Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

 

27.11.2017

 

 

COFNODION / MINUTES

 

118

Yn bresennol:

Cyng. Steve Davies (Cadeirydd)

Cyng. Michael Chappell (cofnodion)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Claudine Young

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Alun Williams

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

Present:

Cllr. Steve Davies (Chair)

Cllr. Michael Chappell (minutes)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Claudine Young

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Alun Williams

 

In attendance:

George Jones (translator)

Caleb Spencer (Cambrian News)

 

 

119

Ymddiheuriadau:

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. David Lees

Apologies:

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. David Lees

 

 

120

Datgan Diddordeb:  

 

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declaration of interest:  

 

Noted within the agenda item

 

121

 

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Estynnodd y Cyng Charlie Kingsbury ddiolch i'r Brifysgol am gynnal y digwyddiad i goffáu Holodomor yn yr Wcrain a bywyd Gareth Jones.
 • Llongyfarchodd y Cyng Charlie Kingsbury Fforwm Cymunedol Penparcau ar agoriad y ganolfan ym Mhenparcau.
 • Y Cyng. Mark Strong: Derbyniodd Parc Natur Penglais grantiau o'r dref, Tesco a'r Cambrian News ac roedd y Pwyllgor yn hapus gyda'r gwaith sylweddol a wnaethpwyd. Hefyd mae'n 25 mlynedd ers sefydlu'r parc.

PENDERFYNWYD y dylai’r Cyngor ysgrifennu at y parc i'w llongyfarch ar eu pen-blwydd a'u gwaith da.

Personal References:

 

 • Cllr Charlie Kingsbury extended thanks to the University for hosting the event to commemorate the Holodomor in Ukraine and the life of Gareth Jones.
 • Cllr Charlie Kingsbury congratulated the Penparcau Community Forum on the opening of the Hub in Penparcau.
 • Cllr Mark Strong: Parc Natur Penglais had received grants from the town, Tesco and the Cambrian News and the Committee was happy with the considerable amount of work that had taken place. Also it is 25 years since the park was established.

It was RESOLVED that the Council could write to the parc congratulating them on their anniversary and good work.

 

 

 

122

 

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented

 

 

 

 

 

 

 

123

 

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd 23 Hydref  2017:

Eitem 111: Dylid nodi fod y Cyng. Mark Strong a Endaf Edwards wedi datgan diddordeb fel aelodau o'r Pwyllgor Rheoli Datblygu ac ni chymerasant rhan yn y trafodaethau. Arhosodd y Cyng Edwards yn y Gadair.

 

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r newid uchod

 

 

Minutes of Full Council held on 23 October 2017:

Item 111: It should be noted that Cllrs Mark Strong and Endaf Edwards declared an interest as members of the Development Control Committee and they did not participate in discussions. Cllr Edwards remained in the Chair.

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above amendment

 

 

124

 

Materion yn codi o’r Cofnodion: dim

 

Matters arising from the Minutes: none

 

 

 

125

 

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 6 Tachwedd 2017

 

Nid oedd y Cyng Endaf Edwards yn bresennol felly dylai ei enw gael ei ddileu

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion.

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 6 November 2017

 

Cllr Endaf Edwards was not in attendance so his name should be removed

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

 

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 13 Tachwedd 2017

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 13 November 2017

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 20 Tachwedd 2017

 

Dylid ychwanegu y Cyng. Rhodri Francis at yr ymddiheuriadau

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 20 November 2017

 

Cllr Rhodri Francis should be added to the apologies.

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations.

 

 

 

 

 

128

 

 

Ceisiadau Cynllunio: None

 

Planning Applications: Dim

 

 

 

129

 

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   None

 

 

 

130

 

Cyllid – ystyried gwariant Tachwedd: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider expenditure for November

 

It was RESOLVED to accept the expenditure. 

 

 

131

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Y Cyng. Endaf Edwards:

Ers y sbwriel anghyfreithlon ger y cyfleusterau ailgylchu ym Maes yr Afon, rhoddwyd camerâu yn yr ardal ac mae maint y tipio wedi gostwng yn sylweddol. Mae'n ymddangos bod y camerâu wedi dod â'r sefyllfa dan reolaeth.

 

Ychwanegodd y Cyng Brenda Haines fod y broblem o dipio anghyfreithlon yn yr afon wedi cynyddu'n sylweddol oherwydd y taliadau casglu.

PENDERFYNWYD cysylltu â CSC ynghylch y mater i weld beth ellid ei wneud i fynd i'r afael â hyn

 

 

 1. Mark Strong:

Mae'r sefyllfa gyda threnau rhwng Birmingham ac Aberystwyth yn cael eu canslo yn dod yn fwy o broblem. Mae'r gwasanaeth uniongyrchol yn cael ei amharu yn yr Amwythig ac mae pobl yn cael eu gorfodi i newid trenau.

PENDERFYNWYD ysgrifennu at Arriva am eglurhad.

 

 1. Alun Williams:
 • Nid yw'r gwasanaeth bob awr bellach yn beilot ond yr isafswm a ddarperir o dan y fasnachfraint newydd. Hefyd, sicrhawyd nad oes unrhyw fygythiadau i swyddi.
 • Mae TRAC wedi nodi llwyddiant y tocynnau penwythnos am ddim ar bwsiau Traws Cymru sy'n teithio trwy Aberystwyth: cynnydd o 39% ar y T5, cynnydd o 52% ar y T1, cynnydd o 77% ar y T2. Ar draws rhwydwaith Traws Cymru, cafwyd gynnydd o 77% yn niferoedd teithwyr ar benwythnosau.
 • Mae CCC yn llunio cais am arian ar gyfer amddiffynfeydd môr ar draws y promenâd a threfi glan môr eraill.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Endaf Edwards:

Since the flytipping near the recycling facilities in Maes yr Afon, cameras have been set up in the area and the amount of tipping has gone down considerably. It appears the cameras have brought the situation under control.

 

Cllr Brenda Haines added that the problem of flytipping in the river has increased considerably due to the collection charges.

It was RESOLVED to contact CCC regarding the issue to see what could be done to combat this

 

 

 

 1. Mark Strong:

The situation with trains between Birmingham and Aberystwyth being cancelled is becoming more of a problem. The direct service is being disrupted in Shrewsbury and people are being forced to change trains.

It was RESOLVED to write to Arriva for clarification.

 

 1. Alun Williams:
 • The hourly service is no longer a pilot but the minimum that will be provided under the new franchise. Also assurance has been given that there are no threats to jobs.
 • TRAC have reported the success of the free weekend tickets on the Traws Cymru busses travelling through Aberystwyth: 39% increase on the T5, 52% increase on the T1, 77% increase on the T2. Across the Traws Cymru network there’s been a 77% increase in passenger numbers at weekends.
 • CCC are putting together an application for funding for sea defences across the promenade and other coastal towns.

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:  Dim

 

 

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  None

 

 

 

 

 

 

 

133

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

133.1

Cynnig Bodlondeb (Cyng Charlie Kingsbury):  i gadarnhau'r cynnig blaenorol a basiwyd gan y Cyngor

 

Datganiadau o Ddiddordeb:

 • Y Cyng Rhodri Francis (gweithiwr CSC).
 • Y Cyng Alun Williams (aelod Cabinet CSC)
 • Y Cyng Mark Strong (aelod o Bwyllgor Craffu CCC).

 

Eglurodd y Cyng Endaf Edwards mai’r Cabinet a'r Pwyllgor Craffu oedd wedi pleidleisio ac nid y Cyngor Llawn

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig

 

 

Bodlondeb motion (Cllr Charlie Kingsbury): to reaffirm the previous motion passed by Council

 

Declarations of Interest:

 • Cllr Rhodri Francis (CCC employee).
 • Cllr Alun Williams (CCC Cabinet member)
 • Cllr Mark Strong (member of the CCC Scrutiny Committee).

 

Cllr Endaf Edwards clarified that Cabinet and Scrutiny had voted and not Full Council

 

It was RESOLVED to support the motion

 

 

133.2

Cambrian News:

 

Trafodwyd hyn mewn sesiwn gaeedig gyda materion staffio eraill. Y Cynghorydd Alun Williams i ymateb.

 

PENDERFYNWYD bod y Cyng Brendan Somers yn cael ei gyfethol i'r Panel Staffio

 

 

Cambrian News:

 

This was discussed in a closed session with other staffing matters.  Cllr Alun Williams to respond.

 

It was RESOLVED that Cllr Brendan Somers be co-opted onto the Staffing Panel

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

4.12.2017

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Claudine Young

 

Yn mynychu:

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Brendan Somers

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Claudine Young

 

In attendance:

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Cllr. Endaf Edwards

Cllr Brendan Somers

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

Cyng. David Lees

Cyng. Talat Chaudhri

Apologies:

Cllr Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

Cllr. David Lees

Cllr. Talat Chaudhri

 

 

3

Datgan Diddordeb: Ni fyddai’r Cyng. Endaf Edwards yn cymryd rhan yn y trafodaethau fel aelod o Bwyllgor Cynllunio Ceredigion ac aelod staff y Llyfrgell Genedlaethol

 

Declaration of interest: Cllr Endaf Edwards would not be participating in discussions as a member of the Ceredigion Planning Committee and an employee of the National Library.

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Canmolodd y Cyng Charlie Kingsbury y goleuadau Nadolig a’r digwyddiad goleuo yn y dref, ac ym Mhenparcau.

Personal references:

 

Cllr Charlie Kingsbury complimented the Christmas lights and switch-on in town, and in Penparcau.

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A171041: Llyfrgell Genedlaethol.

Addasiadau i adeilad storio llyfrau presennol (Stac llyfrau 1 – Gogledd); i gynnwys symud lloriau llwyfan asbestos ac ailosod lloriau newydd ynghyd â gwaith trydanol cysylltiedig

 

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A171041: National Library.

Alterations to existing book storage building (Bookstack 1 – North); to include removal of asbestos platform floors and replacement with new flooring and finish, along with associated electrical works

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.2

A171061: 11 Parc Gwyddoniaeth Cefn Llan.

Amrywio amod ar ganiatâd cynllunio A170151 cynlluniau a gymeradwywyd

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A171061: 11 Science Park Cefn Llan.

Variation of condition on planning permission A170151 approved plans

 

 NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu. Dim adroddiad.

 

Development Control Committee. No report

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

7.1

Torri rheolau cynllunio honedig Ffordd y Gogledd: byddai'r Pwyllgor yn ymateb i'r perchennog fel a ganlyn:

 

 • Ni dderbyniwyd ymateb gan Gyngor Sir Ceredigion
 • Mae'r Cyngor Tref yn cynrychioli'r cyhoedd ac mae ganddo ddyletswydd i ystyried materion a godir gan aelodau'r cyhoedd. Ystyriwyd bod tynnu wal a rheiliau mewn ardal gadwraeth yn deilwng o ymchwil gan fod y Cyngor Tref yn awyddus i amddiffyn treftadaeth adeiledig Aberystwyth. Roedd yna hefyd rai pryderon ynghylch diogelwch cerddwyr ynghylch mynediad i gerbydau
 • Mae'r Cyngor Tref yn ymddiheuro am unrhyw ymyrraeth canfyddedig i fwynhad tawel y teulu o’r eiddo

North Road alleged breach of planning: the Committee would respond to the homeowner as follows:

 

 • No response has been received from Ceredigion County Council
 • The Town Council represents the public and has a duty to consider issues that are raised by members of the public.  The removal of a wall and railings in a conservation area was deemed worthy of investigation as the Town Council is keen to protect the built heritage of Aberystwyth. There were also some pedestrian safety concerns regarding vehicle access
 • The Town Council apologises for any perceived intrusion into his family’s quiet enjoyment of their property

 

Ysgrifennu ebost

Send email

7.2

Sesiwn briffio Cynlluniau Lleoedd y Cyngor Sir: y Clerc i gael mwy o wybodaeth

 

Place Plans briefing CCC : the Clerk to find out more information

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

 

7.3

Ymgynghoriad: Comisiwn y Gyfraith – adolygiad y gyfraith cynllunio (dyddiad cau 1.3.2018)

Consultation: Law Commission – review of Planning Law (deadline 1.3.2018)

 

 

7.4

Eglwys Merthyron Cymru: roedd yr eglwys Gatholig yn bwriadu adnewyddu'r adeilad presennol ym Mhenparcau

Welsh Martyrs Church: the Catholic church were intending to renovate the current building in Penparcau

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 12.2017

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Steve Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones Davies

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brendan Somers

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Steve Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sue Jones Davies

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr Brendan Somers

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Alex Mangold

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Canmolodd y Cyng Charlie Kingsbury y goleuadau Nadolig a’r digwyddiad goleuo yn y dref, a goleuo’r goeden ym Mhenparcau.

 

Personal references:

 

Cllr Charlie Kingsbury complimented the Christmas lights and switch-on in town, and the Christmas tree switch on in Penparcau.

 

 

5

Ymgynghoriad Parc Ffordd y Gogledd

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn

 

 • mabwysiadu'r cynllun ymgynghori drafft gan ychwanegu ymgynghoriad o ddrws i ddrws.
 • cysylltu gyda Pharciau a Gerddi i drafod cael gwared ar y coed bytholwyrdd ar hyd ffin y clinig a'r goeden poplys sydd fwyaf o broblem
 • cysylltu â Hywel Dda ynghylch y giât mynediad answyddogol

North Road Park consultation

 

It was RECOMMENDED that:

 

 • the draft consultation plan be adopted with the addition of door to door consultation.
 • Parks and Gardens be contacted to discuss removal of the evergreens along the clinic boundary and the problem poplar tree
 • Hywel Dda be contacted regarding the unofficial access gate

 

Addasu’r cynllun a chysylltu gydag adran parciau’r Cyngor Sir

Amend plan and contact parks and gardens

 

 

 

 

 

6

Parc Kronberg

 

Cynhelir yr agoriad am 10am ar 14 Rhagfyr.

Roedd rôl y Llysgennad wedi'i hysbysebu

Gwahoddwyd y wasg a'r ysgolion lleol i'r agoriad

Byddai'r graffiti yn cael ei lanhau erbyn yr agoriad.

Parc Kronberg

 

The opening would be held at 10am on 14 December.

The Ambassador role had been advertised

The press and local schools had been invited

The graffiti would be cleaned up by the opening.

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 1. 1

Gwasanaethau Technegol Ceredigion – casglu gwastraff: nodiadau’r cyfarfod ac yn gofyn am gyfarfod pellach gyda'r Cyngor.

Ceredigion Technical Services – refuse collection: notes of the last meeting and requesting a further meeting with the Council.

 

 

 1. 2

One Show: Gofynnwch am fanylion cyswllt pobl â chysylltiadau agos â'r anhwylderau a'r pier.

 

Cynghorwyr i gyflwyno awgrymiadau.

 

One Show: request for contact details of people with close links to the starlings and the pier.

 

Councillors to come up with suggestions.

 

 

 1. 3

Siglen anabl Plascrug: ystyriwyd amryw o leoliadau ar gyfer storio'r harnais ond credir efallai mai Lidl fyddai'r opsiwn gorau.

Plascrug disabled swing harness: various locations were considered for storing the harness but it was thought that Lidl might be the best option.

 

 

 1. 4

Maer Buckingham: yn amlinellu'r amserlen ar gyfer eu hymweliad â Aberystwyth ar 16 Chwefror 2018.

Buckingham Mayor: outlining the schedule for their visit to Aberystwyth on 16 February 2018.

 

 

 1. 5

Cyfleoedd ariannu: Prosiect Cymunedol Grow Wild ac Adnoddau Naturiol Cymru

 

Cynigiwyd gwahanol feysydd megis:

 • Brynymôr / Parc Craig Glais
 • Coedlan Plascrug

 

ARGYMHELLWYD anfon e-bost at bartneriaid a chynghorwyr yn galw am syniadau am brosiectau.

Funding opportunities: Grow Wild Community Project and Natural Resources Wales

 

Various areas were proposed such as:

 • Brynymôr / Parc Craig Glais
 • Plascrug Avenue

 

It was RECOMMENDED that an email be sent to partners and councillors calling for project ideas.

 

Danfon ebost

Send email

 1. 6

Yswirwyr WPS: ynglyn â damwain yn cae chwarae Plas Crug.

 

Pwyllgor maes chwarae i gyfarfod i drafod arwynebau

 

WPS Insurers: regarding an accident in Plas Crug play area. 

 

 

Playground committee to meet to discuss surfaces

 

 

 1. 7

Arwyddion Southgate:

 

Yr elfen ariannol i'w gyflwyno yn y Pwyllgor Cyllid

Southgate signs:

 

Cost element to be presented at Finance Committee

 

Agenda Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 12.2017

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Mark Strong

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. David Lees

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brenda Haines

 

 

Yn mynychu:

Cyng Mair Benjamin

Cyng Brendan Somers

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Mark Strong

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. David Lees

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brenda Haines

 

 

In attendance:

Cllr Mair Benjamin

Cllr Brendan Somers

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies

 

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Rhodri Francis

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

5

Ystyried Cyfrifon Mis Tachwedd

 

I’w cyflwyno yn y Cyngor Llawn

 

Consider Monthly Accounts for November

 

To be presented at Full Council

 

 

6

Cyllideb ddrafft 2018-19

 

Trafodwyd y materion canlynol yn ymwneud â gwariant ac ARGYMHELLWYD:

 

 • Bod y Cyngor yn cysylltu â Chyngor Sir Gâr a Peninsula ynghylch gwasanaethau cyflogaeth.

 

 • Dylai'r Cyngor ddyrannu hyd at £15,000 ar gyfer arolwg strwythurol a phrisiad.

 

 • Bod y Cyngor yn gofyn i’r Cyngor Sir am gostau atgyweirio mecanwaith yr hysbysfyrddau ac y dylid tynnu ymaith hysbysfwrdd Menter (neu'r ddau os ydynt y tu hwnt i atgyweirio) o safle Neuadd y Brenin.
 • Y dylid rhoi grantiau yn hytrach na rhoddion ym mhennawd y gyllideb (£20,000).
 • Bod y Cyngor yn cysylltu â'r Cyngor Sir yn gofyn am eglurhad ynghylch yr hyn y mae'r dyraniad glanhau traeth yn ei dalu (£3500).
 • Dylai'r Cyngor Tref brynu torchod ar gyfer y gwasanaeth coffa ym Mhenparcau (£250).

 

Elfennau cyllidebol eraill sydd angen dyraniad mwy:

 

 • Gwisgoedd newydd a byrddau anrhydedd ac ati (£1150)
 • Blodau (£35,000)
 • Gwelliannau i’r parciau (£50,000)
 • Adloniant / digwyddiadau (£10,000 i gynnwys cefnogaeth i’r celfyddydau)
 • Dodrefn stryd (£4000)

 

Draft budget 2018-19

 

The following matters involving expenditure were discussed and it was RECOMMENDED that:

 

 • Council should contact Carmarthenshire County Council and Peninsula regarding employment services.
 • Council should allocate up to £15,000 for a structural survey and valuation.
 • Council should get the noticeboard mechanism refurbishment costs from the County Council and that the Menter notice board (or both if they are beyond repair) should be removed from the King’s Hall site.
 • Donations should be replaced by grants in the budget heading (£20,000)
 • Council should contact the County Council seeking clarification on what the beach cleaning allocation pays for (£3500)
 • Town Council should buy wreaths for the memorial service in Penparcau (£250).

 

Other budget elements that needed an increased allocation:

 • New robes and honour boards etc (£1150)

 

 • Flowers (£35,000)
 • Park improvements (£50,000)
 • Entertainment/events (£10,000 to include support for the arts)
 • Street furniture (£4000)

 

 

7

Praesept 2017-18

 

Oherwydd cymryd mwy o wasanaethau gan y Cyngor Sir a'r gwelliannau arfaethedig i'r meysydd chwarae a'r parciau, mae'r Pwyllgor yn argymell cynnydd posib o hyd at 16%. Byddai'r union swm yn cael ei gytuno yng nghyfarfod y Pwyllgor ym mis Ionawr

Precept 2017-18

 

Due to taking on more services from the County Council and the proposed improvements to the playgrounds and parks, the Committee recommends a possible increase of up to 16%.  The exact amount would be agreed in the January Committee meeting

 

 

8

Gohebiaeth

 

Arwyddion Southgate: i'w drafod pan fydd y Cyng Steve Davies yn bresennol

Correspondence

 

Southgate signs: to be discussed when Cllr Steve Davies was present