Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn   /  Full Council

COFNODION / MINUTES

19.12.2016

 

 

 

Gweithred

Action

116

Yn bresennol:

Cyng. Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mererid Boswell

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Kevin Roy Price

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Delyth Davies (cyfieithydd)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

Present: 

Cllr. Brendan Somers (Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mererid Boswell

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Wendy Morris

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Kevin Roy Price

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Delyth Davies (translator)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

 

 

117

Ymddiheuriadau:

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brian Davies

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sarah Bowen

 

 

 

Apologies:

Cllr. Brenda Haines

Cllr Brian Davies

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sarah Bowen

 

 

 

118

Datgan Diddordeb:

 • Ceredig Davies ynglyn â thaliadau.
 • Mark Strong ynglyn â cheisiadau cynllunio

Declaration of interest:

 • Ceredig Davies regarding payments.
 • Mark Strong regarding planning applications.

 

 

119

Cyfeiriadau Personol:

Dymunodd y Cyngor adferiad buan i Glynis Somers a'r Cynghorydd Brenda Haines.

Personal References:

Council wished Glynis Somers and Cllr Brenda Haines a speedy recovery.

 

 

 

120

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Dim adroddiad oherwydd amgylchiadau personol.

 

Mayoral Activity Report:

 

No report due to personal circumstances.

 

 

 

 

 

121

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 28 Tachwedd 2016 i gadarnhau cywirdeb:

 

 1. 1: dylai’r cofnod gynnwys bod yr Esgob wedi gwrthod defnyddio y clustffonau cyfieithu.

 

111: newid TI i T1

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r cywiriadau uchod.

Minutes of Full Council held on Monday, 28 November 2016 to confirm accuracy:

 

 1. 1: the minute should include that the Bishop had declined to use the translation headphones.

 

111: T1 to replace TI

 

It was RESOLVED to accept the minutes with the above amendments.

 

 

122

Materion yn codi o’r Cofnodion: Dim

 

Matters arising from the Minutes: None

 

 

 

 

 

 

123

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 5 Rhagfyr 2016:

 

Cofnod 5.3 Clwb Dewi Sant: Cododd y Cynghorwyr Ceredig Davies a Mark Strong bryderon ynghylch anghywirdeb 'colli adnodd cymunedol' . Roedd y perchennog wedi cadarnhau y byddai'r Clwb yn parhau. Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio a'r Clerc i anfon newid i'r perwyl hwn.

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cofnodion

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 5 December 2016:

 

Minute 5.3 St David’s Club: Cllrs. Ceredig Davies and Mark Strong raised concerns regarding the inaccuracy of the ‘loss of a community resource’.  The owner had confirmed that the Club would continue.  Chair of Planning and Clerk to send amendment to this effect.

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

Danfon y cywiriad at yr Adran Gynllunio

Send the amendment to Planning Dept.

 

 

 

 

 

124

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 5 Rhagfyr 2016:

 

Byddai biniau poteli llai yn cael eu defnyddio ar dir y Castell er mwyn osgoi materion mynediad.

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cofnodion

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 5 December 2016:

 

Smaller bottle bins would be used in the Castle Grounds to avoid access issues.

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 12 Rhagfyr 2016:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 12 December 2016:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

126

Ceisiadau Cynllunio:

 

 • A161125: Anwylfan, 26 Rhes Dinas – cadw decin pren. DIM GWRTHWYNEBIAD
 • A161157: Y Nyth, Rhes Poplys - DIM GWRTHWYNEBIAD heblaw at y defnydd o ffenestri a drysau UPVC mewn ardal gadwriaethol

 

Planning Applications:

 

 • A161125: Anwylfan, 26 Dinas Terrace - retention of timber decking. NO OBJECTION
 • A161157: Y Nyth, Poplar Row - NO OBJECTION except for the use of UPVC windows and doors in a conservation area

 

Danfon ymateb

Send response

127

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

 • Parc Kronberg: Adroddodd y Cyng Mererid Boswell y byddai Cyngor Sir Ceredigion yn rheoli'r broses adeiladu. Cysylltwyd â hwy hefyd ynglŷn ag estyniad i'r brydles. Roedd trip i Hwlffordd i gyfnewid gwybodaeth ar y gweill. Roedd cyswllt hefyd wedi'i wneud gyda Llangefni ynghylch ymchwiliad ar y cyd o'r cwmni Freestyle newydd. Rhoddwyd yr hawl i Gyng. Boswell i ariannu hanner y gost os yn rhesymol. Roedd Gareth Lewis yn cynnig mwy o arbenigedd i Grŵp Llywio Kronberg a roedd cynllun mwy manwl wedi cael ei ddarparu gan Freestyle.

 

 

Diolchwyd i’r Cyng. Mererid Boswell am ei gwaith caled a gwerthfawr.

 

 • Cloddio yn Felin y Môr: Y Cyng Jeff Smith i drafod unrhyw wybodaeth newydd gyda'r Cyng Mair Benjamin

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit: 

 

 • Kronberg Park: Cllr Mererid Boswell reported that Ceredigion County Council would manage the build process. They had also been approached regarding an extension to the lease. A trip to Haverfordwest was planned to exchange information. Contact had also been made with Llangefni regarding a shared investigation of the new Freestyle company.  Cllr Boswell was given a mandate to fund half the cost if reasonable. Gareth Lewis offered more expertise to the Kronberg Steering Group and a more detailed plan had been provided by Freestyle

 

Cllr Mererid Boswell was thanked for her hard and valuable work.

 

 • Felin y Môr excavations: Cllr Jeff Smith to discuss any new information with Cllr Mair Benjamin

 

 

128

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

Finance – to consider expenditure:

 

It was RESOLVED to accept the expenditure

 

 

 

129

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cllr Mark Strong

 • Roedd cyrbau isel a phalmant botymog wedi'i ddarparu ger Llys yr Hen Ysgol
 • Roedd gwaith atgyweirio’r hen Swyddfa’r Sir wedi cychwyn
 • Arriva: cofnodwyd 60 allan o 127 o drenau allan o wasanaeth oherwydd materion fel dail ar y rheiliau. Roedd yn dal i ohebu gydag Arriva – gellid eu gwahodd i’r Pwyllgor Rheoli Cyffredinol o bosib.

 

Gwahoddodd y Cyng Mair Benjamin y cynghorwyr i ddod i gyfarfod mis Ionawr gyda'r pedwar cwmni sy'n gwneud cais am y fasnachfraint.

 

Cyng Ceredig Davies

 • Roedd y Comisiwn Ffiniau yn edrych ar leihau nifer y cynghorau, a byddai'n cyfarfod Cynghorau Tref a Chymuned i edrych ar sut y maent yn adlewyrchu'r cymunedau maent yn eu cynrychioli.
 • Mae'r Cyngor Sir wedi dangos arfer da wrth drafod gyda'r Cyngor Tref ynglŷn â'r banc poteli y Castell. Dylid anfon llythyr o ddiolch. Ar y llaw arall roedd y gysgodfa wedi eu cymryd i ffwrdd o Sgwâr Glyndwr heb rybudd.
 • Roedd Tesco yn siarad â'r datblygwyr ynghylch materion llygredd golau

 

 

Cllr Alun Williams

 • Roedd y Cyng Williams yn mynychu bwrdd rhanbarthol ynghylch ad-drefnu llywodraeth leol. Pwysleisiodd bwysigrwydd Canolbarth Cymru i Gymru gyfan.
 • Dylai'r Cyngor fanteisio ar y cyfle i ofyn cwestiynau i'r cwmnïau sy’n cystadlu am fasnachfraint Arriva.

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Mark Strong

 • Dropped kerbs and tactile paving had been provided near Llys yr Hen Ysgol
 • Repair work to the old County Offices had commenced
 • Arriva: 60 out of 127 trains were recorded as being out of service due to issues such as leaves on the line. He was still corresponding with Arriva who could perhaps be invited to the General Management Committee. 

 

Cllr Mair Benjamin invited councillors to attend the early January meeting in Welshpool with the four companies applying for the franchise.

 

Cllr Ceredig Davies

 • The Boundary Commission was looking at reducing the number of councils, and would be meeting Town and Community Councils to look at how they reflect the communities they represent.
 • The County Council had shown good practice in negotiating with the Town Council regarding the bottle bank in the Castle Grounds. They should be sent a letter of thanks. In contrast the shelter had been taken away from Glyndwr Square without notice.
 • Tesco were talking to the developers regarding light pollution issues

 

 

Cllr Alun Williams

 • Cllr Williams attended a regional board regarding local government reconfiguration. He stressed the importance of Mid Wales to the whole of Wales.
 • Council should take advantage of the opportunity to ask questions of the companies competing for the Arriva franchise

 

 

130

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:  Dim

 

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies: None

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

131.1

Dyddiadau Cyfarfod 2017: Dylid adolygu dyddiadau Mai oherwydd yr etholiad

Meeting dates 2017: May dates to be reviewed due to election

 

 

131.2

Clwb Pêl Droed:  roedd y clwb yn edrych ar y llygredd golau ac yn bwriadu defnyddio golau gwannach ar gyfer gêmau plant.

Football Club: the club was looking at ways of addressing the light pollution and intended using dimmed lighting for children’s matches

 

 

131.3

Ymgynghoriad enw newydd y Cynulliad: PENDERFYNWYD yn unfrydol mai Y Senedd dylai’r enw newydd fod gan ei fod eisoes yn cael ei ddefnyddio ac y byddai yr un fath â’r gwledydd eraill.

 

Consultation – new name for the Assembly: it was unanimously RESOLVED that the new name should be Y Senedd as it was already in use and was in keeping with the other countries.

Danfon ymateb

Send response

131.4

Yr Esgob Tom Burns:  roedd wedi danfon llythyr yn beirniadu rheolaeth y Cyngor o’r cyfarfod arbennig ac yn gwadu ei addewid i ganiatáu arolwg. Teimlai'r Aelodau yn gryf fod ei lythyr yn amharchus, yn sarhaus, yn anghywir ac o bosibl yn enllibus. PENDERFYNWYD y byddai ymateb manwl yn cael ei ddanfon yn ymdrin â'r holl bwyntiau a wnaed, tra hefyd yn mynd ar drywydd llwybrau eraill i ddiogelu'r Eglwys.

Bishop Tom Burns: he had sent a letter criticising the Council’s management of the extraordinary meeting and denying his promise to allow a survey.  Members felt strongly that his letter was disrespectful, insulting, inaccurate and possibly libellous.  It was RESOLVED that a detailed response would be sent dealing with all the points made, whilst also pursuing other avenues to safeguard the Church.

 

 

131.5

Ann Uruska: llythyr yn diolch i’r Cyngor Tref am ei broffesiynoldeb; yn ymddiheurio am y cyhuddiadau yn erbyn y Cyngor sydd wedi ymddangos yn y wasg ac yn mynegi siom at dro pedol yr Esgob o ran ei addewid.

 

Ann Uruska: A thank you letter to the Town Council for its professional management of the extraordinary meeting; apologizing for the accusations against the Council that have appeared in the press and expressing disappointment at the Bishop's U-turn regarding his promise.

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol   /  General Management Committee (GM)

 

 1. 1.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brian Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Martin Shewring

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mererid Boswell

Cyng. Ceredig Davies

John Morgan a Roger Fisher -  Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion

Gari Jones – Cyngor Sir

 

 

Present: 

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Brian Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Martin Shewring

 

In attendance:

 

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mererid Boswell

Cllr. Ceredig Davies

John Morgan & Roger Fisher -  Ceredigion Local Access Forum

Gari Jones - CCC

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Steve Davies

 

Apologies:

 

Cllr Wendy Morris

Cllr. Steve Davies

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Mae’r Cyng. Alun Williams yn aelod o Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion

 

Declaration of interest:

 

Cllr Alun Williams is a member of the Ceredigion Local Access Forum

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Croesawyd y Cyng. Brenda Haines yn ôl ac estynwyd dymuniadau penblwydd i’r Clerc

 

Personal references:

 

Cllr Brenda Haines was welcomed back and birthday wishes extended to the Clerk.

 

 

5

Cyflwyniadau

Presentations

 

 

5.1

Croeso i Gerddwyr:

 

Roedd John Morgan, a Roger Fisher, Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion, am i’r Cyngor Tref arwain ar gael dynodiad Croeso i Gerddwyr i Aberystwyth.

 

Byddent yn darparu dogfen er mwyn galluogi’r Cyngor i ystyried ymhellach.

 

Byddai’r Pwyllgor yn CYNNIG i’r Cyngor Llawn bod grwp yn cael ei sefydlu.

Walkers are Welcome:

 

John Morgan and Roger Fisher, Ceredigion Local Access Forum wanted the Town Council to lead on achieving a Walkers are Welcome designation for Aberystwyth. 

 

They would provide a paper to enable the Council to consider further. 

 

The Committee would RECOMMEND to Full Council that a group be set up.

 

 

5.2

Cais Teithio Byw 2017-18:  

 

Yn ogystal â nodi gwelliannau i’r llwybr beicio ym Mhenparcau, gofynnodd Gari Jones, Cyngor Sir, am arian cyfatebol i gefnogi cais i Lywodraeth Cymru ar gyfer gwelliannau i'r llwybr beicio sy'n rhedeg rhwng groesfan Starling Cloud a'r fynedfa i faes parcio Maesyrafon. Byddai 10% o arian cyfatebol yn cryfhau y cais.

 

Byddai hyn yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Cyllid.

Active Travel Bid 2017-18:

 

In addition to noting improvements to the cycleway in Penparcau, Gari Jones CCC requested match funding in support of a bid to WG to make improvements to the cyclepath running between the Starling Cloud crossing and the entrance to Maesyrafon car park. The bid would be strengthened by 10% matchfunding.

 

This would be referred to the Finance Committee.

 

 

 

Eitem agenda Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda Item

6

Lleoli Swyddfa Awdurdod Cyllid Cymru yn Aberystwyth:

 

ARGYMHELLWYD y dylid gadael gwahodd Mark Drakeford i Aberystwyth i Elin Jones AC. Y Cyng Mererid Boswell i gysylltu gydag Elin.

Locating the Finance Authority Wales Office in Aberystwyth:

 

It was RECOMMENDED that inviting Mark Drakeford to Aberystwyth should be left to Elin Jones AM. Cllr Mererid Boswell to liaise with Elin.

 

 

7

Arwyddion Stryd uniaith Saesneg:

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r hen arwyddion, uniaith, yn Ffordd y Gogledd, Ffynnon Haearn a’r Porth Bach gael eu archwilio ar gyfer diogelwch, a naill ai rhoi arwyddion dwyieithog yn eu lle neu arwyddion Cymraeg uwchben. Dylid rhoi’r hen arwyddion yn Amgueddfa Ceredigion.

English only Street Signage:

 

It was RECOMMENDED that the old, monolingual signs in North Road, Chalybeate and Eastgate Streets should be checked for safety, and either replaced with bilingual signage or a Welsh sign placed above.  The old signage should be placed in Ceredigion Museum.

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir.

Contact CCC

8

Blodau 2017:

 

Roedd y Pwyllgor Cyllid wedi clustnodi £30,000 ond roedd amcangyfrif Jon Hadlow yn dod i dros £38,000.

 

Oherwydd y diffyg amser ar gyfer y plannu eleni, ARGYMHELLWYD y dylid roi’r cyfrifoldeb am gynllunio y plannu iddo am mai ef oedd yr arbenigwr, ond y dylai leihau'r gwariant i'r £30,000 a gytunwyd.

 

Gwnaeth y Cyng. Mark Strong ymatal rhag pleidleisio.

Flowers 2017:

 

Finance Committee had allocated £30,000 but Jon Hadlow’s estimate came to over £38,000. 

 

Due to the lack of time for this year’s planting, it was RECOMMENDED that he, as the expert, should be given responsibility for the planting design, but that he should reduce the spend to the agreed £30,000.

 

Cllr Mark Strong abstained.

 

 

Cysylltu gyda Jon Hadlow

Contact Jon Hadlow

9

Cynllun Gwaith:

 

Schedule of Works:

 

 

 

9.1

Sedd - Neuadd Goffa: i’w atgyweirio cyn gynted â phosib.

 

Roedd angen atgyweirio’r meinciau yn Nhrefechan (x2), Maesyrafon (x3) a Riverside Terrace (x4) hefyd.

Bench – Neuadd Goffa:  to be repaired as soon as possible.

 

Benches in Trefechan (x2), Maesyrafon (x3) and Riverside Terrace (x4) also needed repairs.

 

Cysylltu gyda Jon Hadlow

Contact Jon Hadlow

9.2

Lle chwarae – Penparcau: roedd Jon Hadlow wedi datrys y gwyn.

 

Play area – Penparcau: Jon Hadlow had resolved the complaint.

 

 

9.3

Murysgribliadau – Penparcau: roedd y Cyng. Steve Davies yn edrych ar y mater.

Graffiti – Penparcau: Cllr Steve Davies was addressing this issue.

 

 

9.4

Lladd gwair – Caeffynnon: trafodwyd eisoes o dan eitem agenda 5.2

Grass cutting – Caeffynnon: already discussed under agenda item 5.2

 

 

10

 

Ymgynghoriadau

Consultations

 

10.1

Arolwg Trosedd ac Anrhefn Ceredigion

Ceredigion Crime and Disorder Assessment

 

Danfon ymlaen at Gynghorwyr

Forward to Councillors

 

10.2

Amcanion Llesiant Cyngor Sir Ceredigion 2017-18

 

Ceredigion County Council’s Wellbeing Objectives 2017-18:

 

Danfon ymlaen at Gynghorwyr

Forward to Councillors

 

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

11.1

Biniau yn Felin y Môr: am nad oedd Cynghorwyr y ward yn hapus gydag ymateb y Cyngor Sir dylent siarad â'r Cynghorydd Sir dros y ward honno.

Bins at Felin y Môr: as ward Councillors were unhappy with CCC’s response they should talk to the County Councillor for that ward.

 

 

11.2

Portreadau rhoddedig: Dylid cyfeirio trafod y costau cludiant at y Pwyllgor Cyllid

Portraits donation:  discussion regarding the costs of transportation should be referred to Finance

Eitem agenda Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda Item

11.3

Parcio Clinig Ffordd y Gogledd: O ystyried ymateb y Cyngor Sir, cytunwyd y dylai Hywel Dda egluro sut y maent yn defnyddio eu mannau parcio am ddim a ddyrannwyd.

 

North Road Clinic parking: in view of CCC’s response, it was agreed that Hywel Dda should clarify how they use their allocated free parking spaces.

 

Ysgrifennu at Hywel Dda

Write to Hywel Dda

11.4

Etholiad 2017: Roedd Mark Drakeford AC wedi anfon deunyddiau cyhoeddusrwydd a chytunwyd y dylid eu rhoi ar y wefan ac yn yr hysbysfwrdd.

2017 Election: Mark Drakeford AM had sent publicity materials and it was agreed that these should be placed on the website and in the notice board.

 

Hysbysebu ar y wefan ac yn yr hysbysfwrdd/

Publicise on the website and notice board.

11.5

Is-adran Môr a Physgodfeydd y Cynulliad: Ymgynghoriad ar wahardd microbeads mewn colur ac ati.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cefnogi gwaharddiad.

WG Marine & Fisheries Division: Consultation on a ban on microbeads in cosmetics etc.

 

It was RECOMMENDED that the Council supports a ban.

Ymateb i’r ymgynghoriad

Respond to the consultation

11.6

Diffyg Cysylltedd gwasanaethau bysiau T2 / T1: Y Cyng Mererid Boswell i ymateb.

Lack of Connectivity of T2/T1 bus services: Cllr Mererid Boswell to respond.

 

 

11.7

Goleuadau Clwb Pêl-droed: roedd y Clwb yn delio gyda’r llygredd golau.

Football Club Lights: the light pollution was being addressed by the Club.

 

 

11.8

Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Lleol Arolwg Etholiadol Cymru: Byddai'r Cyng Brendan Somers yn cynrychioli’r Cyngor yn y cyfarfod ar 2017/01/25

Local Democracy and Boundary Commission for Wales Electoral Review:  Cllr Brendan Somers would represent the Council at the meeting on 25.1.2017.

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau   /  Finance and Establishments Committee

COFNODION / MINUTES

23.1.2017

 

 

 

 

Gweithred / Action

1

 

Yn bresennol:

Cyng Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng Endaf Edwards

Cyng Mererid Boswell

Cyng Alun Williams

Cyng Ceredig Davies

Cyng Wendy Morris

Cyng Brendan Somers

Cyng Brenda Haines

Cyng Aled Davies

 

Yn mynychu

Cyng Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present: 

Cllr Jeff Smith (Chair)

Cllr Endaf Edwards

Cllr Mererid Boswell

Cllr Alun Williams

Cllr Ceredig Davies

Cllr Wendy Morris

Cllr Brendan Somers

Cllr Brenda Haines

Cllr Aled Davies

 

In attendance

Cllr Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng Mark Strong

Cyng Steve Davies

 

Apologies:

Cllr Mark Strong

Cllr Steve Davies

 

3

Datgan Buddiannau:  

 

Cyng Alun Williams ynglyn ag eitem Agenda 9.

 

Declarations of Interest:  

 

Cllr Alun Williams regarding Agenda Item 9.

 

 

4

Cyfeiriadau Personnol: Dim

 

 

Personal References: None

 

 

 

5

Ystyried Cyfrifon (Rhagfyr):

 

Edrych ar y côdau cost er sicrhau cywirdeb (roedd costau Cinio Nadolig yr Henoed wedi cael eu rhoi yn y lle anghywir).

 

 

Hefyd roedd rhai sieciau heb gael eu newid – dylid cysylltu gyda’r taledigion.

Consider Accounts (December):

 

Cost codes to be reviewed to ensure accuracy (the costs for the Senior Citizen’s Christmas Lunch had been incorrectly allocated)

 

Also a few cheques had not been cashed – payees should be contacted.

 

Adolygu’r Côdau Cost

Review Cost Codes

 

 

 

 

Cysylltu gyda thaledigion

Contact payees

6

Cymorth i’r Swyddfa:

 

Papur i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Staffio yn egluro’r angen a’r dyletswyddau er mwyn ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cyllid nesaf.

 

 

Dylid hefyd edrych ar y cyfnod perdah o ran gwneud penderfyniadau.

Office support:

 

A paper to be presented to the Staffing Committee explaining need and duties to be brought back to the next Finance Committee.

 

Election perdah details should also be checked in terms of decision making.

 

Cyflwyno papur i’r Pwyllgor Staffio

Present paper to Staffing Panel

7

Portreadau John Matthews, Maer 1868-1870:

 

Cytunwyd y dylid talu’r costau cludiant o £50

 

Portraits of John Matthews, Mayor 1868-1870.:

 

It was agreed to pay the transportation costs of £50

 

 

8

Cadwyn y Maer

 

Cadarnhawyd yr atgyweiriadau i'r gadwyn. Dylid ychwanegu enwau y cyn Feiri at y gadwyn.

Mayoral Chain:

 

Repairs to the chain were ratified. Past Mayor’s names should be added to the chain.

 

 

9

Cais Teithio Byw 2017-18

 

 

Mae'r Pwyllgor Cyllid yn argymell bod y Cyngor yn cynnig

£12000 mewn arian cyfatebol.

Active Travel Bid 2017-18:

 

The Finance Committee RECOMMENDS the Council offers £12000 in matchfunding.

 

 

10

Cyllideb 2017 -18

 

 • Siarad gyda Gaynor Toft ynglyn ag adroddiad ar weithgaredd economi nôs
 • Edrych ar opsiynau storio ar gyfer y goleuadau Nadolig er mwyn arbed arian
 • Cyllid Gorsaf Heddlu Penparcau yn amodol ar oriau agor. Cynghorwyr lleol i ymchwilio.
 • Menter Aberystwyth i egluro’r angen am gynnydd
 • Costau teithio Aelod gael ei gynyddu i 35c y filltir o fis Ebrill 2017
 • Dylai'r arian dros ben a grëwyd gan y gyllideb newydd gael ei gadw wrth gefn a'i ddefnyddio fel arian refeniw.

 

Yn dilyn trafodaeth fanwl, CYTUNWYD y Gyllideb ar gyfer 2017-18.

 

Pleidleisiodd y Cyng Aled Davies yn erbyn y gyllideb.

Budget 2017-18

 

 • Speak to Gaynor Toft regarding a report on night time economy activity.
 • Investigate Storage options for the Christmas lights to save money
 • Penparcau Police Station funding subject to opening hours. Local councillors to investigate.
 • Menter Aberystwyth to explain need for increase
 • Member travel expenses to be increased to 35p per mile from April 2017
 • The surplus created by the new budget should be kept in reserve and used as revenue funding.

 

 

Following detailed discussion the 2017-18 Budget was AGREED.

 

Cllr Aled Davies voted against the budget

 

 

Cysylltu gyda Gaynor Toft, Cyngor Sir

Contact Gaynor Toft CCC

 

Cynghorwyr Penparcau I ymchwilio oriau agor yr orsaf

Penparcau Cllrs to investigate station opening hours

 

11

Praesept 2017-18

 

CYTUNWYD godiad o 1%. Pleidleisiodd y Cyng Aled Davies yn erbyn

Precept 2017-18

 

A 1% increase was AGREED.   Cllr Aled Davies voted against.

 

 

12

Gohebiaeth:

 

Correspondence

 

12.1

Croeso Cymru – grantiau

 

CYTUNWYD y byddai'r Clerc yn ymchwilio i'r posibilrwydd o gyflwyno grant cydweithredol.

Visit Wales - tourism grants:

 

It was AGREED that the Clerk would investigate the possibility of a collaborative grant submission.

 

Clerc i asesu diddordeb gan bartneriaid

Clerk to investigate partner interest

12.2

Swm priodol o dan Adran 137(4)(A) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. Gwariant Adran 137: y Terfyn ar Gyfer 2017-18.

Y swm yw £7.57

Appropriate Sum under Section 137(4)(A) of the Local Government Act 1972. Section 137 Expenditure: Limit for 2017-18.    The sum is £7.57

 

 

12.3

Cronfa Bensiwn Dyfed: ynglyn ag ymarfer diwedd y flwyddyn a gofynion statudol: darparu gwybodaeth am aelodau newydd, a’r rhai sydd wedi gadael, hyd at 31 Mawrth 2017

 

Dyfed Pension Fund: regarding year end exercise and statutory requirements: supply of details of new entrants, and those who have left, up to 31 March 2017

 

12.4

BT: yn ymwneud ag arwyddo cytundeb newydd. Dylid ymchwilio i safiadau posib

BT: regarding signing a new contract. Investigate any possible discounts

 

Cysylltu gyda BT

Contact BT