Aberystwyth Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau (o bell)

Minutes of the Finance and Establishments Committee (remote)

 

  1. 10.2021

 

 

COFNODION / MINUTES

 

1

Presennol

 

Cyng. Talat Chaudhri (Cadeirydd)

Cyng. Alun Williams

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Mark Strong

 

Yn mynychu

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

 

Present

 

Cllr. Talat Chaudhri (Chair)

Cllr. Alun Williams

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Mark Strong

 

In attendance

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

 

 

2

Ymddiheuriadau

 

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mari Turner

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

 

 

Apologies

 

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mari Turner

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

 

 

3

Datgan buddiannau: Dim

Declarations of interest:  None

 

 

4

Cyfeiriadau Personol: Dim

Personal references: None

 

 

5

Cyfrifon Mis Medi

 

ARGYMHELLWYD y dylid cymeradwyo’r cyfrifon.

September accounts

 

It was RECOMMENDED that the accounts be approved

 

 

6

Ariannu’r Farchnad Fferm 2021-22

 

ARGYMHELLWYD bod marchnad y ffermwr yn derbyn yr £8000 a glustnodwyd yn y gyllideb. Cynigiwyd hefyd, gan nad oedd y lleoliad presennol yn ddigon canolog, y dylai Cyngor Ceredigion edrych i mewn i leoliadau eraill fel y promenâd.

 

Farmer’s Market funding 2021-22

 

It was RECOMMENDED that the farmer’s market receive the £8000 allocated in the budget. It was also proposed that as the current location was not central enough that Ceredigion Council look into other locations such as the promenade.

 

Ymateb

Respond

7

Ymgynghoriad: Adroddiad y Panel ar Gydnabyddiaeth Ariannol 2022-2023

 

Byddai'r Clerc yn tynnu sylw at unrhyw newidiadau arfaethedig i'w trafod yn y cyfarfod nesaf.

Consultation: Remuneration Panel report 2022-2023

 

The Clerk would highlight any proposed changes for discussion at the next meeting.

Agenda

8

Cyllideb 2022-23

 

Roedd angen codiadau ar gyfer rhai penawdau cyllideb megis: cynnal a chadw a chyfalaf parciau a thiroedd; plannu a chynnal a chadw coed; dodrefn stryd a phrofion pwynt angor; regalia dinesig; staff ac ati. Byddai'r Clerc yn paratoi cyllideb ddrafft i'w thrafod yn y cyfarfod nesaf.

Budget 2022-23

Increases were needed for some budget headings such as: parks and grounds maintenance and capital; tree planting and maintenance; street furniture and anchor point testing; civic regalia; staffing etc. The Clerk would prepare a draft budget for discussion at the next meeting.

 

  1. Paratoi cyllideb ddrafft

Prepare draft budget

9

Medal Ddinesig Aberystwyth

 

ARGYMHELLWYD y dylid defnyddio'r un dyluniad medalau ag ar gyfer y Cyn-Faer ond gyda geiriad a lliw rhuban gwahanol ac mai dim ond un y dylid ei gyflwyno'n flynyddol pe bai ymgeisydd teilwng. Byddai'r cyflwyniad yn cael ei gynnal yn seremoni Sefydlu’r Maer ond ar ôl yr Urddo.

Aberystwyth Civic Medal

It was RECOMMENDED that the same medal design as for the Past Mayor be used but with different wording and ribbon colour and that only one should be presented annually if there was a worthy candidate. The presentation would take place at the Mayor Making ceremony but after the Inauguration.

 

Trefnu

Organise

10

Ariannu Murluniau tref

 

ARGYMHELLWYD y dylid dyrannu hyd at £1000 tuag at furlun yng nghanol y dref yn amodol ar ei faint a dyluniad a chyda'r amod:

  • Y comisiynir artist / artistiaid lleol
  • rhoir blaenoriaeth i'r Gymraeg mewn unrhyw ysgrifen
  • y bydd y cyngor tref yn cael cyfle i gymeradwyo briff dylunio cyn talu arian
  • fod y dyluniadau'n adlewyrchu diwylliant, tirwedd, gwerthoedd a threftadaeth leol

Town murals funding

It was RECOMMENDED that up to £1000 be allocated towards a town centre mural subject to size and design and with the proviso that:

  • local artist/s be commissioned
  • the Welsh language be given priority in any text
  • the town council gets the opportunity to approve a design brief before money is paid
  • designs reflect local culture, landscape, values and heritage

Ymateb

Respond

11

Ymgynghoriad: Trethi Llywodraeth Cymru ar ail gartrefi

Byddai'r Cynghorydd Jeff Smith yn paratoi ymateb i'w drafod yn y Pwyllgor Cynllunio nesaf

Consultation: Welsh GovernmentTaxation of Second Homes

Cllr Jeff Smith would prepare a response for discussion at the next Planning Committee

Agenda’r Pwyllgor Cynllunio

Planning Committee agenda

12

Ymgynghoriad: Polisi hapchwarae Ceredigion

Byddai'r Clerc yn e-bostio'r ddogfen at gynghorwyr i ofyn am wirfoddolwr i asesu'r angen am ymateb

Consultation: Ceredigion Gambling policy

The Clerk would email the document to councillors to ask for a volunteer to assess the need for a response

 

Cylchredeg

Circulate

13

Gohebiaeth

 

Correspondence

 

 

13.1

Neuadd Goffa:  roeddent wedi cael gwybod yn ysgrifenedig am derfyn y defnydd gan heddlu Dyfed Powys ac roeddent wedi diolch i'r cyngor tref am ei gyllid hael ers 2011.

Neuadd Goffa: they had been notified in writing of the termination of use by Dyfed Powys police and had thanked the town council for its generous funding since 2011.

 

 

13.2

Marchnad Ffair Mis Tachwedd: Nid oedd Cyngor Ceredigion bellach yn trefnu'r farchnad yn Aberystwyth nac Aberteifi. Er nad oedd y Cyngor Tref yn ymgymryd ag ef yn Aberteifi roedd Grŵp y Carnifal yn gobeithio darparu marchnad leol. Byddai Cyngor Tref Aberystwyth yn ailedrych ar hyn y flwyddyn nesaf.

 

November Fair market: Ceredigion Council were no longer organising the market in Aberystwyth or Aberteifi. Although the Town Council were not taking it on in Aberteifi the Carnival Group were hoping to provide a local market.  Aberystwyth Town Council would revisit this next year.

 

 

13.3

Pensiynau CR - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth: byddai'r Clerc yn asesu ac yn paratoi'r ddogfen ar gyfer llofnod y Maer

CR Pensions – Memorandum of Understanding: the Clerk would assess and prepare the document for the Mayor’s signature

 

 

13.4

Model brotocol ar gyfer datrys cwynion yn anffurfiol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref: y Pwyllgor Rheolau Sefydlog i'w drafod.

Model Local Resolution Protocol for Town and Community Councils: the Standing Orders Committee to discuss.

 

Agenda’r Pwyllgor Rheoliadau Sefydlog

Standing Orders Committee agenda