Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

Cyfarfod Blynyddol Cyngor Llawn (o bell)

Annual Meeting of Full Council (remote)

 

24.5.2021

 

 

COFNODION / MINUTES

 

303

Yn bresennol:

 

Cyng. Charlie Kingsbury (Cadeirydd 303-304)

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd 1-18)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Claudine Young

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

Present:

 

Cllr. Charlie Kingsbury (Chair 303-304)

Cllr. Alun Williams (Chair 1 –18)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Claudine Young

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mair Benjamin

 

In attendance:

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Chris Betteley (Cambrian News)

 

 

304

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Steve Davies

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Nia Edwards-Behi

 

Apologies:

 

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Steve Davies

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Nia Edwards-Behi

 

 

 

305

Sefydlu’r Maer

 

Mayoral Inauguration

 

305.1

Adroddiad y Maer 2020-21:

 

Cyfyngwyd ar ddigwyddiadau oherwydd Covid 19 ond roedd y Maer wedi gallu gosod torch ar Sul y Cofio, cymryd rhan mewn digwyddiadau digidol fel Crime Cymru, a chymryd rhan mewn trafodaethau gyda grwpiau ynghylch amryw faterion. Diolchodd i'r Dirprwy Faer, ei gyd-gynghorwyr a'r Clerc am eu cefnogaeth.

Mayoral Activity Report 2020-21:   

 

Events had been limited due to Covid 19 but the Mayor had been able to lay a wreath on Remembrance Sunday, participate in digital events such as Crime Cymru, and been involved in discussions with groups around various issues. He thanked the Deputy Mayor, fellow councillors and the Clerk for their support.

 

 

305.2

Ethol y Maer

 

Election of Mayor

 

 

305.3

 

Enwebodd y Cynghorydd Talat Chaudhri y Cynghorydd Alun Williams yn swyddogol. Canmolodd ei ddiplomyddiaeth a'i waith i'r gymuned leol

 

Cllr Talat Chaudhri officially nominated Cllr Alun Williams. He praised his diplomacy and his work for the local community.

 

 

 

305.4

Eiliodd y Cynghorydd Dylan Wilson-Lewis y Cynghorydd Alun Williams yn swyddogol a chan nad oedd unrhyw enwebiadau eraill cafodd ei ethol yn briodol fel Maer ar gyfer 2021-22.

Cllr Dylan Wilson-Lewis officially seconded Cllr Alun Williams and as there were no other nominations he was duly elected as Mayor for 2021-22.

 

 

 

305.5

Diolchodd y Cynghorydd Alun Williams i'r Cynghorydd Charlie Kingsbury am ei waith fel Cadeirydd yn ystod blwyddyn anodd.

 

Cllr Alun Williams thanked Cllr Charlie Kingsbury for his work as Chair during a difficult year.

 

 

306

Ethol y Dirprwy Faer

Election of Deputy Mayor

 

 

306.1

Enwebodd y Cynghorydd Jeff Smith y Cynghorydd Talat Chaudhri yn swyddogol yn Ddirprwy Faer ar gyfer 2021-22.

Cllr Jeff Smith officially nominated Cllr Talat Chaudhri as Deputy Mayor for 2021-22.

 

 

306.2

Eiliodd y Cynghorydd Alun Williams y Cynghorydd Talat Chaudhri yn swyddogol a chan nad oedd unrhyw enwebiadau eraill cafodd ei ethol yn Ddirprwy Faer ar gyfer 2021-22.

Cllr Alun Williams officially seconded Cllr Talat Chaudhri and as there were no other nominations he was duly elected as Deputy Mayor for 2021-22.

 

 

307

Talodd y Cynghorydd Alun Williams deyrnged i Aberystwyth fel tref amrywiol a gofalgar a gwaith da'r nifer fawr o grwpiau cymunedol. Ei nod yn y flwyddyn i ddod oedd parhau i gefnogi'r gymuned a'r amgylchedd.

Cllr Alun Williams paid tribute to Aberystwyth as a diverse and caring town and the good work of the many community groups. His aim in the coming year was to continue to support the community and the environment.

 

 

308

Cyflwyno medalau cyn Faer

 

Rhoddodd y Clerc gefndir byr i'r medalau a ddyluniwyd gan grefftwraig leol, Ruth Selman. Cyflwynwyd medalau i'r Cynghorwyr Talat Chaudhri, Mari Turner a Charlie Kingsbury.

Presentation of Past Mayor medals

 

The Clerk provided a brief background to the medals which had been designed by a local craftswoman, Ruth Selman. Cllrs Talat Chaudhri, Mari Turner and Charlie Kingsbury were presented with medals.

 

 

 

 

 

 

1

Datgan Diddordeb

 

Eitem 16:

 

Cyng Endaf Edwards - Llyfrgell Genedlaethol, Capel Seion

Cyng Mark Strong - Llyfrgell Genedlaethol, Capel Morfa

Cyng Jeff Smith - Llyfrgell Genedlaethol

Cyng Alun Williams - Neuadd y Crynwyr.

Cyng Mari Turner - Arad Goch

Declaration of interest:

 

Item 16:

 

Cllr Endaf Edwards – National Library, Seion Chapel

Cllr Mark Strong – National Library, Morfa Chapel

Cllr Jeff Smith - National Library

Cllr Alun Williams - Quaker Hall.

Cllr Mari Turner – Arad Goch

 

 

2

Cyfeiriadau Personol: Dim

 

Personal References: None

 

 

 

3

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Fawrth, 26 April 2021 i gadarnhau cywirdeb

 

PENDERFYNWYD derbyn y cofnodion gyda chywiriadau i’r Gymraeg yn eitemau 289.2, 289.5 a 289.8

 

 

Minutes of the meeting of Full Council held on Tuesday, 26 April 2021 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes with corrections to the Welsh minutes 289.2, 289.5 and 289.8

 

 

4

Materion yn codi o’r Cofnodion:

 

288: Roedd y Clerc wedi cysylltu ag yswirwyr y Cyngor ynghylch gwerth uwch asedau’r Cyngor a phryniant Eglwys Gwenfrewi.

Matters arising from the Minutes:

 

288: The Clerk had contacted the Council’s insurers regarding the increased valuation of Council assets and the purchase of St Winefride’s

 

 

 

 

 

 

 

5

Cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun, 10 Mai 2021

 

PENDERFYNWYD cymweradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Planning Committee held on Monday, 10 May 2021

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

 

 

 

6

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cynllunio 2021-22

 

 

Nodwyd yr aelodau canlynol o’r rhai oedd yn bresennol:

 

Cynghorwyr:

Lucy Huws, Endaf Edwards, Jeff Smith, Danny Ardeshir, Mari Turner, Sue Jones-Davies, Mair Benjamin, Nia Edwards-Behi

 

Alun Williams a Talat Chaudhri fel aelodau ex-officio.

To appoint members to the Planning Committee 2021-22

 

 

The following members of those present were noted:

 

Councillors:

Lucy Huws, Endaf Edwards, Jeff Smith, Danny Ardeshir, Mari Turner, Sue Jones-Davies, Mair Benjamin, Nia Edwards-Behi

 

Alun Williams and Talat Chaudhri as ex-officio members.

 

 

7

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol 2021-22

 

Nodwyd yr aelodau canlynol o’r rhai oedd yn bresennol:

 

Cynghorwyr:

Charlie Kingsbury, Jeff Smith, Kerry Ferguson, Mark Strong, Mari Turner, Sue Jones-Davies, Dylan Wilson-Lewis, Nia Edwards-Behi, Mair Benjamin.

 

Alun Williams a Talat Chaudhri fel aelodau ex-officio.

 

To appoint members to the General Management Committee 2021-22

 

The following members of those present were noted:

 

Councillors:

Charlie Kingsbury, Jeff Smith, Kerry Ferguson, Mark Strong, Mari Turner, Sue Jones-Davies, Dylan Wilson-Lewis, Nia Edwards-Behi, Mair Benjamin.

 

Alun Williams and Talat Chaudhri as ex-officio members.

 

 

 

8

Apwyntio aelodau ar y Pwyllgor Cyllid 2021-22

 

Nodwyd yr aelodau canlynol o’r rhai oedd yn bresennol:

 

Cynghorwyr:

Charlie Kingsbury, Endaf Edwards, Mark Strong, Mari Turner, Dylan Wilson-Lewis, Jeff Smith

 

Alun Williams a Talat Chaudhri fel aelodau ex-officio.

To appoint members to the Finance Committee 2021-22

 

The following members of those present were noted:

 

Councillors:

Charlie Kingsbury, Endaf Edwards, Mark Strong, Mari Turner, Dylan Wilson-Lewis, Jeff Smith

 

Alun Williams and Talat Chaudhri as ex-officio members.

 

 

 

9

Apwyntio aelodau ar y Panel Staffio

 

Nodwyd yr aelodau canlynol o’r rhai oedd yn bresennol:

 

Cynghorwyr:

Charlie Kingsbury, Kerry Ferguson, Sue Jones-Davies, Mari Turner, Dylan Wilson-Lewis

 

Alun Williams a Talat Chaudhri fel aelodau ex-officio.

To appoint members to the Staffing Panel

 

The following members of those present were noted:

 

Councillors:

Charlie Kingsbury, Kerry Ferguson, Sue Jones-Davies, Mari Turner, Dylan Wilson-Lewis

 

Alun Williams and Talat Chaudhri as ex-officio members.

 

 

 

10

Apwyntio cynrychiolwyr ar gyrff allanol 2021-22

 

To appoint representatives to outside bodies 2021-22

 

 

PENDERFYNWYD penodi'r canlynol (yn amodol ar ymgynhori gyda chynghorwyr absennol).

 

Byddai cynghorwyr yn hysbysu'r corff allanol o'u penodiad.

 

 

It was RESOLVED to appoint the following (subject to consultation with absentee councillors).

 

Councillors would inform the outside body of their appointment.

 

 

10.1

Pwyllgor Cyswllt Rheilffyrdd Amwythig i Aber

 

 

Shrewsbury to Aber Rail Liaison Committee

 

 

Dylan Wilson-Lewis

Mair Benjamin

 

Alun Williams CCC

10.2

Cymdeithas Teithwyr Rheilffyrdd Amwythig i Aberystwyth

Shrewsbury to Aberystwyth Rail Passengers Association SARPA

 

Jeff Smith

Mair Benjamin

10.3

Traws Link Cymru

Traws Link Cymru

 

Dylan Wilson-Lewis

Mark Strong

 

10.4

Efeillio St Brieuc

St Brieg Twinning

 

 

Talat Chaudhri

Endaf Edwards

 

10.5

Efeillio Kronberg

Kronberg Twinning

Lucy Huws

 

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Alex Mangold

Brendan Somers

 

10.6

Cyfeillio Yosano

Yosano Friendship   

Sue Jones-Davies

Talat Chaudhri

 

10.7

Efeillio Esquel

Esquel Twinning  

Endaf Edwards

Sue Jones-Davies

 

10.8

Efeillio Arklow

Arklow Twinning

Mair Benjamin

 

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Steve Davies

Brendan Somers

 

10.9

Un Llais Cymru

One Voice Wales

Kerry Ferguson

Alun Williams

Mair Benjamin

 

10.10

Menter Aberystwyth

Menter Aberystwyth

 

Mark Strong

Sue Jones-Davies

 

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Brendan Somers

 

10.11

Llys Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth University Court 

 

Dylan Wilson-Lewis

Mari Turner

 

10.12

Bwrdd Prosiect yr Hen Goleg

Old College Project Board

Mari Turner

Endaf Edwards

 

(Mair Benjamin wrth gefn/reserve)

 

10.13

Aberystwyth ar y Blaen

Advancing Aberystwyth ar y Blaen Board

Wedi dod i ben

Closed down

 

10.14

Canolfan y Celfyddydau

Aberystwyth Arts Centre

 

Sue Jones-Davies

 

10.15

Band Arian Aberystwyth

Aberystwyth Silver Band

Mair Benjamin

 

10.16

Grŵp Gorchwyl Ffoaduriaid Syria

Syrian Refugee Task & Finish Group

Alun Williams

Talat Chaudhri (wrth gefn/ reserve)

 

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Alex Mangold

 

10.17

Bwrdd Ymddiriedolwyr Craig Glais

Constitution Hill Board of Trustees

Mark Strong

Talat Chaudhri

 

10.18

Pwyllgor Defnyddwyr yr Harbwr

Harbour Users Committee

 

Steve Davies CCC

Mair Benjamin

 

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Brendan Somers

 

10.19

Grŵp Aberystwyth Gwyrddach

Greener Aberystwyth Group

Jeff Smith

Lucy Huws

Sue Jones-Davies

Mark Strong

 

10.20

Biosffer Dyfi

Dyfi Biosphere

 

Talat Chaudhri

Mair Benjamin (reserve)

 

10.21

Parc Natur Penglais

Penglais Nature Park

Danny Ardeshir

Talat Chaudhri

 

Mark Strong CCC

Alun Williams CCC

 

10.22

Bwrdd Rheoli y Cynllun Bro

Place Plan Management Board

 

Kerry Ferguson

Charlie Kingsbury

Jeff Smith

 

10.23

Ymddiriedolaeth Cofeb Rhyfel

War Memorial Trust

Charlie Kingsbury

Endaf Edwards

 

10.24

Ymddiriedolaeth Cymynrodd Joseph a Jane Downie

Joseph and Jane Downie Bequest Trust

Talat Chaudhri

I’w gadarnhau

To be confirmed:

David Lees

 

10.25

Llywodraethwyr Ysgol Padarn Sant

St Padarn’s School Governors

Lucy Huws

 

10.26

Llywodraethwyr Ysgol Llwyn yr Eos

Llwyn yr Eos School Governors

Dylan Wilson-Lewis

 

10.27

Llywodraethwyr Ysgol Plascrug

Plascrug School Governors

Alex Mangold

 

I’w gadarnhau

To be confirmed:

Kerry Ferguson

 

10.28

Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg

Ysgol Gymraeg School Governors

Mari Turner

 

 

11

Rheolau sefydlog a Chylch Gorchwyl

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Rheolau Sefydlog a'r Gylch Gorchwyl y Pwyllgor

Standing Orders and Terms of Reference

 

It was RESOLVED to approve the Standing Orders and the the Committee Terms of Reference

 

 

12

Cyllid – ystyried gwariant  Mai

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwariant

Finance – to consider the May expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

 

 

13

Diwrnod Heddwch Rhyngwladol 21 Medi

 

PENDERFYNWYD cefnogi'r digwyddiad yn swyddogol trwy:

 

  • chwifio baner ar bolyn baner y Castell a chymryd rhan mewn seremoni syml.
  • gosod baner yn ffenestr y swyddfa
  • cyhoeddusrwydd yn y wasg ac ar gyfryngau cymdeithasol

 

International Day of Peace 21 September

 

it was RESOLVED to officially support the event by:

 

  • flying a flag at the Castle flagpole
  • placing a flag in the office window
  • publicity in the press and on social media

 

Ymateb

Respond

14

Cynnig: Wythnos y Gofalwyr (Cyng. Dylan Wilson-Lewis)

 

PENDERFYNWYD cefnogi’r digwyddiad trwy ychwanegu enw'r Cyngor at wal Wythnos y Gofalwr

 

Y Cynghorydd Dylan Wilson-Lewis i gysylltu â’r trefnwyr

 

 

Motion: Carer’s Week 7-13 June (Cllr Dylan Wilson-Lewis)

 

It was RESOLVED to support the event by having the Council’s name added to the Carer’s Week wall

 

Cllr Dylan Wilson-Lewis to contact the organisers

 

Cysylltu

Contact

15

Cynnig: Diogelu mannau gwyrdd a choed (Cyng. Sue Jones Davies)

 

PENDERFYNWYD mabwysiadu'r cynnig. Cynghorwyr i fonitro coed a mannau gwyrdd yn eu wardiau, a’r Cyngor i sicrhau bod gan bob coeden newydd warchodwyr metel.

 

Bydd plannu coed i'w gynnwys fel eitem ar yr agenda yn y cyfarfod nesaf.

 

Motion: Safeguarding green spaces and trees (Cllr Sue Jones-Davies)

 

It was RESOLVED to adopt the motion. Ward councillors to monitor trees and green spaces in their wards, and the council to ensure that all new trees have metal guards.

 

Tree planting to be included as an agenda item in the next meeting.

 

 

Eitem agenda

Agenda item

16

Cynnig: Archwiliad o adeiladau cyhoeddus y dref (Cyng. Mari Turner)

 

PENDERFYNWYD mabwysiadu'r cynnig i gasglu ynghyd rhestr o adeiladau i'w llogi a'r cyfleusterau sydd ar gael i’w roi ar wefan y Cyngor. Byddai'r Cynghorydd Mari Turner yn arwain ar y prosiect

 

Motion: Audit of the town’s public buildings (Cllr Mari Turner)

 

It was RESOLVED to adopt the motion to collate a list of buildings for hire and the facilities on offer to be placed on the Council website. Cllr Mari Turner would lead on the project.

 

 

17

Cynnig: Plastig a chasgliadau sbwriel (Cyng Danny Ardeshir)

 

PENDERFYNWYD atal Rheolau Sefydlog er mwyn ymestyn y cyfarfod ddeg munud

 

PENDERFYNWYD mabwysiadu pwynt cyntaf y cynnig i gychwyn ymgyrch ‘Codi darn plastig’ trwy hysbysebu ar y wefan, cyfryngau cymdeithasol a’r wasg. Byddai hefyd yn cael ei drafod gyda Caru Aber mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn i sicrhau dull cydgysylltiedig.

 

Roedd Cyngor Ceredigion eisoes yn mynd i'r afael â phwyntiau 2 a 3 ynghylch riportio problemau sbwriel a materion diwedd tymor.

 

Motion: Plastic and refuse collection (Cllr Danny Ardeshir)

 

It was RESOLVED to suspend Standing Orders in order to extend the meeting by ten minutes

 

It was RESOLVED to adopt the first point of the motion to initiate a ‘Pick up a Piece of Plastic’ campaign by advertising on the website, social media and the press.  It would also be discussed with Caru Aber at Full Council to ensure a joined up approach.

 

Points 2 and 3 regarding the reporting of litter problems and end of term issues were already addressed by Ceredigion Council.

 

Eitem agenda – cysylltu gyda Caru Aber

Agenda item – contact Caru Aber

 

 

 

 

18

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

18.1

Ymateb y Llyfrgell Genedlaethol: Byddai Pedr ap Llwyd yn croesawu cyfarfod a gweithio mewn partneriaeth â'r Cyngor Tref

 

National Library response: Pedr ap Llwyd would welcome a meeting and partnership working with the Town Council

 

 

18.2

Cronfa Her Lleoedd Natur Lleol: Roedd y Cyngor wedi bod yn llwyddiannus yn ei gais am £215,205 ar gyfer gwelliannau i Barc Ffordd y Gogledd.

Local Places for Nature Challenge Fund: The Council had been successful in its application for £215,205 for improvements to North Road Park.