Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

 

26.2.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

166

Yn bresennol:

Cyng. Steve Davies (Cadeirydd)

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. David Lees

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mark Strong

Cyng. Dylan Lewis

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

Cllr. Steve Davies (Chair)

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. David Lees

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mark Strong

Cllr. Dylan Lewis

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

167

Ymddiheuriadau:

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Claudine Young

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies:

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Claudine Young

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Rhodri Francis

 

 

168

Datgan Diddordeb:  Dim

 

Declaration of interest:  None

 

 

169

 

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal References: None

 

 

170

 

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented

 

 

 

 

 

 

 

171

 

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd 29 Ionawr  2018:

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda mân gywiriadau gan gynnwys dyddiad y Cyngor Llawn diwethaf

 

 

Minutes of Full Council held on 29 January 2018:

 

 

It was RESOLVED to approve the minutes with minor corrections including the date of the last Full Council

 

 

172

 

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

158 (8). Adeilad: Roedd y Clerc wedi cysylltu gyda’r Cyngor Sir ond heb gysylltu â Richard Sugget o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru eto.

 

Matters arising from the Minutes:

 

158 (8)  Building: the Clerk had contacted CCC but was yet to contact Richard Sugget of the Royal Commission of Ancient and Historic Monuments of Wales.

 

 

 

173

 

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 5 Chwefror 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion.

 

Materion yn codi:

 

 1. 1 Roedd y Clerc wedi cysylltu â'r Adran Gynllunio a Tai Cymru a’r Gorllewin i drefnu cyfarfod. Yn disgwyl am ymateb

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 5 February 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

Matters arising:

 1. 1 The Clerk had contacted the Planning Department and Wales and West housing to organise a meeting. Awaiting a response.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174

 

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 12 Chwefror 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion

 

 

Materion yn codi:

 

 1. 1 Gwersi Cymraeg: Angen ymchwilio i ddarpariaeth liw nos CSC a’r Brifysgol

 

 1. 2 Cynllun Grant Canmlwyddiant Menywod yn cael pleidlais: byddai'n rhaid i bartner o’r sector gwirfoddol arwain ar hyn. Y Clerc i drafod gydag Arad Goch

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 12 February 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations

 

Matters arising:

 

 1. 1 Welsh lessons: CCC and University evening provision to be investigated

 

 1. 2 Women’s Suffrage Centenary Grant Scheme: a voluntary sector partner would have to lead on this. The Clerk to discuss with Arad Goch

 

 

Gwersi Cymraeg

Welsh lessons

 

 

Trafod digwyddiad

Discuss event

 

 

 

 

 

 

175

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 22 Ionawr 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion.

 

 

Materion yn codi:

 1. 1 Yswiriant Parc Kronberg: roedd y Clerc wedi edrych yn ofalus ar y polisi, a oedd yn cynnwys yr hen faes sglefrio, ac felly wedi herio'r ffi ychwanegol o £152.94. Cadwyd y siec yn ôl nes i'r mater gael ei ddatrys.

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 22 January 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations.

 

Matters arising:

 1. 1 Parc Kronberg insurance: the Clerk had double checked the policy, which included the old skatepark, and had therefore challenged the additional fee of £152.94. The cheque had been held back until the matter was resolved.

 

 

 

 

 

176

 

Ceisiadau Cynllunio: Dim

Planning Applications: None

 

177

 

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   None

 

 

 

178

 

Cyllid – ystyried gwariant Chwefror: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

 

Finance – to consider the February expenditure

 

It was RESOLVED to accept the expenditure. 

 

 

179

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Mark Strong:

 

Arfordir di-blastig:

 • Dylid llongyfarch Ysgol Gymraeg ar gyflawni statws Gwarcheidwaid yr Eigion. PENDERFYNWYD anfon llythyr o longyfarchiadau.
 • Cyflwynwyd cynnig llwyddiannus i CSC ar leihau plastig.

 

 

 1. Alun Williams:

 

 • Arfordir Di-blastig: Roedd momentwm nawr o blaid lleihau plastig, gyda busnesau Aberystwyth yn cymryd rhan yn ogystal â gwahanol gasgliadau sbwriel cymunedol
 • Mae ymgynghoriad y Bwrdd Iechyd ar drawsnewid gwasanaethau clinigol i ddechrau ar 19 Ebrill. Nid yw'r opsiynau wedi'u cwblhau ond nodwyd y pryderon ynghylch colli gwasanaethau posibl yn Bronglais.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Mark Strong:

 

Plastic Free Coastlines:

 • Ysgol Gymraeg should be congratulated on achieving Guardians of the Ocean status. It was RESOLVED to send a letter of congratulations.
 • A motion had been successfully presented to CCC on reducing plastic.

 

 1. Alun Williams:

 

 • Plastic Free Coastline: There was now a momentum behind reducing plastics, with Aberystwyth businesses getting involved as well as various community litter picks
 • Health Board consultation on transforming clinical services is to start on 19 April. Options have not been finalised but concerns have been noted around possible loss of services at Bronglais,

 

 

 

 

 

 

Anfon llythyr

Send letter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:  Dim adroddiadau

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

No reports

 

 

 

 

 

 

181

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

181.1

Polisi Drafft Polisi Cwynion Cyngor Tref Aberystwyth a gyflwynwyd i'w ystyried a'i drafod yn y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol nesaf.

Draft Aberystwyth Town Council Complaints Policy presented for consideration and discussion at the next General Management Committee.

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

181.2

Cynllun Drafft Cyngor Lles Cyngor Tref Aberystwyth a gyflwynwyd i'w ystyried a'i drafod yn y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol nesaf

 

Cynhelir gweithdai Ceredigion ar 19 a 29 Mawrth. Rhoes Cyng. Mair Benjamin a Brendan Somers eu henwau ymlaen i fynychu.

Draft Aberystwyth Town Council Wellbeing Plan presented for consideration and discussion at the next General Management Committee

 

Ceredigion workshops were being held on 19 and 29 March. Cllrs Mair Benjamin and Brendan Somers put their names forward to attend.

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

181.3

Cwestiynau ymgynghori Adolygiad Cynghorau Cymuned a Thref a gyflwynwyd i'w hystyried a'u trafod yn y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol nesaf

Review of Community and Town Councils consultation questions presented for consideration and discussion at the next General Management Committee

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

181.4

Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol: Mae angen i’r gofynion fod yn eu lle erbyn 25 Mai 2018.

General Data Protection Regulation: Requirements need to be in place by 25 May 2018.

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

181.5

Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol DyfedPENDERFYNWYD y byddai croeso iddynt gyflwyno i'r Cyngor Llawn

 

Dyfed Drug and Alcohol Service: it was RESOLVED that they would be welcome to present to Full Council

 

Cysylltu i drefnu

Contact to arrange

181.6

Gweithdy Trawsffurfio Gofal Cymdeithasol a Lles: Rhoddodd y Cyng. Mair Benjamin ei henw ymlaen i fynd

Transformation of Social Care and Wellbeing workshop: Cllr Mair Benjamin put her name forward to go

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

5.3.2018

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Michael Chappell

Cyng. David Lees

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Talat Chaudhri

 

Yn mynychu:

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Cyng. Endaf Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Michael Chappell

Cllr. David Lees

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr Mair Benjamin

Cllr. Talat Chaudhri

 

In attendance:

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Cllr. Endaf Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Steve Davies

 

Apologies:

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Steve Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Estynnwyd llongyfarchiadau i'r Maer ar gyflwyno ei araith yn Gymraeg ac i'r trefnwyr ar orymdaith lwyddiannus

Personal references:

 

Congratulations were extended to the Mayor on delivering his speech in Welsh and to the organisers on a successful parade

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

5.1

A170922: Plas Morolwg

 

Roedd y Clerc wedi siarad â swyddogion Tai Wales and West  ac adran Gynllunio Ceredigion ynghylch y cais am gyfarfod gyda’r rhai hynny â diddordeb, ac yn aros am ymateb gan Tai Wales and West. Teimlwyd y dylid gofyn am ymweliad safle hefyd.

 

A170922: Plas Morolwg

 

The Clerk had spoken with Wales and West and Ceredigion Planning officers regarding the request for a meeting of interested parties, and was awaiting a response from Wales and West.  It was felt that a site visit should also be requested.

 

5.2

A180124: Santander

 

DIM GWRTHWYNEBIAD  ond gobeithir y bydd y wybodaeth ar y sgrin mor ddwyieithog ag y bo modd ac y bydd y goleuadau'n cael eu diffodd yn y nos.

A180124: Santander

 

NO OBJECTION but would hope that the information on the screen would be as bilingual as possible and that the lights would be switched off at night.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu. Darparwyd yr adroddiad er gwybodaeth.

 

Development Control Committee. Report provided for information

 

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

7.1

Hyfforddiant Cymorth Cynllunio Cymru: 28.2.2018 Roedd tri cynghorydd a'r Clerc wedi mynychu yr hyfforddiant a darparodd y Cyng Michael Chappell drosolwg gan nodi y disgwyliadau ar ddatblygwyr sy'n ymgymryd â datblygiadau mawr.

 

Planning Aid Wales training: 28.2.2018

Three councillors and the Clerk had attended and Cllr Michael Chappell provided an overview of the training and noted the expectations on developers undertaking major developments.

 

 

7.2

Torri rheolau cynllunio honedig yn Ffordd y Gogledd:

Cafwyd ymateb gan adran Gynllunio Ceredigion yn esbonio na fu unrhyw achos o dorri rheolau cynllunio.

North Rd alleged breach of planning regulations:

A response had been received from Ceredigion Planning explaining that there had been no breach of planning.

 

 

7.3

Ardal Gadwraeth Aberystwyth:

Bydd y Swyddog Prosiect Gwella Cymunedol yn cwrdd ag aelodau Pwyllgor Cynllunio y Cyngor Tref am 3.30pm, 14 Mawrth.

Aberystwyth Conservation area:

the Community Enhancement Project Officer would be meeting with members of the Town Council Planning Committee at 3.30pm 14 March.

 

 

7.4

Polisi Cynllunio Cymru - Argraffiad 10 - ymgynghoriad (yn dod i ben ar 18 Mai 2018):

Roedd polisi'n cael ei blethu gyda Deddf Cenhedlaethiadau'r Dyfodol a phenderfynwyd y byddai cynghorwyr yn cymryd pennod yr un ac yna adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Cynllunio nesaf.

 

 • Creu lleoedd: Y Cyng Claudine Young
 • Mannau Actif a Chymdeithasol: Cyng Michael Chappell
 • Lleoedd Cynhyrchiol a Mentrus: Cyng David Lees
 • Lleoedd Nodedig a Naturiol: Cyng Lucy Huws

Planning Policy Wales - Edition 10 – consultation (ends 18 May 2018):

Policy was being aligned with the Future Generations Act and it was decided that councillors would take on a section each and report back to the next Planning Committee.

 

 • Placemaking: Cllr Claudine Young
 • Active and Social Places: Cllr Michael Chappell
 • Productive and Enterprising Places: Cllr David Lees
 • Distinctive and Natural Places: Cllr Lucy Huws

 

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 3.2018

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Steve Davies

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Claudine Young

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mari Turner

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brendan Somers

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Steve Davies

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Claudine Young

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mari Turner

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mair Benjamin

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr Brendan Somers

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Sue Jones Davies

 

Apologies

Cllr. Sue Jones Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb: nodir o fewn yr eitem agenda

Declaration of Interest: noted within the agenda item

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

 • Roedd Aberystwyth wedi ennill statws Arfordir Di - blastig
 • Roedd Aberystwyth wedi ennill disgrifiad ‘Tref fwyaf cyfeillgar y DU'

 

ARGYMHELLWYD bod y pethau positif hyn yn cael eu hysbysebu fel y bo'n briodol.

Personal references:

 

 • Aberystwyth had achieved Plastic Free Coastline status
 • Aberystwyth had won the ‘Friendliest Town in the UK’ accolade

 

It was RECOMMENDED that these positives be publicised as appropriate.

 

 

5

Baw cŵn

 

ARGYMHELLWYD trefnu cyfarfod gyda phartneriaid megis y Cyngor Sir, y brifysgol, cynghorau cymuned eraill a'r gymuned fusnes i drafod atebion posib megis cyflogi rhywun i glanhau y baw ci (wedi cytuno mewn egwyddor eisoes), defnyddio technoleg, mwy o finiau a phŵerau cosbi ac ati.

 

Dog fouling

 

It was RECOMMENDED that a meeting be organised with partners such as the County Council, the university, other community councils and the business community to discuss possible solutions such as employing someone to clean up the dog mess (already ratified in principle), utilise technology, more bins and powers to prosecute etc

 

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

6

Ymgynghoriad Parc Ffordd y Gogledd

 

Yn amodol ar newid bach, cymeradwywyd y daflen ddrafft a'r holiadur.

 

North Road Park consultation

 

Subject to a minor change, the draft flyer and questionnaire was approved.

 

Newid y daflen

Amend flyer

 

 

 

 

7

Gwersi Cymraeg:

 

ARGYMHELLWYD y dylid darparu gwersi Cymraeg pwrpasol gan fod digon o gynghorwyr â diddordeb. Yn amodol ar gymeradwyaeth y Pwyllgor Cyllid a chytundeb y Cyngor Llawn, bydd y dosbarthiadau yn cael eu cynnal rhwng 6-8pm ar nos Fercher.

 

 

Welsh lessons

 

It was RECOMMENDED that bespoke Welsh lessons should be provided as there were enough councillors interested.  Subject to the Finance Committee’s approval and ratification by Full Council, classes would be held between 6-8pm on Wednesday evenings.

 

Eitem agenda’r Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda item

8

Cynllun Lles:

 

ARGYMHELLWYD bod y cynllun yn cael ei gymeradwyo ac y dylid ei roi ar wefan y Cyngor

 

Wellbeing Plan:

 

It was RECOMMENDED that the plan be approved and that it should be put on the Council’s website.

 

 

 

9

Sefydlu’r Maer a Gwisgoedd

 

Cynhelir etholiad y Maer ar gyfer 2018-19 yng Nghyngor Llawn Mis Mawrth

 

Cynhelir yr Agoriad yn yr Hen Goleg ddydd Gwener 11 Mai am 6.30pm

 

Roedd y Clerc mewn trafodaeth gyda gwniyddes lleol a gyda manwerthwyr ffabrig ynglŷn â chynhyrchu dillad symlach

 

Mayor Making and Robes:

 

The election of the Mayor for 2018-19 would take place at the March Full Council

 

The Inauguration was being held in Old College on Friday 11 May at 6.30pm

 

The Clerk was in discussion with a local seamstress and with fabric retailers regarding producing simpler robes.

 

 

10

Swyddfa:

 

ARGYMHELLWYD anfon llythyr at y Brifysgol yn nodi diddordeb y Cyngor mewn rhentu Rhif 10 Maes Laura unwaith y byddai'r gwaith adnewyddu wedi'i gwblhau.

Accommodation:

 

It was RECOMMENDED that a letter be sent to the University stating the Council’s interest in renting No 10 Laura Place once renovations were completed.

 

 

 

 

Llythyr at y Brifysgol

Letter to the University

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 1. 1

Polisi anifeiliaid anwes Tai Ceredigion: llythyr ac e-bost gan Gynulliad Pobl Ceredigion yn gofyn i'r Cyngor Tref drefnu cyfarfod cyhoeddus yn Siambr Neuadd Goffa / Town Council.

 

Datganodd y Cyng Talat Chaudhri ddiddordeb gan ei fod yn aelod o Gynulliad y Bobl.

 

ARGYMHELLWYD, oherwydd fod materion tenantiaeth o fewn cylch gwaith y Cyngor Sir, y dylid cysylltu gyda’r Cynghorwyr Sir ar Fwrdd Tai Ceredigion (Dafydd Edwards, Catrin Miles a Lynford Thomas).

 

Cadarnhawyd y polisi ar gyfer defnyddio'r Siambr gan grwpiau:

 • Gall grwpiau sy’n bartneriaid (rhestr ar gael) ei ddefnyddio am ddim
 • Caiff grwpiau eraill eu hystyried fesul achos ond gellir codi tâl arnynt.

 

ARGYMHELLWYD bod y rhestr o ddeiliaid allweddi yn cael ei adolygu gan fod angen i ddeiliaid allweddi fod yn bresennol.

 

ARGYMHELLWYD caniatau i'r grŵp 'Gofal Ychwanegol' ddefnyddio'r ystafell ar 27 Mawrth.

Tai Ceredigion pets policy: a letter and email from Ceredigion People’s Assembly requesting that the Town Council organise a public meeting in Neuadd Goffa /Town Council Chamber.

 

Cllr Talat Chaudhri declared an interest as he was a member of the People’s Assembly.

 

It was RECOMMENDED that, as tenancy matters were  within the County Council’s remit, the County Councillors on the Tai Ceredigion Board (Dafydd Edwards, Catrin Miles and Lynford Thomas) would be contacted.

 

The policy for use of the Chamber by groups was confirmed:

 • Partner groups (list available) use it for free
 • Other groups are considered on a case by case basis but may be charged.

 

 

It was RECOMMENDED that the list of key holders be reviewed as a key holder needed to be present.

 

 

It was RECOMMENDED that permission be granted for the ‘Extra Care’ group to use the room on 27 March.

 

Cysylltu gyda’r cynghorwyr sir ar y Bwrdd.

Contact the county councillors on the Board

 1. 2

Diogelu Data: Rhoddwyd gwybodaeth i'r Cynghorwyr. Fe'i hystyrir ymhellach ond yn y cyfamser, byddai Hyfforddiant ‘Deall y Gyfraith’ Un Llais Cymru, a gynhelir yn y Morlan, hefyd yn cwmpasu Diogelu Data. Yn ogystal â’r Clerc, rhoddodd y canlynol eu henwau ymlaen i fynychu:

 • Michael Chappell
 • Mari Turner
 • Alun Williams
 • Steve Davies
 • Talat Chaudhri
 • Mair Benjamin

Data Protection: Information was provided to Councillors.  It would be considered further but in the meantime One Voice Wales  Understanding the Law Training, being held at the Morlan, would also cover Data Protection.  In addition to the Clerk, the following put their names forward to attend:

 • Michael Chappell
 • Mari Turner
 • Alun Williams
 • Steve Davies
 • Talat Chaudhri
 • Mair Benjamin

 

 

 1. 3

Hyfforddiant Sgiliau Cadeirio:

 

ARGYMHELLWYD y byddai hyfforddiant pwrpasol yn cael ei drefnu ar gyfer Cyngor Tref Aberystwyth

ond gellid codi tâl ar wahoddwyr eraill. Byddai hyn yn cael ei roi gerbron y Pwyllgor Cyllid.

 

Chairing Skills training:

 

It was RECOMMENDED that bespoke training would be organised for Aberystwyth Town Council but other invitees could be charged. This would be put before the Finance Committee.

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

 1. 4

Canllaw Cyfryngau Cymdeithasol i Gynghorwyr: darparwyd er gwybodaeth ac arweiniad. Polisi templed i'w ystyried ar gyfer y cyfarfod nesaf

Social Media Guide for Councillors: provided for information and guidance.  Template policy to be considered for the next meeting

Eitem agenda cyfarfod nesaf

Next meeting agenda item

 

 1. 5

Storio offer Carnifal: dylid cysylltu â Fforwm Penparcau gan fod y Cyngor Tref yn ceisio lleihau ei anghenion storio er mwyn lleihau costau.

Storage of Carnival equipment: Penparcau Forum should be contacted as the Town Council was trying to minimise its storage needs in order to cut costs.

 

 

 1. 6

Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru (cau 6 Ebrill): cytunwyd y byddai'r Clerc yn ymateb ar ran y Cyngor

Wales Audit Office survey (closes 6 April): it was agreed that the Clerk would respond on behalf of the Council

 

 

 1. 7

Gweithdai trosglwyddo Asedau WG: ARGYMHELLWYD y dylai'r Clerc ymateb i amlygu anghyfleustra lleoliadau Gogledd a De Cymru i'r rhai hynny sy'n teithio o Ganolbarth Cymru

 

WG Asset transfer workshops: it was RECOMMENDED that the Clerk should respond to highlight the inconvenience of North and South Wales venues to those travelling from Mid Wales

Ymateb

Respond

 1. 8

Mainc Coffa: y geiriad i'w gadarnhau.

Memorial Bench: the wording to be confirmed.

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 3.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Alun Williams(Cadeirydd eitemau 1-5)

Cyng. Rhodri Francis (Cadeirydd eitemau 6-10) Cyng. Mark Strong

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Sara Hammel

 

Yn mynychu:

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Mari Turner

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Jim Wallace – Menter Aberystwyth

Hannah Bunting – Menter Aberystwyth

 

Present

Cllr. Alun Williams (Chair for items 1-5)

Cllr. Rhodri Francis (Chair for items 6-10)

Cllr. Mark Strong

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Sara Hammel

 

In attendance:

Cllr Mair Benjamin

Cllr. Mari Turner

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Jim Wallace – Menter Aberystwyth

Hannah Bunting – Menter Aberystwyth

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. David Lees

Cyng. Dylan Lewis

Apologies

 

Cllr. David Lees

Cllr. Dylan Lewis

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

Declarations of interest:

 

Noted within the agenda item

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Cynhelir digwyddiad codi arian i’r ffoaduriaid ddydd Sadwrn 24.3.2018 am 6.30yh

Personal references:

 

A refugee fundraising event was being held on Saturday 24.3.2018 at 6.30pm

 

 

5

Menter Aberystwyth

 

Rhoes Jim Wallace a Hannah Bunting drosolwg o raglen Menter yn ogystal â chynlluniau ar gyfer digwyddiad Calan Mai 2019.

 

ARGYMHELLWYD y dylid cefnogi’r digwyddiad Calan Mai ond dylai'r Cyngor gyfrannu’n llawn at ei chynllunio er mwyn sicrhau bod y digwyddiad yn cyflwyno naws am le ee hunaniaeth Gymreig Aberystwyth.

 

Menter Aberystwyth

 

Jim Wallace and Hannah Bunting provided an overview of their programme as well as plans for a May day event in 2019.

 

It was RECOMMENDED that the May bank holiday event be supported but that Council should have full involvement in its planning in order to ensure the event presented a sense of place ie Aberystwyth’s Welsh identity.

 

 

6

Ystyried Cyfrifon Mis Chwefror

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cofnodion.

 

Roedd y Clerc eisiau gwneud rhai gwelliannau a byddai’n cyflwyno’r newidiadau i benawdau’r gyllideb yn y Pwyllgor nesaf.

 

Consider Monthly Accounts for February

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

The Clerk wanted to make some improvements and would present details of changes to the budget headings at the next meeting.

 

7

Cyllideb hyfforddiant

 

Tynodd y Clerc sylw at y gorwariant posibl o fewn y flwyddyn ariannol nesaf, oherwydd y dosbarthiadau Cymraeg a'r hyfforddiant Cadeirio pwrpasol yn cymryd y rhan fwyaf o'r dyraniad. Byddai hyn yn cael ei fonitro a chynydd yn y gyllideb yn cael ei drafod os bod  angen.

 

Training budget

 

The Clerk drew attention to the potential overspend within the next financial year, due to the Welsh classes and bespoke Chairing training taking up most of the allocation.  This would be monitored and an increase to the budget discussed if necessary.

 

 

8

Archwilydd Mewnol a Chylch Gorchwyl

 

Cyflwynodd y Clerc Gylch Gorchwyl drafft ar gyfer yr Archwiliad Mewnol

 

ARGYMHELLWYD bod Emyr Phillips yn cael ei gontractio unwaith eto fel Archwilydd Mewnol a bod y Cylch Gorchwyl yn cael ei fabwysiadu.

 

Roedd Swyddfa Archwilio Cymru wedi profi oedi gydag argraffu'r Ffurflen Flynyddol felly nid oedd y gwaith papur archwilio wedi'i dderbyn eto gan Grant Thornton.

Internal Auditor and Terms of Reference

 

The Clerk presented a draft Terms of Reference for the Internal Audit

 

It was RECOMMENDED that Emyr Phillips be contracted once again as Internal Auditor and that the Terms of Reference be adopted.

 

The Wales Audit Office had experienced delays in the printing of the Annual Return so the audit paperwork had not yet been received from Grant Thornton.

 

 

9

Cofrestr Risg a rhwymedigaethau posibl.

 

Cyflwynodd y Clerc gofrestr wedi'i ddiweddaru yn rhannol ac amlygodd y risg ariannol uchel iawn a gynrychiolir gan y pum coeden poplys ym Mharc Ffordd y Gogledd oherwydd niwed tebygol i eiddo.

 

Yn seiliedig ar y cwynion ar lafar a dderbyniwyd gan y Cyngor, a'r cyngor proffesiynol a gafwyd hyd yn hyn (mai torri’r coed oedd yr opsiwn gorau) roedd yswirwyr y Cyngor wedi datgan y byddent yn canslo’r polisi os nad yw’r Cyngor yn gweithredu.

 

Gwelwyd bod meinciau hefyd yn risg a chytunwyd y dylai meinciau fod yn eitem ar agenda y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol.

 

ARGYMHELLWYD:

 • Adolygu'r Cofrestr Risg, a'i roi ar agenda'r cyfarfod nesaf i'w gymeradwyo'n derfynol.

 

 • O ystyried y cyngor proffesiynol, bod y pum coeden poplys yn cael eu torri i lawr a rhaglen plannu coed addas a chynhwysfawr yn cael ei ddatblygu. Nodwyd bod plannu coed wedi digwydd yn y parc eisoes.

 

Gofynnodd y Cyng. Mark Strong i’w anfodlonrwydd gyda’r penderfyniad gael ei gofnodi.

Risk Register and potential liabilities

 

The Clerk presented a partly updated register and highlighted the very high financial risk represented by the five poplars in the North Road Park due to likely damage to property.

 

 

Based on the verbal complaints received by the Council, and the professional advice received to date (that removal was the best option), the Council’s insurers had stated that they would cancel the Council’s policy if action is not taken.

 

 

Benches were also seen as a risk and it was agreed that benches should be a GM Committee agenda item.

 

It was RECOMMENDED that:

 • The Risk Register be reviewed, and considered at the next meeting for final approval.
 • In light of the professional advice, that the five poplar trees be removed and an appropriate and comprehensive tree planting programme developed. It was noted that tree planting had taken place in the park already.

Cllr Mark Strong requested that his unhappiness at the decision be minuted.

 

Rhoi meinciau a’r rhaglen plannu coed ar agenda RhC

Benches and tree planting to be a GM agenda item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 

 1. 1

 

Eisteddfod Calan Mai

ARGYMHELLWYD y dylid cyflwyno'r cais am nawdd drwy'r broses grant.

 

Calan Mai Eisteddfod

It was RECOMMENDED that the request for sponsorship should be submitted through the grant process.

 

 

 1. 2

Undeb yr Annibynwyr

Gwnaeth y Cyng. Endaf Edwards ddatgan diddordeb.

ARGYMHELLWYD peidio â danfon llythyr o gefnogaeth. Ymhlith y rhesymau oedd ei fod tu allan i’r ardal.

 

Undeb yr Annibynwyr

Cllr Endaf Edwards declared an interest

 

It was RECOMMENDED that a letter of support should not be sent. Reasons included that it was out of area.

 

 1. 3

Aelodaeth Un Llais Cymru 2018-19

Byddai'r Prif Weithredwr yn mynychu cyfarfod Cyngor Llawn Ebrill.

Byddai cwestiynau priodol yn cael eu paratoi yn y Pwyllgorau

 

Membership of One Voice Wales 2018-19

The Chief Executive would be attending the April Full Council meeting. 

Appropriate questions would be prepared at the Committees

 

Eitem agenda Pwyllgorau

Committee agenda item

 1. 4

Digwyddiad yn yr Hen Goleg

Cytunwyd y gellid benthyca'r goleuadau clychau iâ ar gyfer ffi o £100 a byddent yn gyfrifol am unrhyw ddifrod.

Old College Function

It was agreed that the icicle lights could be borrowed for a fee of £100 and they would be responsible for any damage.

 

 

 1. 5

Ambiwlans Awyr Cymru

ARGYMHELLWYD anfon ffurflen grant atynt

Wales Air Ambulance

It was RECOMMENDED that a grant form be sent to them

 

Anfon ffurflen grant

Send grant form