Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

24.4.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

183

Yn bresennol:

 

Cyng. Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mererid Boswell

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brian Davies

Cyng. Kevin Price

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Delyth Davies (cyfieithydd)

Caleb Spencer (Cambrian News)

David Lynch (Cambrian News)

Nifer o aelodau Aberaid

 

Present: 

 

Cllr. Brendan Somers (Chair)

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mererid Boswell

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr Brian Davies

Cllr. Kevin Price

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Delyth Davies (translator)

Caleb Spencer (Cambrian News)

David Lynch (Cambrian News)

Various members of Aberaid

 

 

184

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Steve Davies

Cyng. Wendy Morris

 

Apologies:

 

Cllr. Steve Davies

Cllr. Wendy Morris

 

 

185

Datgan Diddordeb:  

 

Nodwyd o fewn yr eitem agenda

 

Declaration of interest:  

 

Noted within the agenda item

 

186

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Diolchwyd i’r cynghorwyr a oedd yn ymddeol, Mererid Boswell, Ceredig Davies, Aled Davies a Brian Davies, am eu cyfraniadau gwerthfawr i waith y Cyngor.

 

 • Diolchwyd i Delyth Davies am ei gwasanaeth cyfieithu ardderchog a ffyddlon. Derbyniodd flodau ac anrheg am ei gwasanaeth o ugain mlynedd i’r Cyngor. Dymunodd hithau yn dda i’r Cyngor at y dyfodol.

 

Personal References:

 

 • Retiring councillors, Mererid Boswell, Ceredig Davies, Aled Davies and Brian Davies, were thanked for their valuable contributions to the work of the Council.

 

 • Delyth Davies was thanked for her excellent and faithful translation service. She received a bouquet and gift for her twenty-year service to the Council.  She wished the Council well for the future.

 

 

 

187

Cyflwyniad: Cynnig i fynnu ar gefnogaeth ychwanegol i ffoaduriaid yn Aberystwyth a Cheredigion
 Lindsey Gaunt, Andrea Hammel a Janice De-Haaf o Aberaid.

Cynigiwyd cynnig ysgrifenedig gan Cyng. Talat Chaudhri. Eiliwyd gan Cyng. Alun Williams.

 

Yn dilyn cyflwyniadau a thrafodaeth PENDERFYNWYD:

 

 • Ysgrifennu at Lywodraeth San Steffan i ofyn am dderbyn fwy o ffoaduriaid
 • Ysgrifennu at Gyngor Sir Ceredigion i gymryd cymaint o ffoaduriaid ag y bo modd ac i gefnogi cais y Cyngor Tref i San Steffan.
 • Adfer y cynllun Dubs i flaenoriaethu plant unigol
 • Ysgrifennu at drefi eraill yng Ngheredigion er mwyn cefnogi cynnig Cyngor Tref Aberystwyth
 • Ceisio ymuno â chynllun Dinas Noddfa

 

Presentation: Proposal to demand further support for refugees in Aberystwyth and Ceredigion - Lindsey Gaunt, Andrea Hammel and Janice De-Haaf from Aberaid

A written motion was proposed by Cllr Talat Chaudhri and seconded by Cllr Alun Williams.

 

Following presentations and discussion it was RESOLVED:

 

 • To write to the Westminster government to request accepting more refugees
 • To write to Ceredigion County Council to take as many refugees as possible and to support the Town Council’s request to Westminster.
 • To restore the Dubs scheme to prioritise lone children
 • To write to other towns in Ceredigion to support Aberystwyth Town Council’s proposal
 • To seek to join the City of Sanctuary scheme

 

 

188

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

 Adroddiad ar lafar

Mayoral Activity Report:   

 

Verbal report.

 

 

 

 

 

 

 

189

 

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 27 Mawrth 2017 i gadarnhau cywirdeb:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un cywiriad:

173 (5.1): nid oedd y mater wedi mynd i'r Pwyllgor Cynllunio – defnyddiwyd pwerau dirprwyedig

 

Minutes of Full Council held on Monday, 27 March 2017 to confirm accuracy:

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction:  173 (5.1): the matter had not gone to Planning Committee -  delegated powers had been used.

 

 

190

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 1: Penparcau Chwarae: roedd y Pwyllgor Cyllid wedi cytuno gwario £10,000 ar welliannau. Yn aros am dyfynbrisiau ar hyn o bryd.

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 1: Penparcau Playground: Finance Committee had agreed to spend £10,000 on improvements. Currently waiting for quotes.

 

 

 

 

 

 

 

 

191

 

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio -  3 Ebrill 2017: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 

Minutes of the Planning Committee – 3 April 2017:

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

 

Materion yn codi:

 

Eitem 7.1: Canopi estynedig: Roedd hwn yn fater i Network Rail. Awgrymwyd y dylid anfon llythyr gyda llun o'r trên yn ymestyn ymhellach na'r canopi.

 

 1. 2: Coed Tesco: Roedd y Cyng Mark Strong wedi lobïo swyddogion i gael Tesco i dalu am blannu coed mewn mannau eraill

 

Matters arising:

 

Item 7.1: Extended canopy: This was an issue for Network Rail. It was suggested that a letter be sent with a photograph of the train exceeding the canopy.

 

 1. 2: Tesco trees: Cllr Mark Strong had lobbied officers to get Tesco to pay for trees to be planted elsewhere

 

 

 

 

 

 

 

 

192

 

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 10 Ebrill 2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un cywiriad:

 

 

Eitem 9.5: Morfa Mawr yw’r enw Cymraeg cywir i Queen’s Road

 

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 10 April 2017:

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction:

 

Item 9.5: Morfa Mawr is the correct name for Queen’s Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

 

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 20 Mawrth 2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un cywiriad:

 

 

Eitem 4: Roedd y Cyng Mererid Boswell yn trefnu’r Walk for Life

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 20 March 2017:

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction:

 

Item 4: Cllr Mererid Boswell was organising the Walk for Life  

 

 

 

 

Materion yn Codi:

 

Eitem 8.2: Arwyddion Cŵn yn barod i'w casglu ac yn cael eu rhoi i fyny cyn gynted â phosib.

Matters Arising:

 

Item 8.2: Dog signs: were ready for collection and would be put in place as soon as possible.

 

 

 

 

194

Ceisiadau Cynllunio:

 

Datgan diddordeb: Cyng Mark Strong

Planning Applications:

 

Declaration of Interest: Cllr Mark Strong

 

 

 

A170266 - 36 Y Porth Bach: Gosod blwch mesurydd a gosod pibellau.

 

PENDERFYNWYD nad oedd digon o wybodaeth wedi cael ei ddarparu i wneud penderfyniad.

 

A170266 - 36 Eastgate Street: Installation of meter box and laying of pipework.

 

It was RESOLVED that a decision could not be made due to lack of information.

 

 

 

A170277 – 1 Stryd y Frenhines: Newid defnydd o siop A1 i gwerthwyr tai A2, addasiadau ac adnewyddu.

 

Mae'r Cyngor yn GWRTHWYNEBU:

 

 • newid defnydd - dylai'r eiddo aros fel A1 oherwydd datblygiad y Ffynnon Haearn fel porth allweddol i ganol y dref, a'r angen am fwy o siopau ar y stryd.

 

 • blaen siop fodern mewn ardal gadwraeth. Dylai fod yn flaen siop mwy traddodiadol i wella, a chyd-fynd â, treftadaeth bensaernïol y dref.

 

Hefyd, mae'r Cyngor am fwy o wybodaeth ynghylch newidiadau i'r tô

A170 A170277 – 1 Queen Street: Change of Use from A1 shop to A2 Estate Agents, alterations and renovations.

 

The Council OBJECTS to:

 

 • The change of use - the property should remain as A1 due to Chalybeate Street’s development as a key gateway into the town centre, and the need for more shops on the street
 • A modern shop front in a conservation area. It should be a more traditional shop front to enhance, and be in keeping with, the town’s architectural heritage.

 

Also, the Council wants more information regarding changes to the roofline.

 

 

 

 

A170293 – 6 Tai Crynfryn: Adeiladu estyniad un llawr ar y tu blaen.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD heblaw am y defnydd o UPVC

 

A170293 – 6 Crynfryn Buildings: Erection of single storey extension to front.

 

NO OBJECTION other than the use of UPVC

 

 

195

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

Park Kronberg: Darparodd y Cyng Mererid Boswell y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau. Y nod yw i gwrdd â dyddiad 15 Mai ar gyfer cychwyn adeiladu, yn amodol ar gytuno dyluniad yr elfennau sglefrio. Er nad oedd ymrwymiad ariannol yn ei le, roedd Julien Lipton wedi darparu gwarant personol o hyd at 10%.

 

PENDERFYNWYD darparu y Maer a’r Clerc gyda phwerau dirprwyedig i wneud taliadau, ond gyda Mererid Boswell hefyd yn rhan o’r broses.

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit: 

 

Kronberg Park: Cllr Mererid Boswell provided an update on developments. The aim is to meet a build start date of 15 May, subject to the design of the skating elements being agreed. Whilst no financial bond was in place, Julien Lipton had provided a personal guarantee of up to 10%.

 

It was RESOLVED to provide the Mayor and Clerk with delegated powers to make payments but that Mererid Boswell should also be involved.

 

 

196

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure:

 

It was RESOLVED to accept the expenditure

 

197

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Mark Strong:
 • Roedd Parc Natur Penglais wedi llwyddo i gael ei gynnwys ym mhleidlais cronfa Bags of Help Tesco (Mai / Mehefin). Roedd angen i bawb ei hyrwyddo.

 

 1. Alun Williams:
 • Mae'r groesfan Pelican ger y fynwent yn Ffordd Llanbadarn yn cael ei huwchraddio i groesfan Puffin sy’n fwy deallus a diogel.
 • Mae Llyfrgell Genedlaethol wedi talu am uwchraddio’r llwybr o Ffordd Llanbadarn i'r Llyfrgell

 

Cyng Ceredig Davies:

 • Roedd gan groesfan Tesco switsh cyffyrddol ar gyfer y trwm eu clyw.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Mark Strong:
 • Parc Natur Penglais had been successful in being included in the voting for a Tesco Bags of Help fund (May / June). Everyone needed to promote it.

 

 1. Alun Williams:
 • The Pelican crossing by the cemetary in Llanbadarn Road was being upgraded to a more intelligent and safer Puffin crossing.
 • The National Library had paid for the upgrade of the path from Llanbadarn Road to the Library

 

Cllr Ceredig Davies:

 • The Tesco crossing had a tactile switch for the hard of hearing.

 

 

 

198

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:  Dim

 

 

WRITTEN reports from representatives on outside bodies: None

 

 

 

 

 

 

 

 

199

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

199.1

Dewch at eich Gilydd (Y Morlan 17 Mehefin 2017):  PENDERFYNWYD cefnogi’r digwyddiad yn swyddogol ac y byddai'r Maer yn gynrychiolydd swyddogol y Cyngor Tref. Roedd cyfarfod cynllunio yn cael ei gynnal ar Ddydd Gwener 28 Ebrill yn y Morlan.

Great Get Together (Morlan 17 June 2017): It was RESOLVED to officially support the event and that the Mayor would be the official Town Council representative. A planning meeting was being held on Friday 28 April at the Morlan.

 

 

199.2

Cynigion ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2017 (Un Llais Cymru):

PENDERFYNWYD y dylid anfon cynigion at y Clerc i'w trafod yn y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol nesaf.

 

Motions for 2017 Annual General Meeting (One Voice Wales):

It was RESOLVED that motions should be sent to the Clerk for discussion at the next General Management Committee.

 

199.3

Datganiad Cymru i Bawb:

Roedd y Cyngor Tref wedi cefnogi hwn eisoes ond yn hapus datgan eto.

Datgan Diddordeb: Cyng Jeff Smith

 

Cymru i Bawb Declaration:

The Town Council had supported this already but were happy to reiterate.

Declaration of Interest: Cllr Jeff Smith

 

199.4

Heddlu Dyfed Powys:

Stephen Davies yw Prif Arolygydd Gweithredol newydd ar gyfer Ceredigion.

 

PENDERFYNWYD ei wahodd i gyfarfod y Cyngor ar ôl yr etholiad.

Dyfed Powys Police:

Stephen Davies is the new Operational Chief Inspector for Ceredigion.

 

It was RESOLVED to invite him to a Council meeting after the election.

 

 

199.5

Llythyr swyddogol y Cyngor (Cyng Mair Benjamin):

 

PENDERFYNWYD estyn gwahoddiad swyddogol i ymwelydd Tseiniaidd Cyng Mair Benjamin.

Official Council letter (Cllr Mair Benjamin):

 

It was RESOLVED to extend an official invitation to Cllr Mair Benjamin’s Chinese visitor.

 

 

199.6

Ymgynghoriad Cyfoeth Naturiol Cymru (ANC) ar ynni niwclear (Wylfa):

 

PENDERFYNWYD y dylai'r Cyngor ysgrifennu eto at ANC i fynegi siom ar eu ymateb, a’u diffyg proffesiynoldeb wrth gynnal ymgynghoriad. Dylent fod wedi cysylltu â’r holl gynghorau tref a chymuned yng Nghymru, neu o leiaf y rhai yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru.

 

Natural Resources Wales (NRW) consultation on nuclear energy (Wylfa):

 

It was RESOLVED that the Council should write again to NRW to express its disappointment at their response, and their lack of professionalism in conducting a consultation. They should have contacted all town and community councils in Wales, or at the very least those in North and Mid Wales.

 

Cysylltu gydag ANC eto

Contact NRW again

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

3.4.2017

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

 

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)
Cyng. Lucy Huws  

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Martin Shewring

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Ceredig Davies

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present: 

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Martin Shewring

 

In attendance:

 

Cllr. Ceredig Davies

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Sue Jones-Davies

 

Apologies:

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sue Jones-Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A170100 44 Stryd y Frenhines:  Gosod pibell nwy newydd tu flaen yr adeilad

 

Mae’r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU ar sail niwed i gymeriad adeilad rhestredig a’r peryg posib oddi wrth bibellau nwy heb eu diogelu.

 

A170100 44 Queen Street: Fitting of new gas pipe to front of property

 

Town Council OBJECTS on grounds of damage to the character of a listed building and the potential risk from unprotected gas pipes.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.2

A170224:  Yr Hen Ysgol Gymraeg, 1 Ffordd Alexandra: Codi Ardal Caffi arfaethedig gan gynnwys dymchwel y ddau ychwanegiadau diweddarach i’r adeilad ac adeiladu un estyniad newydd

 

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A170224 Yr Hen Ysgol Gymraeg, 1 Alexandra Road: Proposed Cafe Quarter including demolition of two later additions to the building and construction of one replacement extension

 

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu:  Dim adroddiad

 

Development Control Committee: No report

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.1

Platfform yr orsaf: yn llithrig yn y glaw ac yn achosi cwympiadau. Roedd y Cyng Jeff Smith wedi codi’r mater o ganopi estynedig yn y cyfarfod ymgynghori Masnachfraint. Dylid hefyd ei godi yn y cyfarfod Cyswllt Rheilffyrdd

Station platform: becomes slippery in the rain causing falls.  Cllr Jeff Smith had raised the issue of an extended canopy at the Franchise consultation meeting.  It should also be raised at the Rail Liaison meeting.

 

 

7.2

Coed Tesco: nid oedd y coed a blannwyd yn y blychau yn ymddangos i fod yn ffynnu. Byddai cynghorwyr yn cadw llygad ar y sefyllfa

 

Tesco trees: the trees planted in the boxes did not seem to be doing well.  Councillors would keep an eye on the situation

 

 

7.3

Blaen siop Enoc Huws: Roedd Tai Ceredigion wedi cael gwared o wyneb hanesyddol y siop ac wedi rhoi ffenestri a drws UPVC yn eu lle. Roeddent wedi cael gorchymyn gan yr Adran Gynllunio i’w newid yn ôl.

 

PENDERFYNWYD ysgrifennu at yr adran Gynllunio i’w canmol am eu camau prydlon ac i ysgrifennu at Tai Ceredigion yn amlinellu siom y Cyngor am iddynt ddiystyru adeilad hanesyddol.

 

Enoc Huws siop front: Tai Ceredigion had removed the historic siop front and replaced with UPVC windows and door.  They had been instructed to change it back. 

 

 

It was RESOLVED to write to Planning to compliment them on their prompt action and to write to Tai Ceredigion outlining the Council’s disappointment at their disregard for a historic building.

 

7.4

Stryd y Dollborth: Mae ffens steil paled wedi'i godi nad oedd yn gydnaws â chymeriad yr ardal.

 

PENDERFYNWYD ysgrifennu at y Gwasanaethau Technegol mewn perthynas â'r arwyddion ffyrdd a symudwyd ac i ysgrifennu at y perchennog yn datgan bod y ffens yn amharu ar gymeriad yr ardal gadwraeth, a oedd hefyd yn borth pwysig i'r dref, ac yn ei annog i ailystyried y ffens. Nodwyd bod cyllid grant sylweddol wedi'i fuddsoddi yn y tai yn y stryd.

Northgate St: A pallet style fence had been erected which was not in keeping with the character of the area.

 

It was RESOLVED to write to Technical Services regarding the moved road signs, and to write to the owner stating that the fence detracted from the character of a conservation area, which was also an important gateway into town, and urging him to reconsider the fencing.  It was noted had significant grant funding had been invested in the houses in the street.

 

Ysgrifennu at Gwasanaethau Technegol ac ymateb i’r llythyr

Write to Technical Services and respond to the letter

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol   /  General Management Committee (GM)

 

 1. 4.2017

 

 

COFNODION / MINUTES

 

 

1

 

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Martin Shewring

Cyng. Brenda Haines

 

Yn mynychu:

Cyng. Jeff Smith

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present:

 1. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Martin Shewring

Cllr. Brenda Haines

 

In attendance:

Cllr. Jeff Smith

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Wendy Morris

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Steve Davies

 

Apologies:

Cllr Wendy Morris

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Steve Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb:  Dim

 

Declaration of interest:  None

 

4

Cyfeiriadau personol: Dim

 

Personal references: None

 

 

5

 

Materion yn ymwneud â Phenparcau:

 

 

Penparcau issues:

 

 

5.1

Goleuadau Nadolig batri ar gyfer yr ardd:

 

I’w gyfeirio at y Pwyllgor Cyllid, ond cytunwyd mewn egwyddor

Battery Christmas lights for garden:

 

Refer to Finance Committee but agreed in principle

 

 

Eitem agenda cyllid

Finance Agenda item

 

5.2

Graffiti ar arhosfan bws Min y Ddôl:

 

Roedd y Cynghorydd Steve Davies yn edrych ar hyn

Graffiti on Min y Ddôl bus stop: 

 

Cllr Steve Davies was looking at this

 

 

5.3

Arwydd / Hysbysfwrdd ger yr Adizone:

 

Dylid trefnu’r Cyngor Sir i edrych ar hyn fel rhan o'r cynllun gwaith (byddai’n cael ei anfonebu ar wahân)

Sign / Notice Board near the Adizone:

 

Arrange for CCC to pick this up (it would be billed separately) as part of the schedule of works

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

5.4

Byrddau Dehongli:

 

Cytunwyd y dylai hyn fynd yn ei flaen a dylid gwirio maint cyfraniad y Cyngor

Interpretation Boards:

 

It was agreed that Penparcau Forum should go ahead and to check the amount of the Council’s contribution

 

 

5.5

Mainc Goffa Owen Jones

 

Roedd pobl yn cwyno am ysgyrion a roedd y bocsus blodau yn pydru

Owen Jones Memorial Bench

 

People were complaining about splinters and the planters were rotting

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

5.6

Baner y tu allan i Neuadd Goffa:

 

Roedd angen baner newydd. Dylid ei gyfeirio at Cyllid

Flag outside Neuadd Goffa:

 

This needed replacing. Refer to Finance

 

Eitem agenda cyllid

Finance Agenda item

 

5.7

Arwyddion Southgate:

Nid oedd y gwaith wedi ei wneud eto oherwydd adnoddau staff cyfyngedig a disgwyl cwblhau'r adolygiad o gyfyngiadau parcio.

Southgate Signs:

 

The work had not yet been progressed due to limited staff resources and awaiting completion of the review of parking restrictions.

 

 

5.8

Maes Chwarae:

 

Roedd y Cyng Jeff Smith wedi bod yn casglu amcangyfrifon ar gyfer adfer offer a chreu llwybrau.

 

ARGYMHELLWYD y dylid:

 

 • Gofyn ddisgyblion ysgol Llwyn yr Eos ynghylch y lliwiau ar gyfer y ffrâm ddringo.
 • Ystyried graean cywasgedig ar gyfer y llwybrau yn hytrach na tharmac

Playground:

 

Cllr Jeff Smith had been gathering estimates for restoration of equipment and creation of paths.

 

It was RECOMMENDED that:

 

 • Llwyn yr Eos school pupils should be asked regarding the colours for the climbing frame.
 • Compacted gravel should be considered for the paths as opposed to tarmac

 

 

 

6

Baw cŵn:

 

Y Maer wedi archebu chwe arwyddion ar gyfer y cŵn Maze gwahardd a chwech eraill sy'n gofyn i bobl godi baw ci.

 

Yn dilyn trafodaeth, ARGYMHELLWYD y dylai’r Cyngor:

 

 • archwilio opsiynau o gyflogi rhywun i gasglu baw ci. Dylid cysylltu gyda Jon Hadlow am gyngor.
 • wahodd Matthew Newbold, Rheolwr Datblygu Aberystwyth ar y Blaen, i ddod i gyfarfod Rheolaeth Cyffredinol i drafod opsiynau gweithio mewn partneriaeth

Dog fouling:

 

The Mayor has ordered six signs for the Maze banning dogs and six others requesting people pick up dog mess.

 

Following discussion, it was RECOMMENDED that Council should:

 

 • explore options of employing someone to collect dog mess. Jon Hadlow should be contacted for advice.
 • invite Matthew Newbold, Advancing Aberystwyth Development Manager, to attend a General Management meeting to discuss partnership working options

 

Eitem agenda cyllid

Finance Agenda item

 

Cysylltu â’r Cyngor Sir

Contact CCC

 

Gwahodd Aberystwyth ar y Blaen

Invite Advancing Aberystwyth

 

7

Sefydlu’r Maer 2017-18:

 

Cynhelir Seremoni Sefydlu'r Maer ar ddydd Gwener 2 Mehefin, 2017 am 6.30pm yn yr Hen Goleg, a chynhelir y Gwasanaeth Sul a’r Orymdaith ar 4 Mehefin yn St Mihangel,  i ddechrau am 1pm o hen Neuadd y Dref.

 

Mayor Making 2017-18:

 

Mayoral Inauguration to be held on Friday 2 June 2017 at 6.30pm in the Old College and the Sunday Service and Procession on 4 June at St Michael’s to start at 1pm from the old Town Hall.

 

 

8

Aberystwyth yn gyfeillgar i Wenyn

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r Cyngor:

 

 • gefnogi'r fenter ac anfon y llythyr (wedi ei gyfieithu) i ysgolion lleol i annog eu cyfranogiad.
 • gysylltu â Bleddyn Lake i ddatgan cefnogaeth
 • rhoi datganiad o gefnogaeth ar y wefan
 • Ymchwilio i ffyrdd o leihau chwynladdwyr ac annog plannu planhigion a choed sy’n gyfeillgar i wenyn

Bee friendly Aberystwyth:

 

It was RECOMMENDED that Council should:

 • support the initiative and send the letter (translated) to local schools to encourage their involvement.
 • Contact Bleddyn Lake to declare support
 • Place a statement of support on the website
 • Explore ways of reducing herbicides and encouraging planting of bee friendly plants and trees

 

Cyfieithu a danfon llythyr at ysgolion. Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Translate and send letter to schools. Contact CCC

9

Gohebiaeth

Correspondence

 

9.1

Casglu eitemau gwastraff mawr:

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Cyngor ysgrifennu at Gyngor Sir Ceredigion i ofyn am adolygiad o gost casglu, sydd ar hyn o bryd yn £42 am hyd at chwe eitem. Cytunwyd bod y gost yn waharddol i berson sydd ar incwm isel ac sydd efallai ond angen cael un eitem wedi ei gasglu.

Bulky waste items collection:

  

It was RECOMMENDED that Council writes to Ceredigion County Council to request a review of the collection cost, which is currently £42 for up to six items.  It was agreed that the cost was prohibitive for a person on low income who might only need one item to be collected.

 

Ysgrifennu at y Cyngor Sir

Write to CCC

9.2

Gweithdy Dŵr Cymru 2017:

Stadiwm Principality 2017/02/05

 

ARGYMHELLWYD y dylid dosbarthu’r wybodaeth er mwyn i gynghorwyr fynegi diddordeb.

Welsh Water Workshop:

Principality Stadium 2.5.2017

 

It was RECOMMENDED that the information be circulated for expressions of interest.

 

Eitem agenda cyllid

Finance Agenda item

 

9.3

Siarter Coed - Cangen Siarter Cyngor Lleol :

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Cyngor:

 • gefnogi'r fenter
 • ddatblygu rhaglen plannu coed (2 goeden) mewn cylchdro clocwedd o amgylch y wardiau (Bronglais nesaf).
 • ganiatáu i’r Cynghorydd Brenda Haines i blannu coeden goffa ger y rhandiroedd

Tree Charter - Local Council Charter Branch:

 

It was RECOMMENDED that Council:

 • supports the initiative
 • develops a tree planting programme (2 trees) in a clockwise rotation around the wards (Bronglais next).
 • Allows Cllr Brenda Haines to plant a memorial tree near the allotments

 

Cofrestru y Cyngor fel Cangen Siarter

Register the Council as Charter Branch

9.4

 Pwyntiau trydanu cerbydau trydanol:

 

Dylai'r ymateb i'r ymchwiliad esbonio bod Ceredigion yn bwriadu gosod pwyntiau ar draws y sir.

Electric vehicle charge points:

 

The response to the inquiry should explain that Ceredigion intend installing points across the county.

 

Ymateb

Respond

9.5

Parcio ger y Clwb Bowlio, Morfa Mawr:

 

Roedd difrod, a rhwystr, wedi cael ei achosi gan gerbydau adeiladu, ond nid oedd y llinellau melyn yn orfodadwy.

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Cyngor ysgrifennu at  Wasanaethau Technegol i ofyn:

 • bod hyn yn cael ei gywiro yn adolygiad Hydref gyfyngiadau parcio
 • eu bod yn gosod bolardiau i amddiffyn ffiniau a mynediad

 

Parking in Queen’s Road Bowling Green area:

 

Damage, and obstruction, had been caused by construction vehicles but the yellow lines were not enforceable. 

 

It was RECOMMENDED that Council write to Technical Services to request that:

 • this be remedied in the October review of parking restrictions
 • they place bollards to protect borders and access

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau   /  Finance and Establishments Committee

 

18.4.2017

 

 

COFNODION / MINUTES

 

 

1

 

Yn bresennol

 

Cyng Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng Mererid Boswell

Cyng Ceredig Davies

Cyng Brendan Somers

Cyng Alun Williams

Cyng Brenda Haines

 

Yn mynychu

 

Cyng Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present 

 

Cllr Jeff Smith (Chair)

Cllr Mererid Boswell

Cllr Ceredig Davies

Cllr Brendan Somers

Cllr Alun Williams

Cllr Brenda Haines

 

In attendance

 

Cllr Lucy Huws

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng Endaf Edwards

Cyng Wendy Morris

Cyng Talat Chaudhri

 

Apologies

 

Cllr Endaf Edwards

Cllr Wendy Morris

Cllr Talat Chaudhri

 

 

3

Datgan Buddiannau:  

 

Wedi eu nodi o fewn eitem agenda 7

 

 

Declarations of Interest:  

 

Noted within agenda item 7

 

4

Cyfeiriadau Personnol:

 

Roedd y Cyng Mererid Boswell yn trefnu’r Walk for Life ar 23 Ebrill.

Personal References:

 

Cllr Mererid Boswell was organising the Walk for Life on 23 April.

 

 

5

Ystyried Cyfrifon (Mawrth):

 

ARGYMHELLWYD mabwysiadu cyfrifon mis Mawrth a’r gweithredoedd canlynol:

 

 • Panel Staffio i adolygu'r contract gyda Peninsula
 • Clerc i ofyn am ddyfynbrisiau am gyfieithydd lleol o restr Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru
 • Clerc i ddod o hyd i ddarparwr deunydd swyddfa lleol (yn lle Viking)

Consider Accounts (March):

 

It was RECOMMENDED that the March accounts be adopted and the following actions:

 

 • The Staffing Panel to review the contract with Peninsula
 • The Clerk to seek quotes for a local translator from the Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru list
 • The Clerk to find a local office stationary provider (instead of Viking)

 

 

 

6

Ystyried Cyfrifon 2016-17

 

ARGYMHELLWYD mabwysiadu’r cyfrifon blynyddol.

 

Ond nid dyma’r cyfrifon terfynol oherwydd croniadau megis cyflog Mawrth a gwelyau blodau ac ati

 Consider Accounts 2016-17

 

It was RECOMMENDED that the annual accounts be adopted.

 

But these were not the final accounts due to accruals such as March salary and flower beds etc

 

 

7

Ystyried Ceisiadau Grant 2016-17

Consider Grant Applications 2016-17

 

 

 

Bydd y sieciau grant yn cael eu cyflwyno yng nghyfarfod cyntaf y Cyngor (y Cyfarfod Blynyddol) ar ôl yr etholiad - 15 Mai.

 

Ar ôl trafodaeth fanwl, ARGYMHELLWYD y rhoddion canlynol

The grant cheques to be presented in the first Council meeting (the Annual Meeting) after the election – 15 May.

 

After detailed discussion, the following donations were RECOMMENDED

 

 

7.1

Penparcau Scouts (2nd Explorers) 

Penparcau Scouts (2nd Explorers)

£500

 

 

7.2

Clwb Pêl Droed Aberystwyth (goleuadau) 

Aberystwyth Football Club (lights)

£1948

 

 

7.3

Carnifal Aberystwyth

Aberystwyth Carnival                                                            

£4000

 

 

7.4

Grwp Cyfeillio Aberystwyth                                                           

Aberystwyth Friendship Group                                            

£200

 

 

7.5

Fforwm 50+ Aberystwyth                                                        

Aberystwyth 50+ Forum                                                        

£200

 

 

7.6

Age Cymru Ceredigion                                                                 

Age Cymru Ceredigion                                                    

£200

 

 

7.7

Hen Linell Bell (Theatr Arad Goch)

Far Old Line (Arad Goch Theatre)

£1700

 

 

7.8

Cymdeithas Gorawl Aberystwyth    

 

Aberystwyth Choral Society    

 

£250

 

 

7.9

Henoed Penparcau 

 

Penparcau Senior Citizens

 

£250

 

 

7.10

Clwb Cymdeithasol Gerddi Ffynnon   

 

Gerddi Ffynnon Social Club   

 

£250

 

 

7.11

Traws Link Cymru 

 

Traws Link Cymru 

 

£500

 

 

7.12

Yr Angor 

 

Yr Angor 

 

£1200

 

 

7.13

Partneriaeth Esquel 

 

Esquel Partnership 

 

£1500

 

 

7.14

Partneriaeth St Brieuc

St Brieuc Partnership

 

£2000

 

 

7.15

Partneriaeth Kronberg

Kronberg Partnership

 

£2500

 

 

7.16

Gwyl Sea2shore Aberystwyth

 

Aberystwyth Sea2shore Festival

 

£1500

 

 

7.17

Aberystwyth Showtime Singers

 

Aberystwyth Showtime Singers

 

£250

 

 

7.18

Sight Cymru

 

Sight Cymru

 

£200

 

 

7.19

Band Arian Aberystwyth

 

Aberystwyth Silver Band

 

£2000

 

 

7.20

Cyfeillion Parc Natur Penglais

 

Parc Natur Penglais Support Group

 

£1620

 

 

7.21

Parti Dawns Aelwyd Aberystwyth

 

Parti Dawns Aelwyd Aberystwyth

 

£800

 

 

7.22

Cynghrair Criced Aberystwyth

Aberystwyth Cricket League

 

£150

 

 

7.23

Ffotoaber

 

Ffotoaber

 

£750

 

 

7.24

Lle Coffi Canolfan Methodistiaid St Paul’s    

 

St Paul’s Methodist Centre Coffee Bar  

 

£630

 

 

7.25

Parêd Gwyl Dewi 

 

Parêd Gwyl Dewi 

 

£900

 

 

7.26

Cymdeithas Diwylliannol Hindu Aberystwyth

 

Aberystwyth Hindu Cultural Society

 

£1000

 

 

7.27

MusicFest Aberystwyth

 

Aberystwyth MusicFest 

 

£1000

 

 

7.28

Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion (cyfanswm o £10,000 wedi ei gytuno yn Ebrill 2016 ac i’w rannu rhwng 2016 a 2017)    

 

Friends of Ceredigion Museum (a total of £10,000 agreed split between 2016 and 2017)    

 

£5000

 

 

 

Cyfanswm

Total

£32,998

 

 

7.29

Veteran to Veteran - heb ariannu gan nad oedd digon o wybodaeth             

Veteran to Veteran - not funded due to insufficient information       

 

 

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

8.1

Cyclefest: roedd y Cyngor wedi cytuno rhodd o £10,000.

Cyclefest: the Council had agreed a £10,000 donation.

 

 

8.2

Arwyddion Cŵn: ARGYMHELLWYD cymeradwyo y dyfynbris a’r cynlluniau

Dog signs:  It was RECOMMENDED that the quote and sign designs be approved

 

 

8.3

Cymdeithas Gofal: Mae’r Tîm Cynnal a Chadw yn cael ei derfynu.  ARGYMHELLWYD cysylltu â Chyngor Sir Ceredigion ynghylch cynnal a chadw’r Labyrinth. Roedd Cyngor Cymuned Llanbadarn yn defnyddio dyn mân dasgau a allai fod yn ddewis defnyddiol hefyd.

Care Society: Maintenance Team is being terminated.  It was RECOMMENDED that Ceredigion County Council be contacted regarding maintenance of the Labyrinth from mid-May. Llanbadarn Community Council used an odd job man which might also be a useful option.

 

 

8.4

Gweithdy Dŵr Cymru: Roedd Caerdydd yn rhy bell - dylent ymgynghori ar draws Cymru.

Welsh Water workshop: Caerdydd was too far – they should consult across Wales.

 

 

8.5

Goleuadau Nadolig Gardd Goffa Penparcau: ARGYMHELLWYD ei gefnogi.

Penparcau Memorial Garden Christmas lights: it was RECOMMENDED that it be supported. 

 

 

8.6

Hanesion Rhithwir: Cais am gymorth ariannol. Danfonwyd ffurflen grant a fe’i anfonwyd ymlaen at Aberystwyth ar y Blaen.

Virtual Histories: Request for funding support. A grant form had been sent and it had been forwarded to Advancing Aberystwyth.

 

 

8.7

Byrddau Dehongli - Penparcau: Roedd y Cyngor wedi cytuno i ariannu y bwrdd ond cyfrifoldeb Trysor a Fforwm Penparcau oedd datblygu'r cynnwys.

Interpretation Boards – Penparcau: Council had agreed to fund the board but it was up to Trysor and the Penparcau Forum to develop the content.

 

 

8.8

11 Stryd y Popty: roedd angen datrys materion diogelwch a mynediad cyn i eglwys Mihangel Sant gymryd y llawr gwaelod a'r llawr uchaf.

11 Baker St:  security and access issues needed to be resolved before St Michael’s Church took on the ground and top floors.

 

 

 

 2017-04-24