Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cofnodion Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell)

Minutes of the Meeting of Full Council (remote)

 

19.7.2021

 

 

COFNODION – MINUTES

 

42

Yn bresennol:

 

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Steve Davies

Cyng. Danny Ardeshir

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Alex Mangold

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Chris Betteley (Cambrian News)

Yr Athro Mererid Hopwood

 

Present:

 

Cllr. Alun Williams (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Steve Davies

Cllr. Danny Ardeshir

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Alex Mangold

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Chris Betteley (Cambrian News)

Prof. Mererid Hopwood

 

43

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Mari Turner

Cyng. Mark Strong

Cyng. Brendan Somers

Cyng. Claudine Young

Cyng. Kerry Ferguson

 

Apologies:

 

Cllr. Mari Turner

Cllr. Mark Strong

Cllr. Brendan Somers

Cllr. Claudine Young

Cllr. Kerry Ferguson

 

 

 

44

Datgan diddordeb:

 

59: Cyng Dylan Wilson-Lewis (Aelod Bwrdd Radio Aber)

 1. 3: Cyng Alun Williams (Aelod Cabinet o Gyngor Ceredigion)

57: Cyng Endaf Edwards (aelod o Bartneriaeth Effeillio Esquel)

 

Declaration of interest:

 

59: Cllr Dylan Wilson-Lewis (Radio Aber Board Member)

 1. 3: Cllr Alun Williams (Cabinet Member of Ceredigion Council)

57: Cllr Endaf Edwards (member of Esquel Twinning)

 

 

45

Cyfeiriadau personol:

 

 • Darparodd y Maer adroddiad gweithgaredd byr.
 • Dylid estyn cydymdeimlad at deulu’r Arglwydd Elystan Morgan

Personal references:

 

 • The Mayor provided a brief activity report.
 • Condolences would be sent to the family of Lord Elystan Morgan

 

 

46

Cyflwyniad: Aberystwyth Dinas Llên UNESCO 2024

 

Rhoddodd Yr Athro Mererid Hopwood amlinelliad byr o ddynodiad UNESCO a gofynnodd am gefnogaeth y Cyngor Tref er mwyn galluogi ymchwiliad pellach i gyflawni'r dynodiad ar gyfer Aberystwyth. Cytunwyd bod y dref mewn sefyllfa dda i wneud cais, ac fe BENDERFYNWYD cefnogi ymchwiliad pellach.

Presentation: Aberystwyth – UNESCO City of Literature 2024

 

Prof. Mererid Hopwood provided a brief outline of the UNESCO designation and asked for the Town Council’s support in order to enable further investigation into achieving the designation for Aberystwyth.  It was agreed that the town was very well placed to apply, and it was RESOLVED to support further investigation.

 

 

47

Cofnodion o Gyfarfod  y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 21 Mehefin 2021 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Annual Meeting of Full Council held Monday 21 June 2021 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes.

 

 

48

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

Dim

Matters arising from the minutes:

 

None

 

 

49

Ystyried gwariant Mis Gorffennaf

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant

Consider July expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure

 

 

 

 

50

Ystyried cyfrifon Mehefin

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cyfrifon

 

Consider June accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts

 

51

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd nos Lun 12 Gorffennaf 2021 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

Minutes of the Planning Committee meeting held Monday 12 July 2021 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

52

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

Dim

 

Matters arising from the minutes:

 

None

 

53

Ceisiadau Cynllunio

 

A210644: 34 Dan y Coed

 

DIM GWRTHWYNEBIAD

 

Planning applications

 

A210644: 34 Dan y Coed

 

NO OBJECTION

 

 

54

Eglwys Santes Gwenfrewi

 

 • Enw newydd: PENDERFYNWYD fabwysiadu Neuadd Gwenfrewi fel enw newydd i’r eglwys oherwydd ei fod gyda chyswllt hanesyddol, yn enw adnabyddus ac yn addas ar gyfer adeilad dinesig.

 

 • Is-bwyllgor: byddai cyfarfod arbennig o'r Pwyllgor Rheoli Cyffredinol yn cael ei gynnull.

St Winefride’s Church

 

 • A new name: It was RESOLVED to adopt Neuadd Gwenfrewi as a new name for the church buildings because of its historic link, its familiarity and its appropriateness for a civic building.

 

 • Sub- committee: a special meeting of the General Management Committee would be convened.

 

 

Trefnu cyfarfod Pwyllgor Rh C ar 26.7.2021

Organise GM meeting for 26.7.2021

 

55

Parc Ffordd y Gogledd

 

 • Enw newydd: PENDERFYNWYD fabwysiadu Maes Gwenfrewi fel enw newydd i’r parc oherwydd ei gyswllt hanesyddol i’r eglwys.

 

 • Cyfarfodydd Awst: PENDERFYNWYD cynnal cyfarfodydd arbennig yn ystod mis Awst os oedd angen i drafod dyfynbrisiau ar gyfer gwaith yn y parc

 

North Road Park

 

 • A new name: It was RESOLVED to adopt Maes Gwenfrewi as a new name for the park because of its historic link to the church.

 

 • August meetings: it was RESOLVED to hold special meetings during August if necessary to discuss quotes for works in the park

Cysylltu gyda’r Cyngor Sir

Contact CCC

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Cylchdro hygyrch Plas Crug

Yn dilyn adborth gan staff sy'n gweithio gyda phlant sy'n byw gydag anableddau, PENDERFYNWYD prynu eu cylchdro dewisol er ei fod yn ddrytach. Dylid chwilio am gyllid grant cyn prynu’r offer.

Accessible Roundabout Plas Crug

Following feedback from staff working with children living with disabilities, it was RESOLVED to purchase their preferred roundabout even though it was more expensive.  Grant funding should be sought before purchase.

Trefnu

Organise

57

Cyllid y Partneriaethau Gefeillio

 

PENDERFYNWYD rhoi £1500 yr un i Bartneriaethau Gefeillio Kronberg ac Esquel

Twinning Partnership funding

 

It was RESOLVED to give Kronberg and Esquel Twinning Partnerships £1500 each

 

 

58

Panel staffio (eitem caeedig)

 

PENDERFYNWYD gwella'r contract TG presennol er mwyn cyflawni gwefan gwbl hygyrch a chyflogi Dirprwy Glerc / Clerc dan hyfforddiant llawn amser neu ran amser.

Staffing Panel (closed item)

 

It was RESOLVED to enhance the existing IT contract in order to achieve a fully accessible website and to employ a full time or part time Deputy/Trainee Clerk.

 

 

59

Radio Aber – cais am arian

 

PENDERFYNWYD rhoi £4000 iddynt o'r dyraniad grant cymunedol

Radio Aber – funding request

 

It was RESOLVED to give them £4000 from the community grant allocation

 

 

60

Cynnal a chadw y diffibriliwr yn y ddau siop Spar

 

 

Cadarnhawyd bod y rhain yn brosiect cymeradwy gan y Cyngor. PENDERFYNWYD talu am y batri a'r padiau newydd ac ymchwilio i asiantaethau a allai ddarparu profion rheolaidd.

Maintenance of the defibrillator in both Spar shops

 

It was confirmed that these were an approved Council project. It was RESOLVED to pay for the new battery and pads and to investigate whether there were agencies who could provide regular testing.

 

Ymchwilio

Investigate

61

Capstan ar y prom

 

Oherwydd ei bwysigrwydd hanesyddol, PENDERFYNWYD ymchwilio i gost adnewyddu a chysylltu â Ceredigion gyda'r bwriad o'i fabwysiadu os oes angen.

Capstan on the prom

 

Due to its historic importance, it was RESOLVED to investigate the cost of refurbishment and to contact Ceredigion with a view to adoption if necessary.

 

Cysylltu â’r Cyngor Sir

Contact CCC

62

Mannau chwaraeon anffurfiol

 

Oherwydd prinder mannau gwyrdd yng nghanol y dref, PENDERFYNWYD cysylltu â'r Brifysgol ynghylch caniatáu mynediad cymunedol i gaeau Ficerdy a darparu pyst gôl. Byddai'r Cyngor Tref yn barod i ystyried darparu cymorth cyllido pe bai angen.

Informal sport areas

 

Due to the shortage of green space in the town centre it was RESOLVED to contact the University regarding allowing community access to Vicarage fields and to provide goal posts. The Town Council would be willing to consider providing funding support if necessary.

 

Cysylltu â’r Brifysgol

Contact University

63

Ariannu Gŵyl Crime Cymru Festival

 

PENDERFYNWYD rhyddhau'r cyllid y cytunwyd arno eisoes o £5000 yn amodol ar y digwyddiad yn cael ei gynnal. Dylent gyfathrebu â swyddfa'r cyngor tref i sicrhau bod yr holl gynghorwyr yn cael gwybod am ddatblygiadau.

Gŵyl Crime Cymru Festival 2022 funding

 

It was RESOLVED to release the already agreed funding of £5000 subject to the event taking place. They should communicate with the town council office to ensure all councillors were informed of developments.

 

 

 

 

PENDERFYNWYD atal y Rheolau Sefydlog ac i ymestyn y cyfarfod o 15 munud

 

It was RESOLVED to suspend Standing Orders and to extend the meeting by 15 minutes

 

 

64

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

64.1

Ail gartrefi (Cyngor Nefyn)

 

PENDERFYNWYD cefnogi Cyngor Nefyn ac ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ynghylch yr anghyfiawnder sylweddol rhwng cenedlaethau yn y diffyg cartrefi fforddiadwy i bobl leol - yn enwedig mewn ardaloedd arfordirol.

Second homes (Nefyn Council):

 

It was RESOLVED to support Nefyn Council and to write to the Welsh Government regarding the significant intergenerational injustice in the lack of affordable homes for local people – especially in coastal areas.

 

Ysgrifennu at LlC

Write to WG

64.2

Parcio beic modur ar y prom:

 

PENDERFYNWYD trafod hyn yn fwy manwl yn y cyfarfod nesaf

Motorbike parking on the prom:

 

It was RESOLVED to discuss this in greater detail at the next meeting

 

Eitem agenda

Agenda item

64.3

Statws Gwyrdd y Pentref – Waunfawr (Cyfeillion maes Erw Goch):

 

PENDERFYNWYD cefnogi Waunfawr yn eu cais am statws Glasdir Pentref ond nodwyd hefyd mai penderfyniad i'r cyngor cymunedol lleol oedd hwn a dylid parchu eu penderfyniad

Village Green status – Waunfawr (Friends of Erw Goch field):

 

Aberystwyth Town Council RESOLVED to support Waunfawr in their bid for Village Green status but also noted that this was a decision for the local community council and their decision should be respected.

 

Ysgrifennu at y Cyngor Sir

Write to Ceredigion Council

64.4

Materion rheoli tref (y Cynghorydd Mair Benjamin):

 

Byddai cynghorwyr sydd â diddordeb yn gweithio gyda'i gilydd i lunio cynnig i'w drafod yn y cyfarfod nesaf

Town management issues (Cllr Mair Benjamin):

 

Interested councillors would work together to formulate a motion to be discussed at the next meeting

 

Eitem agenda

Agenda item