Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

25.6.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

25

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Claudine Young

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Steve Davies

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Claudine Young

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Steve Davies

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

26

Ymddiheuriadau:

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Mari Turner

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mark Strong

Cyng. Dylan Lewis

 

Apologies:

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Mari Turner

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mark Strong

Cllr. Dylan Lewis

 

 

27

Cyflwyniad: Radio Aber.

 

Rhoddodd Al Frean a Sam Thomas drosolwg o’r gwasanaethau arfaethedig  ac eglurwyd fod y Gymraeg yn ganolog i'r orsaf radio a fyddai'n darlledu 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer Aberystwyth a'r ardal ehangach.

 

Derbyniwyd y drwydded ym mis Chwefror ac roeddent yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar hyn o bryd. Roeddent yn awyddus i ymgysylltu â gwleidyddiaeth leol.

Presentation: Radio Aber.

 

Al Frean and Sam Thomas provided an overview of planned services and highlighted that the Welsh language was central to the radio station which would broadcast 24 hours, 7 days per week and cover Aberystwyth and the wider area.

 

The licence was issued in February and they were currently carrying out public consultation. They were keen to engage with local politics.

 

 

 

28

Datgan Diddordeb:  Nodwyd o fewn yr eitem agenda.

 

Hysbysodd y Clerc y Cyngor, a gofynnodd i'r cynghorwyr nodi, y dylid cadw cofrestr o'r holl Ddatganiadau o Ddiddordeb mewn cyfarfodydd. Cynhyrchwyd ffurflen (i gynghorwyr ei gwblhau) i gofnodi datganiadau unigol mewn cyfarfodydd.

Declaration of interest:  Noted within the agenda item.

 

The Clerk informed Council, and asked councillors to note, that a register needed to be kept of all Declarations of Interest in meetings, both as a hard copy and on the website. A form had been produced (for councillors to complete) to record individual declarations at meetings.

 

 

29

Cyfeiriadau Personol:

 

Estynnodd y Maer groeso cynnes i'r Cyng Claudine Young

Personal References:

 

The Mayor extended a warm welcome to Cllr Claudine Young

 

 

 

30

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented.

 

 

31

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Wener, 29 Mai 2018.

 

6 (234): Y cofnod Cymraeg i fod yr un fath a’r Saesneg: ‘Dylid ychwanegu Dan at Cohn-Sherbock yn y cofnod Cymraeg’

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r cywiriad uchod

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held on Friday 29 May 2018.

 

6 (234): The Welsh minute to read the same as the English: ‘Dan should be added to Cohn-Sherbock in the Welsh minute’

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above correction

 

 

32

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 1: Roedd wyth cynghorydd yn mynychu’r cyfarfod. Dosbarthwyd fanylion.

 

 

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 1: Eight councillors were attending the meeting. Details were circulated

 

 

 

 

33

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 4 Mehefin 2018

 

PENDERFYNWYD cymweradwyo’r cofnodion.

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 4 June 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

 

 

 

 

 

34

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 11 Mehefin 2018

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion

 

 

Materion yn Codi:

 1. 12: Roedd y Cyng. Alun Williams a Talat Chaudhri wedi mynychu'r cyfarfod yn yr Amgueddfa ynghylch ymestyn ffiniau'r Biosffer. Roedd y Clerc wedi mynychu'r cyfarfod llai yn Nhre'r Ddol i edrych ar gyfathrebu â chymunedau a chynghorau i gefnogi adrodd yn ôl i UNESCO yn 2019.

 

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 11 June 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations.

 

Matters Arising:

 1. 12: Cllrs Alun Williams and Talat Chaudhri had attended the meeting in the Museum regarding extending the Biosphere’s boundaries. The Clerk had attended the smaller meeting in Tre’r Ddol to look at communication with communities and councils in support of reporting to UNESCO in 2019.

 

 

 

 

35

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 18 Mehefin 2018

 

 1. 12. Dylid egluro’r llythyr o gefnogaeth sydd angen trwy ychwanegu: 'Ar gyfer yr Archif Ffilm'

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda’r ychwanegiad uchod a’r argymhellion i gyd

 

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 18 June 2018

 

 1. 12. ‘for the Film Archive’ should be added in clarification of the letter of support needed

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above addition and all recommendations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Ceisiadau Cynllunio:  Dim

Planning Applications:   None

 

 

 

37

Cadarnhau cynrychiolwyr ar gyrff allanol 2018-19

 

 

To confirm representatives to outside bodies 2018-19

 

 

37.1

Pwyllgor Cyswllt Rheilffyrdd Amwythig i Aber

 

 

Shrewsbury to Aber Rail Liaison Committee

 

 

Dylan Lewis

Michael Chappell

Alun Williams CCC

 

37.2

Cymdeithas Teithwyr Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association SARPA

 

Rhodri Francis

Dylan Lewis

37.3

Efeillio St Brieuc

St Brieuc PPA  

Mari Turner

David Lees

 

37.4

Efeillio Kronberg

Aberystwyth Kronberg PPA

Brenda Haines

Lucy Huws

Charlie Kingsbury

Alex Mangold

 

37.5

Cyfeillio Yosano

Yosano Friendship   

Sue Jones-Davies

Michael Chappell

 

37.6

Efeillio Esquel

Esquel Twinning  

Endaf Edwards

Sue Jones-Davies

 

37.7

Efeillio Arklow

Arklow Twinning

Steve Davies

Charlie Kingsbury

37.8

Un Llais Cymru

 

Roedd angen cynrychiolydd arall, a gan nad oedd unrhyw enwau wedi'u cyflwyno yn y cyfarfod, dylid gofyn i gynghorwyr absennol

 

One Voice Wales

 

Another representative was needed and, as no names were presented in the meeting, absent councillors should be asked

 

David Lees

 

37.9

Menter Aberystwyth

Menter Aberystwyth

 

Mark Strong

Brendan Somers

 

37.10

Llys Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth University Court 

 

Dylan Lewis

Charlie Kingsbury

 

37.11

Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg

Old College Project Board

Alun Williams

David Lees

 

37.12

Aberystwyth ar y Blaen

Advancing Aberystwyth ar y Blaen Board

Brendan Somers

 

37.13

Canolfan y Celfyddydau

Aberystwyth Arts Centre

 

Sue Jones-Davies

37.14

Band Arian Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band

Mair Benjamin

Brenda Haines

 

37.15

Grŵp Gorchwyl Ffoaduriaid Syria

Syrian Refugee Task & Finish Group

Alun Williams

Alex Mangold

Talat Chaudhri (3rd reserve)

 

37.16

Bwrdd Ymddiriedolwyr Craig Glais

Constitution Hill Board of Trustees

Mark Strong

Talat Chaudhri

 

37.17

Harbour Users Committee

Pwyllgor Defnyddwyr yr Harbwr

Mari Turner

Steve Davies

 

37.18

Grŵp Aberystwyth Gwyrddach

Greener Aberystwyth Group

Claudine Young

Lucy Huws

 

37.19

Biosffer Dyfi

Dyfi Biosphere

 

Claudine Young

37.20

Parc Natur Penglais

Penglais Nature Park

Sara Hammel

Mark Strong (+CCC)

Alun Williams (+CCC)

 

37.21

Ymddiriedolaeth Cofeb Rhyfel

War Memorial Trust

Charlie Kingsbury

Michael Chappell

 

37.22

Ymddiriedolaeth Cymynrodd Joseph a Jane Downie

Joseph and Jane Downie Bequest Trust

Talat Chaudhri

David Lees

 

37.23

Llywodraethwyr Ysgol Padarn Sant

St Padarn’s School Governors

Lucy Huws

 

37.24

Llywodraethwyr Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos School Governors

Steve Davies

Charlie Kingsbury

 

37.25

Llywodraethwyr Ysgol Plascrug

Plascrug School Governors

Alex Mangold

Michael Chappell

 

37.26

Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg

Ysgol Gymraeg School Governors

Mari Turner

 

37.27

Fforwm Mynediad Lleol

Local Access Forum

Lucy Huws

 

 

38

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

Gofynnodd y Cyng Charlie Kingsbury am gefnogaeth ar gyfer stondin y Cyngor yn y Parti yn y Parc 30.6.2018

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

Cllr Charlie Kingsbury asked for support for the Council’s stand at the Party in the Park 30.6.2018

 

 

 

39

 

Cyllid – ystyried gwariant Mehefin: 

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider the June expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

 

40

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Alun Williams:

Nodwyd digwyddiadau a chyfarfodydd allweddol y byddai'n eu mynychu:

 

 • Ras Yr Iaith 4.7.2018
 • Cyfarfod Biosffer Dyfi 3.7.2018
 • Pwyllgor Cyswllt Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth 13.7.2018

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Alun Williams

Noted key events and meetings that he would be attending:

 

 • Ras yr Iaith 4.7.2018
 • Dyfi Biosphere meeting 3.7.2018
 • Shrewsbury to Aberystwyth Rail Liaison Committee 13.7.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

Dim adroddiadau

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

 

No reports

 

 

42

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

42.1

Sea2Shore 12.8.2018:

Roedd angen gwirfoddolwyr. Cynigiodd y Cyng. Steve Davies, Brenda Haines, Brendan Somers, Jones-Davies a'r Clerc helpu

Sea2Shore 12.8.2018: 

Volunteers needed.  Cllrs Steve Davies, Brenda Haines, Brendan Somers, Sue Jones-Davies and the Clerk offered to help

 

 

42.2

Gwaredu Eiddo Diangen yr Heddlu – Tyn y Fron, Penparcau:

Er gwybodaeth

Disposal of Redundant Police Properties - Tyn y Fron, Penparcau:

For information

 

 

42.3

Cymdeithas Cyfeillgarwch Aberystwyth-Yosano – cais am gefnogaeth ariannol:

Y Pwyllgor Cyllid i ystyried cyd-gynnal yr ymweliad.

Aberystwyth-Yosano Friendship Association – request for funding support:

The Finance Committee to consider co-hosting the visit.

 

Agenda’r Pwyllgor Cyllid 16.7.2018

Finance Committee Agenda

42.4

Gwelliannau mynediad i Bendinas – ymgynghoriad (cau 4.7.2018)

 

PENDERFYNWYD gwahodd y Swyddog Llwybrau Cyhoeddus i'r Pwyllgor Cynllunio nesaf.

Access improvements at Pendinas  - consultation (ends 4.7.2018):

It was RESOLVED to invite the Public Rights of Way Officer to the next Planning Committee

 

Gwahodd / Invite

42.5

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes Llywodraeth leol (cau 24.8.2018)

Consultation on Diversity in Local Government (ends 24.8.2018)

 

 

43

Panel Staffio

 

PENDERFYNWYD cyflogi Dirprwy Glerc am 4 diwrnod yr wythnos.

Staffing Panel

 

It was RESOLVED to employ a Deputy Clerk for 4 days per week.

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

2.7.2018

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. David Lees

Cyng. Steve Davies

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mark Strong

 

Present: 

 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr David Lees

Cllr. Steve Davies

 

In attendance:

 

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mark Strong

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Claudine Young

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Claudine Young

Cllr Mair Benjamin

 

 

3

Datgan Diddordeb:

Er nad oedd yn aelod o'r Pwyllgor, roedd y Cyng. Endaf Edwards, wedi datgan buddiant fel aelod o Bwyllgor Cynllunio Ceredigion

Declaration of interest:

Although not a member of the Committee Cllr Endaf Edwards declared an interest as a member of the Ceredigion Planning Committee

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

 

5

Gwelliannau mynediad i Bendinas: cyflwynodd Eifion Jones, Swyddog Llwybrau Cyhoeddus, Cyngor Sir Ceredigion fwy o wybodaeth ar y gwaith arfaethedig.

 

Roedd y materion a godwyd yn cynnwys sbwriel a baw cŵn a’r ffynnon yn Nhrefechan.

 

Dylid danfon llythyr o gefnogaeth erbyn 6 Gorffennaf

Pendinas access improvements: Eifion Jones, Public Rights of Way Officer, Ceredigion County Council presented more information on the proposed works.

 

Matters raised included litter and dog waste, signage and the well at Trefechan

 

A letter of support to be sent by 6 July

 

Anfon llythyr erbyn 6.7.2018

Send letter by 6.7.2018

6

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

6.1

A180478: Arad Goch. Eglurodd Jeremy Turner a Dafydd Tomos (pensaer) yr angen am y newidiadau i'r tu allan yn nhermau gwelededd a'u dyhead i greu adeilad o arddull

 

 

Roedd y Cyngor yn gefnogol i nodau'r cais ond teimlai na allai gefnogi'r datblygiad oherwydd diffyg manylion a’r ffenestr sgwâr fawr, a gofynnodd yr aelodau a ellid diwygio'r dyluniad. Fe'u gwahoddwyd i ddychwelyd gyda chynlluniau manylach.

A180478: Arad Goch. Jeremy Turner and Dafydd Tomos (architect) provided information on the need for the changes to the exterior in terms of visibility and their aspiration to create a building of style

 

The Council was supportive of the aims of the application but felt that it couldn’t support the development due to the lack of detail and the large square window, and members asked if the design could be amended. They were invited to return with more detailed plans.

 

 

6.2

A180514 Bwthyn Briallu, Coedlan Iorwerth:

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180514 Bwthyn Briallu, Iorwerth Avenue:

 

NO OBJECTION

 

 

6.3

A180541 Bay View Pen yr Angor:

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond gobeithir y bydd deunyddiau naturiol, cynaliadwy yn cael eu defnyddio.

A180541 Bay View Pen yr Angor:

 

NO OBJECTION but it is hoped that natural, sustainable materials will be used

 

 

6.4

A180556 Tir ger Ty Melyn, Llwyn Afallon

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond dylid cymryd gofal i beidio â ansefydlogi llwybr troed Parc Natur Penglais sydd newydd ei wella (efallai y bydd angen wal gabion). Hefyd gallai gwelededd fod yn broblem.

A180556 Land at Ty Melyn, Elysian Grove:

 

NO OBJECTION but care should be taken not to destabilise the Parc Natur Penglais footpath which has just been improved (a gabian retaining wall might be necessary). Also visibility might be an issue.

 

 

6.5

A180579 Yr Hen Ysgol Gymraeg, Ffordd Alexandra

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Croesawir y datblygiad. Byddai'r Cyngor Tref hefyd yn croesawu plannu mwy o goed lle bo modd.

A180579 Yr Hen Ysgol Gymraeg, Alexandra Road

 

NO OBJECTION. The development is welcomed. The Town Council would also welcome the planting of more trees where possible.

 

 

6.6

A180622/28 Santander 1 Y Stryd Fawr:

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond dylai'r arwydd fod yn ddwyieithog ac heb fod wedi ei oleuo'n fewnol

A180622/28 Santander 1 Great Darkgate St.:

 

NO OBJECTION but the sign should be bilingual and not be internally illuminated

 

 

 

Cyn-gynllunio - Hen Swyddfa’r Sir:

 

Croesewir yr adnewyddu ond mae gan y Cyngor bryderon ynglŷn â'r mannau parcio sydd eu hangen i wasanaethu 19 fflat - a allai fod cymaint â 35 o leoedd. Mae'r ardal hon eisoes yn llawn ceir. Mae angen rhagor o wybodaeth, hy lle bydd y trigolion yn parcio a pha le y byddai unrhyw ymwelwyr gwyliau yn parcio?

 

Mae'r Cyngor yn teimlo y gallai'r fflatiau fod yn fwy priodol i bobl hŷn (50+) sy'n dymuno symud i annedd llai o faint. Ni fyddai'r angen am lefydd parcio cyn gymaint.

Pre-planning – Old County Offices:

 

The refurbishment is welcomed but Council has concerns regarding the parking spaces needed to service 19 flats - which could be as many as 35 spaces. This area is already congested. More information is needed ie where will the residents park and where would any holiday visitors park?

 

Council feels that the flats might be more appropriate for older people (50+) who wish to downsize. The need for parking spaces would not be as great.

 

 

 

7

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu 13.6.2018.

 

A180185 Savannah, Ffordd y Frenhines: er i’r Cyngor Tref wrthwynebu’r ffenestri UPVC roedd y datblygiad wedi cael caniatâd cynllunio.

Development Control Committee report 13.6.2018

 

A180185 Savannah, Queen’s Road: although Town Council had objected to the UPVC windows planning permission had been granted.

 

 

8

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

8.1

Y broses gynllunio: roedd pryderon bod ffenestri gwydr lliw, traddodiadol, yn cael eu symud heb ganiatâd cynllunio yn ward y Gogledd.

 

Hefyd nid oedd ffenestr a drws Enoc Huws yn yr Hen Dref wedi eu hadfer eto.

 

Llythyr i'w anfon at Swyddogion Gorfodi Ceredigion ac i'r Prif Weithredwr

Planning process: there were concerns that traditional stained-glass windows were being removed without planning permission in the North ward.

 

Also the Enoc Huws window and door in the Old Town had not yet been restored.

 

A letter to be sent to Ceredigion Enforcement Officers and to the Chief Executive

 

Anfon llythyr

Send letter

8.2

Cynllun Cynefin: eitem agenda y Pwyllgor Cynllunio nesaf

Place Plan: agenda item at next Planning Committee

 

Eitem agenda’r Pwyllgor Cynllunio nesaf

Agenda item for next Planning Committee

 

8.3

Cynllun Datblygu Lleol: gohebiaeth i'w ddosbarthu i gynghorwyr

 

Local Development Plan: correspondence to be circulated to councillors

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 7.2018

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Teilo Trimble (Llysgennad Parc Kronberg)

 

Present

Cllr Brendan Somers (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mair Benjamin

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Teilo Trimble (Parc Kronberg Ambassador)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Claudine Young

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Rhodri Francis

Apologies

Cllr. Claudine Young

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Rhodri Francis

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

 • Roedd Aber Food Surplus a Gwyl Feicio Aber wedi ennill gwobrau yn seremoni gwobrwyo Aber yn gyntaf. Dylid eu llongyfarch.
 • Roedd Ras yr Iaith wedi bod yn llwyddiant mawr.

Personal references:

 

 • Aber Food Surplus and Cyclefest had both won awards in the Aber 1st Award ceremony. They should be congratulated.
 • Ras yr Iaith had been a great success.

 

 

 

5

Cyfeillion Parc Kronberg:

Darparodd Teilo Trimble drosolwg o'r manteision a'r problemau posibl.

 

Diolchwyd i Teilo am ei waith ac ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cefnogi sefydlu grŵp Cyfeillion Parc Kronberg.

Friends of Parc Kronberg:

Teilo Trimble provided an overview of the advantages and potential problems.

 

Teilo was thanked for his work and it was RECOMMENDED that Council supports the establishment of a Friends of Parc Kronberg group.

 

 

 

6

Rheoli gwastraff

 

Cynhaliwyd cyfarfod ar y cyd gyda'r Brifysgol ar 28 Mehefin 2018 a chyflwynwyd adroddiad i’r cynghorwyr.

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn parhau i ymrwymo i weithio mewn partneriaeth.

 

 

Dylid cysylltu â Chyngor Sir Ceredigion ynghylch cynnwys arddangos dyddiadau casglu sbwriel fel rhan o'r drwydded HMO.

 

Roedd y Cyng. Mair Benjamin wedi darparu gwybodaeth am farcud mewn siap hebog. Dylid ymchwilio ymhelach i hebogiaid go iawn ac artiffisial.

Waste – next steps and options

 

A joint meeting with the University had been held on 28 June 2018 and a report was presented to councillors.

 

It was RECOMMENDED that Council continues to commit to the partnership approach.

 

Ceredigion County Council should be contacted regarding including the display of refuse collection dates as part of the HMO licence.

 

Cllr Mair Benjamin had provided information on kite hawks.  Real and artificial hawks would be investigated further.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

7

Baw cŵn

Dog fouling

 

7.1

Gorfodi:

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn archwilio opsiynau gyda Chyngor Cymuned Borth ond peidio â chontractio cwmni sydd â’i prif bwrpas yw gwneud arian fel Kingdom.

 

Byddai'r Clerc yn trafod dichonoldeb contractio gwasanaeth glanhau a gorfodi gydag Iechyd yr Amgylchedd Ceredigion.

Enforcement:

 

It was RECOMMENDED that the Council explores options with Borth Community Council but not to contract a financially led company such as Kingdom.

 

The Clerk would discuss the feasibility of contracting a cleaning and enforcement service with Ceredigion’s Environmental Health.

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

7.2

Arwyddion:

 

Trafodwyd rhinweddau gwahanol fathau o arwyddion – rhai’n cynnwys arwyddion 'cod traeth' (sbwriel, cŵn ac alcohol) ac arwyddion 'un neges' penodol. Rhoddwyd baneri Tywyn fel enghraifft o arwydd effeithiol sy'n gwahardd cŵn ar y traeth.

 

Arwyddion i'w hystyried gan y Pwyllgor Cyllid

Signage:

 

The merits of various types of signage were discussed - all encompassing ‘beach code’ signage (litter, dogs and alcohol) and specific ‘single message’ signage. Tywyn banners were given as an example of an effective sign prohibiting dogs on the beach.

 

Signage to be considered by the Finance Committee

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

8

Pwll bracso

 

ARGYMHELLWYD:

 

 • Y pwll Fictorianaidd ger y castell: dylid archwilio cyllid ar gyfer ei adfer.
 • Pwll Bracso ar y prom: dylid cysylltu â CSC am ragor o wybodaeth am gostau adnewyddu a chynnal a chadw ac opsiynau prydles.

Paddling Pool

 

It was RECOMMENDED that:

 

 • Victorian pool near Castle Point: funding for restoration should be investigated.
 • Paddling Pool on the prom: CCC should be contacted for more information on refurbishment and maintenance costs and leasing options.

 

 

 

 

 

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

9

Is-bwyllgor Meysydd chwarae:

5.30pm cyn y Pwyllgor Cyllid

Playgrounds sub-committee:

5.30pm prior to Finance Committee

 

 

10

Potiau blodau a rheoli traffig ar y prom

 

ARGYMHELLWYD anfon llythyr at Geredigion yn amlygu'r perygl i gerddwyr o feicwyr modur sy'n gyrru i ffwrdd ar hyd y croesfannau i gerddwyr

Flower planters and traffic management on the prom

 

It was RECOMMENDED that a letter be sent to Ceredigion highlighting the danger to pedestrians from motorcyclists driving away along the pedestrian crossings

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

 1. 1

Graddio (17-20 Gorffennaf 2018)

 

Mynychwyr:

 

 • 17 Gorffennaf: drwy'r dydd - Talat Chaudhri + Mair Benjamin
 • 18 Gorffennaf: drwy'r dydd - Mair Benjamin (+ pm Brenda Haines)
 • 19 Gorffennaf: drwy'r dydd - Mair Benjamin
 • 20 Gorffennaf: am - Michael Chappell + Charlie Kingsbury + Mair Benjamin

Graduation (17 – 20 July 2018)

 

Attendees:

 

 • 17 July: all day – Talat Chaudhri + Mair Benjamin
 • 18 July: all day – Mair Benjamin ( + pm Brenda Haines)
 • 19 July: all day – Mair Benjamin
 • 20 July: am – Michael Chappell + Charlie Kingsbury + Mair Benjamin

 

 

 1. 2

Coed Cadw – Coeden y Flwyddyn: enwebiadau i’w hanfon erbyn 6 Awst

Woodland Trust Wales Tree of the Year:  nominations to be sent by 6 August.

 

 

 1. 3

Sycamorwydden y Rhandir: ARGYMHELLWYD bod y goeden yn cael ei thorri'n ôl / prysgoedio yn hytrach na'i thorri.

 

Allotment sycamore: it was RECOMMENDED that the tree be cut back/coppiced as opposed to being felled.

 

 

 1. 4

Cywydd Aberystwyth di-blastig ar gyfer EGO: cais i'r Cyngor ddefnyddio ei dudalennau nodwedd ar gyfer erthygl Aberystwyth di-blastig. Gan fod yr ymgyrch eisoes wedi cael ei gwmpasu gan erthyglau'r Cyngor, ARGYMHELLWYD cadw'r tudalennau nodwedd ar gyfer y Cyngor.

 

Plastic free Aberystwyth Poem for EGO: a request for the Council to use its feature pages for a plastic free Aberystwyth article.  As the campaign had already been covered by the Council articles it was RECOMMENDED that the feature pages be kept for the Council.

 

 

 1. 5

Gorsaf atgyweirio beiciau a phwmp i'w leoli ger Parc Kronberg (yn amodol ar gais llwyddiannus am gylllid): ARGYMHELLWYD ei fod yn cael ei gymeradwyo.

 

Cycle repair station and pump to be located adjacent to Parc Kronberg (subject to successful funding bid) : it was RECOMMENDED that it be approved.

 

 

 1. 6

Ymgynghoriad Strategaeth Iaith Gymraeg Ceredigion (yn dod i ben ar 13.8.2018): Roedd wedi'i gylchredeg i bob cynghorydd.

 

Ceredigion Welsh Language Strategy consultation (ends 13.8.2018):  It had been circulated to all councillors.

 

 

 1. 7

Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes Llywodraeth Leol (yn dod i ben ar 13.8.2018) : Roedd wedi'i gylchredeg i bob cynghorydd.

 

WG Diversity in Local Government consultation (ends 24.8.2018): it had been circulated to all councillors

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 7.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadair)

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mari Turner

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brendan Somers

 

Yn mynychu:

Cyng Michael Chappell

Eirlys Lloyd, Cyngor Sir Ceredigion

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mari Turner

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brendan Somers

 

In attendance:

Cllr Michael Chappell

Eirlys Lloyd, Ceredigion County Council

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Alex Mangold

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

 

Declarations of interest: None

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Llongyfarchiadau i Fforwm Penparcau ar lwyddiant y Carnifal yn y Parc. Roedd yn dda gweld bod Bryn Jones bellach yn ôl yn y gwaith.
 • Yn dilyn tân yn ei chartref, roedd y Cyng Claudine Young wedi symud i mewn i'r tŷ drws nesaf tra roedd gwaith atgyweirio yn cael ei wneud.

 

Personal references:

 

 • Congratulations to Penparcau Forum on a successful Carnival in the Park. It was good to see that Bryn Jones was now back at work.
 • Following the house fire, Cllr Claudine Young had moved into the house next door whilst repairs were being done.

 

 

 

5

Marchnad Fferm:

 

Rhoes Eirlys Lloyd, Cyngor Sir Ceredigion drosolwg o farchnad Aberystwyth a gynhelir ar ddydd Sadwrn cyntaf a thrydydd y mis (heblaw am Ionawr pan gynhelir ond un yn unig). Mae'n costio £30,000 i'w redeg.

 

Mae marchnad Aberystwyth yn aelod o Gymdeithas Marchnadoedd Fferm ac mae 35 o gynhyrchwyr ar y gofrestr i gyd yn dod o fewn dalgylch o 50 milltir.

 

Caiff stondinau eu llogi i grwpiau cymunedol fel yr Ŵyl Fôr

Farmer’s Market:

 

Eirlys Lloyd, Ceredigion County Council provided an overview of the Aberystwyth market which is held on the first and third Saturday of the month (except for January when only one is held). It costs £30,000 to run. 

 

The Aberystwyth market is a member of the Farmers Markets Association and has 35 producers on the register who all come from within a 50 mile radius.

Stalls are hired out to community groups such as the Sea2Shore Festival.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ystyried Cyfrifon Mis Mehefin

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon

 

Consider Monthly Accounts for June

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

7

Arwyddion

 

ARGYMHELLWYD paratoi'r arwyddion ar gyfer yr haf nesaf

Signage

 

It was RECOMMENDED that the signage be prepared for next summer

 

 

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

8.1

Ymweliad Yosano:

 

Rhoes y Cynghorydd Ceredig Davies fanylion ynglŷn â chais am arian i gefnogi taith 6 myfyriwr i Yosano ym mis Hydref am gost o tua £1200.

 

 

ARGYMHELLWYD gwario £750 o'r llinell gyllideb ‘Dathliadau a Derbyniadau’ a byddai Cyngor Tref Aberystwyth yn cyd-gynnal yr ymweliad

Yosano Visit:

 

Cllr Ceredig Davies provided details regarding a request for funding to support 6 students in travelling to Yosano in October at a cost of approx £1200.

 

It was RECOMMENDED that £750 be spent from the ‘Celebrations and Receptions’ budget line and that Aberystwyth Town Council would be co-hosts of the visit  

 

 

8.2

Canwyr Showtime:

 

Cais am gyllid tuag at berfformiadau nos Fercher yn ystod yr haf. Roedd y gyllideb adloniant eisoes wedi'i ddyrannu gyda dim ond £70 ar ôl felly ARGYMHELLWYD gwrthod y cais.

Showtime Singers:

 

A request for funding towards Wednesday evening performances during the summer.  The entertainment budget had already been allocated with only £70 remaining so it was RECOMMENDED that the request be refused.

 

Ymateb

Respond

8.3

Charles Arnold Baker:

 

ARGYMHELLWYD y dylid prynu'r fersiwn newydd am hanner pris - £53 + postio £7.

Charles Arnold Baker

 

It was RECOMMENDED that the new version should be bought at half price - £53 + £7 postage.

 

8.4

Cynhadledd SLCC 5.9.2018:

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r Cyngor ariannu’r Clerc i fynychu os oedd hi'n teimlo ei fod o werth

SLCC conference 5.9.2018:

It was RECOMMENDED that the Council should pay for the Clerk to attend if she felt it was of value

 

8.5

Ymweliad Gefeillio St Brieuc 13 - 16.10.2018:

 

Cais i'r Cyngor gynnal cinio, ac i’r ymwelwyr ddod i gyfarfod o'r Cyngor ar 15.10.2018.

 

 

Y Clerc i gael rhagor o wybodaeth am y cais a'r angen am gymorth.

St Brieuc Twinning visit 13 – 16.10.2018:

A request for the Council to host a lunch, and for the visitors to attend a meeting of Council on 15.10.2018. 

The Clerk to get more information regarding the request and the need for support.

Cysylltu gyda’r bartneriaeth

Contact the Partnership

8.6

Portread o’r Cyn-Faer Roy Clues 1977-78:

 

Trafodwyd rhodd y portread i'r Cyngor a ARGYMHELLWYD ei fod yn cael ei dderbyn

Portrait of Past Mayor Roy Clues 1977-78:

The donation of the portrait to the Council was discussed and it was RECOMMENDED that it be accepted.