Aberystwyth Council

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyngor Arbennig o’r Cyngor Llawn (o bell oherwydd Covid19)

Extraordinary Meeting of Full Council (remote due to Covid19)

 

11.5.2020

 

 

COFNODION – MINUTES

 

202

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. David Lees

Cyng. Sue Jones-Davies

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

Present: 

 

Cllr. Mari Turner (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. David Lees

Cllr. Sue Jones-Davies

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

 

203

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies:

 

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Rhodri Francis

 

 

 

204

Datgan Diddordeb:  gweler eitem agenda 206

Declaration of interest:  see agenda item 206

 

 

205

Cronfa argyfwng Covid 19

 

PENDERFYNWYD creu cronfa argyfwng o £10,000 ac ailddyrannu arian nas defnyddiwyd o'r gyllideb Digwyddiadau os oedd angen.

 

Diolchwyd i'r holl weithwyr, gwirfoddolwyr a chynghorwyr am eu cyfraniad yn ystod y firws. Roedd y Cynghorydd Lucy Huws wedi drafftio cyfres o gwestiynau i'r Prif Weinidog ynghylch PPE a chefnogaeth i weithwyr rheng flaen a PENDERFYNWYD anfon y llythyr.

 

Covid 19 emergency fund

 

It was RESOLVED to create an ongoing emergency fund of £10,000 and to reallocate unused money from the Events budget if necessary. 

 

All workers, volunteers and councillors were thanked for their contribution during the virus.  Cllr Lucy Huws had drafted a series of questions to the First Minister regarding PPE and support for frontline workers and it was RESOLVED to send the letter.

 

Anfon llythyr

Send letter

206 (a)

Grantiau

 

Derbyniwyd un ar bymtheg o geisiadau. Fe'u hystyriwyd yng nghyd-destun yr epidemig covid19 a'r angen disgwyliedig am gefnogaeth gymunedol yn ogystal â'r tebygolrwydd na fyddai digwyddiadau a rhai gweithgareddau'n digwydd am gryn amser.

 

Datganiadau o Ddiddordeb:

  • Cyng Mair Benjamin (Cadeirydd Fforwm 50+ Aberystwyth)
  • Cyng Endaf Edwards (aelod o bartneriaeth gefeillio Esquel)
  • Cyng Mari Turner (aelod o bwyllgor Parêd Gŵyl Dewi

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r ceisiadau a ganlyn gyda chyfanswm gwariant grant o £20,000:

Grants

 

Sixteen applications had been received. They were considered within the context of the covid19 epidemic and the anticipated need for community support as well as the likelyhood that events and some activities would not take place for some time.

 

Declarations of Interest:

  • Cllr Mair Benjamin (Chair of Aberystwyth 50+ Forum)
  • Cllr Endaf Edwards (member of Esquel Twinning partnership)
  • Cllr Mari Turner (member of the Parêd Gŵyl Dewi committeee

 

It was RESOLVED to support the following applications with a total grant expenditure of £20,000:

 

 

206.1

Beiciau Gwaed Cymru (cangen Aberystwyth)

Blood Bikes Wales (Aberystwyth branch)             

£3000

 

206.2

Grwp Cyfeillio Aberystwyth

Aberystwyth Friendship Group                              

 

£120

206.3

Canolfan Fethodistaidd St Paul (cegin)

St Paul’s Methodist Centre (kitchen)                     

£1635

 

206.4

Clwb Cymdeithasol Gerddi Ffynnon

Gerddi Ffynnon Social Club                                  

 

£100

206.5

Bwyd Dros Ben Aber

 

Fe ddylai arwyddion a gwybodaeth ddwyieithog fod yn un o ofynion y grant

Aber Food Surplus

 

Bilingual signage and information should be a requirement of the grant

 

£4445.00

206.6

Cymdeithas Ddiwylliannol Hindwaidd Aberystwyth

 

Dylid cynnal digwyddiad yn Aberystwyth

Aberystwyth Hindu Cultural Society                      

 

An event should be held in Aberystwyth

 

£500

206.7

Seindorf Arian Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band

£1000

 

206.8

Cymdeithas Rhandiroedd Aberystwyth a'r Cylch

 

Byddai hyn yn cael ei gefnogi o gyllideb Rhandiroedd y Cyngor

Aberystwyth & District Allotment Association

 

This would be supported from the Council’s Allotment budget

 

 

206.9

Cyfeillion Cymdeithas Amgueddfa Ceredigion

Friends of Ceredigion Museum Association

£2200

 

206.10

Clwb Strôc Aberystwyth a'r Cylch

 

Gan fod teithio yn annhebygol dylent ailgyflwyno'r cais y flwyddyn nesaf

Aberystwyth & District Stroke Club

 

As travel was unlikely they should resubmit the application next year

 

 

206.11

Clwb Criced Aberystwyth

 

Roedd y cais ar gyfer adeilad y tu allan i ardal Cyngor Tref Aberystwyth

Aberystwyth Cricket Club

 

The application was for a building outside of the Aberystwyth Town Council area

 

 

206.12

Grŵp Cefnogi Parc Natur Penglais

Parc Natur Penglais Support Group

£800

 

206.13

Prosiect Pibellau a Gwifrau

 

Dylid darparu tystiolaeth o ddatblygiad y prosiect

Pipes and Wires project

 

Evidence of project development should be supplied

 

£1000

206.14

Cyngor Ar Bobpeth CAB

Citizens Advice Bureau CAB

£4000

 

206.15

Fforwm 50+ Aberystwyth

 

Tynnwyd y cais hwn yn ôl gan Gadeirydd y Fforwm, Cyng Mair Benjamin. Dylent wneud cais y flwyddyn nesaf

 

Aberystwyth 50+ Forum

 

This application was withdrawn by the Forum Chair, Cllr Mair Benjamin. They should apply next year

 

 

206.16

Parêd Gŵyl Dewi

 

Parêd Gŵyl Dewi

 

£1200

206 (b)

Partneriaethau rhyngwladol

 

Cytunwyd eisoes ar gyllideb y partneriaethau (£1500 yr un ar gyfer  Kronberg, St Brieuc, Esquel ac Arklow a £750 ar gyfer Yosano) ond oherwydd yr ansicrwydd a achoswyd gan Covid19 dylent gyflwyno eu cynlluniau i'r Cyngor cyn derbyn yr arian.

International Partnerships

 

The budget for the partnerships had already been agreed (£1500 each for Kronberg, St Brieuc, Esquel and Arklow and £750 for Yosano) but due to the uncertaintly caused by Covid19 they should submit their plans to the Council before receiving the money.