Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell oherwydd Covid19)

Meeting of Full Council (remote due to Covid19)

 

18.5.2020

 

 

COFNODION – MINUTES

 

207

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. David Lees

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Claudine Young

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

Present: 

 

Cllr. Mari Turner (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. David Lees

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Claudine Young

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

 

208

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Rhodri Francis

 

Apologies:

 

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Rhodri Francis

 

 

 

209

Datgan diddordeb:  Dim

Declaration of interest:  None

 

 

210

Cyfeiriadau personol

 

  • Roedd y Cynghorydd Brenda Haynes ym Mronglais. Dylid anfon cerdyn, a blodau pan y bydd hi’n dychwelyd adref
  • Roedd y Cynghorydd Brendan Somers angen help i godi baner Cymru yn y castell. Oherwydd anawsterau pellhau cymdeithasol, PENDERFYNWYD ei ohirio

 

  • Roedd y Cynghorydd Michael Chappell wedi ymddiswyddo ac roedd Llywodraeth Cymru wedi gohirio etholiadau tan gyfnod yn cychwyn ar 1 Chwefror 2021 tan 16 Ebrill 2021

 

Personal references

 

  • Cllr Brenda Haynes was in Bronglais. A card should be sent and flowers when she returned home

 

  • Cllr Brendan Somers needed help to put up the Welsh flag at the castle. Due to social distancing difficulties it was RESOLVED to postpone

 

  • Cllr Michael Chappell had resigned and WG had postponed elections until a period commencing 1 February 2021 until 16 April 2021

 

 

211

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 24 Chwefror 2020 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion.

 

197 dylid newid ‘cymryd rhan’ i ‘siarad a phleidleisio’

 

Minutes of the Full Council meeting held Monday 24 February 2020 to confirm accuracy

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

197participate’ should be replaced by ‘speak and vote’

 

 

212

Materion yn codi o’r cofnodion

 

191-6: nid oedd CSC wedi rhoi caniatâd i fwrw ymlaen â gwelliannau i faes chwarae Penparcau oherwydd ei fod yn cael ei ystyried yn an-hanfodol.

Matters arising from the minutes

191-6: permission to proceed with Penparcau playground improvements had not been granted by CCC due to being deemed non-essential.

 

 

 

213

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 11 Mai 2020 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Full Council meeting held Monday 11 May 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

Gweithredu (grantiau)

Action (grants)

214

Materion yn codi o’r cofnodion

 

205: Cronfa argyfwng o £10,000 a hefyd ailddyrannu arian nas defnyddiwyd o gyllideb Digwyddiadau 2019-20. PENDERFYNWYD y byddai £5000 yn cael ei gynnig i fanc bwyd Jubilee Store House fel y cytunwyd yn y cyfarfod diwethaf.

Matters arising from the minutes

205: Emergency fund of £10,000 and the additional reallocation of unused money from the 2019-20 Events budget.  It was RESOLVED that £5000 would be offered to the Jubilee Store House food bank as agreed at the last meeting.

 

Cysylltu gyda’r banc bwyd

Contact food bank

215

Ystyried cyfrifon Mis Chwefror

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cyfrifon

Consider February accounts

It was RESOLVED to approve the accounts

 

 

216

Ystyried cyfrifon 2019-20

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cyfrifon

Consider 2019-20 accounts

It was RESOLVED to approve the accounts

 

 

217

Apwyntio Archwilydd Mewnol

 

PENDERFYNWYD penodi Emyr Phillips

Appoint Internal Auditor

It was RESOLVED to appoint Emyr Phillips

 

 

218

Ystyried dewis technoleg ar gyfer cyfarfod o bell

 

PENDERFYNWYD newid o Teams i Zoom fel bod modd gweld pob cynghorydd.

Consider technology option for remote meetings

It was RESOLVED to change from Teams to Zoom so that all councillors could be seen.

 

Gweithredu

Action

219

Gohebiaeth

Correspondence

 

219.1

Plannu coed a blodau:

  • Gan mai dim ond gwasanaethau hanfodol yr oedd y Cyngor Sir yn gweithredu, roedd y clawdd newydd ym mharc Ffordd y Gogledd wedi'i esgeuluso ac roedd angen gweithredu brys. Cytunwyd y dylai'r Clerc gysylltu â chontractwr i ddyfrio'r coed ac i ddelio â thwf chwyn.
  • Ni ellid plannu blodau'r Cyngor Tref o feithrinfa Llanarth oherwydd polisi’r Cyngor Sir (gwaith hanfodol yn unig) Gofynnir i'r feithrinfa werthu cymaint â phosib a byddai'r gweddill yn cael ei roi am ddim i drigolion Aberystwyth

Tree and flower planting:

  • As CCC were only operating essential services the new hedge in North Road park had been neglected and needed urgent action. It was agreed that the Clerk should contact a contractor to water the trees and to deal with weed growth.
  • The Town Council’s flowers at Llanarth nursery could not be planted due to CCC’s policy (essential work only). The nursery would be asked to sell as many as possible and the rest would be given free to Aberystwyth residents

 

Gweithredu

Action

219.2

PPE: Roedd prinder PPE ar gyfer staff rheng flaen. Byddai hyn yn cael ei ychwanegu fel eitem ar yr agenda yn y cyfarfod nesaf.

PPE: There was a shortage of PPE for frontline staff. This would be added as an agenda item at the next meeting.

 

Eitem agenda

Agenda item