Aberystwyth Council

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Cyngor Llawn

Meeting of Full Council

 

24.2.2020

 

 

COFNODION / MINUTES

 

178

Yn bresennol:

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Sue Jones Davies

Cyng. Alun Williams

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Michael Chappell

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Claudine Young

 

Yn mynychu:

 

Carol Thomas(cyfieithydd)

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Meinir Jenkins (Dirprwy Glerc)

Alex Banfi (Gohebydd y Cambrian News)

Rebecca Rosenthal, Cefnogi Dioddefwyr (Eitem 182)

 

Present:

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Sue Jones Davies

Cllr. Alun Williams

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Michael Chappell

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Claudine Young

 

In attendance:

 

Carol Thomas (translator)

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Meinir Jenkins (Deputy Clerk)

Alex Banfi (Cambrian News reporter)

Rebecca Rosenthal, Victim Support (Item 182)

 

 

179

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. David Lees

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Alex Mangold

 

Apologies:

 

Cllr. David Lees

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Alex Mangold

 

 

180

Datgan Diddordeb:  

 

Gweler eitem agenda 197

Declaration of interest:

 

See agenda item 197

 

 

181

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

 

Personal References:

 

None

 

 

182

Troseddau casineb yn Aberystwyth – Cymorth i Ddioddefwyr

 

Wedi'i sefydlu yn 2014, darparodd Rebecca Rosenthal drosolwg o'r gwasanaethau a ddarperir gan Gymorth i Ddioddefwyr sy'n cynnwys digwyddiadau, sesiynau galw heibio, ymgyrchoedd, cefnogaeth i wirfoddolwyr, rhaglenni hyfforddi, gwaith addysgol, a gwaith wedi'i dargedu yn ôl yr angen. Roeddent wedi derbyn 14,000 o atgyfeiriadau ac wedi gweithio gyda 2500 o ddioddefwyr ers 2014.

 

Nid yw lefel y troseddau casineb yn Aberystwyth yn fawr ond mae'n amlwg gyda saith achos newydd ym mis Rhagfyr. Cyngor Tref Aberystwyth yw'r cyngor cyntaf i siarad am droseddau casineb.

 

Hate crime in Aberystwyth – Victim Support

 

Established in 2014, Rebecca Rosenthal provided an overview of the services provided by Victim Support which include events, drop-ins, campaigns, volunteer support, training programmes, educational work, and targeted work as needed. They had received 14,000 referrals and worked with 2500 victims since 2014.

 

The level of hate crime in Aberystwyth is not great but it is evident with seven new cases in December. Aberystwyth Town Council is the first council to talk about hate crime.

 

 

 

183

Cynnig: Tref Ddi-gasineb (Cynghorwyr Dylan Wilson-Lewis a Lucy Huws)

 

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn cadarnhau ei werthoedd a’i egwyddorion sylfaenol trwy ddatgan yn swyddogol bod Aberystwyth yn ‘Dref Di-gasineb’.

 

Wrth wneud hynny mae'r Cyngor yn datgan ac yn cadarnhau tref Aberystwyth fel un agored a chroesawgar i bawb; waeth beth fo'u hil, ethnigrwydd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, cenedligrwydd, iaith, crefydd, anabledd neu unrhyw ffactor cyffredinol arall sy'n ein nodi ni i gyd yn unigryw; ac nid yw'n cynnig unrhyw le ar gyfer casineb a gwahaniaethu, na'r rhai sy'n dymuno parhau casineb a gwahaniaethu ar unrhyw ffurf.

  

Mae'r cynnig hwn hefyd yn awgrymu bod y Cyngor Tref yn hwyluso ac yn sefydlu grŵp rhwydweithio cydraddoldeb ac amrywiaeth.

 

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r cynnig gan ychwanegu ‘a gwahaniaethu’ ar ôl y gair ‘casineb’. Byddai cynghorwyr yn gyfrifol am y gwaith dan sylw.

 

Motion: Hate Free Town (Cllrs Dylan Wilson-Lewis and Lucy Huws)

 

Aberystwyth Town Council affirms its underlying values and principles by officially declaring Aberystwyth a ‘Hate Free Town’.

 

In so doing the Council declares and reaffirms the town of Aberystwyth as open and welcoming to all; regardless of race, ethnicity, gender, sexual orientation, nationality, language, religion, disability or any other prevailing factor that identifies us all as unique; and offers no place for hate and discrimination, nor those who wish to perpetuate hate and discrimination in any form.

 

This motion also proposes that the Town Council facilitates and establishes an equalities and diversity networking group.

 

It was RESOLVED to adopt the motion with the addition of ‘and discrimination’ after the word ‘hate’.  Councillors would be responsible for the work involved.

 

 

 

184

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer:

 

Dim adroddiad

Mayoral Activity Report:   

 

No report

 

 

 

185

 

Cofnodion o Gyfarfod Arbennig y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 17 Chwefror 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir gydag un cywiriad (174:  Cyng Mari Turner oedd y Cadeirydd)

 

Minutes of the Extraordinary meeting of Full Council held Monday 17 February 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes with one correction (174:  Cllr Mari Turner chaired)

 

 

186

 

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 

Dim

Matters arising from the minutes

 

None

 

 

187

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 27 Ionawr 2020 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

 

Minutes of Full Council held Monday 27 January 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

 

188

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

163:  A190738 – Hillcrest, Felin y Môr. Roedd caniatâd cynllunio wedi'i roi

 

Matters arising from the Minutes:

 

163:  A190738 - Hillcrest, Felin y Môr. Planning permission had been granted

 

 

 

 

 

189

Cofnodion o’r Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar nos Lun, 3 Chwefror 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion gyda chywiriad:

 

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 3 February 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes with a correction:

 

 

 

 

 

190

Cofnodion y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd nos Lun, 10 Chwefror 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a phob argymhelliad

 

 

9: Roedd coeden arall wedi cael ei phlannu

Minutes of the General Management Committee held on Monday, 10 February 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes with corrections and all recommendations.

 

9: Another tree had been planted  

 

 

 

 

 

 

 

191

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd ar nos Lun, 17 Chwefror 2020

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a phob argymhelliad

 

 

6: PENDERFYNWYD y dylai'r gwaith i faes chwarae Penparcau fynd yn ei flaen yn unol â'r tendr a gymeradwywyd ond byddai ymgynghoriad pellach yn dilyn cwblhau’r gwaith

Minutes of the Finance & Establishments Committee held on Monday, 17 February 2020

 

It was RESOLVED to approve the minutes and all recommendations.

 

6: It was RESOLVED that the work to Penparcau playground should proceed as per the approved tender but completion of the work would be followed by further consultation

 

 

 

 

192

Ceisiadau Cynllunio: Dim

Planning Applications:  None

 

 

193

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor Hwn YN UNIG.   Dim

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit.

None

 

 

194

Cyllid – ystyried gwariant mis Chwefror

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant ac i'r Clerc fod yr ail lofnodwr yn absenoldeb y cynghorwyr sy’n llofnodwyr.

 

Finance – to consider the February expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure and for the Clerk to be the second signatory in the absence of councillor signatories.

 

 

195

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

 

 

195.1

Cyng Alun Williams

 

 1. Atgoffodd bawb i gymryd rhan yn arolwg Mannau Gwyrdd y Cyngor Sir

 

 1. Roedd ysgol Gwyddor Filfeddygol y Brifysgol yn cael ei lansio ar 28.2.2020

 

 1. Roedd y sganiwr MRI newydd yn Bronglais yn weithredol

 

 1. Gorwelion: roedd gwaith adnewyddu yn mynd rhagddo a rhagwelir y bydd wedi'i gwblhau ym mis Ebrill

 

Cllr Alun Williams

 

 1. He reminded everyone to participate in Ceredigion Council’s Green space survey

 

 1. The University’s Veterinary Science school was being launched on 28.2.2020

 

 1. The new MRI scanner in Bronglais was operational

 

 1. Gorwelion: renovation works were progressing with an anticipated completion in April

 

 

 

 

 

 

195.2

 1. Endaf Edwards

 

Roedd disgwyl i adnewyddiad pont droed Pont-yr-Odyn ddechrau ar 16.3.2020 a byddai'r gwaith yn cymryd tua 12 wythnos

Cllr Endaf Edwards

 

The Pont-yr-Odyn footbridge renovation was due to start on 16.3.2020 and the work would take approximately 12 weeks

 

 

 

196

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol:

 

Dim

 

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies:    

 

 

None

 

 

197

Cynnig: Gwasanaeth Pensiwn Dyfed (Cyng Alun Williams)

 

Cyhoeddodd y Cynghorwyr Alun Williams ac Endaf Edwards fuddiant sy’n rhagfarnu ond roeddent wedi derbyn gollyngiad i gymryd rhan gan Gyngor Ceredigion

 

Cyhoeddodd y Cyng Brenda Haines, y Clerc a'r Dirprwy Glerc fuddiant personol hefyd. Gadawodd y Dirprwy Glerc y Siambr ond arhosodd y Clerc i gymryd y cofnodion

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r cynnig a oedd yn galw ar Gronfa Bensiwn Dyfed i ddadfuddsoddi o danwydd ffosil o fewn dwy flynedd.

Motion: Dyfed Pension Service (Cllr Alun Williams)

 

Cllrs. Alun Williams and Endaf Edwards declared a prejudicial interest but they had received dispensation to participate from Ceredigion Council

 

Cllr Brenda Haines, the Clerk and Deputy Clerk also declared a personal interest.  The Deputy Clerk left the Chamber but the Clerk remained to take the minutes

 

It was RESOLVED to support the motion which called on the Dyfed Pension Fund to disinvest from fossil fuels within two years.

 

 

198

Gefeillio

 

Cyflwynwyd yr argymhellion canlynol o gyfarfod o'r holl Bartneriaethau Gefeillio a gynhaliwyd 6.2.2020:

 

 • Cyngor Tref i gefnogi’n ffurfiol cymryd cyfrifoldeb am reolaeth Gefeillio St Brieuc
 • Cyngor Tref i gefnogi'n ffurfiol cymryd cyfrifoldeb am drefnu digwyddiad gefeillio blynyddol
 • Cyngor Tref i gefnogi'n ffurfiol darparu derbyniad i ymwelwyr Yosano
 • Cyngor Tref i wella'r wybodaeth ar efeillio ar y wefan newydd
 • Cyngor Tref i ddatblygu taflen ar efeillio

Pawb i ddatblygu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol

 

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r argymhellion ac adolygu mewn dwy flynedd

Twinning

 

The following recommendations were presented from a meeting of all the Twinning Partnerships held on 6.2.2020:

 

 • Town Council to formally support taking responsibility for the management of St Brieuc Twinning
 • Town Council to formally support taking responsibility for organising an annual twinning event
 • Town Council to formally support providing a reception for Yosano visitors
 • Town Council to improve the information on twinning on the new website
 • Town Council to develop a leaflet on twinning

 

All to develop a social media presence

 

It was RESOLVED to support the recommendations and to review in two years.

 

 

 

199

Diwrnod BE

 

Roedd y Lleng Brydeinig Frenhinol yn cynnal digwyddiad yn y Bandstand ar 9.5.2020 i gydnabod 75 mlynedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop.

 

PENDERFYNWYD cynnig cefnogaeth - i gynnwys defnyddio’r silwetau ‘Yno ond ddim Yno’.

VE Day

 

The Royal British Legion were holding an event in the Bandstand on 9.5.2020 to recognise the 75th anniversary of the end of WW2 in Europe.

 

It was RESOLVED to offer support - to include using the ‘There but not There’ silhouettes.

 

 

Cysylltu

Contact

200

Faniau Gwersylla ar y Promenâd Newydd

 

Trafodwyd y cais am gefnogaeth i wrthwynebu gwersyllwyr yn ardal yr harbwr a PENDERFYNWYD aros tan adolygiad y Cyngor Sir gan fod gan faniau gwersylla hawl gyfreithiol i barcio ar ddiwedd y prom ar hyn o bryd

Campers on the New Promenade

 

The request for support in opposing campers in the harbour area was discussed and it was RESOLVED to wait until the County Council’s review as camper vans currently had a legal right to park at the end of the prom

 

Ymateb

Respond

201

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

200.1

Sesiynau Chwarae RAY ym Mhenparcau: PENDERFYNWYD eu gwahodd i gyflwyno cyflwyniad i'r Cyngor Llawn.

 

 

 

RAY Play sessions in Penparcau: it was RESOLVED to invite them to deliver a presentation to Full Council.