Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell oherwydd Covid19)

Meeting of Full Council (remote due to Covid19)

 

12.10.2020

 

 

COFNODION – MINUTES

 

114

Yn bresennol:

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Rhodri Francis

Cyng. Mari Turner

Cyng. Steve Davies

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Sam Thomas – Radio Aber

Al Frean – Radio Aber

 

Present:

Cllr. Alun Williams (Chair)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Rhodri Francis

Cllr. Mari Turner

Cllr. Steve Davies

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Sam Thomas – Radio Aber

Al Frean – Radio Aber

 

 

115

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Brenda Haines

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

 

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Brenda Haines

Cllr. Mair Benjamin

 

 

 

116

Datgan diddordeb:

 

118: Mae'r Cyng. Dylan Wilson-Lewis yn aelod o Fwrdd Radio Aber ac mae'r Cyng. Rhodri Francis yn gweithio'n agos gyda nhw ar ran Cered.

Declaration of interest

 

118: Cllr. Dylan Wilson-Lewis is a member of the Radio Aber Board and Cllr. Rhodri Francis works closely with them on behalf of Cered.

 

 

 

117

Cyfeiriadau personol:

 

 • Roedd Mona Morris, y fenyw gyntaf i fod yn Faer, wedi marw. Dylid anfon cerdyn at Wendy Morris, hefyd yn gyn-Faer, a'r teulu.

 

 • Nodwyd afiechyd parhaus y Cynghorwyr Brenda Haines a Mair Benjamin. Byddai blodau'n cael eu hanfon.

Personal references:

 

 • Mona Morris, the first female Mayor, had died. A card should be sent to Wendy Morris, also a former Mayor, and the family.

 

 • The continued ill health of Cllrs Brenda Haines and Mair Benjamin was noted. Flowers would be sent.

 

 

 

Anfon cerdyn

Send a card

 

 

Anfon blodau

Send flowers

118

Cyflwyniad: Radio Aber

 

Cyflwynodd Sam Thomas ac Al Frean drosolwg o nodau a sefyllfa bresennol yr orsaf radio. Nid oedd yr orsaf yn weithredol eto ond roeddent yn gobeithio bod yn darlledu ar FM erbyn y flwyddyn newydd. Roedd angen cyllid arnyn nhw i gyrraedd yno. Y nod oedd darparu rhaniad cyfartal rhwng rhaglenni Cymraeg a Saesneg. Byddai straeon cenedlaethol yn cael eu hystyried o safbwynt lleol a byddai lleisiau ac artistiaid lleol yn cael platfform. Roeddent yn gweithio gyda Cered i ennyn diddordeb lleisiau ifanc. Byddai hysbysebu'n rhan hanfodol o refeniw ond roedd hyn yn gyfyngedig gan ei fod yn radio cymunedol.

Presentation: Radio Aber

Sam Thomas and Al Frean presented an overview of the aims and current situation of the radio station. The station was not yet operational but they hoped to be broadcasting on FM by the new year. They needed funding to get there. The aim was to provide an even split between Welsh and English language programming.  National stories would be looked at from a local perspective and local voices and artists would be given a platform. They were working with Cered to engage young voices.  Advertising would be a crucial part of revenue but this was limited being a community radio.

 

119

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 28 Medi 2020 i gadarnhau cywirdeb.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 28 September 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

120

Materion yn codi o’r cofnodion

 

 • 109: cyfryngau cymdeithasol i'w defnyddio i hysbysebu cyfarfodydd
 • 110: ni wnaed unrhyw benderfyniad ar barhad y parth diogel y tu hwnt i 1 Tachwedd
 • 1: Roedd y Cyng. Mark Strong wedi darparu arweiniad ar ymchwilio i hen fapiau ar wefan Lleoedd Cymru

 

Matters arising from the minutes

 

 • 109: social media to be used to advertise meetings
 • 110: no decision had been made on the continuation of the safe zone beyond 1 November
 • 1: Cllr Mark Strong had provided guidance on researching old maps on the Places of Wales website

 

 

121

Ystyried gwariant Mis Hydref

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant

 

Consider October expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

 

 

122

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

122.1

A200692: Y Pier

Mae'r Cyngor Tref yn awyddus i gefnogi datblygu busnesau ac mae'n llawn gefnogi'r cais mewn egwyddor ond dylid cael cyngor gan bensaer arbenigol i sicrhau bod y dyluniadau ffenestri newydd yn briodol i'r cyfnod.

A200692: Royal Pier

The Town Council is keen to support business development and fully supports the application in principle but the expertise of an architect should be sought to ensure that the new window designs are period appropriate.

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

123

Cwestiynau yn ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 • Yr Is-Ganghellor i gael ei gwahodd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf
 • Erthygl 4: dylid gwahodd Russell Russell-Pickering i drafod gweithredu’r cynllun yn Aberystwyth

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 • The Vice Chancellor to be invited to provide an update
 • Article 4: Russell Hughes-Pickering to be invited to discuss implementation of the schem in Aberystwyth

Gwahodd

Invite

124

Materion cyllid penodol i Benparcau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf (Cyng. Dylan Wilson-Lewis)

Ym Mynegai Amddifadedd Cymru roedd Penparcau yn dal i fod yn y 25% uchaf a dylid ystyried hyn wrth osod y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Nodwyd bod wardiau Canol a Rheidol hefyd yn dlawd ond ei fod yn fwy amlwg ym Mhenparcau oherwydd ei bod yn ardal breswyl.

Nodwyd hefyd bod yr Hwb wedi cychwyn deiseb i ofyn am offer cwbl newydd yn y parc. Esboniodd y Clerc fod cwmnïau chwarae wedi nodi bod yr offer o ansawdd uchel a dim ond angen ei adnewyddu (cadarnhawyd hyn gan y Cynghorwyr Talat Chaudhri a Mark Strong). Roedd llawer o'r eitemau y gofynnwyd amdanynt yn y ddeiseb eisoes yn cael eu gweithredu fel rhan o'r contract.

Funding issues specific to Penparcau for the next financial year (Cllr Dylan Wilson-Lewis)

 

In the Welsh Index of Deprivation Penparcau was still in the top 25% and this should be considered when setting the budget for the next financial year. It was noted that Central and Rheidol wards were also poor but that it was more noticeable in Penparcau due to it being a residential area.

 

It was also noted that the Hub had started a petition to ask for completely new equipment in the park. The Clerk explained that play companies had stated that the equipment was of a high quality and only needed refurbishment (which was confirmed by Cllrs Talat Chaudhri and Mark Strong). Many of the items requested in the petition were already being actioned as part of the contract.

 

125

Dogfen Strategol Traws Link Cymru Medi 2020 (Cyng Dylan Wilson-Lewis)

Esboniodd y Cynghorydd Dylan Wilson-Lewis fod yr adroddiad wedi'i gymeradwyo gan Ken Skates a'i fod yn ymddangos ar wefan Llywodraeth Cymru. Roeddent yn mabwysiadu’r syniad o dan y label ‘West Wales Metro’ ac roedd dylunydd metro De Cymru yn cymryd rhan.

PENDERFYNWYD anfon llythyrau (a ysgrifennwyd gan Traws Link Cymru) at Lywodraeth Cymru yn mynegi cefnogaeth i'r adroddiad ac i Traws Link i'w llongyfarch ar gynhyrchu dogfen mor effeithiol a derbyniol.

Traws Link Cymru Strategic Document September 2020 (Cllr Dylan Wilson-Lewis)

Cllr Dylan Wilson-Lewis explained that the report had been approved by Ken Skates and featured on the Welsh Government website. They were adopting the idea under the label ‘West Wales Metro’ and the designer for the South Wales metro was involved.

It was RESOLVED to send letters (written by Traws Link Cymru) to WG expressing support for the report and to Traws Link to congratulate them on producing such an effective and well received document.

Anfon llythyr at LlC a Traws Link Cymru

Send letter to WG and Traws Link Cymru

126

Cyllid brys – HAHAV

Dylid darparu costau er mwyn gwneud penderfyniad

Emergency funding – HAHAV

Costings should be provided in order for a decision to be made

Eitem agenda

Agenda item

127

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

127.1

Sul y Cofio: ni fyddai unrhyw ddigwyddiad yn digwydd ond gellid gosod torchau ar unrhyw adeg

Remembrance Sunday: no event would take place but wreaths could be laid at any time.

Archebu torchau

Order wreaths

 

127.2

Siarter Troseddau Casineb Cefnogi Dioddefwyr: i'w chynnwys ar y wefan a dylid paratoi proffil y Cyngor ar gyfer EGO gan bwysleisio undod ac amrywiaeth

Victim Support Hate Crime Charter: to be included on the website and prepare a Council profile for EGO stressing unity and diversity

 

Ar y wefan ac yn EGO

On website and in EGO

127.3

Arolwg teledu cylch cyfyng Comisiynydd yr Heddlu: wedi'i gylchredeg

Police Commissioner CCTV survey: had been circulated

 

 

127.4

Comisiynydd Plant: roedd y Comisiynydd wedi anfon e-bost yn cydnabod bod y Cyngor wedi cadw at ganllaw Llywodraeth Cymru ac wedi cysylltu â Chyngor Sir Ceredigion er mwyn cytuno ar gamau priodol ynghylch cau meysydd chwarae.

 

Er nad oedd yn ofyniad cyfreithiol i gynghorau tref, argymhellodd y dylai cyrff gynnal Asesiadau Effaith ar Hawliau Plant wrth wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar blant.

 

Byddai hon yn eitem ar yr agenda yn y cyfarfod nesaf

Children’s Commissioner: the Commissioner had sent an email acknowledging that the Council had adhered to WG guidance and had liaised with Ceredigion County Council in order to agree appropriate actions regarding the closure of playgrounds.

 

Although not a legal requirement for town councils she recommended that bodies should carry out Children’s Rights Impact Assessments when making decisions affecting children.

 

This would be an agenda item at the next meeting.

 

Eitem agenda

Agenda item