Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

23.10.2017

 

COFNODION / MINUTES

 

100

Yn bresennol:

 

Cyng. Endaf Edwards (Cadeirydd dros dro)

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Claudine Young

Cyng. Rhodri Francis

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

George Jones (cyfieithydd)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

Present:

 

Cllr. Endaf Edwards (acting Chair)

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Claudine Young

Cllr. Rhodri Francis

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

George Jones (translator)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

 

101

Ymddiheuriadau:

Cyng. Steve Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Lucy Huws

Cyng. David Lees

Cyng. Brendan Somers

 

 

Apologies:

 1. Steve Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Lucy Huws

Cllr. David Lees

Cllr. Brendan Somers

 

 

 

102

Datgan Diddordeb:  

 

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declaration of interest:  

 

Noted within the agenda item

 

103

Cyflwyniad: Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys – Dafydd Llywelyn

 

Rhoddodd drosolwg o'r gwelliannau a wnaed i'r heddlu a'r gwaith partneriaeth cynyddol rhwng ardaloedd a gwasanaethau. Roedd y pynciau a godwyd yn ystod y sesiwn cwestiynau yn cynnwys:

 

 • Problem cyffuriau cynyddol: roedd hyn yn cael ei ystyried ar lefel Cymru gyfan. Byddai addysg i ddisgyblion trwy Swyddogion Cyswllt Ysgolion (11 ohonynt) yn parhau.
 • Llinell gyswllt Cymru: Roedd staff sy'n siarad Cymraeg wedi cael eu cyflogi ond roedd y gwasanaeth yn cael ei fonitro
 • PCSOs: ni fyddai elfen ariannu WG yn cynyddu yn unol â chwyddiant ond mae Dyfed Powys yn un o'r lluoedd sydd heb leihau nifer y PCSOs
 • Hyfforddiant cysylltiedig â therfysgaeth: roedd angen gwella hyn a chroesawodd y Comisiynydd adborth.
 • Yr heddlu ar gefn ceffylau: roedd yna gwnstabliaeth arbennig mewn ardaloedd gwledig iawn ond ni fyddai'n cael ei fabwysiadu fel prif rhan o’r heddlu.
 • CCTV: roedd y broses yn gymhleth oherwydd y tensiynau rhwng gwyliadwriaeth a rhyddid pobl. Fodd bynnag, byddai tendrau'n cael eu gwahodd mewn ychydig fisoedd a byddai cyfanswm o 14 o drefi yn elwa.

Presentation: Dyfed Powys Police and Crime Commissioner – Dafydd Llywelyn.

 

He provided an overview of improvements made to the force and the increased partnership working between areas and services. Topics raised during questions included:

 

 

 • Increasing drug problem: this was being looked at on an all Wales level. Education for pupils via School Liaison Officers (11 of them) would be ongoing.
 • Welsh contact line: Welsh speaking staff had been employed but the service was being monitored
 • PCSOs: WG funding element would not increase in line with inflation but Dyfed Powys are one of the forces who haven’t reduced the number of PCSOs
 • Terrorism related training: this needed improvement and the Commissioner welcomed feedback.
 • Mounted police: there were special mounted constabulary in very rural areas but it wouldn’t be adopted mainstream.
 • CCTV: the process was complex due to the tensions between surveillance and people’s freedoms. However tenders would be invited in a few months and a total of 14 towns would benefit.

 

 

 

104

 

Cyfeiriadau Personol: dim

 

Personal References: none

 

 

 

105

 

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Darparodd y Clerc adroddiad ar lafar yn absenoldeb y Maer.

Mayoral Activity Report:   

 

The Clerk provided a verbal report in the Mayor’s absence.

 

 

 

 

 

 

 

106

 

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd:

 

 • 10.2017 (Cyfarfod Arbennig)
 • 25 Medi 2017

 

 i gadarnhau cywirdeb

 

 1. newid i ‘ac ebost wedi ei ddarllen ar ran Bryony Davies’

 

 1. ychwanegu ‘i egluro beth sy’n digwydd i’r Adran Gymraeg a ieithoedd Celtaidd’

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r newidiadau uchod

 

 

Minutes of Full Council held on:

 

 • 10.2017 (Extraordinary Meeting)
 • 25 September 2017

 

to confirm accuracy

 

 1. 76. amend to ‘and an email read on behalf of Bryony Davies’
 2. add ‘to explain what is happening to the Welsh and Celtic languages department’

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above amendments

 

 

107

 

Materion yn codi o’r Cofnodion: dim

 

Matters arising from the Minutes: none

 

 

 

108

 

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 4 Medi 2017

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion  

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 2 October 2017

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

 

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 9 Hydref 2017

 

 1. Cywiriadau i enwau stryd yn y Gymraeg: Stryd y Dollborth; Rhes y Poplys; Coedlan 5; Coedlan 2; Rhes Caergrawnt

 

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r cywiriadau uchod

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 9 October 2017

 

 1. Welsh street name corrections: Stryd y Dollborth; Rhes y Poplys; Coedlan 5; Coedlan 2; Rhes Caergrawnt

 

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above corrections

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 16 Hydref 2017

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 16 October 2017

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

 

 

 

 

111

 

 

Ceisiadau Cynllunio:

 

Datganodd y Cyng. Mark Strong a Endaf Edwards ddiddordeb fel aelodau o'r Pwyllgor Rheoli Datblygu ac ni chymerasant rhan yn y trafodaethau. Arhosodd y Cyng Edwards yn y Gadair.

 

A170922: Plas Morolwg - codi 8 fflat a gwaith cysylltiedig.

 

 

DIM GWRTHWYNEBIAD mewn egwyddor ond nodwyd yr amheuon canlynol ynghylch y dyluniad:

 

 • Dylai’r deunyddiau a ddefnyddir, a’r dyluniad, fod yn unol â'r lleoliad
 • nid yw to gwastad yn cyd-fynd â'r ardal ac mae'n debygol hefyd o achosi problemau cynnal a chadw yn y dyfodol - dylai'r to fod yn do brig
 • nid yw'r dyluniad yn manteisio ar yr agwedd. Mae ei ddrychiad blaen (lle mae ffenestri) yn wynebu Gogledd-Gogledd-Orllewin ond mae'r ochr sy'n wynebu'r De-orllewin yn waith bloc cadarn heb unrhyw ffenestri. Mae hyn hefyd yn berthnasol i'r ochrau balconi, sy'n atal trigolion rhag mwynhau'r agwedd sy'n wynebu'r De-orllewin.
 • Mae sicrhau ansawdd yn hanfodol gan fod yr adeilad ar safle agored

Planning Applications:

 

Cllrs Mark Strong and Endaf Edwards declared an interest as members of the Development Control Committee and they did not participate in discussions. Cllr Edwards remained in the Chair.

 

A170922: Plas Morolwg – erection of 8 apartments and associated works.

 

NO OBJECTION in principle but the following reservations regarding the design were noted:

 

 • the materials used and the design should be in keeping with the setting
 • a flat roof is not in keeping with the area and is also likely to cause future maintenance problems - the roof should be a pitched roof
 • the design does not take advantage of aspect.  Its front elevation (where there are windows) faces NNW  but the side facing SW is solid blockwork with no windows. This also applies to the balcony sides, which prevents residents from enjoying the SW facing aspect.
 • Quality assurance is crucial as the building is on an exposed site

 

 

 

112

 

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

Byddai'r daflen gyswllt aelodau a ddosbarthwyd yn y cyfarfod yn cael ei chymryd yn ôl ar gyfer gwneud newidiadau cyn ei dosbarthu i gynghorwyr.

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

The member contact sheet distributed at the meeting would be recalled and changes made before distribution to councillors.

 

Diwygio y rhestr gyswllt

Edit the contact list

113

 

Cyllid – ystyried gwariant Hydref: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure for October

 

It was RESOLVED to accept the expenditure. 

 

 

114

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Mark Strong:

Bodlondeb: byddai'r Cyngor Sir yn cau Bodlondeb ym mis Mawrth 2018.

 • Materion parcio: Parcio ar balmantau yn Ffordd y Gogledd a cheir yn achosi rhwystrau yn Dan y Coed. Byddai'r materion hyn yn cael eu bwydo i'r ymgynghoriad parcio arfaethedig.

 

 1. Alun Williams:
 • Prom: arwynebol oedd difrod y storm ddiweddar heb unrhyw ddifrod i'r Bandstand. Roedd y Cyngor Sir wedi gwneud gwaith clirio ardderchog

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Mark Strong:
 • Bodlondeb: the County Council would close Bodlondeb in March 2018.
 • Parking issues: Parking on pavements in North Road and cars causing obstructions in Dan y Coed. These issues would be fed into the forthcoming parking consultation.

 

 1. Alun Williams:
 • Prom: recent storm damage was superficial with no damage to the Bandstand. The County Council had done an excellent clearance job

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

Efeillio Kronberg: derbyniwyd llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor yn cynnig ymgeisio am arian o gronfa Bagiau Bywyd Tesco er mwyn gwella'r stribed o dir rhwng Parc Kronberg a'r orsaf heddlu.

 

Byddai hyn yn cael ei drafod ymhellach yn y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol.

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

 

Kronberg Twinning:  a letter had been received from the Committee Chair proposing a bid to the Tesco Bags for Life fund to improve the strip of land between Parc Kronberg and the police station.

 

This would be discussed further in the General Management Committee.

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

116

Ymgynghoriad: Arolwg 2018 o Etholaethau Seneddol yng Nghymru – Cynigion Diwygiedig (gorffen 11 Rhagfyr 2017)

 

Er gwerthfawrogi bod barn y Cyngor wedi cael ei ystyried, roedd aelodau'r bwrdd o'r farn nad oedd y newidiadau yn debygol o ddigwydd

 

Consultation: Review of Parliamentary Constituencies in Wales – Revised Proposals (ends 11 December 2017)

 

Whilst appreciating that the Council’s views had been taken on board members felt that the changes were unlikely to happen.

 

 

 

 

 

 

117

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

117.1

Siarter Coed: roedd Aberystwyth yn cael coeden cyn bo hir.

 

PENDERFYNWYD ei phlannu mewn man gweladwy a chynnal dathliad

 

Tree Charter: Aberystwyth would receive a tree shortly.

 

 It was RESOLVED to plant it in a visible place and hold a celebration

 

Trefnu plannu

Organise planting

117.2

Kronberg Park - diogelwch glan yr afon:

 

PENDERFYNWYD codi ffens addas nad oedd yn bosib ei dringo ar y cyd â phlannu fel ateb tymor-hwy. Byddai bwi achub yn rhy agored i fandaliaeth.

Kronberg Park - riverbank safety:

 

It was RESOLVED that an appropriate climb-proof fence be erected in conjunction with planting as a longer-term solution.  A lifebuoy would be too prone to vandalism.

 

 

117.3

Pedestrianeiddio y Stryd Fawr: Eitem agenda Rheolaeth Cyffredinol

Pedestrianisation of Great Darkgate St: GM agenda item

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

6.11.2017

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Steve Davies

Cyng. David Lees

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Steve Davies

Cllr. David Lees

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Claudine Young

 

Apologies:

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Claudine Young

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A170959: Ty Lisburne. Amrywio amod 2 o ganiatad cynllunio A170150 – ychwanegu tair ffenest olau yn y to

 

DIM GWRTHWYNEBIAD yn gyffredinol, ond hoffai’r Cyngor gynnig y dylid defnyddio ffenestri pren er mwyn cydymffurfio gyda chanllawiau ardal gadwraeth

A170959: Lisburne House. Variation of condition 2 of planning permission A170150 – addition of three roof lights

 

Council generally has NO OBJECTION but would like to recommend that timber windows be used to conform to conservation area guidelines

 

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.2

A170964:  Uned D Parc Masnach Ystwyth. Gosod llawr mesanin i’w ddefnyddio ar gyfer manwerthu a/neu gyfleuster gofal a thriniaeth anifeiliaid anwes, gosod 8 uned aerdymheru ac uned storio botel nwy.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond dylid gwneud ymchwiliad i union natur y datblygiad ee a fydd gwasanaethau milfeddygol yn cael eu darparu.

 

A170964: Unit D Ystwyth Retail Park. Installation of mezzanine floor to be used for retail and/or a pet care and treatment facility, installation of 8 air conditioning units and a gas bottle storage unit

 

NO OBJECTION but an inquiry should be made as to the exact nature of the development eg will veterinary services be provided.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.4

A170976: Ysbyty Bronglais. Trosi man storio allanol bresennol i gyfleuster llyfrgell offer arfaethedig

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A170976: Bronglais hospital. Conversion of existing external storage area to a proposed equipment library facility.

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.5

A170984 Manorafon. Ffordd Penparcau. Estyniad arfaethedig deulawr ac unllawr i’r annedd.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A170984 Manorafon. Penparcau Road. Proposed two storey and single storey extension to dwelling

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu. Cyflwynwyd yr adroddiadau er gwybodaeth.

 

 • Enoc Huws, 1 Garth-y-môr: Roedd hysbysiad gorfodi Cyngor Sir Ceredigion, a oedd yn gorchymynTai Ceredigion i adfer y drws pren a'r ffenestri blaenorol, wedi ei gadarnhau a gwrthodwyd apêl Tai Ceredigion.

ARGYMHELLWYD bod y newyddion da yn cael ei rannu gyda’r Cambrian News.

 • A160165: Llyfrgell Genedlaethol. Estyniad i’r maes parcio. Roedd hwn yn hen gais ond byddai'r Clerc yn cysylltu â’r Adran Gynllunio i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

Development Control Committee. Reports presented for information.

 

 • Enoc Huws, 1 Prospect Place: Ceredigion County Council’s enforcement notice instructing Tai Ceredigion to reinstate the previous wooden door and windows had been upheld and Tai Ceredigion’s appeal rejected.

It was RECOMMENDED that the good news be shared with the Cambrian News

 • A160165: National Library. Extension of car park area. This was an old application but the Clerk would contact the Planning Department for more information.

 

 

Y Cadeirydd i gysylltu gyda’r Cambrian News

The Chair to contact the Cambrian News

 

 

 

 

 

Cysylltu gyda’r Adran Gynllunio

Contact the Planning Department

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.1

Arwyddion Parc Kronberg: Cytunwyd y dylai’r arwyddion ddweud y dylid cadw cŵn ar dennyn.

 

Parc Kronberg signage: it was agreed that signs should say that dogs should be kept on a lead

 

7.2

Ymgynghoriad mannau gwyrdd tref a phentref (yn cau 2.2.2018): dylid edrych ar hyn yn fwy manwl

Town and Village green consultation (closes 2.2.2018): this should be looked at in greater detail

 

Danfon eto at gynghorwyr

Circulate to councillors again

 

7.3

Coeden Ffordd y Drindod: mae’r Cyngor Sir yn ceisio annog tyfiant ers y fandaliaeth.

 

Dylid holi eto ynglyn â’r goeden a dorrwyd yng Nghoedlan 2.

Trinity Road tree: the County Council were trying to encourage regrowth following an act of vandalism

 

Further inquiries should be made regarding the felled tree in 2nd Avenue

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir eto

Contact CCC again

7.4

Adroddiad ymgynghoriad Cadw: er gwybodaeth

Cadw consultation report: for information

 

 

7.5

Torri  rheolau cynllunio posib yn Ffordd y Gogledd: roedd waliau cerrig a rheiliau wedi'u tynnu.

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gyngor Sir Ceredigion i holi pa gamau a gymerwyd.

 

Suspected breach of planning North Road: stone walls, railings and bollards had been removed.

The Committee agreed to contact Ceredigion County Council to see what action had been taken.

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

7.6

Honiad fod rheolau cynllunio wedi ei torri: byddai'r Clerc yn ymateb i'r perchennog

North Road alleged breach of planning: the Clerk would respond to the homeowner

 

 

Ysgrifennu ebost

Send email

8

Cynigion  (Cyng. Sue Jones Davies)

Motions  (Cllr Sue Jones Davies)

 

 

8.1

Mae'r Cyngor Tref yn mabwysiadu polisi lle mae unrhyw unigolyn, cartref neu gwmni sydd wedi torri coeden ar eu heiddo, am ba reswm bynnag, yn cael ei annog i blannu dwy goeden frodorol yn ei lle yn y cyffiniau agos.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn mabwysiadu'r uchod ac yn paratoi templed llythyr i'w anfon o'r Cyngor a fyddai'n cynnwys yr angen i ofyn am gyngor wrth blannu coed newydd. Byddai cynghorwyr yn dilyn y llythyr gydag ymweliad

 

The Town Council adopts a policy whereby any individual, household or company that has cut down a tree on their property, for whatever reason, is encouraged to plant two native trees in its place in the immediate vicinity.

 

It was RECOMMENDED that Council adopts the above and prepares a template letter to be sent from Council which would include the need to seek advice in planting replacement trees.  Councillors would follow up the letter with a visit.

 

 

8.2

Mae'r Cyngor Tref yn gofyn i'r Cyngor Sir fabwysiadu templed ailgylchu i'w ddefnyddio a'i harddangos gan yr holl landlordiaid yn eu heiddo yn esbonio polisi ailgylchu'r sir gyda'r amserlen ar gyfer y gwahanol fagiau a'u defnydd

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn mabwysiadu'r uchod ac yn trafod y mater gyda swyddogion CSC yn y cyfarfod GM nesaf.

The Town Council asks the County Council to adopt a recycling template to be used and displayed by all landlords in their properties explaining the recycling policy of the county with the timetable for the different bags and their uses

 

It was RECOMMENDED that Council adopts the above and discusses the issue with CCC officers in the next GM meeting.

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 11.2017

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Michael Chappell (cofnodion)

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng David Lees

Cyng Brendan Somers

Cyng Endaf Edwards

 

Elizabeth Treasure (Is Ganghellor)

Ceredig Davies (Cynghorydd Sir)

 

Present

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Michael Chappell (minutes)

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Mair Benjamin

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr. David Lees

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

 

Elizabeth Treasure (Vice Chancellor, Visitor)

Ceredig Davies (County Councillor)

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng Dylan Lewis

Apologies

Cllr. Dylan Lewis

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

Mynegodd y Cyngor ei ddiolchgarwch i holl waith Paul Arnold wrth iddo ymddeol.

 

Personal references:

Council expressed its gratitude for all of Paul Arnold’s work as he is due to retire.

 

 

5

Cynllun Strategol Prifysgol Aberystwyth: Elizabeth Treasure, Is-ganghellor

 

Roedd y materion a drafodwyd yn cynnwys:

 • darpariaeth ar gyfer astudiaethau iaith Cymraeg a Cheltaidd
 • Adeiladau rhestredig i'w gwerthu
 • Nifer ceir myfyrwyr
 • Pantycelyn
 • bygythiadau i swyddi yn adran sinema theatr a ffilm
 • arwyddion dwyieithog
 • myfyrwyr tramor a chyfleoedd
 • Aberystwyth Di-blastig ac ailgylchu

 

Gofynnodd yr Is-Ganghellor am fanylion y sefydliad sy'n achredu Aberystwyth fel Tref Di-blastig.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn lobïo Llywodraeth Cymru i ehangu'r mathau o brentisiaethau y gall y Brifysgol eu cynnig.

Aberystwyth University Strategic Plan: Elizabeth Treasure, Vice Chancellor

 

Topics discussed included:

 • provision for Welsh and Celtic language studies
 • Listed properties for sale
 • Student car numbers
 • Pantycelyn
 • threats to jobs in theatre cinema and film
 • bilingual signage
 • International students and opportunities
 • Plastic Free Aberystwyth and recycling

 

The Vice Chancellor requested details for the organisation that accredits Aberystwyth as a Plastic Free Town.

 

It was RECOMMENDED that the Council lobbies the Welsh Government to expand the types of apprenticeships that the University can offer.

 

 

 

6

Ymgynghoriad casglu gwastraff canol dref – Paul Arnold, Pennaeth Gwasanaethau Technegol CSC

 

Mae'r Cyngor Sir yn ystyried trin ardal Gadwraeth Aberystwyth fel achos arbennig o ran casglu sbwriel.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor Tref yn ymateb i'r ymgynghoriad.

Town centre refuse collection – Paul Arnold, Head of Technical Services, CCC

 

The County Council are considering treating the Aberystwyth Conservation area as a special case in regards to refuse collection.

It was RECOMMENDED that the Town Council responds to the consultation.

 

 

7

Ymgynghoriad Parc Ffordd y Gogledd

 

ARGYMHELLWYD

 • Bod y Cyngor yn bwrw iddi gyda chynllun ymgynghori Parc y Ffordd y Gogledd, gan ychwanegu ymweliadau drws i ddrws gan gynghorwyr.
 • Y dylid torri'r coed conifferaidd gan Glinig y Ffordd y Gogledd ynghyd â'r popl broblem.

 

Roedd Cyng. Strong yn gwrthwynebu torri'r goeden poplys a roedd  Cyng. Hammel yn erbyn torri unrhyw goed.

 

North Road Park consultation

 

It was RECOMMENDED:

 • That Council proceed with the North Road Park consultation plan with the addition of door to door visits by councillors.
 • That the coniferous trees by the North Road Clinic be cut down along with the problem poplar.

 

Cllr. Strong was opposed to the felling of the poplar and Cllr. Hammel voted against felling any trees.

 

 

 

 

 

 

 

8

Parc Kronberg

 

Er gwybodaeth, mae'r Clerc wedi cychwyn trafodaethau gyda Chyngor Sir Caerfyrddin ynglŷn â chyflogi Llysgennad am chwe mis yn unol â chais y Loteri.

 

Dyddiad y digwyddiad Lansio yw 14eg o Ragfyr

Parc Kronberg

 

For information, the Clerk has initiated discussions with Carmarthenshire County Council regarding the employment of an Ambassador for six months as per the Lottery application.

 

The Date for the Launch event is 14 December

 

 

9

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

9.1

Bydd y Cyngor yn ymateb i'r preswylydd sy'n dymuno i’r Stryd Fawr gael ei phedestrianeiddio. Ni ellir ei wneud tan i’r ffordd beidio fod yn gefnffordd

Council will respond to the resident wishing for Great Darkgate Street to be pedestrianised. It  cannot be done until the road is de-trunked.

 

9.2

Bydd Fforwm Cymunedol Penparcau yn cwrdd â'r Cyngor i drafod y Cynllun Lleol.

 

Anfonir adolygiad i'r Cynllun Lleol i'r Pwyllgor Cynllunio

Penparcau Community Forum will meet with the Council to discuss the Local Plan.
Review into the Local Plan will be sent to Planning Committee

 

9.3

Gwybodaeth ar grantiau: Angen gwneud cais am grantiau meysydd chwarae erbyn mis Ionawr.

Grant information: Need to apply for playgrounds grants by January.

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 11.2017

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Dylan Lewis (Cadeirydd)

Cyng. Mark Strong

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. David Lees

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Cyng. Talat Chaudhri

 

 

Yn mynychu:

Cyng. Michael Chappell (cofnodion)

 

Present

 

Cllr. Dylan Lewis (Chair)

Cllr. Mark Strong

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. David Lees

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Cllr. Talat Chaudhri

 

 

In attendance:

Cllr. Michael Chappell (minutes)

 

 

2

Ymddiheuriadau 

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies

Cllr. Brenda Haines

Cllr Rhodri Francis

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Mynegodd y Pwyllgor gydymdeimlad mawr i'r rhai sydd, oherwydd penderfyniad pwyllgor craffu Cyngor Sir Ceredigion heddiw, yn colli eu cartrefi yng Nghartref Gofal Bodlondeb.

Personal references:

 

The Committee expressed hearfelt sympathy to those who, due to the decision of Ceredigion County Council scruitiny committee today, are losing their homes at Bodlondeb Care Home.

 

 

5

Ystyried Cyfrifon Mis Hydref

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon.

 

Consider Monthly Accounts for October

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

6

Cyllideb ddrafft 2018-19

 

Trafodwyd y materion canlynol yn ymwneud â gwariant ac ARGYMHELLWYD:

 

 • Bod y Cyngor yn cysylltu â Sir Gâr ynghylch gwasanaethau cyflogaeth
 • Bod y Cyngor yn gofyn i’r Cyngor Sir am gostau'r arwyddion troed ac hysbysfyrddau
 • Bod y Cyngor yn cael eglurhad ynghylch gwahaniaethu rhwng grantiau a rhoddion yn y gyllideb.
 • Bod y Cyngor yn cysylltu â'r Cyngor Sir yn gofyn am eglurhad ynghylch yr hyn y mae'r dyraniad glanhau traeth yn ei dalu.
 • Dylai'r Cyngor Tref roi arian o'r neilltu ar gyfer torchod ar gyfer y gwasanaeth coffa ym Mhenparcau

 

Materion cyllidebol eraill i'w hystyried ymhellach:

 • Prynu llety
 • Treuliau'r Cynghorwyr
 • Gwisgoedd newydd a byrddau anrhydedd ac ati
 • Blodau
 • Gwelliannau i’r parciau
 • Cyllideb adloniant / digwyddiadau
 • Praesept

 

Nodwyd hefyd na ddylid cyfeirio at Swyddfa'r Heddlu ym Mhenparcau fel gorsaf

Draft budget 2018-19

 

The following matters involving expenditure were discussed and it was  RECOMMENDED:

 

 • That Council contacts Sir Gar regarding employment services.
 • That the Council get the fingerpost and noticeboard costs from the County Council.
 • That the Council seek clarification on whether the budget should distinguish between grants and donations.
 • That the Council contact the County Council seeking clarification on what the beach cleaning allocation pays for.
 • Town Council should put money aside for wreaths for the memorial service in Penparcau.

 

 

Other budget issues to be considered further:

 • Purchase of accommodation
 • Councillor expenses
 • New robes and honour boards etc
 • Flowers
 • Park improvements
 • Entertainment/events budget
 • Precept

 

It was also noted that the Police Office in Penparcau should not be referred to as a station

 

 

7

Gohebiaeth

 

Dim

Correspondence

 

None