Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

29.10. 2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

76

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Claudine Young

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Dylan Lewis

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Aldi: Tom Phipps; Rob Jones; Dan Templeton

 

Present:

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Claudine Young

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Dylan Lewis

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Aldi: Tom Phipps; Rob Jones; Dan Templeton

 

 

77

Ymddiheuriadau:

Cyng. Steve Davies

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Brendan Somers

 

Apologies:

Cllr. Steve Davies

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Brendan Somers

 

 

78

Datgan Diddordeb:  

 

Eitem agenda 87:

 

 • Datganodd y Cyng Endaf Edwards ddiddordeb cyffredinol fel aelod o'r Pwyllgor Cynllunio a buddiant sy'n rhagfarnu fel gweithiwr yn y Llyfrgell Genedlaethol.
 • Datganodd y Cyng Charlie Kingsbury ddiddordeb cyffredinol fel gweithiwr i Lywodraeth Cymru.

 

Declaration of interest:  

 

Agenda item 87:

 

 • Cllr Endaf Edwards declared a general interest as a member of the Planning Committee and a prejudicial interest as an employee at the National Library.
 • Cllr Charlie Kingsbury declared a general interest as an employee of Welsh Government.

 

Ychwanegu at y cofrestr

Add to the register

79

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal References: None

 

 

80

Cyflwyniad gan Aldi

 

Cyflwynodd Tom Phipps, Rob Jones a Dan Templeton wybodaeth am ddatblygiad y siop arfaethedig yng Nghoedlan y Parc.

 

Roedd materion a godwyd gan gynghorwyr yn cynnwys:

 

 • Arwyddion dwyieithog drwy’r siop ac nid y prif arwyddion yn unig: cynhyrchir arwyddion yn ganolog ond byddent yn edrych ar yr hyn y gellid ei wneud
 • Pecynnu di-blastig: Mae pob brand Aldi ei hun i fod yn rhydd o blastig na ellir ei ail-gylchu erbyn 2020. Bydd pob plastig yn cael ei gyrchu ymaith ar deithiau loriau sy'n dychwelyd. Hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â banciau bwyd.
 • Biniau ar gyfer deunydd pecynnu ar y safle i gwsmeriaid: edrychir ar hyn.
 • Lled y llwybrau siopa ar gyfer pobl anabl: byddai'r warws ar y llawr cyntaf yn caniatáu darparu mwy o le ar lawr y siop.
 • Perygl llifogydd i eiddo cyfagos: codwyd y siop tua metr ond byddai'r maes parcio yn gweithredu fel cronfa llifogydd i liniaru'r effaith mewn mannau eraill. Hefyd, mae mesurau draenio yn cydymffurfio â gofynion newydd.
 • Plannu coed: roedd hyn eisoes wedi'i godi ac roedd yn cael ei ystyried
 • Plannu cyfeillgar i wenyn: edrychir ar hyn. Mae safleoedd Aldi yn cael eu cynnal i safon uchel
 • Dyddiad agor Tachwedd 2019 yn realistig? Fel rheol, bydd adeiladu siop newydd yn cymryd 24 wythnos ond gan fod siop Aberystwyth yn adeilad pwrpasol, gallai fod oedi nad oes neb wedi ei ragweld.

 

Aldi Presentation

 

Tom Phipps; Rob Jones and Dan Templeton presented information on the proposed store development in Park Avenue.

 

 

Matters raised by councillors included:

 

 • Bilingual signage throughout and not just the main signs: signage was produced centrally but they would look at what could be done
 • Plastic-free packaging: All Aldi own brand to be free of unrecyclable plastic by 2020. All plastics taken away on delivery lorry return journeys.  Also partnership working with food banks.

 

 • Packaging bins on site for customers: Bins for packaging would be looked at.
 • Aisle width for disabled people: the first-floor warehouse would allow for the provision of more space on the shop floor.
 • Flood risk to neighbouring properties: the store was raised by approximately a metre but the car park would act as a flood reservoir to mitigate the effect elsewhere. Also, drainage measures conform to new requirements.
 • Tree planting: this had already been raised and was being looked at
 • Bee friendly planting: this would be looked at. Aldi sites are maintained to a high standard
 • Opening date of November 2019 realistic? Store builds normally take 24 weeks but as the Aberystwyth store was a bespoke building there could be unforeseen delays.

 

 

81

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar a oedd yn cynnwys mynychu Achlysur Cysegru Eglwys Merthyron Cymu ym Mhenparcau.

 

Nid oedd llawer o blwyfolion wedi cael eu gwahodd ac roedd eraill wedi dewis peidio â bod yn bresennol mewn protest. Roedd yr Esgob wedi datgan yn ei bregeth bod Eglwys Santes Gwenfrewi mewn cyflwr peryglus.

 

Teimlai'r Cyngor fod y Maer wedi cael ei ddefnyddio fel arf a PHENDERFYNWYD anfon llythyr at yr Esgob yn cwestiynnu eto esgeulustod yr Eglwys o adeilad, canol dref, pwysig.

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented which included attending the Consecration of the Welsh Martyrs Church in Penparcau.

 

Many parishioners had not been invited and others had chosen not to attend in protest. The Bishop had stated in his sermon that St Winefride’s Church was in a dangerous state.

 

Council felt that the Mayor had been used as a weapon and RESOLVED to send a letter to the Bishop questioning again the Church’s neglect of an important, town centre, building.

 

 

 

82

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar Ddydd Llun 24 Medi 2018.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 24 September 2018.

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

83

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 

 1. 3 A180857: Nododd y Cyng Mark Strong fod pryderon y Cyngor ynglŷn â'r cais hwn yn cael eu datrys.

 

 1. 1Glanhau'r traeth: Pwysleisiodd y Cyng Mark Strong bwysigrwydd cysylltu â Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. ar unwaith os gwelir cyrff anifeiliaid ar y traeth ar ôl llifogydd

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 3 A180857: Cllr Mark Strong noted that the Council’s concerns regarding this application were being resolved.

 

 1. 1: Beach cleaning: Cllr Mark Strong stressed the importance of contacting Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. immediately if carcasses were spotted on the beach after flooding

 

 

 

 

 

 

84

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 8 Hydref 2018

 

Nid oedd unrhyw funudau gan fod y Clerc wedi bod ar Wyliau Blynyddol ac roedd y cyfarfod yn gryno.

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 8 October 2018

 

There were no minutes as the Clerk had been on Annual Leave and the meeting was brief.

 

 

 

 

 

85

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 10 Medi 2018

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion gydag un cywiriad i’r penawd Cymraeg yn eitem 5.

 

 

Materion yn Codi:

 

6: plannu pedair coeded canol tref dros y gaeaf i'w ychwanegu fel eitem agenda ar gyfer y cyfarfod RhC nesaf.

 

 

 1. 6 Plac: i'w ychwanegu fel eitem agenda ar gyfer y cyfarfod RhC nesaf

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 15 October 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations, with one correction to the Welsh heading in Item 5.

 

Matters Arising:

 

6: the planting of four town centre trees over the winter to be added as an agenda item for the next GM meeting. 

 

 

 1. 6 Plaque: to be added as an agenda item for the next GM meeting

 

 

Eitemau agenda

Agenda items

 

 

86

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 22 Hydref 2018 a’r Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar Nos Lun 24 Medi 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion a’r argymhellion

 

 

Materion yn Codi

 

 1. 2 Darparwyd dyfynbrisiau rhatach ar gyfer rhai elfennau o'r goleuadau Nadolig gan Aberystwyth ar y Blaen ond oherwydd cyfyngiadau amser, cymhlethdod y gwaith, y diffyg sicrwydd a ddarparwyd o ran iechyd a diogelwch a gallu i gyflawni'r gwaith yn amserol PENDERFYNWYD aros gyda'r contractwr presennol. Byddai'r Is-bwyllgor Nadolig yn adolygu cynlluniau yn gynnar yn 2019.

Finance & Establishments Committee held on Monday, 22 October 2018 and the Extraordinary meeting held on Monday 24 September 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations.

 

Matters Arising

 

 1. 2 Cheaper quotes for some elements of the Christmas lights had been provided by Advancing Aberystwyth but due to time constraints, the complexity of the work, the lack of assurances provided in terms of health and safety and capacity to carry out the work in a timely manner, it was RESOLVED to stay with the current contractor. The Christmas Sub-Committee would review plans early in 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Ceisiadau Cynllunio: 

Planning Applications:   

 

 

70.1

A180389:

 

Gadawodd y Cynghorwyr Endaf Edwards a Charlie Kingsbury y Siambr.

 

PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn derbyn argymhellion Cynllunio Ceredigion ynglŷn â'r datblygiad.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180389: National Library. 

 

Cllrs Endaf Edwards and Charlie Kingsbury left the Chamber. 

 

It was RESOLVED that Council accept Ceredigion Planning’s recommendations regarding the development.

 

NO OBJECTION

 

 

 

 

88

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

Lleoliadau difibriliwr i'w gosod yn hysbysfwrdd y Cyngor Tref. Er nad oedd y Cyngor Tref yn berchen arnynt, roedd y Clerc wedi trefnu adnewyddu padiau’r ddau ddifibrilwyr a leolir yn siopau Spar.

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

Defibrillator locations to be put up in the Town Council notice board.  Although not owned by the Town Council the Clerk had organised for pad renewal for both of the defibrillators located in the Spar shops. 

 

 

89

 

Cyllid – ystyried gwariant Mis Hydref: 

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant a chymeradwyo y dylai'r Clerc fod yn gyd-lofnodwr gyda'r Cyng. Alun Williams yn absenoldeb y ddau lofnodwr arall.

Finance – to consider the October expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure and to approve that the Clerk should be the co-signatory with Cllr Alun Williams in the absence of the other two signatories.

 

 

90

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Mark Strong:

 • Roedd y darnau o dir i'w hychwanegu at y Warchodfa Natur Leol yn mynd i gael eu hystyried gan y Cabinet.
 • Ardal y tu ôl i Neuadd Alexandra - roedd Cyngor Sir Ceredigion yn mynd i dacluso ardal hon

 

 

Cyng Alun Williams:

 • Roedd Llywodraeth Cymru yn gostwng Grant Cymorth Refeniw y Cyngor Sir 0.3%. Yn gyfan gwbl byddai gan y Cyngor 2.5% yn llai o arian i'w wario.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Mark Strong:

 • The pieces of land to be added to the Local Nature Reserve was to be considered by Cabinet.
 • Area behind Alexandra Hall – Ceredigion County Council were going to tidy this up

 

 

Cllr Alun Williams:

 • Welsh Government were reducing the County Council’s Revenue Support Grant by 0.3%. In total the Council would have 2.5% less money to spend.

 

 

 

 

 

 

91

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

Un Llais Cymru: Roedd y Cyng. Mair Benjamin wedi darparu dau adroddiad a oedd wedi mynd o gwmpas yn ystod y cyfarfod. Y Clerc i'w e-bostio at gynghorwyr.

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

 

One Voice Wales: Cllr Mair Benjamin had provided two reports which had been circulated at the meeting.  The Clerk to email them to councillors.

 

Ebostio adroddiadau

Email reports

92

Adfer Rheilffordd Aberystwyth i Gaerfyrddin

 

Cafodd yr adroddiad ei e-bostio at gynghorwyr a darparwyd copïau o'r Crynodeb Gweithredol yn y cyfarfod. Teimlwyd nad oedd data poblogaeth a buddion economaidd yn gywir yn yr adroddiad (y ddau yn isel) ac o gymharu â phrosiectau adeiladu ffyrdd eraill, roedd adfer y rheilffordd yn cynrychioli gwerth da am arian ac y byddai o fudd mawr i'r Canolbarth.

 

PENDERFYNWYD ailddatgan cefnogaeth y Cyngor ar gyfer y fenter a threfnu cyfarfod gyda Traws Link Cymru i edrych ar sut i gydweithio.

Aberystwyth to Carmarthen Rail reinstatement

 

The report had been emailed to councillors and copies of the Executive Summary were provided at the meeting.  It was felt that population data and economic benefits were not accurate in the report (both low) and that compared to other road building projects the reinstatement of the railway represented good value for money and would benefit Mid Wales enormously.

 

It was RESOLVED to reiterate the Council’s support for the initiative and to organise a meeting with Traws Link Cymru to look at joint working

 

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

93

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

93.1

EGO: PENDERFYNWYD adnewyddu'r cytundeb am flwyddyn arall am gost o £1500

EGO: it was RESOLVED to renew the agreement for another year at a cost of £1500

 

 

93.2

Gwerthu tir yn yr iard gychod, Felin y Môr: roedd trigolion lleol am gadw'r tir fel tir hamdden ond roedd caniatâd cynllunio ar gyfer fflatiau wedi cael ei roi. Roedd Cyngor Ceredigion yn gwerthu’r tir.

 

PENDERFYNWYD gwahodd y grŵp lleol i'r Pwyllgor Cynllunio

Sale of land at the Boatyard, Felin y Môr: local residents wanted to retain the land as recreational land but planning permission for flats had been granted.  Ceredigion Council were selling the land.

 

It was RESOLVED to invite the local group to the Planning Committee

 

Gwahodd i’r Pwyllgor Cynllunio

Invite to Planning Committee

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

 

5.11.2018

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Claudine Young

Cyng. Michael Chappell

Cyng. David Lees

Cyng. Steve Davies

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (clerc)

 

Nikki ac Emyr Thomas (Eitem 8.1 yn unig)

 

Present: 

 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

Cllr Mair Benjamin

Cllr. Claudine Young

Cllr. Michael Chappell

Cllr David Lees

Cllr. Steve Davies

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr Charlie Kingsbury

Cllr Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (clerk)

 

Nikki and Emyr Thomas (Item 8.1 only)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Rhodri Francis

 

 

Apologies:

Cllr. Rhodri Francis

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

 

Personal references: None

 

 

 

8.1

Ardal gychod (Eitem gohebiaeth 8.1):

 

Roedd Nikki ac Emyr Thomas yn bresennol i ddarparu rhagor o wybodaeth am eu gohebiaeth ynglŷn â theimlad cryf y gymuned y ddylai tir yr ardal gychod gael ei ddefnyddio at ddibenion hamdden yn hytrach na'i ddatblygu fel fflatiau.

 

ARGYMHELLWYD anfon llythyr o gefnogaeth

Boat park (correspondence Item 8.1):

 

Nikki and Emyr Thomas were in attendance to provide more information in support of their correspondence regarding the community’s strong preference for the boat park land to be used for recreational purposes as opposed to be developed as flats.

 

It was RECOMMENDED that a letter of support be sent 

 

 

Anfon llythyr

Send letter

5

Ceisiadau Cynllunio:

Planning Applications:

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact Ceredigion Council

5.1

A 180940: Santander

 

Mae gan y Cyngor Tref bryderon ynglŷn â cholli'r ffenestri pren gwreiddiol a hoffent gael mwy o fanylion ynglŷn â’r rheswm am ddewis ffenestri pren newydd lle gall y pren fod o ansawdd israddol.

A 180940: Santander

 

The Town Council has concerns regarding the loss of the original wooden windows and would like more details as to why they are being replaced with new wooden windows where the timber may be of an inferior quality.

 

 

5.2

A180999: Y Pier

 

Mae'r Cyngor yn gercus gefnogol cyn belled â bod unrhyw newidiadau yn cyd-fynd â'r adeilad hanesyddol. Hoffai'r Cyngor ragor o wybodaeth am y newidiadau arfaethedig a hoffai ymweld â'r safle er mwyn sicrhau eglurder.

 

A180999: The Pier

 

The Council is cautiously supportive as long as any changes are in keeping with the historic building.  The Council would like more information on the proposed changes and would like to visit the premises to achieve clarity.

 

 

5.3

A180962: Tir Carreg Goch, Ffordd Ddewi

 

Mae gan y Cyngor y pryderon canlynol am y datblygiad hwn:

 • Mae angen adeiladu'r annedd newydd yn unol â'r ardal nodweddiadol
 • Ymddengys nad oedd y cynlluniau a ddarparwyd gyda’r cais yn gywir. Hoffai’r Cyngor weld y cynlluniau cywir cyn gwneud penderfyniad.
 • Ymddengys bod yr eiddo gwreiddiol presennol yn cael ei esgeuluso ac mae'r ‘mullions’ wedi cael eu tynnu. A ellid ddefnyddio 'Gorchymyn Tacluso - Adran 217' i amddiffyn yr hen dŷ?

 

A180962: Tir Carreg Goch, St David’s Rd

 

Council has the following concerns about this development:

 • The new dwelling needs to be built in keeping with the characterful area
 • The plans supplied with the application did not appear to be correct. Council would like to see the correct plans before making a decision
 • The existing original property appears to be neglected and the mullions have been removed.  Could a ‘Tidy up Order – Section 217’ be applied to protect the old house?

 

 

 

5.4

A180964: 21 Stryd y Bont

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180964: 21 Bridge St

 

NO OBJECTION

 

 

 

5.5

A180896/98: 28 Heol y Wig

 

DIM GWRTHWYNEBIAD cyn belled â bod digon o le storio gwastraff ar gyfer anghenion penodol y busnes a bod deunyddiau cynaliadwy yn cael eu defnyddio lle bynnag y bo modd.

 

A180896/98: 28 Pier St (Hollywood Pizza)

 

NO OBJECTION as long as there is a sufficient bin store area for the particular needs of the business and that sustainable materials are used wherever possible.

 

 

5.6

A180932: 39 Y Stryd Fawr

 

Mae’r Cyngor YN GWRTHWYNEBU oherwydd heb ail ddylunio’r tu mewn yn llwyr nid yw'r eiddo hwn yn addas ar gyfer datblygiad A3.

 

A180932: 39 Great Darkgate St (Thornton’s)

 

Council OBJECTS as without a complete redesign of the interior this property is not suitable for an A3 development.

 

 

5.7

A180943: Y Werydd, Pen yr Angor

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond ni ddylent fod yn defnyddio upvc yn lle pren.

A180943: Y Werydd, Pen yr Angor

 

NO OBJECTION but they should not be replacing timber with upvc.

 

 

6

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu 12.9.2018 a 10.10.2018

 

Cylchredwyd er gwybodaeth.

 

ARGYMHELLWYD y dylid gysylltu eto ynglyn â’r cais am statws Erthygl 4

Development Control Committee report 12.9.2018 and 10.10.2018

 

Circulated for information. 

 

It was RECOMMENDED that the request for Article 4 status should be chased up

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact Ceredigion Council

7

Cynllun Cynefin:

 

Cynhelir y cyfarfod i drafod sefydlu Grŵp Llywio am 6.30pm ar 15 Tachwedd

Place Plan:

 

The meeting to discuss setting up a Steering Group was being held at 6.30pm on 15 November.

 

 

8

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

8.2

Gohebiaeth cyn cynllunio: Datblygiad Tai Cymru a’r Gorllewin yn ardal y Tollgate.

 

Mae gan y Cyngor y pryderon canlynol ynglŷn â'r datblygiad hwn:

 

 • Mae parcio eisoes yn fater o ofid sydd wedi ei gwaethygu yn ddiweddar gydag agor yr eglwys
 • Graddfa'r datblygiad mewn ardal fach
 • Y lle a ddarperir ar gyfer pob uned
 • Yr effaith ar yr iaith Gymraeg gan ei fod yn ddatblygiad sylweddol
 • Mynediad trwy ffordd gul
 • Diffyg gofod gwyrdd
 • Mwy o bwysau ar ysgolion
 • A fydd y ddarpariaeth yn cwrdd ag anghenion tai pobl leol?

Pre-planning correspondence: Wales & West Tollgate area housing development.

 

Council has the following concerns regarding this development:

 

 • Parking is already an issue exasperated recently by the opening of the church
 • The scale of the development within a small area
 • The space provided for each unit
 • The impact on the Welsh language as it is a substantial development
 • Access via a narrow road
 • Lack of green space
 • Increased pressure on schools
 • Will the provision meet the housing needs of local people?

 

Ymateb / Respond

8.3

Ardal chwarae rheilffordd clogwyn:

 

ARGYMHELLWYD darparu llythyr o gefnogaeth mewn egwyddor ond hefyd yn ailadrodd y pryderon (a nodwyd yn flaenorol) ynglŷn ag edrychiad y maes chwarae.

Cliff railway play area:

 

It was RECOMMENDED that a letter of support in principle be provided but also reiterating the concerns (stated previously) regarding the appearance of the play area.

 

 

8.4

Llwybr troed cyhoeddus i Craig Glais

 

Amlinellodd ymateb Cyngor Ceredigion amryw o opsiynau.

 

ARGYMHELLWYD anfon llythyrau at drigolion

Public footpath to Constitution Hill

 

Ceredigion Council’s response outlined various options.

 

It was RECOMMENDED that letters be sent to residents

 

 

 

 

Santes Gwenfrewi

 

Er mwyn osgoi esgeulustod pellach, ARGYMHELLWYD anfon llythyr at Gyngor Ceredigion yn darparu'r wybodaeth ganlynol:

 

 • Bydd yr esgob presennol, sydd wedi bod yn wrthwynebus i gynllunio adfer Santes Gwenfrewi o’r cychwyn, yn  ymddeol yn swyddogol 3.6.2019. Bydd yn cymryd rhai misoedd i’r Fatican drefnu olynydd ond gall bydd olynydd yn fwy ffafriol i ystyriaethau newydd.
 • Mae grwp cryf o fewn y plwyf a chyfeillion eraill yn dymuno gweld adfer yr adeilad, os nad fel eglwys, fel canolfan gymunedol. Byddent, pe bai raid, yn creu gweithgor i ariannu, sicrhau grantiau ac ymgymryd â gwaith ymarferol. Mae  eglwys Santes Gwenfrewi yn un hanesyddol yng Nghymru, gan mae yma yr addolai Saunders Lewis, Archesgob McGrath, Tad John Fitzgerald ag eraill.
 • Mae’r pensaer Gareth Lewis wedi llunio cynllun sydd  wedi ei gymeradwyo yn eang, ac yn cyfuno nodweddion yr adeiladwaith allanol gyda moderneiddio.

 

St Winefride’s

 

To avoid further neglect it was RECOMMENDED that a letter be sent to Ceredigion Council providing the following information:

 

 

 • The present bishop, who has been opposed to planning the restoration of St Winefride’s from the outset, will officially retire 3.6.2019. It will take a few months for the Vatican to organise a successor but a successor may be more amenable towards new considerations.
 • A strong group within the parish and other friends wish to see the restoration of the building, if not as a church, as a community centre. They would, if necessary, create a working group to fund, secure grants and carry out practical work. St Winefride’s church is a historic one in Wales, and Saunders Lewis, Archbishop McGrath, Father John Fitzgerald and others worshipped here.
 • The architect Gareth Lewis has produced a widely approved plan, and combines the features of the external structure with modernization

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact Ceredigion Council

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 11.2018

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mark Strong

Cyng. Steve Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. David Lees

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr Brendan Somers (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mark Strong

Cllr. Steve Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. David Lees

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Brenda Haines

 

Apologies

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Brenda Haines

 

 

3

Datgan Diddordeb: dim

Declaration of Interest: none

 

 

4

Cyfeiriadau personol: Dim

 

Personal references: None

 

 

5

Coed

Trees

 

5.1

Plannu coed stryd ar gyfer 2017-18 a 2018-19:

 

ARGYMHELLWYD bod coeden yn cael ei phlannu cyn Mawrth 2019 yn:

 

 • Pumed Goedlan
 • Ail Goedlan

 

ac y dylid ymchwilio i'r posibilrwydd o blannu dwy goeden yn y triongl glaswellt ar waelod rhiw Penglais (nesaf i'r parlwr Tatŵ).

 

Lleoliadau ar gyfer dwy goeden arall i'w penderfynu fel mater o frys

Street tree planting for 2017-18 and 2018-19:

 

It was RECOMMENDED that a tree be planted before March 2019 in:

 

 • Fifth Avenue
 • Second Avenue

 

and that the possibility of planting two trees in the grass triangle at the bottom of Penglais Hill (next to the Tattoo parlour) be investigated. 

 

Locations for another two trees to be decided as a matter of urgency.

 

 

5.2

Cynnig: Plannu coed 2019-20 (Cyng Mark Strong):

 

Heblaw am newid yr enw i 'Plannu ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol' ARGYMHELLWYD mabwysiadu'r cynnig i blannu pedair coeden tref y flwyddyn, a chynnal seremoni blannu, mewn egwyddor

Dylid ymchwilio hefyd i arwyddion ar gyfer coed y Cyngor Tref (ee slab palmant wedi'i llingerfio).

 

Byddai'r Pwyllgor Cyllid yn ystyried y gost.

Motion: Tree planting 2019-20 (Cllr Mark Strong):

 

It was RECOMMENDED that in principle, and other than a name change to ‘Planting for Future Generations’, the motion to plant four town trees per annum, and to hold a planting ceremony, be adopted by Council. 

 

Also signage for Town Council trees (eg an engraved paving slab) would be investigated.

 

The Finance Committee would consider the cost implications.

 

 

5.3

Polisi coed y sir:

 

ARGYMHELLWYD gwahodd swyddogion perthnasol y Cyngor Sir i gyfarfod Pwyllgor Rheoli Cyffredinol.

County tree policy:

 

It was RECOMMENDED that relevant Ceredigion Council officers be invited to a General Management Committee meeting.

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

6

Plannu Cennin Pedr

 

Lleoliadau a nodwyd ar gyfer y flwyddyn gyntaf:

 • Ymylon gwaelod Ffordd Penparcau (ochr dde wrth fynd tuag at Trefechan)
 • Ardaloedd gwyrdd o flaen Neuadd y Dref
 • Darn gwyrdd Porth y Gogledd

 

Y Clerc i ddrafftio llythyr er mwyn i gynghorwyr recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer plannu bylbiau.

Daffodil planting

 

Locations identified for the first year:

 • Lower Penparcau Rd verges (right hand side going towards Trefechan)
 • Town Hall greens
 • Northgate green

 

The Clerk to draft a letter in order for councillors to recruit volunteers for bulb planting.

 

 

7

Parc Ffordd y Gogledd

 

Roedd y Cyngor Sir yn ymgynghori ynghylch y gwaith coed am fod y parc mewn ardal gadwraeth.

 

 

ARGYMHELLWYD gofyn i’r Cyngor Sir ymestyn y cyfnod ymgynghori bythefnos, a bod y dogfennau mor hygyrch â phosib.

 

Gofynnwyd am bleidlais gofnodedig: ymatalodd y Cyng Talat Chaudhri a Michael Chappell a phleidleisiodd y Cyng Charlie Kingsbury yn erbyn. Pleidleisiodd y cynghorwyr eraill yn bresennol dros yr argymhelliad hwn.

 

Dylid ymchwilio i grant Coed Cadw ar gyfer plannu coed

 

North Road Park

 

Ceredigion County Council was carrying out a consultation regarding the tree felling works as the park was in a conservation area.

 

It was RECOMMENDED that Ceredigion Council be asked to extend the consultation period by two weeks, and for the documents to be as accessible as possible.

 

A recorded vote was requested: Cllrs Talat Chaudhri and Michael Chappell abstained and Cllr Charlie Kingsbury voted against. The other councillors present voted for this recommendation.

 

Woodland Trust grant for tree planting to be investigated

 

 

8

Goleuadau Nadolig

 

Troi ymlaen:

 • Penparcau: 30 Tachwedd
 • Aberystwyth: 1 Rhagfyr

Christmas lights

 

Switch on:

 • Penparcau: 30 November
 • Aberystwyth: 1 December

 

 

9

Defnyddio’r Siambr ar gyfer pwrpas addysgiadol (Cyng Lucy Huws)

 

ARGYMHELLWYD i ganiatáu i wirfoddolwyr ddefnyddio Siambr y Cyngor i ddarparu hyfforddiant iaith nad oedd addysg brif ffrwd yn ei ddarparu.

Use of Chamber for educational purposes (Cllr Lucy Huws)

 

It was RECOMMENDED to allow volunteers to use the Council Chamber to provide language tuition that wasn’t being provided by mainstream education.

 

 

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

10.1

Ymgyrch 'glow in the dark' Cadw Prydain yn Daclus: i annog perchnogion cŵn i godi eu baw cŵn.

 

ARGYMHELLWYD gwahodd cynrychiolydd o Cadwch Gymru'n Daclus i gyfarfod y Cyngor

 

Keep Britain Tidy ‘glow in the dark’ campaign:  to encourage dog owners to pick up their dog mess.

 

It was RECOMMENDED that a representative from Keep Wales Tidy be invited to a Council meeting

 

Gwahodd

Invite

10.2

Ecosystemau Aberystwyth:

 

ARGYMHELLWYD gwahodd yr Athro Richard Lucas i roi cyflwyniad ar yr ecosystemau a gwella bioamrywiaeth yn y dref.

Aberystwyth Ecosystems:

 

It was RECOMMENDED that Professor Richard Lucas be invited to give a presentation on the ecosystems and improving biodiversity within the town.

 

Gwahodd

Invite

10.3

Darpariaeth Trafnidiaeth Gyhoeddus:

 

I'w rhoi fel eitem agenda yn y cyfarfod nesaf

Public Transport provision:

 

To be placed as an agenda item at the next meeting

 

Eitem agenda

Agenda item

 

10.4

Taith Heddwch 2020:

 

Gofynnwyd am atgyfodi Pasiant Heddwch 1935.

 

ARGYMHELLWYD wahodd Anne Uruska i gyflwyno'i syniadau.

Peace Pageant 2020:

 

A request for the 1935 Peace Pageant to be revived.

 

It was RECOMMENDED that Anne Uruska be invited to present her ideas.

 

Gwahodd

Invite

10.5

Prosiect Seiclo Cymunedol Starlings: roedd angen lleoliad i storio beiciau:

 

Cyfeirio at Gyngor Ceredigion a allai fod â lle ar gael.

Starlings Community Cycling project: needed a location to store bikes:

 

Direct to Ceredigion Council who might have available space.

 

Ymateb

Respond

10.6

Calonnau Cymru: ynglyn â lleoliadau difibrilwyr.

 

 • Spar x 2
 • Promenâd x 3 (Bad Achub, Glengower a Pier)
 • Gorsaf Reilffordd x 1
 • Penparcau

Welsh Hearts: regarding defibrillator locations.

 

 • Spar x 2
 • Promenade x 3 (Lifeboat, Glengower and Pier)
 • Railway Station x 1
 • Penparcau

 

Ymateb

Respond

10.7

Mainc am ddim

 

Y Pwyllgor Cyllid i ystyried y costau.

 

Free picnic bench

 

Finance Committee to consider the costs

 

 

10.8

Cyllid WG ar gyfer meysydd chwarae

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn gwneud cais am grant ar gyfer adfer y fraich swing Wicksteed ym Mhenparcau, prynu sedd bowlen newydd a gwella mynediad trwy fynd i'r afael â'r tir gwlyb. Hefyd, yn amodol ar gyllid, i brynu dringwr rhaff i Plas crug.

WG Funding for playgrounds

 

It was RECOMMENDED that Council applies for a grant for restoring the Wicksteed swing arm in Penparcau, purchasing a new bowl seat and improving access by addressing the wet ground. Also, subject to funding, to purchase a rope climber for Plas crug.

 

Ymateb

Respond

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 11.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadair)

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mari Turner

Cyng. Dylan Lewis

 

Yn mynychu:

Cyng Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Ceredigion Eisteddfod:

 • Megan Jones Roberts
 • Deian Creunant

 

Present

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mari Turner

Cllr. Dylan Lewis

 

In attendance:

Cllr Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Ceredigion Eisteddfod:

 • Megan Jones Roberts
 • Deian Creunant

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Brendan Somers

 

Apologies

 

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Brendan Somers

 

 

3

Datgan buddiannau: Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declarations of interest: Noted within the agenda item.

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

 

 

5

Cyflwyniad: Eisteddfod Genedlaethol Tregaron

 

Cyflwynodd Deian Creunant a Megan Jones wybodaeth am yr eisteddfod a’r arian sydd angen i’w chynnal yn 2020. Bydd angen i Aberystwyth godi £45,000.

 

Materion a drafodwyd:

 • Byddai Aberystwyth yn elwa o ddigwyddiadau ymylol
 • Edrychir ar ddarpariaeth cludiant rhwng Aberystwyth a Thregaron maes o law
 • Roedd grwpiau beicio'n ymwneud â chodi arian a byddent yn ddefnyddiol wrth edrych ar sut y gellid defnyddio'r llwybr beicio.

 

 • Byddai lleihau’r defnydd o blastig yn cael ei ystyried.
 • Byddai'r sector lletygarwch ar draws y sir yn diwallu anghenion y 150,000 o ymwelwyr

 

Gwahoddwyd hwy yn ôl i roi gwybodaeth ar ddatblygiadau.

 

Datganodd y Cynghorwyr Talat Chaudhri a Endaf Edwards ddiddordeb personol gan eu bod yn aelodau o'r Pwyllgor Apêl a gadawsant y Siambr.

 

ARGYMHELLWYD darparu £24,000 dros gyfnod o dair blynedd - £8,000 y flwyddyn

Presentation: Tregaron National Eisteddfod

 

Deian Creunant and Megan Jones presented information about the eisteddfod to be held in 2020 and the money that is needed. Aberystwyth will need to raise £45,000.

 

Issues discussed:

 • Aberystwyth would benefit from fringe events

 

 • Transport provision between Aberystwyth and Tregaron would be looked at in due course
 • Cycle groups were involved in fund-raising and would be useful in looking at how the cycle trail could be utilised.

 

 • Reducing the use of plastic would be looked at.
 • The hospitality sector across the county would meet the needs of the 150,000 visitors

 

They were invited back to provide information on developments.

 

Cllrs Talat Chaudhri and Endaf Edwards declared a personal interest as they were members of the Appeal Committee and they left the Chamber.

 

It was RECOMMENDED that £24,000 be provided over a three year period - £8,000 per annum.

 

 

6

Ystyried Cyfrifon Mis Hydref

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon

 

Consider Monthly Accounts for October

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

7

Plannu coed 2019-20, placiau a seremoni

 

ARGYMHELLWYD bod y swm a ddyrennir yn y gyllideb yn cael ei gynyddu i £13,000

Tree planting 2019-20, plaques and ceremony

 

It was RECOMMENDED that the amount allocated in the budget be increased to £13,000

 

 

8

Cyllideb 2019-20

 

Datganodd y Cyng Mark Strong ddiddordeb fel aelod o fwrdd Menter Aberystwyth.

 

Roedd y cynnydd arfaethedig yn cynnwys:

 • Plannu coed
 • Eisteddfod Ceredigion

 

ARGYMHELLWYD y dylid:

 • Cynnwys mabwysiadu’r arwyddion bys a’r hysbysfyrddau fel eitem agenda’r cyfarfod Rheolaeth Cyffredinol nesaf
 • Gwahodd partneriaid â diddordeb i drafod syniadau ar gyfer digwyddiadau yn y Bandstand

Budget 2019-20

 

Cllr Mark Strong declared an interest as a board member of Menter Aberystwyth.

 

Proposed increases included:

 • Tree planting
 • Ceredigion Eisteddfod

 

It was RECOMMENDED that:

 • Adoption of finger posts and notice boards to be an agenda item for the next General Management meeting
 • Interested partners to be invited to discuss ideas for Bandstand events

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda RhC

GM Agenda

Trefnu cyfarfod Bandstand

Organise Bandstand meeting

 

9

Praesept 2019-20

 

Byddai hyn yn cael ei drafod ar ôl penderfynu’r gyllideb

Precept 2019-20

 

This would be discussed after the budget had been decided

 

 

10

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

10.1

Praesept: Ffigurau i'w hanfon at Gyngor Ceredigion erbyn 25 Ionawr 2019

Precept: Figures to be sent to Ceredigion Council by 25 January 2019

 

 

10.2

Cyhoeddusrwydd Digwyddiad Goleuadau Nadolig: Gan nad oedd sôn am Gyngor y Dref yn y cyhoeddusrwydd dylid atgoffa Menter Aberystwyth fod cydnabyddiaeth o'r cyllid yn ofyniad ac yn y dyfodol dylai'r Cyngor Tref weld unrhyw brofion cyhoeddiadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi.

 

Rhestr o amodau i'w darparu y flwyddyn nesaf.

Christmas Lighting up event publicity: As there was no mention of the Town Council in the publicity Menter Aberystwyth should be reminded that acknowledgement of the funding is a requirement and that in future the Town Council should see any publication proofs before they are published. 

 

A list of conditions to be provided next year.

 

 

10.3

Mainc coffa Owen Jones:

 

Roedd Cyngor Ceredigion wedi cynnig gosod mainc pren caled newydd a chael gwared ar y fainc sy'n pydru yn barod am gost o £650.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn dewis yr opsiwn yma

Owen Jones Memorial bench:

 

Ceredigion Council had quoted £650 for installation of a new hardwood bench and removal of the rotting existing bench.

 

It was RECOMMENDED that the Council chooses this option

 

 

10.4

11eg argraffiad Arnold Baker: prynwyd y cyhoeddiad yn absenoldeb fersiwn electronig. Byddai'r cwmni'n cyfnewid y llyfr ar gyfer fersiwn electronig pan ddaw ar gael

Arnold Baker 11th edition: the publication had been bought in the absence of an electronic version.  The company would exchange the book for an electronic version when it became available

 

 

10.5

Aberystwyth ar y Blaen - cynnig pwyllgor Goleuadau Nadolig.

 

ARGYMHELLWYD bod Aberystwyth ar y Blaen yn cael eu gwahodd i Bwyllgor Rheoli Cyffredinol i alluogi trafodaeth lawn ar gydweithio.

Advancing Aberystwyth – Christmas Lights committee proposal.

 

It was RECOMMENDED that Advancing Aberystwyth be invited to a General Management Committee to enable a full discussion on joint working.

 

 

10.6

Hysbysiad Cynllun Lle yn EGO:

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r Cyngor Tref dalu'r gost o £50 am yr hysbyseb chwarter tudalen.

Place Plan advert in EGO:

 

It was RECOMMENDED that the Town Council should pay the £50 cost for a quarter page advert.

 

 

10.7

Yosano: ARGYMHELLWYD cymeradwyo'r cyfraniad o £750 ac i ystyried cyfraniadau pellach yn ystod trafodaeth ar y gyllideb yn y cyfarfod nesaf

Yosano: it was RECOMMENDED to approve the £750 contribution and to consider further contributions at the next meeting’s discussion on the budget

 

Cyllid - cyllideb

Finance - budget

10.8

Cinio Nadolig Uwch 12.30pm 12.12.2018 Gwesty'r Marine: dosbarthwyd posteri i bob cynghorydd er mwyn helpu rhoi cyhoeddusrwydd i'r cinio.

Senior’s Christmas Lunch 12.30pm 12.12.2018 Marine Hotel: posters had been distributed to all councillors to help publicise the lunch.