Aberystwyth Council

 

 

 

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (o bell)

General Management Committee (o bell)

 

 1. 7.2021

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd 1-5)

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd 6-7)

Cyng. Alun Williams

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mark Strong

Cyng. Steve Davies

Cyng. Jeff Smith

 

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair 1 - 5)

Cllr. Kerry Ferguson (Chair 6-7)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mark Strong

Cllr. Steve Davies

Cllr. Jeff Smith

 

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Mari Turner

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Claudine Young

 

Apologies

 

Cllr Mari Turner

Cllr Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Claudine Young

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of Interest:

 

None

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Nododd y Cyngor ei werthfawrogiad o'r gwaith da a wnaed gan y tîm yn clirio tir Neuadd Gwenfrewi. Diolchwyd hefyd i'r Clerc am drefnu'r gwaith.

Personal references:

 

The Council noted its appreciation of the good work carried out by the team clearing the grounds of Neuadd Gwenfrewi. The Clerk was also thanked for organising the work.

 

 

5

Ethol Cadeirydd

 

Enwebwyd y Cyng. Kerry Ferguson gan y Cyng.Talat Chaudhri ac fe’i eiliwyd hi gan y Cyng. Mark Strong. Etholwyd y Cyng Kerry Ferguson yn briodol yn Gadeirydd y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol

 

Elect Chair

 

Cllr Kerry Ferguson was nominated by Cllr Talat Chaudhri and seconded by Cllr Mark Strong. Cllr Kerry Ferguson was duly elected as Chair of the General Management Committee

 

 

6

Ethol Is-gadeirydd

 

Enwebwyd y Cyng Dylan Wilson-Lewis gan y Cyng Talat Chaudhri ac fe’i eiliwyd gan y Cyng Charlie Kingsbury. Etholwyd y Cyng Dylan Wilson-Lewis yn briodol fel Is-gadeirydd y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol

Elect Vice-chair

 

Cllr Dylan Wilson-Lewis was nominated by Cllr Talat Chaudhri and seconded by Cllr Charlie Kingsbury. Cllr Dylan Wilson-Lewis was duly elected as Vice-chair of the General Management Committee

 

 

 

7

Neuadd Gwenfrewi

Neuadd Gwenfrewi

 

 

7.1

Diogelwch

 

 • ARGYMHELLWYD y dylid sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen i edrych ar yr amrywiol agweddau ar reoli'r safle. Dan arweiniad y Cyng Lucy Huws, byddai'r Grŵp yn adrodd i'r Pwyllgor Rheoli Cyffredinol a'r Cyngor Llawn. Byddai’r grŵp yn cyfarfod am 4pm ddydd Gwener 30 Gorffennaf.

 

 • Byddai angen ymweliadau wythnosol i gydymffurfio â'r polisi yswiriant. Byddai'r Grŵp Tasg a Gorffen yn cefnogi'r Clerc.

 

 • Byddai clo drws a cholfachau drws ffrynt yr eglwys yn cael sylw.

 

 • Byddai prisiau ar gyfer teledu cylch cyfyng yn cael eu hymchwilio. Cynghorwyr i ddarparu cysylltiadau.

 

 

Security

 

 • It was RECOMMENDED that a Task and Finish Group be set up to look at the various aspects of managing the site. Led by Cllr Lucy Huws, the Group would report to the General Management Committee and Full Council. This would meet at 4pm on Friday 30 July.

 

 • Weekly visits would be needed to comply with the insurance policy. The Task and Finish Group would support the Clerk.

 

 • The church front door lock and hinges would be addressed.

 

 • Prices for CCTV would be investigated. Councillors to provide contacts.

 

 

 

7.2

Archwilio cynnwys a storio

 

Roedd cynghorwyr wedi cynnal archwiliad cychwynnol o ddodrefn, paentiadau a llyfrau. Rhestrwyd arteffactau mewn adroddiad gan yr Esgobaeth.

 

Byddai aelodau'r Grŵp Tasg a Gorffen yn clirio eitemau diangen a byddai sgip yn cael ei llogi.

 

Edrychir ar storio’r dodrefn maes o law.

Audit of contents and storage

 

Councillors had carried out an initial audit of furniture, paintings and books. Artefacts were listed in a report by the Diocese.

 

Task and Finish Group members would carry out clearance of unwanted items and a skip would be hired.

 

Storage of the furniture would be looked at in due course.

 

 

 

7.3

Arweinydd Prosiect a Phensaer Cadwraethol

 

 • Arweinydd y Prosiect: byddai'n gyfrifol am gaffael cyllid a rheoli'r broses ddatblygu o'r dechrau i'r diwedd. Roedd dau ymgeisydd posib eisoes ac awgrymwyd un arall yn y cyfarfod. Byddai mwy o wybodaeth yn cael ei chyflwyno i'r Cyngor.

 

 • Pensaer Cadwraethol: Byddai hwn yn gontract penodol i ddatblygu cynlluniau ac i wneud cais am newid defnydd. Byddai manylion o leiaf dri pensaer cadwraethol yn cael eu cyflwyno i'r Cyngor i'w hystyried.

 

Project Lead and Conservation Architect

 

 • Project Lead: would be responsible for acquiring funding and managing the development process from start to finish. There were already two possible candidates and another was suggested at the meeting. More information would be presented to Council.

 

 • Conservation Architect: This would be a set contract to develop plans and to apply for change of use. Details of at least three architects would be presented to Council for consideration.

 

 

7.4

Atgyweiriadau brys

 

ARGYMHELLWYD y dylai'r peiriannydd strwythurol edrych eto ar yr eglwys, nawr bod y tiroedd wedi'i glirio, i asesu unrhyw waith brys.

Emergency repairs

 

It was RECOMMENDED that the structural engineer should take another look at the church, now that the grounds were cleared, to assess any urgent work.

 

 

7.5

Cynnal a chadw’r ardd

 

Fel mesur dros dro byddai'r contractwr archwilio a chynnal a chadw yn parhau i gynnal y tir

Ground maintenance

 

As an interim measure the inspections and maintenance contractor would continue to maintain the grounds

 

 

7.6

Cyflenwad dŵr

 

Cyflenwad dŵr i Maes Gwenfrewi: dylid contractio plymwr i asesu'r cyflenwad dŵr i Neuadd Gwenfrewi yn ogystal â'i gysylltu â Maes Gwenfrewi ac i wirio'r gwres os oes angen. Cynghorwyr i gyflenwi enwau plymwyr.

Water supply

 

Water supply for Maes Gwenfrewi: a plumber should be contracted to assess the water supply to Neuadd Gwenfrewi as well as linking it to Maes Gwenfrewi and to check the heating if necessary.  Councillors to supply names of plumbers.

 

 

7.7

Trydan

 

Y trydan yn y Cwt Sgowtiaid (a ailweiriwyd saith mlynedd yn ôl) i gael gwiriad diogelwch yn ogystal ag ymchwilio i ddarparu cyflenwad i'r eglwys.

 

Roedd adroddiad asbestos ar gael.

Electrics

 

The electrics in the Scout Hut (rewired seven years ago) to be safety checked and providing a supply to the church investigated.

 

An asbestos report was available.