Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn   /  Full Council

COFNODION / MINUTES

27.2.2017

 

149

Yn bresennol:

Cyng. Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mererid Boswell

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brian Davies

Cyng. Aled Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Alun Williams

Cyng. Kevin Price

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Delyth Davies (cyfieithydd)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

Present: 

Cllr. Brendan Somers (Chair)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mererid Boswell

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brenda Haines

Cllr Brian Davies

Cllr. Aled Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Alun Williams

Cllr. Kevin Price

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Delyth Davies (translator)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

 

150

Ymddiheuriadau:

Cyng. Sarah Bowen

Cyng. Steve Davies

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Mark Strong

 

Apologies:

Cllr. Sarah Bowen

Cllr. Steve Davies

Cllr. Wendy Morris

Cllr. Mark Strong

 

 

151

Datgan Diddordeb:  Dim

 

Declaration of interest:  None

 

152

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Cydymdeimlwyd gyda’r Cyng Mark Strong ar farwolaeth ei Dad yng nghyfraith
 • Llongyfarchwyd Arad Goch ar dderbyn gwobr am y Cynhyrchiad Gorau mewn unrhyw iaith ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru yng Nghaerdydd.

 

 • Mynychodd Yau Pu, myfyriwr o Tsieina yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Aberystwyth, y cyfarfod i gyflwyno sgrôl gan ei Chyngor hi yn Tsieina, i Gyngor y Dref. Fe gyflwynwyd tarian a bathodyn y Cyngor Tref iddi hi.

Personal References:

 

 • Sympathy was extended to Cllr Mark Strong on the death of his Father in law.
 • Congratulations were extended to Arad Goch on being awarded Best Production in any language for young audiences in the Wales Theatre Awards in Caerdydd.

 

 

 • Yau Pu, a student from China at the Aberystwyth International Politics Department attended the meeting to present a scroll from her Council to the Town Council. She was presented with a Town Council shield and badge.

 

 

 

153

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:  Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

 

Mayoral Activity Report:   A verbal report was given.

 

 

 

 

 

 

 

154

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 30 Ionawr 2017 i gadarnhau cywirdeb:

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cofnodion gyda chywiriadau sillafu (perduh a David Davis).

Minutes of Full Council held on Monday, 30 January 2017 to confirm accuracy:

 

It was RESOLVED to accept the minutes with two spelling corrections (perduh and David Davis).

 

 

155

Materion yn codi o’r Cofnodion:

Matters arising from the Minutes:

 

 

155.1

 1. 1 Portreadau John Matthews, Maer 1868-1870: Roeddent wedi cael niwed wrth eu cludo ac felly PENDERFYNWYD dalu am eu hatgyweirio.

 

 1. 1 Portraits of John Matthews, Mayor 1868-1870: They had been damaged in transit and it was RESOLVED to pay for restoration.

 

 

155.2

 1. 3 Arolwg Cynghorau Tref a Chymuned LlC:

Dyddiad cau 30 Mawrth 2017: PENDERFYNWYD dderbyn yr ymateb drafft a gylchredwyd

 

 1. 3 Town and Community Council Survey WG: Deadline 30 March 2017: it was RESOLVED to approve the draft response that was circulated.

 

Anfon yr ymateb at LlC

Send response to WG

155.3

143: Blodau: Gofynnodd y Cyng Mair Benjamin a fyddai'r Cyngor yn talu am blanhigion ar gyfer tybiau’r orsaf. Dylai'r mater gael ei godi yn y Pwyllgor Cyllid.

143: Flowers: Cllr Mair Benjamin asked whether the Council would be paying for plants for the station planters. The issue should be raised in the Finance Committee.

 

 

155.4

 1. 1: Clwb Pêl Droed: Adroddodd y Cyng Mair Benjamin fod y Clwb Pêl-droed yn cael ei ddefnyddio gan glybiau ifanc a'u bod yn cymryd camau i leihau'r llygredd golau.
 2. 1: Football Club: Cllr Mair Benjamin reported that the Football Club was used by young clubs and that they were taking steps to minimise the light pollution.

 

 

 

 

 

 

156

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio -  6 Chwefror 2017: 

 

Roedd y Cyng Brenda Haines wedi'u cynnwys o dan ymddiheuriadau ond nid oedd yn aelod o'r Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cofnodion gydag enw 'Cyng Haines wedi ei ddiddymu.

Minutes of the Planning Committee – 6 February 2017:

 

Cllr Brenda Haines had been included under apologies but was not a member of the Committee.

 

It was RESOLVED to accept the minutes with Cllr Haines’ name removed.

 

 

 

 

Materion yn codi:

 

Item 7.3: Eglwys Gwenfrewi:  Roedd ymateb wedi ei dderbyn oddi wrth adran Rheoli Adeiladu Ceredigion yn dweud nad oeddent yn ystyried yr eglwys yn berygl i'r cyhoedd ac felly nid oedd angen gwneud cais am fynediad. Teimlai'r Cynghorwyr bod yr eglwys yn cynrychioli rhan bwysig o dreftadaeth y dref ac roedd pryderon gwirioneddol ynglŷn â lles y llu o arteffactau gwerthfawr. O gymharu, roedd yr eglwys ym Mhenparcau yn edrych mewn cyflwr gwael iawn.

 

Eitem 7.4: Fframwaith Datblygu Cenedlaethol: Cytunodd y Cynghorwyr gyda'r pwyntiau a nodwyd gan y Cyng Jeff Smith. Roeddent hefyd yn teimlo bod yna adeiladu anaddas ar y gorlifdir yn Aberystwyth ac y byddai datblygu pentrefi yn helpu i warchod yr iaith Gymraeg. Nodwyd bod y rhan fwyaf o Gynghorwyr Sir yn rhwystredig gan y CDLl (roedd pwyllgor gwaith wedi cael ei sefydlu i edrych ar newidiadau posib) a bod newid statws y cefnffordd yn nwylo Llywodraeth Cymru.

Matters arising:

 

Item 7.3: St Winefride’s: A response had been received from Ceredigion’s Building Control section saying that in their view as the church was not deemed a danger to the public there was no need to request entry. Councillors felt the church represented an important part of the town’s heritage and there were real concerns regarding the wellbeing of the many valuable artefacts.  In comparison the church in Penparcau looked in a very poor state of repair.

 

Item 7.4: National Development Framework: Councillors agreed with the points noted by Cllr Jeff Smith. It was also felt that there was inappropriate building on the floodplain within Aberystwyth and that developing villages would help preserve the Welsh language.  It was noted that most County Councillors were frustrated by the LDP (a working group had been set up to look at possible changes) and that the de-trunking was in the hands of WG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfon sylwadau at LlC

Submit responses to WG

 

 

 

 

157

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 13 Chwefror 2017:

 

PENDERFYNWYD dderbyn y cofnodion

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 13 February 2017:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 20 Chwefror 2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 20 February 2017:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

Materion yn Codi ac

argymhellion y Pwyllgor Cyllid:

 

Matters Arising and

Finance Committee recommendations:

 

 

158.1

 1. Staffio: Angen rhagor o fanylion i lywio trafodaeth. Pwyllgor Staffio i gyfarfod.
 2. Staffing: More details needed to inform discussion. Staffing Committee to meet.
 

Trefnu cyfarfod Pwyllgor Staffio

Organise Staffing Committee meeting

 

158.2

 1. Cynllun Gwaith: dosbarthwyd gopi terfynol
 2. Schedule of Works: final copy distributed

 

 

158.3

 1. 2 Cronfa Cynllun Chwarae: roedd dau gais wedi cael ei baratoi ar gyfer Plascrug a Phenparcau
 2. 2 Play Action Plan funding: two bids had been prepared for Plascrug and Penparcau

 

 

158.4

 1. 4 Rhannu swyddfa: manylion i’w trafod gan y Pwyllgor Cyllid

 

 1. 4 Office share: detail to be considered by Finance Committee

Eitem Agenda Cyllid

Finance Agenda Item

158.5

10 Aelodaeth Un Llais Cymru: yn dilyn trafodaeth PENDERFYNWYD adnewyddu’r aelodaeth

10 One Voice Wales membership:  following discussion it was RESOLVED to renew the membership

 

 

158.6

Arwyddion baw cŵn: dylid edrych yn ôl ar y cofnodion I weld pa benderfyniad a wnaethpwyd ynglyn â chysylltu gydag ysgolion

Dog fouling signage: past minutes should be checked to see what resolution was passed regarding involving schools

Edrych ar y cofnodion

Check minutes

159

Ceisiadau Cynllunio: Dim

 

Planning Applications: None

 

 

160

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

 • Croeso i Gerddwyr: nid oedd papur wedi cael ei dderbyn eto

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit: 

 

 • Walkers are Welcome: a paper had not yet been received

 

 

161

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure:

 

It was RESOLVED to accept the expenditure

 

162

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Alun Williams:
 • Mannau tyfu Plascrug: cyfarfod safle wedi ei gynnal a chytunwyd y gwaith
 • Cyfarfod Treftadaeth y Loteri yr Hen Goleg: presenoldeb da a chadarnhaol. Disgwylir ymateb ym mis Ebrill.
 • Casglu Sbwriel: nifer o drolïau wedi cael eu codi yng nghefn Morrisons ac ar hyd y Rheidol
 • Brecwast Masnach Deg yn y Llyfrgell Genedlaethol 3 Mawrth
 • Pared Gŵyl Dewi: Dydd Sadwrn 4 Mawrth
 • Awdurdodau Di-niwclear yn cyfarfod yng Nghanolfan Rheidol 10 Mawrth
 • Awr Ddaear: 25 Mawrth
 • Ymgynghoriad Gwasanaethau rheilffyrdd: Gwesty'r Marine 3 Ebrill

 

 1. Ceredig Davies:
 • sesiynau codi sbwriel: diolchodd i’r gwirfoddolwyr am eu gwaith ond nododd bod y nifer o drolïau wedi cynyddu ers i Morrisons ddiddymu'r mecanwaith bunt. PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn ysgrifennu at yr archfarchnadoedd i dynnu sylw at y mater hwn.
 • Reidiau plant ar y prom: yr oedd eisiau asesu barn y Cyngor Tref. Safiad y Cyngor Sir oedd i'w ganiatáu am gyfnod cyfyngedig. Mynegwyd amryw o safbwyntiau ynghylch sŵn a thagfeydd, ond yn gyffredinol roedd cynghorwyr o blaid darparu reidiau ar raddfa fach am gyfnod cyfyngedig.

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Alun Williams:
 • Plascrug growing spaces: a site meeting had been held and works agreed
 • Old College Heritage Lottery meeting: well attended and positive. Notification expected in April.
 • Litter pick: several trolleys picked up at the back of Morrisons and along the Rheidol
 • Fair Trade Breakfast at the National Library 3 March
 • Pared Gŵyl Dewi: Saturday 4 March
 • Nuclear Free Authorities meeting in Canolfan Rheidol 10 March
 • Earth Hour: 25 March
 • Rail services consultation: Marine Hotel 3 April

 

 

 

 1. Ceredig Davies:
 • Litter picks: he thanked volunteers for their work but noted that the number of trolleys had increased since Morrisons had removed the pound mechanism. It was RESOLVED that the Council write to the supermarkets to highlight this issue.
 • Children’s rides on the prom: he wanted to assess the Town Council’s views. CCC’s stance was to allow it for a limited period. Various views were expressed regarding noise and congestion, but in general councillors were in favour of providing small scale rides for a limited period.

 

 

 

163

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

 • Un Llais Cymru: Cyfarfod 15.2.2017 Llandrindod (Cyng. Mair Benjamin)

 

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:

 

 • One Voice Wales: Meeting 15.2.2017 Llandrindod Wells (Cllr. Mair Benjamin)

 

 

 

 

 

 

 

164

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

164.1

Rhaglen Trawsffurfio Hywel Dda: PENDERFYNWYD eu gwahodd i siarad gyda’r Cyngor Llawn.

 

Hywel Dda Transformation Programme: It was RESOLVED to invite them to speak to Full Council.

 

164.2

Cynhadledd LHDT - cais am siaradwr: Cytunodd y Cyng Talat Chaudhri i siarad yn y gynhadledd.

LGBT Conference – request for a speaker:  Cllr Talat Chaudhri agreed to speak at the conference.

 

 

164.3

Cymru'n Cofio: mae’r Cyngor yn cefnogi digwyddiadau eraill yn hytrach na threfnu rhai ei hunan

Wales Remembers: the Council supports other events as opposed to organising its own.

 

 

164.4

Santes Gwenfrewi: llythyr o gŵyn ynghylch y Cyfarfod Arbennig. Nododd Cynghorwyr fod y feirniadaeth yn y llythyr yn ddi-sail a mynegwyd safbwyntiau cryf ynghylch cylchdro yr Esgob ar yr arolwg annibynnol. Nodwyd hefyd cyflwr gwael eglwys Penparcau, hoff ddewis yr Esgobaeth. Gall y Cyngor ond lobïo.

St Winefride’s: a letter of complaint regarding the Extraordinary meeting. Councillors noted that the criticism in the letter was unfounded and expressed strong views regarding the Bishop’s U turn on the independent survey. The poor condition of the Penparcau church, the Diocese’s preferred option, was also noted.  The Council can only lobby.

 

 

164.5

Llywodraethwr Ysgol Plascrug: dylid gohirio enwebu Llywodraethwr Awdurdod Llai tan ar ôl yr etholiad.

Plascrug School Governor: the nomination of a Minor Authority Governor would be delayed until after the election.

 

 

164.6

Efeillio Kronberg: cais am i'r Cyngor gynnal Maer Kronberg ar gyfer y dathliadau pen-blwydd yn Aberystwyth.

PENDERFYNWYD dalu am gynnal y Maer ond i’r Pwyllgor Gefeillio wneud y trefniadau angenrheidiol.

Kronberg Twinning: a request for the Council to host the Mayor of Kronberg for the anniversary celebrations in Aberystwyth.

It was RESOLVED to pay for hosting the Mayor but the Twinning Committee to make the necessary arrangements.

 

 

 

164.7

Parêd Gwyl Dewi: gwahoddwyd y cynghorwyr i ymuno â'r Maer a gwisgo eu gynau ar gyfer yr orymdaith

Parêd Gwyl Dewi: councillors were invited to join the Mayor and wear their robes for the parade

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

6.2.2017

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

 

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)
Cyng. Lucy Huws  

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present: 

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

 

Cllr. Mair Benjamin

 

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A170031Unit 5 Parc Masnach Rheidol

 

Arddangos hysbysebion

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A A170031Unit 5 Rheidol Retail Park

 

Display of advertisements

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.2

A170074: Llety Tirion, Coedlan y Parc

 

Newid defnydd yr annedd bresennol yn Ganolfan Iechyd Ceiropracteg D1

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Croesawir y datblygiad ond fe ddylai’r arwyddion fod yn ddwyieithog

A170074: Llety Tirion, Park Avenue

 

Change of use of existing dwelling into Chiropractic Health Centre D1

 

NO OBJECTION. The development is welcome but signage should be bilingual.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.3

A170079: Adeilad Cledwyn, Prifysgol Aberystwyth

 

Gosod ysgol fynediad sefydlog newydd, system llinell bywyd llorweddol, uwchraddio y to fflat a ffenestri to newydd a cwt mynediad

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A170079: Cledwyn Building, Aberystwyth University

 

Installation of new fixed access ladder, horizontal lifeline system, upgrading covering to flat roof and new roof lights and access hutch.

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.4

A17008710 Dan Dre

 

Arddangos hysbysebion

 

Fel y nodwyd eisoes, mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU’r defnydd o arwyddion sydd wedi eu goleuo o’r tu fewn mewn ardal gadwraethol a disgwylir i’r Gymraeg fod o leiaf yr un mor amlwg a’r Saesneg.

 

A17008710 Mill Street

 

Display of advertisements

 

As previously stated, the Council OBJECTS to the use of internally illuminated signage in a conservation area and expects the Welsh to be at least as prominent as the English.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.5

A170091: 1 Pen y Cei, Ffordd Felin y môr

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A170091: 1 Pen y Cei, Felinymor Rd

 

NO OBJECTION

 

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.6

A170050: Store 21, Parc Masnach Rheidol

Gosod llawr mesanin yn yr uned adwerthu

 

GWRTHWYNEBIAD cryf am nad oes trefniadau cadw gwastraff (yn enwedig gwastraff bwyd)

 

A170050: Store 21,  Rheidol Retail Park

Installation of mezzanine floor in the existing retail unit

 

Strong OBJECTION on the basis that there is no provision for waste storage (especially food waste)

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu

 

A160934 a A161043: arwyddion M&S a Tesco. Roedd yr Adran Gynllunio wedi argymell cymeradwyo'r cais er gwaethaf gwrthwynebiad y Cyngor Tref ar sail diffyg dwyieithrwydd ac arwyddion wedi eu goleuo'n fewnol mewn ardal gadwraeth.

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r Cyngor ysgrifennu at Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg.

Development Control Committee:

 

A160934 and A161043: M&S and Tesco signage. The Planning Department had recommended approval of the application despite Town Council’s objections on the basis of lack of bilingualism and internally illuminated signage in a conservation area.

 

It was AGREED that the Council should write to the Welsh Language Commissioner.

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.1

Eglwys Sant Mihangel: hysbysiad newid defnydd y lloriau eraill yn y swyddfa o B1 i D1

St Michael’s Church: notice of change of use of the other floors in the office from B1 to D1

 

 

7.2

Janet Barber, Aberteifi: gwrthwynebu safiad Cyngor y Dref ar ddwyieithrwydd yng nghyd-destun M&S.

Janet Barber, Aberteifi: opposing theTown Council’s stance on bilingualism in the context of M&S.

 

 

7.3

Eglwys Gwenfrewi: Roedd gan y Cyng Lucy Huws bryderon difrifol ynghylch cyflwr yr arteffactau sydd wedi eu gadael yn yr eglwys gan nad oes gan y plwyfolion hawl i gael mynediad i'w cynnal.

 

Gofynnodd i’r Cyngor Tref ysgrifennu at Swyddog Adeiladau y Cyngor Sir i ofyn iddo orfodi mynediad i’r eglwys gan fod yr Ymddiriedolwyr yn cael eu gweld fel landlord anghyfrifol ac heb gymryd camau i gynnal adeilad yn yr ardal gadwraeth.

 

CYTUNWYD y dylai'r Cyngor ysgrifennu at Swyddog yr Adeilad.

St Winefride’s:  Cllr Lucy Huws had serious concerns regarding the condition of the artefacts left in the church as parishioners were not allowed entry to maintain them.

 

She requested that the Council write to CCC Building’s Officer to ask for enforced entry as the Trustees are seen as an irresponsible landlord and are not taking steps to maintain a building in the conservation area.

 

It was AGREED that the Council should write to the Building’s Officer.

 

Ysgrifennu at y Cyngor Sir

Write to CCC

7.4

Fframwaith Datblygu Cyffredinol – ymgynghoriad yn gorffen 7 Mawrth 2017.

 

Awgrymodd y Cyng Jeff Smith y dylent edrych ar brosiectau fel:

 • Rheilffordd i Gaerfyrddin
 • Ffordd osgoi Llanbadarn er mwyn cymryd y cefnffordd o ganol y dref
 • Dyrannu gormod o dai i Aberystwyth - dylai'r CDLl gael ei newid i ganiatáu adeiladu yng nghefn gwlad lle mae ei angen.

 

CYTUNWYD y byddai'r Clerc yn cylchredeg y manylion a'r syniadau uchod trwy e-bost i gasglu ynghyd yr holl sylwadau i'w trafod yn y Cyngor Llawn nesaf

National Development Framework consultation ends 7 March 2017.

 

Cllr Jeff Smith suggested they should look at projects such as:

 • Railway to Caerfyrddin
 • Llanbadarn bi-pass in order to de-trunk the town centre
 • Over allocation of housing for Aberystwyth – the LDP should be changed to allow building in the countryside where it is needed.

 

It was AGREED that the Clerk would circulate the details and the ideas above by email to gather all comments for discussion at next Full Council

 

 

 

Eitem Agenda Cyngor Llawn

Full council agenda item

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol   /  General Management Committee (GM)

 

 1. 2.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brian Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Steve Davies

Cyng. Kevin Price

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mererid Boswell

Cyng. Ceredig Davies

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brian Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Steve Davies

Cllr. Kevin Price

 

In attendance:

 

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mererid Boswell

Cllr. Ceredig Davies

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Wendy Morris

 

Apologies:

 

Cllr. Brenda Haines

Cllr Wendy Morris

 

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 • Eitem 7.1: Alun Williams yw’r Aelod Cabinet
 • Eitem 7.2: Mae’r Cyng. Mark Strong yn aelod o Gymdeithas Gofal Ceredigion

 

Declaration of interest:

 • Item 7.1: Cllr Alun Williams is the Cabinet Member
 • Item 7.2: Cllr Mark Strong is a member of the Ceredigion Care Society

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Roedd y Cyng. Mark Strong wedi mynychu perfformiad o Gerddorfa Symffoni Ieuenctid Ceredigion. Anogodd cynghorwyr eraill i fynychu perfformiadau yn y dyfodol.

 

Personal references:

 

Cllr Mark Strong had attended a performance of the Ceredigion Youth Symphony Orchestra. He encouraged other councillors to attend future performances.

 

 

 

5

Mynediad i’r swyddfa

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Clerc gysylltu gyda’r landlord i edrych ar bosibiliadau ar gyfer mynediad gwell i’r anabl.

 

Office access:

 

It was RECOMMENDED that the Clerk contact the landlord to explore options to provide improved access for the disabled.

Cysylltu gydag Alexanders

Contact Alexanders

6

Blodau 2017:

 

Roedd amcangyfrif Jon Hadlow yn awr yn dod o fewn y £30,000 a glustnodwyd. Roedd y Clerc wedi ysgrifennu at y BID i weld a fyddai diddordeb ganddynt mewn ariannu tybiau canol tref.

 

 

Flowers 2017:

 

Jon Hadlow’s estimate now came within the £30,000 budget allocation. The Clerk had written to the BID to investigate their interest in funding town centre tubs.

 

 

 

 

7

Cynllun Gwaith:

 

Schedule of Works:

 

 

 

7.1

Seddau

 

ARGYMHELLWYD y dylid llunio rhestr o'r meinciau y mae’r Cyngor Tref yn gyfrifol amdanynt ac y dylent gael eu cynnwys yn y Cynllun Gwaith.

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r Cynllun Gwaith cael ei gwblhau er mwyn mynd allan i dendr fel mater o frys. Dylid ei ychwanegu fel eitem agenda’r Pwyllgor Cyllid.

 

Benches:

 

It was RECOMMENDED that a list of benches that the Town Council is responsible for should be drawn up and that they should be included in the Schedule of Works. 

 

It was RECOMMENDED that the Schedule of Works should be finalised in order to go out to tender as a matter of urgency.  It should be added as a Finance Committee agenda item.

 

 

 

 

Cysylltu gyda Jon Hadlow

Contact Jon Hadlow

 

 

Eitem agenda Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda Item

 

7.2

Labyrinth

 

Roedd y Gymdeithas Gofal wedi anfon dyfynbris ar gyfer y gwaith yn y Labyrinth.

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r Gymdeithas Gofal wneud y gwaith am y flwyddyn sydd i ddod gan eu bod hefyd yn cefnogi pobl ifanc ddifreintiedig.

Yr argymhelliad i gael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Cyllid.

Labyrinth:

 

The Care Society had sent a quote for the work in the Labyrinth. 

 

It was RECOMMENDED that the Care Society should undertake the work for the forthcoming year as they also support disadvantaged young people.  Recommendation to be approved by the Finance Committee.

 

 

 

 

 

 

Eitem agenda Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda Item

7.3

Arolwg radar:

 

Roedd angen mynd ar drywydd yr adroddiad eto er mwyn medru nodi unrhyw waith angenrheidiol

Radar Survey: 

 

It was necessary to chase up the report again in order to be able to identify any necessary works

Cysyllltu gyda John Heuch eto

Contact John Heuch again

 

8

Rhandiroedd

 

 • Y Bumed Goedlan: Roedd y plot â phroblemau gyda thenant newydd a’r un hanner plot oedd ar ôl yn cael ei weld ar 14.2.2017. Roedd cloeon cyfuniad newydd wedi eu gosod i gynyddu diogelwch a gwneud arbedion yn y tymor hir. Roedd deiliaid rhandiroedd yn hapus iawn gyda'r gwelliannau a wnaed.

 

Diolchwyd i’r Clerc am ei gwaith.

 

 • Mannau tyfu Plascrug: roedd cyfarfod safle yn cael ei gynnal ar 16.2.2017

Allotments

 

 • Fifth Avenue: The plot with problems had a new tenant and the only remaining half plot was due to be viewed on 14.2.2017. New combination locks had been fitted to increase security and make savings in the long term.  Allotment holders were very happy with the improvements made.

 

The Clerk was thanked for her work.

 

 

 • Plascrug growing spaces: a site meeting was to be held on 16.2.2017

 

 

 

 

Eitem agenda Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda Item

9

Gohebiaeth

Correspondence

 

9.1

Rhestr Meiri ar gyfer fframio:

 

ARGYMHELLWYD y dyliai’r placiau brass fod yn y Gymaeg sef Cyng.

 

Diolchwyd i’r Cyng. Aled Davies am roi y lluniau i fyny.

List of Mayors for framing:

 

It was RECOMMENDED that the brass plaque should be in Welsh ie Cyng.

 

Cllr Aled Davies was thanked for putting up the pictures

 

 

9.2

Adnewyddu Masnach Deg:

 

ARGYMHELLWYD y dylai Is-bwyllgor gael ei sefydlu i oruchwylio'r adnewyddu gan ei fod yn llawer o waith. Cynghorwyr a fynegodd ddiddordeb: Jeff Smith, Alun Williams, Mererid Boswell, Sue Jones-Davies a Talat Chaudhri

 

Fair Trade renewal:

 

It was RECOMMENDED that a Sub Committee should be established to oversee the renewal as it was a lot of work.  Councillors who expressed an interest: Jeff Smith, Alun Williams, Mererid Boswell, Sue Jones-Davies and Talat Chaudhri.

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

9.3

Cathryn Morgan:  £33,000 ar gael i’w wario erbyn 31.3.2017

 

ARGYMHELLWYD gwneud cais am yr arian i brynu offer chwarae i Benparcau yn cynnwys swing anabledd. Ond hefyd i nodi safleoedd ar gyfer man chwarae newydd yn Ward y Gogledd.

Cathryn Morgan:  £33,000 available for spending before 31.3.2017.

 

It was RECOMMENDED to apply for the money to purchase play equipment for Penparcau including a disability swing.  But also to identify sites for a new play area in North Ward.

 

 

9.4

Baw Cŵn yn y Labyrinth ac arwyddion

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r penderfyniad blaenorol ar y mater hwn gael ei weithredu a dylai’r Cynghorwyr Jeff Smith a Talat Chaudhri a’r Clerc fwrw iddi gyda’r gwaith. 

Dog Fouling in the Labyrinth and signage

 

It was RECOMMENDED that the previous resolution on this matter should be actioned and Cllrs. Jeff Smith and Talat Chaudhri and the Clerk would take the work forward. 

 

Cynghorwyr Jeff Smith a Talat Chaudhri a’r Clerc i drafod.

Cllrs. Jeff Smith and Talat Chaudhri and the Clerk to discuss.

 

9.5

Grant Croeso Cymru

 

Roedd y Clerc wedi llunio cynllun cryno o gyfres o ddigwyddiadau Cymreig i'w gyflwyno i'r Cyngor Sir fel rhan o gais rhanbarthol. ARGYMHELLWYD y dylai’r Cynghorwyr Jeff Smith a Talat Chaudhri a'r Clerc yn datblygu'r syniadau yn fanylach.

Visit Wales grant

 

The Clerk had put together a brief plan of a series of Welsh events for submission to the County Council as part of a regional bid.  It was RECOMMENDED that Cllrs. Jeff Smith and Talat Chaudhri and the Clerk should develop the ideas in greater detail.

 

Cynghorwyr Jeff Smith a Talat Chaudhri a’r Clerc i drafod.

Cllrs. Jeff Smith and Talat Chaudhri and the Clerk to discuss.

 

9.6

Tarian y Cyngor

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Maer roi tarian y Cyngor Tref i ysgolhaig o Tsieina a oedd yn ymweld ag Aberystwyth.

 

Council Shield

 

It was RECOMMENDED that the Mayor would give a visiting academic from China a Town Council shield.

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau   /  Finance and Establishments Committee

COFNODION / MINUTES

20.2.2017

 

 

 

Gweithred / Action

1

 

Yn bresennol

 

Cyng Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng Endaf Edwards

Cyng Mererid Boswell

Cyng Ceredig Davies (tan 7 o’r gloch)

Cyng Brendan Somers

Cyng Brenda Haines

 

Yn mynychu

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present 

 

Cllr Jeff Smith (Chair)

Cllr Endaf Edwards

Cllr Mererid Boswell

Cllr Ceredig Davies (until 7pm)

Cllr Brendan Somers

Cllr Brenda Haines

 

In attendance

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng Alun Williams

Cyng Mark Strong

Cyng Steve Davies

Cyng Wendy Morris

 

Apologies

 

Cllr Alun Williams

Cllr Mark Strong

Cllr Steve Davies

Cllr Wendy Morris

 

 

3

Datgan Buddiannau:  Dim

 

Declarations of Interest:  None

 

4

Cyfeiriadau Personnol: Dim

 

Personal References: None

 

 

5

Ystyried Cyfrifon (Ionawr):

 

Edrych ar y côdau cost er sicrhau cywirdeb (roedd costau Cinio Nadolig yr Henoed wedi cael eu rhoi yn y lle anghywir).

 

 

Consider Accounts (January):

 

Cost codes to be reviewed to ensure accuracy (the costs for the Senior’s Christmas Lunch had been incorrectly allocated)

 

Adolygu’r Côdau Cost

Review Cost Codes

 

 

 

 

6

Pwyllgor Staffio:

 

Cyflwynwyd bapur gan y Pwyllgor Staffio yn egluro’r angen am gefnogaeth gweinyddol i’r swyddfa a’r dyletswyddau.

 

ARGYMHELLWYD fod y Cyngor yn darparu cymorth gweinyddol ar gyfer 8 awr yr wythnos (10-12pm Llun-Iau).

 

ARGYMHELLWYD hefyd y dylai'r Clerc gael cyngor cyfrifyddu proffesiynol yn ôl yr angen.

Staffing Committee:

 

A paper was presented by the Staffing Committee explaining the need for and duties of admin support.

 

It was RECOMMENDED that the Council provides admin support for 8 hours per week (10-12pm Mon-Thurs.)

 

It was also RECOMMENDED that the Clerk should source professional accountancy advice as needed.

 

 

7

Cynllun Gwaith

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r cynllun gael ei gwblhau a'i gyflwyno i'r Cyngor Llawn er mwyn bwrw iddi gyda’r broses dendro.

Schedule of Works

 

It was RECOMMENDED that the schedule should be finalised and presented to Full Council in order to progress the tendering process.

 

 

Cwblhau y cynllun

Finalise the schedule

 

8

Labyrinth

 

ARGYMHELLWYD y dylid derbyn dyfynbris £3174.00 y Gymdeithas Gofal ar gyfer lladd gwair a’r gwaith cynnal a chadw

 

Byddai’r Cyng Brendan Somers yn ymchwilio arwyddion i wahardd cŵn o'r Labyrinth

Labyrinth

 

It was RECOMMENDED that the Care Society quote of £3174.00 for maintenance and grass cutting should be accepted

 

Cllr Brendan Somers would investigate signage to ban dogs from the Labyrinth

 

 

Cysylltu gyda’r Gymdeithas Gofal

Contact the Care Society

9

Grantiau

Grants

 

 

9.1

Croeso Cymru

Roedd cais ar gyfer pedwar digwyddiad hanesyddol wedi cael ei gyflwyno i’r Cyngor Sir

Visit Wales

An application for four historic events had been submitted to the County Council

 

 

9.2

Cronfa Cynllun Chwarae - Llywodraeth Cymru

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Cyngor ddarparu arian cyfatebol ar gyfer dau gais ac i brynu:

 

 • 2 siglen anghenion arbennig: £175 yr un heb TAW (Penparcau a Phlascrug)
 • Newcastle (Playdale) £8134 + £2440 heb TAW (Penparcau)
 • Surf spinner (Russell Play) £4225+£375 heb TAW

(Plascrug)

Play Action Plan funding - Welsh Government

 

It was RECOMMENDED that the Council provides match funding for two applications and the purchase of:

 

 • 2 special needs swings: £175 each ex VAT (Penparcau and Plascrug)
 • Newcastle (Playdale): £8134 + £2440 ex VAT (Penparcau)
 • Surf spinner ((Russell Play): £4225+£375 ex VAT (Plascrug)

 

 

10

Aelodaeth Un Llais Cymru

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Cyngor adnewyddu’r aelodaeth

One Voice Wales membership

 

It was RECOMMENDED that the Council renews the membership

 

 

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

11.1

Maes chwarae Plas Crug: roedd anaf (torri bys troed) wedi digwydd yn y maes chwarae, mae’n debyg oherwydd twll yn y ddaear.

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Clerc ymchwilio i’r mater.

 

Plas Crug play area: an injury (broken toe) in the play area had allegedly been caused by a hole in the ground.

 

It was RECOMMENDED that the Clerk investigate the issue

 

Cysylltu gyda Danielle a Jon Hadlow

Contact Danielle and Jon Hadlow

11.2

Blodau: roedd Jon Hadlow wedi darparu bris o £29,628.71. Byddai'r planhigion ar gyfer y pamau yn costio £5100 a'r tybiau £3000. Y rhain oedd y prisiau gorau o fewn yr amserlen dynn. Roedd y tyfwr wedi cael ei ddefnyddio gan CSC am y tair blynedd diwethaf (yn dilyn proses dendro). Byddai'n rhaid i'r Cyngor Tref i archebu'r planhigion.

 

ARGYMHELLWYD y dylid rhoi pwerau dirprwyedig i'r Clerc i archebu’r planhigion.

Flowers: Jon Hadlow had provided a price of £29,628.71.  The plants for the borders would cost £5100 and the tubs £3000.  These were the best prices found within the tight timescale. The grower had been used by CCC for the past three years (following a tender process). The Town Council would have to order the plants.

 

It was RECOMMENDED that the Clerk be given delegated powers to order the plants.

 

Archebu planhigion

Order plants

11.3

Anfoneb Neuadd Goffa: Ariannu Swyddfa’r heddlu i’w drafod yng nghyfarfod cyllid mis Mehefin

Neuadd Goffa invoice: Police office funding to be discussed in the June finance meeting

 

Agenda Pwyllgor Cyllid Mehefin

June Finance Committee agenda

 

11.4

Rhannu swyddfa:

 

Dylid ymchwilio i ddewisiadau annibynnol ond ARGYMHELLWYD tâl gwasanaeth o £300 y mis i gynnwys yr holl gostau

Shared office space:

 

Independent options to be investigated (eg separate phone line, codes for printing etc) but a service charge of £300 a month was RECOMMENDED to cover all costs

 

 

 

11.5

Parc Kronberg:  llythyr gan Gyllid a Thollau EM yn caniatáu TAW i'w hawlio bob mis.

Kronberg Park: a letter from HMRC allowing VAT to be claimed monthly.

 

 

11.6

Arad Goch: Cais am arian tuag at ddigwyddiad Hen Linell Bell.

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Cyngor gefnogi’r digwyddiad mewn egwyddor ond byddai’r cais am arian yn cael ei drafod gyda’r ceisiadau grant eraill.

 

Arad Goch: funding request towards the Hen Linell Bell event.

 

It was RECOMMENDED that the Council supports the event in principle but that the funding application would be considered with the other grant applications

 

 

11.7

Pwynt trydan Sgwâr Glyndŵr: e-bost gan Mel Hopkins yn esbonio’r broses datblygu a'r costau uwch na'r disgwyl.

 

ARGYMHELLWYD y dylid talu’r swm, ond dylai'r Clerc ymchwilio i'r cofnodion i gadarnhau cyfraniadau partneriaid

Glyndŵr Square electrical point: an email from Mel Hopkins explaining the development process and the higher than expected costs.

 

It was RECOMMENDED that the amount be paid but that the Clerk should investigate the minutes to clarify partner contributions

 

 

 

Edrych yn ôl ar y cofnodion

Check past minutes