Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

24.6.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

26

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng Michael Chappell

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Alun Williams

Cyng. Claudine Young

Cyng. Rhodri Francis

 

 

Yn mynychu:

 

George Jones (cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

 

Present:

 

Cllr. Mari Turner (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Alun Williams

Cllr. Claudine Young

Cllr. Rhodri Francis

 

 

In attendance:

 

George Jones (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

 

27

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Steve Davies

Cyng. Lucy Huws

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. David Lees

 

Apologies:

 

Cllr. Steve Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. David Lees

 

 

28

Datgan Diddordeb:  Nodwyd o fewn yr eitem agenda.

 

Declaration of interest:  Noted within the agenda item.

 

 

29

Cyfeiriadau Personol:

 

Llongyfarchwyd tîm Menter Aberystwyth ar eu Ffair Haf lwyddiannus

Personal References:

 

Congratulations were extended to the Menter Aberystwyth team on their successful Summer Fair

 

 

 

30

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented.

 

 

 

 

 

 

31

Cofnodion o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Fawrth, 28 Mai 2019 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gydag un cywiriad:

 1. 6: tynnu enw Michael Chappell ac ychwanegu Talat Chaudhri

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held on Tuesday 28 May 2019 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction

 1. 6: remove Michael Chappell’s name and add Talat Chaudhri

 

32

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

23: PENDERFYNWYD gwahodd Aberystwyth ar y Blaen i Gyngor Llawn mis Gorffennaf

Matters arising from the Minutes:

 

23: it was RESOLVED to invite Advancing Aberystwyth to the July Full Council meeting

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

 

 

 

33

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 3 Mehefin 2019

 

PENDERFYNWYD cymweradwyo’r cofnodion gyda rhai cywiriadau:

 

 • Dyddiad y cyfarfod
 • 6: newid enw Michael Chappell am David Lees yn y Gymraeg a sillafiad enw Talat Chaudhri.

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 3 June 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes with some corrections:

 

 • The date of the meeting
 • 6: change Michael Chappell’s name to David Lees in the Welsh minute and correct Talat Chaudhri’s name spelling.

 

 

 

 

 

 

 

34

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 10 Mehefin 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cofnodion gydag un cywiriad: 13.3: ychwanegu ‘a byddai'n cael ei drafod fel rhan o'r cae 3G/4G '

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r argymhellion.

 

 1. 7: Pwyntiau Codi Tâl Trydan: Dylid gwahodd Bethan Lloyd Davies, Cyngor Sir Ceredigion i'r Pwyllgor Cyllid nesaf.

 

 1. 8: cyfraniad y Cyngor Tref at arwyddion amser real i fod yn eitem ar agenda'r Pwyllgor Cyllid.

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 10 June 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction:

 1. 3: add ‘and would be discussed as part of the 3G/4G pitch’

 

It was RESOLVED to approve the recommendations.

 

 1. 7: Electric Charging Points: Bethan Lloyd Davies, Ceredigion County Council should be invited to the next Finance Committee.

 

 1. 8: the Town Council’s contribution to real time signage to be a Finance Committee agenda item.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Cyllid

Finance Agenda

 

 

Agenda Cyllid

Finance Agenda

 

 

35

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 17 Mehefin 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda dau newidiad:

 

3: dylid ychwanegu ‘oherwydd yr amgylchiadau eithriadol’ cyn ‘ ARGYMHELLWYD

15: ‘oherwydd byrddau-A’ ar ôl ‘y safle presennol’

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r holl argymhellion.

 

O ran 16.1: Panel Dehongli Kronberg, cytunwyd y gallai cynrychiolwyr fynychu'r cyfarfod Rheoli Cyffredinol nesaf i drafod y prosiect.

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 17 June 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes with two amendments:

 

3: add ‘due to the exceptional circumstances’ before ‘it was RECOMMENDED’

15: add ‘due to A-boards’ after ‘current site’

 

It was RESOLVED to approve all recommendations.

 

As regards 16.1: Kronberg Twinning Interpretation Panel, it was agreed that representatives could attend the next General Management meeting to discuss the project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda RhC

GM agenda

 

36

Cymeradwyo adroddiad yr Archwilydd Mewnol a’r Ffurflen Flynyddol ar gyfer 2018-19

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo adroddiad yr Archwilydd Mewnol a’r Ffurflen Flynyddol ar gyfer 2018-19

Approval of the Internal Auditor’s Report and Annual Return for 2018-19

 

It was RESOLVED to approve the Internal Auditor’s report and the Annual Return for 2018-19

 

 

 

37

Ceisiadau Cynllunio:

 

Datganodd y Cyng Endaf Edwards ddiddordeb fel aelod o'r Pwyllgor Rheoli Datblygu.

 

A190336: Plas Antaron, Southgate. Newid defnydd gwesty yn hosbis dydd a swyddfeydd.

 

DIM GWRTHWYNEBIAD. Croesewir y gwasanaeth hosbis.

Planning Applications:  

 

Cllr Endaf Edwards declared an interest as a member of the Development Control Committee.

 

A190336: Plas Antaron, Southgate. Change of use of hotel into day hospice and offices.

 

NO OBJECTION.  The hospice service is welcomed.

 

 

Ymateb i’r Adran Gynllunio

Respond to the Planning Dept.

38

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor Hwn YN UNIG

 

Cadarnhawyd nad oedd cyfarfodydd Cyngor Tref yn cael eu cynnal ym mis Awst.

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

It was confirmed that no Town Council meetings were being held in August.

 

 

39

Cyllid – ystyried gwariant Mehefin 

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider the June expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

 

40

Adroddiadau AR LAFAR gan Cynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r Cyngor hwn YN UNIG

 

Cyng Alun Williams:

 • Roedd teulu arall o ffoaduriaid wedi cyrraedd Aberystwyth. Cynhaliwyd digwyddiad llwyddiannus ‘Dewch at Eich Gilydd’ yn y Morlan a roedd cinio Syria yn cael ei gynnal yn Theatr y Werin.
 • Roedd y lanfa wedi'i hadnewyddu a'i hymestyn yn cael ei hagor yn swyddogol ar 26.6.2019
 • Roedd cyfarfod Cyswllt Rheilffordd Amwythig i Aberystwyth yn cael ei gynnal yn y Trallwng ar 12.7.2019

 

Cyng Mark Strong:

 • Roedd wedi ysgrifennu at Gronfa Bensiwn Dyfed ynghylch buddsoddiadau moesegol.
 • Cynhelir cyfarfod Cyd-bwyllgor Canolbarth Cymru ar 1.7.2019 yn Llandrindod.
 • Roedd y Cyng Mark Strong a'r Cyng Endaf Edwards wedi cyflwyno cynnig i'r Cyngor Sir ei fod yn ymrwymo i ddim carbon erbyn 2030 a’i fod yn cydnabod yr Argyfwng Hinsawdd

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY PERTAINING to this Council

 

 

Cllr Alun Williams:

 • Another refugee family had arrived in Aberystwyth. A successful Great Get Together event had been held in the Morlan and a Syrian dinner is to be held at Theatr y Werin.
 • The renovated and extended jetty was being officially opened on 26.6.2019
 • Shrewsbury to Aberystwyth Rail Liaison meeting was being held in Welshpool on 12.7.2019

 

 

Cllr Mark Strong:

 • He had written to the Dyfed Pension Fund regarding ethical investments.
 • Mid Wales Joint Committee meeting was being held on 1.7.2019 in Llandrindod.
 • Cllr Mark Strong and Cllr Endaf Edwards had presented a motion to the County Council that it commits to zero carbon by 2030 and recognises the Climate Emergency

 

 

41

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol: 

 

Dim

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

 

None

 

 

42

Ad-drefnu y pwyllgorau

 

Yn dilyn trafodaeth ar newid trefn y Pwyllgorau Rheoli Cyffredinol a Chynllunio, PENDERFYNWYD rhoi cynnig arni am gyfnod prawf o dri mis o fis Medi i fis Tachwedd 2019.

 

 

Cyflwynwyd papur drafft hefyd yn nodi dyletswyddau’r Clerc a Dirprwy Glerc. Er mwyn gallu rhannu’r dyletswyddau’n glir, byddai adolygiad o ddyletswyddau’r Pwyllgor Cyllid a Phwyllgor Rheolaeth Cyffredinol yn ddefnyddiol, ac yn arbennig gosod materion cysylltiedig â TG o dan Cyllid a Sefydliadau yn hytrach na Rheolaeth Gyffredinol.

Byddai'r Clerc yn ymchwilio i'r Cylchoedd Gorchwyl ac yn ymgynghori ag Un Llais Cymru.

Committee reorganisation

 

Following a discussion on changing the order of General Management and Planning Committees it was RESOLVED to trial it for a three month period from September to November 2019.

 

A draft paper was also presented identifying Clerk and Deputy Clerk duties.  To enable a clear division of roles a review of Finance and General Management Committee duties would be useful and in particular placing IT related matters under Finance and Establishments instead of General Management.

The Clerk would investigate the Terms of Reference and consult with One Voice Wales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archwilio y Cylchoedd Gorchwyl ac ymgynghori ag ULlC.

Inspect the Terms of Reference and consult OVW.

 

 

 

 

43

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

43.1

Cangen Gogledd Plaid Lafur Ceredigion yn llongyfarch y Cyngor Tref am ddatgan cyflwr o Argyfwng Hinsawdd a gofyn am:

 1. diweddariadau rheolaidd ar gynnydd
 2. blaenoriaeth ar gyfer coed aeddfed / lled-aeddfed mewn materion datblygu a chynllunio
 3. amddiffyn y coed cypreswydd Monterey ym Mharc Ffordd y Gogledd
 4. y rheswm nad oedd y cyfrifon blynyddol ar y wefan

 

Ymatebodd y Cynghorwyr:

 

 1. y byddai diweddariadau cynnydd yn cael eu hystyried pe bai llwyth gwaith staff yn caniatáu.
 2. roedd coed eisoes yn flaenoriaeth i'r Cyngor o ran ystyried datblygiadau cynllunio ac o fewn cynllun plannu coed y Cyngor. Gweithiodd y Cyngor yn agos gyda grwpiau cynhyrchiol fel Aberystwyth Gwyrddach, Parc Natur Penglais, Aberystwyth Di-blastig a chefnogwyd Aberystwyth yn Gyfeillgar i Wenyn a Biosffer Dyfi.
 3. roedd y coed cypreswydd Monterey yn wrych a oedd wedi tyfu'n wyllt ac yn llai gwerthfawr yn ecolegol na'r coed brodorol a blannwyd ac yr oedd angen eu diogelu. Cynlluniwyd mwy o blannu coed ar gyfer y parc. Roedd y poplys wedi cael eu cwympo am resymau cyfreithiol ond hefyd i warchod y coed rhywogaethau brodorol a blannwyd.
 4. Dim ond newydd gael eu cymeradwyo a’u llofnodi gan y Maer yn y cyfarfod oedd yr Adroddiad Blynyddol ac Adroddiad yr Archwiliwr Mewnol ar gyfer 2018-19. Roedd yr hysbysiad o hawliau etholwyr i archwilio'r cyfrifon eisoes wedi'i gyhoeddi ar y wefan.

 

 

Byddai'r Clerc yn drafftio ymateb.

 

 

Roedd y materion eraill a drafodwyd yn cynnwys:

 

 • Y griliau wedi'u paentio a ddangoswyd yng nghofnodion Aberystwyth Di-blastig. Dylid ymchwilio i hyn.

 

 • Gwahodd Cyfoeth Naturiol Cymru i gyfarfod o'r Cyngor Llawn yn y dyfodol i gyflwyno cyflwyniad ar eu data LIDAR ac effaith y newid yn yr hinsawdd a ragwelir i Aberystwyth

 

 • Rhaglen plannu coed a gweithio gydag People’s Practice i'w rhoi ar agenda y pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol nesaf.

 

Ceredigion Labour Party North Branch congratulating the Town Council on declaring a state of Climate Emergency and requesting:

 1. regular updates on progress
 2. priority for mature/semi-mature trees in development and planning matters,
 3. protection of the Monterey cypresses in North Road Park
 4. the reason that the annual accounts were not published on the website

 

Councillors responded that:

 

 1. progress updates would be considered if staff workload allows.
 2. trees were already a Council priority both in terms of considering planning developments and within the Council’s tree planting plan. The Council worked closely with productive groups such as Greener Aberystwyth, Parc Natur Penglais, Plastic Free Aberystwyth and supported Bee Friendly Aberystwyth and the Dyfi Biosphere.
 3. the Monterey cypresses were an outgrown hedge and held less ecological value than the native trees planted and which needed to be protected. More tree planting was planned for the park. The poplars had been felled for legal reasons but also to protect native tree species planted.
 4. The Annual Return and Internal Auditor’s report for 2018-19 had only just been approved at the meeting and signed by the Mayor. The notice of elector’s rights to examine the accounts had already been published on the website.

 

 

The Clerk would draft a response.

 

 

Other matters discussed included:

 

 • The painted grills shown in the Plastic Free Aberystwyth minutes. This should be investigated.

 

 • Natural Resources Wales to be invited to a future Full Council meeting to deliver a presentation on their LIDAR data and the anticipated effect of climate change on Aberystwyth

 

 • Tree planting programme and working with People’s Practice to be placed on the next General Management agenda.  

 

Ymateb

Respond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ymchwilio/investigate

 

 

Gwahodd/invite

 

 

 

 

Agenda RhC

GM agenda

 

 

43.2

Hyfforddiant ‘Planning Your Places’: a ddarperir gan Gymorth Cynllunio Cymru, i'w gynnal yn y Siambr ar 26.6.2019

 

Planning Your Places training: provided by Planning Aid Wales, to be held in the Chamber on 26.6.2019

 

 

43.3

Ymateb y Comisiwn Etholiadol i gŵyn y Cyngor: Gan fod yr ymateb yn anfoddhaol, dylid ei anfon at Ben Lake AS

Electoral Commission response to the Council’s complaint: As the response was unsatisfactory it should be forwarded to Ben Lake MP

 

Anfon at yr AS

Send to the MP

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

 

8.7.2019

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

Cyng. Michael Chappell (Cadeirydd)

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng .Rhodri Francis

 

Yn mynychu:

Cyng. Alun Williams

 

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Present: 

Cllr. Michael Chappell (Chair)

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr Nia Edwards-Behi

Cllr. Rhodri Francis

 

In attendance:

Cllr. Alun Williams

 

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mair Benjamin

 

 

Apologies:

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mair Benjamin

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Adroddwyd fod Cyng Mair Benjamin wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar

 

Personal references: It was reported that Cllr Mair Benjamin has been hospitalised recently

 

Dirprwy  Glerc i anfon cerdyn.

Deputy Clerk to send a card

5

Cynnig – Pwyntiau Trydanu

 

Mae'r Pwyllgor Cynllunio YN ARGYMELL y cynnig canlynol:

 

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn galw am

bolisi cynllunio ar gyfer pob tramwyfa ddomestig i ddarparu pwynt gwefru trydan pan fydd anheddau newydd yn cael eu hadeiladu neu pan fydd adeiladau'n cael eu troi'n anheddau.

 

Meysydd parcio masnachol, boed ar gyfer staff neu at ddefnydd cyffredinol y cyhoedd, i gynnwys cyfran o bwyntiau trydanu ceir am dâl fel rhan o'u caniatâd cynllunio.

 

Motion – Electric Charging Points

 

The Planning Committee RECOMMENDS the following motion:

 

Aberystwyth Town Council calls for 

a planning policy of all domestic driveways to provide an electric charging point when new dwellings are built or when buildings are converted to dwellings. 

 

Commercial car parks, whether for staff or general public use, to include a proportion of car charging points as part of their planning approval. 

 

 

6

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

6.1

A190341 – The Pines Llwyn Afallon

Yn unol â pholisi newydd ymrwymiad cynllunio CTA argymhellwn y dylid cynnwys pwynt trydanu i geir yn y datblygiad ac nad yw llawr y bae parcio yn goncrid a'i fod wedi'i adeiladu o arwyneb lled-athraidd i annog draenio.

 

A190341 -The Pines, Elysian Grove

In line with ATC  planning committe’s new policy Recommend electric car charging point be included in development and that that floor of the parking bay is not concrete and  be constructed of a semi permeable surface to encourage drainage.

 

Cysylltu â’r adran Gynllunio.

Contact Planning dept

6.2

A190358 – 6 Pen Y Graig – DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A190358 - 6 Pen Y Graig – NO OBJECTION

 

6.3

A181139 – Broniarth Ffordd y Gogledd – Nodwyd yr apêl

 

A181139 - Broniarth, North Road – Appeal noted

 

6.4

A190382 – 41 Stryd Cae Glas -
DIM GWRTHWYNEBIAD, ond awgrymwch fod yr holl ddeunyddiau a ddefnyddir yn cyd-fynd â'r adeilad presennol

 

A190382 - 41 Greenfield Street – NO OBJECTION, but suggest that all materials used are in keeping with existing building

 

7

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu :

Nodwyd

 

 

Development Control Committee report:

Noted

 

 

8

Gohebiaeth -

Correspondence:

 

 

8.1

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Llywodraeth Cymru

Welsh Government – National Development Framework

Trafod yn mis Medi

Discuss in September

 

8.2

Gwahoddiad i fynychu a chyfrannu at gyfarfod o’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu CSC

Invitation to attend and contribute to CCC Coordinating Overview and Scrutiny Committee

Dirprwy Glerc I gylchredeg

Deputy Clerk to circulate

 

8.3

Gwahoddiad AEPPA  i Asado

AEPPA Invitation to Asado

Dirprwy Glerc i ymateb

Deputy Clerk to respond

 

8.4

Yngynhori ynghylch Strategaeth a Ffefrir Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion CDL12 2018-2033

Ceredigion Local Development Plan (LDP2 2018-2033 Prefered Strategy Consultation

I’w drafod mewn cyfarfod 12.8.2019

To be discussed 12.8.2019

 

8.5

Ymgynhori ynghylch Safleoedd Posib Ychwanegol- nodwyd

 

Additional Candidate Sites Consultation  - noted

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 7.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng C Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. David Lees

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Brendan Somers

Cyng.Steve Davies

 

 

Yn mynychu:

 

Cllr Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Gofynnwyd i aelodau'r cyhoedd a oedd yn bresennol adael y Siambr ar gyfer eitemau agenda 9,10,11, a oedd yn ymwneud â thrafod cytundebau ac yn cynnwys gwybodaeth eithriedig.

Present

 

Cllr Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr David Lees

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Brendan Somers

Cllr.Steve Davies

 

In attendance:

 

Cllr Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

Members of the public in attendance were asked to leave the Chamber for agenda items 9,10,11, which were contractual and involved exempt information.

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr.Mari Turner

Cllr. Alex Mangold

 

 

3

Datgan buddiannau:

 

Gweler eitem agenda 15

Declarations of interest:

 

See agenda item 15

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Croesawyd y Cyng Mair Benjamin yn ôl yn dilyn ei salwch diweddar

 

Personal references:

 

Cllr Mair Benjamin was welcomed back following her recent sickness

 

 

5

Mannau trydanu:

Gan nad oedd swyddogion y Cyngor Sir yn gallu mynychu'r cyfarfod byddai cyfarfod yn ystod y dydd yn cael ei drefnu.

 

 

ARGYMHELLWYD hefyd y dylid gwahodd Grenville Ham o’r Cymoedd Gwyrdd i gwrdd â'r cyngor i gyflwyno gwybodaeth am y prosiectau ynni adnewyddadwy y maent wedi'u gweithredu ac i gynnig arweiniad ar yr hyn y gellid ei gyflawni yn Aberystwyth.

Electric Charging points:

As County Council officers were unable to attend the meeting a daytime meeting would be arranged.

 

 

It was also RECOMMENDED that Grenville Ham of the Green Valleys should be invited to meet the council to present information on the renewable energy projects they have implemented and to offer guidance on what could be achieved in Aberystwyth.

 

 

 

 

Trefnu cyfarfod

Organise meeting

 

 

Gwahodd

Invite

6

Ystyried cyfrifon mis Mehefin

 

ARGYMHELLWYD eu cymeradwyo.

Consider Monthly Accounts for June

 

It was RECOMMENDED that they be approved.

 

 

7

Lwfans cynghorydd

 

Gan fod y lwfans hwn (£150) yn orfodol, roedd angen i gynghorwyr nad oeddent yn dymuno ei dderbyn wrthod y lwfans yn ffurfiol. Dosbarthwyd ffurflenni at y diben hwn.

Councillor allowance

 

As this allowance (£150) was mandatory, councillors who did not wish to receive it needed to formally refuse the allowance. Forms were distributed for this purpose.

 

 

8

Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol Ceredigion 2020:

 

Roedd y trefnwyr wedi mynd i'r afael â'r pwyntiau a godwyd yn flaenorol gan gynghorwyr ac ARGYMHELLWYD rhoi’r £2000 y gofynnwyd amdano iddynt.

Ceredigion International Sheepdog Trials 2020:

 

The organisers had addressed the points previously raised by councillors and it was RECOMMENDED that they be given the £2000 requested.

 

Trefnu

Arrange

9

Cyfieithu

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Cyngor dderbyn yr opsiwn rhataf gan fod y safon yn dderbyniol gan ddechrau ym Mis Medi.

 

Translation

 

It was RECOMMENDED that, as the standard was acceptable,  Council should adopt the cheapest option starting in September.

 

 

 

10

Gwefan

 

Yn dilyn argymhellion yr Is-bwyllgor Technoleg, ARGYMHELLWYD trosglwyddo’r wefan o Joomla i WordPress yn hytrach nag adeiladu gwefan newydd. Byddai hyn yn dal i ganiatáu gwneud rhai gwelliannau gweledol a byddai'r Clerc yn darparu adroddiadau rheolaidd ar gynnydd.

Website

 

Following Technology Sub committee recommendations, it was RECOMMENDED that the website be migrated from Joomla to WordPress as opposed to a new website being built.  This would still allow some visual improvements to be made and the Clerk would provide regular reports on progress.

 

Trefnu

Arrange

11

Gwerthuso Parc Kronberg

 

Roedd hyn yn un o ofynion cyllid y Loteri a derbyniwyd tri thendr.

 

ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn mabwysiadu'r tendr rhataf.

 

Parc Kronberg Evaluation

 

This was a requirement of the Lottery funding and three tenders had been received.

 

 It was RECOMMENDED that Council adopt the cheapest tender.

 

Trefnu

Arrange

12

Mainc Stryd y Popty

 

Oherwydd problemau gydag ysmygwyr sy'n defnyddio grisiau’r swyddfa fel sedd, ARGYMHELLWYD prynu mainc syml o blastig wedi ei ailgylchu ar gyfer ei rhoi i ffwrdd o’r swyddfeydd a busnesau (yn erbyn wal y fynwent).

 

Baker Street bench

 

Due to problems with smokers using the office steps as a seat it was  RECOMMENDED that a simple maintenance free, recycled plastic bench be purchased for placing away from offices and businesses (against the graveyard wall).

 

 

Trefnu gyda’r Cyngor Sir

Arrange with CCC

13

Medalau

 

ARGYMHELLWYD y dylid prynu nifer o fedalau Cyn Faer yn ôl y gost a'r gyllideb sydd ar gael ond na fyddai medalau Past Consort yn cael eu darparu mwyach.

 

Medals

 

It was RECOMMENDED that a quantity of Past Mayor medals should be purchased according to cost and available budget but Past Consort medals would no longer be provided.

 

Trefnu

Arrange

14

Swyddfa

 

Roedd y cyfle i ddefnyddio'r cymal terfynu prydles ar fin digwydd ac ARGYMHELLWYD bod y Clerc yn gofyn am gyngor cyfreithiol ar yr opsiynau a ddarperir gan y cymal.

 

Accommodation

 

The opportunity to utilise the lease break out clause was imminent and it was RECOMMENDED that the Clerk seek legal advice on the options provided by the clause.

 

Ymchwilio

Investigate

15

Hen ffotograffau

 

Datganodd y Cyng Endaf Edwards ddiddordeb am ei fod yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol

 

ARGYMHELLWYD na ddylid prynu hen ffotograffau o Aberystwyth ar hyn o bryd ond y byddent yn cael eu hystyried yn y dyfodol yn amodol ar lety addas.

Old photographs

 

Cllr Endaf Edwards declared an interest as an employee of the National Library

 

It was RECOMMENDED that old photographs of Aberystwyth should not be purchased at this moment in time but would be considered in the future subject to suitable accommodation.

 

 

16

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

16.1

Cardiau amlbwrpas y Cyngor:

 

Derbyniwyd dyfynbris o £72.00 ar gyfer cynhyrchu 100 o gardiau sgleiniog yn cynnwys arbais y Cyngor Tref a gyda mewnosodiad papur ar gyfer negeseuon ysgrifenedig.

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r Clerc fwrw ymlaen â'r pryniant.

Council multi purpose cards

 

A quote of £72.00 had been received for producing a 100 glossy cards featuring the Town Council crest and with a paper insert for hand written messages.

 

It was RECOMMENDED that the Clerk should proceed with the purchase.

 

Trefnu

Arrange

16.2

Baner Aberystwyth di-blastig:

 

ARGYMHELLWYD darparu'r cyllid y gofynnwyd amdano o £165.

Plastic Free Aberystwyth flag:

 

It was RECOMMENDED that the requested funding of £165 be provided.

 

Trefnu

Arrange

16.3

Ar dy Feic - Iechyd a Gofal Gwledig Cymru:

 

ARGYMHELLWYD eu gwahodd i gyfarfod o'r Cyngor i drafod y prosiect newydd ond y byddai'r Clerc yn eu hysbysu o gyfrifoldeb Cyngor Ceredigion am y lleoliadau a awgrymir.

On Your Bike – Rural Health and Care Wales:

 

It was RECOMMENDED that they be invited to a Council meeting to discuss the new project but that the Clerk would inform them of Ceredigion Council’s responsibility for the suggested locations.

 

Gwahodd

Invite

16.4

Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru:

 

ARGYMHELLWYD y byddai'r Clerc a'r Dirprwy Glerc yn ogystal â'r Cyng Mair Benjamin yn mynychu.

One Voice Wales’ Conference and AGM:

 

It was RECOMMENDED that the Clerk and Deputy Clerk as well as Cllr Mair Benjamin would attend.

 

 

16.5

Arian Loteri (er gwybodaeth)

 

Byddai'r £9074 sy'n weddill yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwerthuso a hyrwyddo'r parc i wahanol grwpiau

Lottery funding (for information)

 

The remaining £9074 would be used for evaluation and promotion of the park to various groups

 

 

16.6

Peninsula (er gwybodaeth)

 

Cafodd y contract gyda Peninsula ei warantu gan yswirwyr Irwell a byddai'r polisi yn cael ei adnewyddu yn awtomatig yn fuan.

 

ARGYMHELLWYD ymchwilio i opsiynau i ddod â'r contract i ben gyda Peninsula, a oedd ond yn darparu cyngor ar Gyfraith Cyflogaeth.

Peninsula (for information)

 

The contract with Peninsula was underwritten by  Irwell insurers and the policy would shortly be renewed automatically.

 

It was RECOMMENDED that options to end the contract with Peninsula, who only provided Employment Law advice, be investigated.

 

 

Ymchwilio

Investigate