Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell oherwydd Covid19)

Meeting of Full Council (remote due to Covid19)

 

26.5.2020

 

 

COFNODION – MINUTES

 

220

Yn bresennol:

 

Cyng. Mari Turner (Cadeirydd)

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Steve Davies

Cyng. Dylan Lewis

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. David Lees

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Claudine Young

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

Present: 

 

Cllr. Mari Turner (Chair)

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Steve Davies

Cllr. Dylan Lewis

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. David Lees

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Claudine Young

 

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Emlyn Jones – Gwe Cambrian Web

 

 

221

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies:

 

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Alex Mangold

 

 

 

222

Datgan diddordeb:  Dim

Declaration of interest:  None

 

 

223

Cyfeiriadau personol

 

 • Roedd y Cynghorydd Brenda Haines yn cael ei symud o Fronglais i Dregaron

 

 • Llongyfarchwyd y Cynghorydd Charlie Kingsbury ar gael swydd dysgu yn Ysgol Penglais

 

 • Bu farw David Steeds a dylid anfon cerdyn i’w wraig

 

Personal references

 

 • Cllr Brenda Haines was to be moved from Bronglais to Tregaron.

 

 • Cllr Charlie Kingsbury was congratulated on getting a teaching post in Penglais school

 

 • David Steeds had died. A card should be sent to his wife.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anfon cerdyn

Send card

224

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 18 Mai 2020 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Full Council meeting held Monday 18 May 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

225

Materion yn codi o’r cofnodion

 

 1. 1: byddai'r contractwr yn torri'r gwair, chwynnu a dyfrio y diwrnod canlynol.

 

Matters arising from the minutes

 

 1. 1: the contractor would be cutting the grass, weeding and watering the following day.

 

 

226

 

Ystyried gwariant Mis Mai

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant

Consider May expenditure

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

 

227

Adolygu’r gofrestr risg

 

PENDERFYNWYD derbyn y newidiadau

 

PENDERFYNWYD cael gwared ar y fainc ger y Cyngor Llyfrau os oedd yn beryglus nes bod modd gosod mainc newydd.

Review risk register

 

It was RESOLVED to approve the amendments

 

It was RESOLVED to remove the bench by the Books Council if dangerous until a new bench could be installed.

 

 

 

 

 

 

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

228

Taliadau aelodau

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r penderfyniadau fel y gwnaethpwyd ar gyfer 2019-20

Payments to members

It was RESOLVED to approve the determinations as for 2019-20

 

229

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

229.1

A190571/3

 

Mae'r Pier yn adeilad hanesyddol mewn ardal gadwraeth a dylai'r dyluniad a'r deunyddiau a ddefnyddir fod yn sympathetig ac o ansawdd uchel i gyd-fynd â datblygiad arfaethedig yr Hen Goleg. Er enghraifft, nid yw'r dur galfanedig heb baent yn cyd-fynd ac nid yw'n dangos unrhyw ymgais i warchod cymeriad gwreiddiol y Pier. Mae'r defnydd o wrychoedd plastig mor agos at y môr hefyd yn peri problemau. Dylent archwilio hen luniau ac addasu'r dyluniad yn unol â hynny er mwyn cynnal arddull fwy hanesyddol.

 

Nid yw’r Cyngor yn gwrthwynebu’r datblygiad mewn egwyddor, gan ei fod am i’r Pier lwyddo fel busnes, ond mae’r Cyngor yn gwrthwynebu defnyddio deunyddiau amhriodol.

A190571/3

 

The Pier is a historic building in a conservation area and the design and materials used should be sympathetic and of a high quality to be in keeping with the planned development of the Old College.  The unpainted galvanised steel for example is not in keeping and does not show any attempt at conservation of the Pier’s original character.  The use of plastic hedging so close to the sea is also problematic.  They should examine old photos and modify the design accordingly to maintain a more historic style.

 

The Council does not oppose the development in principle, as it wants the Pier to succeed as a business, but the Council does object to the use of inappropriate materials

 

Anfon ymateb

Send response

229.2

A200344: plot ger Bodnant, Felin y Môr

 

Mae'r Cyngor yn poeni am:

 

 • agosrwydd y datblygiad hwn i lwybr Ystwyth a diogelwch beicwyr oherwydd cynnydd mewn traffig
 • agosrwydd y llwybr troed
 • dewis arall yn lle carthffosiaeth prif gyflenwad yn agos at yr afon a llyn addurnol, a'r traffig lori i wagio'r tanc septig sy’n deillio o hynny.

A200344: Plot adjacent to Bodnant, Felin y Môr

 

The Council is concerned about:

 

 • the proximity of this development to the Ystwyth trail and the safety of cyclists due to increased traffic
 • the proximity to the footpath
 • an alternative to mains sewage close to the river and an ornamental lake, and the resulting lorry traffic to empty the septic tank.

 

 

230

Erthygl 4

 

Derbyniwyd gohebiaeth ynglyn â cholli mannau gwyrdd yng Nghoedlan y Frenhines. PENDERFYNWYD:

 

 • Gwahodd cynrychiolydd o Adran Gynllunio Ceredigion i gwrdd â'r Cyngor Tref cyn gynted â phosibl i drafod gweithredu Erthygl 4 ac i edrych ar ffin yr ardal gadwraeth

 

 • Rhoi gwybodaeth i gynghorwyr am Erthygl 4 o Bolisi Cynllunio Cymru

Article 4

 

Correspondence had been received at the loss of green spaces in Queen’s Avenue. It was RESOLVED to:

 

 • Invite a representative from Ceredigion’s Planning Department to meet with the Town Council as soon as possible to explore implementation of Article 4 and to look at the conservation area boundary

 

 • Provide councillors with information on Article 4 from Planning Policy Wales

 

Gweithredu

Action

231

Eglwys Gwenfrewi

 

Roedd ffens bren wedi'i chodi o amgylch yr eglwys a oedd yn amhriodol mewn ardal gadwraeth a heb unrhyw fylchau i fywyd gwyllt. A roddwyd caniatâd cynllunio?

 

Datrysiad tymor hir fyddai cychwyn ymgyrch codi arian i brynu'r eglwys. Gallai Cyfeillion Eglwysi Di-Gyfeillgar fod yn ddefnyddiol gan fod ganddyn nhw ddiddordeb arbennig yng Nghymru.

 

Cynghorwyr sydd â diddordeb i ffurfio grŵp

St Winefride’s Church

 

A wooden fence had been erected around the church which was inappropriate in a conservation area and with no gaps for wildlife.  Was planning permission given?

 

A long-term solution could be to start a fundraising campaign to buy the church.  The Friends of Friendless Churches could be useful as they had a particular interest in Wales.

 

Interested councillors to form a group

 

 

232

PPE

 

Dylid darparu PPE i ofalwyr a staff rheng flaen a PENDERFYNWYD:

 

 • Cysylltu â Chyngor Ceredigion ynghylch dosbarthu trwy flychau bwyd
 • Cysylltu â'r gymuned trwy'r cyfryngau cymdeithasol ac ati
 • Ysgrifennu llythyron at archfarchnadoedd lleol i ofyn i'r staff gael eu hamddiffyn a'u copïo i'r AC a'r AS
 • Rhoi linc ACAS ar wefan y Cyngor Tref

 

Gwirfoddolodd y Cynghorydd Claudine Young i ddrafftio’r llythyr

 

PPE

 

Carers and frontline staff should be provided with PPE and it was RESOLVED to:

 

 • Contact Ceredigion Council regarding distribution via food boxes
 • Liaise with the community via social media etc

 

 • Write to local supermarkets to request that staff be protected and copy to the AM and MP
 • Put a link to ACAS on the Town Council website

 

Cllr Claudine Young volunteered to draft the letter

 

 

233

Gohebiaeth

Correspondence

 

233.1

Faniau gwersylla: Roedd y Cynghorydd Endaf Edwards wedi cyfathrebu â'r preswylydd. Ar hyn o bryd roedd faniau gwersylla ar y prom yn fater heddlu.

 

Camper vans: Cllr Endaf Edwards had communicated with the resident. Currently camper vans on the prom  was a police matter.

 

 

233.2

Cais am arian gan Tenovus: cynnwys fel eitem ar agenda’r Cyngor Llawn nesaf

 

Tenovus funding request: add as an item on the next Full Council agenda

Eitem agenda

Agenda item

233.3

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus: cynnwys fel eitem ar agenda’r Cyngor Llawn nesaf

 

Public Space Protection Order: add as an item on the next Full Council agenda

Eitem agenda

Agenda item

233.4

Ŵyl Crime Cymru 2022: byddent yn cael eu gwahodd i gyfarfod yn y dyfodol

Crime Fiction Festival 2022: they would be invited to a future meeting

Cysylltu

Contact