Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyngor Llawn  / Full Council

 

29.4.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

184

Yn bresennol:

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mari Turner

Cyng. David Lees

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mark Strong

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Endaf Edwards

 

Yn mynychu:

George Jones (cyfieithydd)

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Present:

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mari Turner

Cllr. David Lees

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mark Strong

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Dylan Lewis

Cllr Endaf Edwards

 

In attendance:

George Jones (translator)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

185

Ymddiheuriadau:

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Claudine Young

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Brendan Somers

 

Apologies:

Cllr Mair Benjamin

Cllr Claudine Young

Cllr Alex Mangold

Cllr Brendan Somers

 

 

186

Datgan Diddordeb:  Cyng Endaf Edwards (194) Ceisiadau Cynllunio

 

Declaration of interest:  Cllr. Endaf Edwards (194) Planning applications

 

 

187

Cyfeiriadau Personol:

 

Fel arwydd o barch, arsylwyd munud o dawelwch i'r diweddar Gyngh. Paul James.

 

Personal References:

 

As a mark of respect, a minute silence was observed for the late Cllr Paul James.

 

 

188

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented

 

 

 

189

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar Ddydd Llun 25 Mawrth 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cofnodion gydag un cywiriad teipograffyddol i 172.

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 25 March 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one typographical correction to 172.

 

 

190

Materion yn codi o’r Cofnodion: DIM

 

Matters arising from the Minutes: None

 

 

 

191

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 1 Ebrill 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 1 April 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

192

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 8 Ebrill 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r argymhellion ond gyda’r newidiadau canlynol.

 

9. Argyfwng yn yr Hinsawdd a Bioamrywiaeth - Arallgyfeirio ymylon ffyrdd Esbonio mân ddiwygiad yn llawn a darllen fel

 

Esbonio mân ddiwygiadau yn llawn a darllen fel:

 

 1. Mae biomas pryfed wedi gostwng yn aruthrol dros y degawdau diwethaf.
 2. Ychydig iawn o ddal carbon sydd ar laswellt a hyd yn oed yn llai buddiol i fywyd gwyllt yn yr ardal.

 

Mae Cyngor y Dref yn credu:

 1. Y dylid cymryd pob cam i gefnogi bioamrywiaeth pryfed yn yr ardal.
 2. Bod cynnal ymylon glaswellt yn costio swm diangen i'r cyhoedd.

 

Cyngor Tref yn galw am:

 1. Disodli'r holl ardaloedd glaswellt sy'n eiddo cyhoeddus yn ardal Aberystwyth nad ydynt yn cael eu defnyddio gan y cyhoedd i'w plannu â phlanhigion sy'n gyfeillgar i bryfed lle bynnag y bo hynny'n ddiogel.
 2. Y Cyngor Tref i archwilio'r posibilrwydd o weithio gyda chwmnïau preifat i gymryd lle ardaloedd glaswellt yn ardal Aberystwyth nad ydynt yn cael eu defnyddio gan y cyhoedd gyda phlanhigion sy'n gyfeillgar i bryfed lle bynnag y bo hynny'n ddiogel.

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 8 April 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes and recommendations but with the following amendments:

 

 1. Climate and Biodiversity Emergency – Road verges diversification

 

Minor ammendment to be explained in full and to read as :

 

 1. Insect biomass has dropped massively over the last several decades.
 2. Grass provides very little carbon capture and even less benefit to wildlife in the area.

 Town Council believes:

 1. That all steps should be taken to support the insect biodiversity in the area.
 2. That the maintenance of grass verges costs the public an unnecessary amount of money.

 

Town Council calls for:

 1. The replacement of all publicly owned grass areas in the Aberystwyth area which aren’t utilised by the public to be planted with insect-friendly plants wherever safe.
 2. The Town Council to explore the possibility of working with private companies to replace grass areas in the Aberystwyth area which aren’t utilised by the public with insect-friendly plants wherever safe.

 

 

 

193

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 15 Ebrill 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a'r holl argymhellion yn amodol ar y canlynol:

 

 • 1 - 6.23 - Cywiriad i rifo
 • 7- Gwall teipograffyddol (Cymraeg)
 • 10 - Parc Ffordd y Gogledd - wedi'i ohirio tan y Pwyllgor Cyllid nesaf

 

Finance & Establishments Committee held on Monday, 15 April 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes and all recommendations subject to the following:

 

 • 1 – 6.23 Correction to numbering
 • 7 - Typographical error (Welsh)
 • 10 - North Road Park – Postponed to next Finance Committee

 

Eitem Agenda Cyllid

Finance Agenda item

 

 

194

Ceisiadau Cynllunio: 

Planning Applications:   

 

 

194.1

A190167 - Swyddfa Bost 8-10 Y Styd Fawr

Gyda gofid a siom bod Cyngor Tref Aberystwyth yn tarfu'n fawr ar y ffaith bod yr ymgeisydd wedi cymryd y rhyddid i gyflawni'r gwaith ac yn wir wedi cwblhau'r gwaith adnewyddu i'r adeilad Rhestredig Gradd II hwn cyn cael caniatâd cynllunio. Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn gwrthwynebu'r weithred hon yn gryf, a dylid gorfodi’r ymgeisydd i wneud cais cynllunio ôl-weithredol ar unwaith

A190167 – Post Office 8-10 Great Darkgate Street

It is with regret and disappointment  that Aberystwyth Town Council are extremely disturbed that the applicant has taken the liberty of carrying out the works and indeed completed the refurbishment to this Grade II Listed building prior to obtaining planning perrmission. 

Aberystwyth Town Council strongly objects to this action, and the applicant should be repremanded and made to apply for retrospective planning immediately

 

Anfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to the County Council

 

194.2

A190176/7 – Ty Victoria, Rhodfa Fuddug

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn mynegi dymuniad i'r gwaith gael ei wneud i orffeniad o ansawdd uchel ar yr amod eu bod yn cyd-fynd â'r adeilad presennol

 

 

A190176/7 – Victoria House, Victoria Terrace

Aberystwyth Town Council express a wish that the works are carried out to a high quality finish and they are in-keeping with existing building

Anfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to the County Council

 

194.3

A190207 – 18 Ffordd Portland

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn cefnogi'r cais hwn ond yn mynnu bod storfa ddigonol ar gyfer storio gwastraff a beiciau ar gael.

A190207 – 18 Portland Road

Aberystwyth Town council support this application but stipulate that adequate storage for waste storage and bicycles is made available.

 

 

Anfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to the County Council

 

194.4

A190211 – Pizza Time, 19 Stryd y Dollborth

DIM GWRTHWYNEBIAD - Dylai unrhyw destun ychwanegol fod yn ddwyieithog. Dim goleuadau mewnol ychwanegol.

 

A190211 – Pizza Time, 19 Northgate

NO OBJECTION – Any additional text should be bi-lingual. No additional internal lighting

Anfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to the County Council

 

194.5

A190212 – Yr Hen Swyddfa Sortio, Y Ffynnon Haearn. Dylid cadw'r plac coffa yn y cyffiniau yn ei le. DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A190212 – The Old Sorting office, Chalybeate Street

The memorial plaque in the vicinity should be preserved in situ. NO OBJECTION.

 

Anfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to the County Council

194.6

A190223 – Gorsaf Y Bâd Achub

DIM GWRTHWYNEBIAD

A190223 – Aberystwyth Lifeboat Station

NO OBJECTION

 

Anfon ymateb at y Cyngor Sir

Send response to the County Council

 

195

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion o fewn cylch gorchwyl Cyngor Aberystwyth YN UNIG: 

 

 • Byddai'r Maer bellach yn trefnu cyfarfod i Aberystwyth XR i gwrdd â chynrychiolwyr o'r Ysgolion Uwchradd lleol i drafod yr Hinsawdd Hinsawdd a Bioamrywiaeth

 

 • Roedd rhestr o argymhellion hanesyddol wedi'u coladu i'w hadolygu yn y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol yn y dyfodol. A allai hyn fod yn eitem agenda reolaidd yn awr?

 

 • Gwnaed penderfyniad mewn egwyddor yn flaenorol i weithio mewn partneriaeth â Chyngor Cymuned y Borth mewn perthynas â baw cŵn.

 

 • Aberystwyth ar y blaen yn awyddus i drefnu cyfarfod yn mis Mai i drafod Goleuadau Nadolig

 

Questions relating ONLY to matters in Aberystwyth Council’s remit: 

 

 • Mayor would now arrange a meeting for Aberystwyth XR to meet representatives from the local Secondary Schools to discuss the Climate and Biodiversity Emergency

 

 • A list of historical recommendations had been collated to be reviewed at future General Management Committee.

 

 • A decision in principle had previously been made to work in partnership with Borth Community Council in relation to dog fouling.

 

 • Advancing Aberystwyth were eager to arrange a meeting in May to discuss Christmas Lights.

 

 

 

Maer I drefnu

Mayor to arrange

 

 

 

Eitem Agenda yn y dyfodol

Future Agenda Item

 

Clerc i drefnu cyfarfod.

Clerk to arrange meeting

 

Cyng TChaudri/M Benjamin i drefnu.Cllrs T Chaudri/M Benjamin to arrange

 

 

196

Cyllid – ystyried gwariant

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

 

Finance – to consider expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

197

 

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â Chyngor Aberystwyth YN UNIG:

 

Cyng Alun Williams:

 

 • Gwnaed cais Trwyddedu am ganiatâd alcohol yn adeilad Burtons / Dorothy Perkins, Stryd y Tywyllwch Mawr. Mae ATC yn gwrthwynebu'r cais yn gryf

 

 • Gosodwyd llinellau melyn ychwanegol mewn gwahanol leoliadau yn y Dref. Mae nifer o strydoedd hefyd wedi elwa o barcio arhosiad byr estynedig

 

 • Roedd Chris Woodfield, Gwarged Bwyd Aber yn gadael Aberystwyth yn fuan. Bydd swydd wag ar Gynllun Lle Aberystwyth o ganlyniad.

 

 • Roedd disgwyl i'r cyfleuster oergell cymunedol newydd agor yn fuan yn Chalybeate Street.

 

 • Disgwylir i Barc Natur Penglais gael ei ymestyn a wedi derbyn dynodiad statudol.

 

 • Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyflwyno Cynllun Dyfarnu achrededig i leihau plastig a phecynnu.

 

 

Cyng Mark Strong:

 

 • Plannwyd coed ger Neuadd Alexandra

 

 • Mynychwyd cyflwyniad addysgiadol gan Paul Callard, Heddlu Dyfed Powys mewn perthynas â SCAMS yn ddiweddar. Awgrymwyd y dylid crybwyll ymwybyddiaeth o SCAMS ar Wefan newydd y Cyngor Tref

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to Aberystwyth Council:

 

 

Cllr Alun Williams:

 

 • A Licencing application has been made for alcohol consent at the Burtons/Dorothy Perkins building, Great Darkgate Street. ATC strongly object to the application

 

 • Additional yellow lines had now been installed at various locations in the Town. Several streets have also benefited from extended short stay parking

 

 • Chris Woodfield,Aber Food Surplus was due to leave Aberystwyth shortly. As a result there will be a vacancy on the Aberystwyth Place Plan committee.

 

The new community fridge facility was due to open shortly in Chalybeate Street.

 

 • Parc Natur Penglais is due to be extended and awarded

      Statutory designation.

 

 • Ceredigion CC have introduced an accredited award Scheme to reduce plastic and packaging.

 

 

Cllr Mark Strong:

 • Trees had now been planted near Alexandra Hall

 

 • Attended an informative presentation by Paul Callard, Dyfed Powys Police in relation to SCAMS recently. It was suggested that awareness of SCAMS should be mentioned on the new ATC Website.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfon llythyr at y Cyngor Sir

Send letter to Ceredigion CC

 

198

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:    Dim

WRITTEN reports from representatives on outside bodies:  None

 

 

199

Toiled i’r Rhandiroedd

Dim gwybodaeth bellach oherwydd absennoldeb y clerc.

 

Toilet for the Alltoments

No further information due to clerk absence.

 

200

Cyfarfod Blynyddol a Sefydlu’r Maer

 

Dylid cynnal pleidlais ffurfiol ar ddiwedd Sefydlu’r Maer/ Cyfarfod Blynyddol i ohirio'r cyfarfod

AGM and Mayor Making

 

A formal vote should be taken at the end of the Mayoral Inauguration/ Annual Meeting to postpone the meeting

 

 

201

Gohebiaeth:

Correspondence:

 

 

201.1

Rhandiroedd Roedd coed sydd wedi gordyfu gyferbyn â lleiniau 1 a 2, ynghyd â choeden poplar ar y Maes Parcio. Gwrthodwyd y cais am gymorth ariannol am sgip.

Rhoddwyd caniatâd i gynnyrch dros ben gael ei adael y tu allan i giatiau ar gyfer trigolion lleol i’w cael am ddim

 

Y Clerc i gysylltu gyda’r Cyngor Sir am gyngor.

 

 

 

There were overgrown trees opposite plots 1 and 2, together with a poplar tree on the Car Park.

The request for financial assistance for a skip was refused.

Permission was granted for surplus produce to be left outside the gates for local residents free of charge

 

Clerk to contact the County Council for advice

Cysylltu â’r Cyngor Sir

Contact CCC

201.2

Ffordd Y GogleddDerbyniwyd llythyr gan breswylydd yn gofyn am gymorth CTA i weithredu mesurau tawelu traffig. PENDERFYNWYD cefnogi mesurau tawelu traffig yn yr ardal a chysylltu gyda CCC 

North Road

Letter received from a resident asking for ATC support for traffic calming measures to be implemented.

It was RESOLVED to support traffic calming measures in the area and write to CCC

ymateb ac ysgrifennu at CCC

Clerk to acknowledge and to write to CCC

201.3

Parc KronbergOherwydd cyfyngiadau amser PENDERFYNWYD trafod yn y cyfarfod Rheoli Cyffredinol nesaf 

Park Kronberg

Due to time constraints RESOLVED to discuss at next General Management meeting

Eitem Agenda RhC

GM Agenda item

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

 

13.5.2019

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mari Turner

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng .Nia Edwards-Behi

Cyng. Endaf Edwards

Cyng Mark Strong

 

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Present:

 

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mari Turner

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mark Strong

 

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Michael Chappell

 

Apologies:

 

Cllr Michael Chappell

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Cynghorwyr Endaf Edwards a Mark Strong fel aelodau o Bwyllgor Rheoli Datblygu Ceredigion

 

Declaration of interest:

 

Cllr Endaf Edwards and Mark Strong as members of the Ceredigion Development Control Committee

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Llongyfarchwyd Cyng Mari Turner â sefydlwyd fel Maer for 2019-20

 

Personal references:

 

Congratulations were extended to Cllr Mari Turner on being inaugurated as Mayor for 2019-20

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A190249: 1 Ty Grosvenor, 66 Terrace Road

 

Mae hwn yn eiddo a nodweddion pwysig yn Carmarthenshire and Ceredigion (Pevsner Architectural Guides: Buildings of Wales). Ystyriwyd ei fod yn anodd gwneud sylw – nid yw’r cynlluniau presennol a’r cynlluniau arfaethedig yn glir.  Ni ddarperir digon o fanylion ar ddeunyddiau sydd i’w defnyddio.  Dylid cysylltu gyda Cheredigion i holi am fanylion y deunyddiau i’w defnyddio.

 

A190249: 1 Grosvenor House, 66 Terrace Road

 

This is an important property and features in the Carmarthenshire and Ceredigion (Pevsner Architectural Guides: Buildings of Wales). It was considered difficult to make  comment as the existing plans and proposed plans were not clear. Not enough detail provided on materials to be used. Ceredigion should be contacted to provide details of materials to be used.

 

Cysylltu a’r adran Gynllunio.

Contact Planning dept

5.2

A190251: 7 Pen Y Graig

 

Cyn belled â bod yr addasiad/estyniad hwn yn cyd-fynd â’r eiddo o’i amgylch – DIM GWRTHWYNEBIAD

A190251: 7 Pen Y Graig

 

As long as this alteration/extension was in keeping with in keeping with surrounding properties – NO OBJECTION

 

 

5.3

A190253: Môr Annedd, Tan Y Cae

 

Mae’r Cyngor Tref yn croesawu’r gwelliant hwn. Dylid ystyried darparu ardal storio beiciau a sbwriel – DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A190253: Môr Anedd, South Road.

 

The Town Council welcomes this enhancement.

Consideration should be given to provide a bicycle and refuse storage area - NO OBJECTION

 

 

5.4

A190258: 6 Rhodfa’r Gogledd

 

Dylai’r arwyddion fod yn ddwyieithog – DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A190258: 6 North Parade

 

Signage should be bi-lingual -  NO OBJECTION

 

5.5

A190268: Neuadd Pantycelyn

 

Er mwyn gwneud penderfyniad iawn dylid cael ffotograffau manwl o ffenestri’r gwneuthurwr.

 

A190268: Pantycelyn Halls of Residence

 

In order to make an informed decision manufacturer detailed photographs of windows should be provided

 

 

6

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu 8.5.2019

 

Cylchredwyd er gwybodaeth.

 

Development Control Committee report 8.5.2019

 

Circulated for information. 

 

 

7

Gohebiaeth:  Dim

Correspondence: None

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 5.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng C Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mari Turner

 

 

Yn mynychu:

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Nia Edwards-Behi

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Alex Mangold

Cllr.Mari Turner

 

In attendance:

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Nia Edwards-Behi

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brendan Somers

Cyng.Steve Davies

 

Apologies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brendan Somers

Cllr.Steve Davies

 

 

3

Datgan buddiannau:

Dim

 

Declarations of interest:

None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Nid oedd dros 600 o ddinasyddion yr UE wedi derbyn llythyr yn egluro'r sefyllfa bleidleisio ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd ac felly fe'u gadawyd heb bleidlais.

 

Oherwydd yr amser cyfyng, ac yn dilyn pleidlais, cytunwyd atal y Rheolau Sefydlog er mwyn trafod ymateb y Cyngor.

 

ARGYMHELLWYD anfon llythyr at y Comisiwn Etholiadol yn cwestiynu'r broses ddemocrataidd ac yn mynegi pryder dwfn gyda'r methiant i hysbysu dinasyddion yr UE o'r camau angenrheidiol er mwyn iddynt gofrestru i bleidleisio.

 

Personal references:

 

Over 600 EU citizens had not received a letter explaining the voting prodecure and were therefore left without a vote for the European elections

 

Due to the timescales, a vote to suspend Standing Orders was carried in order to discuss the Council’s response.

 

It was RECOMMENDED that a letter be sent to the Electoral Commission calling into question the democratic process and to express deep concern with the failure to notify EU citizens of the steps required in order for them to register to vote.

 

Anfon llythyr

Send letter

 

5

Ystyried cyfrifon 2018-2019

 

Edrychwyd yn fanwl ar y cyfrifon diwedd blwyddyn ac ARGYMHELLWYD eu cymeradwyo.

Consider 2018-2019 Accounts

 

The year end accounts were looked at in detail and it was RECOMMENDED that they be approved.

 

 

6

Ystyried Cyfrifon Mis Ebrill

 

Byddai'r cyfrifon yn cael eu hystyried yn y cyfarfod Cyllid nesaf

Consider Monthly Accounts for April

 

The accounts would be considered at the next Finance meeting

 

 

 

 

7

Meinciau – cynnal a chadw

 

Darparwyd rhestr o feinciau sy'n eiddo i'r Cyngor Tref a dyfynbris ar gyfer eu peintio (yn dilyn proses dendro'r Cyngor Sir).

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo'r gwariant yn amodol ar dystiolaeth o berchnogaeth yn cael ei gyflenwi gan Geredigion.

Benches – Maintenance

 

A list of benches owned by the Town Council had been supplied and a quote for painting (following a County Council tender process). It was RECOMMENDED that Council approve the expenditure subject to evidence of ownership being supplied by Ceredigion.

 

 

8

Cyfieithwyr

 

Y swyddfa i gael dyfynbrisiau gan gyfieithwyr.

Translation

 

The office to get quotes from translators.

 

 

9

Profi Cysylltiadau Angori

 

Roedd yn amser gwneud y gwaith hyn - y swyddfa i gael dyfynbrisiau gan gwmnïau eraill.

Anchor Point Testing

 

This work was now due - the office to get quotes from other companies.

 

 

10

Tap Dŵr Caeffynnon

 

Cyflwynwyd costau cysylltu Dŵr Cymru yn ogystal â dau ddyfynbris am dap a chlostir diogel.

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo costau cysylltu’r cyflenwad gan Ddŵr Cymru a mabwysiadu'r pris rhataf ar gyfer gwaith tap a chlostir yn amodol ar ymchwiliad i gostau drilio twll turio. Y swyddfa i ymchwilio

Caeffynnon Water tap

 

Welsh Water connection costs were presented as well as two quotes for a tap and secure enclosure.

 

It was RECOMMENDED that the Welsh Water connection costs be approved and the cheapest quote for tap and enclosure works adopted subject to investigation of the costs of drilling a bore hole. The office to investigate.

 

Ymchwilio

Investigate

 

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

11.1

Profiad Gwaith:

 

Roedd dau fyfyriwr wedi gofyn am brofiad gwaith am ychydig wythnosau. Nid oedd gwrthwynebiad.

Work experience:

 

Two students had requested work experience for a couple of weeks.  There was no objection.

 

 

11.2

Parc Ffordd y Gogledd:

 

Derbyniwyd dyfynbris ar gyfer tynnu darn o ffens a'r labyrinth, storio'r polion a'r rhaffau, llenwi'r tyllau gyda thywod cwrs, a chreu ramp i alluogi mynediad ar gyfer peiriannau cynnal a chadw gan Gyngor Sir Ceredigion.

 

ARGYMHELLWYD y byddai cynghorwyr yn gwirfoddoli i wneud y gwaith ond gyda’r Cyngor Sir fel dewis arall (tua £1500) .

North Road Park:

 

A quote for removing a section of fence and the labyrinth, storing the poles and ropes, filling in the holes with course sand, and creating a ramp to enable access for maintenance machinery was received from Ceredigion County Council.

 

It was RECOMMENDED that councillors would volunteer to do the work with Ceredigion Council as an alternative choice (approx. £1500).

 

 

11.3

Llythyr o gefnogaeth i Rali Bae Ceredigion:

 

Er nad oedd unrhyw wrthwynebiadau i'r digwyddiad, roedd pryderon ynghylch y defnydd o'r promenâd ar gyfer cerbydau. Dylid cynnwys hyn fel eitem ar agenda'r Cyngor Llawn.

Letter of support for Rali Bae Ceredigion:

 

Whilst there were no objections to the event there were concerns regarding the use of the promenade for vehicles.   This should be included as a Full Council agenda item.

 

Eitem agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda item

11.4

Traws Link Cymru:

 

Gwrthodwyd y cais am arian i gefnogi ymweliad â'r Alban gan ei fod y tu allan i'r broses grantiau. Dylent gael eu hannog i wneud cais y flwyddyn nesaf.

 

Traws Link Cymru:

 

The funding request to support a visit to Scotland was refused as it was outside the grant process.

 

They should be encouraged to apply next year.

 

Ateb

Respond

11.5

Yswiriant

 

Roedd WPS yn ymchwilio i opsiynau yswiriant eraill a byddent yn darparu manylion cyn y dyddiad adnewyddu.

Insurance

 

WPS were investigating other insurance options and would provide details before the renewal date.

 

 

11.6

Age Cymru Ceredigion

 

Gwrthodwyd y cais am gyllid gan ei fod y tu allan i'r broses grantiau

Age Cymru Ceredigion

 

The funding request was refused as it was outside the grant process

 

 

11.7

Hyfforddiant SLCC Llandrindod 20.6.2019

 

ARGYMHELLWYD y dylid cefnogi’r gost o £80 + TAW yr un i'r Clerc a'r Dirprwy Glerc

SLCC training Llandrindod 20.6.2019

 

It was RECOMMENDED that the cost of £80+VAT each for the Clerk and Deputy Clerk should be approved

 

 

11.8

Cyflwyno sieciau

 

Byddai'r cyflwyniadau'n cael eu cynnal cyn y Cyngor Llawn 28.5.2019

Grant cheque presentations

 

The presentations would take place before Full Council 28.5.2019