Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell oherwydd Covid19)

Meeting of Full Council (remote due to Covid19)

 

28.9.2020

 

 

COFNODION – MINUTES

 

98

Yn bresennol:

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Mari Turner

Cyng. Steve Davies

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Nia Edwards-Behi

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Mari Turner

Cllr. Steve Davies

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Nia Edwards-Behi

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

99

Ymddiheuriadau:

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mair Benjamin

 

 

 

100

Datgan diddordeb:  Dim

 

Declaration of interest:  None

 

 

 

101

Cyfeiriadau personol: Dim

 

Personal references: None

 

 

102

Cyflwyniad: HAHAV – hosbis gartref (Dr Alan Axford)

 

Rhoddodd Dr Axford ddiweddariad ar wasanaethau a ddarperir gan HAHAV, effaith Covid 19, y ddarpariaeth ddilynol o wasanaethau o bell, a'r broses o brynu Plas Antaron. Roeddent yn anelu at lansiad yn hydref 2021.

 

 

Esboniodd fod angen cefnogaeth ar HAHAV i roi cyhoeddusrwydd i'w gwasanaethau yn ogystal â gwirfoddolwyr iau. Roedd y mwyafrif o’r gwirfoddolwyr cyfredol dros 70 oed ac yn gorfod bod yn ofalus oherwydd firws Covid.

 

Gyda golwg ar ddefnyddio cyllid brys y Cyngor, PENDERFYNWYD cysylltu â Dr Axford i gael dadansoddiad o'r costau ar gyfer prynu offer i'w galluogi i ddarparu gwasanaethau o bell. Byddai cefnogaeth bellach yn cael ei hystyried wrth osod y gyllideb ym mis Rhagfyr / Ionawr

Presentation: HAHAV – Hospice at Home (Dr Alan Axford)

Dr Axford provided an update on services provided by HAHAV, the impact of Covid 19, the subsequent provision of remote services, and the process of purchasing Plas Antaron. They were aiming for an autumn launch in 2021.

 

He explained that HAHAV needed support in publicising their services as well as younger volunteers. Most current volunteers were over 70 years old and having to be careful because of the Covid virus.

 

With a view of utilising the Council’s emergency funding, it was RESOLVED to contact Dr Axford for a breakdown of costs for the purchase of equipment to enable them to provide remote services. Further support would be considered when setting the budget in December /January.

 

 

103

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 14 Medi 2020 i gadarnhau cywirdeb.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 14 September 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

104

Materion yn codi o’r cofnodion

 

 • 84 (69.4) Lansiad Radio Aber: fe’u gwahoddwyd i'r cyfarfod nesaf ar 12 Hydref.

 

 • Contract archwilio a chynnal a chadw (eitem gytundebol gaeedig): cylchredwyd y tabl arolygiadau, gwaith, a chostau a ddarparwyd gan y contractiwr ar gyfer craffu gan y cyngor cyn y cyfarfod. Roedd yn cynnwys yr holl fannau cyhoeddus, dodrefn, arwyddion a llochesi a reolir gan y cyngor tref.

 

Matters arising from the minutes

 

 • 84 (69.4) Radio Aber launch: they had been invited to the 12 October meeting

 

 • Inspection and maintenance contract (closed contractual item): the schedule of inspections, works, and costings provided by the contractor had been circulated for council scrutiny prior to the meeting. It included all public areas, furniture, signage and shelters managed by the town council.

 

 

105

Ystyried cyfrifon Mis Awst

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cyfrifon

 

Consider August accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts

 

 

106

Ystyried gwariant Medi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant

 

Consider September expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

 

 

107

Ystyried cefnogaeth y Cyngor Tref ar gyfer gwasanaethau cymunedol yn cefnogi ymatal rhag cyffuriau ac alcohol

PENDERFYNWYD y byddai’r Cyng Rhodri Francis yn siarad â phartneriaid yn darparu gwasanaethau cymorth i nodi beth oedd yr angen.

Consider Town Council support for community drug and alcohol abstinence based services

 

It was RESOLVED that Cllr Rhodri Francis would talk to partners delivering support services to identify need.

Gweithredu

Action

 

 

 

108

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

108.1

A200597/8: Abergeldie House.

Mae'r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU’n gryf ac yn nodi'r canlynol:

 • Nid oes angen mwy o lety myfyrwyr yn y dref gan fod y farchnad myfyrwyr yn llawn
 • gellir disgrifio nifer a maint yr unedau arfaethedig fel ‘gwasgfa’
 • Mae'r ardal yn dywyll, llaith ac yn lle annymunol i fyw ynddo. Bu problem hefyd gyda llygod mawr fel y nodwyd gan CSC.
 • Ni fyddai unrhyw le amwynder na lle storio biniau, parcio ac ati.
 • Mae angen fflatiau o safon yn Aberystwyth ar gyfer pobl hŷn sy'n dymuno lleihau maint y cartref neu ar gyfer gweithwyr proffesiynol ifanc - mae'r llety arfaethedig yn rhy fach ac ni fyddai'n lle braf i fyw ynddo.
 • Mae gan Aberystwyth ganran rhy uchel o Wely a Brecwast Awyr sy'n tanseilio cydlyniant cymunedol
 • Mae o fewn ardal Cyfoeth Naturiol Cymru sydd gyda risk o lifogydd

A200597/8: Abergeldie House.

 

The Town Council strongly OBJECTS and notes the following:

 • There is no need for more student accommodation in town as there is a saturated student market
 • The number and size of the proposed units can only be described as ‘cramming’
 • The area is dark, damp and an unpleasant place to live. There has also been an issue with rats as noted by CCC.
 • There would be no amenity space and limited bin storage, parking etc.
 • Quality flats are needed in Aberystwyth for older people wishing to downsize or for young professionals – the proposed accommodation is too small and would not be a nice place to live.
 • Aberystwyth also has too high a percentage of Air B&Bs which undermines community cohesion
 • The area is within the Natural Resources Wales flood risk area

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

108.2

A200687: Bryn Ardwyn

DIM GWRTHWYNEBIAD ond mae'r Cyngor yn gwrthwynebu gwaith sy'n cychwyn cyn derbyn caniatâd cynllunio

A200687: Bryn Ardwyn.

 

NO OBJECTION but Council objects to works commencing before planning permission is granted

 

 

108.3

A200714: 9 Stryd y Baddon.

 

Mae’r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU oherwydd:

 • Bod y datblygiad hwn yn gwasgu i fewn gormod o lety, ar draul ansawdd bywyd - mae'r unedau hefyd yn rhy fach
 • nid oes lle amwynder gan fod yr ardal gefn gyfan yn cael ei chymryd gan yr adeilad arfaethedig
 • mae'r eiddo'n cynrychioli colled anadferadwy o gartref teulu
 • Mae gan Aberystwyth ganran rhy uchel o Wely a Brecwast ‘Air B&B’ ar draul cydlyniant cymunedol

A200714: 9 Bath Street.

 

Town Council OBJECTS because:

 • this development represents a cramming in of too much accommodation, at the expense of quality of life - the units are also too small
 • there is no amenity space as the whole rear area is taken up with the proposed building
 • the property represents the irreversible loss of a family home
 • Aberystwyth has too high a percentage of Air B&Bs at the expense of community cohesion

 

 

108.4

A200722: Co-op Penparcau

DIM GWRTHWYNEBIAD

A200722: Co-op Penparcau

 

NO OBJECTION

 

 

109

Cwestiynau yn ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 1. Y Clerc i ymchwilio i gyfieithu ar gyfer cyfarfodydd
 2. Dylai aelodau o'r cyhoedd sydd â diddordeb gysylltu â'r Clerc i gael mynediad i gyfarfodydd y Cyngor

 

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 1. The Clerk to investigate translation for meetings
 2. Interested members of the public should contact the Clerk to access Council meetings

Gweithredu

Action

110

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

Cyng Mark Strong

 • Pwyllgor Craffu Ymgynghorol Iechyd Canolbarth Cymru: roedd gwasanaeth prawf ac olrhain lleol yn cael ei ddatblygu oherwydd problemau gyda sustem y DU
 • Nid oedd meddygfeydd bellach yn darparu gwasanaethau chwistrelli clust

 

Cyng Alun Williams

 

 • Covid19: bydd y parth diogel yn cael ei gadw yn ei le tan 1 Tachwedd o leiaf. Roedd y tîm olrhain cyswllt yn gobeithio rheoli yr achosion ymhlith myfyrwyr

 

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

Cllr Mark Strong

 • Mid Wales Health Consultative Scrutiny Committee: a local test and trace was being developed due to problems with the UK wide system
 • GPs no longer provided ear syringing services

 

 

Cllr Alun Williams

 

 • Covid19: the safe zone will be kept in place until at least 1 November. The contact tracing team were hoping to contain the student outbreak

 

 

 

111

Meysydd chwarae

 

 • Arwyddion: byddai arwydd y plant yn cael ei newid: o ‘dim cyswllt corfforol’ i ‘parchwch ofod eich gilydd’
 • Glanweithdra: cyfrifoldeb rhieni fyddai hyn ond byddai'r sefyllfa'n cael ei monitro.

Playgrounds

 

 • Signage: the children’s sign would be amended: from ‘no physical contact’ to ‘respect each other’s space’
 • Sanitisation: would be the responsibility of parents but the situation would be monitored.

 

 

112

Ffens maes parcio’r rhandir (eitem caeedig cytundebol)

 

Darparwyd pedwar dyfynbris a PHENDERFYNWYD fynd gyda'r rhataf gan fod y contractwr hefyd yn ddibynadwy ac yn cynhyrchu gwaith da

Allotment car park fence (closed contractual item)

 

Four quotations were provided and it was RESOLVED to go with the cheapest as the contractor was also reliable and produced good work.

 

Eitem agenda caeedig

Closed agenda item

113

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

113.1

Datblygiad newydd - Tollborth Penparcau: roedd y datblygwr wedi awgrymu enw ‘Penystwyth’ ond roedd cynghorwyr yn teimlo nad oedd ganddo unrhyw berthynas â hanes yr ardal. Dylid ymgynghori â mapiau degwm lleol neu dylid cysylltu’r enw â ‘tollborth’ mewn rhyw ffordd.

New development – Tollgate Penparcau: the name of ‘Penystwyth’ had been suggested by the developer but councillors felt that it bore no relation to the area’s history. Local tithe maps should be consulted or the name should be linked to ‘tollborth’ in some way.