Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

30.9.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

67

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Claudine Young

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Steve Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Mark Strong

Cyng. Alun Williams

 

Yn mynychu:

 

Carole Thomas(cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Cynrychiolwyr o grwp Gwrthryfel Difodiant

 

Aelodau’r cyhoedd

 

 

Present:

 

Cllr. Mari Turner (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Claudine Young

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Steve Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Mark Strong

Cllr. Alun Williams

 

In attendance:

 

Carole Thomas (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

Representatives from the Extinction Rebellion group

 

Members of the public

 

 

 

68

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

 

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Mair Benjamin

 

69

Datgan Diddordeb:  

 

83 (Her y Gyllideb): Cyng Endaf Edwards, Cyng Mark Strong, Cyng Alun Williams, Cyng Steve Davies, Cyng Rhodri Francis

 

Declaration of interest:

 

83 (Budget Challenge): Cllr Endaf Edwards, Cllr Mark Strong, Cllr Alun Williams, Cllr Steve Davies, Cllr Rhodri Francis

 

 

70

Cyfeiriadau Personol:

 

Diolchwyd i Wrthryfel Difodiant am eu protest drefnus ddiweddar a fynychwyd gan lawer o bobl, a byddai llythyr hefyd yn cael ei anfon at Heddlu Dyfed Powys yn eu llongyfarch ar eu gwaith da.

Personal References:

 

Extinction Rebellion were thanked for their well organised and well attended recent protest and a letter would also be sent to Dyfed Powys Police congratulating them on their good work.

 

 

Anfon llythyr

Send letter

 

71

Cyflwyniad: Gwrthryfel Difodiant ac Argyfwng yr Hinsawdd

 

Esboniodd aelodau amrywiol eu rhesymau dros ddefnyddio technegau heddychlon o anufudd-dod sifil ac am eisiau i'r llywodraeth weithredu ar unwaith. Roedd deugain miliwn o bobl ledled y byd wedi cymryd rhan yn y diwrnod protest diweddar gyda 1000 o bobl yn Aberystwyth a 100 yn cymryd rhan yng Nghynulliad y Werin.

 

Fe wnaethant awgrymu tri cham y gallai'r awdurdodau lleol eu cymryd:

1. Gwella sicrwydd bwyd trwy ddarparu mwy o ardaloedd tyfu

2. Darparu mwy o lonydd beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus

3. Tynnu tanwydd ffosil o bortffolio pensiwn y gwasanaeth sifil

 

Tynnodd y Cynghorwyr sylw at y gwaith yr oedd y Cyngor Tref eisoes yn ei wneud o ran plannu coed, darparu rhandiroedd - gyda mwy o fannau tyfu ar y gweill, cefnogi teithio egnïol, ymgyrchoedd fel Aberystwyth Di-blastig ac Aberystwyth Cyfeillgar i Wenyn. Roedd pob cynghorydd wedi cefnogi'r cynnig Argyfwng Hinsawdd, a nodwyd y camau ychwanegol a ganlyn:

 

 • Adrodd yn ôl ar gamau gweithredu a chwrdd â Gwrthryfel Difodiant yn rheolaidd
 • Dylanwadu ar gynghorau cymuned eraill
 • Cynghorwyr Sir i ailgyflwyno'r cynnig i Gyngor Ceredigion
 • Ymchwilio i'r ffordd orau i ddylanwadu ar y Gronfa Bensiwn
 • Pob cynghorydd i gymryd camau personol

Presentation: Extinction Rebellion and the Climate Emergency

 

Various members explained their reasons for using peaceful techniques of civil disobedience and for wanting the government to take action immediately.  Forty million people around the globe had participated in the recent protest day with a 1000 people in Aberystwyth and a 100 taking part in the People’s Assembly.

 

They suggested three actions that the local authorities could take:

 1. Improve food security by providing more growing areas
 2. Provide more cycle lanes and public transport
 3. Remove fossil fuels from the civil service pension portfolio

 

Councillors highlighted the work that the Town Council was already doing in terms of tree planting, provision of allotments - with more growing spaces planned, supporting active travel, campaigns such as Plastic Free Aberystwyth and Bee Friendly Aberystwyth.  All councillors had supported the Climate Emergency motion and the following additional actions were noted:

 

 • To report back on actions and meet with Extinction Rebellion regularly
 • Influence other community councils
 • County Councillors to reintroduce the motion to Ceredigion Council
 • Investigate the best way to influence the Pension Fund
 • All councillors to take personal actions

 

 

 

 

 

(84)

Cynnig (Cyng Talat Chaudrhi): Annibyniaeth i Gymru

 

PENDERFYNODD y Cyngor i ddod â hyn, ac eitem 83, ymlaen er mwyn galluogi aelodau'r cyhoedd a oedd yn bresennol i adael ar ôl y drafodaeth.

 

Cyflwynwyd wahanol safbwyntiau gyda neges gref bod annibyniaeth bellach yn cael ei chefnogi ar draws pleidiau gwleidyddol a bod y nod ar gyfer Cymru sy’n gyfartal, parchus, amrywiol a chyfiawn, o fewn Ewrop.

 

Cofnodwyd y bleidlais:

 

 • Yn erbyn: y Cynghorwyr Claudine Young a Charlie Kingsbury
 • Ymatal: y Cynghorwyr Brenda Haines a Steve Davies
 • Yn cefnogi: y 12 cynghorydd arall fel y nodwyd o dan eitem 67 ar yr agenda (Presenoldeb)

 

Derbyniwyd y cynnig yn briodol.

Motion (Cllr Talat Chaudhri): Independence for Wales

 

Council RESOLVED to bring this, and item 83, forward to enable the members of the public present to leave following discussion.

 

Various views were presented with a strong message that independence was now supported across political parties and that the aim was for an equal, respectful, diverse and just Wales, within Europe.

 

The vote was recorded:

 

 • Against: Cllrs Claudine Young and Charlie Kingsbury
 • Abstained: Cllrs Brenda Haines and Steve Davies
 • For: 12 other councillors as noted under agenda item 67 (Attendance)

 

The motion was duly carried.

 

 

(83)

Cynnig (Cyng Alex Mangold):  yn erbyn ‘Her y Gyllideb

 

Cyhoeddodd cynghorwyr fuddiant personol (gweler eitem 69 ar yr agenda)

 

Er bod cynghorwyr ar y cyfan yn cytuno y gellid ystyried bod Her y Gyllideb yn bychanu brwydrau ariannol pobl, roeddent hefyd yn cydymdeimlo â'r anawsterau sy'n wynebu swyddogion cyngor a oedd dan straen cynyddol oherwydd toriadau blynyddol i’r gyllideb. Nodwyd cyfradd llwyddiant siomedig rhai mathau traddodiadol o ymgynghori, megis cyfarfodydd cyhoeddus.

 

PENDERFYNWYD newid y cynnig ac fe’i gytunwyd wedyn.

 

Mae’r Cyngor hwn yn galw ar Gyngor Ceredigion i ailystyried o ddifrif ei‘ Her Gyllideb ’ar-lein gyfredol…

 

…. Mae pecynnu toriadau cyllideb fel gêm yn ymddangos fel rhywbeth sarhaus ac anystyriol. Gallai ei bwrpas ymddangos fel symud y baich o weithredu toriadau i'r rhai a fydd yn dioddef fwyaf ohonynt.

 

Os yw’r gêm yn ffurfio rhan o’r ‘ymgynghoriad cyhoeddus’ ar gyfer cynnydd treth gyngor y flwyddyn nesaf, mae yna ffyrdd llawer gwell, llai sarhaus a llai diffygiol o gynnal ymgynghoriadau cyhoeddus dilys (ee siarad â thrigolion, e-bost, holiaduron ac ati). ’

 

Motion (Cllr Alex Mangold): against ‘the Budget Challenge’

 

Councillors declared a personal interest (see agenda item 69)

 

Whilst councillors generally agreed that the Budget Challenge could be seen as trivialising people’s financial struggles, they were also sympathetic to the difficulties facing council officers who were under increasing strain due to annual budget cuts. The disappointing success rate of some traditional forms of consultation, such as public meetings, was also noted.

 

It was RESOLVED to amend the motion which was then carried.

 

this Council calls on Ceredigion Council to seriously reconsider its current online ‘Budget Challenge’ …

 

….   Dressing budget cuts up as a game comes across as offensive and inconsiderate. Its purpose could be seen as shifting the burden of implementing cuts on to those who will suffer most from them.

 

If the game forms part of the ‘public consultation’ for next year’s council tax increase, there are far better, less offensive and less flawed ways to carry out genuine public consultations (eg talking to residents, email, questionnaires etc).’

 

Anfon llythyr at y Cyngor Sir

Send letter to the County Council

72

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented.

 

 

 

73

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 29 Gorffenaf i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion.

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 29 July 2019 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

74

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

 1. Goleuadau Nadolig: Roedd Aberystwyth ar y Blaen wedi amlinellu (trwy lythyr) gynnig i fabwysiadu gosod goleuadau batri yng nghoed canol y dref. Penderfynodd y Cyngor Tref gadw rheolaeth ar yr elfen hon o'r goleuadau Nadolig.

Matters arising from the Minutes:

 

 1. Christmas lights: Advancing Aberystwyth had outlined (by letter) a proposal to adopt the installation of battery lights in the town centre trees. The Town Council resolved to retain control of this element of the Christmas lights.

 

 

Anfon llythyr

Send letter

 

 

 

 

75

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun, 9 Medi 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion.

 

Materion sy'n Codi:

 

 1. PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Cynllun Bioamrywiaeth drafft a'i roi ar y wefan

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 9 September 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

Matters Arising:

 

 1. 6. It was RESOLVED to approve the draft Biodiversity Plan and put it on the website

 

 

 

76

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 16 Medi 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 16 September

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

 

 

 

 

 

77

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 23 Medi 2019

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a phob argymhelliad.

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 23 Sept 2019

 

It was RESOLVED to approve the minutes and all recommendations.

 

Gweithredu’r argymhellion

Action resolutions

 

 

 

78

Ceisiadau Cynllunio:

 

Planning Applications:  

 

78.1

A190639 – Lidl, Parc Rheidol

 

DIM GWRTHWYNEBIAD ond yn wyneb yr argyfwng hinsawdd a’r angen i blannu coed, mae Cyngor Tref Aberystwyth yn mynnu bod coed yn cael eu plannu yn y maes parcio (nid mewn tybiau) yn y lleoliadau a glustnodwyd yn flaenorol fel rhan o’r caniatad cynllunio gwreiddiol ychydig flynyddoedd yn ôl. Bydd hyn yn gwneud iawn am y storfa estynedig.

 

A190639 – Lidl, Rheidol Retail Park

 

NO OBJECTION but in view of the current climate emergency and the need for tree planting, Aberystwyth Town Council insists that trees are planted in the car park (not in tubs) in the locations earmarked for tree planting as per the original planning consent some years ago.  This will serve to offset the extended store.

 

Cysylltu â’r adran Gynllunio.

Contact Planning dept.

 

 

78.2

A190693 – Plot Gwernllwyn, Lôn Piercefield

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A190693 – Plot at Gwernllwyn, Piercefield Lane

 

NO OBJECTION

 

 

78.3

A190694 – Meithrinfa, Ffordd Y Gogledd: Newid o dŷ i westy gyda parcio oddi ar y stryd

 

Mae’r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU am ddau reswm:

 

 1. Colli'r ardd ffrynt ar adeg o Argyfwng Hinsawdd.
 2. Byddai'r mynediad car newydd yn creu problem diogelwch i gerddwyr a thraffig sy'n pasio. Mae yna hefyd safle bws yn union gyferbyn â'r fynedfa arfaethedig.

 

A190694 – Meirthinfa, North Road: Change of use of dwelling to guest house with off street parking

 

The Town Council OBJECTS for two reasons:

 

 1. The loss of the front garden at a time of Climate Emergency.
 2. The new car access would create a safety issue to pedestrians and passing traffic. There is also a bus stop directly opposite the proposed entrance

 

 

79

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor Hwn YN UNIG.

 

 • Diweddariad blodau: trefnwyd cyfarfod i adolygu blodau 2019 a chynllun ar gyfer 2020 gyda Pharciau a Gerddi Ceredigion. PENDERFYNWYD plannu blodau parhaol

 

 • Diweddariad plannu coed: byddai'r cyfarfod a drefnwyd hefyd yn edrych ar blannu coed.

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit.

 

 • Flowers update: a meeting to review the 2019 flowers and plan for 2020 with Ceredigion Parks and Gardens had been arranged. It was RESOLVED to approve planting perennials.

 

 • Tree planting update: the arranged meeting would also look at tree planting.

 

 

80

Cyllid – ystyried gwariant mis Awst a Medi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

 

 

Finance – to consider the August and September expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

81

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r Cyngor hwn YN UNIG

 

PENDERFYNODD y Cyngor i atal Rheolau Sefydlog er mwyn ymestyn y cyfarfod y tu hwnt i 9pm.

 

Mark Strong

 • Roedd wedi cysylltu â Ken Skates ynghylch creu mwy o lwybrau beicio a chymryd y briffordd o’r Stryd Fawr.
 • Roedd wedi siarad â Chris Wilson ynghylch buddsoddiad arfaethedig ‘Trafnidiaeth i Gymru’ mewn gorsafoedd rheilffordd ledled Cymru

 

Alun Williams

 • Fel Cadeirydd grŵp Di-blastig Cyngor Ceredigion, byddai'n cylchredeg cofnodion
 • Roedd llwybr troed newydd Pendinas wedi'i gwblhau ond, oherwydd cyfyngiadau archeolegol CADW, nid oedd yn cyrraedd y copa.
 • Datryswyd y rhwystrau i fwrw iddi gyda datblygu gorsaf Bow Street

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY PERTAINING to this Council

 

 

Council RESOLVED to suspend Standing Orders in order to extend the meeting beyond 9pm.

 

 

Mark Strong

 • He had contacted Ken Skates regarding creating more cycleways and de-trunking Great Darkgate St
 • He had spoken to Chris Wilson regarding Transport for Wales’ proposed investment in train stations across Wales

 

Alun Williams

 • As Chair of Ceredigion Council’s Plastic Free group, he would circulate minutes
 • The new Pendinas footpath had been completed but, due to CADW’s archaeological restrictions, it did not reach the summit.
 • Obstacles to progressing Bow Street station had been resolved

 

 

82

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:     Dim

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies     None

 

 

85

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

85.1

Tai Wales & West Housing: Roedd £7000 o arian Adran 106 yn cael ei dalu tuag at welliannau i faes chwarae Penparcau.

Tai Wales & West Housing: £7000 of Section 106 money was being paid towards improvements to the Penparcau playground.

 

 

85.2

Beiciau Gwaed: cytunwyd y gallent ddod i siarad â chyfarfod o'r Cyngor Llawn yn y dyfodol

Blood Bikes: it was agreed that they could come to talk to a future meeting of Full Council

 

Gwahodd

Invite

86

Cyfarfod caeedig:

 

Nid oedd unrhyw aelodau o'r cyhoedd yn bresennol.

 

Trafododd y Cyngor ddau fater: un preifat yn ymwneud ag etifeddiaeth a'r llall yn ymwneud â mater cytundebol.

Closed meeting: 

 

There were no members of the public present.

 

Council discussed two matters: one private involving a legacy and the other involving a contractual matter.

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Pwyllgor Cynllunio   /   Planning Committee

 

14.10.2019

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Michael Chappell (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Nia Edwards-Behi

 

Yn mynychu:

 

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

 

Aelodau o'r cyhoedd gyda diddordeb

Present:

 

Cllr. Michael Chappell (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr Nia Edwards-Behi

 

In attendance:

 

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

Interested members of the public

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Lucy Huws

 

Apologies:

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Lucy Huws

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal references: None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A190717 – 9 Ffordd y Môr

 

Yn unol â Pholisi cynllunio Cyngor Tref Aberystwyth, GWRTHWYNEBIR caniatau arwyddion wedi eu goleuo’n fewnol.  Dylai pob arwydd roi blaenoriaeth i’r Gymraeg neu fod yn ddwyieithog.

 

A190717 – 9 Terrace Road

 

In accordance with Aberystwyth Town Council Planning Policy, OBJECT to any internally illuminated signage. All signage should give priority to Welsh or be bilingual. 

 

Cysylltu â’r adran Gynllunio.

Contact Planning dept.

5.2

A190738 – Hillcrest, Felin y Môr

 

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn GWRTHWYNEBU’N GRYF. Mae'n ymddangos ei fod yn dŷ mawr iawn sy'n cymryd mwyafrif y plot a fyddai'n achosi colli golau a phreifatrwydd ac amwynder i eiddo cyfagos. Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn bryderus iawn na fyddai seilwaith y ffordd / mynediad yn cynnal peiriannau / peiriannau a lorïau trwm yn enwedig yn ystod y broses ddymchwel. A fyddai gan Gyngor Ceredigion reolaeth briodol dros y dymchwel ac yn gyfrifol am oruchwylio'r broses ddymchwel? Mae'r mynediad yn gyfyng iawn ac ond yn caniatáu i beiriannau fynd i mewn mewn un cyfeiriad gyda lle cyfyngedig iawn i symud ac heb le i wahanu deunydd. Mae'r datblygiad arfaethedig hwn hefyd mewn maes o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a gallai gael effaith niweidiol ar fywyd gwyllt. Mynegir pryder hefyd bod lleoliad y garej wedi'i ymgorffori yn yr adeilad fel y gellir dymchwel y garejys presennol ac o bosibl eu defnyddio fel mynediad yn y dyfodol ar gyfer datblygiad pellach ar raddfa fawr. Credir bod yr ymgeisydd hefyd yn berchen ar dir cyfagos. Mae'r orsaf bwmpio carthffosiaeth leol eisoes yn ei chael hi'n anodd ymdopi â chynhwysedd ac ni all ymdopi â datblygiad pellach o'r fath

 

A190738 – Hillcrest, Felin y Môr

 

Aberystwyth Town Council STRONGLY OBJECTS to this application. It appears to be an extremely large house taking up the majority of the plot which would cause loss of light and privacy and amenity to neighbouring properties.  Aberystwyth Town Council is  extremely concerned that the infrastructure of the road/access would not sustain heavy machinery/plant and lorries especially during the demolition process.  Would Ceredigion Council have proper control for the demolition and be responsible for supervising the demolition process?  The access is very restricted and would only allow plant to enter in one direction with very limited space to manoeuvre and with no room to segregate material.  This proposed development is also in an area of Special Scientific Interest and could have a detrimental impact on wildlife.  Concern is also expressed that the position of the garage has been incorporated into the building so that the existing garages can be demolished and potentially used as access in the future for further large scale development.  It is believed that the applicant also owns adjoining land. The local sewage pumping station is already struggling to cope with capacity and could not cope with such further development

 

5.3

A190754 – Gwesty’r Glengower, Rhodfa Fuddug

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A190754 – Glengower Hotel, Victoria Terrace

 

NO OBJECTION

 

 

5.4

A190757 – 19 Y Porth Bach

Siomedig iawn bod y gwaith eisoes wedi cychwyn, gyda’r ffenestri llawr cyntaf eisoes mewn lle. Yn unol â chanllawiau Cymorth Cynllunio Cymru  gofynnir am ffenestri pren neu alwminiwm. A ddylai hwn fod yn gais cynllunio ôl-weithredol?

 

A190757 – 19 Eastgate

 

Deeply disappointed that the work has already commenced, with first floor windows already in place. Wood or aluminium windows are preferred in accordance with Planning Aid Wales guidance.  Should this be a retrospective planning application?

 

 

6

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu:

Nodwyd

 

Development Control Committee report:

Noted

 

7

Gohebiaeth:

Correspondence:

 

 

7.1

Cymorth Cynllunio Cymru – Draft o’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Planning Aid Wales - Draft National Development Framework consultation

 

Dirprwy Glerc i gylch redeg y ddogfen

Deputy Clerk to circulate document

 

7.2

Eglwys Gwenfrewi – Cydnabyddiaeth wedi ei dderbyn oddiwrth Cyngor Sir Ceredigion

 

St Winefride’s Church – Acknowledgement received from Ceredigion County Council

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 10.2019

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng C Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. David Lees

 

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr.Mari Turner

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr David Lees

 

 

In attendance:

 

Cllr. Mair Benjamin

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Steve Davies

 

Apologies

 

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Steve Davies

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest:  None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

ARGYMHELLWYD y dylid anfon cerdyn at y Cynghorydd Alex Mangold yn ei longyfarch ar enedigaeth ei fab.

 

Personal references:

 

It was RECOMMENDED that a card be sent to Cllr Alex Mangold congratulating him on the birth of his son.

 

Gweithredu

Action

5

Ystyried cyfrifon mis Medi

 

ARGYMHELLWYD eu cymeradwyo.

 

Consider Monthly accounts for September

 

It was RECOMMENDED that they be approved.

 

 

 

6

Nadolig

 

 • Goleuadau: wedi'u harchebu ac mae disgwyl iddynt gyrraedd yn fuan

 

 • Gwobr y gystadleuaeth: ARGYMHELLWYD y dylid dyrannu £100 am dair gwobr o £60, £30 a £10 am addurno gorau ffenestr tŷ. Byddai'r wobr ariannol yn mynd tuag at brynu pryd o fwyd mewn bwyty lleol. Roedd y Cynghorydd Michael Chappell a Nia Edwards-Behi wedi gwirfoddoli i drefnu'r prosiect

 

 • Cinio’r Henoed: ARGYMHELLWYD y byddai prisiau tocynnau’n cael eu cadw’n £5 eto eleni, a byddai gofalwyr cofrestredig o dan 65 oed, sy'n dod gyda person hŷn lleol, hefyd yn cael cynnig y pris gostyngedig.

Christmas

 

 • Lights: have been ordered and are due to arrive shortly

 

 • Competition prize: it was RECOMMENDED that a £100 be allocated for three prizes of £60, £30 and £10 for the best decorated house window. The prize money would go towards buying a meal in a local restaurant. Cllr Michael Chappell and Nia Edwards-Behi had volunteered to organise the project

 

 • Seniors’ Lunch: It was RECOMMENDED that ticket prices be kept at £5 again this year, and registered carers under the age of 65, accompanying a local senior citizen, would also be offered the discounted price.

 

 

7

Parc Kronberg

 

Gwnaed taliad o £20,400 tuag at y taliad olaf. Ar hyn o bryd roedd y Clerc yn coladu tystiolaeth ffotograffig o'r gwaith oedd ar ôl i’w wneud.

 

 

Cymeradwywyd prynu arwyddion diogelwch hanfodol ar gyfer Parc Kronberg a North Road Park am gost o £119.93 (+ TAW).

 

Diolchwyd i'r Clerc am ei gwaith.

Parc Kronberg

 

A payment of £20,400 had been made towards the final payment.  The Clerk was currently collating photographic evidence of remaining works.

 

The purchase of essential safety signage for Parc Kronberg and North Road Park at a cost of £119.93 (+VAT) was approved.

 

The Clerk was thanked for her work.

 

 

8

Meinciau

 

 • Stryd y Popty/Sgwar y Frenhines: roedd disgwyl i’r meinciau gael eu gosod o fewn y pythefnos nesaf.
 • Castell Brychan: cymeradwywyd prynu mainc blastig wedi'i ailgylchu am bris o £349 + £55

 

 

 • Ffordd Dinas: cymeradwywyd atgyweirio am gost o £200

Benches

 

 • Baker St/Queen’s Square: benches were due to be installed within the next fortnight.

 

 • Castell Brychan: the purchase of a recycled plastic bench at a price of £349 + £55 carriage was approved

 

 • Dinas Terrace: repair at a cost of £200 was approved

 

 

9

Medal Cyn Faer

 

Cysylltwyd â phum gwneuthurwr gemwaith lleol a hyd yma roedd dau emydd lleol wedi dangos diddordeb

Past Mayor Medal

 

Five local jewellery makers had been contacted and to date two local jewellers had shown an interest.

 

 

10

Swyddfa

 

 • Dŵr yfed: derbyniwyd dyfynbrisiau gan dri chwmni lleol a chychwynnwyd cytundeb gyda'r cwmni'n cynnig yr opsiwn rhataf.

 

Cais ffynnon ddŵr: i'w roi ar agenda’r Pwyllgor Rheolaeth Gyffredinol nesaf

 

 

 • Peiriant rhwygo: roedd y peiriant rhwygo newydd, a gafwyd o gyflenwr swyddfa leol y Cyngor Tref, yn werth am arian rhagorol.

Office

 

 • Drinking water: quotes from three local companies had been received and a contract commenced with the company offering the cheapest option.

 

Water fountain request: to be placed on the next General Management Committee agenda

 

 

 • Shredder: the replacement shredder, sourced from the Town Council’s local office supplier, represented excellent value for money.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

11

Rheoliadau Ariannol Enghreifftiol Diwygiedig

 

Dosbarthwyd y rhain ac ARGYMHELLWYD y dylid mabwysiadu'r mân ddiwygiadau o fewn rheoliadau'r Cyngor Tref.

Revised Model Financial Regulations

 

These had been circulated and it was RECOMMENDED that the minor amendments be adopted within the Town Council’s regulations.

 

12

Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol – DRAFFT

 

ARGYMHELLWYD y dylid cefnogi pob Penderfyniad mewn egwyddor ac y dylid anfon ymateb at y Panel yn cefnogi pwysigrwydd galluogi pobl o bob cefndir ariannol i gymryd rhan fel cynghorwyr, yn ogystal ag ymchwilio i unrhyw ganllawiau ychwanegol ar gyfraddau ad-daliad arfaethedig a threthi ac ati.

Independent Remuneration Panel Annual Report – DRAFT

 

It was RECOMMENDED that all Determinations be supported in principle and that a response should be sent to the Panel supporting the importance of enabling people of all financial backgrounds to participate as councillors, as well as investigating any additional guidance on proposed reimbursement rates and taxation etc.

 

Ymateb i’r PACGA

Respond to the IRPA

13

Cyllideb a Praesept 2020-21

 

Darparwyd y gyllideb gyfredol a byddai cyllideb ddrafft 2020-21 yn cael ei darparu yn y cyfarfod nesaf i alluogi trafodaeth fanwl.

2020-21 Budget and Precept

 

The current budget was provided and a draft 2020-21 budget would be provided at the next meeting to enable detailed discussion.

 

Paratoi cyllideb ddrafft

Prepare draft budget

14

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

14.1

Cais am gefnogaeth: Roedd afiechydon heintus a thenantiaeth adeilad sy'n eiddo i Gyngor Ceredigion y tu allan i gylch gwaith y Cyngor Tref. Dylid cynghori'r ymgeisydd i gysylltu â Chyngor Ceredigion.

Request for support: Contagious diseases and tenancy of a Ceredigion Council owned building were outside the remit of the Town Council.  The applicant should be advised to contact Ceredigion Council.

 

Ymateb

Respond

14.2

Praesept 2020-21: nodwyd llythyr gan Gyngor Ceredigion yn gofyn am swm y praesept erbyn 25 Ionawr 2020.

2020-21 Precept:  a letter from Ceredigion Council was noted requesting the precept amount by 25 January 2020.

 

 

14.3

Prydles maes Brynhyfryd: Dylai'r eitem hon gael ei rhoi ar agenda'r Pwyllgor Rheoli Cyffredinol a dylid ymchwilio i gostau a manylion y prydles

 

Brynhyfryd field lease:  This item should be put on the General Management Committee agenda and costs and lease details investigated

 

Eitem agenda RhC

GM agenda item

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 10.2019

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Steve Davies

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Lucy Huws

Cyng. David Lees

Cyng. Mark Strong

 

 

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Steve Davies

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Lucy Huws

Cllr. David Lees

Cllr. Mark Strong

 

 

 

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Brendan Somers

 

Apologies

 

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Brendan Somers

 

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of Interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

 • Estynnwyd cydymdeimlad i deulu'r diweddar Keith Morris
 • Estynnwyd dymuniadau da i Glynis Somers sydd wedi torri ei throed

 

Personal references:

 

 • Condolonces were extended to the family of the late Keith Morris
 • Get well wishes extended to Glynis Somers who has broken her foot

 

Clerc i ddanfon cardiau

Clerk to send cards

5

Parc Ffordd Y Gogledd

 

 • Ffens: Roedd y ffens fewnol yn pydru ac o bosib yn beryglus. ARGYMHELLWYD y dylid ei chymryd oddi yno cyn gynted â phosibl

 

 • Arwyddion: gwnaed penderfyniad o'r blaen ynghylch arwyddion cŵn. Dylid archwilio’r cofnodion

 

 • Ymgynghoriad: Dosbarthwyd adroddiad cryno a holiadur drafft yn seiliedig ar ganfyddiadau'r ymgynghoriad. ARGYMHELLWYD y dylid newid a chylchredeg yr holiadur i'w gymeradwyo'n derfynol a bod cwmnïau sy'n arbenigo mewn lleoedd cymunedol yn cael eu gwahodd i ddarparu syniadau.

 

 • Nodwedd Ddŵr: Awgrymodd Cynghorydd Lucy Huws y dylid ystyried nodwedd ddŵr yn y parc

 

North Road Park

 

 • Fence: The inner fence was rotting and possibly dangerous. It was RECOMMENDED that it be removed as soon as possible

 

 • Signage: a decision had been made previously regarding dog signage. The  minutes should be checked.

 

 • Consultation: A summary report and draft questionnaire based on the consultation findings were distributed. It was RECOMMENDED that the questionnaire be amended and circulated for final approval and that companies specialising in community spaces be invited to provide ideas.

 

 • Water Feature : Cllr Lucy Huws suggested that consideration be given to a water feature being included

 

 

Gweithredu

Action

 

6

Coed

 

 • Dynodwyd sawl lleoliad ar gyfer plannu coed ynghyd â phenderfyniad i blannu gwrychoedd ym mharc Ffordd y Gogledd. Clerc a Dirprwy Glerc i gwrdd â'r Pennaeth Parciau a Gerddi yn ddiweddarach yn yr wythnos i drafod addasrwydd rhywogaethau a lleoliadau. Mae gan NAMWTRA hefyd raglen blannu wedi'i threfnu ar gyfer y Gaeaf.

 

Trees

 

 • Several locations had been identitied for tree planting together with a decision made to plant hedging in North Road park. Clerk and Deputy Clerk to meet with the Head of Parks and Gardens later in the week to discuss suitability of species and locations. NAMWTRA also has a planting programme scheduled for the Winter.

 

 

 

Gweithredu ar frys

Action immediately

7

Goleuadau Nadolig

 

 • Mae Aberystwyth Ar y Blaen wedi tynnu eu cefnogaeth ariannol yn ôl ar gyfer y rhaglen goleuadau Nadolig eleni a byddant yn canolbwyntio yn lle hynny ar y coed bach ar flaenau siopau ac ar y Digwyddiad yn y Castell.

 

 • ARGYMHELLIR y dylid annog preswylwyr i addurno eu ffenestri a'u heiddo yn holl ardal y Cyngor Tref, a byddai'r Cyngor Tref yn darparu gwobr am yr ymdrech orau. Byddai cynghorwyr yn gyfrifol am y prosiect hwn a gwirfoddolodd y Cynghorwyr Michael Chappell a Lucy Huws.

Christmas Lights

 

 • Advancing Aberystwyth have withdrawn their financial support for the Christmas lights programme this year and will focus instead on the small shopfront trees and on the Winter Wonderland.

 

 • It was RECOMMENDED that residents should be encouraged to decorate their windows and properties within all of the Town Council area, and the Town Council would provide a prize for the best effort. Councillors would be responsible for this project and Cllrs Michael Chappell and Lucy Huws volunteered.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwobr i’w gymeradwyo gan Bwyllogr Cyllid

Prize to be approved by Finance Committee

8

Blodau  Roedd yr is-bwyllgor wedi gwneud rhai awgrymiadau ar gyfer planhigion. Clerc a Dirprwy Glerc i drafod y rhain yn y cyfarfod gyda'r Pennaeth Parciau a Gerddi.

 

Flowers

 

The sub committee had made some suggestions for plants.  Clerk and Deputy Clerk to discuss these in the meeting with the Head of Parks and Gardens.

 

 

Trafod yn y cyfarfod

Discuss at meeting

9

Meysydd Chwarae/Adizone

 

Adizone:

 • Yn dilyn adroddiad ROSPA, gofynnwyd i adran Parciau a Gerddi CCC i symud yr offer sydd yn beryglus.

 

Meysydd Chwarae:

 • Roedd y Dirprwy Glerc wedi cyfarfod â thri chontractirwr ac yn aros am ddyfynbrisiau ar gyfer y gwaith uwchraddio.

 

 • Roedd y cais am £7,000 o gyllid Adran 106 ar gyfer uwchraddio maes chwarae Penparcau wedi cael ei gytuno gan Gymdeithas Tai Cymru a'r Gorllewin.

 

Playgounds/Adizone

 

Adizone:

 • Following the ROSPA report, Parks and Gardens had been instructed to remove the equipment that was dangerous.

 

Playgrounds:

 • The Deputy Clerk had met with three contractors and is awaiting quotations for the upgrade works.

 

 

 • The request for £7,000 Section 106 funding for upgrading the Penparcau playground had been agreed by Wales & West Housing Association

 

10

Mainc Sgwar y Frenhines

 

Derbyniwyd cais gan Archifau Ceredigion i amnewid y fainc yn sgwâr y Frenhines. ARGYMHELLWYD newid y fainc ar unwaith

 

Queens Square Bench

 

A request had been received from Ceredigion Archives to replace the bench in Queens square. It was RECOMMENDED that the bench be replaced immediately

 

Eitem Agenda Cyllid Finance Agenda Item

11

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

11.1

Mainc Dinas Terrace

 

 • Roedd mainc wedi torri wedi cael ei symud o Dinas Terrace gan nad oedd gan Gyngor Ceredigion y gyllideb i'w hatgyweirio. Derbyniwyd cais i’r Cyngor Tref ei chynnal a’i chadw ac i’w hail osod. Y Dirprwy Glerc i gael pris am wneud y gwaith

 

 • Nododd y Cynghorydd Mark Strong hefyd yr angen am fainc yn Castell Brychan a nododd y Cynghorydd Mair Benjamin yr angen am gynnal a chadw meinciau ym Maes yr Afon.

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r Cyngor fabwysiadu polisi dros cael meinciau.

 

Dinas Terrace Bench

 

 • A broken bench had been removed from Dinas Terrace as Ceredigion Council did not have the budget to repair it. A request had been received for ATC to repair and re-instate. Deputy Clerk to obtain a price for carrying out the repair.

 

 

 • Cllr Mark Strong also noted the need for a bench in Castell Brychan and Cllr Mair Benjamin noted the need for bench maintenance in Maes yr Afon.

 

 

It was RECOMMENDED that the Council adopt a Pro-bench policy

 

Eitem Agenda Cyllid

Finance Agenda item