Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion Pwyllgor Cynllunio (O bell)

Minutes of the Planning Committee (Remote)

 

  1. 9.2021

 

 

COFNODION  /  MINUTES

 

1

Yn bresennol:

 

Cyng. Jeff Smith (Cadeirydd)

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Alun Williams

Cyng. Mair Benjamin

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present:

 

Cllr. Jeff Smith (Chair)

Cllr Lucy Huws

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Alun Williams

Cllr. Mair Benjamin

 

In attendance:

 

Cllr. Mark Strong

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng Nia Edwards-Behi

Cyng. Danny Ardeshir

Cyng. Claudine Young

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mari Turner

 

Apologies:

 

Cllr Sue Jones-Davies

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Danny Ardeshir

Cllr. Claudine Young

Cllr. Steve Davies

Cllr. Mari Turner

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

 Dim

 

 

Declaration of interest:

 

None

 

 

 

4

Cyfeiriadau Personol:

 

Talwyd teyrngedau i John Davies a fu farw'n sydyn. Cydymdeimlwyd â'i deulu ac anfonwyd cerdyn.

 

 

Personal references:

 

Tributes were paid to John Davies who had passed away suddenly. Condolences were extended to his family and a card had been sent.

 

 

 

 

 

5

Ceisiadau Cynllunio

 

Planning Applications

 

 

5.1

A210753: 20 Y Stryd Fawr (Clarks)

 

Mae'r Cyngor Tref yn croesawu'r defnydd o ddeunyddiau traddodiadol ac nid oes ganddo WRTHWYNEBIAD mewn egwyddor. Mae'r Cyngor Tref yn cefnogi defnydd preswyl o fannau uwchben siopau yng nghanol y dref, ond dylai fod amod sy'n nodi na ddylid defnyddio'r fflatiau fel llety gwyliau.

 

Hefyd dylid darparu storfa gwastraff arall ar gyfer y fflatiau newydd

A210753: 20 Great Darkgate Street (Clarks)

 

The Town Council welcomes the use of traditional materials and has NO OBJECTION in principle. The  Town Council supports residential use of spaces above shops in the town centre, but there should be a condition that stipulates that the flats should not be used as holiday accommodation.

 

Also a further bin store should be provided for the new flats

 

 

Ymateb

Respond

 

5.2

A210717: 32 Ffordd y Môr (Spar)

 

Mae'r Cyngor Tref yn GWRTHWYNEBU arwyddion wedi'u goleuo'n fewnol yn unol â'r canllaw cynllunio atodol. Hefyd dylai'r arwyddion fod yn gwbl ddwyieithog gyda'r Gymraeg yn cael blaenoriaeth.

 

A210717: 32 Terrace Road (Spar)

 

The Town Council OBJECTS to internally illuminated signage as per the supplementary planning guide.  Also signage should be fully bilingual with Welsh given priority.

 

 

5.3

A210768: Tir yn Lôn Piercefield

 

Gwnaeth y Cyngor Tref wrthwynebu’r cais hwn yn wreiddiol ar sail gorddatblygu, colli man gwyrdd a phryderon lleol ynghylch mynediad. Felly, rydym yn GWRTHWYNEBU’R cais am estyniad amser.

A210768: Land at Piercefield Lane

 

The Town Council objected to this application initially on the basis of over development, loss of green space and local concerns regarding access. We therefore OBJECT to the application for a time extension.

 

 

6

Gohebiaeth: Dim

Correspondence:  None