Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell oherwydd Covid19)

Meeting of Full Council (remote due to Covid19)

 

14.12.2020

 

 

COFNODION – MINUTES

 

174

Yn bresennol:

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams  

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Mari Turner

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Steve Davies

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Present:

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Mari Turner

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Steve Davies

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

175

Ymddiheuriadau:

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Claudine Young

Cyng. David Lees

Cyng. Mair Benjamin

 

Apologies:

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Claudine Young

Cllr. David Lees

Cllr. Mair Benjamin

 

 

 

176

Datgan diddordeb:

 

196: Roedd y Cyng. Alex Mangold yn aelod o'r grŵp  oedd yn datblygu’r berthynas

Declaration of interest

 

196: Cllr Alex Mangold was a member of the group developing the link

 

 

 

177

Cyfeiriadau personol: Dim

 

Personal references: None

 

178

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 23 Tachwedd 2020 i gadarnhau cywirdeb.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Meeting of Full Council held Monday 23 November 2020 to confirm accuracy

 

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

179

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

 1. 6: Roedd cyfarfod Tref Di gasineb wedi cael ei gynnal gydag un arall yn cael ei drefnu ar gyfer y flwyddyn newydd

 

Matters arising from the minutes:

 

 1. 6: Hate Free town meeting had been held with a further meeting planned for the new year

 

 

180

Cofnodion o Gyfarfod Arbennig y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 30 Tachwedd 2020 i gadarnhau cywirdeb.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Extraordinary Meeting of Full Council held Monday 30 November 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

181

Materion yn codi o’r cofnodion: Dim

 

Matters arising from the minutes: None

 

 

182

Cofnodion o Gyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 30 Tachwedd 2020 i gadarnhau cywirdeb.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee Meeting held Monday 30 November 2020 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

183

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

 1. Ethol Cadeirydd: ni chyflwynwyd unrhyw enwau felly byddai'n cael ei roi ar agenda’r Pwyllgor Cynllunio nesaf

Matters arising from the minutes:

 

 1. Elect Chair: there were no names put forward so it would be placed on the next Planning Committee

 

Agenda Pwyllgor Cynllunio

Planning Committee agenda

184

Ystyried gwariant Mis Rhagfyr

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant

 

Consider December expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

 

 

185

Ystyried cyfrifon Mis Tachwedd

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cyfrifon

 

Consider November accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts

 

186

Eglwys Santes Gwenfrewi

 

Byddai'r allor a'r ffenestr liw yn aros ond byddai'r ffont a'r organ yn cael eu cymryd o’r Eglwys. Er nad oedd tynnu'r organ yn rhwystro’r pryniant, penderfynwyd, oherwydd ei gwerth hanesyddol, y dylai'r Cyngor ofyn i’r organ gael aros.

 

 

PENDERFYNWYD comisiynu arolwg gan fod wyth mlynedd wedi bod ers yr arolwg blaenorol.

St Winefride’s Church

 

The altar and stained glass window would remain but the font and organ would be removed from the church. Whilst the removal of the organ would not prevent the purchase, it was decided that due to its historic value the Council should request that it remain.

It was RESOLVED to commission a survey as there had been eight years since the previous survey.

 

Comisiynu archwiliad a chysylltu gyda’r Eglwys

Commission survey and contact the Church

 

187

Ceisiadau cynllunio

Planning applications

 

187.1

A201014: 18 Heol Tyn y Fron:

DIM GWRTHWYNEBIAD

A201014: 18 Heol Tyn y Fron:

NO OBJECTION

 

187.2

A200981: 70 Ffordd Cambrian

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU oherwydd:

 • Mae'n cynrychioli dwysáu canol y dref - gyda cholli cartref teuluol arall
 • Mae graddfa'r fflatiau'n rhy fach i sicrhau ansawdd bywyd i breswylwyr
 • Colli gofod amwynder y tu allan
 • Dim darpariaeth ar gyfer storio sbwriel
 • Dim darpariaeth ar gyfer beiciau

A200981: 70 Cambrian St

Council OBJECTS because:

 • It represents intensification of the town centre – with the loss of another family home
 • The scale of the flats are too small to achieve quality of life for residents
 • Loss of outside amenity space
 • No provision for refuse storage
 • No provision for bikes

Cysylltu gyda’r Adran Gynllunio

Contact the Planning Department

187.3

A200936: 37 Great Darkgate St:

Mae'r Cyngor o'r farn y byddai'r cais yn opsiwn gwaeth na'r blaen siop presennol. Mae'n cynrychioli datblygiad amhriodol o fewn ardal gadwraeth ac nid yw'n cyd-fynd ag adeiladau cyfagos lle mae enghreifftiau da o adfer.

 

Mae’r Cyngor yn GWRTHWYNEBU’N GRYF ac o'r farn:

 • byddai colli nodweddion traddodiadol yn niweidiol i'r stryd fawr
 • dylid cadw'r stwco gan fod dyluniad yr adeilad yn gydlynol ar hyn o bryd
 • dylai'r ffenestri fod yn sympathetig ac mor agos at y ffenestri gwreiddiol â phosibl gan eu bod yn cydweddu ar hyn o bryd
 • mae'r dormer yn rhy fawr
 • mae toeau llethr yn fwy cydnaws â'r ardal
 • Mae'n cynrychioli dwysáu canol y dref gyda gormod o unedau wedi eu gwthio i mewn – a mae graddfa'r fflatiau'n rhy fach i sicrhau ansawdd bywyd i breswylwyr
 • Colli gofod amwynder y tu allan
 • Problemau gyda sbwriel ac ati

A200936: 37 Great Darkgate St:

The Council is of the opinion that the application would be a worse option than the current shop front. It represents an inappropriate development within a conservation area and is not in keeping with neighbouring buildings where there are good examples of restoration. 

Council strongly OBJECTS and is of the opinion that:

 • the loss of traditional features would be detrimental to the high street
 • the stucco should be retained as the building design is coherent currently
 • the windows should be sympathetic and as close to the original windows as possible as they are currently in keeping
 • the dormer is too large
 • pitch roofs are more in keeping with the area
 • It represents intensification of the town centre with too many units crammed in –and the scale of the flats are too small to achieve quality of life for residents
 • Loss of outside amenity space
 • Problems associated with refuse storage etc

 

188

Parc Ffordd y Gogledd:

North Road Park:

 

188.1

Atgyweirio’r waliau cerrig

 

Nodwyd y dylai'r cyfeiriad strategol fod yn seiliedig ar yr adroddiad ymgynghori a dylid adolygu hyn mewn cyfarfod yn y dyfodol.

PENDERFYNWYD fynd allan i dendr i gael atgyweirio'r holl waliau anniogel a'u hailadeiladu lle bo angen

 

Repair stone walls

 

It was noted that the strategic direction should be based on the consultation report and this should be reviewed in a future meeting.

 

It was RESOLVED to go out to tender to have all the unsafe walls repaired and rebuilt where necessary

 

Eitem agenda

Agenda item

 

Cysylltu gyda chwmniau

Contact companies

188.2

Tocio coed a llwyni

 

PENDERFYNWYD gysylltu â chwmnïau lleol i ddarparu dyfynbrisiau ar gyfer tocio

Tree and shrub pruning

 

It was RESOLVED to contact local companies to provide quotes for pruning

 

Cysylltu gyda chwmniau

Contact companies

188.3

Plannu coed a llwyni

 

Esboniodd y Clerc, oherwydd cyfyngiadau ar blannu coed stryd, ym Mharc Ffordd y Gogledd oedd cyfle gorau'r Cyngor i gyflawni ei uchelgais i blannu cymaint o goed â phosibl.

Gellid plannu deg coeden fel y ddraenen wen flodeuog goch, castanwydden, cerddinen, coed ffrwythau - yn enwedig rhai Cymreig, ac o bosibl coeden sbesimen i goffáu bywydau coll oherwydd y pandemig.

 

PENDERFYNWYD ofyn am gyngor arbenigol er mwyn bwrw ymlaen â phlannu cyn y gwanwyn.

Tree and shrub planting

 

The Clerk explained that due to restrictions on street tree planting Council’s best opportunity to achieve its ambition to plant as many trees as possible was in North Road Park.

 

Potentially ten trees could be planted such as red flowering hawthorn, chestnut, whitebeam, fruit trees, especially Welsh varieties, and possibly a specimen tree to commemmorate lost lives due to the pandemic.

 

It was RESOLVED to seek expert advice in order to proceed with planting before the spring.

 

Cysylltu gydag arbenigwyr

Contact experts

188.4

Cael gwared ar yr ymyl concrit a chreu pam hir

 

 

PENDERFYNWYD fynd allan i dendr i drawsnewid y darn hir o ardal balmantog rhwng y clwb bowlio a Pharc y Gogledd yn bam hir ar gyfer plannu. Yn ogystal â rhywfaint o blannu lluosflwydd ar gyfer strwythur a bioamrywiaeth, roedd y ffin yn ddigon mawr i ddarparu lleoedd tyfu ar gyfer y gymuned.

Removal of concrete edge and creation of long border

 

It was RESOLVED to go out to tender to transform the long stretch of paved area between the bowling club and North Road Park into a long border for planting.  In addition to some perennial planting for structure and biodiversity, the border was big enough to provide growing spaces for the community.

 

Cysylltu gyda chwmniau

Contact companies

188.5

Gofod plannu

 

PENDERFYNWYD ddefnyddio'r adeiladwaith presennol (fel uchod ym 188.4) i ddarparu lleoedd tyfu. Byddai hyn yn annog mwy o ddefnydd a mwy amrywiol o'r parc.

PENDERFYNWYD hefyd i gyflwyno siglen bren i annog mwy o ddefnydd gan blant.

Growing spaces

 

It was RESOLVED to utilise the existing structure (as above in 188.4) to provide growing spaces. This would encourage greater and more diverse use of the park.

 

It was also RESOLVED to introduce a wooden swing to encourage greater use by children.

 

 

188.6

Cŵn

Roedd baeddu cŵn a thraul cŵn ar y dywarchen yn broblem gynyddol. Ond ar ôl trafod arwyddion teimlwyd y dylid asesu'r sefyllfa ar ôl cyflwyno lleoedd tyfu, mwy o goed a siglen fel yr uchod

Dogs

 

Dog fouling and dog wear on the turf was an increasing problem. But it was felt that the situation should be assessed following the introduction of growing spaces, more trees and a swing as above.

 

 

189

Meysydd Chwarae

Mynegwyd pryderon ynghylch lefelau cynyddol Covid ond PENDERFYNWYD gadw at y PENDERFYNIAD blaenorol i gadw Penparcau ar agor ond y ddau barc arall ar agor ar gyfer gwyliau'r ysgol yn unig.

Derbyniwyd ambell gwyn am y gwaith a wnaed ym Mhenparcau ond cytunwyd oherwydd tywydd y gaeaf y byddai'r parc yn cael ei adolygu ar ôl ychydig fisoedd.

Playgrounds

Concerns were expressed about the increasing levels of Covid but it was RESOLVED to adhere to the previous RESOLUTION to keep Penparcau open but the other two parks open for the school holidays only.

Some complaints had been received about the work carried out in Penparcau but it was agreed that due to winter weather that the park would be reviewed after a few months.

 

190

Cysgodfannau

Yn dilyn cwyn am y llochesi ym Mhenparcau roedd rhaglen adnewyddu yn cael ei chychwyn gyda gwaith wedi'i ledaenu ar draws y flwyddyn ariannol gyfredol a'r flwyddyn nesaf.

Bus shelters

Following a complaint regarding shelters in Penparcau a refurbishment programme was being initiated with works spread across the current and next financial year.

 

191

Traws Link Cymru – diweddariad

(Cyng. Dylan Wislon-Lewis)

 

PENDERFYNWYD anfon llythyr at Lywodraeth Cymru yn gwrthwynebu adeiladu ar wely'r trac (Trawscoed).

Traws Link Cymru – update

(Cllr Dylan Wilson-Lewis)

It was RESOLVED to send a letter to WG opposing building on the track bed (eg Trawscoed).

 

Ysgrifennu at LlC

Write to WG

192

Cynnig: Deddf Gynllunio – Tai haf

(Cyng. Mark Strong)

 

PENDERFYNWYD gefnogi'r cynnig ac i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn iddo fod yn orfodol cael caniatâd cynllunio ar gyfer trosi annedd yn gartref gwyliau, ac i addasu'r fframwaith polisi i ganiatáu trothwyon o ran uchafswm y nifer o dai gwyliau mewn ardal.

Motion: Planning Law – Holiday homes

(Cllr Mark Strong)

It was RESOLVED to support the motion and to write to WG asking for it to become compulsory to get planning permission for converting a dwelling into a holiday home and to modify the policy framework to allow thresholds to set the maximum number of holiday homes in an area

Ysgrifennu at LlC

Write to WG

193

Cynnig: Strajk Kobiet

(Cyng. Nia Edwards-Behi)

 

PENDERFYNWYD gefnogi'r cynnig ac i:

 • gefnogi'r kobiet strajk ac ymdrechion pobl Gwlad Pwyl - yng Ngwlad Pwyl a thramor - i brotestio torri hawliau dynol
 • cadarnhau ein cefnogaeth i gymuned Bwylaidd Aberystwyth
 • ysgrifennu at Undeb y Myfyrwyr i fynegi ein cydsafiad a neges o gefnogaeth i fyfyrwyr Pwylaidd
 • ymchwilio i unrhyw fynegiadau ymarferol o undod y gellir eu cyflawni o fewn cylch gwaith y Cyngor, megis gohebiaeth â chyrff cyfatebol yng Ngwlad Pwyl.
 • gwahodd cymuned Bwylaidd Aberystwyth i rannu eu mewnwelediadau a'u hawgrymiadau ar gyfer ffyrdd y gallai'r Cyngor gefnogi'r ymdrechion hyn

Motion: Strajk Kobiet

(Cllr Nia Edwards-Behi

 

It was RESOLVED to support the motion and to:

 • support the strajk kobiet and the efforts of Polish people – in Poland and abroad - to protest the infringement of human rights
 • affirm our support for the Polish community of Aberystwyth
 • write to the Student Union to express our shared solidarity and a message of support for Polish students
 • investigate any practical expressions of solidarity that can be undertaken within the remit of the Council, such as correspondence with equivalent bodies in Poland
 • invite the Polish community of Aberystwyth to share their insights and suggestions for ways in which the Council might support these efforts

Gweithredu

Action

194

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

PENDERFYNWYD atal y Rheoliadau Sefydlog ac ymestyn y cyfarfod tan 9.15pm

Cyng Endaf Edwards:

 • Roedd pont droed Pont yr Odyn bellach ar agor
 • Roedd Cyngor Sir Ceredigion yn gobeithio datrys problemau sbwriel yn y lonydd o amgylch Greenfield St a Maesyrafon trwy gasglu sbwriel o du blaen y tai yn unig.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

It was RESOLVED to suspend Standing Orders and to extend the meeting until 9.15pm

 

Cllr Endaf Edwards:

 • Pont yr Odyn footbridge was now open
 • Ceredigion County Council were hoping to resolve litter problems in the lanes around Greenfield St and Maesyrafon by only collecting refuse from the front of the houses.

 

195

Cwestiynau yn ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

Dim

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

None

 

196

Cyfeillio â Leshan-Emei, Talaith Sichuan - Prifysgol Aberystwyth

 

PENDERFYNWYD gefnogi datblygiad cyfeillgarwch ond nid gefeillio swyddogol.

Sister City link with Leshan-Emei Sichuan Province – Aberystwyth University

It was RESOLVED to support the development of a friendship but not an official twinning.

Cysylltu gyda’r Brifysgol

Contact the University

197

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

197.1

Starleaf: pecyn fideo-gynadledda.

Starleaf: video conferencing package.

Eitem agenda

Agenda item

197.2

Cynllun Datblygu Strategol Cynllunio Gwlad a Thref Cymru Rheol 2021 a Rheolau i sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol:

Roedd y Clerc wedi ymateb

Town & Country Planning Strategic Development Plan Wales Regs 2021 and Regs to establish Corporate Joint Committees:

The Clerk had responded

 

 

197.3

Barcud: Cwblhaodd Tai Ceredigion a Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru eu huniad gwirfoddol i ddod yn Barcud Cyf ar 1.11.2020

Barcud: Tai Ceredigion and Mid-Wales Housing Association completed their voluntary merger to become Barcud Cyf on 1.11.2020

 

 

197.4

Digwyddiad cyllidebu cyfranogol: anfonwyd dolen at gynghorwyr

Participatory budgeting event: link had been sent to councillors

 

 

197.5

Cynnig (y Cyng Lucy Huws): Cyngor Tref Aberystwyth i ysgrifennu fel corff i M.P. Ben Lake i wrthwynebu bwriad Llywodraeth Boris Johnson yn San Steffan i fynd yn ôl ar eu hymrwymiad i gyfraniad 0.7% o CMC tuag at Gymorth Tramor.

Motion (Cllr Lucy Huws): Aberystwyth Town Council to write as a body to M.P. Ben Lake to oppose Boris Johnson's Westminster Government’s intention to go back on their commitment of a 0.7% contribution of GDP towards Foreign Aid. 

 

Eitem agenda

Agenda item

197.6

Beicio: ni chafwyd ymateb i'r gŵyn a anfonwyd 25.11.2020 ynghylch y pad concrit ar North Parade

Cycling: no response had been received to the complaint sent 25.11.2020 regarding the concrete pad on North Parade

 

 

197.7

Cyfrifiad: Cais gan reolwr Ymgysylltu'r Cyfrifiad i annerch y Cyngor. Cytunwyd y dylid ei wahodd i'r cyfarfod nesaf

Census: A request from the Census Engagement manager to address the Council. It was agreed that he should be invited to the next meeting

Eitem agenda

Agenda item