Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

17.12.2018

 

 

COFNODION / MINUTES

 

111

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mark Strong

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Mari Turner

 

 

 

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy glerc)

Present:

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mark Strong

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Mari Turner

 

 

 

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

 

 

 

112

Ymddiheuriadau:

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Claudine Young

Cyng. David Lees

 

 

Apologies:

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Claudine Young

Cllr. David Lees

 

 

113

Datgan Diddordeb:  

 

Eitem agenda 104 (5): Arghymellion y Pwyllgor Cyllid:

 

Datganodd y Cyng.  Endaf Edwards ddiddordeb cyffredinol fel aelod o Bwyllgor Rheoli Datblygu

 

Declaration of interest:  

 

Agenda item 104 (5): Finance Committee Recommendations

 

Cllr. Endaf Edwards declared a general interest as a member of the Development Control Committee

Ychwanegu at y cofrestr

Add to the register

114

Cyfeiriadau Personol:

 

 • Estynnwyd croeso i Meinir Jenkins y Dirprwy Glerc newydd.
 • Dymunwyd gwellhad buan i’r Cyng Steve Davies.

Personal References:

 

 • A warm welcome was extended to Meinir Jenkins the newly appointed Deputy Clerk.
 • Warm wishes for a speedy recovery were extended to Cllr Steve Davies.

 

 

115

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented

 

 

 

116

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar Ddydd Llun26 Tachwedd 2018.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda’r newidiadau canlynol:

 

98:

 • ardaloedd amgylcheddol bwysig megis Cors Caron
 • costau fesul km o’i cymharu gyda datblygiadau ffordd megis Blaenau'r Cymoedd a darn Casnewydd o’r M4
 • ysgrifennu at Network Rail, Theresa May a Prif Weinidog Cymru

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 26 November 2018.

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the following amendments:

 

98:

 • areas of environmental importance such as Tregaron Bog
 • costs per km as compared to road developments such as Heads of the Valleys and the Newport section of the M4
 • write to Network Rail, Theresa May and the First Minister

 

 

117

Materion yn codi o’r Cofnodion: Dim

 

Matters arising from the Minutes: None

 

 

 

 

 

118

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 3 Ragfyr 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda chywiriad i’r cyfieithiad yn 8.1 (Coedlan y Parc)

 

Yn ail gyfarfod y Cynllun Ardal sefydlwyd Bwrdd Rheoli gyda'r Cyng Charlie Kingsbury fel Cydlynydd a'r Cyng Michael Chappell fel ymchwilydd. Roedd angen cynrychiolydd o'r Cyngor Tref a byddai'r Clerc yn cysylltu â phob cynghorydd i roi cyfle i bawb roi eu henwau ymlaen

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 3 December 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes with a correction to the translation in 8.1 (Park Avenue)

 

In the second Place Plan meeting a Management Board had been established with Cllr Charlie Kingsbury as Co-ordinator and Cllr Michael Chappell as researcher.  A representative was needed from Town Council and the Clerk would conctact all councillors to give everyone the opportunity to put their names forward

 

 

Cysylltu gyda phob cynghorydd

Contact all councillors

 

119

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 3 Ragfyr 2018

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda’r newidiadau canlynol:

 

 1. 1 dileu ‘Commission for...’ yn y cofnod Saesneg
 2. 5. dileu'r paragraff ar gostau plannu
 3. 2 cywiro’r cyfieithiad (Y Stryd Fawr)
 4. 6 dylid defnyddio’r enw Gaeleg Eilginn yn y cofnod Cymraeg

Dylid edrych am fwy o wybodaeth ynghylch costau plannu coed stryd

 

Roedd cynghorwyr ward Bronglais wedi plannu bylbiau daffodil yn Poplar Row gyda chymorth gwirfoddolwyr.

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 3 December 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the following amendments:

 

 1. 1 remove ‘Commission for…’ in the English minute
 2. 5. remove the paragraph on planting costs
 3. 2 correction to the translation (Great Darkgate St)
 4. 6 Use the Gaelic name for Elgin in the Welsh minute

 

Further information should be sought regarding street tree planting costs

 

Bronglais ward councillors had planted daffodil bulbs in Poplar Row with the help of volunteers.

 

 

 

120

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 19 Tachwedd 2018

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion..

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo pob argymhelliad gan gynnwys y Gyllideb a’r Praesept ar gyfer  2019 - 2020

 

Finance & Establishments Committee held on Monday, 19 November 2018

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

It was RESOLVED to approve all recommendations including the Budget and Precept for 2019 - 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Ceisiadau Cynllunio: 

Planning Applications:   

 

 

121.1

A181132 : Caffi a Bwyty Cartref, 13-15 Stryd Y Pier

 

Er bod gan y Cyngor DDIM GWRTHWYNEBIAD yn gyffredinol, a gwerthfawrogir y bwriedir defnyddio deunyddiau naturiol ar gyfer y gwaith adnewyddu, mae'r Cyngor yn pryderu bod y ffenestri a gynigir ar gyfer y llawr cyntaf yn anghymwys ac nad ydynt yn cydweddu i weddill y stryd. Teimlir mai’r dewis gorau byddai newid y dair ffenestr presennol. Mae archifau’r Comisiwn Brenhinol yn adnodd defnyddiol.

 

A181132 : Home Cafe & Restaurant, 13-15 Pier Street

 

Whilst the Council generally has NO OBJECTION and welcomes the proposed use of natural materials for the refurbishment, the Council is concerned that the proposed first floor windows are out of character and not in keeping with the rest of the street. The preference would be for the existing three windows to be replaced.  The Royal Commission archives are an useful resource.

 

Anfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to the County Council

121.2

A181139 : Broniarth Ffordd Y Gogledd

 

Mae'r Cyngor yn cefnogi’n gryf egwyddor ardal gadwraeth ac yn GWRTHWYNEBU'R cais hwn ar sail mai gwell fyddai gwneud gwaith cynnal a chadw er mwyn cadw'r cymeriad. Dylai'r Adran Gynllunio ddarparu tystiolaeth mai dymchwel yw'r unig opsiwn os caiff ei gymeradwyo.

A181139 : Broniarth North Road

 

The Council strongly supports the principle of a conservation area and OBJECTS to this application on the basis that maintenance is preferred in order to retain character. Evidence should be provided by the Planning Department that demolition is the only option if approved.

 

 

121.3

A181152: 16-18 Stryd Y Pier / 2-4 Stryd Newydd

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A181152:16-18 Pier Street / 2-4 New Street

 

NO OBJECTION

 

 

121.4

A181165: Safle hen Dy Tafarn Tollgate, Piercefield Lane, Penparcau

 

Mae'r Cyngor yn GWRTHWYNEBU’r cais hwn ac mae ganddo'r pryderon canlynol:

 

 • O'r wybodaeth ar y ffurflen gais, ymddengys nad oedd ymgynghori cyhoeddus wedi digwydd. Os mai camgymeriad yw hyn, byddai'r Cyngor yn gwerthfawrogi gweld yr adroddiad o’r ymgynghori.
 • Nid oes unrhyw isadeiledd lleol i gefnogi datblygiad o'r maint hwn.
 • Diogelwch ar y ffyrdd
 • Diffyg parcio digonol

 

Mae'r Cyngor yn parhau i gytuno gyda'r sylwadau a gyflwynwyd yn ystod y cyfnod cyn-cynllunio:

 • Mae parcio eisoes yn fater o ofid sydd wedi ei gwaethygu yn ddiweddar gydag agor yr eglwys
 • Graddfa'r datblygiad mewn ardal fach
 • Y lle a ddarperir ar gyfer pob uned
 • Yr effaith ar yr iaith Gymraeg gan ei fod yn ddatblygiad sylweddol
 • Mynediad trwy ffordd gul
 • Diffyg gofod gwyrdd
 • Mwy o bwysau ar ysgolion
 • A fydd y ddarpariaeth yn cwrdd ag anghenion tai pobl leol?

 

A181165: Site of former Tollgate Inn Public House, Penparcau

 

Council OBJECTS to this application because of the following concerns:

 

 • From the information on the application form, there does not appear to have been public consultation. It this is an error Council would appreciate seeing the consultation report.
 • There is no local infrasturcture to support a development of this size.
 • Road safety
 • Lack of adequate parking

 

 

The Council still agrees with th efollowing comments which were submitted during the Pre-planning stage:

 • Parking is already an issue exasperated recently by the opening of the church
 • The scale of the development within a small area
 • The space provided for each unit
 • The impact on the Welsh language as it is a substantial development
 • Access via a narrow road
 • Lack of green space
 • Increased pressure on schools
 • Will the provision meet the housing needs of local people?

 

 

 

 

122

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

Dim

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

None

 

 

 

123

 

Cyllid – ystyried gwariant Mis Rhagfyr

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

 

Finance – to consider the December expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

124

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Mark Strong:

 

 • Roedd yr estyniad i barc Natur Penglais i'w drafod yn y grŵp datblygu 18.12.2018.

 

Cyng Alun Williams:

 

 • Bu seremoni goleuo’r Goeden Nadolig yn llwyddiant gyda nifer fawr o bobl yno

 

 • Cyflwynwyd hamper gan Gyngor Sir Ceredigion i Margaret Jones yn ddiweddar i nodi ei phen-blwydd yn 100 oed.

 

Gwahoddwyd yr aelodau i gysylltu â Chyngor Sir Ceredigion i roi gwybod iddynt am unrhyw un a oedd yn dathlu canmlwyddiant yn eu wardiau hwy.

 

PENDERFYNWYD anfon cerdyn pen-blwydd i drigolion yn dathlu canmlwyddiant yn Aberystwyth. Dylid hysbysebu’r fenter newydd hon ar y wefan ac yn EGO

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Mark Strong:

 

 • The extension to the Penglais Nature park was due to be discussed at the development group 18.12.2018.

 

Cllr Alun Williams:

 

 • The Christmas lights switch on ceremony was successful and well attended.

 

 • A hamper was presented by Ceredigion County Council to Margaret Jones recently to mark her 100th

 

Members were invited to contact Ceredigion County Council to notify them of anyone in their wards who were celebrating 100th birthdays.

 

It was RESOLVED to send a birthday card to centenarians in Aberystwyth.  This new initiative should be advertised on the website and in EGO

 

 

 

 

 

 

 

125

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

Dim

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

 

 

None

 

 

126

Gohebiaeth:

 

Correspondence:

 

126.1

Croesawu Myfyrwyr  Meddygol i Aberystwyth (Cyng Sue Jones Davies):

 

PENDERFYNWYD gwahodd Myfyrwyr Meddygol i roi cyflwyniad anffurfiol yng nghyfarfod mis Ionawr gyda golwg ar ddarparu lluniaeth ysgafn cyn y cyfarfod.

 

Welcoming Student Doctors to Aberystwyth (Cllr Sue Jones Davies):

 

It was RESOLVED to invite Student Doctors to give an informal presentation in a January meeting with a view of providing light refreshments prior to the meeting.

 

Gwahodd

Invite

126.2

Ymgynghoriad: Strategaeth Toiledau Lleol


PENDERFYNWYD ei drafod yn y  Pwyllgor  Rheolaeth Cyffredinol

 

Consultation: Local Authority Toilet Strategy

 

It was RESOLVED to discuss this in General Management

Eitem agenda RhC

GM Agenda item

126.3

Ymgynghoriad: Comisiynydd Heddlu a Throseddu - Praesept 20019/2020.

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnydd arfaethedig o £2 y mis i gynnal gwasanaethau ac i ysgrifennu llythyr o gefnogaeth

 

Consultation: Dyfed Powys Police and Crime Commissioner – 2019/2020 Precept

 

It was RESOLVED to support the proposed £2 increase per month to sustain services and to write a letter of support.

Ymateb

Respond

126.4

Ymgynghoriad: newidiadau arfaethedig i gyfyngiadau parcio

 

Rhoddwyd ystyriaeth i dri lleoliad:

 • Coedlan y Plas: yn Llanbadarn ond yn effeithio ar drigolion Aberystwyth. Wedi’i gymeradwyo
 • Cae Melyn: wedi'i gymeradwyo
 • Dan y Coed: wedi'i gymeradwyo

 

Consultation: proposed changes to parking restrictions

 

Consideration was given to three locations:

 • Plas Avenue – in Llanbadarn but impacting on Aberystwyth residents. Approved.
 • Cae Melyn – approved
 • Dan Y Coed - approved

Ymateb

Respond

126.5

Grant Cyfleoedd Chwarae Cymru Gyfan Llywodraeth Cymru 

Roedd Cyngor Sir Ceredigion wedi dyrannu cyllid o £3,500 i Gyngor Tref Aberystwyth. Diolchwyd i'r Clerc am ei gwaith.

Welsh Government All Wales Play Opportunity Grant

 

Ceredigion County Council had allocated funding of £3,500 to Aberystwyth Town Council.  The Clerk was thanked for her work.

 

Darparu manylion i’r Cyngor Sir.

Provide detailed information to

CCC

126.6

Profiad Gwaith gyda Kronberg

 

Derbynwyd cais gan Ms Henny Gelhart am wythnos o brofiad gwaith yn swyddfa'r Cyngor Tref yn ystod Haf 2019.

 

PENDERFYNWYD caniatáu'r cais

Working exchange with Kronberg

 

A request was received from Ms Henny Gelhart for a week’s work experience in the Town Council office during the Summer 2019.

It was RESOLVED to approve the request

 

Ymateb

Respond

126.7

Cymorth Ariannol Cynllun Ardal

 

Roedd y Bwrdd Rheoli wedi penderfynu y gellid rheoli'r amodau ariannu ganddynt hwy - felly roeddent yn bwriadu derbyn y cyllid.

Place Plan Funding support

 

The Management Board had decided that the conditions of funding could be managed by them – they were therefore going to accept the funding.

 

 

Cyng Charlie Kingsbury i ymateb

Cllr Charlie Kingsbury to respond

126.8

Hysbysiad o Swydd Wâg Achlysurol: dyddiad cau ar gyfer ceisiadau etholiad 3.1.2019

 

Rhybudd i'w arddangos yn y Llyfrgell

 

Notice of Casual Vacancy: deadline for election requests 3.1.2019

 

Notice to be displayed in the Library

Hysbysiad yn y Llyfrgell

Notice in Library

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

 

07.01.2019

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mari Turner

Cyng. Michael Chappel

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. M Benjamin

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

 

Present: 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mari Turner

Cllr. Michael Chappell

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr Charlie Kingsbury

Cllr. Mair Benjamin

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng Steve Davies

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Apologies:

Cllr.Steve Davies

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

3

Datgan Diddordeb:

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declaration of interest:

Noted within the agenda item

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

Roedd Steve Davies yn parhau i fod yn yr ysbyty.

 

Personal references:

Steve Davies remains in hospital. 

 

5

Ceisiadau Cynllunio: Dim

Planning Applications: None

 

 

6

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu 12.12.2018

 

Cylchredwyd er gwybodaeth.

 

Development Control Committee report 12.12.2018

 

Circulated for information. 

 

 

7

Cynllun Cynefin:

 

Adroddwyd fod materion yn symyd yn eu blaen.  Dangoswyd diddordeb gan Cyng B Somers i ymuno â’r pwyllgor rheoli.  Os nad oedd hyn bellach yn gyfleus cytunodd Cyng T Chaudhri fod yn gynrychiolydd y Cyngor

 

Cyfarfod nesaf o’r Bwrdd Rheoli i’w gynnal 21 Ionawr a chyfarfod cyhoeddus i’w gynnal yn Arad Goch 7 Chwefror. Gweler ar Facebook, Trydar ac yn EGO.

 

Place Plan:

 

Matters are progressing well.  Cllr B Somers had previously expressed an interest in becoming a member of the management board, if not, Cllr T Chaudhri agreed to be the Council representative.

 

Next Management Board meeting to be held 21 January with a public Meeting in Arad Goch on 7 February. Publicised on Facebook, Twitter and in EGO.

 

 

8

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

8.1

Lansio Rhifyn 20 Polisi Cynllunio Cymru: Cylchredeg i’r aelodau

 

Launch of Edition 10 of Planning Policy Wales: circulate to members

Cylchredeg

Circulate

8.2

Hyfforddiant Cod Ymddygiad CCC – 11 Chwefror Ysgol Penweddig.  Aelodau i gysylltu â Gwasanaethau Democrataidd

 

CCC Code of Conduct Training - 11 February Penweddig. Members to contact Democratic Services

Aelodau i gysylltu Members to contact

8.3

Hen Goleg -  Y cyn-ymgynghoriad yn cau ar y 24 Ionawr.  Cyng Alun Williams i gylchredeg yr ebost gwreiddiol.  

Aelodau i gyfarfod am 6yh, cyn y cyfarfod Pwyllgor Rheoli nesaf 14.1.2019

 

Old College – Pre-planning consultation due to close 24 January. Cllr Alun Williams to re-circulate email.

 

Members to discuss at 6pm, prior to the next General Management Committee 14.1.2019

Cyfarfod

Meeting

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 1.2019

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

Cyng. Claudine Young

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brenda Haines

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

Present

Cllr Brendan Somers (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

Cllr. Claudine Young

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brenda Haines

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Steve Davies

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. David Lees

 

Apologies

 

Cllr. Steve Davies

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. David Lees

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Y Clerceitem 6 ar yr agenda

Declaration of Interest:

 

The Clerk – agenda item 6

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

 • Roedd y Cyng Steve Davies adref o’r ysbyty ac yn gwella.
 • Estynwyd cyfarchion penblwydd i’r Clerc â’r Dirprwy Glerc

 

Personal references:

 

 • Cllr Steve Davies was home from hospital and recovering
 • Birthday greetings were extended to the Clerk and Deputy Clerk

 

5

Coed stryd 2017-18 a 2018-19:

 

Cyfarfod i'w drefnu gyda swyddogion Ceredigion i drafod lleoliadau addas a chostau

 

Street trees 2017-18 and 2018-19:

 

Meeting to be arranged with Ceredigion officers to discuss suitable locations and costs

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

6

 Parc Ffordd Y Gogledd

 

Datganodd y Clerc ddiddordeb a gadawodd y Siambr.

 

Yn dilyn trafodaeth hir ac ystyriaeth o adroddiad yr ymgynghoriad, y gohebiaeth a’r dogfennau ategol, fe wnaeth aelodau'r pwyllgor ARGYMHELL bod y coed poplys yn cael eu cwympo (yn ôl penderfyniad blaenorol y Cyngor Llawn) erbyn 8 Mawrth 2019 a bod y coed cypreswydd Monterey wedi'u rhoi naill ochr er mwyn i'r Cyngor Llawn eu trafod ymhellach fel rhan o'r cynllun ar gyfer y Parc.

 

Mae penderfyniad y Cyngor Llawn i dorri’r coed poplys dal yn sefyll.

 

Pleidlais wedi'i gofnodi:

 

Dros (5):

Cyng Mari Turner, Cyng Charlie Kingsbury,

Cyng Michael Chappell, Cyng Brenda Haines,

Cyng Sue Jones-Davies.

 

Yn erbyn (4):

Cyng M Strong, Cyng Lucy Huws, Cyng Dylan Lewis, Cyng Mair Benjamin.

 

Wedi ymatal:

Cyng Claudine Young

 

North Road Park :

 

The Clerk declared an interest and left the Chamber.

 

Following lengthy discussion and consideration of the consultation report, correspondence and supporting documents, the committee members RECOMMENDED that the poplars should be felled (as previously resolved by Full Council) by the 8 March 2019 and that the Monterey cypresses are set aside for Full Council to discuss further as part of the plan for the Park.

 

The Full Council resolution to fell the poplars still stands.

 

 

Recorded vote:

 

For (5):

Cllr Mari Turner, Cllr Charlie Kingsbury, Cllr Michael Chappell, Cllr Brenda Haines, Cllr Sue Jones-Davies.

 

 

Against (4):

Cllr M Strong, Cllr Lucy Huws, Cllr Dylan Lewis,

Cllr Mair Benjamin.

 

Abstained:

Cllr Claudine Young

 

Trefnu torri’r poplys

Organise the felling of the poplars

7

Cyfleusterau Cyhoeddus:

 

PENDERFYNWYD cychwyn trafodaeth gyda’r Cyngor Sir a gwahodd cynrychiolwyr i gyfarfod

Public Toilets:

 

It was RESOLVED to open dialogue with Ceredigion Council and to invite representatives to a meeting

 

Gwahodd y Cyngor Sir

Invite CCC

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

8.1

Cofeb i bobl gyffredin a laddwyd adeg rhyfel: PENDERFYNWYD anfon llythyr o gefnogaeth

Memorial to civilians killed in war time: It was RESOLVED to send a letter of support

Anfon llythyr

Write letter

 

8.2

Goleuadau Nadolig: Roedd Aberystwyth ar y Blaen yn mynychu’r cyfarfod nesaf

Christmas Lights: Advancing Aberystwyth were attending the next meeting

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 1.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brendan Somers

 

Yn mynychu:

Cyng Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Brendan Somers

 

In attendance:

Cllr Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. David Lees

Cyng. Mari Turner

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies

Cllr. David Lees

Cllr. Mari Turner

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alex Mangold

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

 

Declarations of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

 

 

5

Cyflwyniad: Cyclefest

 

Nid oedd Shelley Childs yn medru bod yn bresennol felly nid oedd trafodaeth.

 

Presentation: Cyclefest

 

Shelley Childs was unable to attend so there was no discussion

 

 

 

6

Ystyried Cyfrifon Mis Rhagfyr

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon

 

Consider Monthly Accounts for December

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

7

Cyllideb 2019-20

 

Eisteddfod Ceredigion: Roedd angen ailystyried y cyllid o £24,000 dros dair blynedd a gytunwyd gan y Cyngor gan y byddai cyfrifon yr Eisteddfod yn cael eu cau ym mis Rhagfyr 2020.

 

ARGYMHELLWYD y dylid talu £20,000 dros ddwy flynedd gyda thaliad cyntaf o £8000 ac ail daliad o £12,000. Felly, ni fyddai'r gyllideb o £384,780 ar gyfer 2019-20 yn newid.

Budget 2019-20

 

Ceredigion Eisteddfod: The Council’s agreed funding of £24,000 over three years needed to be reconsidered as their accounts would be closed in December 2020. 

 

It was RECOMMENDED that £20,000 should be paid over two years with a first payment of £8000 and a second payment of £12,000.  The budget for 2019-20 would therefore remain unchanged at £384,780.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Praesept 2019-20

 

Diwygiwyd canran y cynnydd ar gyfer cyllideb 2019-20 i adlewyrchu'r cynnydd o £14.92 ar gyfer Band D (£104.17).

Precept 2019-20

 

The percentage increase for the 2019-20 budget was amended to reflect the increase of £14.92 for Band D (£104.17).

 

 

9

Archwiliad Flynyddol

 

Ffocws yr archwiliadau  fydd:

 

2018-19: Rheolau Sefydlog a dirprwyo i bwyllgorau.

 

2019-20: taliadau

 

2020-21: cyflogaeth staff a Lles Cenedlaethau'r Dyfodol

 

Er bod y Rheolau Sefydlog wedi cael eu hadolygu'n drylwyr ddwy flynedd yn ôl, fe ddylai’r Pwyllgor gyfarfod i adolygu'r Rheolau Sefydlog eto

Annual Audit

 

The focus of the audit will be:

 

2018-19: Standing Orders and delegation to committees.

 

2019-20: payments

 

2020-21: employment of staff and Well-being of Future Generations

 

Whilst the Standing Orders had been reviewed thoroughly two years ago Committee should be convened to review the Standing Orders again

 

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

10

 

Rhandiroedd

 

ARGYMHELLWYD bod y rhent o £46 (Fifth Avenue) a £43 (Caeffynnon) yn cael ei godi £1 ar gyfer 2019-20.

Allotments

 

It was RECOMMENDED that the rent of £46 (Fifth Avenue) and £43 (Caeffynnon) be increased by £1 for 2019-20. 

 

Rhoi gwybod i’r tenantiaid

Notify tenants

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

11.1

Cyfrifiadur i’r swyddfa:

 

ARGYMHELLWYD prynu’r cyfrifiadur, sgrîn a gyriant caled, fel yr argymhellwyd gan Gwe Cambrian, am gyfanswm o £754:

 • Sgrîn 24 "Acer - £90
 • Cyfrifiadur - £599
 • Gyriadwr caled - £65

Office computer:

 

It was RECOMMENDED that a computer, monitor and hard drive, as recommended by Gwe Cambrian, was purchased at a total cost of £754:

 • Monitor 24” Acer - £90
 • Computer - £599
 • Hard drive - £65

 

 

Trefnu

Organise

11.2

Gwasanaeth cyflogaeth - Cytundeb Lefel Gwasanaeth:

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn parhau i gontractio'r gwasanaeth hwn i Gyngor Sir Gâr am gost o £250 y flwyddyn a bod y Cytundeb Gwasanaeth yn cael ei arwyddo a'i ddychwelyd yn unol â hynny.

Pay roll - Service Level Agreement:

 

 

It was RECOMMENDED that the Council continues to outsource this service to Sir Gâr County Council at a cost of £250 per annum and that the Service Level Agreement be signed and returned accordingly.

 

 

Arwyddo a’i anfon yn ôl

Return and sign

11.3

Cardiau pleidleisio ar gyfer etholiad Ward y Gogledd:

 

ARGYMHELLWYD archebu cardiau pleidleisio. Byddent yn costio tua £800 i’w cynhyrchu a’u postio.

 

Polling cards for North Ward election:

 

 

It was RECOMMENDED that polling cards be ordered.  They would cost in the region of £800 to produce and post

 

Ymateb i’r Cyngor Sir

Respond to CCC