Aberystwyth Council

 

Cyngor Tref     ABERYSTWYTH   Town Council

 

 

Cofnodion DRAFFT Cyfarfod o’r Cyngor Llawn (o bell)

DRAFT Minutes of the Meeting of Full Council (remote)

 

25.10.2021

 

 

COFNODION – MINUTES

 

105

Yn bresennol:

 

Cyng. Alun Williams (Cadeirydd)

Cyng. Talat Chaudhri

Cyng. Jeff Smith

Cyng. Dylan Wilson-Lewis

Cyng. Endaf Edwards

Cyng. Lucy Huws

Cyng. Mair Benjamin

Cyng. Charlie Kingsbury

Cyng. Mari Turner

Cyng. Danny Ardeshir

Cyng. Mark Strong

Cyng. Sue Jones-Davies

Yn mynychu:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerc)

Alex Banfi (Cambrian News)

Will Davies (Profiad gwaith)

 

Present:

 

Cllr. Alun Williams (Chair)

Cllr. Talat Chaudhri

Cllr. Jeff Smith

Cllr. Dylan Wilson-Lewis

Cllr. Endaf Edwards

Cllr. Lucy Huws

Cllr. Mair Benjamin

Cllr. Charlie Kingsbury

Cllr. Mari Turner

Cllr. Danny Ardeshir

Cllr. Mark Strong

Cllr. Sue Jones-Davies

In attendance:

 

Gweneira Raw-Rees (Clerk)

Alex Banfi (Cambrian News)

Will Davies (work experience)

 

 

106

Ymddiheuriadau:

 

Cyng. Nia Edwards-Behi

Cyng. Kerry Ferguson

Cyng. Alex Mangold

Cyng. Steve Davies

Cyng. Claudine Young

 

Apologies:

 

Cllr. Nia Edwards-Behi

Cllr. Kerry Ferguson

Cllr. Alex Mangold

Cllr. Steve Davies

Cllr. Claudine Young

 

 

 

107

Datgan diddordeb:

 

Dim

 

Declaration of interest:

 

None

 

 

108

Cyfeiriadau personol:

 

Dim

Personal references

 

None

 

 

109

Adroddiad ar Weithgareddau’r Maer

 

Darparodd y Maer adroddiad llafar ar ei bresenoldeb yn:

 

 • Seremoni Aber Firsts
 • Cyfarfodydd Dinas Llenyddiaeth Aberystwyth
 • Cinio fflatiau Rheidol
 • Diwrnod Sefydlwyr y Brifysgol – seremoni cicio'r bar

Mayoral Activity Report

 

The Mayor provided a verbal report on his attendance at:

 

 • Aber Firsts ceremony
 • Aberystwyth City of Literature meetings
 • Rheidol flats lunch
 • University Founders Day - kicking the bar ceremony

 

 

110

Cofnodion o Gyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Lun, 27 Medi 2021 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion

 

Minutes of the Meeting of Full Council held on Monday, 27 September 2021 to confirm accuracy

 

It was RESOLVED to approve the minutes

 

 

111

Materion yn codi o’r cofnodion

 • 95: Swyddfa heddlu Penparcau. Cafwyd ymateb gan Neuadd Goffa yn diolch i'r Cyngor Tref am ei gefnogaeth hael dros nifer o flynyddoedd.
 • 101: Gwasanaethau trên Cambrian. Derbyniwyd ymateb gan Drafnidiaeth i Gymru a byddai'n cael ei drafod ymhellach yn agenda nesaf y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol
 • 4: pelydr laser y Pier. Dros dro ydoedd ar gyfer Wythnos y Glas ac nid oedd yn mynd yn groes i unrhyw ddeddfau cyfredol ond roedd y gyfraith yn cael ei hadolygu.

Matters arising from the minutes

 • 95: Penparcau police office. A response had been received from Neuadd Goffa thanking the Town Council for its generous support over many years.
 • 101: Cambrian train services. A response had been received from Transport for Wales and it would be discussed further in the next General Management Committee agenda
 • 4: the Pier laser beam was temporary for Fresher’s Week and was not contravening any current laws but the law was being reviewed.

Agenda RhC

GM agenda

112

Cofnodion o’r Pwyllgor Rheolaeth Cyffredinol a gynhaliwyd ar nos Lun 11 Hydref 2021

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a’r  argymhellion.

Minutes of the General Management Committee held on Monday 11 October 2021

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

 

113

Materion sy’n codi o’r cofnodion

 • 5: Neuadd Gwenfrewi. Rhoddodd y Cynghorydd Lucy Huws y wybodaeth ddiweddaraf am ymweliadau penseiri. Roedd un pensaer wedi cynnig sôn am y prosiect i'r Pwyllgor Treftadaeth Bensaernïol a chytunwyd y byddai hwn yn gam cadarnhaol o ran nodi cyllid. Roedd cyfarfod i gael ei gynnull i edrych ar ddatblygu cynllun busnes a byddai dyddiad yn cael ei gylchredeg. Byddai angen comisiynu arolwg strwythurol hefyd.
 • 2: Goleuadau Nadolig. Ychwanegir at yr agenda Rheolaeth Gyffredinol nesaf

Matters arising from the minutes

 • 5: Neuadd Gwenfrewi. Cllr Lucy Huws provided an update on architect visits. One architect had offered to mention the project to the Architectural Heritage Committee and it was agreed that this would be a positive step in identifying funding. A meeting was to be convened to look at developing a business plan and a date would be circulated. A structural survey would also need to be commissioned.
 • 2: Christmas lights to be added to the next General Management agenda

Agenda RhC

GM agenda

114

Cofnodion o Gyfarfod  y Pwyllgor Cyllid a Sefydliadau a gynhaliwyd nos Lun 18 Hydref 2021 i gadarnhau cywirdeb

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cofnodion a'r argymhellion.

Minutes of the Finance and Establishments Committee meeting held Monday 18 October 2021 to confirm accuracy

It was RESOLVED to approve the minutes and the recommendations.

 

 

115

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

 • 6: Marchnad y Ffermwyr. Ardal cwrt yr Hen Ysgol i gael ei hychwanegu at y dewis o leoliadau posib.
 • 9: Medal Ddinesig. Manylion i'w trafod gan y Pwyllgor Rheoli Cyffredinol.

Matters arising from the minutes:

 

 • 6: Farmer’s Market. The Yr Hen Ysgol courtyard to be added to the selection of possible locations.
 • 9: Civic Medal. Details to be discussed by the General Management Committee.

 

Agenda RhC

GM agenda

116

Ystyried cyfrifon Mis Medi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cyfrifon.

 

Consider September accounts

 

It was RESOLVED to approve the accounts.

 

 

 

117

Ystyried gwariant Mis Hydref

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gwariant.

 

Darpariaeth dŵr swyddfa i’w adolygu.

Consider October expenditure

 

It was RESOLVED to approve the expenditure.

 

Office water provision to be reviewed.

 

 

 

118

Cwestiynau sy’n ymwneud â materion tu fewn cylch gorchwyl y Cyngor hwn YN UNIG

 

Dim

Questions relating ONLY to matters in this Council’s remit

 

None

 

 

 

119

Cynnig: Gwella bioamrywiaeth mynwent Cefnllan (Cyng. Lucy Huws)

PENDERFYNWYD pasio'r cynnig a ganlyn: gofyn i Gyngor Ceredigion ganiatáu plannu yn adran Aberystwyth o fynwent Cefn Llan er mwyn annog bioamrywiaeth i gynnal bywyd gwyllt ac i ddarparu cysur i'r rhai mewn profedigaeth.

 

 

Motion: Improving the biodiversity of the Aberystwyth section of Cefnllan cemetery (Cllr Lucy Huws)

It was RESOLVED to approve the motion asking Ceredigion Council to allow planting in the Aberystwyth section of Cefn Llan cemetery in order to encourage biodiversity to support wildlife and to provide comfort for the bereaved.

 

Cysylltu gyda Chyngor Ceredigion

Contact Ceredigion Council

120

Adroddiadau AR LAFAR gan Gynghorwyr Cyngor Sir Ceredigion ar faterion sydd yn ymwneud â’r cyngor hwn YN UNIG

 • Adroddodd y Cynghorydd Alun Williams fod Cronfa Bensiwn Dyfed yn lleihau buddsoddiad mewn tanwydd ffosil.

VERBAL reports from Ceredigion County Councillors on matters ONLY pertaining to this Council

 

 • Cllr Alun Williams reported that the Dyfed Pension Fund was reducing investment in fossil fuels.

 

 

121

Adroddiadau YSGRIFENEDIG gan gynrychiolwyr ar gyrff allanol

Dim

WRITTEN Reports from representatives on outside bodies

 

None

 

 

122

Gohebiaeth

Correspondence

 

 

122.1

Parêd Gŵyl Dewi: i'w gynnal ddydd Sadwrn 5 Mawrth. Roedd cystadleuaeth ffenestr siop orau a’r wisg orau hefyd yn rhan o’r trefniadau.

Parêd Gŵyl Dewi: was to be held on Saturday 5 March. A best dressed shop window and best outfit competition were also planned.

 

 

122.2

Cynlluniau Teithio Gweithredol yr Awdurdod Lleol: nodyn atgoffa gan Un Llais Cymru i ymateb i'r ymgynghoriadau sy'n cael eu cynnal ledled Cymru. Byddai'r Cynghorydd Alun Williams yn anfon y dogfennau ymgynghori i'r Clerc eu cylchredeg

Local Authority Active Travel Plans: a reminder from One Voice Wales to respond to the consultations taking place across Wales. Cllr Alun Williams would send the consultation documents for the Clerk to circulate

 

Agenda RhC

GM Agenda

122.3

Cynllunio Strategol Cymraeg mewn Addysg

Dosbarthwyd y ddolen i'r holl gynghorwyr a byddai'n cael ei drafod yn y cyfarfod Rheolaeth Cyffredinol nesaf

 

Welsh in Education Strategic Planning

The link had been circulated to all councillors and would be discussed at the next General Management meeting

Agenda RhC

GM Agenda