Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

27.3.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

165

Yn bresennol:

 

Cyng. Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mererid Boswell

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Alun Williams

Cyng. Kevin Price

Cyng. Mark Strong

Cyng. Steve Davies

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Gwennan Williams (cyfieithydd)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

Present: 

 

Cllr. Brendan Somers (Chair)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mererid Boswell

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Alun Williams

Cllr. Kevin Price

Cllr. Mark Strong

Cllr. Steve Davies

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Gwennan Williams (translator)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

 

166

Ymddiheuriadau:

Cyng. Brian Davies

Cyng. Wendy Morris

 

Apologies:

Cllr Brian Davies

Cllr. Wendy Morris

 

 

167

Datgan Diddordeb:  Dim

 

Declaration of interest:  None

 

168

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal References: None

 

 

 

169

Cyflwyniad: Partneriaeth Kronberg – Carol Kolczak a Chris Simpson.  Darparwyd gwybodaeth am waith a gwerth y Bartneriaeth Gefeillio a'r dathliad pen-blwydd 20 mlynedd ym mis Medi.

 

PENDERFYNWYD cyfeirio eu cais am gyllid i'r Pwyllgor Cyllid.

 

 

Presentation: Kronberg Partnership  – Carol Kolczak and Chris Simpson.  They provided information on the work and value of the Twinning Partnership and the 20 year anniversary celebration in September.

 

It was RESOLVED to refer their funding application to the Finance Committee.

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

170

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:  Cyflwynwyd adroddiad ysgrifenedig.

 

Mayoral Activity Report:   A written report was presented

 

 

 

 

 

 

 

171

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 27 Chwefror 2017 i gadarnhau cywirdeb:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda chywiriadau: sgrôl (152) a 158.6 (nid 159.6)

Minutes of Full Council held on Monday, 27 February 2017 to confirm accuracy:

 

It was RESOLVED to accept the minutes with two corrections: scroll (152and 158.6 (not 159.6).

 

 

172

Materion yn codi o’r Cofnodion: Dim

Matters arising from the Minutes: None

 

 

 

 

 

 

173

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio -  6 Mawrth 2017: 

 

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un cywiriad: Min y Bryn yw’r enw Cymraeg am Edgehill Road ac nid Ffordd y Bryn (5.2)

Minutes of the Planning Committee – 6 March 2017:

 

 

It was RESOLVED to accept the minutes with one correction: the Welsh for Edgehill Road should read Min y Bryn (5.2).

 

 

 

 

Materion yn codi:

 

Eitem 5.1: Yr Hen Orsaf: Adroddodd y Cyng Ceredig Davies fod pwerau dirprwyedig wedi cael eu defnyddio.

 

Matters arising:

 

Item 5.1: The Old Station: Cllr Ceredig Davies reported that delegated powers had been used.

 

 

 

 

 

174

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 13 Mawrth 2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 13 March 2017:

 

It was RESOLVED to accept the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 20 Mawrth 2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda chywiriad i Eitem 5. Y rheswm cywir am nad oedd y fenter Economi Liw Nos yn cael ei hariannu oedd oherwydd nad oedd y Cyngor Sir wedi cyflwyno anfoneb ac nid oherwydd y diffyg gweithgaredd a chyfathrebu.

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 20 March 2017:

 

It was RESOLVED to accept the minutes with a correction to Item 5. The correct reason for the Night Time Economy initiative not being funded was because the County Council had not submitted an invoice and not because of the lack of activity and communication

 

 

 

Materion yn Codi ac

argymhellion y Pwyllgor Cyllid:

 

Matters Arising and

Finance Committee recommendations:

 

 

175.1

 1. 1 Fframyn ddringo i Benparcau: nid oedd y ffrâm a gytunwyd gan y Cyngor yn cael ei stocio bellach. Roedd y Cynghorwyr Jeff Smith a Talat Chaudhri a'r Clerc wedi cwrdd gydag arbenigwr offer chwarae ar y safle a chynigir fod y Cyngor yn:

 

 • Creu llwybrau newydd gan fod y tir yn wlyb
 • Prynu cylchfan hygyrch
 • Adnewyddu’r offer presennol gan fod y safon yn dda a’r rhwd yn arwynebol.

 

PENDERFYNWYD cytuno i'r uchod mewn egwyddor ond dylid darparu dyfnbrisiau i’w trafod yn y Pwyllgor Cyllid nesaf

 1. 1 Climbing Frame for Penparcau: the frame that had been agreed by Council was no longer stocked. Cllrs Jeff Smith and Talat Chaudhri and the Clerk had met with a play equipment expert on site and it was proposed that the Council:

 

 • Creates new paths as the ground is wet
 • Purchases an accessible roundabout
 • Renovates existing equipment as the quality is good and the rust superficial.

 

It was RESOLVED to agree to the above in principle but quotes to be provided for discussion at the next Finance Committee

 

 

176

Ceisiadau Cynllunio: Dim

 

Planning Applications: None

 

 

177

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:  None

 

 

178

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure:

 

It was RESOLVED to accept the expenditure

 

179

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Mark Strong:
 • Roedd y Cyngor Sir wedi trafod papur gwyn y llywodraeth Diwygio Llywodraeth Leol: Cadernid ac Adnewyddiad. Dylid ymateb cyn 11 Ebrill.
 • Aberystwyth Cyfeillgar i Wenyn: ail gyfarfod wedi'i gynnal gyda golwg ar sefydlu grŵp yn Aberystwyth. Dylid eu gwahodd i siarad â'r Cyngor Tref.

 

 1. Alun Williams:
 • Roedd trigolion lleol a chynghorwyr wedi plannu 125 o flodau gwyllt ar fanc yn Rhes Poplys. Byddai mwy o fentrau yn cael eu croesawu.

 

Cyng Steve Davies:

 • Yn ystod trafodaethau ynghylch materion yn ymwneud â’r gefnffordd drwy Penparcau, roedd WG wedi dweud fod tynnu’r statws cefnffordd yn yr arfaeth.

 

Cyng Ceredig Davies:

 • Byddai'r uchod yn golygu tynnu statws cefnffordd y Stryd Fawr hefyd a fyddai'n galluogi gwell defnydd a rheolaeth leol

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Mark Strong:
 • The County Council had discussed a government white paper Reforming Local Government: Resilient and Renewed. Responses to be received by 11 April.
 • Bee Friendly Aberystwyth: a second meeting had been held with a view to establish a group in Aberystwyth. They should be invited to speak to the Town Council

 

 1. Alun Williams:
 • Local residents and councillors had planted 125 wild flowers on a bank in Poplar Row. More initiatives would be welcome.

 

Cllr Steve Davies:

 • During discussions regarding trunk road issues through Penparcau, WG had said that de-trunking was in the pipeline.

 

Cllr Ceredig Davies:

 • The above would mean the de-trunking of Great Darkgate St which would enable improved use and local control

 

 

 

180

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

 • Un Llais Cymru: Cyfarfod 10.3.2017 Llanfair ym Muallt
 • Cyfarfod Ynni Niwclear: 11.3.2017 Llyfrgell Genedlaethol

(Cyng. Mair Benjamin)

 

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:

 

 • One Voice Wales: Meeting 10.3. 2017 Builth Wells
 • Nuclear Power meeting: 3.2017 National Library

(Cllr. Mair Benjamin)

 

 

 

 

181

Ethol Maer Etholedig 2017-18

 

Cynigwyd y Cynghorydd Steve Davies gan y Cynghorydd Kevin Price ac eiliwyd y cynnig gan y Cyng Talat Chaudhri

 

PENDERFYNWYD bod y Cynghorydd Steve Davies yn cael ei ethol yn Faer Etholedig ar gyfer 2017-18

Election of Mayor Elect 2017-18

 

Cllr Steve Davies was proposed by Cllr Kevin Price and seconded by Cllr Talat Chaudhri

 

It was RESOLVED that Cllr Steve Davies be elected as Mayor Elect for 2017-18

 

 

 

 

 

 

 

182

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

182.1

Ras am Fywyd: Cais am drwydded adloniant.

Dylid cysylltu gydag Adran Trwyddedu Ceredigion i gael eglurhad.

Race for Life: Entertainment licence request. 

Contact Ceredigion Licensing Department to clarify.

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact the County Council

182.2

Santes Gwenfrewi: Roedd y Banc wedi gwrthod benthyciad i adeiladu'r eglwys ym Mhenparcau ac o ganlyniad roedd yr Esgobaeth yn galw am roddion o ardaloedd eraill, ond nid oedd plwyfolion Aberystwyth wedi cael gwybod am hyn.

St Winefride’s: The Bank had refused a loan to build the church in Penparcau and as a result the Diocese were calling for donations from other areas but Aberystwyth parishioners had not been informed of this.

 

 

182.3

Safle Canolfan Cadetiaid y Môr: cais gan berchennog eiddo i’r Cyngor Tref gysylltu â Tesco i gefnogi datblygu gardd ar lan yr afon yn hytrach nag adeiladu fflatiau.

 

Er cefnogi’r cais mewn egwyddor, nid oedd modd gwneud dim hyd nes i gais cynllunio gael ei gyflwyno. Nodwyd hefyd nad oedd yn ddim i'w wneud â Tesco.

Sea Cadets Centre land: a request from a property owner for the Town Council to contact Tesco to support the development of a riverside garden as opposed to building flats.

Although the request was supported in principle it was felt that nothing could be done until a planning application was submitted. It was also noted that it was nothing to do with Tesco.

 

 

182.4

Penodi Aelodau Cyngor Partneriaeth y Gymraeg:

 

Teimlai'r Cynghorwyr ei bod yn gwbl annerbyniol bod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer 1 Aelod o'r Cyngor yn unig, ac ond yn ddymunol ar gyfer gweddill yr Aelodau.

 

PENDERFYNWYD ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn mynegi bod hyn yn dangos amarch ar gyfer yr iaith Gymraeg a dinasyddion Cymru.

Appointment of Members to the Welsh Language Partnership Council:

Councillors felt that it was totally unacceptable that the ability to speak Welsh was only essential for 1 Member of the Council, and only desirable for the remaining Members.

 

It was RESOLVED to write to WG expressing that this demonstrated disrespect for the Welsh language and Welsh citizens.

 

Ysgrifennu at Lywodraeth Cymru

Write to Welsh Government

182.5

Ymgynghoriad Adnoddau Naturiol Cymru (ANC) ar ynni niwclear (Wylfa):

Roedd PAWB wedi ysgrifennu i amlygu'r ymgynghori ddiffygiol ac annog llywodraethau lleol, ac eraill, ledled Cymru, i gwyno.

 

PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn:

 • gwrthwynebu ynni niwclear
 • ymchwilio i fentrau ynni adnewyddadwy Ynni Ogwen

Natural Resources Wales (NRW) consultation on nuclear energy (Wylfa):

PAWB had written to highlight the flawed consultation and encouraging local governments, and others, across Wales to complain.

 

It was RESOLVED that the Council:

 • opposes nuclear energy
 • will investigate Ynni Ogwen renewable energy initiatives

 

Cysylltu gydag ANC

Contact NRW

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol   /  General Management Committee (GM)

 

 1. 3.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

 

1

 

Yn bresennol:

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brian Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Steve Davies

Cyng. Brenda Haines

 

Yn mynychu:

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mererid Boswell

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Jeff Smith (yn hwyr)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present:

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brian Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Steve Davies

Cllr. Brenda Haines

 

In attendance:

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mererid Boswell

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Jeff Smith (arrived late)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Wendy Morris

 

Apologies:

Cllr Wendy Morris

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

 • Eitem Agenda 4 a 5: y Cyng. Alun Williams yw’r Aelod Cabinet

 

Declaration of interest:

 

 • Agenda Items 4 and 5; Cllr Alun Williams is the Cabinet Member

 

4

Cyfeiriadau personol: Dim

 

 

Personal references: None

 

 

5

Cysgodfannau beic:

 

ARGYMHELLWYD nad yw safleoedd Stryd y Popty, Rhodfa’r Gogledd a Sgwâr y Brenin yn lleoliadau addas. Byddai Llochesi beic:

 • yn rhy ymwthiol yn weledol yng nghanol y dref - gormod o annibendod stryd eisoes
 • ddim yn gweddu i’'r stryd hanesyddol
 • yn trap sbwriel (fel yn y ganolfan hamdden)
 • yn creu mater cynnal a chadw ee posteri anghyfreithlon a baw gwylanod
 • yn creu anhawster mewn ardaloedd a ddefnyddir ar gyfer digwyddiadau

 

Dylid darparu rheseli beic yn y lleoliadau uchod ond dylid gosod rac safle Sgwâr y Brenin ar ochr Stryd y Baddon. Dim byd i'w leoli rhwng yr Academi a Neuadd y Farchnad (blaen)

 

Safleoedd arall ar gyfer llochesi beiciau:

 • Nesaf at y Morlan
 • Nesaf at Sinema’r Commodore
 • Yng nghefn Matalan
 • Yng nghefn toiledau’r Castell
 • Yng nghefn Neuadd Alexandrea

 

Lleoliadau ar gyfer raciau beic bach:

 • Tu allan i siop Clinton - gallai mainc gael ei hychwanegu yn ddiweddarach gan fod cerdded y Stryd Fawr yn anodd i’r anabl
 • Tu allan i Nationwide
 • Rhwng yr Academi a Neuadd y Farchnad (cefn)
 • Tu allan i Savers
 • Tu cefn i Neuadd Alexandra
 • Lôn ar ochr chwith Neuadd Alexandra
 • Glan Môr y De - rhwng y ddwy res o garejis; ger y Gap ac ar ardal balmantog llydan y prom
 • Caeffynnon Penparcau
 • Coedlan Plas Crug (pen yr ysgol)

 

Gorsaf Atgyweirio Deluxe: mor agos â phosibl at yr orsaf rheilffordd neu wrth ymyl lloches Matalan.

 

Pwmp Beic: nesaf at y rac yn Rhodfa'r Gogledd neu'r lloches yn y Castell

 

Sylwadau eraill:

 • Dylai pob rac ac ati gael band melyn ar gyfer y rhai â nam ar eu golwg. Dylid ymgynghori gyda Fforwm Anabledd Ceredigion.
 • Teimlwyd y dylid rhoi pwysau ar Network Rail i dderbyn rac (a gorsaf trwsio) ger yr orsaf.
 • Roedd cwynion am rai seiclwyr yn seiclo ar y palmentydd yn y dref ac yn erbyn traffig ar Ffordd y Môr

Bike Shelters:

 

It was RECOMMENDED that Baker Street, North Parade and Kings Hall sites were not suitable locations. Bike shelters:

 • Would be too visually obtrusive in the town centre – too much street clutter already
 • Would not be in keeping with historic street
 • Would become a litter trap (as in leisure centre)
 • Would create a maintenance issue eg fly posting and gull droppings
 • Would create clutter in areas used for events

 

 

Bike racks should be provided in the above locations but the Kings Hall rack should be placed on the Bath Street side.  Nothing to be located between the Academy and the Market Hall (front)

 

Alternative sites for bike shelters:

 • Next to the Morlan
 • Next to the Commodore Cinema
 • At the back of Matalan
 • At the back of the Castle toilets
 • At the back of Alexandrea Hall

 

Locations for small bike racks:

 • Outside Clinton Cards – a bench could be added later as Great Darkgate Street was a struggle for the disabled
 • Outside Nationwide
 • Between Academy and Market Hall (back)
 • Outside Savers
 • Back of Alexandra Hall
 • Alleyway to the left side of Alexandra Hall
 • South Marine – between the two garage blocks; by the Gap and on wide paved area of the prom
 • Fifth Avenue Penparcau
 • Plas Crug Avenue (school end)

 

Deluxe Repair Station: as close as possible to the railway station or next to the Matalan shelter.

 

Bike Pump: next to the rack in North Parade or the shelter in the Castle

 

Other comments:

 • All racks etc should have yellow band for the visually impaired. Ceredigion Disability Forum should be consulted.
 • It was felt that pressure should be put on Network Rail to accept a rack (and repair station) near the station.
 • There were complaints about some cyclists cycling on the pavements in town and against traffic in Terrace Road

 

 

 

Ymateb i’r Cyngor Sir

Respond to the County Council

6

Lleoliadau meinciau’r Cyngor Tref: Trefechan a Penparcau

 

Roedd ansicrwydd ynghylch pa feinciau yr oedd y Cyngor Tref yn gyfrifol amdanynt. Marciodd Cynghorwyr y meinciau yr oeddent yn gwybod amdanynt ar y mapiau a ddarparwyd.

 

Roedd angen Meinciau yn yr ardaloedd canlynol:

 • Maes Gogerddan
 • Buarth

 

Dylai meinciau newydd fabwysiadu steil y sarff (lle bo'n briodol).

Town Council bench locations: Trefechan and Penparcau

 

There was uncertainty about which benches the Town Council was responsible for.  Councillors marked known benches on the maps provided.

 

 

Benches were needed in the following areas:

 • Maes Gogerddan
 • Buarth

 

New benches should adopt the serpent style  (where appropriate).

 

 

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

7.1

Baw cŵn: roedd daliad rhandir wedi adrodd lefel uchel o faw cŵn ger gatiau’r rhandiroedd

 

Derbyniwyd ymateb gan gwasanaethau Technegol Ceredigion ynghylch baw cŵn a biniau yn Felin y Môr yn rhoi’r cyfrifoldeb i'r cyhoedd. Dylid edrych ar gofynion statudol y Cyngor Sir.

Dog fouling:  an allotment holder had reported a high level of dog fouling near the allotment gates

 

A response was received from Ceredigion Technical services regarding dog fouling and bins at Felin y Môr devolving responsibility to the public. The County Council’s statutory requirements should be checked.

 

Edrych ar gofynion statudol y Cyngor Sir.

Check the County Council’s statutory requirements

7.2

Parcio ar balmant isel yn Ffordd y Gogledd: Cododd nodyn, heb ei lofnodi, bryderon ynghylch parcio anystyriol yn Llys Yr Hen Ysgol. Roedd hyn yn ymddangos i fod yn broblem barhaus. Roedd y Cynghorydd Mark Strong wedi cynnwys yr heddlu.

Parking on dropped kerbs in North Road: an unsigned note raised concerns regarding inconsiderate parking at Llys yr hen Ysgol. This seemed to be an ongoing issue. Cllr Mark Strong had involved the police.

 

 

7.3

Adolygiad o Etholaethau Seneddol - bydd yr ymgynghoriad yn cau 27 Mawrth, 2017.

Review of Parliamentary Constituencies – consultation will close 27 March 2017.

 

 

7.4

 Arwyddion Stryd Uniaith: Nid oedd ymateb Cyngor Sir Ceredigion yn cydnabod y mater. Dylid ei roi ar agenda'r Pwyllgor Cyllid

Monolingual Street Signage: Ceredigion County Council’s response did not acknowledge the issue.  It should be placed on the agenda of Finance Committee

 

Eitem agenda cyllid

Finance Agenda item

7.5

Ken Skates AC: roedd lleoliad peryglus arwydd ffordd dros dro wedi cael ei ddatrys

Ken Skates AC: the dangerous location of a temporary road sign had been resolved

 

 

7.6

Adolygu'r Cynllun Partneriaeth Llywodraeth Leol: Awgrymodd y Cyng Jeff Smith y dylai'r Cyngor ddadlau y dylai Llywodraeth Cymru fod â dyletswydd statudol i ystyried sylwadau cynghorau cymuned ee:

 

 

 • Lle cynigir deddfwriaeth sylfaenol (pleidlias AauC) sy'n effeithio ar gynghorau cymuned, rhaid ymgynghori gyda phob cyngor cymuned a effeithir arnynt, er mwyn iddynt gael y cyfle i roi eu barn, a dylid sicrhau fod y rhain, wedi coladu, ar gael i Aelodau'r Cynulliad cyn y bleidlais.
 • Lle cynigir deddfwriaeth eilradd, (Gweinidog yn pasio deddfwriaeth heb bleidlais), sy'n effeithio ar gynghorau cymuned, rhaid ymgynghori gyda phob cyngor cymuned, a effeithir arnynt, i roi eu barn. Gofynnir i'r Gweinidog perthnasol i gymryd y rhain i ystyriaeth, ac i gynhyrchu dogfen sy'n darparu ymateb rhesymegol i bob pwynt sylweddol a wnaed, gan amlinellu a yw wedi ei gyflawni yn y ddeddfwriaeth derfynol ac, os nad yw, gan roi rhesymau dros hyn.

Review of the Local Government Partnership Scheme:  Cllr Jeff Smith suggested that the Council should argue for the Welsh Government to have a statutory duty to take into account comments by community councils eg:

 

 • Where primary legislation is proposed (AMs vote) that affects community councils, all affected community councils must be consulted to give their views, and these, collated, should be made available to AMs prior to the vote.

 

 • Where secondary legislation is proposed (a Minister passes legislation without a vote) that affects community councils, all affected community councils must be consulted to give their views. The relevant Minister is required to take these into account, and produce a document providing a reasoned response to each substantive point made, outlining whether it has been achieved in the final legislation and, if not, giving reasons for this.

 

Danfon ymateb at Un Llais Cymru

Send response to One Voice Wales

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau   /  Finance and Establishments Committee

20.3.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

 

1

 

Yn bresennol

 

Cyng Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng Mererid Boswell

Cyng Ceredig Davies

Cyng Brendan Somers

Cyng Alun Williams

Cyng Mark Strong

 

Yn mynychu

 

Cyng Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present 

 

Cllr Jeff Smith (Chair)

Cllr Mererid Boswell

Cllr Ceredig Davies

Cllr Brendan Somers

Cllr Alun Williams

Cllr Mark Strong

 

In attendance

 

Cllr Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng Endaf Edwards

Cyng Brenda Haines

Cyng Wendy Morris

Cyng Talat Chaudhri

 

Apologies

 

Cllr Endaf Edwards

Cllr Brenda Haines

Cllr Wendy Morris

Cllr Talat Chaudhri

 

 

3

Datgan Buddiannau:  

 

Eitem Agenda 6:

 

 • Mae’r Cyng Mark Strong yn Gyfarwyddwr y Gymdeithas Gofal
 • Mae’r Cynghorwyr Alun Williams, Ceredig Davies a Mark Strong yn Gynghorwyr Sir

 

Declarations of Interest:  

 

Agenda item 6:

 

 • Cllr Mark Strong is a Director of the Care Society
 • Cllrs Alun Williams, Ceredig Davies and Mark Strong are County Councillors

 

 

4

Cyfeiriadau Personnol:

 

Roedd y Cyng Mark Strong wedi mynychu cyfarfod Aberystwyth yn Gyfeillgar i Wenyn. Dylai cefnogaeth i'r fenter fod yn eitem ar agenda Pwyllgor Rheoli Cyffredinol.

Personal References:

 

Cllr Mark Strong had attended the Bee Friendly Aberystwyth meeting.  Support for the initiative should be a General Management Committee agenda item.

 

 

Eitem agenda Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee agenda item

5

Ystyried Cyfrifon (Chwefror):

 

Y côdau cost i gael eu adolygu

 

 • Economi Liw NosPENDERFYNWYD peidio ariannu y fenter hon ar gyfer 2016-17 oherwydd nad oedd y Cyngor Sir wedi cyflwyno anfoneb.

 

 • Byrddau Anrhydeddau: Roedd y Cyng Brendan Somers wedi dod o hyd i gyflenwr, ond teimlai ei fod yn rhy ddrud. Cynghorydd Davies Ceredig i ymchwilio i brisiau rhatach.

 

 • Rhandiroedd:PENDERFYNWYD bod llythyr yn cael ei anfon i ddeiliaid plotiau yn egluro na fyddai cynnydd yn y rhent eleni. Byddai Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas y Rhandiroedd yn cael ei gynnal yn Siambr y Cyngor am 7pm ar 12 Ebrill 2017

Consider Accounts (February):

 

Cost codes to be reviewed

 

 • Night Time Economy: It was RESOLVED not to fund this initiative for 2016-17 due to Ceredigion County Council not having submitted an invoice.

 

 • Honours Boards: Cllr Brendan Somers had found a supplier but felt it was too expensive. Cllr Ceredig Davies to investigate cheaper prices.

 

 • Allotments: it was RESOLVED that a letter be sent to plot holders explaining there would be no rent increase this year. The Allotment Association AGM would be held in the Council Chamber at 7pm on 12 April 2017

 

 

Adolygu’r Côdau Cost

Review Cost Codes

 

 

6

Cynllun Gwaith:

 

Gadawodd y Cyng Mark Strong yr ystafell.

Ar ôl ystyried y ceisiadau i gyd ac ar ôl trafodaeth, ARGYMHELLWYD cynnig y gwaith i Gyngor Sir Ceredigion ond gyda monitro llym o ansawdd y gwaith. Roedd eu dyfynbris yn rhesymol a theimlwyd bod ganddynt y cymwysterau a’r gwybodaeth am y safleoedd i alluogi lefel isel o reolaeth.

 Schedule of Works:

 

Cllr Mark Strong left the room.

Following consideration of all applications and discussion it was RECOMMENDED that Ceredigion County Council be offered the work but with stringent monitoring of the quality of work.  Their quote was reasonable and it was felt that they had the necessary qualifications and knowledge of the sites to enable minimal management. 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact Jon Hadlow

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.1

Cronfa Cynllun Chwarae - Llywodraeth Cymru

 

Bu’r Cyngor Tref yn llwyddiannus mewn derbyn grant o £4320 ar gyfer prynu un siglen i’r anabl. Cytunwyd ei lleoli ym Mhlascrug lle’r oedd mynediad yn well i gadeiriau olwyn.

 

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Cyngor brynu fframyn ddringo ar gyfer Penparcau, fel y cytunwyd eisoes.

 

 

Play Action Plan funding - Welsh Government

 

The Town Council had been successful in receiving a grant of £4320 for the purchase of one disability swing. It was agreed to place it in Plascrug as access was better for wheelchairs.

 

It was RECOMMENDED that the Council purchases a climbing frame for Penparcau, as previously agreed.

 

 

7.2

Annual Audit:

 

ARGYMHELLWYD y dylai Emyr Phillips gael ei gyflogi fel yr Archwiliwr Mewnol ar gyfer 2016-17.

Archwiliad Flynyddol:

 

It was RECOMMENDED that Emyr Phillips be employed as the Internal Auditor for 2016-17.

 

 

 

7.3

Taliadau Praesept:

 

Rhandaliad 1 -  by 30.4. 2017:    £187,074.60

Rhandaliad 2 – by 31.10.2017:   £93,537.30

 

Precept Payments:

 

Instalment 1 -  by 30.4. 2017:    £187,074.60

Instalment 2 – by 31.10.2017:   £93,537.30

 

 

7.4

Parc Kronberg: 

 

Roedd Andrew Ginn wedi darparu Llythyr o Fwriad drafft. Cytunwyd y dylid wneud ymholiad ynglyn â thelerau talu NEC gan i Freestyle gytuno ar lafar na fyddai’r Cyngor yn talu ymlaen llaw. Y Clerc a'r Cyng Ceredig Davies i gysylltu.

Parc Kronberg:

 

Andrew Ginn had provided a draft Letter of Intent.  It was agreed that the NEC payment terms should be checked as Freestyle had verbally agreed to the Council making no up-front payments. The Clerk and Cllr Ceredig Davies to liaise.

.

 

7.5

Cyfieithydd:

 

Roedd Delyth Davies yn ymddeol ar ôl 20 mlynedd o wasanaeth i'r Cyngor. ARGYMHELLWYD ei bod yn derbyn blodau ac anrheg.

 

Dylid ychwanegu dyfynbrisiau cyfieithu at yr agenda Cyllid nesaf.

Translator:

 

Delyth Davies was retiring after 20 years of service to the Council.  It was RECOMMENDED that she receive flowers and a gift. 

 

Translation quotes should be added to the next Finance agenda.

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

7.6

Race for Life

 

Cais am Drwyddedau Ardal Gyhoeddus (adloniant) a Chasglu Arian. Byddai'r rhain yn cael eu darparu gan Gyngor Sir Ceredigion

Race for Life:

 

A request for Public Area (entertainment) and Collection licences.  These would be issued by Ceredigion County Council

 

 

7.7

Argraffu:

 

Ceisiadau wedi'u derbyn gan GAG a Chynulliad y Werin ynghylch argraffu.

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r grwpiau mae'r Cyngor yn gysylltiedig â hwy yn ffurfiol (hy y Cyngor wedi ei gynrychioli ar y grŵp) dderbyn y 500 o dudalennau cyntaf, mewn blwyddyn ariannol, yn rhad ac am ddim ac ar ôl hynny dylid talu:

 

 • Du a Gwyn A4: 5c y ddalen
 • Lliw A4: 10c y ddalen A4
 • A3: 10c a 20c fel uchod

Printing:

 

Requests had been received from GAG and the People’s Assembly regarding printing.

 

It was RECOMMENDED that groups the Council is formally associated with (ie Council represented on the group) should receive the first 500 pages, per financial year, free and after that pay:

 

 • Black and White A4: 5p per sheet
 • Colour A4: 10p per A4 sheet
 • A3: 10p and 20p as above

 

 

 

7.8

Datganiad Strategaeth Buddsoddi – Ymgynghoriad Cronfa Bensiwn Dyfed (e-bostiwyd at bob cynghorydd):

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn ysgrifennu i fynegi pryder ynghylch buddsoddi mewn tanwydd ffosil.

 

Draft Investment Strategy Statement Consultation -Dyfed Pension Fund (emailed to all councillors):

 

It was RECOMMENDED that the Council write to express concern regarding investment in fossil fuels.

Ymateb

Respond

7.9

Tybiau’r orsaf:

 

ARGYMHELLWYD y byddai'r Cyng Mair Benjamin yn cael yr awdurdod dirprwyedig i wario hyd at £150 ar blanhigion mewn ymgynghoriad â'r Clerc a'r Cadeirydd Cyllid.

Station tubs:

 

It was RECOMMENDED that Cllr Mair Benjamin would have delegated authority to spend up to £150 on plants in consultation with the Clerk and Chair of Finance.

 

 

 

7.10

Pitney Bowes - Prisiau posting:

 

Llythyr Dosbarth 1af:  65c (stamp) 57c (ffrancio) - arbed 8c

Llythyr 2il Ddosbarth: 56c (stamp) 41c (ffrancio) - arbed 15c

 

ARGYMHELLWYD y dylai Cadeirydd Cyllid ysgrifennu at yr Aelod Seneddol ynghylch y cynnydd mewn prisiau yn dilyn preifateiddio.

 

ARGYMHELLWYD hefyd y dylai papurau gael eu hanfon at gynghorwyr trwy e-bost, ond y dylai copïau caled fod ar gael cyn, ac yn y cyfarfodydd.

 

Pitney Bowes – Prisiau postio:

 

1st Class letter:  65p (stamp)  57p (franking) – 8p saving

2nd Class letter: 56p (stamp)  41p (franking) – 15p saving

 

It was RECOMMENDED that the Chair of Finance should write to the MP regarding the increase in prices following privatisation.

 

It was also RECOMMENDED that papers should be sent out to councillors by email but that hard copies should be available prior to, and at meetings.

 

Ysgrifennu at yr AS

Write to MP