Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

28.1.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

127

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mark Strong

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mari Turner

Cyng. Claudine Young

Cyng. David Lees

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy glerc)

Present:

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mark Strong

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mari Turner

Cllr. Claudine Young

Cllr. David Lees

 

In attendance:

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

128

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Brendan Somers

 

Apologies:

 

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr/ Brenda Haines

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Brendan Somers

 

 

129

Datgan Diddordeb:  Dim

Declaration of interest:  None

 

 

130

Cyfeiriadau Personol:

 

Estynnwyd cydymdeimlad i deulu Adam Dewulf-Peters.

 

Personal References:

 

Condolences were extended to the family of Adam Dewulf-Peters

 

 

131

Cyflwyniad: Cyclefest – Shelley Childs

 

 • Cynhelir y Cyclefest 18-27 o Fai 2019
 • Nid oedd Cyngor Sir Ceredigion wedi cadarnhau cefnogaeth ariannol eto
 • Gofynnwyd i Cyclefest ystyried gydymffurfio gyda polisi di-blastic tref Aberystwyth
 • Gofynnwyd hefyd am ddeunyddiau hyrwyddo dwyieithog

 

Gofynnwyd am gyfraniad o £8,000 oddi wrth Cyngor Tref Aberystwyth. Cefnogaeth ariannol i’w drafod yn y Pwyllgor Cyllid nesaf

 

Presentation: Cyclefest - Shelley Childs

 

 • Cyclefest was due to be held 18-27 May 2019
 • Ceredigion County Council had not yet confirmed financial support
 • Cyclefest were asked to reduce usage of single use plastics in line with the plastic-free status of Aberystwyth Town.
 • Bilingual promotional materials were also requested.

 

Financial assistance of £8,000 was requested from Aberystwyth Town Council. Financial support to be discussed in the next Finance Committee

 

Eitem agenda Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda item

132

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented

 

 

 

133

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar Ddydd Llun 17 Rhagfyr 2018.

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un newid bach gramadegol

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 17 December 2018.

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one small grammatical correction.

 

 

134

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. 1: derbynfa i fyfyrwyr meddygol i'w gynnal ar 25.2.2019 am 5.45pm.

 

 1. 7: Cynrychiolydd y Cyngor Tref ar Grŵp Llywio'r Cynllun Lle fyddai'r Cyng Brendan Somers

Matters arising from the Minutes:

 

 1. 1: reception for student doctors to be held on 25.2.2019 at 5.45pm.

 

 1. 7: Cllr Brendan Somers would be the Town Council’s representative on the Place Plan Steering Group

 

 

 

 

135

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 7 Ionawr 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion.

 

Materion yn codi:

 

Erthygl 4 i'w gynnwys ar agenda’r Pwyllgor Cynllunio nesaf

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 7 January 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

Matters arising:

 

Article 4 to be included on the next Planning Committee agenda

 

Eitem agenda Pwyllgor Cynllunio

Planning Committee agenda item

 

136

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 14 Ionawr 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion.

 

 

Materion yn codi:

 

 1. Coed stryd: cynhaliwyd cyfarfod gyda Chyngor Sir Ceredigion a'r Asiantaeth Cefnffyrdd. Awgrymwyd rhai lleoliadau (Ffordd Penparcau ac ar hyd ochr Matalan) a threfnwyd ymweliad safle gyda CSC a fyddai'n edrych hefyd ar goedlannau Penparcau.

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 14 January 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes and all recommendations.

 

Matters arising:

 

 1. Street trees: a meeting had been held with Ceredigion County Council and the Trunk Road Agency. Some locations had been suggested (Penparcau Rd and alongside Matalan) and a site visit with CCC was arranged which would also look at Penparcau Avenues.

 

 

 

 

 

137

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 21 Ionawr 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion, gydag un newid bach gramadegol, a phob argymhelliad ag eithrio Eitem 7 (Eisteddfod Ceredigion) a ohiriwyd er mwyn cael eglurhad ar y prosesau cyfrifyddu.

 

Finance & Establishments Committee held on Monday, 21 January 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes, with one small grammatical correction, and all recommendations except for Item 7 (Ceredigion Eisteddfod) which was postponed in order to clarify the accounting processes.

 

 

 

 

138

Ceisiadau Cynllunio: 

Planning Applications:   

 

 

138.1

A181189: Belair 49 Morfa Mawr 

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU ail osod ffenestri pren gyda ffenestri UPVC am fod yr adeilad o fewn yr ardal gadwraeth. Mae'r Cyngor yn argymell ffenestri sash pren neu o leiaf ffenestri newydd sy'n cyd-fynd ag arddull draddodiadol yr ardal gadwraeth.

A181189: Belair 49 Queens Road

 

The Council OBJECTS to the replacement of timber windows with UPVC Windows as the building is within the conservation area. Council recommends wooden sash windows or at the very least replacement windows that are in keeping with the traditional style of the conservation area.

 

Anfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to the County Council

138.2

A181191: Deva 33-34 Glanymor


DIM GWRTHWYNEBIAD i’r cynlluniau ar gyfer y ffenestri bwa ond dylid cadw tri drws blaen ar gyfer y tri tŷ.

 

A181191: Deva 33-34 Marine Terrace

 

The council has NO OBJECTION to the plans for the bay windows but three front doors should be retained for the three houses.

 

 

139

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

Dim

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

None

 

 

140

Cyllid – ystyried gwariant

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant a chaniatáu i'r Clerc lofnodi sieciau gyda’r Cyng Alun Williams yn absenoldeb y llofnodwyr eraill.

 

Finance – to consider expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure and to allow the Clerk to sign cheques with Cllr Alun Williams in the absence of the other signatories.

 

 

141

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Endaf Edwards:

 

 • Murlyn Côr y Castell: roedd partneriaeth rhwng adrannau Economi ac Adfywio a Gwasanaethau Ieuenctid y Cyngor Sir wedi creu murlyn lliwgar yno gyda phlant ysgol gan ddefnyddio paent a fyddai’n rhwystro graffiti. Roedd digwyddiad lansio ar y gweill.

 

Cyng Mark Strong:

 

 • Gweithgor Craffu Cydweithredol Gofal Iechyd y Canolbarth: Roedd y gweithgor yn agored i’r cyhoedd. Dylid ei hysbysebu mor eang â phosib.
 • Neuadd Alexandra: roedd cyfarfod yn cael ei gynnal gyda'r Cyngor Sir i edrych ar dacluso'r ardal.

 

Cyng Alun Williams:

 

 • Ffoaduriaid: hwn oedd trydedd flwyddyn y cynllun ac roedd 13 arall i fod i ddod yn y ddwy flynedd nesaf. Roedd Cymorth Aber wedi cynnal teulu ychwanegol. Roedd yn anodd ddod o hyd i lety yn y sector rhentu preifat oherwydd y bwlch rhwng yr arian a dderbynnir gan y Swyddfa Gartref (£480 y mis) a chyfraddau rhent gwirioneddol.

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Endaf Edwards:

 

 • Côr y Castell shelter mural: a partnership between the County Council’s Economic and Regeneration department and Youth Services had worked with school pupils to create a colourful mural using anti-graffiti paint. A launch event was planned

 

Cllr Mark Strong:

 

 • Mid Wales Healthcare Co-operative Scrutiny Working Group: The working group was open to the public. It should be advertised as widely as possible.
 • Alexandra Hall: a meeting was being held with the County Council to look at tidying up the area.

 

Cllr Alun Williams:

 

 • Refugees: this was the third year of the scheme and another 13 were due to come in the next couple of years. Aber Aid had hosted an additional family. Finding accommodation within the private rented sector was difficult due to the gap between funding received from the Home Office (£480 per month) and actual rent rates.

 

 

 

 

 

 

142

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

Dim

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

 

 

None

 

 

143

Cynnig: Cerdyn Adnabod UE (Cyng Lucy Huws)

 

I ysgrifennu at y Swyddfa Gartref:

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn galw ar y Swyddfa Gartref i dynnu'n ôl yr angen i ymgeisio am statws sefydlog ar gyfer gwladolion yr UE sy'n byw yn y DU ar hyn o bryd a hyd at y dyddiad ymadawiad gan yr UE

 

PENDERFYNWYD yn unfrydol gefnogi'r cynnig ac i anfon llythyr at y Swyddfa Gartref gyda phob cynghorydd yn ei lofnodi. Byddai cyhoeddusrwydd yn cael ei roi i hyn hefyd trwy anfon llythyr at y Cambrian News ac ati yn cadarnhau fod croeso i bawb yn Aberystwyth.

 

Motion: EU Identity Card (Cllr Lucy Huws)

 

To write to the Home Office:

Aberystwyth Town Council calls on the Home Office to withdraw the need to apply for settled status for EU nationals currently residing in the UK and up to the date of departure from the EU

 

 

It was unanimously RESOLVED to support the motion and to send a letter to the Home Office signed by all councillors. This would also be publicised by sending a letter to the Cambrian News etc and stressing that everyone is welcome in Aberystwyth.

 

Anfon llythyr a threfnu cyhoeddusrwydd

Send letter and organise publicity

144

Gohebiaeth:

Correspondence:

 

 

144.1

Y Diosg Mawr: 10.30am -2.30pm  2.2.2019  yn archfarchnad Tesco

 

 

Mass unwrap:  10.30am -2.30 pm 2.2.2019 at the Tesco supermarket

 

 

144.2

Argyfwng yn yr Hinsawdd:

 

Mewn ymateb i'r ddeiseb, ac o ystyried nad yw llawer o'r camau a ofynnir gan y ddeiseb o fewn cyfrifoldebau cyfreithiol y Cyngor, PENDERFYNODD y Cyngor weithredu i fynd i'r afael â materion yn ymwneud â hinsawdd a bioamrywiaeth o fewn ei feysydd cyfrifoldeb yn unig:

 

 • drafftio llythyr agored i San Steffan, Llywodraeth Cymru a'r Cyngor Sir i ddatgan ei gydnabyddiaeth o'r newid yn yr hinsawdd a’r argyfwng bioamrywiaeth a gofyn iddynt ymateb yn llwyr ac i gymryd camau priodol i fynd i'r afael â’r argyfwng.

 

 • cynllunio cyfres o gyfarfodydd i ymgysylltu â phreswylwyr y dref i ddatblygu cynllun gweithredu ac i roi cyhoeddusrwydd i'r hyn y mae'r Cyngor Tref yn ei wneud.

Climate Emergency:

 

In response to the petition, and given that many of the actions requested by the petition are not within the legal responsibilities of the Council, the Council RESOLVED to take action to address climate and biodiversity issues only within its areas of responsibility:

 

 • to draft an open letter to Westminster, the Welsh Government and the County Council to declare its recognition of the climate change and biodiversity emergency and to ask them to respond to it fully and to take proper action to combat the emergency.

 

 • to plan a series of meetings to engage with the residents of the town to develop a plan of action and to publicise what the Town Council is doing.

 

 

Cyhoeddusrwydd

Publicity

 

Anfon llythyr

Send letter

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

 

4.2.2019

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Lucy Huws (Cadeirydd)

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Gan nad oedd gan y cyfarfod cworwm, byddai'r Cadeirydd yn defnyddio pwerau dirprwyedig i ymateb i'r cais cynllunio. Trafodwyd yr holl faterion eraill yn anffurfiol

Present: 

Cllr. Lucy Huws (Chair)

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

As the meeting was not quorate the Chair would use delegated powers to respond to the planning application.  All other matters were discussed informally.

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. David Lees

 

Apologies:

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. David Lees

 

 

3

Datgan Diddordeb:

Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declaration of interest:

Noted within the agenda item

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

 

Planning Applications:

 

 

5.1

A180923: Llyfrgell Genedlaethol - Gwaith i’r tô ac i ffenestri’r tô

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A180923: National Library - Work to roof coverings and roof lights

 

NO OBJECTION

 

 

6

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu 9.1.2019

 

Cylchredwyd er gwybodaeth.

 

Development Control Committee report 9.1.2019

 

Circulated for information. 

 

 

7

Erthygl 4

 

Cyng Lucy Huws i ymchwilio ymhellach

 

Article 4

 

Cllr Lucy Hughes to make further enquiries

ymchwilio ymhellach

further enquiries

8

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

8.1

Hyfforddiant Cymorth Cynllunio Cymru: i’w gynnal yn Siambr y Cyngor 19 Chwefror. Tri cynrychiolydd o’r Cyngor i fynychu: Cyng Lucy Huws, Cyng Mari Turner ac un arall.

 

Planning Aid Wales training: To be held 19 February in the Council Chamber.  Three Council representatives to attend: Cllr Lucy Huws, Cllr Mari Turner and one other.

 

8.2

Tesco ac M&S :

 

 • Mae angen sylw ar y coed.
 • Mae llygredd golau o’r maes parcio.

 

Cyng Sue Jones-Davies i gysylltu gyda Tesco ac M&S

Tesco and M&S:

 

 • The trees require attention.
 • There is a light pollution issue from the car park

 

Cllr Sue Jones-Davies to contact Tesco and M&S

 

 

8.3

Cynllunio Aspri: Er gwybodaeth. Cyhoeddusrwydd ac ymgynghoriad cyn gwneud cais am ganiatâd cynllunio yn yr Hen Goleg

 

Aspri Planning: For information. Publicity and consultation before applying for planning permission at the Old College

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 2.2019

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng Brendan Somers (Cadeirydd)

Cyng. Mark Strong

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. David Lees

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

Cllr Brendan Somers (Chair)

Cllr. Mark Strong

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. David Lees

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Steve Davies

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Claudine Young

Cyng. Mari Turner

 

Apologies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Steve Davies

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Claudine Young

Cllr. Mari Turner

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of Interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau personol: Dim

 

Personal references: None

 

5

Aberystwyth ar y Blaen: Rhoddodd Matthew Newbold - Swyddog Datblygu, a Mark Joseph - Cadeirydd drosolwg o brosiectau.

 

Roedd sylwadau'r Cyngor yn ymdrin â materion fel:

 • Mwy o ddefnydd o'r traeth ee llogi cadeiriau dec
 • Lleihau deunydd pacio plastig
 • Lleoliad y gwifren zip arfaethedig a'r posibilrwydd o aflonyddwch
 • Llygredd golau a sŵn o Tesco cyn belled â'r Buarth
 • Costau cynnal a chadw’r pwll bracso
 • Sgriniau cyffwrdd - anawsterau cychwynnol a dwyieithrwydd
 • Pa fath o Aberystwyth sy'n cael ei hyrwyddo a pha fath o dwristiaid sy'n cael eu denu
 • Lazers i atal gwylanod - i'w ystyried fel menter ar y cyd
 • Goleuadau Nadolig - cyd-bwyllgor

 

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cefnogi sefydlu Pwyllgor Goleuadau Nadolig ar y Cyd.

Advancing Aberystwyth: Matthew Newbold - Development Officer and Mark Joseph - Chairman provided an overview of projects.

 

Council comments covered issues such as:

 • Greater use of the beach eg deck chair hire
 • Reducing plastic take-away packaging
 • Location of, and potential disturbance from, the proposed zip wire
 • Light and noise pollution from Tesco as far as the Buarth
 • Paddling pool maintenance costs
 • Touch screens – teething difficulties and bilingualism
 • What kind of Aberystwyth is being promoted and what type of tourist is being attracted
 • Lazers to deterr seagulls – to be looked at as a joint venture
 • Christmas lights – joint committee

 

It was RECOMMENDED that Council supports the proposed setting up of the Joint Christmas Lights Committee.

 

 

6

Coed stryd 2017-18 a 2018-19:

 

Yn dilyn y cyfarfod gyda swyddogion Ceredigion a’r Cefnffyrdd i drafod lleoliadau a chostau addas, ARGYMHELLWYD bod cymaint o'r safleoedd arfaethedig â phosibl yn cael eu plannu (yn amodol ar gyllid).

 

ARGYMHELLWYD hefyd y dylid anfon llythyr at yr Adran Ystadau yn cefnogi plannu coed y tu ôl i Neuadd Alexandra.

 

Street trees 2017-18 and 2018-19:

 

Following the meeting with Ceredigion and Trunk Road officers to discuss suitable locations and costs it was RECOMMENDED that as many of the proposed sites as possible were planted (subject to finance).

 

It was also RECOMMENDED that a letter be sent to the Estates Department supporting tree planting behind Alexandra Hall.

 

 

7

Gŵyl Agor Drysau 16-23 Mawrth

 

Gofynnwyd i'r Cynghorwyr:

 • hysbysebu digwyddiadau'r ŵyl mor eang â phosibl yn electronig a thrwy dosbarthu taflenni a phosteri
 • gynnig lleoliadau ar gyfer baneri gwledydd sy'n cymryd rhan
 • stiwardio amrywiol ddigwyddiadau
 • a oeddent yn mynychu'r digwyddiad lansio ar 21 Chwefror. Byddai’r Cyng.Mair Benjamin, Mark Strong, Brendan Somers ac Alun Williams yn mynychu

Opening Doors Festival 16-23 March

 

Councillors were asked:

 • to advertise the festival events as widely as possible both electronically and by distributing leaflets and posters
 • to suggest locations for the banners of participating countries
 • to steward various events
 • if they were attending the launch event on 21 February. Mair Benjamin, Mark Strong, Brendan Somers and Alun Williams would be attending

 

Anfon y llythyr at gynghorwyr

Send letter to councillors

 

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

8.1

Parȇd Dydd Gŵyl Dewi: cymryd rhan yn ddewisol i gynghorwyr ar ddyletswyddau stiwardio

St David’s Day Parade: participation optional for councillors on stewarding duties

 

 

8.2

WASPI (Merched yn erbyn Atal Pensiwn y Wladwriaeth): ARGYMHELLWYD y byddai'r Cyngor yn cefnogi'r ymgyrch yn ffurfiol.

WASPI (Women Against State Pension Injustice): It was RECOMMENDED that Council would formally support the campaign.

 

 

8.3

Ymchwiliad Dinasoedd Diwylliannol: cytunwyd y byddai trafodaeth o'r adroddiad yn fuddiol ac yn berthnasol o ran y cais nesaf am statws dinas

Cultural Cities Enquiry: it was agreed that discussion of the report would be beneficial and relevant in terms of the next city status application

 

 

8.4

Ymweliad ‘Poppy of Honour’: Mae angen rhagor o wybodaeth

Poppy of Honour visit:  More information required

 

 

More information

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 2.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brendan Somers

Cyng. David Lees

Cyng. Mari Turner

Cyng. Alex Mangold

 

Yn mynychu:

Cyng Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Present

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Brendan Somers

Cllr . David Lees

Cllr. Mari Turner

Cllr. Alex Mangold

 

In attendance:

Cllr Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Apologies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

 

Declarations of interest: None

 

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

 

 

 

5

Ystyried Cyfrifon Mis Ionawr

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon

 

Consider Monthly Accounts for January

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

 

 

 

6

Plannu Coed

 

Nid oedd y costiau wedi'u darparu eto a byddai'r Cyngor Llawn yn eu trafod.

Tree Planting

 

Costings had not yet been provided and would be discussed by Full Council.

 

 

7

Gŵyl Feicio

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn darparu £8,000 ar gyfer y digwyddiad gyda'r amod bod plastig un defnydd yn cael ei leihau a bod y deunyddiau cyhoeddusrwydd yn ddwyieithog.

Cyclefest

 

It was RECOMMENDED that Council provides £8,000 for the event with the proviso that single use plastic is reduced and publicity materials are bilingual.

 

 

8

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

8.1

Cais am gyllid: Treialon Rhyngwladol Cŵn Defaid. Fe'u gwahoddir i siarad â'r Cyngor

Funding request: International Sheepdog Trials. They would be invited to talk to Council

 

Gwahodd

Invite

 

8.2

Cais am gyllid: Urdd Ceredigion.

Canllawiau a ffurflenni grant i'w hanfon.

Funding request: Urdd Ceredigion.

Grant guidelines and form to be sent.

 

Anfon ffurflen grant

Send grant form

8.3

Cais am gyllid: CFfI Ceredigion.

Canllawiau a ffurflenni grant i'w hanfon

Funding request: YFC Ceredigion.

Grant guidelines and form to be sent

Anfon ffurflen grant

Send grant form

8.4

Cais am gyllid: Eisteddfod Llangollen.

Canllawiau a ffurflenni grant i'w hanfon

Funding request: Llangollen Eisteddfod.

Grant guidelines and form to be sent

Anfon ffurflen grant

Send grant form

8.5

Eisteddfod Ceredigion: cadarnhawyd y gallai'r Cyngor ddarparu £24,000 dros gyfnod o dair blynedd (£8,000 y flwyddyn)

Ceredigion Eisteddfod: it had been confirmed that the Council could provide £24,000 over a period of three years (£8,000 per annum)

 

 

8.6

Datganiad Polisi Pensiwn: Gan fod yr holl welliannau yn gost niwtral, ARGYMHELLWYD mabwysiadu'r datganiad.

Pension Policy Statement: As all amendments were cost neutral, it was RECOMMENDED that the statement be adopted.

 

Ymateb

Respond

8.7

Aelodaeth Un Llais Cymru: dylid dosbarthu’r wybodaeth yn electronig i gynghorwyr er gwybodaeth

 

One Voice Wales membership: distribute electronically to councillors for information

 

Dosbarthu

Circulate

8.8

Hyfforddiant Cadeirio: ARGYMHELLWYD bod yr hyfforddiant yn cael ei gynnal ar 12 Mawrth. Pob cynghorydd i gael ei hysbysu. Yn amodol ar rifau, dylid hysbysu cynghorau cyfagos

Chairing Training: it was RECOMMENDED that the training be held on 12 March.  All councillors to be notified. Subject to numbers, neighbouring councils to be notified

 

Hysbysebu’r hyfforddiant

Advertise the training

8.9

Grant Cyfleoedd Chwarae: Roedd yn rhaid gwario'r £3500 erbyn diwedd mis Mawrth. Gofynnwyd i Gyngor Sir Ceredigion am ddyfynbris i adfer y fraich siglen ym Mhenparcau a gwneud y gwaith tir angenrheidiol. Roedd angen mwy o ddyfynbrisiau.

 

Play Opportunities grant: The £3500 had to be spent by the end of March.  Ceredigion County Council had been asked for a quote to restore the swing arm in Penparcau and do the necessary ground works. More quotes were needed.

 

 

8.10

Ymweliad Fritz Pratscke: ARGYMHELLWYD darparu £500 ar gyfer derbyniad ar y cyd i Fritz er mwyn cydnabod ei waith wrth ddatblygu'r bartneriaeth gefeillio rhwng Kronberg ac Aberystwyth.

Fritz Pratscke visit: it was RECOMMENDED that £500 be provided for a jointly hosted reception for Fritz in order to acknowledge his work in developing the twinning partnership between Kronberg and Aberystwyth.

 

 

8.11

Gwersi Cymraeg: ARGYMHELLWYD bod angen o leiaf pedwar disgybl i gyfiawnhau gwario £350, ar gyfer cwrs o 10 gwers. Cynghorau cyfagos i gael gwybod am y cyfle.

Welsh lessons:  it was RECOMMENDED that a minimum of four attendees were needed to justify the expenditure of £350, for a course of 10 lessons.  Neighbouring councils to be informed of the opportunity

 

Hysbysebu gwersi

Advertise lessons