Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

30.5.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

12

Yn bresennol:

 

Cyng. Steve Davies (Cadeirydd)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Michael Chappell

Cyng. David Lees

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Alun Williams

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Claudine Young

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Dylan Lewis

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

George Jones (cyfieithydd)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

Present: 

 

Cllr. Steve Davies (Chair)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Michael Chappell

Cllr. David Lees

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Alun Williams

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Claudine Young

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Dylan Lewis

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

George Jones (translator)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

 

13

Ymddiheuriadau:

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Lucy Huws

 

 

Apologies:

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Lucy Huws

 

 

 

14

Datgan Diddordeb:  

 

Nodwyd o fewn yr eitem agenda

 

Declaration of interest:  

 

Noted within the agenda item

 

15

Cyfeiriadau Personol:

 

Roedd y Cyngor wedi anfon cydymdeimlad i Fanceinion a cynhaliwyd munud o dawelwch.

Personal References:

 

The Council had sent condolences to Manchester and a minute’s silence was held.

 

 

 

 

16

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

 Adroddiad ar lafar

Mayoral Activity Report:   

 

Verbal report.

 

 

 

 

 

 

 

17

 

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 24 Ebrill 2017 i gadarnhau cywirdeb:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un cywiriad:

199.6: Cyfoeth Naturiol Cymru.

 

 

Minutes of Full Council held on Monday, 24 April 2017 to confirm accuracy:

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction:  199.6: the Welsh minute should read ‘Cyfoeth’ Naturiol Cymru.

 

 

18

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

191: Eitem 7.1: Canopi estynedig: I’w weithredu

193: Item 8.2: Arwyddion cŵn: I’w weithredu

 1. 4: Heddlu Dyfed Powys: byddai'r Prif Arolygydd Gweithredol yn mynychu Cyngor Llawn 26 Mehefin a byddai'r Comisiynydd yn mynychu Cyngor Llawn 23 Hydref.

Matters arising from the Minutes:

 

191: Item 7.1: Extended canopy: To be actioned

193: Item 8.2: Dog Signs: to be actioned

 1. 4: Dyfed Powys Police: the Operational Chief Inspector would be attending Full Council 26 June and the Commissioner would be attending Full Council 23 October.

 

 

 

19

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 15 Mai 2017 i gadarnhau cywirdeb:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un cywiriad:

 

 1. 20: Aberystwyth Gwyrddach yw’r enw cywir

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held on Monday, 15 May 2017 to confirm accuracy:

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction: 

 1. 20: should read Aberystwyth Gwyrddach in the Welsh

 

 

 

 

 

 

 

20

 

Cofnodion Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 22 Mai 2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda dau gywiriad:

 

 

Eitem 6: dylid roi Sara Hammel yn lle Talat Chaudhri

 

Eitem 7: fe ddylai’r argymhelliad ddarllen:

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn ystyried mabwysiadu'r swyddi bys a hysbysfyrddau yn amodol ar eu cyflwr a’u diogelwch, ac ar adolygiad o'r lleoliadau. Y Clerc, Cadeirydd Rheoli Cyffredinol a Chadeirydd Cyllid i gysylltu â CSC ac adrodd yn ôl i'r Cyngor Tref.

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 22 May 2017:

 

It was RESOLVED to approve the minutes with two corrections:

 

Item 6: In the Welsh minute Talat Chaudhri should be changed to Sara Hammel

 

Item 7: the recommendation should read:

It was RECOMMENDED that Council considers adopting the finger posts and notice boards subject to condition and safety, and a review of the locations. The Clerk, Chair of General Management and Chair of Finance to liaise with CCC and report back to Town Council.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

Cofnodion o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun, 22 Mai 2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion, y Cyfrifon Terfynol, Adroddiad yr Archwilydd Mewnol a’r Ffurflen flynyddol.

 

 

Minutes of the Finance and Establishments Committee held on Monday, 22 May 2017:

 

It was RESOLVED to approve the minutes and to adopt the recommendations, the Final Accounts, the Internal Auditor’s report and the Annual Return.

 

 

 

 

22

Ceisiadau Cynllunio: dim

 

Planning Applications: none

 

23

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   None

 

 

24

Cyllid – ystyried gwariant: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure:

 

It was RESOLVED to accept the expenditure

 

25

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Mark Strong:
 • Gwyl Feicio wedi bod yn llwyddiannus
 • Dylai’r Cyngor Tref ddiolch i’r Beach Buddies am eu gwaith gwych

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Mark Strong:
 • Cyclefest had been successful
 • Beach Buddies should be thanked by Town Council for their wonderful work

 

 

 

26

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:  Dim

 

Rhoes y Cyng Alun Williams ddiweddariad ar drefniadau Dewch at Eich Gilydd

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:

 

Cllr Alun Williams provided an update on the Great Get Together arrangements.

 

 

 

 

27

Derbyn Rheolau Sefydlog

 

PENDERFYNWYD gohirio ystyriaeth tan y Cyngor Llawn nesaf er mwyn rhoi digon o amser i gynghorwyr newydd.

Approve Standing Orders

 

It was RESOLVED to postpone consideration until next Full Council so as to provide sufficient time for new councillors.

 

 

28

Derbyn Rheoliadau Ariannol

 

PENDERFYNWYD gohirio ystyriaeth tan y Cyngor Llawn nesaf er mwyn rhoi digon o amser i gynghorwyr newydd.

Approve Financial Regulations

 

It was RESOLVED to postpone consideration until next Full Council to provide sufficient time for new councillors.

 

 

 

 

 

 

29

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

29.1

Dewch at eich Gilydd (Y Morlan 17 Mehefin 2017):  

 

PENDERFYNWYD roi’r £240 a ofynnwyd amdano

 

Great Get Together (Morlan 17 June 2017):

 

It was RESOLVED to provide the £240 requested.

 

29.2

Pagoda Parc Kronberg:

 

PENDERFYNWYD ei gynnig i ysgolion oherwydd yr angen am sylfaen cadarn

 

Kronberg Park Pagoda:

 

It was RESOLVED that, due to the need for a firm foundation, it should be offered to schools

Cysylltu gydag ysgolion

Contact schools

29.3

Seremoni Graddio 18-21 Gorffennaf

 

Y Clerc i gylchredeg amserlen ar gyfer datganiadau o ddiddordeb

 

Degree ceremonies 18-21 July

 

The Clerk to circulate a timetable for expressions of interest.

 

 1. â diddordeb i ymateb

All interested cllrs to respond

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

5.6.2017

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

 

Yn bresennol:

 

Cyng. Steve Davies

Cyng. David Lees

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Claudine Young

 

Yn mynychu:

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Jeff Smith

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present: 

 

Cllr. Steve Davies

Cllr. David Lees

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Claudine Young

 

In attendance:

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Jeff Smith

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Lucy Huws 

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies:

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Rhodri Francis

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Gofynnwyd i Jeff Smith ddod i’r cyfarfod i gyflwyno'r ceisiadau cynllunio. Diolchwyd iddo am ddod.

Personal references: Jeff Smith had been asked to attend the meeting to present the planning applications.  He was thanked for attending.

 

 

5

Ethol Cadeirydd

 

Y Cyng. Lucy Huws oedd yr unig enw a dderbyniwyd (Cynigiwyd gan y Cyng. Talat Chaudhri ac Eiliwyd gan y Cyng. Mari Turner) felly etholwyd y Cyng. Lucy Huws yn Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio.

 

Elect Chairman

 

Cllr. Lucy Huws was the only name received (proposed by Cllr. Talat Chaudhri and seconded by Cllr. Mari Turner) so Cllr. Lucy Huws was elected as the Chair of the Planning Committee.

 

6

Ethol Is-Gadeirydd

 

PENDERFYNWYD y byddai David Lees a Mari Turner yn rhannu rôl Is-Gadeirydd. David Lees fydd y dirprwy cyntaf a Mari yr ail.

Elect Vice Chairman

 

It was RESOLVED that David Lees and Mari Turner would share the role of Vice Chairman. David Lees would be the first deputy and Mari the second.

 

 

7

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

7.1

A170381: Pysgoty, Traeth y De.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A170381: Pysgoty, South Promenade.

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

7.2

A170415:  12 Ffordd y Bryn.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A170415: 12 Edghill Road.

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

7.3

A170423: Cymdeithas Adeiladu Principality, 15 Ffordd y Môr.

 

Yn gyffredinol, nid oes gan y Cyngor WRTHWYNEBIAD ond hoffwn argymell bod yr iaith Gymraeg yn cael blaenoriaeth a bod yr ymadrodd ‘when home matters’  yn cael ei gyfieithu

 

A170423: Principality Building Society, 15 Terrace Rd.

 

Council generally has NO OBJECTION but would like to recommend that the Welsh language is given priority and that the phrase ‘when home matters’ is translated

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

7.4

A170426: Meithrinfa Penglais, Ffordd Penglais.

 

Yn gyffredinol, nid oes gan y Cyngor WRTHWYNEBIAD ond mae'n pryderu (yn seiliedig ar bryderon y trigolion lleol) ynghylch cyflwr y coed newydd a gafodd eu plannu fel rhan o gais cynllunio blaenorol. Dylai'r coed dderbyn gwarchodaeth barhaus.

A170426: Penglais Nursery, Penglais Rd.

 

Council generally has NO OBJECTION but is concerned (based on the concerns of local residents) regarding the condition of the new trees which were planted as part of a previous planning application.  The trees should receive ongoing protection.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

7.5

A170457: Tŷ Lisburne, Stryd y Baddon.

 

Byddai'r Cyngor yn hoffi sicrwydd ynghylch y pryderon canlynol:

 • y deunydd atal sŵn cryfaf i gael ei ddefnyddio i amddiffyn y fflatiau uwchben rhag sŵn y bar isod
 • agosrwydd storio gwastraff i'r ardal paratoi bwyd / diod
 • bod digon o le i storio gwastraff
 • Cadw’r ddraig ar y wal y tu allan fel rhan o gymeriad yr adeilad o fewn ardal gadwraeth. Nid oes gan y Cyngor unrhyw broblem gyda’r ddraig yn cael ei symud draw i wneud lle i’r ffenestr newydd.

A170457: Lisburne House, Bath St.

 

Council would like reassurance regarding the following concerns:

 • the strongest sound proofing to be used to protect the flats above from bar noise below
 • the proximity of waste storage to the food/drink preparation area
 • adequate waste storage is provided
 • the dragon relief on the outside wall is preserved as part of the character of the building within a conservation area. The Council has no problem with it being moved along to make room for the new window.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

7.6

A170461: Cnwc y Lili, Tan y Cae

 

GWRTHWYNEBODD y Cyngor i'r cais cynllunio blaenorol i ddymchwel y wal, ar sail y gwrthwynebiad lleol cryf, gorddatblygu a cholli parcio. Yn ogystal â'r pryderon hyn, sydd yn dal i fod yn berthnasol, mae’r Cyngor yn teimlo bod y wal yn nodwedd o ardal gadwraeth.

 

Felly mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU’R estyniad amser.

 

A170461: Cnwc y Lili, South Road.

 

The Council OBJECTED to the previous planning application to demolish the wall, on the basis of strong local objection, over development and loss of parking.  In addition to these concerns, which are still applicable, Council feels that the wall is a feature of a conservation area.

 

Council therefore OBJECTS to the time extension.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

8

Pwyllgor Rheoli Datblygu

 

Gohiriwyd trafod yr adroddiad tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi amser i’r Cadeirydd newydd ei ddarllen.

 

Development Control Committee:

 

Discussion of the report was postponed until the next meeting to allow the new chair time to read it.

 

 

9

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

9.1

Blaen siop Enoc Huws: Roedd ymateb wedi ei dderbyn oddi wrth Tai Ceredigion ond yn gofyn am gopi o'r cofnodion.

 

Enoc Huws shop front: A response had been received from Tai Ceredigion but it merely asked for a copy of the minutes.

 

 

 

 

9.2

Stryd y Dollborth: Derbyniwyd ymateb ynglyn â’r ffens steil paled a oedd wedi'i godi nad oedd yn gydnaws â chymeriad yr ardal.

 

PENDERFYNWYD ysgrifennu at yr adran Gynllunio i wirio bod y perchennog wedi cael caniatâd i godi ffens

Northgate St: A response had been received regarding the pallet style fence that had been erected and which was not in keeping with the character of the area.

 

 It was RESOLVED to write to Planning to check that the owner had had permission to erect the fence

 

 

Ysgrifennu at yr adran gynllunio

Write to the Planning Dept.

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 6.2017

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

 

Presennol

 

Cyng. Steve Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Alex Mangold

 

Yn mynychu:

 

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present

 

Cllr. Steve Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Alex Mangold

 

In attendance:

 

Cllr. David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau - Dim

 

 

Apologies - none

 

 

 

3

Cyflwyniad gan Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth – Elizabeth Treasure. 

 

Siaradodd yr Athro Treasure am ei chefndir ym maes addysg uwch ac amlinelloedd ei gweledigaeth ar gyfer Aberystwyth fel prifysgol breswyl, gyda chryfderau ymchwil amlwg, addysgu o safon a phrofiad myfyrwyr adderchog.

 

Mae Canolfan y Celfyddydau, a gafodd 700,000 o ymweliadau y llynedd, yn allweddol i'r gymuned.

 

Codwyd cwestiynau ar ystod eang o bynciau gan gynnwys:

 

 • Cynllun Cynaliadwydd y Brifysgol
 • Yr Hen Goleg
 • Darpariaeth hyfforddi milfeddygol yn Aberystwyth
 • Cyflwr yr adeiladau treftadaeth
 • Yr heriau sy’n wynebu adrannau gwahanol
 • Neuadd Pantycelyn
 • Campws Llanbadarn
 • Marchnata a denu myfyrwyr
 • Gweithio mewn partneriaeth i fynd i’r afael â materion balchder dinesig

 

Sylwadau Cyngor:

 

 • Mae disgyblion yng Nghymru wedi eu tanariannu o £700 fesul disgybl sy’n arwain at gynnig israddol.
 • Dylid cynnig Astudiaethau Cymreig, gan gynnwys astudiaethau Celtaidd a'r celfyddydau, a ieithoedd modern, fel pwnc sbectrwm eang i danio diddordeb
 • Mae marchnata effeithiol yn allweddol

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn ysgrifennu at yr Is Ganghellor yn nodi prif bwyntiau y Cyngor.

 

 

Presentation by the Vice Chancellor of Aberystwyth University - Elizabeth Treasure.

 

Professor Treasure spoke about her background in higher education and set out her vision for Aberystwyth as a residential university, with distinctive research strengths, high quality teaching and an excellent student experience.

 

The Arts Centre, which received 700,000 vists last year, is key to the community.

 

Questions were raised on a number of issues including:

 

 • The University’s Sustainability Implementation Plan.
 • Old College
 • Veterinary training provision at Aberystwyth
 • The condition of the heritage buildings
 • The challenges facing different departments
 • Pantycelyn Hall of Residence
 • Llanbadarn Campus.
 • Marketing and recruitment
 • Working in partnership to address civic pride issues

 

 

 

Council comments:

 

 • Pupils in Wales were underfunded by £700 per pupil resulting in an inferior offer.

 

 • Welsh Studies, to include Celtic studies and the arts, and modern languages, should be offered as a broad spectrum subject to ignite interest

 

 • Effective marketing is key

 

It was RECOMMENDED that the Council write to the Vice Chancellor setting out the Town Council’s main viewpoints.

 

 

Ysgrifennu at y Brifysgol

Write to the University

4

Datgan Diddordeb

 

Roedd y Cyng. Alex Mangold, Claudine Young, Sue Jones-Davies, Michael Chappell a Talat Chaudhri i gyd wedi datgan diddordeb personol ar gyfer y drafodaeth ar y Brifysgol

Declaration of Interest

 

Cllrs. Alex Mangold, Claudine Young, Sue Jones-Davies, Michael Chappell and Talat Chaudhri had all declared a personal interest regarding the discussion on the University

 

 

 

5

Cyfeiriadau personol

 

Dylid danfon llythyr yn llongyfarch Ysgol Gymraeg ac Ysgol Plascrug am eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd

 

 

Personal references

 

A letter of congratulations should be sent to Ysgol Gymraeg and Ysgol Plascrug on their success in the Urdd Eisteddfod

 

 

6

Meysydd chwarae

 

 • Siglen i’r anabl bellach yn ei lle yn Cae Bach

 

 • Nid yw Penparcau a Ffordd y Gogledd wedi cael ei symud ymlaen oherwydd yr etholiad a llwyth gwaith y Clerc. Cadeirydd GM a Chyllid i gysylltu â Jeff Smith
 • Roedd angen polisi ar gyfer meysydd chwarae gan fod ‘wetpour’ yn gostus i’w newid ac i’w waredu. Y Clerc i ddod yn ôl â gwybodaeth ar opsiynau eraill.

 

Diolchwyd i Jeff Smith a’r Clerc am eu gwaith.

 

Playgrounds:

 

 • Disabled swing was now in place in Cae Bach
 • Penparcau and North Road had not been progressed due to the election and the Clerk’s workload. Chair of GM and Finance to liaise with Jeff Smith

 

 • A policy for playgrounds was needed as wetpour was costly to replace and to dispose of. The Clerk to provide information on other options.

 

 

Vote of thanks was given to Jeff Smith and the Clerk for their work.

 

 

7

Gwisgoedd

 

Rhoddwyd ganiatâd i’r Clerc i ymchwilio i opsiynau ar gyfer gwisgoedd llai costus a symlach, a chopiau o’r rhai presennol.

 

Cytunwyd y dylid darparu gwisgoedd ar gyfer yr holl gynghorwyr sydd am eu gwisgo. Os nad oedd digon o wisgoedd yna dim ond cyn Feiri, y Maer a'r Dirprwy Faer ddylai fod mewn gwisgoedd.

 

Robes

 

The Clerk was given permission to investigate options for simpler less costly robes, and for copies of current robes.

 

It was agreed that there should be robes provided for all councillors who wish to wear them.  If there were not enough robes then only past Mayors, Mayor and Deputy Mayor should wear robes.

 

Ymchwilio opsiynau

Research options

8

Rhandiroedd

(darparu dŵr a thŷ bach)

 

Rhoddwyd ganiatâd i’r Clerc i ymchwilio i opsiynau

Allotments

(water and toilet provision)

 

The Clerk was given permission to investigate options

 

 

Ymchwilio opsiynau

Research options

9

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

9.1

Cynigion ar gyfer Un Llais Cymru: dyddiad cau 30 Mehefin. Cynigion i'w hanfon at y Clerc cyn cyfarfod y Cyngor Llawn

 

Motions for One Voice Wales: deadline  30 June. Motions to be sent to the Clerk prior to Full Council

Pawb i ystyried

All to consider

9.2

Cais am Barc SplashCSC wedi edrych ar opsiynau ar gyfer y prom, ond roedd y gost yn ormod.

Request for Splash Park:  CCC had looked at options for the prom but the cost was prohibitive.

 

 

9.3

Cyng Mair Benjamin:

 

 • Cysgodfan Meddygfa Ystwyth: tu allan i'r ardal ac ar hyn o bryd nid oes gwasanaeth bws
 • Bin Felin y Môr: mae hyn wedi'i weithredu eisoes.

 

 • Mainc ger yr Orsaf Dân: y Clerc i gysylltu CSC

Cllr Mair Benjamin: 

 

 • Ystwyth Surgery shelter: out of area and currently no bus service
 • Felin y Môr bin: this had been actioned previously.

 

 

 • Fire St bench: the Clerk to contact CCC

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

 

9.4

Rheoliadau Sefydlog: Trafodwyd materion a godwyd drwy e-bost sef:

 

 • Y defnydd o ARGYMHELLWYD ar gyfer pwyllgorau yn hytrach na PENDERFYNWYD
 • Y cyfnod rhybudd ar gyfer derbyn cynigion.

 

 

Standing Orders: There was a discussion about points that had been raised by e-mail:

 

 • The use of RECOMMENDED for committees as opposed to RESOLVED
 • The notice period for accepting motions.

 

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 6.2017

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Sara Hammel

Cyng. David Lees

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Alun Williams

 

Yn mynychu:

Cyng. Mari Rhian Turner

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Jim Wallace (Menter Aberystwyth)

Sandra Evans (Menter Aberystwyth)

 

Present

Cllr. Sara Hammel

Cllr. David Lees

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Alun Williams

 

In attendance:

Cllr Mari Rhian Turner

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Jim Wallace (Menter Aberystwyth)

Sandra Evans (Menter Aberystwyth)

 

 

2

Ymddiheuriadau 

 

Cyng. Mark Strong

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Brenda Haines

 

Apologies

 

Cllr. Mark Strong

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Brenda Haines

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

 

 

Declarations of interest: None

 

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim 

 

Personal references: None

 

5

Menter Aberystwyth.

 

Rhoes Jim Wallace a Sandra Evans wybodaeth am gynlluniau yn ymwneud â’r Goleuadau Nadolig a Gwobrau Aber Firsts i gefnogi eu cais am £8000. 

 

Yn dilyn trafodaeth, ac yn wyneb y ffaith bod £7500 wedi ei ddyrannu yn y gyllideb, ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cefnogi'r cais.

Menter Aberystwyth.  

 

Jim Wallace a Sandra Evans provided an overview of plans for the Christmas Lights and Aber Firsts awards in support of their request for £8000. 

 

Following discussion, and in view of the fact that £7500 had been allocated in the budget, it was RECOMMENDED that Council support the application.

 

 

6

Ystyried Cyfrifon Misol Ebrill a Mai

 

Cyfrifon Ebrill, Mai a Mehefin i gael eu hystyried yng Nghyfarfod Gorffennaf

 

Consider Monthly Accounts for April and May.

 

April, May and June accounts to be considered in the July Meeting

 

 

 

7

Yswiriant y Cyngor

Cyflwynwyd cofrestr asedau manwl i'r yswirwyr. £5868.66 yw’r premiwm ar gyfer 2017-18.

 

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn adnewyddu’r polisi.

Council Insurance

A detailed asset register had been submitted to the insurers.  The premium for 2017-18 is £5868.66

 

It was RECOMMENDED that Council renew the policy.

 

 

8

Rheoliadau ariannol

 

Ar ôl ystyried y rheoliadau, ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn eu mabwysiadu heb newidiadau.

Financial Regulations

 

Following consideration of the regulations, it was RECOMMENDED that Council adopt them without changes.

 

 

9

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

9.1

Newidiadau arfaethedig yn Nhâl aelodau o Gynghorau Cymuned a Thref.

 

 

Trafodwyd Penderfyniadau 44-51, gan Banel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol Cymru, ac ARGYMHELLODD y Pwyllgor fod y Cyngor yn mabwysiadu'r canlynol yn ogystal â'r lwfans y Maer a’r treuliau teithio presennol o 35c y filltir ar gyfer cynghorwyr:

 

 

Penderfyniad 47: Lwfans Ddinesig i'r Dirprwy Faer. Cyngor i benderfynu ar y swm priodol, ond yn seiliedig ar y Dirprwy Faer yn ymgymryd â dyletswyddau Maer.

 

Penderfyniad 49: Costau arhosiad dros nos fel yr amlinellir gan y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol, ond gyda'r gyfradd o £30 am aros gyda ffrindiau yn cael ei ostwng i £20.

 

Penderfyniad 51: Ad-dalu costau angenrheidiol ar gyfer gofalu am blant dibynnol ac oedolion (gan ofalwyr anffurfiol neu ffurfiol) ac ar gyfer cymorth personol hyd at uchafswm o £403 y mis. Rhaid i’r gofalwr gyflwyno derbynebau. Cefnogwyd hyn ar sail achosion unigol gyda chostau gwirioneddol yn cael eu hystyried.

Proposed changes in the Remuneration of members of Community and Town Councils.

 

Determinations 44–51, by the Independent Remuneration Panel for Wales, were considered and the Committee RECOMMENDED that, in addition to the existing Mayoral allowance and travel expenses for councillors at 35p per mile, Council adopts the following:

 

Determination 47: Civic allowance to the Deputy Mayor. Council to decide on the appropriate amount, but based on the Deputy Mayor undertaking Mayoral duties.

 

Determination 49: Overnight stay costs as outlined by the Independent Remuneration Panel but with the rate of £30 for staying with friends amended to £20.

 

 

Determination 51: Reimbursement of necessary costs for the care of dependent children and adults (by informal or formal carers) and for personal assistance needs up to a maximum of £403 per month. The carer has to produce receipts.  This was supported on a case by case basis with actual costs being looked at.

 

 

 

9.2

Y cais hwyr am grant oddi wrth y Gymdeithas Gofal.

 

Roedd y Cyngor eisoes wedi penderfynnu y dylid cadw at y rheolau ac y dylai’r Gymdeithas aros tan grantiau 2018.

 

The late grant application from the Care Society.

 

Council had already resolved that the Council should adhere to the grant rules and that the Care Society would have to wait until the 2018 grants.

 

 

9.3

Paneli dehongli Penparcau

 

ARGYMHELLWYD y dylid ystyried cynnal y paneli ar yr un pryd â hysbysfyrddau’r dref a’r arwyddion troed.

Interpretation panels Penparcau

 

It was RECOMMENDED that maintenance of the panels should be considered with the town notice boards and finger posts.