Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

25.2.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

145

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Mari Turner

Cyng. Claudine Young

Cyng. David Lees

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Brendan Somers

 

Yn mynychu:

Heledd Davies(cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy glerc)

 

Dr Sue Fish a Myfyrwyr Meddygol

 

Pamela Judge WASPI

Marie Thomas WASPI

 

Present:

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Mari Turner

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Claudine Young

Cllr. David Lees

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Brendan Somers

 

In attendance:

Heledd Davies (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

Dr Sue Fish and Medical Students

 

Pamela Judge WASPI

Marie Thomas WASPI

 

 

 

146

Ymddiheuriadau:

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mark Strong

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies:

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Rhodri Francis

 

 

147

Datgan Diddordeb:  

 

150: Cllr Endaf Edwards and Gweneira Raw-Rees

157: Cllr Endaf Edwards

 

Declaration of interest:  

 

150: Cllr Endaf Edwards and Gweneira Raw-Rees

157: Cllr Endaf Edwards

 

 

148

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal References: None

 

149

Cyflwyniad: CARER (Llwybr Addysg Gymunedol a Gwledig). Darparodd Dr Sue Fish drosolwg o'r Rhaglen a  darparodd myfyrwyr meddygol drosolwg o'u profiadau o fewn lleoliadau meddygfeydd teulu ac yn gyffredinol yn Aberystwyth.

Presentation: CARER (Community and Rural Education Route). Dr Sue Fish provided an overview of the CARER Programme and medical students provided an overview of their experiences within GP surgery placements and of Aberystwyth generally.

 

 

150

Cyflwyniad: Ymgyrch Menywod yn Erbyn Anghyfiawnder Pensiwn Gwlad

 

Datganodd y Cyng Endaf Edwards fuddiant personol a gadawodd y siambr. Gwnaeth Gweneira Raw-Rees hefyd ddatgan diddordeb.

 

Rhoddodd Pamela Judge a Marie Thomas drosolwg o ymgyrch WASPI a gofynnodd am gymorth ariannol a chefnogaeth wrth hyrwyddo’r ymgyrch.

 

Cymorth ariannol:

I'w drafod gan y Pwyllgor Cyllid ond yr ymgyrch i gael rhywfaint o gymorth llungopïo. Dylai unrhyw gyfraniad gael ei ganolbwyntio'n lleol.

 

Cefnogaeth hyrwyddo:

 • Gwefan y Cyngor, tudalen EGO a gwefannau cyfryngau cymdeithasol cynghorwyr. WASPI i anfon fersiwn electronig o'r taflenni

 

Syniadau eraill:

 • Gallai rhestr ddosbarthu'r WASPI gynnwys cynghorau tref a chymuned, Fforwm Penparcau, eglwysi ac ati
 • Gallai arwyddion digidol Aberystwyth gynnwys digwyddiadau WASPI

 

Presentation: WASPI (Women Against State Pension Injustice).

 

Cllr Endaf Edwards declared a personal interest and left the chamber.  Gweneira Raw-Rees also declared an interest.

 

 

Pamela Judge and Marie Thomas provided an overview of the WASPI campaign and requested financial and promotional support.

 

Financial support:

 

To be discussed by the Finance Committee but the campaign to be offered some photocopying support. Any contribution should be focussed locally.

 

Promotional support:

 • Council website, EGO page and councillors’ social media sites. WASPI to send electronic version of the leaflets

 

Other ideas:

 • The WASPI distribution list could include town and community councils, Penparcau Forum, churches etc
 • Advancing Aberystwyth’s digital signage could include WASPI events

 

 

 

Eitem agenda Pwyllgor Cyllid

Finance Committee agenda item

151

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar

 

Trafodwyd Gorymdaith y Maer a PHENDERFYNWYD gwahodd cymaint o grwpiau Aberystwyth a phosib, ond y gallai’r Maer etholedig ddylanwadu ar fformat yr orymdaith. Dylid anfon y dyddiad cyn gynted ag y bo modd ac yna cadarnhau y manylion yn dilyn yr etholiad.

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented

 

The Mayoral Parade was discussed, in view of last year’s period of notice for cadet groups, and Council RESOLVED that as many Aberystwyth groups as possible should be invited but that the Mayor elect could influence the format of the parade. The date should be sent out as soon as possible and the details confirmed following election.

 

 

 

 

 

Anfon dyddiad i’r dyddiadur

Send out diary marker

 

 

152

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar Ddydd Llun 28 Ionawr 2019

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 28 January 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

153

Materion yn codi o’r Cofnodion: Dim

 

Matters arising from the Minutes: None

 

 

154

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 4 Chwefror 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda’r cywiriad canlynol:

 

 1. 2 Cyng Sue Jones-Davies i gysylltu gyda Tesco ac M&S

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 4 February 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes with the following amendment:

 

 1. 2 Cllr Sue Jones Davies to contact Tesco and M&S

 

 

 

155

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 11 Chwefror 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a phob argymhelliad ond gydag un cywiriad yn y cofnodion Cymraeg.

 

7: 16-23 Mawrth

 

Byddai coed a roddwyd gan yr Woodland Trust yn cyrraedd cyn hir

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 11 February 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes and all recommendations but with one correction in the Welsh

minutes:

 

7: 16-23 March

 

Trees donated by the Woodland Trust would be arriving soon

 

 

 

156

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 18 Chwefror 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a phob argymhelliad ond gydag un ychwanegiad:

 

7: Cyclefest – gyda'r amod bod plastig un defnydd yn cael ei leihau a bod y deunyddiau cyhoeddusrwydd yn ddwyieithog.

 

Materion yn codi:

 

 1. Plannu coed: Gan gadw o fewn y gyllideb a ddyrannwyd, byddai'r Clerc ar y cyd gyda Chadeirydd Cyllid yn symud y plannu ymlaen.

 

 1. 8: Hyfforddiant Cadeirio: pob cynghorydd i wneud ymdrech i fynychu

Finance & Establishments Committee held on Monday, 18 February 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes and all recommendations but with an addition:

 

7: Cyclefest –with the proviso that single use plastic is reduced and publicity materials are bilingual.

 

Matters arising:

 

 1. Tree planting: Keeping within the allocated budget, the Clerk in conjunction with the Chair of Finance would progress the planting

 

 1. 8: Chairing Training: all councillors to make every effort to attend

 

 

 

 

157

Ceisiadau Cynllunio: 

Planning Applications:   

 

 

157.1

A190047 – 28 North Parade

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A190047 – 28 North Parade

 

NO OBJECTION

Anfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to the County Council

 

157.2

A190072/73 - 20 Glan y Môr

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond dylid egluro pam mae’r ymgeisydd wedi datgan nad oes perygl o lifogydd. Dylai'r ymgeisydd hefyd gael ei ganmol am ddarparu man storio beiciau yn ogystal â storio biniau

A190072/73 – 20 Marine Terrace

 

NO OBJECTION  but the applicant has declared there is no flood risk which should be clarified. The applicant should also be commended for providing a bicycle storage area as well as bin storage

 

 

157.3

A190074 – Caffi Express, Ffordd Alexandra

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond fe dylai preswylwyr y fflat gael mynediad i'r iard gefn i storio sbwriel

A190074 – Express Café, Alexandra Road

 

NO OBJECTION but the flat occupants should have access to the rear yard for storage of refuse

 

158

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

Dim

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit:   

 

None

 

 

159

Cyllid – ystyried gwariant

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant a chaniatáu i'r Clerc lofnodi sieciau gyda’r Cyng Alun Williams yn absenoldeb y llofnodwyr eraill.

 

Finance – to consider expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure and to allow the Clerk to sign cheques with Cllr Alun Williams in the absence of the other signatories.

 

 

160

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Alun Williams:

 • Roedd Cyngor Ceredigion yn gweithio gyda Phowys i wneud cais i San Steffan ar gyfer sefydlu Rhanbarth Datblygu Canolbarth Cymru er mwyn sicrhau cyllid. Byddai’r cyllid yn cael ei glustnodi ar gyfer adfywio porthladdoedd.
 • Roedd cyfarfod Llywodraeth Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Brexit wedi tynnu sylw at feysydd yr effeithir arnynt os adewir heb gytundeb, gan gynnwys prinder ffrwythau a llysiau, prisiau bwyd, prinder meddyginiaeth, cyflenwadau tanwydd a nwyddau meddygol hanfodol eraill na wnaed yn y DU

 

Cyng Endaf Edwards:

 • Murlyn Côr y Castell: roedd ail furlun yn cael ei baentio a chynhelir y lansiad ar 27 Mawrth

 

Nodwyd fod Cynghorwyr Sir eraill yn medru dod i adrodd yn ôl ac y dylid eu gwahodd

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Alun Williams:

 • Ceredigion Council were working with Powys to apply to Westminster for a Mid Wales Development Region in order to achieve funding. Funding would be earmarked for reinvigorating harbours.

 

 

 • A Welsh Government and Welsh Local Government Association Brexit briefing had highlighted areas affected by a ‘no deal’ exit scenario including fruit and veg shortages, food prices, medication shortages, fuel supplies and other essential medical goods not made in the UK

 

 

Cllr Endaf Edwards:

 • Côr y Castell mural: a second mural was being painted and the launch was being held on 27 March

 

It was noted that other County Councillors could attend to provide a report and they should be invited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwahodd Cynghorwyr Sir eraill Aberystwyth

Invite other Aberystwyth County Councillors

 

161

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:    Dim

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  

None

 

 

162

Cynnig: Codiad Treth Ceredigion (Cyng Alex Mangold)

 

PENDERFYNWYD diwygio'r cynnig i gynnwys:

Hoffai Cyngor Tref Aberystwyth wrthwynebu'n ffurfiol y cynnydd arfaethedig o 7% yn Nhreth y Cyngor ar gyfer 2019-20. Credwn ei bod yn annheg ac yn ddiangen i wasgu mwy na'r cynnydd 5% a argymhellir.

 

Yn dilyn trafodaeth hir PENDERFYNWYD gwrthwynebu’r cynnig.

 

PENDERFYNWYD cefnogi Pleidlais i’r Bobl.

 

Motion: Ceredigion Council Tax Increase (Cllr Alex Mangold)

 

It was RESOLVED to amend the motion to consist of:

Aberystwyth Town Council would like to formally oppose the planned increase of 7% in Council Tax for 2019-20. We think it is unfair and unnecessary to squeeze out more than the recommended 5% increase.

 

Following a lengthy discussion, it was RESOLVED to oppose the motion.

 

It was RESOLVED to support a People’s Vote.

 

 

163

Gohebiaeth:

Correspondence:

 

 

163.1

Claddu gwastraff ymbelydrol: PENDERFYNWYD yn unfrydol ysgrifennu llythyr i wrthwynebu claddu yng Ngorllewin Cymru

Radioactive waste burial: it was unanimously RESOLVED to write a letter to oppose burial in West Wales

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

 

5.3.2019

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

Cyng. Charlie Kingsbury

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Present: 

Cllr Michael Chappell

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

Cllr. Charlie Kingsbury

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng Lucy Huws

Cyng Rhodri Francis

Apologies:

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Rhodri Francis

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

5

Ceisiadau Cynllunio:

 

Planning Applications:

 

 

5.1

Ymgynghoriad cyn-gynllunio - Adeilad y Goron

 

Newid defnydd rhannol o’r swyddfa (B1) i breswyl (C3) i ddarparu 42 o unedau ac estyniad 4 llawr

 

Nodwyd tri maes o ddiddordeb / neu’n peri pryder:

 

 1. Ansawdd bywyd a lles

 

 • Croesewir y balconïau a ddangosir ond maent yn wynebu'r Gogledd felly bydd ganddynt brinder golau haul
 • Mae angen mwy o falconïau (o leiaf balconïau jiwliet) ar y blaen yn wynebu'r De i sicrhau bod y trigolion yn mwynhau ansawdd bywyd gwell a bod yr adeilad sydd i’w weld o bell, yn bleser i edrych arno. Byddai hyn hefyd yn gwella gwerthiant. Croesewir y cladin pren.
 • Mae llwybrau troed i mewn ac oddi wrth y datblygiad eisoes yn cael eu defnyddio'n rheolaidd a dylid eu cynnal a'u gwella i annog cerdded
 • Beth fydd deiliadaeth y datblygiad? Mae angen opsiynau llai o faint i’w prynu yn yr ardal mewn ymateb i'r demograffeg sy'n heneiddio.

 

 1. Amgylchedd

 

 • Dylid gosod paneli solar ar y to a gosod system wresogi sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd
 • Dylai inswleiddio fod yn ystyriaeth allweddol gan fod yr adeilad mewn man agored i’r tywydd
 • Dylai ffenestri fod yn wydr triphlyg
 • Mae tirlunio yn hanfodol gyda’r coed / llwyni presennol ac ardaloedd gwyrdd yn cael eu cadw a'u gwella

 

 

 

 

 • Seilwaith

 

 • Mae ardal storio sbwriel ddigonol ond wedi'i sgrinio yn hanfodol ac ni ddylid ei leoli ger balconïau a ffenestri.
 • A fydd mannau parcio penodol ar gyfer fflatiau?
 • Dylid darparu rac / storfa beiciau digonol
 • Mae mynediad i'r safle rhandir (a chlwb bowlio) ar gyfer llwytho a dadlwytho yn angenrheidiol (gan gynnwys man troi addas)

 

 

Gellid defnyddio cyllid Adran 106, os ar gael, ar gyfer gwelliannau i’r maes chwarae a llwybrau troed yn ogystal â darparu cyfleuster storio yn y rhandiroedd cyfagos.

Pre-planning consultation - Crown Building

 

Partial change of use from office (B1) to residential (C3) to provide 42 units and 4 storey extension.

 

Three areas of interest/concern were noted:

 

 1. Quality of life and wellbeing

 

 • The featured balconies are welcomed but face North so will have limited sunlight
 • More balconies (at least juliet type balconies) are needed on the SW facing main frontage to ensure that residents enjoy an improved quality of life and that the building which is a prominent landmark, is aesthetically pleasing. This would also enhance saleability.  The wooden cladding is welcomed.
 • Footpaths to and from the development are already well used and should be maintained and improved to encourage walking
 • What will the tenure of the development be? Owner occupier ‘downsizing’ options are needed in the area in response to the ageing demographic.

 

 1. Environment

 

 • Solar panels should be installed on the roof and an environmentally friendly heating system installed
 • Insulation should be a key consideration as the building is exposed to the weather
 • Windows should be triple glazed
 • Landscaping is essential with existing trees/shrubs and green areas retained and enhanced

 

 

 

 1. Infrastructure

 

 • An adequate but screened refuse storage area is essential and should not be located near balconies and windows.
 • Will there be assigned parking spaces for flats?
 • An adequate cycle rack/store should be provided
 • Access is essential to the allotment site (and bowling club) for loading and unloading (including an appropriate turning space)

 

Section 106 funding, if there was any available, could be used for playground and footpath improvements as well as provision of storage at the neighbouring allotments.

 

 

6

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu 13.2.2019

 

Cylchredwyd er gwybodaeth.

 

Development Control Committee report 13.2.2019

 

Circulated for information. 

 

 

7

Gohebiaeth

Correspondence:

 

 

7.1

Cyngor Tref Amwythig yn gofyn am gefnogaeth i’w cais am arian o gronfa ‘Stryd fawr y Dyfodol’ y Llywodraeth

Cytunwyd anfon llythyr o gefnogaeth

Shrewsbury Town Council requesting a letter of support for their funding bid to the Government’s ‘Future high Street’ fund:

It was agreed to send a letter of support.

 

Anfon llythyr

Send letter

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 

 1. 4.2019

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Present

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Mark Strong

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Claudine Young

Cyng. Lucy Huws

 

Apologies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Mark Strong

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Claudine Young

Cllr. Lucy Huws

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of Interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Llongyfarchwyd Nia Edwards-Behi ar ennill etholiad Ward y Gogledd

Personal references:

 

Congratulations were extended to Nia Edwards-Behi on winning the North Ward election

 

 

5

Parc Ffordd y Gogledd:

 

Roedd y poplys wedi cael eu torri lawr Yn dilyn cyngor proffesiynol ynghylch yr opsiwn mwyaf diogel ar gyfer ymdrin ag aildyfiant ar hyd y systemau gwreiddiau (crachgoed) cytunwyd i ddefnyddio plygiau eco.

 

Roedd y drysfa yn gostus i'w gynnal ac ARGYMHELLWYD symud y pyst a'r rhaffau, ond eu cadw mewn storfa, a gosod byrddau picnic ar y gwyrdd, a’u angori’n gadarn, i atal defnydd chwaraeon trwm oherwydd bod y tyweirch yn anaddas. Mesur dros dro yw hyn hyd nes y cwblheir dyluniad y parc yn dilyn yr ymgynghori. Nodwyd sylwadau ysgrifenedig gan y Cyng Mark Strong yn egluro bod difrod wedi bod o chwaraeon pêl cyn i'r ddrysfa gael ei roi yn ei le.

 

 

North Road Park:

 

The poplars had been felled. Following professional advice as to the safest option for dealing with regrowth along the root systems (suckers) it was agreed to use eco plugs.

 

 

The labyrinth was costly to maintain and it was RECOMMENDED that the posts and ropes be removed, but kept in storage, and picnic tables be put on the green, and anchored securely, to deterr heavy sport use as the turf was unsuitable.  This represents an interim measure until the park design is finalised following consultation. Written comments from Cllr Mark Strong were noted explaining that there had been damage from ball sports before the labyrinth was put in place.

 

 

6

Parc Kronberg:

 

Roedd defnydd gan grwpiau cymunedol a phob oedran yn un o ofynion cyllid y Loteri a chyflwynwyd cynllun gweithgaredd drafft i'w gymeradwyo.

 

ARGYMHELLWYD y dylid gymeradwyo’r cynllun ac y dylid cyflwyno unrhyw wariant i'r Pwyllgor Cyllid.

 

Parc Kronberg:

 

Use by community groups and all ages was a requirement of the Lottery funding and a draft activity plan was presented for approval.

 

It was RECOMMENDED that the plan be approved and any expenditure to be presented to the Finance Committee.

 

 

7

Balchder Bro:

 

Roedd cyfarfod yn cael ei drefnu gydag Iechyd yr Amgylchedd a Strydlun Ceredigion i edrych ar opsiynau.

 

Roedd Aberystwyth ar y Blaen hefyd yn ystyried materion balchder dinesig. Roedd y pwnc hefyd yn berthnasol i'r Cynllun Lle.

 

ARGYMHELLWYD y dylid edrych ymhellach ar weithio mewn partneriaeth.

Civic Pride:

 

A meeting was in the process of being set up with Ceredigion Environmental health and Streetscene to explore options.

 

Advancing Aberystwyth were also considering civic pride issues.  The topic was also relevant to the Place Plan.

 

It was RECOMMENDED that partnership working should be explored further.

 

 

8

Plannu coed:

 

Yn ogystal â'r gwaith plannu coed a gymeradwywyd gan y Cyngor, roedd y Cynghorydd Sue Jones-Davies wedi cael nifer o goed gan Coed Cadw i'w plannu.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor Llawn yn nodi lleoliadau addas.

Tree Planting:

 

In addition to the tree planting approved by the Council, Cllr Sue Jones-Davies had acquired a quantity of Woodland Trust trees for planting. 

 

It was RECOMMENDED that councillors identify suitable locations.

 

 

Cysylltu gyda phob cynghorydd

Contact all councillors

9

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

9.1

Gwefan: Gofynnwyd i Gwe Cambrian ddarparu opsiynau ar gyfer gwella'r wefan. Byddai'r manylion yn cael eu trafod gan aelodau'r Pwyllgor Technoleg cyn eu cyflwyno i'r Pwyllgor Cyllid.

Website:  Gwe Cambrian had been asked to provide options for improving the website. The detail would be discussed by members of the Technology Committee before presenting to the Finance Committee.

 

 

9.2

Y Swyddfa Gartref (er gwybodaeth): ynghylch cynllun Setliad yr UE.

Home office (for information): regarding the EU Settlement scheme.

 

 

9.3

Deiseb argyfwng yn yr hinsawdd (er gwybodaeth): Roedd y Cyngor eisoes wedi cefnogi hyn. Ni chyflwynwyd cyfeiriad ar gyfer ymateb.

Climate emergency petition (for information):  The Council had already supported this.  There was no address supplied for a response.

 

 

9.4

Adroddiad ansawdd aer Ceredigion (er gwybodaeth): Ceredigion oedd gyda’r gorau yng Nghymru

 

Ceredigion Air quality report (for information): Ceredigion ranked with the best in Wales

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 3.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Talat Chaudhri

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Talat Chaudhri

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Steve Davies

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mari Turner

Cyng. David Lees

 

Apologies

Cllr. Steve Davies

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mari Turner

Cllr . David Lees

 

 

3

Datgan buddiannau: Nodwyd o fewn yr eitem ar yr agenda

 

Declarations of interest: Noted within the agenda item

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Canmolodd y Cyng Mark Strong ddisgyblion ysgolion uwchradd Aberystwyth am eu hymrwymiad i'r amgylchedd a'u hymddygiad rhagorol yn ystod eu protest ddiweddar yng Nghanolfan Rheidol a Rhodfa Padarn.

 

ARGYMHELLWYD anfon llythyr at y ddwy ysgol a'r Cambrian News.

Personal references:

 

Cllr Mark Strong complimented Aberystwyth secondary school pupils on both their commitment to the environment and their exemplary behaviour during their recent protest at Canolfan Rheidol and Rhodfa Padarn.

 

It was RECOMMENDED that a letter be sent to both schools and the Cambrian News.

 

 

Anfon llythyron

Send letters

 

5

Ystyried Cyfrifon Mis Chwefror

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn derbyn y cyfrifon

 

ARGYMHELLWYD hefyd y dylai unrhyw danwariant Cysylltiadau Cyhoeddus / Hysbysebu fynd at gynhyrchu poster a thaflen o adloniant Bandstand yn ystod mis Gorffennaf ac Awst i'w dosbarthu i bob gwesty.

Consider Monthly Accounts for February

 

It was RECOMMENDED that Council approve the accounts.

 

It was also RECOMMENDED that any PR/ Advertising underspend should go towards producing a poster and a leaflet of Bandstand entertainment during July and August to be distributed to all hotels.

 

 

 

 

6

Gwefan

 

Darparwyd opsiynau a chostau a byddent yn cael eu trafod gan yr Is-bwyllgor Technoleg.

 

Cyfarfod i'w drefnu a'r holl gynghorwyr i'w hysbysu.

Website

 

Options and costs had been provided and would be discussed by the Technology Sub-Committee.

 

A meeting to be organised and all councillors to be notified.

 

Trefnu dyddiad a hysbysu cynghorwyr

Set date and notify councillors

7

Rheoliadau Ariannol

 

Yn dilyn ystyriaeth fanwl, ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo'r Rheoliadau Ariannol a'r diwygiadau a bod Llyfr Archebion electronig yn cael ei greu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Financial Regulations

 

Following detailed consideration, it was RECOMMENDED that Council approves the Financial Regulations and amendments, and that an electronic Order Book be created for the next financial year 2019-20.

Diwygio’r Rheoliadau

Amend the Regulations

 

Creu Llyfr Archebion

Create an Order Book

 

8

Cofrestr Risg

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo'r Gofrestr Risg gyda mân newidiadau

Risg Register

 

It was RECOMMENDED that the Risk Register be approved with minor amendments

 

Diwygio

Amend

9

Argymhellion Panel Annibynnol Cydnabyddiaeth Ariannol

 

ARGYMHELLWYD bod penderfyniadau'r Cyngor ynghylch argymhellion 2018-19 yn dal i sefyll.

Independent Remuneration Panel Recommendations

 

It was RECOMMENDED Council’s resolutions regarding the 2018-19 recommendations still stand.

 

 

10

Adolygu Cytundebau

 

ARGYMHELLION:

 

 • Cynnal parciau a mannau gwyrdd a blodau: Adolygu'r Gwaith i nodi meysydd y gellid eu contractio ar wahân.

 

 • Goleuadau Nadolig: adolygwyd yn ddiweddar
 • TG: i'w drafod gan yr Is-bwyllgor Technoleg.

 

 • Cymorth cyfrifyddu: I'w adolygu yn 2022. (Datganodd y Clerc fuddiant a gadawodd y Siambr).
 • Cyfieithydd: i'w adolygu
 • Cyflogres a Phensiwn: byddai'r Maer yn ysgrifennu llythyr at Gronfa Bensiwn Dyfed i ofyn iddynt ddadfuddsoddi mewn tanwydd ffosil.
 • Cynhyrchu rhestr o'r holl gontractau a chyfiawnhad.

Review of Contracts

 

RECOMMENDATIONS:

 

 • Maintenance of parks and green spaces and flowers: Schedule of Works to be reviewed to identify areas that could be contracted separately.
 • Christmas lights: recently reviewed
 • IT: to be discussed by the Technology Sub-Committee.
 • Accounting support: To be reviewed in 2022. (The Clerk declared an interest and withdrew from the Chamber).
 • Translator: due for review
 • Payroll & Pension: the Mayor would write a letter to the Dyfed Pension Fund to request that they disinvest in fossil fuels.

 

 • Produce a listing of all contracts and justifications.

 

 

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

11.1

Menter Aberystwyth: ARGYMHELLWYD cymeradwyo £8000 o gyllid craidd ond gan eu hatgoffa o'r angen i gydnabod y cyfraniad ym mhob cyhoeddusrwydd.

Menter Aberystwyth: it was RECOMMENDED that £8000 core funding was approved but with a reminder of the requirement to acknowledge the contribution in all publicity.