Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn

 

Annual Meeting of Full Council

 

 1. 5.2017

 

 

 

 

COFNODION

 

 

Cyflwyno sieciau grant

 

Roedd 24 o gynrychiolwyr grwpiau ac elusennau (allan o gyfanswm o 28) yn bresennol i dderbyn sieciau grant gan y Cyn Faer, Endaf Edwards a ddiolchodd iddynt am eu gwaith da.

 

Presentation of grant cheques

 

24 group and charity representatives (out of a total of 28) attended to receive grant cheques from the Past Mayor, Endaf Edwards who thanked them for their good work.

 

 

 

 

Datganiad Derbyn Swydd

 

Roedd pob un o'r 18 cynghorydd wedi cwblhau, llofnodi a darllen eu Datganiad Derbyn Swydd ac fe wnaeth y Clerc eu llofnodi yn eu tro.

 

Cyflwynwyd iddynt Becynnau Croeso yn cynnwys: Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau; Ffurflen Datgan Diddordeb a Chanllawiau; Canllaw y Cynghorydd Da 2012 Llywodraeth Cymru; Rheoliadau Ariannol Cyngor Tref Aberystwyth; Rheoliadau Sefydlog Cyngor Tref Aberystwyth a Chylch Gorchwyl pob Pwyllgor.

 

 

Declaration of Acceptance of Office

 

All 18 councillors completed, signed and read out their Declaration of Acceptance of Office.  The Clerk signed them in turn.

 

They were presented with Welcome Packs containing: Code of Conduct for Members; Declaration of Interest Form and Guidance; WG Good Councillor Guide 2012; Aberystwyth Town Council Financial Regulations; Aberystwyth Town Council Standing Orders and Terms of Reference for all Town Council Committees.

 

 

1

Presennol

 

Cyng. Endaf Edwards (Cadeirydd)

Cyng. Steve Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Michael Chappell

Cyng. David Lees

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Alun Williams

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Claudine Young

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Alex Mangold

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

George Jones (cyfieithydd)

Caleb Spencer (Cambrian News)

Present

 

Cllr. Endaf Edwards (Chair)

Cllr. Steve Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Michael Chappell

Cllr. David Lees

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Alun Williams

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Claudine Young

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Alex Mangold

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

George Jones (translator)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

 

2

Ymddiheuriadau: Dim

Apologies:  None

 

 

3

Cyfeiriadau personol

 

Cafwyd munud o dawelwch i Emily Price a oedd wedi eu hethol fel Cynghorydd Tref Aberystwyth ond a fu farw ar y penwythnos. Talodd y Cynghorydd Charlie Kingsbury, ffrind agos i Emily, deyrnged bersonol iddi a thalodd y Cynghorydd Mark Strong deyrnged ar ran holl gynghorwyr Plaid Cymru. Dylai'r Cyngor anfon ei gydymdeimlad at y teulu.

 

Personal references:

 

A minute’s silence was held for Emily Price who had been elected as  Aberystwyth Town Councillor but who tragically passed away on the weekend.  Cllr Charlie Kingsbury, a close friend to Emily, paid her a personal tribute and Cllr Mark Strong paid tribute on behalf of all the Plaid Cymru councillors.  The Council should send its condolences to the family.

 

Danfon cerdyn o gydymdeimlad

Send a card of condolence

4

Datgan diddordeb

 

Atgoffodd y Cadeirydd y cynghorwyr fod angen iddynt ddatgan diddordeb os oedd ganddynt fuddiant personol mewn, neu yn sefyll i elwa o, unrhyw eitem ar yr agenda.

 

Gofynnodd y Clerc i’r cynghorwyr gwblhau eu ffurflenni Datganiad o Ddiddordeb erbyn diwedd y cyfarfod pryd y byddent yn cael eu casglu.

 

 

Declaration of interest:

 

The Chair reminded councillors that they needed to declare an interest if they had a personal interest in, or stood to gain from, any agenda item.

 

 

The Clerk requested that councillors complete their Declaration of Interest forms by the end of the meeting when they would be collected.

 

 

5

Ethol Maer 2017-18

 

Cyng Steve Davies

Cynigiwyd gan: Cyng Mark Strong

Eiliwyd gan: Cyng Talat Chaudhri. 

 

Roedd pawb o blaid ac fe'i etholwyd yn briodol fel Maer Aberystwyth ar gyfer 2017-18. Yna cymerodd y Gadair.

 

 

Election of Mayor 2017-18

 

Cllr Steve Davies

Proposed by: Cllr Mark Strong

Seconded by: Cllr Talat Chaudhri. 

 

All were in favour and he was duly elected Mayor of Aberystwyth for 2017-18.  He then took the Chair.

 

 

6

Ethol Dirprwy Faer 2017-18

 

 1. Cyng Talat Chaudhri:

Cynigiwyd gan: Cyng Alun Williams.

           Eiliwyd gan: Cyng Rhodri Francis

 1. Cyng Mair Benjamin:

           Cynigiwyd gan: Cyng Michael Chappell.

           Eiliwyd gan: Cyng Charlie Kingsbury

 

Cynhaliwyd pleidlais gudd. Aeth y Cynghorwyr Alun Williams a Michael Chappell gyda’r Clerc i gyfrif y pleidleisiau. Cafodd y Cyng Talat Chaudhri ei ethol yn briodol.

Election of Deputy Mayor 2017-18

 

 1. Cllr Talat Chaudhri:

           Proposed by: Cllr Alun Williams.

           Seconded by: Cllr Rhodri Francis

 1. Cllr Mair Benjamin:

           Proposed by: Cllr Michael Chappell.

           Seconded by: Cllr Charlie Kingsbury

 

A secret ballot was held and the Clerk was accompanied by Cllr Alun Williams and Cllr Michael Chappell to count the votes.  Cllr Talat Chaudhri was duly elected.

 

 

7

Aelodaeth pwyllgorau

Committee membership for 2017-18:

 

 

7.1

Cynllunio:

 

Mae’r Maer a'r Dirprwy Faer yn aelodau Ex-officio

Planning:

 

The Mayor and Deputy Mayor are Ex-officio members

 

 

 

Rhodri Francis

David Lees

Sue Jones-Davies

Mari Turner

Claudine Young

Dylan Lewis

Lucy Huws

Michael Chappell

Mair Benjamin

 

7.2

Rheolaeth Cyffredinol:

 

Mae’r Maer a'r Dirprwy Faer yn aelodau Ex-officio

General Management:

 

The Mayor and Deputy Mayor are Ex-officio members

 

 

Brenda Haines

Charlie Kingsbury

Mark Strong

Sue Jones-Davies

Sara Hammel

Alex Mangold

Mari Turner

Claudine Young

Dylan Lewis

Lucy Huws

Michael Chappell

Mair Benjamin

 

7.3

Cyllid a Sefydliadau:

 

Mae’r Maer a'r Dirprwy Faer yn aelodau Ex-officio

Finance and Establishments:

 

The Mayor and Deputy Mayor are Ex-officio members

 

 

 

David Lees

Alun Williams

Rhodri Francis

Mark Strong

Sara Hammel

Charlie Kingsbury

Brenda Haines

Endaf Edwards

Dylan Lewis

 

7.4

Pwyllgor Staffio:

 

Mae’r Maer a'r Dirprwy Faer yn aelodau Ex-officio

Staffing Committee:

 

The Mayor and Deputy Mayor are Ex-officio members

 

 

 

Alun Williams

Brenda Haines

Endaf Edwards

 

8

Llofnodwyr cyllid

 

Llofnodwyr presennol:

 • Cyng Alun Williams
 • Cyng Steve Davies

 

Llofnodwyr newydd:

 • Cyng Dylan Lewis
 • Cyng Endaf Edwards

 

Finance signatories:

 

Existing signatories:

 • Cllr Alun Williams
 • Cllr Steve Davies

 

New signatories:

 • Cllr Dylan Lewis
 • Cllr Endaf Edwards

 

 

9

Cynrychiolwyr ar gyrff allanol

Representatives on outside bodies:

 

 

9.1

Amwythig – Aberystwyth Pwyllgor Defnyddwyr y Rheilffordd

Shrewsbury - Aber Rail Users Liaison Committee

Dylan Lewis

Alun Williams

 

9.2

Rheilffyrdd Arriva (Y Trallwng)

Arriva Railways (Welshpool)

Dylan Lewis

David Lees

9.3

SARPA

SARPA

Rhodri Francis

Dylan Lewis

9.4

Efeillio St Brieuc

St Brieuc PPA  

Mari Turner

David Lees

9.5

Efeillio Kronberg

Aberystwyth Kronberg PPA

Brenda Haines

Lucy Huws

9.6

Cyfeillio Yosano

Yosano Friendship (formerly Kaya)  

Sue Jones-Davies

Michael Chappell

9.7

Efeillio Esquel

Esquel Twinning  

Endaf Edwards

Sue Jones-Davies

9.8

Efeillio Arklow

Arklow Twinning

Steve Davies

Charlie Kingsbury

9.9

Un Llais Cymru

One Voice Wales

David Lees

Alex Mangold

9.10

Menter Aberystwyth

Menter Aberystwyth

 

Mark Strong

9.11

Llys Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth University Court 

 

Dylan Lewis

Charlie Kingsbury

9.12

Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg

Old College Project Board

Alun Williams

David Lees

9.13

Aberystwyth ar y Blaen

Advancing Aberystwyth ar y Blaen Board

David Lees

Gweneira Raw-Rees

9.14

Canolfan y Celfyddydau

Aberystwyth Arts Centre

 

Sue Jones-Davies

9.15

Band Arian Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band

Mair Benjamin

Brenda Haines

9.16

Grŵp Gorchwyl Ffoaduriaid Syria

Syrian Refugee Task & Finish Group

Alun Williams

Alex Mangold

9.17

Is Bwyllgor y Parc Sgrialu

Skateboard Park Sub-Committee

Sara Hammel

Talat Chaudhri

Mair Benjamin

9.18

Bwrdd Ymddiriedolaeth Craig Glais

Constitution Hill Board of Trustees

Mark Strong

Talat Chaudhri

9.19

Pwyllgor Defnyddwyr yr Harbwr

Harbour Users Committee

Mari Turner

Steve Davies

9.20

Grwp Aberystwyth Gwyrddach

Greener Aberystwyth Group

Claudine Young

Mari Turner

Alex Mangold

Lucy Huws

9.21

Pwyllgor Rheolaeth Traffig Ceredigion

Ceredigion Traffic Management Committee

Steve Davies

Endaf Edwards

Sara Hammel

Mair Benjamin

9.22

Biosffer Dyfi

Dyfi Biosffer

 

Claudine Young

9.23

Parc Natur Penglais

Parc Natur Penglais

Sara Hammel

Mark Strong

Alun Williams

9.24

Ymddiriedolaeth Cofeb Rhyfel

War Memorial Trust

Charlie Kingsbury

Michael Chappell

9.25

Ymddiriedolaeth Rhoddion Joseph a Jane Downie

Joseph and Jane Downie Bequest Trust

Talat Chaudhri

David Lees

9.26

Llywodraethwr Ysgol Padarn Sant

St Padarn’s School Governors

 

Lucy Huws

9.27

Llywodraethwr Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos School Governors

 

Steve Davies

9.28

Llywodraethwr Ysgol Plascrug

Plascrug School Governors

 

Sara Hammel

9.29

Llywodraethwr Ysgol Gymraeg

Ysgol Gymraeg Governors  

Mari Turner

 

 

10

Rheoliadau Cyllid (i’w hystyried yng Nghyfarfod Llawn 30.5.2017)

 

Rhoddwyd gopïau ym mhecynnau croeso’r cynghorwyr a gofynnwyd iddynt ystyried y rheoliadau ar gyfer y cyfarfod nesaf o'r Cyngor Llawn.

Financial Regulations (to be considered at Full Council 30.5.2017)

 

Councillors were provided with copies in their welcome packs and asked to consider the regulations for the next Full Council meeting.

 

Cynghorwyr i ystyried y Rheoliadau erbyn 30.5.2017

Councillors to consider the regulations by 30.5.2017

11

Rheoliadau Sefydlog (i’w hystyried yng Nghyfarfod Llawn 30.5.2017)

 

Rhoddwyd gopïau ym mhecynnau croeso’r cynghorwyr a gofynnwyd iddynt ystyried y rheoliadau ar gyfer y cyfarfod nesaf o'r Cyngor Llawn.

Standing Orders (to be considered at Full Council 30.5.2017)

 

Councillors were provided with copies in their welcome packs and asked to consider the orders for the next Full Council meeting.

 

Cynghorwyr i ystyried y Rheoliadau erbyn 30.5.2017

Councillors to consider the orders by 30.5.2017

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

5.6.2017

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

 

Yn bresennol:

 

Cyng. Steve Davies

Cyng. David Lees

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Claudine Young

 

Yn mynychu:

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Jeff Smith

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present: 

 

Cllr. Steve Davies

Cllr. David Lees

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Claudine Young

 

In attendance:

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Jeff Smith

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Lucy Huws 

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies:

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Rhodri Francis

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Gofynnwyd i Jeff Smith ddod i’r cyfarfod i gyflwyno'r ceisiadau cynllunio. Diolchwyd iddo am ddod.

Personal references: Jeff Smith had been asked to attend the meeting to present the planning applications.  He was thanked for attending.

 

 

5

Ethol Cadeirydd

 

Y Cyng. Lucy Huws oedd yr unig enw a dderbyniwyd (Cynigiwyd gan y Cyng. Talat Chaudhri ac Eiliwyd gan y Cyng. Mari Turner) felly etholwyd y Cyng. Lucy Huws yn Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio.

 

Elect Chairman

 

Cllr. Lucy Huws was the only name received (proposed by Cllr. Talat Chaudhri and seconded by Cllr. Mari Turner) so Cllr. Lucy Huws was elected as the Chair of the Planning Committee.

 

6

Ethol Is-Gadeirydd

 

PENDERFYNWYD y byddai David Lees a Mari Turner yn rhannu rôl Is-Gadeirydd. David Lees fydd y dirprwy cyntaf a Mari yr ail.

Elect Vice Chairman

 

It was RESOLVED that David Lees and Mari Turner would share the role of Vice Chairman. David Lees would be the first deputy and Mari the second.

 

 

7

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

7.1

A170381: Pysgoty, Traeth y De.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A170381: Pysgoty, South Promenade.

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

7.2

A170415:  12 Ffordd y Bryn.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A170415: 12 Edghill Road.

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

7.3

A170423: Cymdeithas Adeiladu Principality, 15 Ffordd y Môr.

 

Yn gyffredinol, nid oes gan y Cyngor WRTHWYNEBIAD ond hoffwn argymell bod yr iaith Gymraeg yn cael blaenoriaeth a bod yr ymadrodd ‘when home matters’  yn cael ei gyfieithu

 

A170423: Principality Building Society, 15 Terrace Rd.

 

Council generally has NO OBJECTION but would like to recommend that the Welsh language is given priority and that the phrase ‘when home matters’ is translated

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

7.4

A170426: Meithrinfa Penglais, Ffordd Penglais.

 

Yn gyffredinol, nid oes gan y Cyngor WRTHWYNEBIAD ond mae'n pryderu (yn seiliedig ar bryderon y trigolion lleol) ynghylch cyflwr y coed newydd a gafodd eu plannu fel rhan o gais cynllunio blaenorol. Dylai'r coed dderbyn gwarchodaeth barhaus.

A170426: Penglais Nursery, Penglais Rd.

 

Council generally has NO OBJECTION but is concerned (based on the concerns of local residents) regarding the condition of the new trees which were planted as part of a previous planning application.  The trees should receive ongoing protection.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

7.5

A170457: Tŷ Lisburne, Stryd y Baddon.

 

Byddai'r Cyngor yn hoffi sicrwydd ynghylch y pryderon canlynol:

 • y deunydd atal sŵn cryfaf i gael ei ddefnyddio i amddiffyn y fflatiau uwchben rhag sŵn y bar isod
 • agosrwydd storio gwastraff i'r ardal paratoi bwyd / diod
 • bod digon o le i storio gwastraff
 • Cadw’r ddraig ar y wal y tu allan fel rhan o gymeriad yr adeilad o fewn ardal gadwraeth. Nid oes gan y Cyngor unrhyw broblem gyda’r ddraig yn cael ei symud draw i wneud lle i’r ffenestr newydd.

A170457: Lisburne House, Bath St.

 

Council would like reassurance regarding the following concerns:

 • the strongest sound proofing to be used to protect the flats above from bar noise below
 • the proximity of waste storage to the food/drink preparation area
 • adequate waste storage is provided
 • the dragon relief on the outside wall is preserved as part of the character of the building within a conservation area. The Council has no problem with it being moved along to make room for the new window.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

7.6

A170461: Cnwc y Lili, Tan y Cae

 

GWRTHWYNEBODD y Cyngor i'r cais cynllunio blaenorol i ddymchwel y wal, ar sail y gwrthwynebiad lleol cryf, gorddatblygu a cholli parcio. Yn ogystal â'r pryderon hyn, sydd yn dal i fod yn berthnasol, mae’r Cyngor yn teimlo bod y wal yn nodwedd o ardal gadwraeth.

 

Felly mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU’R estyniad amser.

 

A170461: Cnwc y Lili, South Road.

 

The Council OBJECTED to the previous planning application to demolish the wall, on the basis of strong local objection, over development and loss of parking.  In addition to these concerns, which are still applicable, Council feels that the wall is a feature of a conservation area.

 

Council therefore OBJECTS to the time extension.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

8

Pwyllgor Rheoli Datblygu

 

Gohiriwyd trafod yr adroddiad tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi amser i’r Cadeirydd newydd ei ddarllen.

 

Development Control Committee:

 

Discussion of the report was postponed until the next meeting to allow the new chair time to read it.

 

 

9

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

9.1

Blaen siop Enoc Huws: Roedd ymateb wedi ei dderbyn oddi wrth Tai Ceredigion ond yn gofyn am gopi o'r cofnodion.

 

Enoc Huws shop front: A response had been received from Tai Ceredigion but it merely asked for a copy of the minutes.

 

 

 

 

9.2

Stryd y Dollborth: Derbyniwyd ymateb ynglyn â’r ffens steil paled a oedd wedi'i godi nad oedd yn gydnaws â chymeriad yr ardal.

 

PENDERFYNWYD ysgrifennu at yr adran Gynllunio i wirio bod y perchennog wedi cael caniatâd i godi ffens

Northgate St: A response had been received regarding the pallet style fence that had been erected and which was not in keeping with the character of the area.

 

 It was RESOLVED to write to Planning to check that the owner had had permission to erect the fence

 

 

Ysgrifennu at yr adran gynllunio

Write to the Planning Dept.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 5.2017

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Steve Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Alex Mangold

 

Yn mynychu:

 

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Steve Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Alex Mangold

 

In attendance:

 

Cllr. David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Claudine Young

 

Apologies

 

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Claudine Young

 

 

3

Datgan Diddordeb

 

Cyng. Mark Strong ar fwrdd y Gymdeithas Gofal

 

Cynghorwyr Mark Strong ac Endaf Edwards ar Bwyllgor Cynllunio’r Sir

 

Declaration of Interest

 

Cllr Mark Strong on the board of the Care Society

 

Cllrs Mark Strong and Endaf Edwards on the Ceredigion Planning Committee

 

 

4

Cyfeiriadau personol

 

Llongyfarchwyd y Cyng Mark Sgrong ar enedigaeth ei fab Ianto

Personal references

 

Cllr Mark Strong was congratulated on the birth of his baby boy Ianto.

 

 

5

Ethol Cadeirydd

 

Enwebwyd: Cyng Charlie Kingsbury

Cynigiwyd gan: Cyng Brenda Haines

Eiliwyd gan: Cyng Mair Benjamin

 

Cynnig: Cllr Talat Chaudhri

Cynigiwyd gan: Cllr Mark Strong

Eiliwyd gan: Cllr Mari Turner

 

Cynhaliwyd pleidlais gudd gyda llygad dystion yn y cyfrif. Etholwyd y Cyng Talat Chaudhri yn y modd priodol.

 

Elect Chairman

 

Nomination: Cllr Charlie Kingsbury

Proposed by: Cllr Brenda Haines

Seconded by: Cllr Mair Benjamin

 

Nomination: Cllr Talat Chaudhri

Proposed by: Cllr Mark Strong

Seconded by: Cllr Mari Turner

 

A secret ballot was held and vote counting witnessed. Cllr Talat Chaudhri was duly elected

 

 

6

Ethol Is-Gadeirydd

 

Enwebwyd: Cyng Charlie Kingsbury

Cynigiwyd gan: Cyng Mair Benjamin

Eiliwyd gan: Cyng Brenda Haines

 

Enwebwyd: Cyng Sara Hammel

Cynigiwyd gan: Cyng Mark Strong

Eiliwyd gan: Cyng Lucy Huws

 

Etholwyd y Cyng Sara Hammel yn y modd priodol.

 

Elect Vice Chairman

 

Nomination: Cllr Charlie Kingsbury

Proposed by: Cllr Mair Benjamin

Seconded by: Cllr Brenda Haines

 

Nomination: Cllr Sara Hammel

Proposed by: Cllr Mark Strong

Seconded by: Cllr Lucy Huws

 

Cllr Sara Hammel was duly elected.

 

 

7

Arwyddion a hysbysfyrddau

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn ystyried mabwysiadu'r swyddi bys a hysbysfyrddau yn amodol ar eu cyflwr a’u diogelwch, ac ar adolygiad o'r lleoliadau. Y Clerc, Cadeirydd Rheoli Cyffredinol a Chadeirydd Cyllid i gysylltu â CSC ac adrodd yn ôl i'r Cyngor Tref.

Finger posts and notice boards

 

It was RECOMMENDED that Council considers adopting the finger posts and notice boards subject to condition and safety, and a review of the locations. The Clerk, Chair of General Management and Chair of Finance to liaise with CCC and report back to Town Council.

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact the County Council

8

Sefydlu’r Maer a Gwisgoedd

 

Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd y byddid yn ymchwilio i opsiynau llai costus a mwy syml gan ystyried hanes a lles anifeiliaid.

 

 

Mayor Making and Robes

 

Following discussion it was agreed that simpler less costly options would be investigated with consideration to history and animal welfare.

 

Ymchwilio opsiynau

Research options

9

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

9.1

Cynigion ar gyfer Un Llais Cymru: dyddiad cau 30 Mehefin. Cynigion i'w hanfon at y Clerc cyn y cyfarfod nesaf.

Motions for One Voice Wales: deadline  30 June. Motions to be sent to the Clerk prior to next meeting.

Pawb i ystyried

All to consider

9.2

Hyfforddiant Cynghorydd Newydd: Rhoes y cynghorwyr canlynol eu henwau ymlaen: Sara Hammel, Talat Chaudhri, Charlie Kingsbury, Michael Chappell, Alex Mangold, David Lees a Mari Turner

 

New Councillor training: The following councillors put their names forward: Sara Hammel, Talat Chaudhri, Charlie Kingsbury, Michael Chappell, Alex Mangold, David Lees and Mari Turner

 

9.3

Sea Cadet Land: cyflwynwyd cais i’r tir gael ei ddefnyddio fel gardd gymunedol. Fodd bynnag roedd CSC yn ystyried datblygiad preswyl oherwydd y pwysau ariannol presennol.

 

ARGYMHELLWYD anfon llythyr at CSC i fynegi dymuniad y Cyngor i’r tir beidio â chael ei ddatblygu.

Sea Cadet Land: A request was presented for this to be used as a community garden.  However CCC were considering a residential development due to current financial pressures.

 

It was RECOMMENDED that a letter be sent to CCC to express the Council’s wish for the land not to be developed.

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 5.2017

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sara Hammel

Cyng. David Lees

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mark Strong

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Dylan Lewis

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sara Hammel

Cllr. David Lees

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mark Strong

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Dylan Lewis

 

In attendance:

 

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau 

 

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Alun Williams

 

Apologies

 

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Alun Williams

 

 

3

Datgan buddiannau 

 

Cyng Mark Strong yn aelod o fwrdd y Gymdeithas Gofal

Declarations of interest

 

Cllr Mark Strong is a board member of the Care Society

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim 

 

Personal references: None

 

5

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor

 

Enwebwyd: Cyng Dylan Lewis

Cynigiwyd gan: Cyng Mark Strong

Eiliwyd gan: Cyng Charlie Kingsbury

 

Cafodd y Cyng Dylan Lewis ei ethol yn Gadeirydd

 

Elect Committee Chairman

 

Nominated: Cllr Dylan Lewis

Proposed by: Cllr Mark Strong

Seconded by: Cllr Charlie Kingsbury

 

Cllr Dylan Lewis was elected as Chairman

 

 

6

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor

 

Enwebwyd: Cyng Rhodri Francis

Cynigiwyd gan: Cyng Talat Chaudhri

Eiliwyd gan: Cyng Mark Strong

 

 

Cafodd y Cyng Rhodri Francis ei ethol yn Is-gadeirydd

Elect Committee Vice-chairman

 

Nominated: Cllr Rhodri Francis

Proposed by: Cllr Talat Chaudhri

Seconded by: Cllr Mark Strong

 

Cllr Rhodri Francis was elected as Vice- chairman

 

 

7

Ystyried Cyfrifon Terfynol 2016-17

 

Roedd croniadau a rhagdaliadau wedi cael eu hychwanegu. ARGYMHELLWYD body y cyfrifon diwygiedig yn cael eu cymeradwyo.

Consider Final Accounts 2016-17

 

Accruals and prepayments had been added.  It was RECOMMENDED that the amended accounts be approved.

 

 

8

Paneli dehongli Penparcau

 

ARGYMHELLWYD y dylid talu’r £5750 am ddau banel fel taliad unwaith yn unig. Byddai'r Fforwm yn gyfrifol am gynnal a chadw.

Interpretation panels Penparcau

 

It was RECOMMENDED that the £5750 for two panels be paid as a one-off payment.  The Forum would be responsible for maintenance.

 

 

9

Ceisiadau am gyllid

 

Funding requests

 

 

 

9.1

Cais am grant hwyr oddi wrth y Gymdeithas Gofal.

 

ARGYMHELLWYD y dylid cadw at y rheolau ac y dylai’r Gymdeithas aros tan grantiau 2018.

 

A late grant application from the Care Society.

 

It was RECOMMENDED that the Council should adhere to the rules and that the Care Society would have to wait until the 2018 grants.

 

 

 

9.2

Marchnad Ffermwyr: cais am £1000 ychwanegol at ddyraniad cyllideb y Cyngor Tref - £7000.

 

ARGYMHELLWYD cefnogi’r cais am £8000 ar yr amod y byddai grwpiau cymunedol yn elwa o ddefnyddio’r stondinau.

Farmers Market: application for an extra £1000 to the Town Council budget allocation of £7000.

 

It was RECOMMENDED that the £8000 request be supported with the proviso that community groups would benefit from stall use.

 

 

10

Gohebiaeth

 

Cyfieithu ar y pryd ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor Llawn:

Gwahoddwyd gyfieithwyr lleol i wneud cais am y gwaith ac ARGYMHELLWYD bod y gwaith yn cael ei gynnig i George Jones.

Correspondence:

 

Simultaneous translation for Full Council meetings: 

All local translators had been invited to apply for the work and it was RECOMMENDED that the work be offered to George Jones.