Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

COFNODION / MINUTES

Cyfarfod Blynyddol / Annual Meeting

 1. 5.2018

 

 

 

Gweddi gan Y Parch. Mones Farah

 Prayer by Rev. Mones Farah.

 

225

Presennol

Cyng Steve Davies

Cyng Talat Chaudhri

Cyng Mari Turner

Cyng Endaf Edwards

Cyng Brendan Somers

Cyng Mark A. Strong

Cyng Sue Jones-Davies

Cyng Lucy Huws

Cyng Brenda Haines

Cyng Michael Chappell

Cyng Rhodri Francis

Cyng Sara Hammel

Cyng Charlie Kingsbury

Cyng David Lees

Cyng Dylan Lewis

 

Present

Cllr Steve Davies

Cllr Talat Chaudhri

Cllr Mari Turner

Cllr Endaf Edwards

Cllr Brendan Somers

Cllr Mark A. Strong

Cllr Sue Jones-Davies

Cllr Lucy Huws

Cllr Brenda Haines

Cllr Michael Chappell

Cllr Rhodri Francis

Cllr Sara Hammel

Cllr Charlie Kingsbury

Cllr David Lees

Cllr Dylan Lewis

226

Yn mynychu

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

George Jones (cyfieithydd)

Gwestai gwahoddedig

In attendance

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

George Jones (translation)

Invited Guests

 

227

Ymddiheuriadau

Cyng Mair Benjamin

Cyng Claudine Young

Cyng Alex Mangold

Cyng Alun Williams

 

Derbynwyd ymddiheuriadau hefyd gan:

 • Stephen Davies, Uchel Siryf Dyfed
 • Elizabeth Treasure, Is Ganghellor Prifysgol Aberystwyth
 • Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion

 

Apologies

Cllr Mair Benjamin

Cllr Claudine Young

Cllr Alex Mangold

Cllr Alun Williams

 

Apologies also received from:

 • Stephen Davies, High Sherriff of Dyfed
 • Elizabeth Treasure, Vice Chancellor Aberystwyth University
 • Eifion Evans, Chief Executive, Ceredigion County Council

228

Adroddiad gan y Cyng. Steve Davies, y Maer yn ymddeol gan ddiolch i’r Cynghorwyr a’r Clerc am eu cefnogaeth ar hyd y flwyddyn.

 

A review of his year in office by the retiring Mayor, Cllr Steve Davies. He also thanked Councillors and the Clerk for their support during the year.

 

229

Cynigiodd y Cyng. Talat Chaudhri ddiolch i’r Maer ymadawedig am gwblhau ei ddyletswyddau yn effeithiol ar ran y Cyngor

Councillor Talat Chaudhri extended a vote of thanks to the retiring Mayor for fulfilling his duties with dignity on behalf of council

 

230

Cynigiodd y Cyng. Mark Strong y Cyng. Talat Chaudrhi fel Maer Aberystwyth ar gyfer y flwyddyn Faer 2018-19 gan gynnig yn gryno ei resymau dros ei gynnig.

Eiliodd y Cyng. Rhodri Francis y cynnig

 

Gan nad oedd unrhyw gynnig arall

pleidleisiwyd yn unfrydol dros apwyntio’r Cyng Talat Chaudrhi yn Faer ar gyfer y flwyddyn 2016-17

Councillor Mark Strong proposed Councillor Talat Chaudhri as Mayor of Aberystwyth for the Mayoral Year 2018-19 and gave a brief resume emphasising his reasons for the proposal.

Cllr Rhodri Francis seconded the proposal

 

There being no other names proposed members voted unanimously that Councillor Talat Chaudhri be appointed Mayor of Aberystwyth for the Mayoral Year 2018-19

 

231

Cynigiodd y Cyng Sue Jones-Davies y Cyng Mari Turner fel Dirprwy Faer ar gyfer 2018-19

 

Eiliwyd hyn gan y Cyng Talat Chaudhri

 

Gan nad oedd unrhyw gynnig arall pleidleisiwyd yn unfrydol dros apwyntio’r Cyng Mari Turner yn Dirprwy Faer ar gyfer y flwyddyn 2018-19

 

Cllr Sue Jones-Davies proposed Councillor Mari Turner as Deputy Mayor for 2018-19

 

Cllr Talat Chaudhri seconded the proposal.

 

There being no other names proposed members voted unanimously that Cllr Mari Turner be appointed Deputy-Mayor of Aberystwyth for the Mayoral year 2018-19

 

232

Arwyddodd y Maer newydd i dderbyn y Datganiad Derbyn Swydd -wedi ei dystio gan y Cynigydd a’r Eilydd a’r Clerc.

The incoming Mayor accepted and signed the Declaration of Acceptance of Office -witnessed by his proposer and seconder and the Clerk

 

233

Cyfarchod y Maer, Cyng Talat Chaudhri, y Cyngor a phawb yn bresennol, gan ddiolch i’w gyd-gynghorwyr am eu ffydd ynddo ac am ei ethol fel Maer.

The Mayor, Cllr Talat Chaudhri addressed Council and all present, thanking his fellow councillors for their vote of confidence in electing him to the office of Mayor.

 

234

Hysbysodd y Clerc yr aelodau am apwyntiadau ar gyfer Blwyddyn y Maer 2018-19

 

 • Maeres – Carolyn Hodges
 • Dirprwy Faer – Cyng Mari Turner
 • Caplan y Maer – Rabi Dan Cohn Sherbock

 

The Clerk informed members of the appointments for the Mayoral Year 2018-19

 

 • Mayoress – Carolyn Hodges
 • Deputy Mayor – Cllr Mari Turner
 • Chaplain to the Mayor – Rabi Dan Cohn-Sherbock

 

235

Arwisgodd Y Maer y Dirprwy Faer gyda Bathodyn y Swydd

The Mayor invested the Deputy Mayor with the Badge of Office

 

236

Arwisgodd Y Maer y cyn-Faer gyda Bathodyn y Swydd

The Mayor invested the retiring Mayor with the Badge of Office

 

237

Arwisgodd y cyn- Faeres, Linda Hughes, y Faeres newydd

The Outgoing Mayoress, Linda Hughes, invested the incoming Mayoress

 

238

Galwodd y Maer am fendith i’r apwyntiadau newydd oddiwrth y Parch Mones Farah

The Mayor requested a blessing for the new appointments from Rev. Mones Farah

 

239

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall gohiriodd y Maer y cyfarfod yn swyddogol

There being no further business, the Mayor formally adjourned the meeting

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Blynyddol Cyngor Llawn

Annual Meeting of Full Council

 

29.5.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sara Hammel

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Michael Chappell

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Sara Hammel

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Michael Chappell

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Claudine Young

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Sue Jones Davies

 

Apologies:

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Claudine Young

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Sue Jones Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb:  Nodwyd o fewn yr eitem agenda.

 

Declaration of interest:  Noted within the agenda item.

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Ar ran y Cyngor, talodd y Maer ddiolch i'r Clerc, Gweneira Raw-Rees, am ei gwaith caled i gyd yn trefnu seremoni sefydlu'r Maer a Gorymdaith y Maer. Nodwyd pa mor llwyddiannus oedd y digwyddiadau hyn unwaith eto eleni.

 

 

 • Anfonodd y Cyngor ei gydymdeimlad mawr i'r Cyng. Claudine Young yn sgîl tân difrifol yn ei thŷ. Mynegwyd rhyddhâd bod ei theulu yn ddiogel ac anfonwyd pob dymuniad da iddi. Derbyniwyd ei hymddiheuriadau, drwy law y Maer, am y cyfarfodydd nesaf. PENDERFYNWYD danfon blodau.

 

 • Llongyfarchiadau i Brifysgol Aberystwyth ar symud i fyny o 81 i 45 yn nhablau Cynghrair y

 

 • Roedd Aberystwyth ar y Blaen wedi derbyn gwobr Celfyddydau a Busnesau Bach Cymru am eu cefnogaeth i'r ŵyl Hen Linell Bell.

Personal References:

 

 • On behalf of the Council, The Mayor thanked the Clerk, Gweneira Raw-Rees, for all of her hard work in organising the mayor-making ceremony and the Mayor's Parade. It was noted how very successful these events were once again this year.

 

 • The Council sent its deep sympathies to Cllr. Claudine Young following a serious fire in her house. Relief was expressed that her family were safe and all best wishes were sent to her. Her apologies, given via the Mayor, were accepted for forthcoming meetings. It was RESOLVED that flowers should be sent.

 

 • Congratulations to Aberystwyth University on moving up from 81 to 45 in the Guardian League Tables

 

 • Advancing Aberystwyth had received an Arts and Small Business Cymru award for their support of the Far Old Line

 

 

 

 

5

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

 

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented.

 

 

 

 

 

 

 

6

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Wener, 11 Mai 2018.

 

228: Dylid rhoi Steve Davies yn lle Endaf Edwards

 

234: Dylid rhoi Cohn-Sherbock yn lle Mones Farah

 

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r cywiriadau uchod

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held on Friday 11 May 2018.

 

228: Steve Davies should replace Endaf Edwards

 

234: Dan Cohn-Sherbock should replace Mones Farah

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above corrections

 

 

7

Cofnodion o’r Cyngor Llawn a gynhaliwyd 30 Ebrill 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

Minutes of Full Council held on 30 April 2018:

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

8

Materion yn codi o’r Cofnodion: Dim

 

 

Matters arising from the Minutes: None

 

 

 

 

 

 

9

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 5 Chwefror 2018

 

PENDERFYNWYD cymweradwyo’r cofnodion.

 

Materion yn codi:

Dylid nodi enwau eiddo yn y cofnodion yn ogystal â rhif y cais.

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 5 March 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

Matters arising:

Property names should be noted in the minutes in addition to the application number.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 12 Mawrth 2018

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion

 

 

Byddai'r Pwyllgor Addysg newydd yn cynnwys cynghorwyr:

Alex Mangold, Michael Chappell, David Lees, Charlie Kingsbury, Lucy Huws, Mark Strong, Sue Jones-Davies a Brenda Haines. Byddai Talat Chaudhri a Mari Turner yn aelodau cyn-officio. Byddai’r cynghorwyr absennol hefyd yn cael cyfle i ymuno â'r pwyllgor.

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 12 March 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations.

 

The new Education Committee would consist of councillors:

Alex Mangold, Michael Chappell, David Lees, Charlie Kingsbury, Lucy Huws, Mark Strong, Sue Jones-Davies and Brenda Haines. Talat Chaudhri and Mari Turner would be ex-officio members.  Absent councillors would also be given the opportunity to join the committee.

 

 

 

 

 

 

 

11

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 19 Mawrth 2018

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion (gyda chywiriad i’r rhifau) a’r argymhellion i gyd gan gynnwys derbyn y Ffurflen Flynyddol.

 

PENDERFYNWYD hefyd cymeradwyo gwaith i'r cysgodfannau bysiau yng Nghoedlan y Parc am gost o £1500

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 19 March 2018

 

 it was RESOLVED to approve the minutes (with a correction to the numbering) and all recommendations, including approval of the Annual Return.

 

It was also RESOLVED to approve works to the bus shelters in Park Avenue at a cost of £1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trefnu’r gwaith

Organise works

 

12

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:  

 

 

12.1

A180185: Savannah, 27 Morfa Mawr

 

DIM GWRTHWYNEBIAD mewn egwyddor a chroesewir y datblygiad ond dylid gwneud pob ymdrech i osod ffenestri sy'n cyd-fynd ag ardal gadwraeth ac sy'n lleihau'r effaith ar yr amgylchedd. Pren yw'r opsiwn gorau, ond a ellir trwsio'r ffenestri plastig yn hytrach na’u newid?

A180185: Savannah, 27 Queen’s Road.

 

NO OBJECTION in principle and the development is welcomed but every effort should be made to put in windows that are in keeping with a conservation area and which minimise the impact on the environment. Wood is the preferred option but could the plastic windows be repaired as opposed to being replaced?

 

Cysylltu gyda’r Adran Gynllunio

Contact the Planning Department

12.2

A180347: Hen Swyddfeydd y Cyngor, Rhodfa’r Môr

 

Datganodd y Cyng Endaf Edwards ddiddordeb.

 

Gan nad yw’r ymgynghori ar y datblygiad hwn, sy'n fwy na 10 uned, wedi digwydd dylid ei dynnu'n ôl.

A180347: Former Council Offices, Marine Terrace

 

Cllr Endaf Edwards declared an interest.

 

As consultation on this development, which is larger than 10 units, has not taken place it should be withdrawn.

 

 

12.3

A180460: Glascoed 6 Elmtree Avenue

 

Mae angen edrych ar yr effaith ar barcio gan fod hyn eisoes yn broblem yn yr ardal hon

A180460: Glascoed 6 Elmtree Avenue.

 

The impact on parking needs to be looked at as this is already an issue in this area

 

 

12.4

A180464/66: Bancrug, Buarth

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180464/66: Bancrug, Buarth

 

NO OBJECTION

 

 

12.5

A180474: Craig Glais

 

Er yn cefnogi cyfleoedd chwarae, mae gan y Cyngor Tref bryderon difrifol ynglŷn ag effaith yr adeilad arfaethedig ar y tirlun ac mewn ardal gadwraeth. Mae angen mwy o wybodaeth ar y dyluniad ac ar y diffiniad o 'gynhwysol'

A180474: Constitution Hill

 

Whilst supporting play opportunities, the Town Council has serious concerns regarding the impact of the proposed building on the landscape and in a conservation area.  More information is needed on the design and on the definition of ‘inclusive’

 

 

12.6

A180478: Yr Hen Festri, Arad Goch

 

I’w drafod yn y Pwyllgor Cynllunio nesaf

A180478: Yr Hen Festri, Arad Goch

 

To be discussed in the next Planning Committee

 

 

12.7

A180491: 46 Stryd y Bont

 

Mae'r Cyngor Tref yn gwrthwynebu ceisiadau cynllunio ôl-weithredol ond mae ganddo bryderon hefyd ynghylch effaith llygredd sŵn ac arogleuon ar gymdogion.

 

Cynghorwyr i siarad â’r cymdogion.

A180491: 46 Bridge St

 

The Town Council objects to retrospective planning applications but also has concerns regarding the impact of noise and smell pollution on neighouring properties.

 

Councillors to talk to neighbours.

 

 

Cynghorwyr i drafod gyda chymdogion

Councillors to talk to neighbouring properties.

 

13

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cynllunio

 

PENDERFYNWYD cadw’r aelodaeth fel y llynedd ond gan ychwanegu unrhyw gynghorwyr â diddordeb (neu absennol): :

 

Cynghorwyr - Lucy Huws, David Lees, Rhodri Francis, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Michael Chappell, Mair Benjamin.

Talat Chaudhri a Mari Turner fel aelodau ex-officio.

To appoint members to the Planning Committee

 

It was RESOLVED that the membership to be kept as last year but with the addition of any interested (or absent) councillors:

 

Councillors - Lucy Huws, David Lees, Rhodri Francis, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Michael Chappell, Mair Benjamin.

Talat Chaudhri and Mari Turner as ex-officio members.

 

 

14

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

 

PENDERFYNWYD gadw’r aelodaeth fel y llynedd, ond gan ychwanegu Rhodri Francis a Brendan Somers:

 

Sara Hammel, Brenda Haines, Charlie Kingsbury, Mark Strong, Lucy Huws, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Michael Chappell, Mair Benjamin, Dylan Lewis, Rhodri Francis a Brendan Somers.

 

Talat Chaudhri a Mari Turner fel aelodau ex-officio.

To appoint members to the General Management Committee

 

It was RESOLVED that the membership be kept as last year but with the addition of Rhodri Francis and Brendan Somers:

 

Sara Hammel, Brenda Haines, Charlie Kingsbury, Mark Strong, Lucy Huws, Sue Jones-Davies, Claudine Young, Michael Chappell, Mair Benjamin, Dylan Lewis, Rhodri Francis and Brendan Somers.

 

Talat Chaudhri and Mari Turner as ex-officio members.

 

 

 

15

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cyllid

 

PENDERFYNWYD cadw’r aelodaeth fel y llynedd ond gan ychwanegu unrhyw gynghorwyr â diddordeb (neu absennol) a Brendan Somers. Roedd Rhodri Francis am symud i Bwyllgor RhC.

 

Alun Williams, Endaf Edwards, Mark Strong, Sara Hammel, Charlie Kingsbury, Brenda Haines, Brendan Somers, David Lees, Dylan Lewis

Talat Chaudhri (ex-officio) and Mari Turner (ex-officio)

 

To appoint members to the Finance Committee

 

It was RESOLVED that the membership to be kept as last year but with the addition of Brendan Somers and any interested (or absent) councillors. Rhodri Francis wished to move to the GM committee:

 

Alun Williams, Endaf Edwards, Mark Strong, Sara Hammel, Charlie Kingsbury, Brenda Haines, Brendan Somers, David Lees, Dylan Lewis

Talat Chaudhri (ex-officio) and Mari Turner (ex-officio)

 

 

16

Apwyntio aelodau ar y Panel Staffio

 

PENDERFYNWYD cadw'r aelodaeth fel y llynedd ond gan ychwanegu Brendan Somers a Charlie Kingsbury ac unrhyw gynghorydd absennol â diddordeb:

 

Alun Williams, Endaf Edwards, Brenda Haines, Sue Jones-Davies, Brendan Somers

Talat Chaudhri (ex-officio)  Mari Turner (ex-officio)

To appoint members to the Staffing Panel

 

It was RESOLVED to keep the same members but with the addition of Brendan Somers and Charlie Kingsbury and any interested absent councillor:

 

Alun Williams, Endaf Edwards, Brenda Haines, Sue Jones-Davies, Brendan Somers

Talat Chaudhri (ex-officio)  Mari Turner (ex-officio)

 

 

 

 

17

Apwyntio cynrychiolwyr ar gyrff allanol

 

PENDERFYNWYD gohirio eitemau 17-24 oherwydd cyfyngiadau amser heblaw am eitem 21 ac un darn o ohebiaeth.

To appoint representatives to outside bodies

 

It was RESOLVED to postpone items 17-24 due to time constraints except for item 21 and one piece of correspondence.

 

 

17.1

Pwyllgor Cyswllt Rheilffyrdd Amwythig i Aber

 

 

Shrewsbury to Aber Rail Liaison Committee

 

 

Dylan Lewis

Michael Chappell

Alun Williams CCC

17.2

Cymdeithas Teithwyr Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association SARPA

Rhodri Francis

Dylan Lewis

17.3

Efeillio St Brieuc

St Brieuc PPA  

Mari Turner

David Lees

17.4

Efeillio Kronberg

Aberystwyth Kronberg PPA

Brenda Haines

Lucy Huws

Charlie Kingsbury

17.5

Cyfeillio Yosano

Yosano Friendship   

Sue Jones-Davies

Michael Chappell

17.6

Efeillio Esquel

Esquel Twinning  

Endaf Edwards

Sue Jones-Davies

17.7

Efeillio Arklow

Arklow Twinning

Steve Davies

Charlie Kingsbury

17.8

Un Llais Cymru

One Voice Wales

David Lees

Alex Mangold

17.9

Menter Aberystwyth

Menter Aberystwyth

 

Mark Strong

Brendan Somers

17.10

Llys Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth University Court 

 

Dylan Lewis

Charlie Kingsbury

17.11

Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg

Old College Project Board

Alun Williams

David Lees

17.12

Aberystwyth ar y Blaen

Advancing Aberystwyth ar y Blaen Board

Brendan Somers

 

17.13

Canolfan y Celfyddydau

Aberystwyth Arts Centre

 

Sue Jones-Davies

17.14

Band Arian Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band

Mair Benjamin

Brenda Haines

17.15

Grŵp Gorchwyl Ffoaduriaid Syria

Syrian Refugee Task & Finish Group

Alun Williams

Alex Mangold

Talat Chaudhri (3rd reserve)

18

(21

ar yr agenda)

 

Cyllid – ystyried gwariant Mai: 

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant ac, yn absenoldeb llofnodwyr, byddai'r Clerc yn cael ei chymeradwyo i arwyddo'r sieciau gyda'r Cyng. Alun Williams.

Finance – to consider the May expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure and that in the absence of signatories the Clerk would be approved to sign the cheques with Cllr Alun Williams.

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Gohebiaeth:

 

 

Correspondence:

 

19.1

Roedd cyfarfod ar y cyd i'w gynnal ar gampws y Brifysgol i edrych ar Balchder Dinesig, ac yn arbennig casglu gwastraff, ar ddydd Iau, 28 Mehefin, 2018. PENDERFYNWYD mai 4 o’r gloch fyddai’n fwyaf addas.

A joint meeting to be held on the University campus to look at Civic Pride, and in particular, waste collection, was being organised for Thursday 28 June 2018. It was RESOLVED that the time of 4pm would be the most suitable.

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

4.6.2018

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. David Lees

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

 

Present: 

 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr David Lees

 

In attendance:

 

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

 

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb: Nodwyd o fewn yr eitem agenda

 

Declaration of interest: Noted within the agenda item.

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

Llongyfarchiadau i’r ysgolion ar ennill yn yr Eisteddfod

Personal references:

Congratulations to the schools on their Eisteddfod victories.

 

 

5

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

 

Cynigiwyd y Cyng Lucy Huws gan y Cyng Alun Williams ac eiliwyd gan y Cyng Michael Chappell. Etholwyd y Cyng Lucy Huws yn y modd priodol.

 

Election of Chair of the Planning Committee

 

Cllr Lucy Huws was proposed by Cllr Alun Williams and seconded by Cllr Michael Chappell.  Cllr Lucy Huws was duly elected.

 

 

6

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio

 

Cynigiwyd y Cyng David Lees gan y Cyng Michael Chappell ac eiliwyd gan y Cyng Sue Jones-Davies. Etholwyd y Cyng David Lees yn y modd priodol.

 

Election of Vice Chair of the Planning Committee

 

Cllr David Lees was proposed by Cllr Michael Chappell and seconded by Cllr Sue Jones-Davies.  Cllr David Lees was duly elected.

 

 

7

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

7.1

A180478: Arad Goch. Mynedfa newydd.

 

Gwnaeth y Cyng. Mari Turner ddatgan budd a gadael y Siambr.

 

Roedd y pwyllgor am wneud yn siwr os oedd wedi'i leoli o fewn ardal gadwraeth ai peidio.

 

Mae'r Cyngor yn gefnogol i nodau'r cais ond yn GWRTHWYNEBU ar sail y canlynol:

 

 • Dylai unrhyw newidiadau ymgorffori bwâu presennol y ffenestri
 • Mae'r cladin arfaethedig yn ddiangen ac nid yw'n cyd-fynd â'r adeilad
 • Dylai'r ffenestri ddefnyddio deunyddiau yn unol â'r ardal leol
 • Dylai'r dyluniad fod yn gydnaws â gweddill yr adeilad

A180478: Arad Goch. New front entrance.

 

Cllr Mari Turner declares an interest and leaves the Chamber.

 

 

The committee needs to check whether or not it is located within a conservation area.

 

The Council is supportive of the aims of the application but OBJECTS on the following basis:

 

 • Any changes should incorporate the existing arches of the windows
 • The proposed cladding is unnecessary and not in keeping with the building
 • The windows should use materials in keeping with the local area
 • The design should be in keeping with the rest of the building

 

 

Danfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to CCC

 

8

Pwyllgor Rheoli Datblygu. Ni ddarparwyd adroddiad

 

Y Clerc i ymholi i ddychweliad y ddraig ar wal Banera.

Development Control Committee. No report provided.

 

The Clerk to chase up the return of the dragon on Banera’s wall.

 

 

9

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

9.1

Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion: cynrychiolydd y Cyngor i’w drafod yn y Cyngor Llawn.

 

Ceredigion Local Access Group: Council representation to be discussed at Full Council.

Eitem agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda item

 

9.2

Cynllun Cynefin: eitem agenda y Pwyllgor Cynllunio nesaf

Place Plan: agenda item at next Planning Committee

 

Eitem agenda’r Pwyllgor Cynllunio nesaf

Agenda item for next Planning Committee

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 6.2018

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd 1-5)

Cyng Brendan Somers (Cadeirydd 6-11)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mari Turner

Cyng. David Lees

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Talat Chaudhri (Chair 1-5)

Cllr Brendan Somers (Chair 6-11)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mari Turner

Cllr. David Lees

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Diolchwyd i’r Cyng. Talat Chaudhri am gadeirio’r Pwyllgor am ddwy flynedd

Personal references:

 

Cllr Talat Chaudhri was thanked for chairing the Committee for two years.

 

 

 

5

Cadarnhau aelodaeth y Pwyllgor:

 

Byddai'r Cyng David Lees yn cael ei ychwanegu at aelodaeth y grŵp a byddai'r Cyng Alex Mangold yn ymuno â'r Pwyllgor Cyllid

Confirm Committee membership:

 

Cllr David Lees would be added to the group membership and Cllr Alex Mangold would join the Finance Committee

 

 

6

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol:

 

 • Cynigiwyd y Cyng Sarah Hammel gan y Cyng. Mark Strong ac eiliwyd gan y Cyng Lucy Huws.
 • Cynigiwyd y Cyng Brendan Somers gan y Cyng. Mari Turner ac eiliwyd gan y Cyng Brenda Haines.

 

Etholwyd y Cyng Brendan Somers yn briodol

Election of Chair of the General Management Committee:

 

 • Cllr Sarah Hammel was proposed by Cllr Mark Strong and seconded by Cllr Lucy Huws.
 • Cllr Brendan Somers was proposed by Cllr Mari Turner and seconded by Cllr Brenda Haines.

 

Cllr Brendan Somers was duly elected

 

 

7

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol:

 • Cynigiwyd y Cyng Michael Chappell gan y Cyng Brenda Haines ac fe'i eiliwyd gan y Cyng Charlie Kingsbury
 • Cynigwyd y Cynghorydd Rhodri Francis gan y Cyng. Talat Chaudhri ac fe’i eiliwyd gan y Cyng. Mark Strong.

 

Cynigiodd y Cyng.Talat Chaudhri bleidlais gyfrinachol ac eiliwyd hyn gan y Cyng. Charlie Kingsbury. Cytunwyd hyn.

 

Derbyniodd y ddau ymgeisydd nifer gyfartal o bleidleisiau a phenderfynodd y Cadeirydd y byddent yn rhannu'r swydd.

 

Election of Vice-chair of the General Management Committee:

 • Cllr Michael Chappell was proposed by Cllr Brenda Haines and seconded by Cllr Charlie Kingsbury
 • Cllr Rhodri Francis was proposed by Cllr Talat Chaudhri and seconded by Cllr Mark Strong.

 

Cllr Talat Chaudhri proposed a secret ballot which was seconded by Cllr Charlie Kingsbury.  This was agreed.

 

Both candidates received an equal number of votes and the Chair decided that they would share the role.

 

 

8

Rheoli gwastraff

 

Cynhelir cyfarfod ar y cyd gyda'r Brifysgol am 4pm ar 28 Mehefin 2018.

 

Yn y cyfamser, dylid anfon awgrymiadau i Gyngor Sir Ceredigion. Cyflwynwyd amryw o atebion posibl:

 

 • Darparu cyllid ychwanegol ar gyfer ardal gadwraeth
 • Dosbarthu rhwyd, neu orchudd arall atal adar, i breswylwyr er mwyn diogelu bagiau du
 • Cyflwyno rhaglen addysg drwy'r Brifysgol
 • Archfarchnadoedd i ddarparu cyfleusterau ailgylchu
 • Cyflwyno system wobrwyo i gydnabod mentrau stryd / cymdogaethau da
 • Newid meddyliau - hyrwyddo'r neges allweddol fod pawb yn gyfrifol amdano
 • Y Brifysgol i ddarparu mwy o finiau mewn mannau priodol a sicrhau casgliadau rheolaidd

 

Cynigiodd y Cyngor:

 • Casgliadau ychwanegol ar ddiwedd y tymor ac mewn ardaloedd lle mae lot o wastraff
 • Darparu gorchudd atal adar i gartrefi
 • Pwyntiau storio cymunedol i'w sefydlu a'u cynnal
 • Ymchwilio i ddefnyddio falcon ar ddiwrnodau casglu canol y dref.

 

Waste management

 

A joint meeting with the University was being held at 4pm on 28 June 2018.

 

In the meantime suggestions should be sent to Ceredigion County Council. Various possible solutions were presented:

 

 • Provide additional funding for a conservation area
 • Distribute netting, or other bird-proof covering, to residents in order to protect black bags
 • Deliver an education programme via the University
 • Supermarkets to provide recycling facilities
 • Introduce a reward system to acknowledge good street/neighbourhood initiatives
 • Change mindsets – promote the key message that it is everyone’s responsibility
 • University to provide more bins in appropriate places and ensure regular collections

 

Council proposed:

 • Additional collections at the end of term and in areas where there is a lot of waste
 • Bird-proof covering to be provided to households
 • Communal storage points to be set up and maintained
 • Investigate use of a falcon on town centre collection days.

 

 

9

Ymgynghoriad Hywel Dda (19.4.2018-12.7.2018)

 

 • Mae'r Cyngor yn croesawu ac yn cefnogi’n frwd y cynlluniau ar gyfer parhau statws a gwella ysbyty Bronglais
 • Dylid ystyried anghenion y bobl yn y dalgylch ehangach a wasanaethir gan Bronglais

 

Hywel Dda consultation (19.4.2018-12.7.2018)

 

 • Council welcomes and fully supports plans for the continued status and enhancement of Bronglais hospital
 • The needs of the people in the wider catchment area that is served by Bronglais should be considered

 

 

10

Baw cŵn

 

ARGYMHELLWYD bod arwyddion 'Dim cŵn' ychwanegol yn cael eu rhoi ar bob pwynt mynediad i'r traeth ac y byddai cystadleuaeth dylunio arwyddion gydag ysgolion cynradd yn cael ei drefnu.

 

Ymchwilir ymhellach i arwyddion rhwystro bwydo gwylanod.

 

Dog fouling

 

It was RECOMMENDED that additional ‘No dogs’ signs be placed on all entry points to the beach and that a sign design competition with primary schools would be organised. It was noted that the lifeguards also watch for dogs on the beach.

 

Signage to discourage the feeding of seagulls would be investigated further.

 

Edrych i mewn i arwyddion

Investigate signage

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 1. 1

Cofeb rhyfel (Cyng. David Lees)

 

ARGYMHELLWYD y dylid ymchwilio i adleoli cerflun y Tabernacl gyda'r perchnogion.

War Memorial (Cllr David Lees)

 

It was RECOMMENDED that the relocation of the Tabernacle statue should be investigated with the owners.

 

Cysylltu gyda/ Contact: Mid Wales Housing

 

 1. 2

Oergell Gymunedol (Y Cyng David Lees)

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cefnogi AberFood Surplus i sefydlu oergell gymunedol.

Community Fridge (Cllr David Lees)

 

It was RECOMMENDED that the Council supports AberFood Surplus to set up a community fridge.

 

Cysylltu gyda/ Contact: Aber Surplus

 

 1. 3

Ffynhonnau Dŵr (Cyng David Lees)

 

ARGYMHELLWYD bod y cynnig yn cael ei gefnogi mewn egwyddor ond y manylion i'w trafod gan y Pwyllgor Cyllid.

Water Fountains (Cllr David Lees)

 

It was RECOMMENDED that the proposal be supported in principle but details to be discussed by the Finance Committee.

 

Eitem Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda item

 1. 4

Atgyweirio meysydd chwarae Penparcau:

 

Byddai'r Clerc yn cysylltu â Cheredigion i weld a ellid gwneud y gwaith erbyn y Parti yn y Parc (12pm, 30 Mehefin).

 

Mae angen galw’r Is-bwyllgor Maes Chwarae

Penparcau Playground repairs:

 

The Clerk would contact Ceredigion to see if the work could be done by the Party in the Park (12pm 30 June).

 

The Playground Sub-Committee needs to be convened

 

 

Is-bwyllgor meysydd chwarae

Convene Playground Sub-Committee

 1. 5

Parti yn y Parc 12pm 30 Mehefin (Cyng Charlie Kingsbury)

 

Roedd y Cyngor eisoes wedi cytuno i gael stondin yn y digwyddiad. Gofynnodd y Cyng Charlie Kingsbury am gymorth cynghorwyr ar y diwrnod.

 

Party in the Park 12pm 30 June (Cllr Charlie Kingsbury)

 

Council had agreed to have a stand at the event.  Cllr Charlie Kingsbury asked for councillor support on the day.

 

Pawb i ymateb

All to respond

 1. 6

Cynrychiolaeth Un Llais Cymru:

 

ARGYMHELLWYD bod y Cynghorwyr David Lees ac Alex Mangold yn parhau i gynrychioli'r Cyngor.

One Voice Wales representation:

 

It was RECOMMENDED that Cllrs David Lees and Alex Mangold continued to represent Council.

 

 

 1. 7

Ailstrwythuro Prifysgol Aberystwyth ac addysgu cyfrwng Cymraeg

 

Cymeradwyodd y Cyngor y llythyr drafft i'w anfon at y Brifysgol.

 

Aberystwyth University restructuring and Welsh medium teaching

 

Council approved the draft letter to be sent to the University.

 

Anfon llythyr

Send letter

 1. 8

Cais dehongli Kronberg:

 

teimlwyd bod angen rhoi ystyriaeth ofalus i'r lleoliad, y math o ddehongliad a’r cynnwys a pheidio â rhuthro i wneud penderfyniad. Nid oedd mis Gorffennaf yn cynnig digon o amser i gyflawni hyn. Roedd y Parc wedi ei gynllunio'n ofalus iawn a byddai angen ystyriaeth ofalus ar unrhyw ychwanegiadau.

 

Kronberg interpretation request:

 

It was felt that there was a need to give the location, type of interpretation and content careful consideration and not rush into making a decision.  July was too soon a deadline to achieve this.  The Park had been very carefully designed and any additions would need careful consideration.

 

Anfon ymateb

Send response

 1. 9

AberFood Surplus

 

Roeddent yn cynnig cefnogaeth gydag ymgynghoriad Parc Ffordd y Gogledd. Y Clerc i gysylltu â'r grŵp i gael rhagor o wybodaeth.

AberFood Surplus

 

They were offering support in delivering the North Road Park consultation.  The Clerk to liaise with the group for more information.

 

Cysylltu

Contact

 1. 10

Sea2Shore

 

Roedd angen cyflwynwyr, stiwardiaid yn ogystal â chymorth gyda pharatoi’r stondinau.

Sea2Shore

 

MCs were needed as well as help with setting up, stewards etc.

 

Pawb i ymateb

All to respond

 1. 11

Cysgodfannau bws

 

Roedd y gwaith ar gysgodfannau Coedlan y Parc yn cael ei wneud ar hyn o bryd.

Bus shelters

 

The works to the Park Avenue shelters was currently underway. 

 

 

 1. 12

Biosffer Dyfi UNESCO

 

Roedd y Cyng. Alun Williams a Talat Chaudhri yn mynychu'r Cyfarfod Blynyddol. Byddai'r Clerc yn mynychu'r cyfarfod yn Nhre'r Ddol. Y Cyng Claudine Young oedd y cynrychiolydd swyddogol.

 

UNESCO Dyfi Biosphere

 

Cllrs Alun Williams and Talat Chaudhri were attending the Annual Meeting.  The Clerk would attend the meeting in Tre’r Ddol.  Cllr Claudine Young was the official representative.

 

 

 1. 13

Diwrnod y Llynges Fasnachol 3.9.2018

 

Cytunwyd y byddai'r Faner Goch yn cael ei hedfan o bolyn baner y Cyngor ger y castell.

Merchant Navy Day 3.9.2018

 

It was agreed that the Red Ensign would be flown from the Council flagpole at the castle.

 

Dod o hyd i faner

Acquire a baner

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 6.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Dylan Lewis (Cadair 1-5)

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadair 6-11)

Cyng. Mark Strong

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mari Turner

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Talat Chaudhri

 

Yn mynychu:

Cyng Michael Chappell

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Dylan Lewis (Chair 1-5)

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair 6-11)

Cllr. Mark Strong

Cllr. David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mari Turner

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Talat Chaudhri

 

In attendance:

Cllr Michael Chappell

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Alun Williams

 

Apologies

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Alun Williams

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

Declarations of interest:

 

Noted within the agenda item

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Diolchwyd i Dylan Lewis am gadeirio’r Pwyllgor

 

Personal references: Cllr Dylan Lewis was thanked for chairing the Committee.

 

 

 

5

Ethol Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Cynigiwyd y Cyng. Charlie Kingsbury gan y Cyng Brenda Haines ac fe’i eiliwyd gan y Cyng. Talat Chaudhri. Fe'i etholwyd yn briodol a chymerodd y gadair.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cadeirydd yn cael ei ychwanegu fel llofnodwr

 

Elect Chair of Finance Committee

 

Cllr Charlie Kingsbury was proposed by Cllr Brenda Haines and seconded by Cllr Talat Chaudhri. He was duly elected and took the chair.

 

 

It was RECOMMENDED that the Chair be added as a signatory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Cynigiwyd y Cyng Dylan Lewis gan y Cyng. Talat Chaudhri ac fe’i eiliwyd gan y Cyng Brenda Haines. Cafodd ei ethol yn briodol.

Elect Vice-chair of Finance Committee

 

Cllr Dylan Lewis was proposed by Cllr Talat Chaudhri and seconded by Cllr Brenda Haines. He was duly elected.

 

 

7

Ystyried Cyfrifon Mis Ebrill

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon

 

Consider Monthly Accounts for April

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

8

Ystyried Cyfrifon Mis Mai

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon

 

Consider Accounts for May

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

9

Ystyried adroddiad yr Archwiliad Mewnol

 

Nodwyd fod angen adolygu’r Rheoliadau Ariannol (eitem agenda 10 isod)

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo'r adroddiad.

 

Consider Internal Audit report

 

It was noted that the Financial Regulations need to be reviewed (agenda item 10 below)

 

It was RECOMMENDED that Council approve the report.

 

 

10

Adolygu’r Rheoliadau Ariannol

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo'r mân gywiriadau a nodwyd gan y Clerc/SAC a dileu 6.5 a 6.7 (nid yw’r Cyngor yn cadw arian parod).

 

Y rheoliadau diwygiedig i'w dosbarthu i gynghorwyr.

 

Review Financial Regulations

 

It was RECOMMENDED that Council approve the minor corrections noted by the Clerk/RFO and the deletion of 6.5 and 6.7 (petty cash is not held by the Council).

The amended regulations to be disseminated to councillors.

 

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

11.1

Adnewyddu Yswiriant 2018-19:

 

Anfonwyd siec am £5,326.88 nad oedd wedi ystyried nodyn credyd o £160.63. Roedd WPS yn mynd i anfon ad-daliad am y swm hwnnw.

Insurance Renewal 2018-19:

 

A cheque for £5,326.88 had been sent which had not taken account of a £160.63 credit note.  WPS were going to send a refund for that amount.

 

 

11.2

GDPR: Talwyd ffi cofrestru o £40.

 

GDPR:  A registration fee of £40 had been paid

 

 

11.3

Gwersi Cymraeg:

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo gwersi pellach 'mewn egwyddor' ond yn amodol ar fwy o wybodaeth.

 

Dylid cynnig cyfle i bartneriaid y Cyngor i fynychu’r gwersi

 

Welsh lessons:

It was RECOMMENDED that Council approve further lessons ‘in principle’ but subject to more information.

Council partners should be offered the opportunity to attend the lessons

 

11.4

Digwyddiad Neuadd y Farchnad:

 

Gan ei fod y tu hwnt i derfyn y grant, ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cynnig dymuniadau gorau ac unrhyw gynghorwyr â diddordeb i gynnig cymorth ymarferol.

 

Market Hall event:

As it was beyond the grant deadline it was RECOMMENDED that Council offers best wishes and any interested councillors to offer practical support.

Ymateb

Respond

11.5

Adroddiad Marchnad Fferm a chais am gyllid:

 

ARGYMHELLWYD eu bod yn cael eu gwahodd i fynychu Pwyllgor Cyllid

Farmer’s Market report and request for funding:

It was RECOMMENDED that they be invited to attend a Finance Committee

Eitem agenda

Agenda item

11.6

Trwydded bandstand:

 

ARGYMHELLWYD ei fod yn cael ei gymeradwyo ond gyda mwy o eglurder ynghylch ymdrin â cheisiadau

Bandstand licence:

It was RECOMMENDED that it be approved but with greater clarity regarding processing applications

Ymateb

Respond

11.7

Cysgodfannau bysiau:

 

Roedd y gwaith o gael gwared ar gysgodfa Coedlan y Parc a newid yr hen gysgodfan y tu allan i Pets at Home bron a gorffen.Roedd adran Trefol CCC hefyd wedi rhoi dyfynbris o £1200 ar gyfer cynnal holl gysgodfeydd y Cyngor Tref a oedd yn golygu bod arbediad i’r Cyngor.

 

ARGYMHELLWYD y dylid trosglwyddo y gwaith o gynnal a chadw'r llochesi bws o adran Parciau a Gerddi y Cyngor Sir i'r adran Trefol.

Bus shelters:

the removal of the Park Avenue shelter and replacement of the old shelter outside Pets at Home was nearly complete.  The Urban section of CCC had also provided a quote of £1200 for the maintenance of all the Town Council shelters which represented a saving for the Council.

It was RECOMMENDED that maintenance of the Council managed bus shelters should be transferred from Parks and Gardens to the Urban section.

 

 

11.8

Paneli Dehongli Penparcau:

 

Dylid anfon yr anfoneb o £ 5750 gan gynnwys gosod i'r Cyngor.

Penparcau Interpretation Panels:

The invoice of £5750 including installation should be sent to the Council.

 

11.9

Aber Firsts 6.7.2018 am 5.45pm:

 

Cynghorwyr yn mynychu i ymateb cyn 27.6.2018

Aber Firsts 6.7.2018 at 5.45pm:

Councillors attending to respond before 27.6.2018

Ymateb

Respond

11.10

Cynhadledd Un Llais Cymru 4.7.2018:

 

Y Clerc i fynychu.

One Voice Wales conference 4.7.2018:

 

The Clerk to attend. 

 

Archebu lle

Book a place

11.11

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ynglyn â datganoli darlledu:

 

Datganodd y Cyng Talat Chaudhri fuddiant personol.

 

Yr e-bost i'w ddosbarthu i bob cynghorydd

 

Welsh Language Society re the need to devolve media:

 

Cllr Talat Chaudhri declared a personal interest.

 

The email to be circulated to all councillors

 

Anfon at gynghorwyr

Send to all councillors

11.12

Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gofyn am lythyr o gefnogaeth:

 

Datganodd y Cynghorwyr Endaf Edwards a Charlie Kingsbury ddiddordeb a gadawsant y Siambr.

 

ARGYMHELLWYD anfon llythyr o gefnogaeth ar gyfer datblygiad yr Archifdy Ffilm

National Library of Wales request for a letter of support:

Cllrs Endaf Edwards and Charlie Kingsbury declared an interest and left the Chamber.

 

It was RECOMMENDED that a letter of support be sent for the Film Archive development

Anfon llythyr

Send letter

11.13

Grant Cyflwyno Dydd Cofio:

 

ARGYMHELLWYD cyflwyno cais am grant gosodiadau

Remembrance Day Installations Grant:

 

It was RECOMMENDED that an installations grant application be submitted.

 

Anfon cais

Send application