Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn / Full Council

 

30.4.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

206

Yn bresennol:

Cyng. Steve Davies (Cadeirydd)

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Claudine Young

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Sue Jones Davies

 

Yn mynychu:

Lyn Cadwallader – Un Llais Cymru

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

Cllr. Steve Davies (Chair)

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Claudine Young

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Sue Jones Davies

 

In attendance:

Lyn Cadwallader – One Voice Wales

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

207

Ymddiheuriadau:

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Michael Chappell

 

Apologies:

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Michael Chappell

 

208

Datgan Diddordeb:  Nodwyd o fewn yr eitem agenda.

 

Declaration of interest:  Noted within the agenda item.

 

 

209

 

Cyfeiriadau Personol:

 

Gofynnodd y Cyng. Alun Williams, Cadeirydd y Panel Staffio, slot fer ar y diwedd ar gyfer materion staffio.

 

Personal References:

 

Cllr Alun Williams, Chair of Staffing Panel requested a short slot at the end for staffing matters.

 

 

 

210

Cyflwyniad: Un Llais Cymru ULlC.

 

Disgrifiodd Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr eu tyfiant a’r gwasanaethau maen’t yn eu ddarparu yn awr.

 

PENDERFYNWYD:

 • Cynnwys Trosglwyddo Asedau a diwydrwydd dyladwy ar agenda’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol
 • Gofyn i ULlC gefnogi'r Cyngor ynglyn a’r newidiadau arfaethedig i'r ffiniau

Presentation: One Voice Wales OVW.

 

Lyn Cadwallader provided an overview of their growth and the services they now provide.

 

It was RESOLVED to:

 • Include Asset Transfer and due diligence on the General Management Committee agenda
 • Ask OVW to support the Council regarding proposed boundary changes

 

 

 

 

 

Eitem agenda RhC

GM Agenda item

211

 

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

 

Diolchwyd i’r Cyng. Steve Davies am ei waith caled fel Maer

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented.

 

Cllr Steve Davies was thanked for his hard work as Mayor

 

 

 

 

 

 

212

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd 26 Mawrth 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda chywiriad bach.

Minutes of Full Council held on 26 March 2018:

 

It was RESOLVED to approve the minutes with a minor correction

 

 

213

 

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Ychwanegu cyfarfod ymgynghori Hywel Dda yn y Morlan ar 18 Mai i'r wefan.

Matters arising from the Minutes:

 

18 May Hywel Dda consultation meeting at the Morlan to be put on the website.

 

 

 

Gwefan / Website

 

214

 

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 5 Chwefror 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion.

 

Materion yn codi:

 

 1. 1 Plas Morolwg: roedd llawer wedi mynychu'r diwrnod agored ac roedd ymgysylltu â'r cyhoedd yn hanfodol er mwyn hysbysu trafodaethau’r cyngor ar y cais cynllunio pan ddaw.

 

A180288: Ni wnaeth y Cyngor benderfyniad ar yr arwyddion arfaethedig

 

 1. 5 Tabernacl: ni dderbyniwyd unrhyw wybodaeth bellach hyd yma

 

 1. A160140: fe drafodwyd hwn gan y Cyngor ym Mawrth 2016 a roedd dim gwrthwynebiad

 

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 5 March 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

Matters arising:

 

 1. 1 Plas Morolwg: many had attended the open day and public engagement was crucial in informing the council’s consideration of the future planning application.

 

A180288: Council had not made a decision on the proposed signage as more information was needed

 

 1. 5 A180321 Tabernacle: no further information had been received as yet

 

 1. A160140: Council had discussed this in March 2016 and there was no objection

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 12 Mawrth 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion

 

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 12 March 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations

 

 

 

 

 

 

 

216

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 19 Mawrth 2018

 

Gan ychwanegu i 10.1 bod y Cyngor yn darparu yswiriant i Gyda’n Gilydd PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion, gan ychwanegu pwy oedd yn cadeirio, a’r argymhellion i gyd.

 

Materion yn codi:

 1. 14: Rhoddwyd pwerau dirprwyedig i'r Pwyllgor Cyllid i benderfynu cyfraniad y Cyngor

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 19 March 2018

 

With the addition of the Council providing insurance cover in 10.1 The Great Get Together, it was RESOLVED to approve the minutes and all recommendations.

 

Matters arising:

 1. 14: Finance Committee was given delegated powers to decide the Council’s contribution

 

 

 

 

 

217

 

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:  

 

217.1

A180120: Neuadd yr Eglwys Fethodistiaidd,Ty Cam.

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU oherwydd:

 

 • Mae'r gweithgaredd masnachol arfaethedig yn amhriodol ar gyfer ardal breswyl ger parc a chanolfan gymunedol.
 • Byddai symud cig yn digwydd ar lwybr cyhoeddus ac yn debygol o achosi problemau diogelwch i’r cyhoedd
 • Mae mynediad o'r gefnffordd yn fater diogelwch i’r cyhoedd
 • Mae gwrthwynebiad cryf yn lleol

A180120: Methodist Church Hall,Ty Cam

 

The Council OBJECTS because:

 

 • The proposed commercial activity is inappropriate for a residential area near a park and community hub.
 • Movement of meat would take place along a right of way causing public safety risks
 • Access from the trunk road is a public safety issue
 • There is strong local objection

 

Cysylltu gyda’r Adran Gynllunio

Contact the Planning Department

217.2

A180289: Arddangos arwydd digidol tu flaen yr orsaf trenau.

 

Nid yw'r Cyngor yn credu bod yr arwydd yn cyd-fynd â'r adeilad rhestredig ac eisiau mwy o amser i ystyried lleoliad mwy addas ar gyfer yr arwyddion lle bydd yn llai amlwg. Dylid ymgynghori â grwpiau anabledd.

 

Bydd Pwyllgor Cynllunio’r Cyngor Tref yn cynnal cyfarfod safle am 5.30pm ar 14 Mai i archwilio lleoliadau addas ar gyfer yr arwyddion digidol arfaethedig yng nghwrt blaen yr Orsaf ac yn  Sgwâr Glyndŵr.

A180289: Display of digital sign in front of the train station

 

 

Council does not feel that the sign is in keeping with a listed building and wants more time to consider a more appropriate location for the signage where it will be less intrusive but still be conveniently placed for pedestrians.  Disability groups should be consulted.

 

The Town Council Planning Committee will hold a site visit at 5.30pm on14 May to explore appropriate locations for the proposed digital signs both in the Station forecourt and Glyndŵr Square.

 

 

 

217.3

A180290: Arddangos arwydd digidol Gyferbyn a 64/66 Ffordd y Môr ar Sgwar y Brenin

 

DIM GWRTHWYNEBIAD i'r arwydd digidol gymryd lle’r hen arwyddion segur

A180290: Display of digital sign Opposite 64/66 Terrace Road on Kings Square

 

NO OBJECTION to the digital sign replacing the redundant old signage

 

 

217.4

A180323/4: Cymdeithas Adeiladu Nationwide, 7 Y Stryd Fawr - diweddaru blaen y siop ac arddangos arwyddion

 

Mae’r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU’R arwydd uniaith (dylid cyfieithu ‘Building Society’)  ac sydd wedi'i oleuo'n fewnol

A180323/4: Nationwide Building Society, 7 Great Darkgate St  - update the siop front and display signage

 

The Town Council OBJECTS to the sign which is in English only (‘Building Society’ should be translated) and which is internally illuminated

 

 

217.5

A180338: 10 Gerddi Gleision - estyniadau ac addasiadau

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A18033810: Green Gardens - extensions and alterations

 

NO OBJECTION

 

217.6

A180345/6: Adeilad Edward Davies, Coed y Buarth - adeiladu ramp mynediad ar y tu flaen a gosod system ysgol i roi mynediad yn y cefn ar gyfer cynnal a chadw

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond mae angen i'r ramp gael ei adeiladu'n gadarn a dylai'r gwaith fod yn addas ar gyfer yr adeilad hardd

 

A180345/6: Edward Davies Building, Coed y Buarth -  construct access ramp to the front and install fixed access ladder system at the back for future maintenance.

 

NO OBJECTION but the ramp needs to be solidly built and the work should be in keeping with the beautiful building

 

 

217.7

A180001 / 4: Pantycelyn: rhannwyd ymateb y Cyngor gyda'r aelodau. Croesawir y datblygiad ond codwyd amheuon ynglyn â'r dyluniad a’r tirlunio

A180001/4: Pantycelyn: the Council’s response was shared with members. The development is welcomed but concerns were raised about the design and landscaping

 

 

218

 

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG:  Dim

 

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   None

 

 

 

219

 

Cyllid – ystyried gwariant Ebrill: 

 

PENDERFYNWYD derbyn y gwariant

 

Finance – to consider the April expenditure

 

It was RESOLVED to accept the expenditure.

 

 

220

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Mark Strong:

 

 • Roedd adroddiad y Cyngor Sir ar Dipio Anghysbys o ddiddordeb i'r Cyngor. Byddai'r Cyng Strong yn cael copi i'r Cyngor
 • Adolygiad parcio: dylid ymgynghori â'r Cyngor Tref ar leoliad y bae beic modur gan fod y Bandstand newydd yn awr yn weithredol.
 • Ysgol Penglais: Roedd y Cynghorydd Strong wedi derbyn pryderon gan rieni ynglŷn â chyllid a cholledion staff.

Datganodd y Cyng Lucy Huws ddiddordeb a gadawodd y Siambr

Byddai ymateb y Cyngor Tref yn cael ei ystyried ymhellach yn y Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol. Byddai'r Clerc yn gwirio gydag Un Llais Cymru ei fod o fewn cylch gwaith y Cyngor Tref.

 

 1. Alun Williams:
 • Gorsaf a chyfnewidfa drafnidiaeth Bow St : roedd ymgynghoriad galw heibio yn cael ei gynnal a byddai’r orsaf ar agor mewn 2 flynedd.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Mark Strong:

 • CCCs Fly Tipping report was of interest to the Council. Cllr Strong would get a copy for the Council
 • Parking review: the Town Council should be consulted on the location of the motorcycle bay on the prom in light of the new Bandstand being operational.

 

 • Penglais school: Cllr Strong had received concerns from parents regarding funding and staff losses.

Cllr Lucy Huws declared an interest and left the Chamber

A Town Council response would be discussed further in the General Management Committee. The Clerk would check with One Voice Wales that it was within the Town Council’s remit.

 

 

 1. Alun Williams:
 • Bow St station and transport interchange: drop in consultation was being held and it was due to open in 2 years.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

 

 

 

 

 

 

 

221

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

Dim adroddiadau

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

 

 

No reports

 

 

222

Cyfarfod Blynyddol a Sefydlu’r Maer

 

Rhan gyntaf Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Tref oedd y cyfarfod ar yr 11eg o Fai gyda’r ail ran yn digwydd ar 29 Mai.

 

Roedd y ffabrig ar gyfer y gwisgoedd newydd wedi cael ei archebu.

 

Annual Meeting and Mayoral Inauguration

 

The meeting on 11 May was the first part of the Town Council’s Annual Meeting with the second part taking place on 29 May.

 

Fabric for the new robes had been ordered.

 

 

 

 

 

 

223

Gohebiaeth:

 

PENDERFYNWYD atal y Rheolau Sefydlog er mwyn galluogi trafodaeth ar yr eitemau canlynol.

Correspondence:

 

It was RESOLVED to suspend Standing Orders in order to discuss the following items.

 

 

223.1

Bandstand: PENDERFYNWYD cefnogi'r adloniant canlynol dros gyfnod yr haf:

 

 • y Band Arian ar gyfer 9 dydd Mawrth a dydd Iau - costau llogi’r bandstand a chostau’r band

 

 • Parti Dawns Aelwyd Aberystwyth: hyd at uchafswm o £500 ar gyfer llogi’r Bandstand

Bandstand: It was RESOLVED to support the following entertainment over the summer period:

 

 • the Silver Band for 9 Tuesdays and Thursdays – Bandstand hire and band costs

 

 • Parti Dawns Aelwyd Aberystwyth: up to a maximum of £500 for Bandstand hire

 

 

223.2

Adolygiad Cynghorau Cymuned a Thref: cytunwyd y gellid defnyddio’r swyddfa ar gyfer diwrnod ymgynghori â’r cyhoedd – 24.5.2018

 

Community and Town Council Review: it was agreed that the office could be used for a public consultation day  - 24.5.2018

 

223.3

O’r Mynydd i’r Môr: roedd 2 Mai yn anghyfleus

Summit to Sea: 2 May was inconvenient

Ymateb / respond

 

223.4

Diffibriliwr Swyddfa: cytunwyd i ymchwilio i gostau a dod yn ôl i Gyllid

Office Defibrillator: it was agreed to investigate costs and bring back to Finance

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

223.5

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru (dyddiad cau 31 Mai): aelodau i ddanfon cynigion arfaethedig at y Clerc

One Voice Wales AGM motions (deadline 31 May): members to email proposed motions to the Clerk

 

223.6

Prifysgol Aberystwyth: dylid roi eitem ‘diswyddiadau arfaethedig’ ar agenda’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol nesaf

Aberystwyth University: proposed redundancies should be added to the next General Management Committee agenda

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

 

223.7

Llysgenhadaeth Prydain Paraguay: PENDERFYNWYD anfon ychydig o ddeunyddiau ee crest, Ego, bathodynnau ayb

British Embassy Paraguay: it was RESOLVED to send a few materials eg crest, Ego, badges etc

 

Anfon deunydd

Send materials

223.8

Diwrnod Cenedlaethol Gwlad Pwyl: cytunwyd bod baner gwlad Pwyl yn cael ei hedfan o bolyn y Cyngor

Polish National Day: it was agreed that a Polish flag be flown from the Council flag pole on the Castle green

 

 

224

Pwyllgor Staffio: cyfarfod caeedig i drafod mater yn ymwneud â staffio.

 

Staffing Committee: closed meeting to consider a staffing matter

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

14.5.2018

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. David Lees

 

Yn mynychu:

Cllr Endaf Edwards

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Cyng. Alex Mangold

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present: 

 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr David Lees

 

In attendance:

Cllr Endaf Edwards

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Cllr. Alex Mangold

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb: Nodwyd o fewn yr eitem agenda

 

Declaration of interest: Noted within the agenda item.

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Bu seremoni, gorymdaith a gwasanaeth Sefydlu’r Maer yn llwyddiant mawr. Diolchwyd i'r Clerc am ei gwaith.

Personal references:

 

The Mayor Making ceremony, parade and service had been a great success. The Clerk was thanked for her work.

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

 

Cynhaliwyd ymweliad safle cyn y cyfarfod i edrych ar leoliadau’r arwyddion digidol o flaen yr orsaf, Sgwâr Owain Glyndwr a safle Neuadd y Brenin.

A site visit had been held before the meeting to look at the digital signage sites for the station, Owain Glyndwr Square and Kings Hall site.

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.1

A180389/90: Llyfrgell Genedlaethol

 

Er nad oeddent yn aelodau o'r Pwyllgor, nodwyd fod gan y Cyng. Endaf Edwards a Charlie Kingsbury ddiddordeb.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180389/90: National Library storage facility

 

Although not members of the Committee Cllrs Endaf Edwards and Charlie Kingsbury declared an interest.

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

5.2

A180396: 1 Maes Lowri - trosi i mewn i 5 fflat

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond

 

 • gan fod yr ardal o werth hanesyddol a phensaernïol dylid cadw pob nodwedd hanesyddol - megis rheiliau Sioraidd, er enghraifft, yn ogystal â defnyddio yr un llechi Cymreig ac ati.
 • A oes darpariaeth parcio
 • Ym mhle y mae’r lle storio sbwriel
 • A yw'r uchder yn yr atig yn cydymffurfio â rheoliadau adeiladu?

 

A180396: 1 Laura Place – conversion into 5 flats

 

NO OBJECTION but

 

 • as the area is of historic and architectural value all historic features should be preserved - such as Georgian railings for example as well as using matching Welsh slate etc.
 • Is there parking provision?
 • Where is the refuse storage?
 • Does the attic headroom conform to building regulations?

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.3

A180397: 9 Maes Lowri - trosi i mewn i 6 fflat

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond

 

 • gan fod yr ardal o werth hanesyddol a phensaernïol dylid cadw pob nodwedd hanesyddol - megis rheiliau Sioraidd, er enghraifft, yn ogystal â defnyddio yr un llechi Cymreig ac ati. . Dylid ymgynghori gyda CADW o'r cychwyn.
 • Mae mannau gwyrdd yng nghanol y dref yn brin felly dylid cadw'r coed a chymaint o'r man gwyrdd â phosib. Dylid defnyddio gorchymyn cadw coed.
 • A oes darpariaeth parcio?
 • A oes lle storio sbwriel?

A180397: 9 Laura Place – conversion into 6 flats

 

NO OBJECTION but

 

 • as the area is of historic and architectural value, and the building is listed, all historic features should be preserved - such as Georgian railings for example as well as using matching Welsh slate etc. CADW should be involved from the start.
 • Green spaces in the town centre are rare so the trees and as much of the green space as possible should be preserved. A tree preservation order should be applied.
 • Is there parking provision?
 • Is there refuse storage?

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.4

A180382/83/4007 Morfa Mawr – Adnewyddu mynedfa ayb

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond mae angen mwy o fanylion ar leoliad yr ardal storio biniau. Ydy hi ar y blaen neu yn y cefn?

 

A180382/83/400: 7 Queen’s Road – refurbishment of entrance etc

 

NO OBJECTION but more detail is needed on location of bin store area.  Is it at the front or the back?

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.5

A180413/4: Pier - mynedfa newydd

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Mae'r Cyngor yn croesawu'r nodweddion pensaernïol hanesyddol ond yn hoffi i arwyddion Cymru gael blaenoriaeth lle bo modd ee yr arwydd 'golygfeydd panoramig'.

 

Sylwadau eraill:

 • Nid yw'r baneri hyrwyddo sy'n cael eu hongian o'r pier yn gyffredinol yn cyd-fynd â'r adeilad rhestredig eiconig. A fydd y rhain yn cael eu tynnu i ffwrdd unwaith y bydd y gwaith wedi'i gwblhau?

 

 • A roddwyd caniatâd cynllunio hefyd i osod ffens rhwystrol ar y palmant? Mae'r promenâd lle mae'n culhau heibio i fynedfeydd y pier yn aml yn frysur ac fe nodwyd bod y ffens rhwystrol, wrth ymestyn allan i'r promenâd, yn rhwystro llif cerddwyr.

A180413/4: Pier - new entrance

 

NO OBJECTION. Council welcomes the historic architectural features but would like the Welsh signage to be given precedence where possible eg the ‘panoramic views’ sign.

 

Other comments:

 • The promotional banners that are hung from the pier generally are not in keeping with the iconic listed building. Will these be taken away once the works have been completed?

 

 • Also has planning permission been granted to place fencing type barriers on the pavement? The promenade where it narrows past the pier entrances is often congested and it has been noted that these barriers, when extending out onto the promenade, obstruct the flow of pedestrians.

 

 

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.6

A180419/20: 60 Rhodfa’r Môr - trosi o HMO i 6 fflat un ystafell wely

 

DIM GWRTHWYNEBIAD                      

A180419/20: 60 Marine Terrace - Conversion of HMO to 6 one bed flats.

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.7

A180432: Clwb Pel Droed - Amrywio amod 3 y caniatad cynllunio A150079 – ymestyn amser.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180432: Football Club - Variation of condition 3 of planning permission A150079 – time extension

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

5.8

A180445: Eglwys y Merthyron, Penparcau – ramp i’r anabl

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180445: Welsh Martyrs Church, Penparcau – disabled ramp

 

NO OBJECTION

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

6

Pwyllgor Rheoli Datblygu. Darparwyd adroddiad Mai er gwybodaeth

 

 

Development Control Committee. May Report provided for information.

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

7.1

Polisi Cynllunio Cymru - Argraffiad 10 - ymgynghoriad (yn dod i ben ar 18 Mai 2018): Cytunwyd ar ymateb y Pwyllgor gydag ambell ychwanegiad. Cytunwyd hefyd wahodd Alan Haird i gyfarfod y Pwyllgor er mwyn trafod datblygu Cynllun Cynefin Aberystwyth.

 

 

Planning Policy Wales - Edition 10 – consultation (ends 18 May 2018): The Committee’s response was agreed with a few additions. It was also agreed that Alan Haird should be invited to meet the Committee to discuss progressing the Aberystwyth Place Plan.

 

Danfon yr ymateb a gwahodd Alan Haird

Send the response and invite Alan Haird

7.2

Ymgynghoriad Tai – Tai i Bawb (gorffen 18.5.2018)

 

Y Clerc i ddrafftio ymateb a dosbarthu ar gyfer cael sylwadau a newidiadau

Housing Consultation – Housing for All (ends 18.5.2018)

 

The Clerk to draft a response and circulate for comment and amendments.

 

Draftio ymateb a dosbarthu

Draft response and circulate

7.3

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol – ymgynghoriad yn dod i ben 23.7.2018)

 

Y Clerc i ddosbarthu’r wybodaeth

National Development Framework Consultation (ends 23.7.2018)

 

The Clerk to circulate the information

Eitem agenda

Agenda item

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 5.2018

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. David Lees

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr. David Lees

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Mark Strong

Cyng. Claudine Young

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Claudine Young

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Bu seremoni, gorymdaith a gwasanaeth Sefydlu’r Maer yn llwyddiant mawr. Diolchwyd i bawb a oedd yn rhan ohono.

Personal references:

 

The Mayor Making ceremony, parade and service had been a great success. Everyone involved were thanked.

 

 

 

5

Addysg

 

Mynegwyd pryderon ynghylch toriadau i gyrsiau ac anghydraddoldebau yn y ddarpariaeth. Amlinellwyd atebion arloesol hefyd.

 

ARGYMHELLWYD sefydlu Pwyllgor Addysg i fonitro darpariaeth gyfartal

 

 

Education

 

Concerns were expressed over cuts to courses and inequalities in provision. Innovative solutions were also outlined.

 

It was RECOMMENDED that an Education Committee be established to monitor equal provision.

 

 

 

6

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 1. 1

Trwydded Adloniant: nid oedd gwrthwynebiad i'r cais i werthu blychau lluniau ar y prom gyda cherddoriaeth delyn.

Entertainment Licence: there was no objection to the request to sell photo boxes on the prom accompanied by harp music

 

 

 1. 2

Ymgynghoriad Hywel Dda 19 Ebrill i 12 Gorffennaf: cynnwys fel eitem agenda ar y Pwyllgor RhC nesaf i drafod ymateb corfforaethol.

Hywel Dda consultation 19 April to 12 July: include as agenda item on the next GM Committee to discuss a corporate response

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

 

 1. 3

Dolydd blodau gwyllt: torrwyd y blodau gwyllt yn y Brifysgol gan achosi pryder ymhlith grwpiau â diddordeb. ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn ysgrifennu at y Brifysgol yn mynegi pryder ynghylch y newid yn eu strategaeth.

Wild flower meadows: the wild flowers at the University had been cut causing concern amongst interested groups. It was RECOMMENDED that Council write to the University expressing concern at the change of strategy.

 

Anfon llythyr

Send letter

 1. 4

Cyfyngiadau parcio: mae cyfnod cyn-ymgynghoriad yn dod i ben ar 29 Mai. Cynghorwyr i ymateb yn unigol i sicrhau fod materion sy’n bwysig i’w wardiau hwy yn cael eu cynnwys yn yr ymgynghoriad.

 

Parking restrictions: pre consultation phase ends 29 May.  Councillors to respond individually to ensure that matters of importance to their wards are included in the consultation.

 

 

 1. 5

Cais dehongli Kronberg: teimlwyd bod angen rhoi ystyriaeth ofalus i'r lleoliad, y math o ddehongliad a’r cynnwys a pheidio â rhuthro i wneud penderfyniad. Nid oedd mis Gorffennaf yn cynnig digon o amser i gyflawni hyn. Roedd y Parc wedi ei gynllunio'n ofalus iawn a byddai angen ystyriaeth ofalus ar unrhyw ychwanegiadau.

Kronberg interpretation request: it was felt that there was a  need to give the location, type of interpretation and content careful consideration and not rush into making a decision.  July was too soon a deadline to achieve this.  The Park had been very carefully designed and any additions would need careful consideration.

 

 

 1. 6

Byrddau glanhau traeth: teimlwyd bod gwell ffyrdd o gyflawni canlyniadau nag ychwanegu arwyddion bwrdd i'r promenâd.

Beach cleaning boards: it was felt that there were better ways to achieve results than adding A board clutter to the promenade.

 

 

 1. 7

Canolfan Waith yn agos ataf i: gellid ychwanegu dolen at y wefan o dan yr adran Swyddi

Job Centre Near Me: a link could be added to the website under the Jobs section

 

 

 1. 8

Pendinas: byddai cynghorwyr lleol yn trefnu casglu sbwriel. Cytunwyd hefyd i gael stondin Cyngor Tref yn y Parti yn y Parc

Pendinas: local councillors would organise a litter pick. It was also agreed to have a Town Council stall at the Party in the Park

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 5.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Steve Davies

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Talat Chaudhri

 

Apologies

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Steve Davies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Talat Chaudhri

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

Declarations of interest:

 

Noted within the agenda item

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 • Roedd Plascrug wedi derbyn adroddiad arolwg ardderchog oddiwrth Estyn
 • Bu farw David Adamson, aelod allweddol o grwp Parc Natur Penglais.

 

Personal references:

 • Plascrug had received an excellent Estyn inspection report
 • David Adamson, a key member of the Parc Natur Penglais group had passed away.

 

 

Anfon llythyr

Send letter

Anfon cerdyn

Send a card

5

Ystyried Cyfrifon Mis Ebrill

 

Oherwydd gweithgaredd diwedd blwyddyn, byddai'r rhain yn cael eu hystyried gyda chyfrifon mis Mai

Consider Monthly Accounts for April

 

Due to year end activity these would be considered with the May accounts

 

 

 

6

Ystyried Cyfrifon 2017-18

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon a'r Ffurflen Flynyddol.

 

Consider Accounts for 2017-18

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts and the Annual Return.

 

 

7

Cofrestr Risg

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo'r Gofrestr Risg gyda rhai mân newidiadau.

Risk Register

 

It was RECOMMENDED that Council approve the Risk Register with some minor amendments.

 

 

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

8.1

GDPR: Cyflwynwyd dogfennaeth cydymffurfiad y Cyngor. Byddai angen talu ffi gofrestru o £40.

 

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo'r dogfennau a'r cofrestriad.

GDPR:  The Council’s compliance documentation was presented. A registration fee of £40 would need to be paid. 

 

It was RECOMMENDED that Council approve the documents and registration.

 

 

8.2

Aelodaeth Un Llais Cymru:

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo'r ffi aelodaeth o £1614

One Voice Wales Membership:

It was RECOMMENDED that Council approve the membership fee of £1614

 

8.3

Cysgodfannau bysiau: roedd Ceredigion wedi darparu costau i gael gwared ar gysgodfa Park Avenue ac am ddisodli'r hen gysgodfan y tu allan i Anifeiliaid Anwes y Cartref.

 

Byddai'r Clerc yn ymchwilio i ddichonoldeb a chostau cyfnewid un gyda'r llall.

Bus shelters: Ceredigion had provided costings for removal of the Park Avenue shelter and for replacing the old style shelter outside Pets at Home.

The Clerk would investigate the feasibility and costs of exchanging one with the other.

 

8.4

Grantiau ATC: cymeradwywyd y rhestr derfynol gan gynnwys ail-ddyrannu £400 i Ambiwlans Awyr Cymru a glustnodwyd ar gyfer St Paul's. Roedd hyn oherwydd y cyfyngiadau ar gynnig grantiau i grwpiau crefyddol. Cyfanswm y grant i Ambiwlans Awyr fyddai £2360

ATC Grants: the final list was approved including  the reallocation to the Wales Air Ambulance of the provisional £400 earmarked for St Paul’s. This was due to the restrictions on offering grants to religious groups.  The Air Ambulance total grant would be £2360

 

8.5

Digwyddiad Plastig am Ddim: cais am £ 254 i dalu am llogi ac adloniant Bandstand.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo'r swm hwn o'r gyllideb Adloniant

Plastic Free event: request for £254 to pay for Bandstand hire and entertainment.

It was RECOMMENDED that Council approve this amount from the Entertainment budget

 

8.6

Ras yr Iaith: cais am £400 tuag at adloniant yn y Bandstand.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo'r swm hwn o'r gyllideb Adloniant

Ras yr Iaith: a request for £400 towards entertainment in the Bandstand.

 

It was RECOMMENDED that Council approve this amount from the Entertainment budget

 

 

8.7

Adnewyddu Yswiriant 2018-19:

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo'r gost o £5991.11

Insurance Renewal 2018-19:

 

It was RECOMMENDED that Council approve the cost of £5991.11

 

 

8.8

Office Solutions Wales: roedd y Clerc wedi cofrestru gyda'r cwmni, a leolwyd yn Rhaeadr Gwy, er budd cyrchu cyflenwadau swyddfa yn lleol

Office Solutions Wales: the Clerk had registered with the company, which was based in Rhayader, in the interest of local sourcing of office supplies

 

8.9

Parc Kronberg - arddangosfa BMX: i'w gynnal ar 24.5.2018 am 5.30pm

Parc Kronberg - BMX display : to be held on 24.5.2018 at 5.30pm

 

 

8.10

Her Feic Castell i Gastell: y Clerc i’w ddanfon ymlaen at drefnwyr Cyclefest

Castle to Castle Cycle Challenge: forward to the Cyclefest organisers