Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol (o bell)

General Management Committee (remote)

 

  1. 9.2021

 

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Kerry Ferguson (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams

Cyng. Sue Jones-Davies

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Mark Strong (llais yn unig oherwydd dolur cefn)

 

Yn mynychu:

 

Cyng. Endaf Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Gerwyn Jones – Cyngor Ceredigion

Beverley Hodgett – Cyngor Ceredigion

Present

 

Cllr. Kerry Ferguson (Chair)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Sue Jones-Davies

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Mark Strong (voice only due to spinal injury)

 

In attendance:

 

Cllr Endaf Edwards

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

Gerwyn Jones – Ceredigion Council

Beverley Hodgett – Ceredigion Council

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Claudine Young

Cyng. Steve Davies

Cyng. Mari Turner

 

Apologies

 

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Claudine Young

Cllr. Steve Davies

Cllr Mari Turner

 

 

3

Datgan Diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of Interest:

 

None

 

4

Cyfeiriadau personol:

 

Talwyd teyrngedau i John Davies a fu farw'n sydyn. Cydymdeimlwyd â'i deulu ac anfonwyd cerdyn.

 

Personal references:

 

Tributes were paid to John Davies who had passed away suddenly. Condolences were extended to his family and a card had been sent.

 

 

5

Casglu sbwriel:

 

Rhoddodd Beverley Hodgett a Gerwyn Jones o Gyngor Ceredigion drosolwg o'r gwasanaethau cyfredol a oedd yn cynnwys: calendrau stryd, monitro, casgliadau cynnar, biniau cymunedol, peilotiaid bagiau atal gwylanod, gweithio gyda landlordiaid, adolygu biniau stryd ac ati.

 

Cydnabu cynghorwyr waith da'r tîm a chyflwynwyd syniadau gan gynnwys:

  • Siopau pafiliwn cymunedol ar gyfer preswylwyr
  • Ap amser real i gael gwybod lleoliad y lori finiau
  • Gwerthu bagiau atal gwylanod i breswylwyr trwy ganolfannau'r Cyngor Sir
  • Galluogi preswylwyr i gyflwyno gwastraff yn iawn trwy ei gwneud hi'n hawdd cael gafael ar finiau a bagiau atal gwylanod ac ati

 

Bydd y drafodaeth gyda Chyngor Ceredigion ynghylch mynediad at fagiau atal gwylanod, biniau olwyn a lleoliadau addas ar gyfer siopau cymunedol yn parhau.

 

Refuse collection:

 

Beverley Hodgett and Gerwyn Jones from Ceredigion Council provided an overview of current services which included: street calendars, monitoring, early collections, communal bins, gull proof bag pilots, working with landlords, review of on street bins etc

 

Councillors acknowledged the good work of the team and presented ideas including:

 

  • Communal pavilion stores for residents
  • Real time app to locate the bin lorry
  • Gull proof bags to be sold to residents via County Council centres
  • Enable residents to present waste properly by making it easy to get hold of bins and gull proof bags etc

 

Discussion with Ceredigion Council to be continued regarding access to gull proof bags, wheelie bins and suitable locations for communal stores.

 

 

6

Materion tref (Cyngor Sir)

Town issues (County Council)

 

 

6.1

Cau strydoedd canol dref a mynediad: Cynghorwyr i gysylltu â Ceredigion ynglŷn â bolardiau ar rai strydoedd.

Town centre road closures and access: Councillors to contact Ceredigion regarding concerns about bollards on some streets

 

 

6.2

Glanhau’r prom: Mae'r Cyngor Tref yn cyfrannu cyllid at lanhau ychwanegol yn ystod yr haf ac hefyd wedi gwneud gwaith adnewyddu da ar yr arwyddion bys,meinciau a’r hysbysfyrddau. Mewn cyferbyniad, mae’r postion golau mewn cyflwr gwael ond gobeithir y bydd Cyngor Ceredigion yn cynnwys newid y rhain mewn grantiau amddiffyn rhag y môr yn y dyfodol.

Promenade cleaning: The Town Council contributes funding to additional cleaning during the summer and has also carried out good refurbishment work on the finger posts, benches and notice boards. In contrast the lamp standards are in poor condition but Ceredigion Council will hopefully include replacements in future sea defence grants.

 

 

6.3

Adfywio’r dref: Roedd partneriaid amrywiol yn gweithio gyda'i gilydd i sefydlu Siambr Fasnach newydd a Fforwm Tref a allai wneud cais am y grant Trawsnewid Trefi. Nodwyd hefyd bod rhywfaint o gymryd siopau gwag yn digwydd.

Regeneration of town: Various partners were working together to establish a new Chamber of Commerce and a Town Forum who could apply for the Transforming Towns Placemaking grant.  It was also noted that there was some take up of empty shops.

 

 

6.4

Blodau: i’w trafod yn y cyfarfod nesaf

Flowers: To be discussed at the next meeting

 

Eitem agenda

Agenda item

 

PENDERFYNWYD atal Rheolau Sefydlog er mwyn estyn y cyfarfod tan 9.15pm

It was RESOLVED to suspend Standing Orders in order to extend the meeting until 9.15pm

 

 

7

Neuadd Gwenfrewi

Neuadd Gwenfrewi

 

 

7.1

Clirio a storio: roedd sgip wedi'i threfnu ac roedd gwaith clirio wedi digwydd. Roedd sgip arall i'w darparu i gyflawni'r dasg.

 

Roedd arbenigwr o Gaergrawnt wedi cadarnhau bod yr enw Gwenfrewi yn gywir gydag un neu ddau ‘f’

 

Clearance and Storage: a skip had been organised and  clearance work had taken place. Another skip was to be provided to complete the task.

 

A Cambridge expert had confirmed that the name Gwenfrewi was correct with either one or two ‘f’s

Byddai'r Grŵp Tasg a Gorffen yn cyfarfod am 4.15pm 9.9.2021

 

The Task and Finish Group would meet at 4.15pm 9.9.2021

 

7.2

Arweinydd Prosiect a Phensaer Cadwraethol

 

Pensaer Cadwraethol: roedd pensaer argymelledig a phrofiadol yn hapus i ymweld a chynghori. Byddai'r ymweliad yn cael ei drefnu.

 

ARGYMHELLWYD y dylai’r Cyngor brynu'r Pevsner Guide – Buildings of Wales Ceredigion

 

Project Lead and Conservation Architect

 

Conservation Architect: a recommended and experienced architect was happy to visit and advise. The visit would be arranged.

 

It was RECOMMENDED that Council buy the Pevsner Guide – Buildings of Wales Ceredigion

 

 

7.3

Trydan:  Byddai anghenion trydan a golau yn cael ei drafod gan y Grŵp Tasg a Gorffen

 

Electrics: Electricity and lighting needs would be discussed by the Task and Finish Group

 

8/9/11

Bydd goleuadau Nadolig (eitem Agenda 8), Arwyddion - Partneriaethau Gefeillio (9) a pharcio beiciau modur (11) yn cael eu trafod yn y cyfarfod nesaf.

 

Christmas lights (Agenda item 8), Signage – Twinning Partnerships (9) and Motor bike parking (11) will be discussed at the next meeting.

 

Eitemau agenda

Agenda items

10

Ffair Tachwedd: ARGYMHELLWYD fod y Cyngor yn cefnogi penderfyniad Cyngor Ceredigion o ran  cynnal y ffair ai peidio. Pe cynhelir hi dylid amddiffyn y coed a'r ymylon gwyrdd rhag niwed.

 

November Fair: It was RECOMMENDED that Council supports Ceredigion Council’s decision whether or not to hold the fair.  If it did take place, the trees and verges should be protected from damage.