Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

25.9.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

73

Yn bresennol:

Cyng. Steve Davies (Cadeirydd)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sara Hammel

Cyng. David Lees

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

George Jones (cyfieithydd)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

Present: 

Cllr. Steve Davies (Chair)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sara Hammel

Cllr. David Lees

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

George Jones (translator)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

 

74

Ymddiheuriadau:

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Claudine Young

Cyng. Rhodri Francis

 

 

Apologies:

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Claudine Young

Cllr. Rhodri Francis

 

 

 

75

Datgan Diddordeb:  

 

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declaration of interest:  

 

Noted within the agenda item

 

76

Cyfethol:

 

Roedd pob cam o ganllawiau Cyngor Sir Ceredigion wedi cael eu dilyn ac roedd pedwar ymgeisydd yn cael eu hystyried: Brendan Somers, James Cook, Bryony Davies a Poppy Evans.

 

 

Ni chafwyd gyflwyniad gan Poppy Evans ond dilynwyd cyflwyniadau gan Brendan Somers a James Cook, ac ebost wedi ei ddarllen ar ran Bryony Davies, gan bleidlais gyfrinachol. Etholwyd Brendan Somers. Arwyddodd a darllenodd ei Ddatganiad Derbyn Swydd. Cwblhaodd hefyd ei ffurflen Datgan Buddiannau.

 

Co-option:

 

All stages of the Ceredigion County Council guidance had been followed and four candidates were being considered: Brendan Somers, James Cook, Bryony Davies and Poppy Evans.

 

There was no communication from Poppy Davies but presentations by Brendan Somers and James Cook, and a an email read on behalf of Bryony Davies, were followed by a secret ballot. Brendan Somers was elected. He signed and read out his Declaration of Acceptance of Office.  He also completed his Declaration of Interest form.

 

 

77

 

Cyfeiriadau Personol: dim

 

 

Personal References: none

 

 

 

 

78

 

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Darparwyd adroddiad ar lafar – roedd y Maer wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau.

Mayoral Activity Report:   

 

Verbal report provided – the Mayor had attended various events.

 

 

 

 

 

 

 

79

(58)

 

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd:

Nos Lun, 24 Gorffennaf 2017  i gadarnhau cywirdeb

 

 1. Dylid ychwanegu'r Cynghorwyr Endaf Edwards a Mark Strong fel rhai a oedd wedi datgan diddordeb
 2. 5 'fron' yn y Saesneg i'w gywiro

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r newidiadau uchod

 

 

Minutes of Full Council held on:

Monday, 24 July 2017  to confirm accuracy

 

 1. 66. Cllrs Endaf Edwards and Mark Strong should be added as having declared an interest
 2. 5fron’ to be corrected in the English

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above amendments

 

 

80

 

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 3: PENDERFYNWYD gwahodd yr Is-Ganghellor i ddychwelyd unwaith eto i gyfarfod llawn o'r Cyngor i egluro beth sy’n digwydd i’r Adran Gymraeg a ieithoedd Celtaidd.

 

Gwnaeth Cyng. Talat Chaudhri ddatgan diddordeb

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 3: It was RESOLVED to invite the Vice-Chancellor to return once again to a Full Council meeting to explain what is happening to the Welsh and Celtic languages department.

 

Cllr Talat Chaudhri declared an interest.

 

 

Gwahodd yr Is Ganghellor

Invite Vice Chancellor

 

 

81

 

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 4 Medi 2017

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Materion yn codi:

 

 1. 3 cyfyngiad cyflymder ar waith yn awr

 

 1. 2 PENDERFYNWYD y dylai’r Cyngor:

 

 • Fabwysiadu polisi o blannu dwy goeden ar gyfer pob coeden a dorrir i lawr

 

 • Ddanfon llythyr at Little Angels yn gofyn iddynt blannu coeden arall (roeddent wedi awgrymu y byddent yn fodlon plannu coeden arall)

 

 • Ddanfon ebost arall at yr Adran Gynllunio (yn cynnwys ebost Mr Kirby) ac at Mr Kirby

Minutes of the Planning Committee held on Monday 4 September 2017

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

Matters arising:

 

 1. 3 speed limit now in place

 

 1. 2 it was RESOLVED that:

 

 • Council would adopt a policy of planting two trees for every tree cut down.

 

 • a letter should be sent to Little Angels asking them to plant another tree (they had indicated they would be willing to plant another tree).

 

 • an email would be sent to the Planning Department (including Mr Kirby’s email) and a response sent to Mr Kirby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danfon llythyr at Little Angels

Send letter to Little Angels

 

Danfon ebost at yr Adran Gynllunio

Send email to the Planning Department

 

 

 

 

 

82

 

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 11 Medi 2017

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 11 September 2017

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Fawrth, 18 Gorffennaf 2017:

 

 1. 1 dylid ysgrifennucyfarfod arbennig o’r Cyngor Llawn’

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion.

 

 

Byddai'r opsiwn o gymryd tudalen fisol yn EGO yn cael ei drafod ymhellach gan y Pwyllgor Cyllid.

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 18 September 2017.

 

 1. 1 this should readextraordinary meeting of Full Council’

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

The option of taking a monthly page in EGO would be discussed further by the Finance Committee.

 

 

 

 

Trefnu cyfarfod arbennig

Organise meeting of Full Council

 

Eitem ar agenda Cyllid

Finance agenda item

 

 

 

84

 

 

Ceisiadau Cynllunio: dim

Planning Applications: none

 

85

 

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

Heriwyd cynghorydd am ddatganiad camarweiniol a wnaed mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar o beidio â hawlio treuliau.

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

A councillor was challenged for a misleading statement made in a recent public meeting of not claiming expenses. 

 

 

86

 

Cyllid – ystyried gwariant Awst a Medi: 

 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure for August and September:

 

It was RESOLVED to accept the expenditure. 

 

 

87

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Alun Williams:
 • Roedd y Cyngor Sir wedi ymateb i'r ymgynghoriad gwasanaethau Iechyd Meddwl ac yn cefnogi'r Ganolfan Iechyd Meddwl Gymunedol a fyddai'n agored 24 awr a saith niwrnod yr wythnos. Byddai'n darparu gwelyau argyfwng a lletygarwch.

 

PENDERFYNWYD anfon llythyr o gefnogaeth i'r datblygiad hwn.

 

 • Roedd Ceredigion hefyd yn un o dair ardal peilot i weithio mewn ysgolion, yn darparu hyfforddiant athrawon a chymorth ychwanegol i fyfyrwyr
 • Fodd bynnag, roedd pryderon bod y gwelyau triniaeth yn cael eu symud o Gaerfyrddin i Lanelli.
 • Y Parch Mark Ansell oedd yr offeiriad newydd sydd â gofal am Eglwys y Drindod Sanctaidd
 • Cytunwyd ar gyllid ar gyfer gorsaf a chanolfan trafnidiaeth

Bow St

 • Cafodd y porth newydd i'r Amgueddfa ei lansio'n swyddogol
 • Roedd yr Hen Goleg wedi derbyn cadarnhad o arian y Loteri
 • Derbyniwyd tri dyfynbris am y grisiau i Glwb Bowlio Plas Crug fel rhan o'r datblygiad rhandiroedd.

 

PENDERFYNWYD derbyn y dyfyniad rhataf.

 

 

 1. Mark Strong:
 • Roedd ef a'r Clerc wedi bod i fyny i Goed Cambrian i ddewis y dair coeden Nadolig, i drafod garlandau a choed bach i fusnesau.
 • Llongyfarchodd staff Amgueddfa Ceredigion am ansawdd yr adnewyddu

 

PENDERFYNWYD anfon llythyr i’w llongyfarch

 

 

 

 1. Endaf Edwards:
 • Cynhaliwyd y Pwyllgor Rheoli Datblygu ar 13.10.2017. Hysbyswyd ef y byddai cais am ddatblygiad preswyl ar safle Plas Morolwg yn dod gerbron y Cyngor Tref yn fuan.

 

 

 1. Steve Davies
 • Roedd wedi mynychu sawl cyfarfod ynglŷn â Bodlondeb. Ychwanegodd y Cyng Mark Strong bod y meini prawf derbyn yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Craffu ar 19.10.2017.
 • Roedd wedi teithio i'r dathliad 20 mlynedd o Gefeillio Kronberg yn Kronberg im Taunus ac roeddent hwythau hefyd wedi ymweld ag Aberystwyth. Gosodwyd carreg filltir yn Kronberg a byddai carreg filltir gyfatebol yn cael ei rhoi ym Mharc Kronberg. Roedd hefyd wedi mynychu'r dathliad yn St Brieuc. Y flwyddyn nesaf, byddai'n dathlu 45 mlynedd.

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Alun Williams:
 • CCC have responded to the Mental Health services consultation. They supported the proposed Community Mental Health Centre in Aberystwyth which would be open 24 hours and seven days a week. It would provide hospitality and crisis beds.

 

It was RESOLVED to send a letter of support for this development.

 

 • Ceredigion was also one of three pilot areas to work in schools delivering both teacher training and extra support to students.
 • However, there were concerns that the treatment beds were being moved from Carmarthen to Llanelli.
 • Mark Ansell was the new priest in charge at Holy Trinity
 • Funding had been agreed for Bow St station and transport hub
 • The new gateway to the Museum had been officially launched
 • Old College had received confirmation of Lottery funding
 • Three quotes had been received for the steps in the Plas Crug Bowling Club as part of the allotments development.

 

It was RESOLVED to adopt the cheapest quote.

 

 

 1. Mark Strong:
 • He and the Clerk had been up to Cambrian Trees to choose the three Christmas trees, to discuss garlands and small trees for businesses.
 • He congratulated Ceredigion Museum staff for the quality of the refurbishment

 

It was RESOLVED that a congratulatory letter should be sent

 

 

 1. Endaf Edwards:
 • The Development Control Committee was held on 13.10.2017. He had been informed that an application for a residential development on the Plas Morolwg site would be coming before Town Council shortly.

 

 1. Steve Davies
 • He had attended various meetings regarding Bodlondeb. Cllr Mark Strong added that admissions criteria were being considered by the Scrutiny Committee on 19.10.2017.
 • He had travelled to the 20-year celebration of the Kronberg Twinning in Kronberg im Taunus and they had also visited Aberystwyth. A milestone had been placed in Kronberg and a matching milestone would be placed in Parc Kronberg.  He had also attended the celebration in St Brieuc. Next year it would be celebrating 45 years.

 

 

 

 

 

 

Ysgrifennu at Hywel Dda

Write to Hywel Dda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysgrifennu at Amgueddfa Ceredigion

Write to Ceredigion Museum

88

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:  Dim

 

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  None

 

 

89

Derbyn Rheolau Sefydlog

 

Roedd angen i'r Pwyllgor gwrdd i fynd drwy'r newidiadau gan nad oedd rhai yn ymarferol.

 

PENDERFYNWYD y dylai'r Pwyllgor Rheolau Sefydlog gyfarfod i fynd dros y gwelliannau, a'i aelodaeth yn cynnwys

 • Cadeiryddion y Pwyllgorau eraill
 • Cynghorwyr â diddordeb. Rhoes y Cynghorwyr Charlie Kingsbury a Michael Chappell eu henwau ymlaen

 

 

Approve Standing Orders

 

The Committee needed to meet to go through the amendments as some were not feasible.

 

It was RESOLVED that the Standing Orders Committee should meet to go over the amendments, and that its membership should consist of:

 • The Chairs of the other Committees
 • Interested councillors - Cllr Charlie Kingsbury and Michael Chappell

 

Trefnu cyfarfod y Pwyllgor Rheolau Sefydlog

Organise meeting of the Standing Orders Committee

 

 

 

 

90

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

90.1

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru:

Cytunodd y Cyngor gyda chynigion 1,2,3 a 5. Rhoddwyd awdurdod dirprwyedig i'r cynrychiolydd (Cyng. Alex Mangold) i bleidleisio ar 6 (y codiad arfaethedig yn ffi aelodaeth Un Llais Cymru) ac ar 4 (arosfa trên Cydweli)

One Voice Wales AGM motions: Council agreed with motions 1,2,3 and 5.  The delegate (Cllr Alex Mangold) was given delegated authority to vote on 6 (the proposed uplift in the One Voice Wales membership fee) and on 4 (Kidwelly train stop)

 

 

90.2

FfotoAber: Roedd yn cael ei gohirio tan y flwyddyn nesaf. PENDERFYNWYD y gallent gadw'r arian ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf.

FfotoAber:  It was being postponed until next year. It was RESOLVED that they could keep the money for next year’s event.

 

 

90.3

Llywodraethwr Llwyn yr Eos: Byddai'r Cyng Charlie Kingsbury yn cynrychioli Cyngor y Dref

Llwyn yr Eos governor: Cllr Charlie Kingsbury would represent the Town Council

 

 

90.4

Tyrau trydanu ffôn symudol solar: PENDERFYNWYD y byddai Peter Toogood yn cael gosod tŵr ym Mharc Kronberg, am gyfnod o dri mis, yn amodol ar leoliad priodol a dyluniad y tŵr

Solar mobile phone recharging towers:  it was RESOLVED that Peter Toogood would be allowed to place a tower in Parc Kronberg, for a period of three months, subject to an appropriate location and discreet tower design

 

 

91

Ymgynghoriad Diwygio Etholiadol (Cyng.Charlie Kingsbury)

 

PENDERFYNWYD cefnogi lleihau'r oedran pleidleisio i 16 ac ymateb i'r ymgynghoriad yn unol â hynny.

Electoral reform consultation (Cllr Charlie Kingsbury)

 

It was RESOLVED to support the reduction of the voting age to 16 and to respond to the consultation accordingly.

 

Ymateb i’r ymgynghoriad

Respond to the consultation

92

Ymgynghoriad – Gwasanaethau Iechyd Meddwl:

 

Trafodwyd o dan eitem agenda 87

Consultation – Mental Health Services:

 

Dealt with under agenda item 87

 

Fel uchod (87)

As above (87)

93

Cynnig - Y Cyngor i ymchwilio i brynu adeilad (Y Cyng. Talat Chaudhri):

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig ac i ymchwilio i opsiynau

Motion - Council to investigate purchasing a building (Cllr Talat Chaudhri): 

 

It was RESOLVED to support the motion and to investigate options

 

Casglu gwybodaeth ar adeiladau addas

Gather information on suitable buildings

94

Cynnig - Balchder ar y Prom 2018 (Cyng Talat Chaudhri): PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig a'r digwyddiad.

 

Atgoffodd y Clerc y Cyngor y byddai angen i gynghorydd fynychu'r cyfarfodydd i roi mynediad ac am resymau diogelwch (gofynion yswiriant a thenantiaeth)

Motion – Pride on the Prom 2018 (Cllr Talat Chaudhri): It was RESOLVED to support the motion and the event.

 

The Clerk reminded Council that a councillor would need to attend the meetings to allow access and for security reasons (insurance and tenancy requirements)

 

 

95

Cynnig - Is-bwyllgor technoleg gwybodaeth (Y Cyng. Talat Chaudhri):

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig a sefydlu is-bwyllgor. Byddai'r aelodaeth yn cynnwys Cadeiryddion pwyllgorau eraill a chynghorwyr â diddordeb

Motion – Information technology sub-committee (Cllr Talat Chaudhri):

 

It was RESOLVED to support the motion and to set up a sub-committee.  Membership would be made up of Chairs of other committees and interested councillors

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

25.9.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

73

Yn bresennol:

Cyng. Steve Davies (Cadeirydd)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sara Hammel

Cyng. David Lees

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

George Jones (cyfieithydd)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

Present: 

Cllr. Steve Davies (Chair)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sara Hammel

Cllr. David Lees

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

George Jones (translator)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

 

74

Ymddiheuriadau:

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Claudine Young

Cyng. Rhodri Francis

 

 

Apologies:

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Claudine Young

Cllr. Rhodri Francis

 

 

 

75

Datgan Diddordeb:  

 

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declaration of interest:  

 

Noted within the agenda item

 

76

Cyfethol:

 

Roedd pob cam o ganllawiau Cyngor Sir Ceredigion wedi cael eu dilyn ac roedd pedwar ymgeisydd yn cael eu hystyried: Brendan Somers, James Cook, Bryony Davies a Poppy Evans.

 

 

Ni chafwyd gyflwyniad gan Poppy Evans ond dilynwyd cyflwyniadau gan Brendan Somers a James Cook, ac ebost wedi ei ddarllen ar ran Bryony Davies, gan bleidlais gyfrinachol. Etholwyd Brendan Somers. Arwyddodd a darllenodd ei Ddatganiad Derbyn Swydd. Cwblhaodd hefyd ei ffurflen Datgan Buddiannau.

 

Co-option:

 

All stages of the Ceredigion County Council guidance had been followed and four candidates were being considered: Brendan Somers, James Cook, Bryony Davies and Poppy Evans.

 

There was no communication from Poppy Davies but presentations by Brendan Somers and James Cook, and a an email read on behalf of Bryony Davies, were followed by a secret ballot. Brendan Somers was elected. He signed and read out his Declaration of Acceptance of Office.  He also completed his Declaration of Interest form.

 

 

77

 

Cyfeiriadau Personol: dim

 

 

Personal References: none

 

 

 

 

78

 

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Darparwyd adroddiad ar lafar – roedd y Maer wedi mynychu nifer o ddigwyddiadau.

Mayoral Activity Report:   

 

Verbal report provided – the Mayor had attended various events.

 

 

 

 

 

 

 

79

(58)

 

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd:

Nos Lun, 24 Gorffennaf 2017  i gadarnhau cywirdeb

 

 1. Dylid ychwanegu'r Cynghorwyr Endaf Edwards a Mark Strong fel rhai a oedd wedi datgan diddordeb
 2. 5 'fron' yn y Saesneg i'w gywiro

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r newidiadau uchod

 

 

Minutes of Full Council held on:

Monday, 24 July 2017  to confirm accuracy

 

 1. 66. Cllrs Endaf Edwards and Mark Strong should be added as having declared an interest
 2. 5fron’ to be corrected in the English

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above amendments

 

 

80

 

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 3: PENDERFYNWYD gwahodd yr Is-Ganghellor i ddychwelyd unwaith eto i gyfarfod llawn o'r Cyngor i egluro beth sy’n digwydd i’r Adran Gymraeg a ieithoedd Celtaidd.

 

Gwnaeth Cyng. Talat Chaudhri ddatgan diddordeb

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 3: It was RESOLVED to invite the Vice-Chancellor to return once again to a Full Council meeting to explain what is happening to the Welsh and Celtic languages department.

 

Cllr Talat Chaudhri declared an interest.

 

 

Gwahodd yr Is Ganghellor

Invite Vice Chancellor

 

 

81

 

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 4 Medi 2017

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Materion yn codi:

 

 1. 3 cyfyngiad cyflymder ar waith yn awr

 

 1. 2 PENDERFYNWYD y dylai’r Cyngor:

 

 • Fabwysiadu polisi o blannu dwy goeden ar gyfer pob coeden a dorrir i lawr

 

 • Ddanfon llythyr at Little Angels yn gofyn iddynt blannu coeden arall (roeddent wedi awgrymu y byddent yn fodlon plannu coeden arall)

 

 • Ddanfon ebost arall at yr Adran Gynllunio (yn cynnwys ebost Mr Kirby) ac at Mr Kirby

Minutes of the Planning Committee held on Monday 4 September 2017

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

Matters arising:

 

 1. 3 speed limit now in place

 

 1. 2 it was RESOLVED that:

 

 • Council would adopt a policy of planting two trees for every tree cut down.

 

 • a letter should be sent to Little Angels asking them to plant another tree (they had indicated they would be willing to plant another tree).

 

 • an email would be sent to the Planning Department (including Mr Kirby’s email) and a response sent to Mr Kirby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danfon llythyr at Little Angels

Send letter to Little Angels

 

Danfon ebost at yr Adran Gynllunio

Send email to the Planning Department

 

 

 

 

 

82

 

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 11 Medi 2017

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 11 September 2017

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

83

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Fawrth, 18 Gorffennaf 2017:

 

 1. 1 dylid ysgrifennucyfarfod arbennig o’r Cyngor Llawn’

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion.

 

 

Byddai'r opsiwn o gymryd tudalen fisol yn EGO yn cael ei drafod ymhellach gan y Pwyllgor Cyllid.

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 18 September 2017.

 

 1. 1 this should readextraordinary meeting of Full Council’

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

The option of taking a monthly page in EGO would be discussed further by the Finance Committee.

 

 

 

 

Trefnu cyfarfod arbennig

Organise meeting of Full Council

 

Eitem ar agenda Cyllid

Finance agenda item

 

 

 

84

 

 

Ceisiadau Cynllunio: dim

Planning Applications: none

 

85

 

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

Heriwyd cynghorydd am ddatganiad camarweiniol a wnaed mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar o beidio â hawlio treuliau.

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

A councillor was challenged for a misleading statement made in a recent public meeting of not claiming expenses. 

 

 

86

 

Cyllid – ystyried gwariant Awst a Medi: 

 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure for August and September:

 

It was RESOLVED to accept the expenditure. 

 

 

87

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Alun Williams:
 • Roedd y Cyngor Sir wedi ymateb i'r ymgynghoriad gwasanaethau Iechyd Meddwl ac yn cefnogi'r Ganolfan Iechyd Meddwl Gymunedol a fyddai'n agored 24 awr a saith niwrnod yr wythnos. Byddai'n darparu gwelyau argyfwng a lletygarwch.

 

PENDERFYNWYD anfon llythyr o gefnogaeth i'r datblygiad hwn.

 

 • Roedd Ceredigion hefyd yn un o dair ardal peilot i weithio mewn ysgolion, yn darparu hyfforddiant athrawon a chymorth ychwanegol i fyfyrwyr
 • Fodd bynnag, roedd pryderon bod y gwelyau triniaeth yn cael eu symud o Gaerfyrddin i Lanelli.
 • Y Parch Mark Ansell oedd yr offeiriad newydd sydd â gofal am Eglwys y Drindod Sanctaidd
 • Cytunwyd ar gyllid ar gyfer gorsaf a chanolfan trafnidiaeth

Bow St

 • Cafodd y porth newydd i'r Amgueddfa ei lansio'n swyddogol
 • Roedd yr Hen Goleg wedi derbyn cadarnhad o arian y Loteri
 • Derbyniwyd tri dyfynbris am y grisiau i Glwb Bowlio Plas Crug fel rhan o'r datblygiad rhandiroedd.

 

PENDERFYNWYD derbyn y dyfyniad rhataf.

 

 

 1. Mark Strong:
 • Roedd ef a'r Clerc wedi bod i fyny i Goed Cambrian i ddewis y dair coeden Nadolig, i drafod garlandau a choed bach i fusnesau.
 • Llongyfarchodd staff Amgueddfa Ceredigion am ansawdd yr adnewyddu

 

PENDERFYNWYD anfon llythyr i’w llongyfarch

 

 

 

 1. Endaf Edwards:
 • Cynhaliwyd y Pwyllgor Rheoli Datblygu ar 13.10.2017. Hysbyswyd ef y byddai cais am ddatblygiad preswyl ar safle Plas Morolwg yn dod gerbron y Cyngor Tref yn fuan.

 

 

 1. Steve Davies
 • Roedd wedi mynychu sawl cyfarfod ynglŷn â Bodlondeb. Ychwanegodd y Cyng Mark Strong bod y meini prawf derbyn yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Craffu ar 19.10.2017.
 • Roedd wedi teithio i'r dathliad 20 mlynedd o Gefeillio Kronberg yn Kronberg im Taunus ac roeddent hwythau hefyd wedi ymweld ag Aberystwyth. Gosodwyd carreg filltir yn Kronberg a byddai carreg filltir gyfatebol yn cael ei rhoi ym Mharc Kronberg. Roedd hefyd wedi mynychu'r dathliad yn St Brieuc. Y flwyddyn nesaf, byddai'n dathlu 45 mlynedd.

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Alun Williams:
 • CCC have responded to the Mental Health services consultation. They supported the proposed Community Mental Health Centre in Aberystwyth which would be open 24 hours and seven days a week. It would provide hospitality and crisis beds.

 

It was RESOLVED to send a letter of support for this development.

 

 • Ceredigion was also one of three pilot areas to work in schools delivering both teacher training and extra support to students.
 • However, there were concerns that the treatment beds were being moved from Carmarthen to Llanelli.
 • Mark Ansell was the new priest in charge at Holy Trinity
 • Funding had been agreed for Bow St station and transport hub
 • The new gateway to the Museum had been officially launched
 • Old College had received confirmation of Lottery funding
 • Three quotes had been received for the steps in the Plas Crug Bowling Club as part of the allotments development.

 

It was RESOLVED to adopt the cheapest quote.

 

 

 1. Mark Strong:
 • He and the Clerk had been up to Cambrian Trees to choose the three Christmas trees, to discuss garlands and small trees for businesses.
 • He congratulated Ceredigion Museum staff for the quality of the refurbishment

 

It was RESOLVED that a congratulatory letter should be sent

 

 

 1. Endaf Edwards:
 • The Development Control Committee was held on 13.10.2017. He had been informed that an application for a residential development on the Plas Morolwg site would be coming before Town Council shortly.

 

 1. Steve Davies
 • He had attended various meetings regarding Bodlondeb. Cllr Mark Strong added that admissions criteria were being considered by the Scrutiny Committee on 19.10.2017.
 • He had travelled to the 20-year celebration of the Kronberg Twinning in Kronberg im Taunus and they had also visited Aberystwyth. A milestone had been placed in Kronberg and a matching milestone would be placed in Parc Kronberg.  He had also attended the celebration in St Brieuc. Next year it would be celebrating 45 years.

 

 

 

 

 

 

Ysgrifennu at Hywel Dda

Write to Hywel Dda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysgrifennu at Amgueddfa Ceredigion

Write to Ceredigion Museum

88

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:  Dim

 

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  None

 

 

89

Derbyn Rheolau Sefydlog

 

Roedd angen i'r Pwyllgor gwrdd i fynd drwy'r newidiadau gan nad oedd rhai yn ymarferol.

 

PENDERFYNWYD y dylai'r Pwyllgor Rheolau Sefydlog gyfarfod i fynd dros y gwelliannau, a'i aelodaeth yn cynnwys

 • Cadeiryddion y Pwyllgorau eraill
 • Cynghorwyr â diddordeb. Rhoes y Cynghorwyr Charlie Kingsbury a Michael Chappell eu henwau ymlaen

 

 

Approve Standing Orders

 

The Committee needed to meet to go through the amendments as some were not feasible.

 

It was RESOLVED that the Standing Orders Committee should meet to go over the amendments, and that its membership should consist of:

 • The Chairs of the other Committees
 • Interested councillors - Cllr Charlie Kingsbury and Michael Chappell

 

Trefnu cyfarfod y Pwyllgor Rheolau Sefydlog

Organise meeting of the Standing Orders Committee

 

 

 

 

90

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

90.1

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru:

Cytunodd y Cyngor gyda chynigion 1,2,3 a 5. Rhoddwyd awdurdod dirprwyedig i'r cynrychiolydd (Cyng. Alex Mangold) i bleidleisio ar 6 (y codiad arfaethedig yn ffi aelodaeth Un Llais Cymru) ac ar 4 (arosfa trên Cydweli)

One Voice Wales AGM motions: Council agreed with motions 1,2,3 and 5.  The delegate (Cllr Alex Mangold) was given delegated authority to vote on 6 (the proposed uplift in the One Voice Wales membership fee) and on 4 (Kidwelly train stop)

 

 

90.2

FfotoAber: Roedd yn cael ei gohirio tan y flwyddyn nesaf. PENDERFYNWYD y gallent gadw'r arian ar gyfer digwyddiad y flwyddyn nesaf.

FfotoAber:  It was being postponed until next year. It was RESOLVED that they could keep the money for next year’s event.

 

 

90.3

Llywodraethwr Llwyn yr Eos: Byddai'r Cyng Charlie Kingsbury yn cynrychioli Cyngor y Dref

Llwyn yr Eos governor: Cllr Charlie Kingsbury would represent the Town Council

 

 

90.4

Tyrau trydanu ffôn symudol solar: PENDERFYNWYD y byddai Peter Toogood yn cael gosod tŵr ym Mharc Kronberg, am gyfnod o dri mis, yn amodol ar leoliad priodol a dyluniad y tŵr

Solar mobile phone recharging towers:  it was RESOLVED that Peter Toogood would be allowed to place a tower in Parc Kronberg, for a period of three months, subject to an appropriate location and discreet tower design

 

 

91

Ymgynghoriad Diwygio Etholiadol (Cyng.Charlie Kingsbury)

 

PENDERFYNWYD cefnogi lleihau'r oedran pleidleisio i 16 ac ymateb i'r ymgynghoriad yn unol â hynny.

Electoral reform consultation (Cllr Charlie Kingsbury)

 

It was RESOLVED to support the reduction of the voting age to 16 and to respond to the consultation accordingly.

 

Ymateb i’r ymgynghoriad

Respond to the consultation

92

Ymgynghoriad – Gwasanaethau Iechyd Meddwl:

 

Trafodwyd o dan eitem agenda 87

Consultation – Mental Health Services:

 

Dealt with under agenda item 87

 

Fel uchod (87)

As above (87)

93

Cynnig - Y Cyngor i ymchwilio i brynu adeilad (Y Cyng. Talat Chaudhri):

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig ac i ymchwilio i opsiynau

Motion - Council to investigate purchasing a building (Cllr Talat Chaudhri): 

 

It was RESOLVED to support the motion and to investigate options

 

Casglu gwybodaeth ar adeiladau addas

Gather information on suitable buildings

94

Cynnig - Balchder ar y Prom 2018 (Cyng Talat Chaudhri): PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig a'r digwyddiad.

 

Atgoffodd y Clerc y Cyngor y byddai angen i gynghorydd fynychu'r cyfarfodydd i roi mynediad ac am resymau diogelwch (gofynion yswiriant a thenantiaeth)

Motion – Pride on the Prom 2018 (Cllr Talat Chaudhri): It was RESOLVED to support the motion and the event.

 

The Clerk reminded Council that a councillor would need to attend the meetings to allow access and for security reasons (insurance and tenancy requirements)

 

 

95

Cynnig - Is-bwyllgor technoleg gwybodaeth (Y Cyng. Talat Chaudhri):

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig a sefydlu is-bwyllgor. Byddai'r aelodaeth yn cynnwys Cadeiryddion pwyllgorau eraill a chynghorwyr â diddordeb

Motion – Information technology sub-committee (Cllr Talat Chaudhri):

 

It was RESOLVED to support the motion and to set up a sub-committee.  Membership would be made up of Chairs of other committees and interested councillors

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

2.10.2017

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Michael Chappell

 

Yn mynychu:

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Cyng. Endaf Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Michael Chappell

 

In attendance:

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Cllr. Endaf Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Claudine Young

Cyng. Steve Davies

Cyng. David Lees

Cyng. Mari Turner

 

Apologies:

Cllr. Claudine Young

Cllr. Steve Davies

Cllr. David Lees

Cllr. Mari Turner

 

 

3

Datgan Diddordeb: Nodwyd gan y Cyng Endaf Edwards, aelod o'r Pwyllgor Rheoli Datblygu, ei fod yn mynychu fel sylwedydd yn unig

Declaration of interest: Cllr Endaf Edwards, a member of the Development Control Committee, noted he was attending as an observer only

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Cydymdeimlwyd gyda chymuned Catalan yn dilyn y refferendwm ar annibyniaeth, oherwydd iddynt gael eu trin mewn modd mor dreisgar gan heddlu Sbaen

 

Personal references:

 

Sympathy was extended to the Catalan community at their violent treatment by the Spanish police following the referendum on independence

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A170835: 58 Glan y Môr. Newid defnydd o HMO 9 ystafell wely i 6 fflat un ystafell wely

 

DIM GWRTHWYNEBIAD yn gyffredinol, ond hoffai’r Cyngor gynnig y dylid defnyddio ffenestri pren mewn adeilad rhestredig Gradd 2. Nid yw honiad y datblygwr bod ffenestri pren yn ‘beryglus’ yn gwneud synnwyr.

A170835: 58 MarineTerrace. Change of use from 9 bedroom HMO into 6 one bedroom flats

 

Council generally has NO OBJECTION but would like to recommend that timber windows be used as it is a Grade 2 listed building.  The developer’s suggestion that wooden windows are’ dangerous’ makes no sense

 

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.2

A170878:  Plas Morolwg, Pen yr Angor. Amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio A140117 – estyniad amser ar gyfer cyflwyno materion a gadwyd yn ôl

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A170878: Plas Morolwg, Pen yr Angor. Variation of condition 3 of planning permission A140117 – time extension for submission of reserved matters

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.3

Cytunwyd y dylai'r Pwyllgor Cynllunio adolygu'r rhestr o elfennau allweddol y dylid eu hystyried wrth ystyried ceisiadau fel rhan o bolisi cynllunio Cyngor y Dref

It was agreed that the Planning Committee should review the list of key elements to be looked at when considering applications as part of the Town Council's planning policy

 

Agenda 6.10.2017

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu. Cyflwynwyd yr adroddiad er gwybodaeth.

 

Ceisiadau dadleuol a gymeradwywyd:

 

 • Cnwc y Lili, Tan y Cae: Roedd yr estyniad amser wedi'i gymeradwyo, er bod y Cyngor Tref a'r Cyng Endaf Edwards wedi ei wrthwynebu. Fodd bynnag, rhaid i'r gwaith ddechrau o fewn 18 mis a'i gwblhau o fewn 3 blynedd.

 

 • Home Bargains: cytunwyd i anfon llythyr at brif swyddfa Home Bargains yn amlinellu pwysigrwydd yr iaith Gymraeg i'r gymuned

Development Control Committee. Report presented for information.

 

Controversial applications that had been approved:

 

 • Cnwc y Lili, Tan y Cae: The time extension had been approved even though the Town Council and Cllr Endaf Edwards had opposed it. However, work must begin within 18 months and be completed within 3 years.

 

 

 • Home Bargains: it was agreed that a letter be sent to Home Bargains head office outlining the importance of the Welsh Language to the community

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danfon llythyr

Send letter

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.1

Torri coeden yn 5/6 Second Avenue (Cyng Alex Mangold)

 

Cytunwyd y dylid cysylltu â CSC i weld pa gamau yr ydynt yn eu cymryd, ac i ddeall pwy oedd yn gyfrifol dros dorri’r goeden yn y lle cynta.

 

Tree felled in 5/6 Second Avenue (Cllr Alex Mangold)

 

It was agreed that CCC should be contacted to establish what action was being taken, and to understand who was responsible for felling the tree in the first place

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

7.2

Plannu coed yn Morfa Mawr: (Cllr Mark Strong)

 

Cytunwyd y dylid trafod y cynllun plannu coed yn y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

 

Tree planting at Morfa Mawr: (Cllr Mark Strong)

 

It was agreed that the tree planting plan should be discussed at the General Management Committee

 Eitem agenda RhC

GM agenda item

7.3

Arwydd cornel Northgate / Ffordd y Gogledd:

 

Cytunwyd y byddai'r Clerc yn cysylltu â'r perchennog i drefnu cyfarfod gyda'r Cynghorydd Lucy Huws a'r Cyng Alun Williams

 

Northgate/North Road corner sign:

 

It was agreed that the Clerk would contact the owner to arrange a meeting with Cllr Lucy Huws and Cllr Alun Williams

 

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

7.4

Torri  rheolau cynllunio posib yn Ffordd y Gogledd: roedd waliau cerrig a rheiliau wedi'u tynnu.

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyngor Sir Ceredigion i holi pa gamau a gymerwyd.

 

Suspected breach of planning North Road: stone walls, railings and bollards had been removed.

The Committee agreed to contact Ceredigion County Council to see what action had been taken.

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

 

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyngor Arbennig o’r Cyngor Llawn

Extraordinary Meeting of Full Council  

 

9.10.2017 

 

 

COFNODION – MINUTES

 

96

 

Yn bresennol:

 

Cyng. Steve Davies (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Claudine Young

Cyng. Brendan Somers

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

 

Cllr. Steve Davies (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Claudine Young

Cllr. Brendan Somers

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

 

97

 

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mair Benjamin

 

 

Apologies:

 

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mair Benjamin

 

 

 

 

98

 

Datgan Diddordeb:  Dim

 

Declaration of interest:  None

 

 

99

Gwisgoedd:

 

Roedd tri cynghorydd wedi datgan nad oeddent yn hapus i wisgo’r gwisgoedd. Byddai'r Clerc yn cysylltu gyda’r cynghorwyr nad oedd yn bresennol.

 

Gofynnodd y Cyng Brenda Haines i’r cynghorwyr hynny nad oeddent am wisgo’r gwisgoedd i ddangos parch mewn achlysuron ffurfiol trwy wisgo'n briodol.

 

Cyflwynwyd archwiliad o’r gwisgoedd presennol i gynghorwyr  a oedd yn dangos bod angen 4 wisg las ar gyfer Sul y Cofio. Yn fwy na thebyg byddai hyn yn gostwng i 3 ar ôl i'r Clerc gysylltu â phob cynghorydd nad oedd yn bresennol.

 

PENDERFYNWYD, fel rhan o raglen flynyddol, y dylid prynu tair/pedair wisg ffibr naturiol newydd. Dylid chwilio am y gwerth gorau.

 

Gofynnodd y Cynghorwyr Mark Strong a Sara Hammel am i’r cofnodion nodi eu bod wedi pleidleisio yn erbyn.

Robes:

 

Three councillors had stated that they were not happy to wear robes.  The Clerk would check with councillors not present.

 

Cllr Brenda Haines asked that councillors who did not wear robes should show respect at formal occasions by dressing appropriately.

 

An audit of current robes was presented to councillors which showed that 4 blue robes were needed for Remembrance Sunday.  This would probably reduce to 3 once the Clerk had contacted all councillors not present.

 

It was RESOLVED that as part of an annual programme, three/four new, natural fibre robes should be purchased.  Best value should be sought.

 

Cllrs Mark Strong and Sara Hammel requested that the minutes note that they voted against.

 

Archebu gwisgoedd newydd

Order new robes

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 10.2017

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Claudine Young

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Sue Jones Davies

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Present

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Claudine Young

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Sue Jones Davies

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Alex Mangold

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol: dim

 

Personal references: none

 

 

5

Meysydd chwarae (ac ariannu)

 

ARGYMHELLWYD bod Pwyllgor Meysydd Chwarae yn cael ei sefydlu i ddatblygu Strategaeth Meysydd Chwarae i gynnwys agweddau fel ardaloedd arwyneb, offer a chyllid

 

Aelodau i gynnwys:

 

 • Cadeirydd Cyllid
 • Cadeirydd Rheolaeth Cyffredinol
 • Cynghorwyr ward â diddordeb. Enwau a gyflwynwyd yn y cyfarfod: Y Cynghorwyr Mark Strong, Michael Chappell, Charlie Kingsbury, Sara Hammel, Brenda Haines

Playgrounds (and funding)

 

It was RECOMMENDED that a Playground Committee be set up to develop a Playground Strategy to include aspects such as surface areas, equipment and funding.

 

Members to include:

 

 • the Chair of Finance
 • Chair of General Managment
 • Interested ward councillors. Names put forward at the meeting: Cllrs Mark Strong, Michael Chappell, Charlie Kingsbury, Sara Hammel, Brenda Haines

 

 

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

6

Parc Ffordd y Gogledd

 

ARGYMHELLWYD ymweld â’r safle am 6pm ar 6 Tachwedd (cyn y Pwyllgor Cynllunio) i edrych ar faterion ffiniol, lleoliad y sleid a’r coed. Dylid gwahodd Jon Hadlow

North Road Park

 

It was RECOMMENDED that a site visit be held at 6pm on 6 November (before Planning Committee) to look at boundary issues, slide location and trees.  Jon Hadlow to be invited.

 

 

Gwahodd Jon Hadlow

Invite Jon Hadlow

 

7

Cynllun Plannu Coed:

 

ARGYMHELLWYD y dylid plannu 2 goeden ar balmantau a 4 ar laswellt fel a ganlyn:

 

Glaswellt

 • Trefechan (EE) x1
 • Stryd y Dollborth (Adeiladau'r Goron) (AW) x1
 • Mynedfa Heol y Gogledd i Barc Penglais (AW) x1
 • Rhes y Poplys (AW) x1

 

Palmant

 • Coedlan 5 (BH) x1
 • Coedlan 2 (AC) x1

 

Rhes Caergrawnt (MS) i'w gadw ar ffeil.

 

Dylai CCC ailosod coed sydd wedi eu torri a dylid anfon llythyr at y Cyngor yn rhestru'r holl goed a dorriwyd heb eu rhoi’n ôl, gan ofyn am esboniadau a chamau gweithredu arfaethedig. Dylid ei gopïo i'r Aelod Cabinet, y Cynghorydd Ray Quant.

 

Tree Planting Plan:

 

It was RECOMMENDED that 2 trees should be planted in paved areas and 4 on grass as follows:

 

Grass

 • Trefechan (EE) x1
 • Northgate (Crown Buildings) (AW) x1
 • North Road entrance to Parc Penglais (AW) x1
 • Poplar Row (AW) x1

 

Pavement

 • Fifth Avenue (BH) x1
 • Second Avenue (AM) x1

 

Cambridge Terrace (MS) to be kept on file. 

 

CCC should replace trees that have been felled and a letter should be sent to the Council listing all the trees felled and not replaced, asking for explanations and proposed actions. It should be copied to the Cabinet Member, Cllr Ray Quant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llythyr at y Cyngor Sir

Letter to CCC

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

8.1

Astudiaeth baw cŵn: Cadarnhawyd mai’r ardaloedd i’w hastudio yw Parc Ffordd y Gogledd a Choedlan Plas Crug

Dog fouling study:  it was confirmed that the areas to be studied are North Road Park and Plas Crug Avenue.

 

 

8.2

Bylbiau cyfeillgar i wenyn:

 

AWGRYMWYD y dylai unrhyw fylbiau a brynwyd fod yn gyfeillgar.

Byddai'r mater yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Blodau

Bee-friendly bulbs:

 

It was RECOMMENDED that any bulbs purchased should be bee friendly.

The matter would be referred to the Flower Committee

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 10.2017

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Dylan Lewis (Cadeirydd)

Cyng. Mark Strong

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Brenda Haines

Cyng. David Lees

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Dylan Lewis (Chair)

Cllr. Mark Strong

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Brenda Haines

Cllr. David Lees

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau 

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Rhodri Francis

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Dylid anfon llongyfarchiadau i Grwp Sgowtiaid Penparcau a enwebwyd ar gyfer y grŵp sgowtiaid gorau mewn cystadleuaeth cenedlaethol.
 • Dylid anfon cerdyn gwellhad buan at Kelvin Jones, cadetiaid Aberystwyth

Personal references:

 

 • Congratulations should be sent to the Penparcau Scout Group who had been nomiated for best scout group in a national competition
 • A get well card should be sent to Kelvin Jones, Aberystwyth cadets

 

 

5

Ystyried Cyfrifon Mis Medi

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cofnodion.

 

Consider Monthly Accounts for September

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

6

Goleuadau Nadolig

 

ARGYMHELLWYD bod Cadeirydd Cyllid a'r Clerc yn cael awdurdod dirprwyedig i brynu goleuadau, coed a gwyrddni, gyda 15% yn ychwanegol i’r gyllideb y cytunwyd arni pe bae angen.

 

Christmas Lights

 

It was RECOMMENDED that the Chair of Finance and the Clerk be given delegated authority to purchase lights, trees and greenery, with a 15% contingency on top of the agreed budget.

 

 

 

7

Cinio Nadolig yr Henoed 13.12.2017

 

Roedd y pris yn codi o £18 i £18.50 eleni ond ARGYMHELLWYD y dylid cadw pris y tocyn yn £5 am y flwyddyn hon.

Senior’s Christmas Lunch 13.12.2017

 

The price was going up from £18 to £18.50 this year but it was RECOMMENDED that the ticket price should stay at £5 for this year.

 

 

8

Ymgynghoriad: Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – Adroddiad Blynyddol a chynigion 2018

 

Penderfyniadau ac ARGYMHELLION:

45: Roedd y Cyngor wedi gwrthwynebu hyn yn  flaenorol

46: Nid yw'n berthnasol

47: Roedd y Cyngor eisoes wedi cytuno ar hyn

48: Roedd y Cyngor eisoes wedi cytuno ar hyn

49: Cymeradwyo

50: Cymeradwyo

51: Gwrthod

52: Cymeradwyo

 

Consultation: Independent Remuneration Panel for Wales – Annual Report and proposals for 2018

 

Determinations and RECOMMENDATIONS:

45: Council had previously rejected this

 

46: Does not apply

47: Council had already approved this

48: Council had already approved this

49: Approve

50: Approve

51: Reject

52: Approve

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

9

Cyllideb ddrafft 2018-19

 

Byddai cyllideb ddrafft yn cael ei gyflwyno i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cyllid

 

Trafodwyd y materion canlynol yn ymwneud â gwariant ac ARGYMHELLWYD:

 

 • EGO: bod y Cyngor yn cymryd y dudalen fisol, hysbyseb chwarterol misol ac erthygl pedair tudalen am £1500 yn dechrau o fis Ionawr.
 • Swyddfa 365: Dylid brynu y pecyn Hanfodion Busnes gyda chyfanswm o 19 o drwyddedau am gost o £1039.68

 

 • Prynu Adeilad: dylid trefnu edrych ar yr adeilad mwyaf priodol
 • Cyfraith Cyflogaeth: Dylid cysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin ynghylch darparu cymorth a chyngor arbenigol

Draft budget 2018-19

 

A draft budget would be presented to the next Finance Committee meeting

 

The following matters involving expenditure were discussed and it was  RECOMMENDED:

 

 • EGO: that Council takes up the monthly page, monthly quarter sized advert and four page feature for £1500 starting from January.
 • Office 365: that Council procures Business Essentials with a total of 19 licenses should be procured at a cost of £1039.68
 • Building Purchase: a viewing of the most appropriate building should be arranged
 • Employment Law: Carmarthenshire County Council should be contacted regarding provision of expert support and advice

 

 

 

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

10.1

Arian Loteri ar gyfer Parc Kronberg: mae’r arian nawr wedi cael ei ryddhau

Lottery funding for Parc Kronberg: funding had now been released