Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Cynllunio (O bell)

Planning Committee (Remote)

 

 1. 4.2021

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

 1. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng Nia Edwards-Behi

Cyng. Mari Turner

Cyng. Alun Williams

Cyng. Danny Ardeshir

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Mari Turner

Cllr. Alun Williams

Cllr. Danny Ardeshir

 

In attendance:

 

Cllr. Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Claudine Young

Cyng. David Lees

Cyng. Steve Davies

 

Apologies:

 

Cllr Lucy Huws

Cllr Sue Jones-Davies

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Claudine Young

Cllr. David Lees

Cllr. Steve Davies

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

Declaration of interest:

 

None

 

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Dim

 

Personal references:

 

None

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

Fferm solar i’r gogledd o Fferm Penglais (Cyn gynllunio):

 

Cytunwyd bod hwn yn ddatblygiad cadarnhaol. Yn ogystal, gan fod y Cyngor Tref wedi ymuno â'r Argyfwng Hinsawdd, hoffai'r cyngor weld:

 

 1. o leiaf 1 hectar o'r cyfanswm 3.8 hectar fel glaswelltir heb ei wella
 2. adeiladu pwll dŵr glân (fel y ffordd fwyaf effeithiol o wella bioamrywiaeth)
 3. y datblygiad hwn fel cam cyntaf tuag at gynllun mwy i ymgorffori'r adeiladau cyhoeddus eraill yn yr ardal.

Solar farm to the North of Fferm Penglais (Pre- planning):

 

It was agreed that this was a positive development. In addition, as the Town Council had signed up to the Climate Emergency, the council would like to see:

 

 1. at least 1 hectare of the total 3.8 hectares as unimproved grassland
 2. construction of a clean water pond (as the most efficient way of improving biodiversity)
 3. this development as a first step towards a greater scheme to incorporate the other public buildings in the area.

 

Ymateb

Respond

 

6

Diogelu Gerddi gwyrdd (Cyng. Dan Ardeshir)

 

ARGYMHELLWYD y dylid anfon y llythyr drafft, a gylchredwyd at gynghorwyr cyn y cyfarfod, at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig yn dilyn etholiad Senedd mis Mai.

 

Gofynnodd y llythyr i Orchymyn Cyffredinol Caniataol y Ddeddf Cynllunio Tref a Chefn Gwlad gael ei ddiwygio er mwyn amddiffyn mannau gwyrdd mewn gerddi preifat.

 

Cytunwyd y byddai'r llythyr yn cael ei ddiwygio i gynnwys cyfeiriad at:

 

 • y ddyletswydd a osodir ar Gynghorau gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cynlluniau bioamrywiaeth blynyddol ond bod yr ardal cyfunedig o erddi preifat yn cynrychioli ardal lawer mwy na'r mannau gwyrdd sydd o dan reolaeth y Cyngor.
 • effaith wyneb caled, yn enwedig ar dir serth, ar lefelau llifogydd lleol

 

ac hefyd:

 

 • y byddai Cynghorau Cymuned Llanbadarn a Faenor yn cael eu gwahodd i gefnogi'r llythyr

Protecting Green Gardens (Cllr Dan Ardeshir)

 

It was RECOMMENDED that the draft letter, circulated to councillors before the meeting, should be sent to the Minister for Environment, Energy and Rural Affairs following the May Senedd election.

 

The letter asked that the General Permitted Order of the Town and Countryside Planning Act be amended in order to protect green space within private gardens.

 

It was agreed that the letter would be amended to include a reference to:

 

 • the duty imposed on Councils by WG to provide annual biodiversity plans but that the area of combined private gardens represented a far greater area than the green spaces within Council’s control
 • the impact of hard surfacing, especially on sloping land, on local flooding levels

 

and that:

 

 • Llanbadarn and Faenor Community Councils would be invited to support the letter

 

 

Gweithredu

Action

 

7

Gohebiaeth:

Correspondence:  

 

 

7.1

Meithrinfa, Ffordd y Gogledd

 

Tra nodwyd bod yr Adran Gynllunio yn trafod gyda'r datblygwr ynghylch:

 

 • Ailadeiladu'r wal gerrig fel yr oedd
 • Tynnu’r blociau concrit a phileri
 • Ailadeiladu'r balconi fel yr oedd

 

PENDERFYNWYD y dylid anfon llythyr (gyda delwedd o'r eiddo fel yr oedd) i Geredigion yn gofyn am adfer y nodweddion.

Meithrinfa, North Road

 

Whilst it was noted that the Planning Department was in discussion with the developer regarding:

 

 • Rebuilding the stone wall as was
 • Removal of concrete blocks and pillars
 • Rebuilding the balcony as was

 

It was RESOLVED that a letter (with an image of the property as was) be sent to Ceredigion requesting that the features be restored.

 

Cysylltu gyda’r Adran Gynllunio

Contact the Planning Department