack of storage for waste and no parking.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.4

A161120: Station Chambers, Yr Hen Orsaf

 

Fel y nodwyd eisoes, mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU arwydd sydd wedi’i oleuo o’r tu fewn, yn enwedig ar adeilad sydd wedi ei gofrestru.  Dylai’r arwyddion fod yn ddwyieithog.

 

A161120: Station Chambers, Yr Hen Orsaf

 

As previously stated, the Council OBJECTS to an internally illuminated sign, especially as the Station is a listed building. Signage should be bilingual .

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu:  Dim adroddiad

 

Development Control Committee: No report

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

Dim

None

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol   /  General Management Committee (GM)

 

COFNODION / MINUTES

 

 1. 12.2016

 

 

1

 

Yn bresennol:

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd dros dro)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng Mark Strong

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Steve Davies

 

Yn mynychu:

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Lucy Huws

 

 

Present: 

Cllr. Alun Williams (Acting Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr Mark Strong

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Steve Davies

 

In attendance:

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Jeff Smith

Cllr Lucy Huws

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Brenda Haines

 

 

Apologies:

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr Brendan Somers

Cllr. Wendy Morris

Cllr. Brenda Haines

 

 

 

3

 

Datgan Diddordeb: dim

 

 

Declaration of interest: none

 

4

Cyfeiriadau personol: Roedd y Cyng. Brenda Haines wedi dychwelyd adref ac wedi danfon ei diolch am y blodau hyfryd a ddanfonodd y Cyngor.

Personal references: Cllr. Brenda Haines was now back at home and sent her gratitude for the lovely flowers that Council had sent.

 

 

5

Banciau Poteli – tir y castell:
Roedd Cyngor Sir Ceredigion yn cael problemau yn y lleoliad presennol. Efallai gellid arbrofi gyda lleoliadau eraill cyfagos fel cam ymlaen.

Bottle Banks -  Castle Grounds:

Ceredigion County Council were having problems at the current location. Experimenting with other locations in the vicinity could be a way forward.

 

 

6

Addurniadau Nadolig

 

Roedd y goleuadau wedi cael derbyniad da a diolchwyd i Gweneira a Jeff am eu gwaith. Byddai adolygiad yn cael ei gynnal ym mis Ionawr i nodi gwelliannau a gwaith angenrheidiol a byddai cyfarfod yn cael ei gynnal gydag Asiantaeth y Cefnffyrdd i drafod darpariaeth trydan ar hyd Rhodfa’r Gogledd.

 

Rheolaeth y pwynt trydan yn Sgwâr Owain Glyndwr i’w drafod gyda TME.

Christmas decorations

 

The lights had been well received and Gweneira and Jeff were thanked for their work.  A review would be held in January to identify improvements and necessary works and a meeting would be held with the Trunk Road Agency to discuss electricity provision along North Parade.

 

Town Council management of the new point in Sgwâr Owain Glyndwr to be discussed with TME.

 

 

 

Y Clerc i drefnu’r cyfarfodydd

Clerk to organise meetings

7

Blodau:

Diffiniwyd darpariaeth craidd fel y pamau blodau presennol. Mi fyddai potiau yn cael eu hystyried ar wahan. Cyfarfod gyda Jon Hadlow i’w drefnu.

 

 

 

Flowers:

Core provision was defined as being existing borders. Tubs would be considered separately.  A meeting with Jon Hadlow to be arranged.

 

 

 

Y Clerc i drefnu cyfarfod gyda Jon Hadlow

The Clerk to organise a meeting with Jon Hadlow

 

8

Cynllun Gwaith:

Gohiriwyd

Schedule of Works:

Postponed

 

 

 

9

 

Rhandiroedd:

 

Roedd tenantiaid newydd ar y rhandiroedd gwag ac un plot yn cael ei rannu. Argymhellodd y pwyllgor y byddai costau clirio plot 20 yn cael eu diwallu gan y Cyngor. Mae hyn i'w drafod yn y Pwyllgor Cyllid.

 

Y Clerc i drefnu clirio

 

 

Allotments:

 

There were new tenants on the vacated plots and one plot was being divided. The committee recommended that clearance costs of plot 20 would be met by the Council.  This to be discussed in the Finance Committee.

 

The Clerk to organise clearance

 

 

 

Trefnu clirio’r rhandir

Organise clearance of the plot

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

 1. 1

Biniau cŵn (Cyng Steve Davies): roedd eu hangen rhwng Gwel Afon a Glan yr Afon a rhwng Pen Dinas a Parc Dinas.

 

Roedd bin Felin y Môr wedi ei gymryd i ffwrdd.

 

Dog bins (Cllr Steve Davies): were needed between Gwel Afon and Glan yr Afon and between Pen Dinas and Parc Dinas.

 

Felin y Môr bin had been removed.

 

 

Y Clerc i drefnu cyfarfod safle gyda’r cynghorwyr a chysylltu gyda’r Cyngor Sir

Clerk to organise site visit with Cllrs and contact CCC

 1. 2

Eglwys Santes Gwenfrewi:

 

Grŵp Gorchwyl a Gorffen i gael ei ffurfio i ddatblygu cynllun gweithredu i'w gymeradwyo gan y Cyngor Llawn

 

St Winefride’s:

 

A Task and Finish group to be formed to develop an action plan for approval by Full Council

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau   /  Finance and Establishments Committee

COFNODION / MINUTES

12.12.2016

 

 

 

 

Gweithred / Action

1

 

Yn bresennol:

Cyng Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng Endaf Edwards

Cyng Mererid Boswell

Cyng Alun Williams

Cyng Ceredig Davies

Cyng Mark Strong

 

Yn mynychu

Cyng Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present: 

Cllr Jeff Smith (Chair)

Cllr Endaf Edwards

Cllr Mererid Boswell

Cllr Alun Williams

Cllr Ceredig Davies

Cllr Mark Strong

 

In attendance

Cllr Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng Wendy Morris

Cyng Brendan Somers

Cyng Brenda Haines

Cyng Steve Davies

 

Apologies:

Cllr Wendy Morris

Cllr Brendan Somers

Cllr Brenda Haines

Cllr Steve Davies

 

3

Datgan Buddiannau:  Dim

Declarations of Interest:  None

 

 

4

Cyfeiriadau Personnol: Dim

 

 

Personal References: None

 

 

 

5

Ystyried Cyfrifon (Tachwedd):

 

Edrych ar y côdau cost er sicrhau cywirdeb.

 

Consider Accounts (November):

 

Cost codes to be reviewed to ensure accuracy.

 

 

 

6

TG y swyddfa:

Roedd Gwe Cambrian wedi darparu adroddiad a rhestr o eitemau a chostau. Heblaw darparu gwefan newydd ac ebyst cynghorwyr, ac os yn unol â’r rheoliadau ariannol, dylai'r Clerc a Chadeirydd Cyllid fwrw ymlaen.

 

Office IT: 

Gwe Cambrian had provided a report and list of items and costs.  Other than provision of a new website and councillor emails, and if in accordance with financial regulations, the Clerk and Chair of Finance should proceed.

 

 

7

Blodau:

Roedd y Clerc yn cyfarfod Jon Hadlow i drafod y ddarpariaeth craidd.   Y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol i drafod aelodaeth y Grwp Blodau.

 

 

Flowers:

The Clerk was meeting with Jon Hadlow to discuss costs of core provision.  The General Management Committee to discuss membership of the Flower Group.

 

 

 

Agenda Rheolaeth Cyffredinol

General Management agenda

8

Rhandiroedd:

Y Cyngor i drefnu clirio’r plot a ddaeth yn rhydd yn ddiweddar.

 

Allotments:

The Council to organise clearance of the recently released plot.

 

 

9

Gohebiaeth:

 

Correspondence

 

9.1

Praesept:

Pob aelod i ystyried y gyllideb ddrafft i asesu unrhyw gynnydd posibl yn y praesept. Roedd angen i hyn gael ei wneud erbyn y Cyngor Llawn nesaf oherwydd dyddiad cau 27 Ionawr ar gyfer darparu’r ffigurau.

 

 • CCTV: Dylid gwahodd y Comisiynydd i’r Cyngor Llawn.
 • Siarad gyda Gaynor Toft ynglyn â gweithgaredd economi nôs at y dyfodol

 

Precept:

All members to consider the draft budget to assess any potential increase in the precept.  This needed to be done by the next Full Council due to the 27 January deadline for the figures.

 

 • CCTV: The Commissioner should be invited to Full Council.
 • Speak to Gaynor Toft regarding future night time economy activity

 

Cysylltu gyda:

 • Comisiynydd yr Heddlu
 • Gaynor Toft, Cyngor Sir

 

Contact:

 • Police Commissioner
 • Gaynor Toft CCC

 

 

9.2

Elizabeth Williamson: ynglyn â phortreadau o Maer John Matthews. Y Clerc i gysylltu â Mrs Williamson i gael mwy o fanylion.

Elizabeth Williamson: regarding portraits of Mayor John Matthews.  The Clerk to contact Mrs Williamson to establish details.

 

 

9.3

Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig (Powys): Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn cefnogi ynni cynaladwy

 

Campaign for the Protection of Rural Wales (Powys): Aberystwyth Town Council supports renewable energy

 

 

9.4

Pitney Bowes (adnewyddu): argymhellwyd bod y Cyngor yn dewis yr opsiwn 39 mis.

Pitney Bowes (renewal): it was recommended that the Council opts for the 39 month option.

 

 

9.5

Apêl Cymdeithas Gofal: mae'r Cyngor yn cefnogi'r Gymdeithas eisoes trwy gomisiynu gwasanaethau.

Care Society Appeal: the Council already supports the Society through the commissioning of services.

 

 

9.6

Theatr Felinfach: y broses grant yn berthnasol

Theatr Felinfach: the grant process applies