Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

 

29.1.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

150

Yn bresennol:

Cyng. Steve Davies (Cadeirydd)

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Claudine Young

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. David Lees

Cyng. Rhodri Francis

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

Cllr. Steve Davies (Chair)

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Claudine Young

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. David Lees

Cllr. Rhodri Francis

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

151

Ymddiheuriadau:

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mark Strong

Cyng. Dylan Lewis

 

Apologies:

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mark Strong

Cllr. Dylan Lewis

 

 

152

Datgan Diddordeb:  

 

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declaration of interest:  

 

Noted within the agenda item

 

153

 

Cyfeiriadau Personol:

 

Diolchodd y Clerc i'r cynghorwyr am y cerdyn penblwydd a’r anrheg.

 

Personal References:

 

The Clerk thanked councillors for her birthday card and gift.

 

 

 

154

 

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented

 

 

 

 

 

 

 

155

 

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd 18 Rhagfyr  2017:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

 

Minutes of Full Council held on 18 December 2017:

 

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

156

 

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 2: Peninsula: roedd cyfarfod wedi ei drefnu ar gyfer trafod adnewyddu'r contract

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 2 Peninsula: a meeting had been arranged to discuss the contract renewal

 

 

 

157

 

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 8 Ionawr 2018

 

Ni gynhaliwyd y cyfarfod gan nad oedd unrhyw geisiadau cynllunio

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 8 January 2018

 

The meeting had been cancelled as there were no planning applications

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158

 

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 15 Ionawr 2018

 

 1. Meysydd chwarae: Dylid cysylltu gyda Cathryn Morgan ynglyn â grantiau

 

 

 1. Adeilad: cam cyntaf fyddai cysylltu â Richard Sugget o Gomisiwn Brenhinol Henebion Hynafol am gyngor

 

 

 1. 6: Polisi cŵn: anfonwyd llythyr a derbyniwyd cydnabyddiaeth o’i dderbyn. Dylid cysylltu â Chadeirydd y Grŵp Monitro, Jim Scanon.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 15 January 2018

 

 1. Playgrounds: Contact Cathryn Morgan regarding grants

 

 

 1. Building: a first step would be to contact Richard Sugget of the Royal Commission of Ancient and Historic Monuments for advice.

 

 1. 6: Dog policy: a letter had been sent and an acknowledgement of receipt received. The Chair of the Monitoring Group, Jim Scanon, to be contacted.

 

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations

 

 

 

 

Cysylltu gyda CM

Contact CM

 

Cysylltu gyda CBHH

Contact RCAHM

 

Anfon llythyr at JS

Send letter to JS

 

 

 

 

 

159

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 22 Ionawr 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion. Derbyniwyd y gyllideb a’r praesept ar gyfer 2018-19.

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 22 January 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations. The budget and precept for 2018-19 were approved.

 

 

 

 

 

160

 

 

Ceisiadau Cynllunio: Dim

 

Planning Applications: None

 

 

 

161

 

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   None

 

 

 

162

 

Cyllid – ystyried gwariant Ionawr: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

 

Finance – to consider January expenditure

 

It was RESOLVED to accept the expenditure. 

 

 

163

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Alun Williams:

 

 • Ymgynghoriad y Bwrdd Iechyd ar drawsnewid gwasanaethau clinigol. Gan fod pryderon mawr ynghylch colli gwasanaethau posibl yn Bronglais, PENDERFYNWYD:
  • Cysylltu â Chynghorau eraill
  • Ysgrifennu at Brif Weithredwr a Chadeirydd Hywel Dda
  • Ysgrifennu at WG
  • Cysylltu â grŵp Aber
 • Terfynau wardiau - ymgynghoriad: gan fod pryderon ynghylch y newidiadau arfaethedig PENDERFYNWYD cynnal cyfarfod Arbennig o’r Cyngor Llawn ar ôl y Pwyllgor Cynllunio ar 5 Mawrth

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Alun Williams:

 

 • Health Board consultation on transforming clinical services. As there were huge concerns around possible loss of services at Bronglais, it was RESOLVED to:
  • Contact other Councils
  • Write to Hywel Dda Chief Executive and Chair
  • Write to WG
  • Contact the Aber group

 

 

 • Ward boundaries - consultation: as there were concerns around the proposed changes it was RESOLVED to hold an Extraordinary Full Council meeting after the Planning Committee on 5 March

 

 

 

 

 

 

Cysylltu gyda’r rhai a nodwyd

Contact those noted

 

 

 

 

 

 

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

 

 

 

 

164

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

Dim adroddiadau

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

 

 

No reports

 

 

 

 

 

 

165

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

165.1

Cyngor Sir: Diwygio gwharddiadau parcio ar Goedlan y Parc. DIM GWRTHWYNEBIAD

CCC: Parking prohibition amendment for the new shared use path along Park Avenue. NO OBJECTION

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

5.2.2018

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Michael Chappell

Cyng. David Lees

 

Yn mynychu:

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Michael Chappell

Cllr. David Lees

 

In attendance:

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Steve Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Steve Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest:None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Llongyfarchwyd y Cyng Mari Turner ar ddyweddiad ei mhab.

Personal references:

 

Congratulations were extended to Cllr Mari Turner whose son had got engaged

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A170922: Plas Morolwg

 

Mae’r Cyngor Tref yn croesawu'r gwelliannau i’r to a’r balconïau ond mae'n teimlo bod angen ystyried y datblygiad ymhellach yn ofalus, er mwyn gwneud y defnydd gorau posibl o’r wynebwedd ar gyfer tenantiaid, ac, oherwydd y bydd yr adeilad yn nodwedd mor amlwg a gweladwy o dirlun Aberystwyth, er mwyn bod yn briodol ar gyfer ei leoliad (bryngaer hynafol). Mae trigolion hefyd wedi rhannu eu pryderon gyda’r Cyngor ynghylch y materion hyn.

 

Mor bwysig yw'r datblygiad hwn i Aberystwyth, ac am ei fod y cam cyntaf mewn datblygiad mwy, hoffai’r Cyngor ofyn am gyfarfod â Chymru a Gorllewin, eu penseiri a swyddogion cynllunio Ceredigion i drafod y cynlluniau arfaethedig. Dylai'r cyfarfod hwn fod yn agored i'r cyhoedd hefyd.

 

 

A170922: Plas Morolwg

 

The Town Council welcomes the improvements to the roof and balconies but feels that the development needs further careful consideration and improvement to make the best possible use of aspect for tenants, but also, as the building will be such a dominant and highly visible feature of the Aberystwyth skyline, to be appropriate for its setting (an ancient hill fort).  Concerned residents have also contacted the Council regarding these issues

 

So important is this development to Aberystwyth, and as it is the first stage of a bigger development, the Council would like to request a meeting with Wales and West, their architects, and Ceredigion planning officers to discuss the proposed plans.  This meeting should also be open to the public.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC and pursue meeting

5.2

A180075: Rheidol Stores, Penparcau

 

DIM GWRTHWYNEBIAD  ond gyda phryderon ynghylch mynediad i gerbydau a darpariaeth barcio sydd ar hyn o bryd yn anodd yn yr ardal hon

 

A180075: Rheidol Stores, Penparcau

 

NO OBJECTION but with concerns regarding vehicle access and parking provision which is currently difficult in this area.

 

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.3

A180076: Specsavers

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae'r Cyngor yn gwerthfawrogi'r defnydd o arwyddion dwyieithog sydd heb eu goleuo

A180076: Specsavers

 

NO OBJECTION. The Council appreciates the use of bilingual and non-illuminated signage

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.4

A180085: Neuadd Santes Fair, Castell Brychan

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Hoffai'r Cyngor ganmol yr ymgeiswyr ar y datblygiad sensitif

 

A180085: St Mary’s Hall, Castell Brychan

 

NO OBJECTION. The Council would like to compliment the applicants on the sensitive development

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu. Darparwyd yr adroddiad er gwybodaeth.

 

Development Control Committee. Report provided for information

 

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

7.1

Cymorth Cynllunio Cymru: 2-5.30pm 28.2.2018 Penmorfa

 

Planning Aid Wales training: 2-5.30pm 28.2.2018

Penmorfa

 

7.2

Eglwys Sant Mihangel: Estyn oriau agor ar gyfer ei gweithgareddau yn 11 Stryd y Popty

St Michael’s Church: extended opening hours for their activities at 11 Baker Street

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 2.2018

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Sara Hammel (Cadeirydd)

Cyng. Claudine Young

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Michael Chappell

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr Sara Hammel (Chair)

Cllr. Claudine Young

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Michael Chappell

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr Brendan Somers

Cllr Endaf Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brenda Haines

 

Apologies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brenda Haines

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol: dim

 

Personal references: none

 

 

5

Casglu gwastraff – Gerwyn Jones, Haydn Williams and Beverley Hodgett.

 

Roedd casgliadau tair wythnos o fagiau du yn cael eu hystyried yn ogystal â chymhellion ailgylchu. Byddai  partneriaethau yn allweddol i ddarparu gwasanaethau priodol yn Aberystwyth a gofynnwyd i'r Cyngor Tref ystyried syniadau ac ardaloedd ar gyfer cynlluniau peilot.

 

ARGYMHELLWYD trefnu gweithdy / cyfarfod gyda gwahoddiad i bartneriaid megis y brifysgol, myfyrwyr a'r gymuned fusnes.

 

Waste collection - Gerwyn Jones, Haydn Williams and Beverley Hodgett.

 

Three week collections of black bags were being looked at as well as recycling incentives. Partnership would be key to delivering appropriate services in Aberystwyth and the Town Council were asked to consider ideas and areas for pilot schemes.

 

 

It was RECOMMENDED that a workshop/meeting be organised with partners invited such as the university, students and the business community.

 

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

6

Ymgynghoriad Parc Ffordd y Gogledd

 

Rhai newidiadau i’w gwneud i’r daflen a’r holiadur ar gyfer ei ddosbarthu i gynghorwyr i fynd o ddrws i ddrws ac i’w roi ar facebook

 

Stondin i’w drefnu

 

Roedd y Clerc wedi trefnu cyfarfod gyda Cathryn Morgan i drafod ymgynghori â phobl ifanc.

North Road Park consultation

 

Minor changes to be made to the draft flyer and questionnaire and distributed to all councillors for taking door to door and to be put on facebook

 

A street stall to be organised

 

The Clerk had arranged a meeting with Cathryn Morgan to discuss consultation with young people.

 

Newid y daflen a threfnu stondin

Amend flyer and organise stand

 

 

 

 

7

Meysydd Chwarae:

 

ARGYMHELLWYD atgyweirio’r tyllau yn y ‘wetpour’ yn y Castell.

 

Byddai opsiynau arwyneb ar gyfer y meysydd chwarae eraill yn cael eu hystyried ymhellach.

Playgrounds

 

It was RECOMMENDED that the holes in the wetpour in the Castle be repaired.

 

Surface options for the other playgrounds would be considered further.

 

 

8

Blodau:

 

Nid oedd y planhigion a brynwyd  yn lleol ar gyfer y Cyngor yn cael eu tyfu gan ddefnyddio cemegau niweidiol i wenyn.

 

Roedd y costau ar gyfer plannu bylbiau, fel Cenin Pedr, mewn ardaloedd glaswellt yn cael eu harchwilio.

 

Flowers:

 

The plants purchased locally for the Council were not grown using chemicals harmful to bees.

 

 

Costs for planting bulbs, such as daffodils, in grassed areas were being investigated.

 

 

 

9

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 1. 1

Hyfforddiant Dysgu Cymraeg i Gynghorwyr (Cyng Lucy Huws):

 

ARGYMHELLWYD bod hyn yn cael ei gefnogi a byddai'r Clerc yn ymchwilio i'r ddarpariaeth.

 

Learning Welsh training for councillors (Cllr Lucy Huws):

 

It was RECOMMENDED that this be supported and the Clerk would investigate provision.

 

Casglu gwybodaeth

Find information

 1. 2

Dathlu canmlwyddiant pleidlais i fenywod yng Nghymru – grant ar gyfer prosiect neu digwyddiad:

 

Cefnogwyd y syniad o gael digwyddiad ac ARGYMHELLWYD ymchwilio i’r grant.

 

Women’s suffrage Centenary Grant Scheme in Wales – a grant for a project or event:

 

The idea of an event was supported and it was RECOMMENDED that the grant should be investigated.

Mwy o wybodaeth

More information

 1. 3

Aberystwyth cyfeillgar i wenyn - mae contract ymgynghori i ddatblygu'r gwaith yn Aberystwyth yn cael ei gynnig.

 

Y wybodaeth i'w ddosbarthu i gynghorwyr

 

Bee Friendly Aberystwyth – a consultancy contract was being offered to deliver the work in Aberystwyth.

 

 

The information to be disseminated to councillors

 

Anfon at gynghorwyr

Send to councillors

 1. 4

Cynllun Lles Cyngor Tref Aberystwyth: dosbarthwyd ddrafft ar gyfer trafodaeth yn y cyfarfod nesaf

 

Aberystwyth Town Council Wellbeing Plan: a draft was distributed for discussion at the next meeting.

 

 1. 5

Darn tir ger Parc Kronberg: trefnir ymweliad â’r safle ar ôl i’r gwaith ar y llwybr gael ei orffen (Ebrill)

 

Strip of land next to Parc Kronberg: a site visit will be arranged once the works on the path has been completed (April)

 

Trefnu ymweliad

Arrange site visit

 1. 6

Polisi anifeiliaid anwes Tai Ceredigion: derbyniwyd ymateb

 

Tai Ceredigion pets policy: a response had been received

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 2.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Dylan Lewis (Cadeirydd)

Cyng. Mark Strong

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Brenda Haines

Cyng. David Lees

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Rhodri Francis

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Alison Kinsey – Sea2Shore

Bryn Jones – Sea2Shore

 

Present

Cllr. Dylan Lewis (Chair)

Cllr. Mark Strong

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Brenda Haines

Cllr. David Lees

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Rhodri Francis

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Alison Kinsey – Sea2Shore

Bryn Jones – Sea2Shore

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

 

Apologies

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

5

Sea2Shore – Dydd Sul 12 Awst 2018

 

Rhoes Alison Kinsey a Bryn Jones drosolwg o'r digwyddiad ac eglurwyd yr angen am gymorth ariannol gan y Cyngor yn ogystal a gwir angen am gymorth ar y diwrnod

 

ARGYMHELLWYD bod pob cynghorydd yn cael gwybod am yr angen am gymorth ar y diwrnod. Byddai’r gefnogaeth ariannol yn cael ei ystyried fel rhan o broses grant y Cyngor.

 

Sea2Shore Sunday 12 August 2018

 

Alison Kinsey and Bryn Jones provided an overview of the event and explained the need for financial support from the Council as well as a desperate need for help on the day.

 

It was RECOMMENDED that all councillors be informed of the need for support on the day. Funding support would be considered as part of the Council’s grant process.

 

6

Ystyried Cyfrifon Mis Ionawr

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cofnodion

 

Cyflwynwyd a chymeradwywyd crynodeb o wariant Parc Kronberg hefyd

Consider Monthly Accounts for January

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts

 

A summary of Parc Kronberg expenditure was also presented and approved

 

 

7

Cerdyn debyd

 

Roedd cerdyn debyd wedi'i gynnwys yn Rheoliadau Ariannol y Cyngor ac ARGYMHELLWYD y dylid ymchwilio i sefydlu cerdyn debyd

 

Debit card

 

A debit card was included in the Council’s Financial Regulations and it was RECOMMENDED that setting up a debit card should be investigated.

 

 

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 1. 1

Yswiriant Parc Kronberg:

Cytunwyd i dalu tâl ychwanegol o £152.94 i dalu am atebolrwydd trydydd person a llofnodwyd siec gan fod angen ei dalu o fewn saith niwrnod.

Parc Kronberg insurance:

Payment of an additional charge of £152.94 to cover third party liability was agreed and a cheque signed as it needed to be paid within seven days.

 

 

 1. 2

Gweithdy Trawsnewid Gofal Cymdeithasol a Lles 27.2.2018 ym Mhenmorfa

 

ARGYMHELLWYD bod cynrychiolwyr yn mynychu'r gweithdy a dylid hysbysu'r holl gynghorwyr.

Transformation of Social Care and Wellbeing Workshop 27.2.2018 at Penmorfa:

 

It was RECOMMENDED that representatives attend the workshop and all councillors should be notified.

 

 

 1. 3

Aelodaeth Un Llais Cymru 2018-19

 

ARGYMHELLWYD gwahodd ULlC i gyflwyno i'r Cyngor ac y dylid ymgynghori ag ychydig o gynghorau tref i asesu gwerth ULlC

Membership of One Voice Wales 2018-19

 

It was RECOMMENDED that OVW be invited to present to Council and that a few town councils should be consulted to assess the value of OVW.

 

 

 1. 4

Cyngor ar baratoi cyllideb gan Un Llais Cymru yng nghyswllt Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. Nodwyd y cyngor

 

Budget Preparation advice from One Voice Wales in the context of the Independent Renumeration Panel Wales Annual Report. The advice was noted