Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

27.1.2020

 

 

COFNODION / MINUTES

 

155

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Steve Davies

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Alun Williams

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Brenda Haines

Cyng. David Lees

Cyng. Michael Chappell

 

Yn mynychu:

 

Carol Thomas(cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

Gohebydd y Cambrian News

 

Guy Evans, Y Gymdeithas Gofal (Eitem 159)

Present:

 

Cllr. Mari Turner (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Steve Davies

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Alun Williams

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Brenda Haines

Cllr. David Lees

Cllr. Michael Chappell

 

In attendance:

 

Carol Thomas (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

Cambrian News reporter

 

Guy Evans, Care Society (Item 159)

 

 

156

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Claudine Young

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

 

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Claudine Young

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mair Benjamin

 

 

157

Datgan Diddordeb:  

 

Dim

 

Declaration of interest:

 

None

 

 

158

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

 

Personal References:

 

None

 

 

159

Y Gymdeithas Gofal :

 

Cyflwynodd Guy Evans drosolwg o waith y Gymdeithas Gofal a oedd yn cynnwys darparu lloches nos, cefnogaeth i ymadawyr gofal, prosiect ieuenctid Housing First, gwasanaeth asiantaeth osod, siop elusen a gwasanaeth symudedd.

 

Y mater mwyaf a oedd yn wynebu'r elusen oedd yr angen am arian er mwyn datblygu mwy o adnoddau er mwyn darparu'r gwasanaethau angenrheidiol wrth gynnal dyletswydd gofal i staff.

 

Diolchwyd i'r Gymdeithas Gofal am eu gwaith gwerthfawr

The Care Society:

 

Guy Evans presented an overview of the Care Society’s work which included night shelter provision, care leaver support, the Housing First youth project, a letting agency service, a charity shop and shop-mobility service.

 

The biggest issue facing the charity was the need for funding in order to develop more resources in order to deliver needed services whilst maintaining a duty of care to staff.

 

The Care Society were thanked for their valuable work

 

 

160

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Cyflwynwyd adroddiad ar lafar.

 

Mayoral Activity Report:   

 

A verbal report was presented

 

 

161

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 16 Rhagfyr 2019 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday 16 December 2019 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes as a correct record

 

 

 

162

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

Dim

Matters arising from the Minutes:

 

None

 

 

 

 

163

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun, 6 Ionawr 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda chywiriad:

 

A190738 – Hillcrest, Felin y Môr: roedd y cofnod yn cyfeirio at yr argymhelliad gan swyddogion Cynllunio Ceredigion yn yr adroddiad Rheoli Datblygu, ond cynhaliwyd cyfarfod safle ers hynny (24.1.2020) ac nid oedd penderfyniad ar gael eto.

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 6 January 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes with a correction:

 

A190738 - Hillcrest, Felin y Môr: the minute referred to the recommendation by Ceredigion Planning officers in the Development Control report, but a site meeting had since been held (24.1.2020) and no decision was yet available.

 

 

 

 

164

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 13 Ionawr 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a phob argymhelliad

 

 1. Dylid ysgrifennu ‘Y Ro Fawr’ yn lle ‘Ffordd y Môr’ yn y cofnod Cymraeg

 

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 13 Ionawr 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes with corrections and all recommendations.

 

 1. Ffordd y Môr should read ‘Y Ro Fawr’ in the Welsh minute

 

 

 

 

 

 

 

165

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 20 Ionawr 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a phob argymhelliad

 

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 20 January 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes and all recommendations

 

 

 

 

166

Ceisiadau Cynllunio: Dim

Planning Applications:  None

 

 

167

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor Hwn YN UNIG.   Dim

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit.

None

 

 

168

Cyllid – ystyried gwariant mis Ionawr

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

 

Finance – to consider the January expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

169

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

 

 

 

Cyng Alun Williams

 

 1. Roedd arddangosfa o'r Holocost yn cael ei chynnal yn y Morlan am fis

 

 1. Pasiwyd cynnig gan Gyngor Ceredigion y dylai gwasanaeth Pensiwn Dyfed ddadfuddsoddi mewn tanwydd ffosil. Dylai hon fod yn eitem ar yr agenda yng nghyfarfod Llawn nesaf y Cyngor Tref

 

 1. Roedd Cyngor Ceredigion yn cynnal ymgynghoriad yn Llety Parc ar y Strategaeth Economaidd (28.1.2020)

 

 1. Roedd cyfarfod yn cael ei gynnal gyda'r Brifysgol ynghylch y brydles i'r hen lawnt fowlio

Cllr Alun Williams

 

 1. A Holocaust exhibition was being held in the Morlan for a month

 

 1. A motion had been passed by Ceredigion Council that the Dyfed Pension service should disinvest in fossil fuels. This should be an agenda item at the next Full Town Council meeting

 

 1. Ceredigion Council were holding a consultation in Llety Parc on the Economic Strategy (28.1.2020)

 

 1. A meeting was being held with the University regarding the lease to the old bowling green

 

 

 

 

 

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

 

 

 

 

 

170

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:

 

Dim

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies:    

 

 

None

 

 

171

Apwyntio’r Maer etholedig ar gyfer y flwyddyn Faerol 2020 -2021

 

Enwebwyd y Cynghorydd Charlie Kingsbury gan y Cynghorydd Talat Chaudhri ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Michael Chappell. Cafodd ei ethol yn briodol, yn unfrydol, heb unrhyw enwebiadau eraill

To appoint the Mayor elect for the Mayoral year 2020-2021

 

 

Cllr Charlie Kingsbury was nominated by Cllr Talat Chaudhri and seconded by Cllr Michael Chappell.  He was duly elected, unanimously, with no other nominations.

 

 

172

Apwyntio Dirprwy Faer etholedig ar gyfer y flwyddyn Faerol -2020-2021

 

Enwebwyd y Cynghorydd Alun Williams gan y Cynghorydd Sue Jones-Davies ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Talat Chaudhri. Cafodd ei ethol yn briodol, yn unfrydol, heb unrhyw enwebiadau eraill

To appoint the Deputy Mayor elect for the Mayoral year 2020-2021

 

Cllr Alun Williams was nominated by Cllr Sue Jones-Davies and seconded by Cllr Talat Chaudhri.  He was duly elected, unanimously, with no other nominations

 

 

 

173

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

173.1

Ecodyfi: Nid oedd y cais i’r Gronfa Gweithredu Hinsawdd wedi bod yn llwyddiannus

 

Ecodyfi: The Climate Action Fund bid had not been successful

 

 1. 2

Gwersyllwyr ar y Promenâd Newydd: byddai'r cais am gefnogaeth i wrthwynebu gwersyllwyr yn ardal yr harbwr yn cael ei drafod fel eitem ar yr agenda yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Llawn.

Campers on the New Promenade: the request for support in opposing campers in the harbour area would be discussed as an agenda item at the next Full Council meeting.

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cynllunio

Planning Committee

 

 1. 2.2020

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Michael Chappell (Cadeirydd)

Cyng. David Lees

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Steve Davies

Cyng. Sue Jones-Davies

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Endaf Edwards

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

Present:

 

Cllr. Michael Chappell (Chair)

Cllr. David Lees

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Steve Davies

Cllr Sue Jones-Davies

 

In attendance:

 

Cllr. Endaf Edwards

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

Cyng. Talat Chaudhri

 

Apologies:

Cllr. Talat Chaudhri

 

3

Datgan Diddordeb: Dim

 

Declaration of interest: None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Personal references:

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A190502 - 35 Morfa Mawr

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A190502 - 35 Queens Road

 

NO OBJECTION

Cysylltu â’r adran Gynllunio.

Contact Planning dept.

5.2

A191022 - Clywedog, Ffordd Llanbadarn

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

A191022 -Clywedog, Llanbadarn Road

 

NO OBJECTION

 

 

5.3

A200006 - 43 Rhodfa’r Gogledd

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

A200006 - 43 North Parade

 

NO OBJECTION

 

5.4

A200028 -Plot wrth ymyl Gwernllwyn, Lôn Piercefield

Rydym yn deall yr angen am y newid hwn, ond oherwydd  eu datganiade brys Hinsawdd a Bio-amrwyiaeth, byddai CTA yn gofyn am ddisodli unrhyw wrych a gollir yn rhywle arall.

A200028 – Plot adjacent to Gwernllwyn, Piercefield Lane

We understand the need for this alteration, but due to their declared climate and bio-diversity emergency ATC would request that any hedge lost should be replaced elsewhere.

 

 

5.5

A200054 – 2 Penrheidol, Penparcau

Mae ffenestri pren neu aluminiwm yn well ynghyd a Pholisi Cynllunio Cymru

A200054 – 2 Penrheidol, Penparcau

Wood or aluminium windows are preferred in accordance with Planning Wales Policy

 

 

6

Adroddiad Pwyllgor Rheoli Datblygu:

 

Dim wedi ei dderbyn

Development Control Committee report:

 

Had not been received

 

 

 

 

7

Gohebiaeth:

Correspondence:

 

 

 

Dim

 

None

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau

Finance and Establishments committee

 

 1. 2.2020

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Alun Williams

Cyng. David Lees

 

Yn mynychu

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Alun Williams

Cllr. David Lees

 

In attendance

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Mark Strong

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies

 

Cllr. Mark Strong

Cllr. Alex Mangold

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest:  None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Ystyried cyfrifon mis Ionawr

 

ARGYMHELLWYD cymeradwyo’r cyfrifon

Consider Monthly accounts for January

 

It was RECOMMENDED that the accounts be approved

 

 

6

Maes chwarae Penparcau

(eitem cytundebol caeedig)

 

Ystyriwyd tri tendr ac ARGYMHELLWYD fod yr opsiwn a gyflwynwyd gan Groundwork & Leisure Services Ltd yn cynrychioli'r gwerth gorau. Argymhellwyd hefyd y dylid defnyddio'r opsiwn lliw gwyrdd ar gyfer y padiau a'r terracotta ar gyfer y llwybrau.

Penparcau Playground

(closed contractual item)

 

Three tenders were considered and it was RECOMMENDED that the option presented by Groundwork & Leisure Services Ltd represented best value. It was also recommended that the green colour option be used for the pads and terracotta for the paths.

 

Gweithredu

Action

7

Storio goleuadau

(eitem cytundebol caeedig)

Er mwyn lleihau cost storio'r goleuadau Nadolig, ARGYMHELLWYD y dylid mabwysiadu'r opsiwn lletya a gynigir gan TME.

Lights storage

(closed contractual item)

 

In order to reduce the cost of storing the Christmas lights, it was RECOMMENDED that the hosting option offered by TME be adopted.

 

Gweithredu

Action

8

Lampiau swyddfa

 

ARGYMHELLWYD y dylid awdurdodi prynu dau lamp desg golau dydd hyd at werth £250.

Office lamps

 

It was RECOMMENDED that the purchase of two daylight desk lamps up to the value of £250 be authorised. 

 

Gweithredu

Action

9

Aelodaeth Un Llais Cymru

 

ARGYMHELLWYD y dylid adnewyddu’r aelodaeth

One Voice Wales membership

 

It was RECOMMENDED that the membership be renewed

 

Gweithredu

Action

10

Glanhau promenâd a thraethau

 

ARGYMHELLWYD y dylid cymeradwyo'r cyfraniad blynyddol o £3500 i Gyngor Ceredigion.

Promenade and Beach cleaning

 

It was RECOMMENDED that the annual contribution of £3500 to Ceredigion Council be approved.

 

Gweithredu

Action

11

Meinciau

 

 • Mainc y Stryd Fawr: Roedd Asiantaeth y Cefnffyrdd wedi rhoi trwydded ar gyfer lleoli mainc y tu allan i Savers.
 • Meinciau newydd: Darparwyd costau ar gyfer meinciau pren a plastig wedi ei ailgylchu o wahanol faint er gwybodaeth.
 • Atgyweirio'r meinciau ym Mharc North Road: byddai'r tair mainc yn costio £200 yr un i'w hatgyweirio a'u hadfer.

 

ARGYMHELLWYD y dylid cymeradwyo'r gwariant uchod.

Benches

 

 • Great Darkgate St bench: The Trunk Road Agency had issued a licence for the location of a bench outside Savers.
 • New benches: Costings for various sizes of wooden and recycled benches were provided for information.
 • Repair of the benches in North Road Park: the three benches would cost £200 each to repair and restore.

 

It was RECOMMENDED that the above expenditure be approved.

 

Gweithredu

Action

12

Baneri eisteddfod 2020

 

ARGYMHELLWYD y dylid darparu baneri mewn coch, gwyrdd a gwyn yn amodol ar gostau gosod a phrynu. Y Clerc i ddarparu costau yn y Pwyllgor Cyllid nesaf

Eisteddfod banners 2020

 

It was RECOMMENDED that bunting in red, green and white be provided subject to installation and purchase costs.  The Clerk to provide costings at the next Finance Committee

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

13

Stondin eisteddfod 2020

 

Y Clerc i ymchwilio i argaeledd standiau, costau a gweithgaredd Menter Aberystwyth ac Aberystwyth ar y Blaen. Y Cyng. Dylan Wilson-Lewis i gysylltu â Traws Linc Cymru.

Eisteddford stand 2020

 

The Clerk to investigate stand availability, costs and Menter Aberystwyth and Advancing Aberystwyth activity.  Cllr Dylan Wilson-Lewis to contact Traws Linc Cymru.

 

Gweithredu

Action

14

Cronfa Pensiwn Dyfed

 

Cyflwynwyd y Strategaeth Ariannu drafft. Nid oedd unrhyw sylwadau ac  ARGYMHELLWYD y dylid cymeradwyo'r ddogfen.

Dyfed Pension Fund

 

The draft Funding Strategy was presented. There were no comments and it was RECOMMENDED that the document be approved.

 

 

15

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

15.1

Ymgynghoriad Mwy nag Ailgylchu Llywodraeth Cymru: Canolfan y Morlan 6-7.30pm 25 Mawrth

 

WG Beyond Recycling Consultation: Morlan Centre 6-7.30pm 25 March

 

Anfon at gynghorwyr

Forward to councillors

15.2

Digwyddiad Llywodraeth Cymru - DataMapCymru, Aberystwyth: 24 Chwefror

WG – DataMapWales event: 24 February

 

Anfon at gynghorwyr

Forward to councillors

15.3

Bylbiau: cyflwynwyd pris am fylbiau eirlys er gwybodaeth.

Bulbs:  price for snowdrop bulbs presented for information.

 

 

15.4

Cynhadledd Plismona Mewn Ardal Wledig: Pencadlys yr Heddlu, Llangynnwr 6.3.2020

Policing in a Rural Area Conference: Police Headquarters, Llangynnwr 6.3.2020

 

Anfon at gynghorwyr

Forward to councillors

15.5

Digwyddiad Pen-blwydd VE yn 75 oed - Lleng Brydeinig Frenhinol Aberystwyth: Bandstand 10.30am - 9.30pm ar 9.5.2020.

 

Cyfraniad y Cyngor Tref i'r diwrnod i’w drafod yn y Cyngor Llawn

VE 75th Anniversary event - Aberystwyth Royal British Legion: Bandstand 10.30am – 9.30pm on  9.5.2020.

 

The Town Council’s contribution to the day to be discussed at Full Council

 

Eitem agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda item

15.6

Adroddiad Atodol y Panel Taliadau Annibynnol - ad-dalu costau gofal:

 

I'w gynnwys fel eitem ar agenda’r Pwyllgor Cyllid nesaf a'i gylchredeg i gynghorwyr.

Independent Remuneration Panel Supplementary Report – reimbursement  of costs of care:

 

To be included as an agenda item at the next Finance Committee and circulated to councillors.

 

Eitem agenda Cyllid

Finance agenda item

15.7

Cyfarfod Partneriaethau Gefeillio Aberystwyth 6.2.2020: cynigiwyd set o argymhellion yn y cyfarfod. I'w cynnwys fel eitem agenda'r Cyngor Llawn, a'r cofnodion i'w dosbarthu at gynghorwyr.

Aberystwyth Twinning Partnerships meeting 6.2.2020:  a set of recommendations had been proposed at the meeting. To be included as a Full Council agenda item,  and the minutes to be circulated to councillors

 

Eitem agenda Cyngor Llawn ac anfon y cofnodion at gynghorwyr

Full Council agenda item and forward the minutes to councillors

 

15.8

Ymgynghoriad ar drefniadau Archwilio yn y dyfodol ar gyfer Cynghorau Cymunedol yng Nghymru: Y Clerc i ymateb ar ran y Cyngor

 

Cyflwynwyd datganiad i'r wasg ar berfformiad cynghorau ledled Cymru hefyd er gwybodaeth

Consultation on future Audit Arrangements for Community Councils in Wales:  The Clerk to respond on behalf of Council

 

A press release on the performance of councils across Wales was also presented for information

 

Ymateb

Respond

15.9

Mannau tyfu Plascrug: darparwyd trwydded ddrafft gan y Brifysgol a gofynnwyd am gyfnod estynedig o ddeiliadaeth.

Plascrug growing spaces: a draft licence had been provided by the University and an extended period of tenure requested.

 

 

 

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol

General Management Committee

 

 1. 2.2020

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Mari Turner

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Mark Strong

Cyng. Claudine Young

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. David Lees

Yn mynychu:

 

Cyng. Alun Williams

Cyng. Endaf Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

Present

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Mari Turner

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Mark Strong

Cllr. Claudine Young

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. David Lees

In attendance:

 

Cllr. Alun Williams

Cllr. Endaf Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Steve Davies

Cyng. Brenda Haines

 

Apologies

 

Cllr. Steve Davies

Cllr. Brenda Haines

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of Interest:

 

None

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Dim

Personal references:

 

None

 

 

5

Meinciau:

 

 1. Meinciau plastig wedi'i ailgylchu: o ran lleoliadau sy'n addas ar gyfer plastig wedi'i ailgylchu, dylid dewis deunyddiau yn unol â'r ardal gadwraeth a chydfynd gyda meinciau presennol. Gellid defnyddio plastig wedi'i ailgylchu ar gyfer meinciau newydd y tu allan i'r ardal gadwraeth.

 

 1. Mainc Stryd y Popty: cytunwyd y dylai'r fainc aros yn yr ail leoliad wrth ymyl y rac beicio.

 

Benches:

 

 1. Recycled plastic benches: in terms of locations suitable for recycled plastic, materials should be chosen in accordance with the conservation area and co-ordination with existing benches. Recycled plastic could be used for new benches outside of the conservation area.

 

 1. Baker St bench: it was agreed that the bench should stay in the alternative location next to the cycle-rack.

 

 

 

 

 

6

Meysydd Chwarae:

 

Derbyniwyd trydydd dyfynbris ar gyfer uwchraddio'r maes chwarae ym Mhenparcau a byddai'r tendrau'n cael eu trafod yn y Pwyllgor Cyllid.

 

Roedd ystyriaeth yn cael ei rhoi i fynediad i bobl anabl o fewn y gwelliannau arfaethedig ac ARGYMHELLWYD y dylai'r Cyngor ddatblygu polisi ffurfiol ar 'feysydd chwarae cynhwysol'. Byddai hyn yn cael ei gynnwys fel eitem agenda'r Cyngor Llawn

Playgrounds:

 

A third quotation for the upgrade of the playground in Penparcau had been received and the tenders would be discussed in the Finance Committee.

 

Consideration was being given to disability access within the proposed improvements and it was RECOMMENDED that the Council develop a formal ‘inclusive playgrounds’ policy.  This would be included as a Full Council agenda item

 

Agenda Cyllid

Finance agenda

 

 

 

 

Agenda Cyngor Llawn

Full Council agenda

7

Neuadd y Farchnad

 

Roedd deiliaid stondinau Neuadd y Farchnad wedi codi rhai problemau gyda chynghorwyr ynghylch opsiynau ar gyfer cynyddu nifer yr ymwelwyr i neuadd y farchnad, megis gwell arwyddion, a pharcio hefyd yn Upper Great Darkgate Street.

 

Roedd y Cyngor Tref yn y broses o baentio'r arwyddion bys ac ARGYMHELLWYD y dylid anfon llythyr at Gyngor Ceredigion ynghylch diffyg rheolaeth ar y Stryd Fawr Uchaf o ran mynediad i gerbydau a pharcio anghyfreithlon.

 

Byddai cyfarfod arbennig o'r Cyngor Llawn yn cael ei gynnal cyn y Pwyllgor Cyllid am 6.15pm i drafod yr ymateb gwrth Asiaidd i'r firws Corona

Market Hall

 

Market Hall stall holders had raised some issues with councillors regarding options for increasing footfall to the market hall, such as improved signage, and also parking in Upper Great Darkgate Street.

 

 

The Town Council was in the process of painting the finger posts and it was RECOMMENDED that a letter be sent to Ceredigion Council regarding the lack of management of Upper Great Darkgate Street in terms of vehicle access and illegal parking.

 

An extraordinary meeting of Full Council would be held prior to the Finance Committee at 6.15pm to discuss the anti Asian reaction to the Corona virus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfon llythyr at y Cyngor Sir

Send letter to CCC

 

 

 

Trefnu cyfarfod arbennig

Organise extraordinary meeting

 

8

Parc Ffordd y Gogledd

 

 

Cyflwynwyd adroddiad ar yr ymgynghoriad diweddaraf. Roedd 40 o bobl wedi ymateb gan gynnwys un a oedd yn cynrychioli ymateb grŵp (Aberystwyth Gwyrddach). Roedd y mwyafrif eisiau man gwyrdd bioamrywiol ar gyfer pob oedran. Nid oedd pobl eisiau gwelyau blodau ffurfiol nac offer chwarae. Roedd hyn yn unol â'r safbwyntiau a fynegwyd yn yr holiadur cyntaf ac yn y gweithdy. Byddai'r Clerc yn coladu'r holl adroddiadau ymgynghori hyd yn hyn.

 

ARGYMHELLWYD y dylid mabwysiadu canfyddiadau'r ymgynghoriad a gwahodd arbenigwr i ddarparu syniadau dylunio. Dylai'r plannu cynlluniedig o’r clawdd cymysg brodorol a’r coed gael ei wneud cyn gwneud unrhyw newidiadau pellach.

 

North Road Park

 

A report was presented on the most recent consultation. 40 people had responded including one which represented a group response (Greener Aberystwyth). The majority wanted a biodiverse green space for all ages.  People didn’t want formal flower beds or play equipment. This was in keeping with the views expressed in the first questionnaire and in the workshop. The Clerk would collate all the consultation reports to date.

 

It was RECOMMENDED that the consultation findings be adopted and that an expert be invited to provide design ideas.  The scheduled planting of the mixed native hedge and trees should be carried out before any further changes were made.

 

 

 

9

Coed stryd

 

Roedd y goeden ceirios yn Iorwerth Avenue wedi'i phlannu. Roedd y Cynghorydd Alun Williams wedi cynnal ymweliad safle â thrigolion a phwysleisiodd bwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng plannu coed a'r angen am barcio.

 

Roedd y Cynghorydd Mark Strong wedi cyfarfod â swyddogion Priffyrdd i drafod cynlluniau a lleoliadau posib. Byddai'r swyddogion yn cael eu gwahodd i fynychu cyfarfod o'r Cyngor.

 

Byddai angen trafod unrhyw gynnydd yn y gyllideb plannu coed, er galluogi cynlluniau plannu coed stryd mwy, yn y Pwyllgor Cyllid

 

 

Street trees

 

The cherry in Iorwerth Avenue had been planted.  Cllr Alun Williams had held a site visit with residents and stressed the importance of achieving a balance between tree planting and the need for parking.

 

Cllr Mark Strong had met with Highways officers to discuss possible schemes and locations.  The officers would be invited to attend a Council meeting. 

 

Any increase in the tree planting budget to enable larger street tree planting schemes would need to be discussed at the Finance Committee

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwahodd swyddogion yr Adran Briffyrdd

Invite Highways officers

10

Gohebiaeth  

Correspondence 

 

 

10.1

Eglwys Gwenfrewi:

 

Derbyniwyd ymateb anfoddhaol gan yr Esgobaeth a ARGYMHELLWYD bod y Cyngor yn mynnu bod Adran Cynllunio Ceredigion yn cyhoeddi Gorchymyn Adran 215 ar yr eiddo ac yn gweithredu o dan y ddeddfwriaeth Cartrefi Gwag. Byddai llythyr arall yn mynd at Esgobaeth a Llysgennad y Fatican i’r DU.

St Winefride’s Church:

 

An unsatisfactory response had been received from the Diocese and it was RECOMMENDED that the Council demands that Ceredigion Planning Department issue a Section 215 Order on the property and takes action under the Empty Homes legislation. Another letter would go to the Diocese and the Vatican’s Ambassador to the UK.

 

Anfon llythyron

Send letters

10.2

Asesiad Seilwaith Gwyrdd Ceredigion

 

Cyfarfod i'w gynnal ym Mhenmorfa rhwng 1pm-4pm 27.2.2020 a sesiwn galw heibio rhwng 6pm-9pm ar 26.2.2020

Ceredigion Green Infrastructure Assessment

 

A meeting to be held in Penmorfa between 1pm-4pm 27.2.2020 and a drop in session between 6pm-9pm on 26.2.2020

 

 

10.3

Cyfarfod Blynyddol Tai Wales & West: 11.30am 11.6.2020 yng Nghaerdydd a chynadledda fideo yng Nghastell Newydd Emlyn

Wales & West Housing AGM: 11.30am 11.6.2020 in Caerdydd and video conferencing in Castell Newydd Emlyn

 

Gweithredu

Action

10.4

Ap lleol i gefnogi siaradwyr Cymraeg wrth siopa a bwyta allan:

 

ARGYMHELLWYD y dylid gosod hwn fel eitem ar agenda'r Cyngor Llawn

 

 

Local app to support Welsh speakers whilst shopping and dining out:

 

It was RECOMMENDED that this be placed as a Full Council agenda item

 

Agenda Cyngor llawn

Full Council agenda