Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Blynyddol yn yr Hen Goleg

Annual Meeting in the Old College

 

 1. 5.2019

 

COFNODION / MINUTES

 

 

Gweddi gan Y Parch. Mones Farah

 Prayer by Rev. Mones Farah.

 

202

Presennol

Cyng Steve Davies

Cyng Talat Chaudhri

Cyng Mari Turner

Cyng Endaf Edwards

Cyng Mark Strong

Cyng Sue Jones-Davies

Cyng Lucy Huws

Cyng Brenda Haines

Cyng Michael Chappell

Cyng Nia Edwards-Behi

Cyng Charlie Kingsbury

Cyng Dylan Lewis

 

Present

Cllr Steve Davies

Cllr Talat Chaudhri

Cllr Mari Turner

Cllr Endaf Edwards

Cllr Mark Strong

Cllr Sue Jones-Davies

Cllr Lucy Huws

Cllr Brenda Haines

Cllr Michael Chappell

Cllr Nia Edwards-Behi

Cllr Charlie Kingsbury

Cllr Dylan Lewis

 

203

Yn mynychu

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

Martin Davies (cyfieithydd)

Gwestai gwahoddedig

In attendance

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

Martin Davies (translation)

Invited Guests

 

204

Ymddiheuriadau

Cyng Alex Mangold

Cyng Alun Williams

Cyng David Lees

Cyng Brendan Somers

Cyng Claudine Young

Cyng Mair Benjamin

Cyng Rhodri Francis

 

Derbynwyd ymddiheuriadau hefyd gan:

 • Ben Lake, Aelod Seneddol
 • Sara Edwards, Arglwydd Raglaw Dyfed
 • Helena Lewis, Uchel Siryf Dyfed
 • Elizabeth Treasure, Is Ganghellor Prifysgol Aberystwyth

 

Apologies

Cllr Alex Mangold

Cllr Alun Williams

Cllr David Lees

Cllr Brendan Somers

Cllr Claudine Young

Cllr Mair Benjamin

Cllr Rhodri Francis

 

Apologies also received from:

 • Ben Lake, Member of Parliament
 • Sara Edwards, Lord Lieutenant of Dyfed
 • Helena Lewis, High Sherriff of Dyfed
 • Elizabeth Treasure, Vice Chancellor Aberystwyth University

 

205

Adroddiad gan y Cyng. Talat Chaudhri, y Maer yn ymddeol gan ddiolch i’r Cynghorwyr a’r Clerc am eu cefnogaeth ar hyd y flwyddyn.

 

A review of his year in office by the retiring Mayor, Cllr Talat Chaudhri. He also thanked Councillors and the Clerk for their support during the year.

 

206

Cynigiodd y Cyng. Mari Turner, Dirprwy Faer, ddiolch i’r Maer ymadawedig am gwblhau ei ddyletswyddau yn effeithiol ar ran y Cyngor

Councillor Mari Turner, Deputy Mayor, extended a vote of thanks to the retiring Mayor for fulfilling his duties with dignity on behalf of council

 

207

Cynigiodd y Cyng. Talat Chaudhri y Cyng. Mari Turner fel Maer Aberystwyth ar gyfer y flwyddyn Faer 2019-20 gan gynnig yn gryno ei resymau dros ei gynnig.

Eiliodd y Cyng. Mark Strong y cynnig

 

Gan nad oedd unrhyw gynnig arall

pleidleisiwyd yn unfrydol dros apwyntio’r Cyng Mari Turner yn Faer ar gyfer y flwyddyn 2019-20

Councillor Talat Chaudhri proposed Councillor Mari Turner as Mayor of Aberystwyth for the Mayoral Year 2019-20 and gave a brief resume emphasising his reasons for the proposal.

Cllr Mark Strong seconded the proposal

 

There being no other names proposed members voted unanimously that Councillor Mari Turner be appointed Mayor of Aberystwyth for the Mayoral Year 2019-20

 

208

Yn absenoldeb y Cyng Claudine Young cynigiodd y Cyng Talat Chaudhri y Cyng Charlie Kingsbury fel Dirprwy Faer ar gyfer 2019-20

 

Eiliwyd hyn gan y Cyng Michael Chappell

 

Gan nad oedd unrhyw gynnig arall pleidleisiwyd yn unfrydol dros apwyntio’r Cyng Charlie Kingsbury yn Ddirprwy Faer ar gyfer y flwyddyn 2019-20

 

In Cllr Claudine Young’s absence Cllr Talat Chaudhri proposed Councillor Charlie Kingsbury as Deputy Mayor for 2019-20

 

Cllr Michael Chappell seconded the proposal.

 

There being no other names proposed members voted unanimously that Cllr Charlie Kingsbury be appointed Deputy-Mayor of Aberystwyth for the Mayoral year 2019-20

 

209

Arwyddodd y Maer newydd i dderbyn y Datganiad Derbyn Swydd -wedi ei dystio gan y Cynigydd a’r Eilydd a’r Clerc.

The incoming Mayor accepted and signed the Declaration of Acceptance of Office -witnessed by his proposer and seconder and the Clerk

 

210

Cyfarchod y Maer, Cyng Mari Turner, y Cyngor a phawb yn bresennol, gan ddiolch i’w gyd-gynghorwyr am eu ffydd ynddi ac am ei hethol fel Maer.

The Mayor, Cllr Mari Turner addressed Council and all present, thanking her fellow councillors for their vote of confidence in electing her to the office of Mayor.

 

211

Hysbysodd y Clerc yr aelodau am apwyntiadau ar gyfer Blwyddyn y Maer 2018-19

 • Cymar y Maer – Jeremy Turner
 • Dirprwy Faer – Cyng Charlie Kingsbury
 • Caplan y Maer – y Parch. Eifion Roberts

 

The Clerk informed members of the appointments for the Mayoral Year 2018-19

 

 • Consort – Jeremy Turner
 • Deputy Mayor – Cllr Charlie Kingsbury
 • Chaplain to the Mayor – Rev. Eifion Robert

 

212

Arwisgodd y Maer y Dirprwy Faer gyda Bathodyn y Swydd

The Mayor invested the Deputy Mayor with the Badge of Office

 

213

Arwisgodd Y Maer y cyn-Faer gyda Bathodyn y Swydd

The Mayor invested the retiring Mayor with the Badge of Office

 

214

Arwisgodd y cyn- Faeres, Carolyn Hodges, y cymar newydd

The Outgoing Mayoress, Carolyn Hodges, invested the incoming consort

 

215

Galwodd y Maer am fendith i’r apwyntiadau newydd oddiwrth y Parch Eifion Roberts

The Mayor requested a blessing for the new appointments from Rev. Eifion Roberts

 

216

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall gohiriodd y Maer y cyfarfod yn swyddogol

There being no further business, the Mayor formally adjourned the meeting