Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

23.7.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

44

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Dylan Lewis

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Dylan Lewis

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

45

Ymddiheuriadau:

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Claudine Young

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

 

Apologies:

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Claudine Young

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

 

 

46

Datgan Diddordeb:  

 

 • 54. Datganodd y Cyng Endaf Edwards ddiddordeb rhagfarnol yn y Cais Cynllunio Llyfrgell Genedlaethol a budd cyffredinol fel aelod o'r Pwyllgor Cynllunio

 

 • 54. Datganodd y Cyng Charlie Kingsbury ddiddordeb rhagfarnol yng Nghais Cynllunio Llyfrgell Genedlaethol fel gweithiwr o adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru

Declaration of interest:  

 

 • 54. Cllr Endaf Edwards declared a prejudicial interest in the National Library Planning Application and a general interest as a member of the Planning Committee

 

 • 54. Cllr Charlie Kingsbury declared a prejudicial interest in the National Library Planning Application as an employee of the Welsh Government Museums, Archives and Libraries division

 

 

Ychwanegu at y cofrestr

Add to the register

47

Cyfeiriadau Personol:

 

Llongyfarchodd y Maer y Cyng. Sue Jones-Davies ar dderbyn Gradd Anrhydeddus o Brifysgol Aberystwyth a diolchodd i'r Cyng. Mair Benjamin a Steve Davies am fynychu'r seremonïau.

Personal References:

 

The Mayor congratulated Cllr Sue Jones-Davies on receiving an Honorary Degree from Aberystwyth University and thanked Cllr Mair Benjamin and Steve Davies for attending the ceremonies.

 

 

 

48

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented.

 

 

49

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar Ddydd Llun 25 Mehefin 2018.

 

6 (234): Dylid newid y cofnod Cymraeg i fod yr un fath a’r Saesneg: ‘Dylid ychwanegu Dan at Cohn-Sherbock yn y cofnod Cymraeg’

 

42.3: Ei newid i: ‘y Pwyllgor Cyllid i edrych ar cyd-gynnal yr ymweliad’

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r cywiriad uchod

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 25 June 2018.

 

 1. (6.234): The Welsh minute to be changed to be the same as the English: ‘Dan should be added to Cohn-Sherbock in the Welsh minute’

 

42.3: To be changed to: ‘the Finance Committee to look at co-hosting the visit’

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above correction

 

 

50

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 8: PENDERFYNWYD mai’r Cyng Mair Benjamin byddai’r ail gynrychiolydd

 

43: PENDERFYNWYD y dylai'r Panel Staffio fynd ymlaen â'r broses recriwtio yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd gan Un Llais Cymru

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 8: It was RESOLVED that Cllr Mair Benjamin would be the second representative

 

43: It was RESOLVED that the Staffing Panel should proceed with the recruitment process based on information provided by One Voice Wales

 

 

 

 

 

51

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 2 Gorffennaf 2018

 

 1. 1: i’w newid i ‘...oherwydd diffyg manylion a’r ffenestr sgwâr....’

 

PENDERFYNWYD cymweradwyo’r cofnodion gyda’r newid uchod ac i wahodd Arad Goch i gyfarfod y Cyngor Llawn ym mis Medi.

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 2 July 2018

 

 1. 1: to be amended to ‘...due to the lack of detail and the large square window...’

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above amendment and to invite Arad Goch to the September Full Council meeting

 

Gwahodd Arad Goch i’r Cyngor Llawn 24.9.2018

Invite Arad Goch to Full Council 24.9.2018

 

 

 

 

 

52

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 9 Gorffennaf 2018

 

8: Ychwanegu:ac opsiynau prydles’ i’r ail bwynt bwled

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion

 

 

Materion yn Codi:

 

 1. 1: roedd swyddog o Iechyd yr Amgylchedd yn mynd i gysylltu

 

9: Argymhellodd yr Is-bwyllgor Meysydd Chwarae symud ymlaen gyda chwilio am opsiynau arwyneb artiffisial, yn hytrach na rhisgl coed, oherwydd materion cynnal a chadw ac yn seiliedig ar gyngor proffesiynol. PENDERFYNWYD cefnogi'r argymhelliad.

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 9 July 2018

 

8: Add: ‘and leasing options’ to the second bullet point

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations.

 

Matters Arising:

 

 1. 1: an officer from Environmental Health was going to get in touch

 

9: The Playground Sub-committee recommended moving forward with exploring artificial surfacing options, as opposed to wood bark, due to maintenance issues and based on professional advice. It was RESOLVED to support the recommendation.

 

 

 

 

53

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 16 Gorffennaf 2018

 

1: Dylid ychwanegu Cyng Ceredig Davies i’r rhestr ‘yn mynychu’

 1. 1: dylid newid ‘rhoi’ i ‘gwario’

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda’r ychwanegiad uchod a’r argymhellion i gyd

 

Materion yn codi:

 

 1. 2: roedd gwariant pellach o £67 i'r Great Get Together wedi dod â'r arian sy'n weddill i £3

 

 1. 3: byddai 11eg argraffiad yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi felly roedd yr archeb wedi'i ddal yn ôl

 

 1. 5: gan fod arian eisoes wedi'i roi PENDERFYNWYD gynnig cymorth ymarferol a chynnig defnydd y Siambr iddynt

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 16 July 2018

 

1: Cllr Ceredig Davies should be added to the ‘in attendance’ list

 1. 1: ‘given’ should be amended to ‘spent’

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the above addition and all recommendations.

 

Matters arising:

 

 1. 2: a further expenditure of £67 for the Great Get Together had brought the remaining funds to £3

 

 1. 3: an 11th edition was due in September so the order had been put on hold

 

 1. 5: as money had already been provided it was RESOLVED to support them in kind and offer use of the Chamber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Ceisiadau Cynllunio: 

Planning Applications:   

 

 

54.1

A180389 / 90: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

Roedd angen mwy o wybodaeth ar y cynlluniau diwygiedig ac am bryderon yr Adran Gynllunio ynglŷn â'r dyluniad

A180389/90: National Library of Wales

 

More information was needed on the amended plans and the Planning Department’s concerns regarding the style

 

 

54.2

A180622/28: Santander

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180622/28: Santander

 

NO OBJECTION

 

 

54.3

A180661: 19 Stryd Thespis

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU ar sail:

 • Or ddatblygu
 • Lle cyfyngedig ar gyfer storio gwastraff
 • Sŵn ac arogleuon i eiddo cyfagos
 • Nid yw'r fynedfa'n swyddogol ac mae'n achosi problemau preifatrwydd i drigolion hŷn cyfagos

A180661: 19 Thespian Street

 

Council OBJECTS on the grounds of:

 • Over development
 • Restricted space for waste storage
 • Noise and smells to neighbouring property
 • The entrance is not official and causes privacy issues for neighbouring older residents

 

 

54.4

A180685: Llys-Owen, Ffordd Llanbadarn

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU gan fod y cais ar gyfer annedd ac nid estyniad. Dylid ei ailgyflwyno fel cais am annedd newydd.

A180685: Llys-Owen, Llanbadarn Road

 

Council OBJECTS as the application is for a dwelling and not an extension.  It should be re-submitted as an application for a new dwelling.

 

 

 

55

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

Dim

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

None

 

 

56

 

Cyllid – ystyried gwariant Gorffennaf: 

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider the July expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

 

57

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

 1. Alun Williams:
 • Adolygiad o orchmynion traffig yn Aberystwyth 18.7.2018 - 8.8.2018. Y sylwadau i'w hanfon at: Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Cyng Steve Davies

 • Byddai'r costau ar gyfer arwyddion Porth y De yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor Cyllid ym mis Medi

 

Cyng Endaf Edwards

 • Byddai ceisiadau cynllunio dadleuol yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor Tref cyn bo hir - 10 fflat yn Y Lanfa a datblygiad Plas Morolwg.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

 1. Alun Williams
 • Review of traffic orders in Aberystwyth 18.7.2018 – 8.8.2018. Comments to be sent to: Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Cllr Steve Davies

 • The costs for the Southgate signs would be presented to the Finance Committe in September

 

Cllr Endaf Edwards

 • Controversial planning applications would be presented to the Town Council in due course – 10 flats in Y Lanfa and the Plas Morolwg development.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

 • Cynhadledd Arloesedd Un Llais Cymru (gan y Clerc)

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

 

 • One Voice Wales Innovation Conference (by the Clerk)

 

 

59

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

59.1

Côr Meibion Aberystwyth: gwahoddiad i'r Maer i fynychu cyngerdd yng nghapel y Morfa ar 29 Gorffennaf ac i gyflwyno tarian y Cyngor Tref i'r côr o Bury St Edmunds. Hefyd i nodi eu diddordeb mewn perfformio yn y Bandstand yr haf nesaf.

 

PENDERFYNWYD y byddai'r Maer yn cyflwyno tarian y Cyngor Tref.

Aberystwyth Male Voice Choir: invitation to the Mayor to attend a concert in the Morfa chapel on 29 July and to present a Town Council shield to the visiting choir from Bury St Edmunds.  Also to note their interest in performing in the Bandstand next summer.

 

It was RESOLVED that the Mayor would present the Town Council shield.

 

 

59.2

Title Role Productions – World’s Wildest Weather: gofyn am gysylltiadau â straeon i'w dweud. Cynigiwyd Keith Morris a Richard Griffiths.

Title Role Productions – World’s Wildest Weather: asking for contacts with stories to tell.  Keith Morris and Richard Griffiths were proposed.

 

 

59.3

Gweithgaredd Ymwybyddiaeth Llifogydd - Adnoddau Naturiol Cymru: roeddent yn gweithio yn Aberystwyth, gan godi ymwybyddiaeth ac yn annog pobl i ymuno gyda’r Llinell Rhybudd. Dosbarthwyd taflenni.

 

Flood Awareness Activity – Natural Resources Wales: they were working in Aberystwyth, raising awareness and signing people up to the Floodline. Leaflets were distributed.

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

3.9.2018

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (clerc)

 

Bwyd Dros Ben Aber:

 • Heather Mcclure
 • Chris Woodfield
 • Chris Byrne

 

Present: 

 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

Cllr Mair Benjamin

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (clerk)

 

Aber Food Surplus:

 • Heather Mcclure
 • Chris Woodfield
 • Chris Byrne

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. David Lees

Cyng. Steve Davies

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Claudine Young

Cyng. Michael Chappell

 

 

Apologies:

Cllr David Lees

Cllr. Steve Davies

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Claudine Young

Cllr. Michael Chappell

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Roedd mam y Cyng Dylan Lewis yn ddifrifol wael. Byddai cerdyn yn cael ei anfon o'r Cyngor.
 • Roedd y Cyng Charlie Kingsbury wedi priodi. Cerdyn i'w anfon o'r Cyngor

Personal references:

 

 • Cllr Dylan Lewis’ mother was seriously ill. A card to be sent from Council.
 • Cllr Charlie Kingsbury had got married. A card to be sent from Council

 

Anfon cardiau

Send cards

5

Bwyd Dros Ben Aber – oergellau cymunedol:

 

Cyflwynodd Chris Woodfield, Heather Mcclure a Chris Byrne drosolwg o'u gwaith a sut y byddai oergell gymunedol yn gweithio.

 

Roedd rhai lleoliadau posibl megis safleoedd busnes gwag yn cael eu hystyried. Gallai lleoliadau cymunedol fel y Morlan a'r Ffynnon hefyd fod yn opsiwn posib. Trafodwyd ansawdd y bwyd o ran iechyd a lles hefyd

 

Byddai angen i unrhyw geisiadau am arian fynd trwy'r Cyngor Llawn a phroses grant y Cyngor Tref.

 

Roeddent hefyd yn cynnig trefnu gweithgareddau ymgynghori ynghylch parc Ffordd y Gogledd. Byddai hwn yn cael ei ystyried ymhellach.

Aber Food Surplus – Community Fridge:

 

Chris Woodfield, Heather Mcclure and Chris Byrne presented an overview of their work and how a community fridge would work.

 

Some possible locations such as empty business premises were being considered. Community venues such as the Morlan and the Well could also be a possible option.  The quality of food in terms of health and wellbeing was also discussed

 

Any funding requests would need to go through Full Council and the Council’s grant process. 

 

They also offered to organise consultation activities regarding North Road park.  This would be considered further.

 

 

 

6

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

 

6.1

A180675: Plas Morolwg

 

Mae gan y Cyngor Tref bryderon gwirioneddol am addasrwydd y safle hwn ar gyfer trigolion hŷn â phroblemau symudedd. Ond os yw'r safle i'w ddatblygu ar gyfer cyfleuster gofal ychwanegol, mae angen mynd i'r afael â'r elfennau canlynol:

 

 • Mynediad i gerddwyr i'r briffordd (mae problem graddiant a lle i’r pafin)
 • Mae graddiant y safle yn gyffredinol yn fater o ran mynediad i bobl anabl
 • Trafnidiaeth bws i sicrhau mynediad i'r dref a thu hwnt
 • Mannau hamdden tu allan / gerddi cymunedol gyda seddi (yn ymddangos yn gyfyngedig ar y cynlluniau)
 • Mae balconïau preifat o fflatiau unigol yn hanfodol er mwyn sicrhau ansawdd bywyd a lles (prin yw'r rhai sydd ar y cynllun sy'n cymharu'n anffafriol â'r datblygiad prydlesi drws nesaf)
 • Dylai cyfleusterau ar y safle ddarparu ar gyfer y rhai sy'n methu / ei chael yn anodd gadael y safle

 

Mae angen cynnal ymgynghoriad pellach â Therapyddion Galwedigaethol, grwpiau anabledd, a phobl hŷn eu hunain, i sicrhau bod y dyluniad yn addas i'r diben ac yn gwneud y defnydd gorau o'r safle.

 

Safle arall y gellid ei glustnodi ar gyfer tai i bobl hyn, oherwydd ei agosrwydd i ganol y dref, yw safle'r Swyddfa Dreth yn Park Avenue.

 

A 180675: Plas Morolwg

 

The Town Council has real concerns about the suitability of this site for elderly residents with mobility problems. But if the site is to be developed for an extra care facility the following elements need to be addressed/provided:

 

 • Pedestrian access to the main road (gradient and pavement space an issue)
 • The gradient of the site in general an issue in terms of disability access
 • Bus transport to ensure access to town and beyond
 • Outside communal space/gardens with seating (appears limited on the plans)
 • Private balconies from individual flats are essential to ensure quality of life and wellbeing (there are hardly any on the current plan which compares unfavourably with the leaseholder development next door)
 • On site facilities should cater for those unable/finding it difficult to leave the site

 

Further consultation with Occupational Therapists, disability groups, and older people themselves, needs to take place to ensure the design is fit for purpose and makes best use of the site. 

 

Another site that could be earmarked for housing for older people, due to its proximity to the town centre, is the Tax Office site in Park Avenue.

 

 

6.2

A180682/706: 3 Coed y Buarth

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180682/706: 3 Coed y Buarth

 

NO OBJECTION

 

 

6.3

A180705: Llys Owen, Ffordd Llanbadarn

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU’R cais cynllunio fel y mae oherwydd ei fod yn gamarweiniol gan ei fod yn dweud ei fod yn gwneud cais am estyniad i fodurdy ond mewn gwirionedd mae'r cais ar gyfer annedd newydd. Mae'r Cyngor yn gofyn iddo gael ei ailgyflwyno i’w ystyried fel cais am annedd.

 

Y diffiniad swyddogol o gwrtil yw: 'ardal o dir sydd ynghlwm wrth dŷ ac yn ffurfio un amgaead ag ef'

 

A180705: Llys Owen, Llanbadarn Road

 

Council OBJECTS to the planning application as it stands because it is misleading in that it says it is applying for a garage extension whereas in fact the application is for a new dwelling.  Council requests that it is re-submitted for consideration as an application for a dwelling.

 

The official definition of curtilage is: ‘an area of land attached to a house and forming one enclosure with it’

 

 

6.4

A180697: 4 Aventine, Allt y Clogwyn

 

Mae gan y Cyngor Tref bryderon ynglŷn â cholli nodweddion pensaernïol hanesyddol. Mae'r eiddo mewn ardal gadwraeth ac felly mae'r Cyngor yn gobeithio y bydd unrhyw ffenestri a drysau newydd yn cadw cymaint â phosib o ddyluniad a chymeriad y ffenestri a'r drysau gwreiddiol.

A180697: 4 Aventine, Cliff Terrace

 

The Town Council does have concerns regarding the loss of historic architectural features. The property is in a conservation area and therefore Council hopes that any replacement windows and doors will retain as much as possible of the design and character of the original windows and doors.

 

 

6.5

A180822: 11 Glan y Môr

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A180822: 11 South Marine

 

NO OBJECTION

 

 

7

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu 11.7.2018 a 8.8.2018

 

Cylchredwyd er gwybodaeth.

Development Control Committee report 11.7.2018 and 8.8.2018

 

Circulated for information. 

 

 

8

Cynllun Cynefin:

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn gwahodd amryw o sefydliadau allweddol i gyfarfod i drafod sefydlu Grŵp Llywio i ddatblygu'r cynllun. Y cyfarfod i'w drafod gydag Alan Haird.

Place Plan:

 

It was RECOMMENDED that Council invite various key organisations to a meeting to discuss setting up a Steering Group to develop the plan.  The meeting to be discussed with Alan Haird.

 

Aelodau i ddarparu ebyst ar gyfer cysylltu â grwpiau amrywiol. Y Clerc i gysylltu gyda’r Cyngor Sir.

Members to supply contact emails for various groups. Clerc to contact CCC

 

9

Ardaloedd Di-draffig

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn ysgrifennu at Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion ynghylch ymchwilio i opsiynau pedestrianeiddio Aberystwyth a'r promenâd.

Pedestrianised areas

 

It was RECOMMENDED that Council writes to the Leader of Ceredigion County Council regarding investigating pedestrianisation options for Aberystwyth and promenade.

 

 

10

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

10.1

Enoc Huws:  Roedd y Cyng Brendan Somers wedi anfon delweddau o ffenestr a drws yr hen siop yn dangos nad oeddent wedi eu hadfer eto ond roedd stribedi plastig wedi cael eu rhoi ar y gwydr.

 

Llythyr i'w anfon at Adran Gorfodaeth Ceredigion.

Enoc Huws: Cllr Brendan Somers had sent images of the old shop window and door showing that they had not yet been restored but had had plastic strips placed on the glass.

 

 

A letter to be sent to Ceredigion’s Enforcement Department.

 

Anfon llythyr

Send letter

10.2

Cymorth Cynllunio Cymru: yn gofyn am ddefnyddio'r Siambr ar gyfer Hyfforddiant Cynllunio. Byddai tri lle am ddim yn cael eu darparu. Fe'i cymeradwywyd.

Planning Aid Wales:  requesting use of the Chamber for Planning Training. Three free places would be provided. It was approved.

 

 

10.3

Arwyddion dwyieithog: cwyn ynghylch arwyddion uniaith ar adeiladau busnes er gwybodaeth

Bilingual signage: a complaint regarding monolingual signage on business premises for information

 

 

10.4

LlC: Galw am dystiolaeth i gefnogi darparu tai fel rhan o'r strategaeth Ffyniant i Bawb (yn dod i ben ar 10 Hydref)

WG: Call for evidence in support of delivery of housing as part of the Prosperity for All strategy (ends 10 October)

 

Eitem agenda

Agenda item

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 9.2018

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Michael Chappell (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Claudine Young

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Rhodri Francis

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Michael Chappell (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Claudine Young

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Rhodri Francis

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng Brendan Somers

Cyng. Mari Turner

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Dylan Lewis

 

Apologies

 

Cllr Brendan Somers

Cllr. Mari Turner

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Dylan Lewis

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

 • Roedd mam y Cyng Dylan Lewis yn ddifrifol wael. Byddai cerdyn yn cael ei anfon
 • Roedd y Cyng Charlie Kingsbury wedi priodi yn ddiweddar. Cafodd ei longyfarch.

Personal references:

 

 • Cllr Dylan Lewis’ mother was seriously ill. A card would be sent
 • Cllr Charlie Kingsbury had recently got married. He was congratulated.

 

 

5

Bandstand – adolygu a chynlluniau ar gyfer 2019

 

ARGYMHELLWYD cynnal cyfarfod o bartneriaid allweddol i edrych ar opsiynau.

Bandstand – review and plan for 2019

 

It was RECOMMENDED that a meeting of key partners be held to explore options.

 

 

6

Rhandiroedd

 

 • Fifth Avenue: Roedd tipio gwastraff gardd yn broblem. ARGYMHELLWYD anfon llythyr ond bod y llythyr drafft yn cael ei ddiwygio.
 • Tap dŵr ar gyfer plotiau Caeffynnon: byddai'n rhaid talu ffi cais i Dŵr Cymru. ARGYMHELLWYD bod y Clerc yn mynd ymlaen gyda'r cais yn ddibynol ar gymeradwyaeth Cyllid.
 • Rhandiroedd Plas Crug: dim datblygiad pellach nes bod y Brifysgol yn darparu sicrhad o’r ddaliadaeth.

 

 

Allotments

 

 • Fifth Avenue: Garden waste tipping was a problem. It was RECOMMENDED that a letter be sent but the draft letter to be amended.
 • Water tap for Caeffynnon plots: an application fee would have to be paid to Dŵr Cymru. It was RECOMMENDED that the Clerk proceed with the application subject to approval by Finance.
 • Plas Crug allotments: no further development until the University provides security of tenure.

 

 

 

 

 

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

7

Meysydd chwarae

 

Roedd Wicksteed yn ymweld â'r safleoedd am 12pm ar 13.9.2018. Gwahoddwyd aelodau'r Pwyllgor Meysydd Chwarae i fynychu.

 

Playgrounds

 

Wicksteed were visiting the sites at 12pm on 13.9.2018.  Playground Committee members were invited to attend.

 

 

8

Parc ffordd y Gogledd

 

Digwyddiad ymgynghori: derbyniwyd cynnig amlinellol gan Bwyd Dros Ben Aber a Chyfeillion y Ddaear. Cynigiwyd y Clwb Bowlio fel lleoliad a dylid gohirio'r dyddiad nes bod y Clerc yn ôl o’i gwyliau. Y Clerc i holi am fwy o fanylion am oblygiadau ariannol.

North Road Park

 

Consultation event: an outline proposal had been received from Aber Food Surplus and Friends of the Earth. The Bowling Club was proposed as a venue and the date should  be delayed until the Clerk was back from leave.  The Clerk to find out more detail about cost implications

 

 

9

Parc Kronberg – bwrdd dehongli

 

Awgrymwyd defnyddio llechen ar lawr fel opsiwn i'r panel dehongli. Byddai'r Clerc yn darparu geiriad drafft ar gyfer cyfarfod nesaf y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol ac yn ymchwilio i ymarferoldeb y syniad.

 

Parc Kronberg – interpretation panel

 

Using slate on the ground was suggested as an option for the requested interpretation panel. The Clerk would provide draft wording for the next General Management Committe meeting and investigate feasibility of the idea.

 

Geiriau drafft erbyn y cyfarfod nesaf

Draft wording by the next meeting

10

Croesfan pant Bryn y Môr

 

ARGYMHELLWYD, er bod y Cyngor yn cefnogi'r prosiect llwybr a phont mewn egwyddor ni all ymrwymo amser staff ar hyn o bryd

Bryn y Môr Dingle crossing

 

It was RECOMMENDED that although the Council supports the bridge and footpath project in principle it cannot commit staff time at this stage

 

 

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

11.1

Rats: Roedd Dŵr Cymru wedi rhoi'r gorau i abwydo o fewn y carthffosydd ac oherwydd ei fod yn broblem systemig yn Aberystwyth, ARGYMHELLWYD eu bod yn cael eu gwahodd i gyfarfod y Cyngor

Rats: Dŵr Cymru had stopped baiting within the sewers and as it was a systemic problem in Aberystwyth it was RECOMMENDED that they be invited to a Council meeting

 

Gwahodd Dŵr Cymru

Invite Dŵr Cymru

 

11.2

Ymholiad y Fainc Goffa: mae meinciau yn gyffredinol i'w rhoi ar yr agenda nesaf. Cynghorwyr i archwilio meinciau yn eu hardal fel cam cyntaf.

Memorial Bench query: benches generally to be put on the next agenda.  Councillors to audit benches in their area as a first step.

 

Eitem Agenda RhC

GM Agenda item

 

11.3

Comisiwn Ffiniau: diweddariad er gwybodaeth. Cyflwynwyd yr adroddiad i Swyddfa'r Cabinet.

Boundary Commission: update for information. The report has been submitted to the Cabinet Office.

 

 

11.4

Cynlluniau Lle: Roedd y Pwyllgor Cynllunio wedi argymell bod y Cyngor yn gwahodd partneriaid i gyfarfod (dydd Iau 1 Tachwedd 2018) gyda'r nod o sefydlu Grŵp Llywio Cynllun Cynefin annibynnol. Y Cyng. Talat Chaudhri i osod yr agenda a chadeirio'r cyfarfod cyntaf. Pob cynghorydd i ddarparu'r Cyng Lucy Huws â manylion e-bost ar gyfer grwpiau cymunedol ac ati.

Place Plans: The Planning Committee had recommended that Council invite partners to a meeting (Thursday 1 November 2018) with the objective of settting up an independent Place Plan Steering Group.  Cllr Talat Chaudhri to set the agenda and chair the first meeting.  All councillors to provide Cllr Lucy Huws with contact emails for community groups etc.

 

Pawb i anfon manylion ebyst grwpiau at y Cyng. Lucy Huws

All to send group email contacts to Cllr Lucy Huws

11.5

Gwyl Fwyd: i'w gynnal yn Stryd y Baker 29.9.2018. Y Cyngor i ddarparu cyflenwad pŵer os oes angen.

Food Festival: to be held in Baker Street 29.9.2018.  Council to provide power supply if needed.

 

 

11.6

Menter Aberystwyth: byddai'r Brifysgol yn cysylltu â'r Cyngor Tref i drafod cefnogaeth y Fenter yn y dyfodol.

Menter Aberystwyth: the University would be contacting the Town Council to discuss future support for Menter.

 

 

11.7

Ffeiriau Tachwedd: cyfarfod i'w gynnal 9.30am 3.10.2018 ym Mhenmorfa.

November Fairs: meeting to be held 9.30am 3.10.2018 in Penmorfa.

 

 

11.8

Ymholiad Gwobrau Dinesig yn dilyn y tân: Clerc i ymateb gan egluro nad oedd y Cyngor yn cynnig gwobrau dinesig.

 

Civic Awards query following the fire: Clerk to respond explaining that the Council did not issue civic awards.

 

 

11.9

Yma Ond Ddim Yna - Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog: roedd 10 silwét ar eu ffordd gyda’r bwriad o’u defnyddio ar Sul y Cofio a chyn hynny.

There But Not There - Armed Forces Covenant Fund: 10 silhouettes were on their way and would be used on and leading up to Remembrance Sunday.

 

 

11.10

Cais plais coffaol: ar gyfer Maes Lowri a'r Belle Vue i goffáu Bartok, Rachmaninov, Elgar, Holst ac Edward German.

Commemorative plaque request: for Laura Place and the Belle Vue to commemorate Bartok, Rachmaninov, Elgar, Holst and Edward German.

 

 

Eitem agenda pwyllgor nesaf RhC

Next GM meeting agenda item

11.11

Cwyn baw cŵn at wahanol asiantaethau: darparu diweddariad ar gynlluniau Cyngor Tref

Dog fouling complaint to various agencies: provide update on Town Council plans

 

Anfon gwybodaeth

Send information

11.12

Llwyddiant y Brifysgol: anfon llongyfarchiadau

University success: send congratulations

 

Anfon llythyr

Send letter

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cyfarfod Arbennig o’r Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Extraordinary Meeting of the Finance and Establishments committee

 

 1. 9.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadair)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mari Turner

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Alex Mangold

 

Yn mynychu:

Cyng Mair Benjamin

 

Cyng Claudine Young

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mari Turner

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Alex Mangold

 

In attendance:

Cllr Mair Benjamin

Cllr Claudine Young

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Dylan Lewis

 

Apologies

Cllr. Dylan Lewis

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

 

Declarations of interest: None

 

4

Ystyried Tendrau ar gyfer gwaith coed ym Mharc Ffordd y Gogledd:

 

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd na'r wasg yn bresennol.

 

Roedd tri cwmni wedi cynnig tendr am y gwaith o dorri coed conwydd a phoplys, ac oherwydd bod gan bob un ohonynt enw da a gan eu bod i gyd yn  gweithio'n lleol, dewiswyd y cwmni rhataf.

 

Cynigiodd y Cyng Alun Williams y cwmni ond roedd am ei gofnodi, er ei fod yn cynnig y cwmni nad oedd hyn yn arwydd o’i gefnogaeth i'r gwaith. Eiliwyd y cwmni gan y Cyng Brendan Somers.

 

Gofynnwyd am bleidlais gofnodedig.

 

Gwnaeth y Cyng Mark Strong ymatal rhag  pleidleisio ond roedd pob cynghorydd arall o blaid y cwmni arfaethedig.

Consideration of Tenders for tree works in North Road Park:

 

No members of the public or press were present.

 

Three companies had tendered for the work of felling conifers and poplars, and as all of them had a good reputation and worked locally, the cheapest company was selected.

 

The company was proposed by Cllr Alun Williams but he wanted it recorded that although he was proposing the company it did not indicate his support for the work.  The company was seconded by Cllr Brendan Somers.

 

A recorded vote was requested.

 

Cllr Mark Strong abstained but all other councillors voted in favour of the proposed company.